Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Porodica svjetlosti 1. poglavlje


1. Realnost kao ogledalo

Iz našeg ugla posmatranja mi smo pripovjeda?i pri?e i veoma se radujemo prilici da stupimo u vašu realnost; bilo da je to da ?ujete naše glasove, ?itate naše rije?i, ili ste ve? tako fino podešeni da možete u vjetru slušati tišinu ljetnog popodneva i naše šaptanje , naš eho i naše glasove. Svejedno je kako nas sre?ete. Mi smo radosni da za trenutak pridobijemo vašu pažnju.

Mi smo Plejadanci; u najmanju ruku sami sebe tako ozna?avamo. Iz vašeg ugla posmatranja pada vam sigurno isto tako teško da nama date ime, kao što nama pada to isto u odnosu na vas. Izgleda da je mogu?e da vi sebe poznajete; vi imate imena, adrese i u svakom slu?aju brojeve, koji vas identifikuju. Možda ?ete za kratko vrijeme biti opremljeni kompjuterskim ?ipovima i programima, možda ?ete biti holografisani, automatizovani i prefunkcionisani u robote. Vas se usmjerava u ovom pravcu. Znate li ko ste vi?

Mi smo jedan kolektiv energija, svjesni i živi. Ono što mi ozna?avamo kao naš zavi?aj je jedna mala gomila zvijezda na nebu, vama poznata pod imenom Plejade.Ova gomila zvijezda je u svim kulturama svijeta zauzimala posebno i važno mjesto, a neki od vas su tamo putovali ili bi to rado u?inili , ili su se u svojim snovima sje?ali ovog mjesta. Mnogi stanovnici zemlje su ukazivali na srodstvo sa Plejadama, isto tako kao i sa drugim zvjezdanim sistemima, jer mi sigurno nismo jedini igra?i u ovoj pri?i. Mi smo Plejadanci, a neki nam ponavljaju da smo po svojoj pojavi sli?ni vama. Ostali tvrde opet da smo srodni sa reptilima, da smo plave boje ili da smo oni, koji mogu da mijenjaju svoj oblik. "Kako glasi odgovor?" mogli biste se pitati. Sada sa sigurnoš?u mi imamo naš dom izvan vašeg svijeta, a ipak mi smo dio vašeg svijeta.

Vi ste sa nama srodni po bi?u i stoga bismo htjeli da sa vama dijelimo gledišta. Onako kako mi posmatramo vaš svijet, mi smo u položaju da smo svjesni vremena kao da je ono jedan neprekidan dnevnik; mi možemo iz njega izdvojiti po želji neku ta?ku i slijediti je. Šta zapravo uopšte nije lako, razumijete li? Jer tamo su oni koji jure za ovakvim ta?kama u vremenu, ?ija je jedina ambicija da odre?ene ta?ke lokalizuju i da se na?u tamo unutar njih. Oni su "skaka?i u vremenu", ili po pozivu, ili na osnovu svojih ciljeva i namjera. To je koncept koji vaš svijet na kraju 20. i po?etkom 21. vijeka tek po?inje da u?i i da razumije.

Jedan poseban oblik energije struji u ovom ?asu prema vašem svijetu sa enormnom snagom i to u oblicima, koji su u sadašnjem trenutku za vas potpuno nevidljivi, pošto vaše ?ulo vida za to još nije dovoljno razvijeno. Vaše ostale percepcije vam me?utim govore da upravo sada živite u jednom od najapsurdnijih vremena. Sve je postavljeno na glavu. Nalazite se ta?no na ta?ki raspada vaše civilizacije, a to je razlog zbog kojeg mi kao vaši srodnici - multidimenzionalna bi?a, koja su sa vama u vezi - smo upravo ovdje. Posebno ho?emo da sa vama podijelimo naše gledište o tome što se dešava u vašem svijetu. Mi sami sebe smatramo kako za u?itelje , tako i za u?enike, za drugare i prijatelje - a sa sigurnoš?u kao buntovnike i otpadnike. Mi volimo da sebe same ozna?avamo kao "minere sistema " i da pronalazimo u porodici svjetlosti one koji su isto tako mineri sistema. Mi svi smo dio porodice svjetlosti i svi oni me?u vama koji se osje?aju, privu?eni našim rije?ima i energijama znaju o porodici svjetlosti. Vi ste jedna ili jedan od nas i možda ste ve? ?uli naše pri?e i ?udili se vašem porijeklu. Mi ?emo vam ponešto pripovijedati o ovim pri?ama i o tome šta se sa vama dešava.

Za vrijeme dok vi tako živite iz dana u dan, vjerovatno se pitate, šta se u stvari dešava. Zašto se sve stalno mijenja? Zašto tako mnogo ljudi ispada iz ravnoteže? Šta treba to sve da zna?i? Zašto su u dnevnom životu prevare i laži na dnevnom redu i dio su igre? Gdje je moralni integritet? Gdje je odgovornost? Gdje je suosje?anje? Gdje je prijateljstvo? Gdje je ljubav?

Gdje je vjen?anje, gdje partnerstvo? Kona?no, gdje su oni? U nekoj kulturi, koja zapada u samu sebe, u nekoj kulturi koja sama sebe postavlja na glavu, ovi kvaliteti više ne postoje. Vi živite u jednom vremenu, vremenu u kojem se razvijate kao pioniri novog terena, u kojem se održava temeljni preobražaj opažanja - i u kojem vam pripada sveukupna dobrobit jedne vremenske epohe. Ako sakupite tu dobrobit, otkrit ?ete da je ono što tu skupljate vaša sposobnost za preobražaj vašeg opažanja.To je razlog zbog kojeg smo mi ovdje.

U našoj težnji da to pitamo i otkrijemo, ko smo mi i zašto je naš svijet takav kakav jeste, našli smo put da dospijemo u vaš svijet, svijet koji vi ozna?avate kao "zemlja". Svijet u kojem vi živite je mjesto gdje je koncetrisan jedan dio vaše pažnje; ima me?utim još tako mnogo o vama što do sada još niste istražili i upoznali. Naša namjera u ovom vremenu, najapsurdnijem od svih, je da vas upozorimo da te apsurdnosti imaju sasvim odre?en razlog: Vi po?injete naime da se preobražavate od jednog vrlo krutog, linearnog, ograni?enog na?ina života i izražavanja ka otvaranju percepcije jednake lepezi, ka ve?im oblicima izraza i funkcije. Naša namjera pri time je da razdrmamo vašu svijest.

Vi ste mnogo više od onoga što vam je nekada re?eno. ?ak i oni me?u vama koji su se ve? bavili mnogim stvarima koji se ozna?avaju kao predstavnici misticizma, spiritualnosti, šamanizma i okultizma, kažemo uprkos svemu : Sa?uvajte vašu nevinost, vaš respekt i vaše stremljenje ka tome da u životu stvarate stalno nove prostore. Bez ovog stava ?ete, u pogledu na sve ono što sada morate da znate, biti zaslijepljeni vašim vlastitim svjetlom i odrezani od vašeg izvora. A to je ta?no provjera koju apsurdnost ovih vremena navodi ?ovje?anstvu: da li ?ete biti u stanju da vaše opažanje nanovo usmjeravate? Pogledajte razli?ite oblasti života u kojima postaje prepoznatljivo da su vaše slobode ipak jako redukovane. Vama se ne dozvoljava da slobodno izrazite svoje mišljenje i name?e vam se da ?inite, poslušno kao ovce, ono što vam se kaže. Novac kao takav uopšte više ništa ne zna?i; auta koštaju hiljade i hiljade evra; cijene za skoro sve su ne?uveno visoke, od obrazovanja pa do komunikacije vaša ku?a je tako?e u opasnosti. Možete li sebi još da priuštite svoj dom? Odakle dobavljate vaša prehrambena sredstva? U današnje vrijeme košta nevjerovatno mnogo novca da bi se imalo makar malo zabave. Ni djeca se više ne igraju štapovima i kamenjem jer imaju strah od zemlje.

Vama se pri?a da svuda vrebaju bolesti, tako da ste razvili strah od vlastitig tijela koje se zbog toga pojavljuje kao uko?eno, oklopljeno i zatvoreno.Odnosi prema prijateljima, prema porodici i onima koje volite se raspadaju. Vaše razumijevanje seksualnosti nikad nije ležalo u takvoj tami kao sada. Zloupotreba seksualne energije koja dolazi do izražaja kroz perverziju i pogrešno vo?enje okultnih snaga nije još nikada imala tako otvoreno izražene razmjere kao sada. Da biste ovo razumjeli morate znati da je zloupotreba energije alat u ruci sveštenika, papa i predsjednika.

Možda se ovom nabrajanju mogu još dodati faraoni, patrijarsi i ?itav niz ostalih" Ps". Vaše religije, vaši sistemi obrazovanja i vaše vode?e li?nosti su izgubile svoj smisao i svoje zna?enje - i nedostaje im potpuno suosje?anja i mo? unošenja u nešto. Njihova vizija za ?ovje?anstvo je obilježena hladno?om; to nije vizija topolote. Novi svjetski poredak nije ni u kom slu?aju vizija koja grije srce.

Snažni talasi energije koji sada obuhvataju vaš sistem iznose kod svakog od vas promjene na tjelesnom nivou. Tako?e i kao jedna planetarna cjelina vi sada prolazite kroz mnoge promjene. Zato dolazimo mi, vaši Plejadanski srodnici, kod vas. Kad smo se dali na to, da saznamo više o nama samima naišli smo na puteve koji su nas vodili ka vama. Mi smo otkrili da smo mogli razumjeti sami sebe tako što smo stupili u kontakt sa vama, po?eli raditi i našu energiju i pažnju posve?ivati vašem svijetu.

Ako postoji nešto što smo nau?ili na našem putovanju kroz postojanje, onda je to sigurno, da stvarnost postoji kao ogledalo. Sada bi neki od vas rekli: "Ah da, mi to znamo, o tome smo ve? ?esto ?uli u mnogim razli?itim pojmovima: Što posiješ to ?eš i požnjeti. Misli su kreativne i stvaraju stvari. Sam stvaraš svoju sopstvenu stvarnost." Ta?no. Ali ipak je od velikog zna?aja, da se ovaj koncept potpuno shvati, jer je on jedan od najbitnijih bezvremenskih zakona egzistencije!

Znali smo: Ako se realnost stalno odslikava, i ako osje?amo da pripadamo vama na zemlji, onda tu treba da postoji nešto, što to prouzrokuje. Posljednjih deset godina, po vašem vremenu ra?unanja, mi smo vas prou?avali i pou?avali i došli smo u vaš svijet, da bi vam dali informacije, koje bi vam u kriti?nom trenutku vašeg razvoja, tj. u trenutku raspada vaše civilizacije trebale pomo?i. Sada se možda pitate: "Zašto se, ako se smije pitati, dešava sve ovo?" I opet ?e neki od vas ovo opovrgnuti i prosvjedova?e : "Ma šta, civilizacija se ne?e raspasti . Pogledaj: Ja vozim ve?e auto, imam više novca, mogu sebi više nego ikada prije da priuštim skupi parfem, kožne cipele, džemper od kašmira i putovanja po svijetu!" Da, to je ta?no. Neki ljudi, u ovom trenutku sjede takore?i u krilu luksuza. Kada biste otvorili o?i i bolje pogledali, tada biste otkrili, da samo malo vas tako živi. Za veliku ve?inu ljudi u vašem svijetu život je stalna borba u koju ste se upustili. Time ho?emo re?i: Oni vjeruju u ono što im se kaže. Idu u školu i slušaju roditelje, slušaju nekoga ili nešto što se pojavljuje kao autoritet i govore: "Tako je to sada." Iako za ovu ?udnu poslušnost postoji mnogo razloga, ipak je ovo tipi?na ?ovjekova karakterna osobina ili pak jedna, koja se ve? duže vremena prožima kroz ?ovje?ije postojanje.

Ali ipak, dragi ljudi, u slu?aju da vam to niko nije rekao: vi ste jedna od najmo?nijih snaga, koja se nalazi, tako bi se moglo re?i, u jednom tajnom skrovištu ovog univerzuma, lišena pogleda svih ostalih bi?a. Ovo vam ne govorimo da bi vam se ulizivali, a pogotovo ne da bi nahranili vaš ego. Radi se o sljede?em: Ako ste mo?ni, možete se s tom mo?i sami uništiti – isto tako kao što s njom možete stvarati univerzume. I razlog, zbog kojeg na?injemo temu apsurdnosti u vašem vremenu i raspad vaše civilizacije, je taj, što baš sada koristite vašu snagu, da se uništite, umjesto da s njom stvarate nove univerzume! Mnogi oblici života znaju za tu mo?, jer je univerzum beskona?an, i ve? u ovoj galaksiji ima mnogo svijesti. Mnogi od vas znaju, da su u kontaku sa zvjezdanim sistemima ?iji su oblici života inteligentni, i da na svakom planetu vašeg sun?anog sistema postoji život, jer vaš sun?ani sistem nije po svaku cijenu ono što mislite da jeste.

Planete kao energetska tijela, me?usobno su povezane posebnom vezom; one su takore?i rezultat univerzalnog plana, kao što je auto rezultat konstrukcionog plana. Ne bacaju se samo onako neke stvari na hrpu a onda se o?ekuje da ta hrpa služi kao prevozno sredstvo. Vi ste, šta više, prisvojili shvatanje odre?enih osnovnih zakona i razvili oko na?ina rada jednu dotjeranu nauku – nauku, koja samo prividno funkcioniše, jer vi u nju vjerujete.Vi ste je stvorili, jer ste vi mo?ni stvaraoci; a ako se posve?ujete samo ovoj jednoj nauci i ako se fiksirate samo na nju samu, može vam se dogoditi da izgubite smisao za neke nau?ne oblasti, a onda i za ostale - jer sigurno postoje još mnoga druga podru?ja znanja i nauka. Stvarnost je jedno ogledalo; za šta god da se odlu?ite da stvorite – ono može da funkcioniše samo ako vjerujete u svoju mo? i ako poznajete odgovaraju?e trikove! Sada je naša namjera da vam s tim u vezi damo nekoliko životnih lekcija tako, da biste se kroz ovo najburnije vrijeme svih vremena mogli lako probiti.

Kao porodica svjetlosti svi ste vi rušitelji sistema, vi ste oni koji putuju kroz vrijeme i ulaze u sisteme kojima je potrebna hitna promjena. Ulazite u ove ukru?ene sisteme i dovodite do njihovog brzog uništenja, jer i dalje podnosite svjetlost. Na ovom mjestu htjeli bismo vas zamoliti da nakratko unutra zastanemo i da vas pitamo, šta je zapravo svjetlost i odakle dolazi. Koliko oblika ona ima? Šta ona još ?ini – osim da osvjetljava vaše domove i vaše ulice? Ako svjetlost promijeni svoj oblik i svoju boju, kada ona u obliku munja osvjetljava nebo, mijenja li ona onda i vašu svijest? Kada vas pomra?enja sunca danju i pomra?enja mjeseca no?u privla?e ka sebi – šta se stvarno dešava u vašem bi?u, kada svjetlost na ovakav na?in mijenja svoju uobi?ajenu šaru? Posmatrano iz odre?enog ugla, svjetlost je informacija.

Ako podijelimo vašu svjetlost s vama, stupi?emo s vama u razmjenu, takore?i razmjenu uma za um da bi proširili vidokrug vašeg zapažanja, da bi otvorili vremenske koridore iznad puta vašeg DNS-a, tako da se ponovo sjetite vašeg stvarnog istorijskog naslje?a i vaše planete. Nau?ili su vas da vjerujete da je ?ovjek ranog vremena ispuzao iz dubine zemlje ili da je protjeran iz vrta raja, da se nekoliko hiljada godina polako razvijao, pri ?emu se probijao kroz ledeno doba i u me?uvremenu pronašao to?ak. Ali to nije ta?no.Vaše porijeklo, vaša stvarna domovina i vaši preci su zvijezde.Vi ste zvjezdano sjeme; Vi i vaša planeta sigurno niste žrtva "davnog udara". Kako je ve? re?eno, sve proizilazi iz plana i ovaj univerzum "radi" tako kako radi, jer je tako isplanirano. Možda i možete sebi da predstavite sliku konstruktora, inženjera i cijelog proizvodnog tima projekta; ali ipak to ne zna?i da ovi stvarno ne postoje. Dok ste bili još djeca, postojalo je tako?e bezbroj stvari koje niste mogli da zamislite. ?ak i sada kada ste odrasli, vi odrasli kao "žutokljunci" težite za ne?im više, postoje svi mogu?i uticaji i znaci koje ne možete sebi da predstavite a koji ipak iz mjeseca u mjesec uti?u na vašu svijest, dok ste vi uvjereni da ulazite u 21. vijek. I zaista mi vam pravimo jedan energetski otvor na taj na?in, što vam pomažemo da kao dragocjena bi?a sa konstruktivnim ciljevima i potpunom samoodgovornoš?u u?ete u ovaj novi vijek. Izazov, sa kojim se pri tom susre?ete je taj, da ponovo zadobijete svoju slobodu – a to ne zna?i da se borite protiv vlade ili vojske, njihovih projekata za kontrolu misli ili drugih snaga, koje vas, kako se ?ini, žele držati zato?enim u tre?em denzitetu. Iako izgleda tako, kao da treba da budete zgaženi i lišeni vaše individualnosti – uvijek postoji ve?a slika cijele istorije.

U svakodnevnom životu dovodite ponekad u pitanje vaš zdravi ?ovje?iji razum, vaše dosadašnje ciljeve a tako?e i vaše odluke o tome šta se s vremena na vrijeme mora uraditi, jer ste nadvladani cjelokupnom složenoš?u života. Pored toga želimo vam samo još i ovo re?i: Cjelokupna slika ove stvari je mnogo obimnija nego što možete i zamisliti – nego naslonite se i opustite! Život na zemlji obuhvata mnogo više nego što ste mislili; ne zamarajte se unaprijed, jer dolazi još mnogo toga. Želimo vam samo pomo?i da pro?ete kroz ovo vrijeme. U idealnom slu?aju stvori?emo energetske otvore direktno kroz vas, što vam lakše omogu?ava da se opustite i shvatite ko ste vi zapravo u ovom procesu mnogih promjena. Možda se pitate: "Zašto ste vi ovdje Plejadanci, zašto ?inite sve ovo?" Ali kao odgovor na ovo pitanje možemo vam re?i sljede?e: "Mi u?imo od vas a kroz to u?imo da upoznamo bolje sebe – jer je stvarnost jedno ogledalo." Na karti egzistencije nije vas lako prona?i. Možete li zamisliti da se ukupno postojanje i vrijeme doga?aju u jednom jedinom trenutku i tamo se odvijaju. Možete li zatim zamisliti, da ?e vas uprkos tome neko prona?i: iglu debljine jedne ?etvrtine milimetra u kosmi?kom plastu sijena. Ali eto u potrazi za samim sobom našli smo vas, i pravimo pokuse s vama, jer vas, i cjelokupno postojanje poimamo kao jedan veliki pokus. Sve što poduzimate odslikava ono u što vi vjerujete i tako je naša namjera da vam dovedemo energiju u obliku ideja, koju vi, ?ovje?anstvo, možete upotrijebiti kao sredstvo za preživljavanje." A šta je to što vi morate preživjeti? Preobražaj izraza od linearnog ka multidimenzionalnom, otvor zatvorenog pretinca – pretinca sli?nog onima koje koriste japanske gejše ili južnoameri?ke dame.

Ovaj preobražaj nije lagan proces; iz ovog razloga ?emo razgovarati o nekim najtežim oblastima. Vi morate vaša fizi?ka, emocionalna, mentalna i duhovna tijela držati u formi. Postoji mnogo mogu?nosti da se ovo uradi, i ovdje je nešto, što mi smatramo važnim i što vam želimo prenijeti: uvijek kad završite sa životom na zemlji imate priliku ovaj život ponoviti i re?i: "Hmm, pogledaj šta sam uradio u ovom životu." Ono što bi nas iznad svega u?inilo sretnima, bilo bi, kad bi vas mogli ?uti da kažete, da ste nau?ili mnoge životne lekcije i da je svaka za vas jedan mali zlatni nov?i?. I što se toga ti?e i mi bismo rado doprinijeli zlatom za vaša životna iskustva. Ali ipak ovo zlato je više nego skupocjeni metal koji se u banci može zamijeniti za materijalna bogatstva. Bilo bi malo prejednostavno kada bismo bili u stanju da pro?emo pored vas sa tovarom zlata i da ga istovarimo u vaš vrt sa rije?ima: "Evo dragi ljudi vaše zlatne svjetlosti. Sad u banku i sve zamijenite." Neki od vas, dok sjede na svom prestolju ne žele da se naprežu da bi došli do istine o kojoj misle da im pripada: "Pogledaj, ja to zaslužujem."

Sjetite se ovoga: kao svjetlosna porodica kre?ete se prema sistemima da bi u njima prouzrokovali promjene. Vi ukazujete na nove puteve – ali ipak ?esto morate iznutra shvatiti najteže aspekte odre?enog sistema prije nego što možete da uvedete promjene.Vi ulazite u sistem da bi istražili njegove dubine do najmanjeg detalja, tako da možete stupiti sa drugima u vezu i da ih možete promijeniti – kao što mijenjate vaše porodice i vaše prijatelje. Iako ostatak svijeta možda ne želi da vjeruje da pripada svjetlosnoj porodici, ipak je on dio nje. Svi su dio jednog te istog. Živi kao velika pri?a koju mi pri?amo je pri?a ?ovje?anstva; to je pri?a o tome, da se u kosmosu porodica, porodica, koja = kao i sve ostale porodice = ima svoje brige i probleme. Postoji jedna grana te porodice; mi je zovemo porodica tame. Kao svjetlosna porodica nastojimo da zajedno sa vama ispitamo porodicu tame, granu naše porodice, koja se u ormaru drži skrivena, koje se stidimo, koja nam je neprijatna i koja nas ponižava. I da bi kompletirali pometnju oko imena, etiketa i pojmova: Vašu grana svjetlosne porodice, provalnike sistema, ?esto obe grane porodice obilježavaju kao crne ovce!

Dok osje?ate ogroman otvor za nove energije = nešto što bismo mi mogli ozna?iti "svjetlosnom infuzijom" = neizbježan je naravno pogled na tamnu stranu cijele pri?e. U svijetu dualiteta, kojeg vi nastanjujete, svjetlost se definiše putem sjene, kao što je npr. slu?aj u fotografiji. Može se dogoditi sljede?e: što više svjetlosti zra?ite utoliko više sjenki ?ete prepoznati, sjenki koje definišu svjetlost. Pri tome su neki od vas možda isuviše bili naivni, igrali su igru isuviše spremno i slušali one, koji su nastupali kao autoriteti, umjesto da misle za sebe. Ipak je tako da ?ovjek nije baš ohrabren da misli samostalno. U cijelom svijetu važi moto masovnog programiranja. Govori vam se šta treba da mislite, a vi za to još dobro i platite. Ali ta vrsta zloupotrebe energije vodi brzo do toga, da ljudi jedni druge smatraju malim fragmentima koji su odvojeni jedni od drugih, bez ikakve dalje veze sa cjelinom. Svaki put, kada se takva jedna fragmentacija desi, sva ta cjelina se brzo raspadne.

Pojedini dijelovi ne mogu ostati duže vrijeme odvojeni jedni od drugih; to funkcioniše samo neko vrijeme. Shvatate li to? Kad posmatrate prirodu, biljke, životinje ili sami sebe, onda uo?avate da razmnožavanje nije mogu?e ako su pojedini dijelovi izolovani u prostoru jedni od drugih. Istina je: hiljadama i hiljadama godina dobijali ste ?itav niz pogrešnih informacija i zbog toga je došlo do razdvajanja pojedina?nih bi?a u pogledu na to, što svako bi?e vjeruje i misli - odvojeno od ?istog realnog mišljenja, odvojeno od drugih i samih sebe. Vaše vi?enje svijeta se zasniva na ideji razdvajanja, i to vi?enje stvari nije baš pametno.

Zna?i, u momentu kada kosmi?ka energije dopre do vaše planete, po?inje da se raspada taj osnovni princip, kao zastarjela, sama sebi prepuštena zgrada na pogrešnom mjestu Zato morate znati: Ovakve strukture mogu se posmatarati iz budu?nosti da bi se mogla stvoriti slika budu?e generacije. Na ovaj na?in su vaši preci izgradili gra?evine koje su se daleko duže održale, nego što ?e se vaše moderne gra?evine ikada mo?i održati, jer su imali dublje razumijevanje za kosmos. Bili su u direktnom kontaktu sa nebom kao i sa zemljom i dobijali su svoju inspiraciju iz predstave da je sve oko njih živo. Smatrali su eter, duhovni princip, nevidljivo podru?je egzistencije, kao peti element poslije zemlje, vode, vatre i vazduha.

Ova nevidljiva viša podru?ja egzistencije oni koriste da bi sa Plejada stupili sa vama u kontakt, da bi vas na neki na?in "naelektrisali", sa vama se provodili, od vas u?ili i ponovo pustili energiju da te?e prema vama, energiju koja je prvobitno bila vaša. Posmatramo li vaš svijet iz našeg ugla, on nam izgleda kao stranica knjige. Možemo na mnogo na?ina "listati" u njoj, možemo prepoznati šta je bilo prije vas i šta ?e da slijedi poslije vas. Vi, koji svakako živite na ovoj strani knjige, u ve?ini slu?ajeva nemate nikakvu predstavu o ovoj proširenoj ta?ki gledišta. Pretpostavljamo da znate šta se dešavalo prije vas; ali znamo i da niste upu?eni u cijelu, poprili?no šašavu pri?u. Kad smo po prvi put naišli na vas, imali smo osje?aj, da bismo vam možda mogli pomo?i da napišete nešto bolje na stranice vaše knjige.

Postoje bi?a koje se kre?u unutar ograni?enog prostora mišljenja; imaju osje?aj, kada pišu knjigu o egzistenciji, da njen sadržaj mora ostati zauvijek zapisan. Gledano iz vašeg ugla vi ta bi?a možda nazivate Bogovima. Oni žive u jednoj vrsti božanske odaje u kojoj imaju svoj sopstveni dom. Tamo imaju pravila i zakone, daleko obimnije nego vaše, ali isto tako ograni?ene u mišljenju. I sa njima po?inje pri?a, kako se me?u vama raširila pometnja, kad ste tim bogovima dopustili da misle za vas. Bi?a, kojima ste se molili, koje ste oponašali, ?ije poglede nikad niste doveli u pitanje, izdala su za vas zakone, koji više nisu povoljni za vas. U stvari, ti zakoni nikada nisu ni funkcionisali; ali baš sada, kada se vješta?ko razdvajanje me?u ljudima masovno proširilo, toliko je pijeska u zemaljskom pogonu kretanja, da se zubci vaše civilizacije uistinu sa škripom zaustavljaju. To možete djelimi?no primijetiti i oko vas: sve više i više ljudi je bez posla, ve?i dugovi nego ikad prije, itd. U vašim o?ajnim naporima da držite korak sa promjenama, da sebi stvorite više prostora i proširite jake energije, koje sada djeluju na vas, gubite kontakt sa prakti?nim životom i dijelom vašeg zdravog ljudskog uma. Spomenuli smo ve?, da vaša sloboda stoji na kocki. Vaša sloboda raste i pada sa vašom odgovornoš?u – dvije rije?i - vašom sposobnoš?u za to, da prona?ete ta?an odgovor na to, šta se doga?a u vašem svijetu i da pravilno na to reagujete. Jer: Ako niste u stanju da sa 3D, tre?im denzitetom, pravilno rukujete, kako ?ete onda rukovati sa multidimenzionalnoš?u?

Me?u mnogima od vas vlada mišljenje da ta?na primjena 3D-a zna?i, brže kretanje, imati više tehnologije za korištenje, upoznati više ljudi i požuriti sti?i i ovamo i tamo. Još jedan savjet: I ako se sve ubrzava, sklonite ponekad nogu s gasa i opustite se. Na?ite vremena da oslušnete pjev ptica, zvukove prirode, pucketanje drva u vatri. Iza?ite ponekad pod slobodno nebo. Budite jednostavno ono što ste. Na?ite vremena za sebe i u?ite proširivati vašu svijest i slušati glas koji dolazi iz vas samih. I postavite tom glasu vaša pitanja; saznajte sve, što vam može poru?iti. Kada otvorite vaše pretince odnosno sami sebe sa sluhom za ove glasove u vašoj glavi, prona?i ?ete otvor za apstrakno. ?ovje?anstvu je dugo skretana pažnja s toga da misle u apstraktnim, nepravolinijskim pojmovima. Današnji život je prili?no u?vrš?en i linearan. Ali time kradete sebi veliku mogu?nost da sakupljate iskustva i to u ograni?enim oblastima, u kojima bi mnogi od vas u opho?enju s tim morali postati umjetnici. Veliki broj ljudi mora sada da razvije umjetnost višeg mišljenja, da bi budu?e promjene preveli razumljivim pojmovima. Stari egip?ani smatrali su unutrašnji glas u glavi kao Ka. Oni su ga vidjeli kao duplikat ili proširenje samog sebe, koje ih vodi i inspiriše. Ne mijenjajte taj glas sa takozvanom opsjednutoš?u; to je nešto sasvim drugo.

O ?emu se ovdje sada radi, jeste da vas inspirišemo i da vam stavimo do znanja, da na ovom putu s nama treba da oživite ovaj stari mitski koncept Kaja, jer je na vašem dosadašnjem putu ovaj apstraktni aspekt ?ovje?ijeg razvoja pao u zaborav, jer niste više bili u potrazi za sa apstraktim. Ali on vam opet kuca na vrata sa zahtjevom da dublje proniknete u sebe. Na zanimljiv na?in internet odslikava svjetsku kompjutersku mrežu na vašoj planeti, povezivanje vaših informacionih puteva i psihihi?kih „autoputeva podataka. Budite oprezni. Istražujte vaše porijeklo, taj glas, Ka, ta inspiracija, to ste vi sami. Morate nau?iti u ovom najapsurdnijem vremenu svih vremena da prepoznate vaše istinsko nasljedstvo i da u?ete u njega. Ka ?e vas pri tome podržati da pretvorite život iz linearnog u multidimenzionalno. To je važan klju? da biste mogli razumjeti sami sebe. On je važno sredstvo za preživljavanje. Ne zaboravite to.

U onoj mjeri, u kojoj se vaš sistem ruši i u kojoj ?e vaš život sljede?ih godina nestati, u tolikoj mjeri ?e vam se pružiti i nove i stare prilike, i stvari za koje ste vjerovali da su izgubljene opet ?e se pojaviti. Sli?no eksploziji, ove nove duhovne psihi?ke snage i energije na planetarnom nivou mnogo brže ?e dovesti do novih promjena. Ove promjene su vijesnici nove sposobnosti mišljenja i spoznaje putem kojih se vi pokre?ete iz razdvajanja i postajete cjelina, zvana ?ovje?anstvo. Jedno vrijeme ?e se ?initi kao da se sve ovo dešava putem interneta, putem kojeg je ?ovje?anstvo ve? me?usobno spojeno – me?utim samo elektronskim putem. Mnogi od vas, koji se ne mogu naviknuti na kompjutere i svu tu tehniku, lagano ?e se kretati naprijed i odlu?i?e, da se kona?no priklju?e na internet i da se uvežu. Ali ipak: iz vama još nepoznatih planova, zbog jakih udara energije i brzih geofizi?kih promjena na zemlji, koje ?e uslijediti, vaše elektronske mreže ?e se ubrzo prekinuti.

Mnogi od vas ?e se na?i u klasi?noj situaciji „kako došlo, tako i otišlo“. Ho?e li elektri?ni vodovi uopšte funkcionisati? Ho?e li biti na raspolaganju dovoljno – ili uopšte bilo kakve - hrane i vode? Do kraja stolje?a može se i vama to desiti, da morate izdržati periode od jedne – do dvije sedmice sa nedovoljno vode, struje i hrane. Otada bi se mogle ubrzati promjene, koje se nižu jedna za drugom. Sve što možete tada uraditi jeste da brojite svaki trenutak svakoga dana.

Pokušali su da vas ubijede, da je život vrsta nesre?e i da on nema nikakvog zna?aja. Ne, mi vam kažemo suprotno: Veliki inženjer gore drži stvari u pokretu; bez njega ?e život zastati uz škripu – i ako i kad se to desi, to ne zna?i ništa drugo, nego to, da se doga?a generalno ponavljanje. Sada se u svijetu dešava ovo: vi ste predmet opšteg preticanja. Ali to svakako ne zna?i, da se vaš život prekida. Štaviše to bi zna?ilo sljede?e: Koga god ili šta god da ste izabrali na ugledne položaje ili da ste unaprijedili – vlade, religijske vo?e, sisteme obrazovanja, kraljeve, sveštenike, pape ili predsjednike, oni i njihova vlast bi?e dovedeni u pitanje. Sada je došlo vrijeme da se stvari kao što su mo? i autoritet ponovo stave u ruke pojedina?nih ljudi.

Vi ?ete opet morati za sebe zahtijevati ono, o ?emu ve?ina vas još ne zna da je vaše. Mislite na to, da ?ete u kosmi?kim ljetopisima biti vo?eni kao neobi?no mo?na bi?a, kao tvorevina bogova. Vi ste kec u vašem rukavu, genetski stvoreni prije vje?nosti a onda skriveni, sklonjeni od pogleda svih drugih, stvoreni „u slu?aju da.“. Na razli?ite na?ine ste razvrstani u hodnike vremena. Teško vas je na?i u velikoj knjizi postojanja – ali ipak ste bili prona?eni. Vaše vremenske koordinate su sada poznate i kao posljedica toga pristižu mnogi posjetioci na vašu zemlju, jer svi oni znaju: Ovuda prolazi zlatna žila. A neki od vas ?e tako?e pokušati da vas obmanu i dovedu u zabludu.

Budite dakle veoma izbirljivi u vezi s tim šta birate za mišljenje i prije svega: Vjerujte u sebe dok otvarate svoje pretince svijesti. Možda ?ete tada razumjeti da svjetlost ove infuzije energije iz nebeskih ravnica ne sija ni na šta drugo nego na kov?eg prepun zlata = koji se nalazi u vama. Kao dio porodice svjetlosti vi ste pripremljeni da otkrijete i razvijete ono što se ve? nalazi u vama. A mi kao vaša rodbina ?emo vam jedno vrijeme praviti društvo i stalno vas podsje?ati na ovaj proces. Podržava?emo vas i ohrabrivati. Bi?emo dobri prijatelji, možda ?ak i ponekad ?vrsto rame koje je potrebno da bi se oslobodili suza koje sa sobom nose razotkrivanje tajni i duboko urezana osje?anja. Ali molim vas bez suza krivice ili suza sažaljevanja = te nisu vrijedne prolijevanja. Nasuprot tome suze razotkri?a lije?e; one bi vam se mogle i ?eš?e pojaviti u o?ima dok ?itate naše rije?i i sti?ete životna iskustva.

Ne stidite ih se jer one su te koji ukru?ene kontrolne sisteme dovode do rastapanja, koji ponovo otvaraju vaše misli, koje su do tada bile kao ošamu?ene i koje su vas spre?avale da razumijete ko ste vi uopšte. Snaga koja je u vama, data vam je prije vje?nosti putem božanskih bi?a kada su sastavljali strukturu vašeg DNK-a. Sada morate saznati zašto baš sada toliki posjetioci iz svih nebeskih sfera jure ovamo. Ko su oni? Da li su oni bogovi stvoritelji?

Vanzemaljci, stranci i drugi oblici inteligencije pojavljuju se sada u svakoj verziji stvarnosti. Nau?i?ete živjeti sa ovim iskustvom, iako predstava, da bi se drugi oblici inteligencije mogli naprosto svugdje i u svako doba pojaviti, dovodi u pitanje vaš linearni pogled na stvari. Mislite na to: vaš linearni svijet se temelji na jednom kalendaru, jednom koji nije baš tako star; ?ak i takav jedan kalendar kao onaj kod Maya još uvijek je konstrukt vremena. Vrijeme se kao takvo, stvara oko odre?ene teme, koja se zatim pokre?e i pri tome dovoljno traje proizvode?i jedan oblik mišljenja, koji sa svoje strane stvara virtuelnu stvarnost i ukazuje na njen tok. Vrijeme je elasti?no; novo opažanje vremena je sigurno druga?ije nego ono u vrijeme Plejadanaca. U stanju smo da pratimo knjigu vremena i da putujemo kroz vrijeme biraju?i pri tome odre?ene koordinate. Preskakanje vremena. Morate nau?iti da razumijete ovaj koncept; potom morate nau?iti da i sami postanete vremenski skaka?i - prvo duhovno, a zatim i doslovno. Koridor je otvoren, a pri tome je važno razumjeti da vam svaka lekcija, svako iskustvo u svakodnevnim životu pomaže da otkrijete sami sebe i da sami sebe spoznate kao „gra?ane galaksije“ - a prije svega kao ljudsko bi?e.

Najvažniji zadatak koji u ovom trnutku treba da slijedite je taj – da živite. Razumijete li to? Htjeti stvarno živjeti i unijeti kontinuitet u život je izazov u sebi samom, jer što više i intenzivnije živite, što ste spremniji za upoznavanje mnogih stvari, utoliko više ?ete saznati.

Ovaj talas energije ?e vas duhovno pridi?i u život, on ?e izazvati mijenjanje vaše spoznaje, što ?e vašu svijest u?initi otvorenom za mnogo više stvari. Jedan od najve?ih izazova sa kojim ?ete se susresti, je taj da razumijete kako funkcioniše um. Ve? smo rekli, da ?emo vam dostaviti misli, od uma do uma. Vi naravno tek sada radite na tome da razvijete svoje telepatske sposobnosti. Neki su u me?uvremenu veoma dobri u tome, dok drugi prosto ne mogu da zamisle, da i kako tako nešto treba da funkcioniše - a imate tu mo? od ro?enja. Kad biste je razvili, bili biste razboritiji nego što možete povjerovati da biste mogli biti. I: Kad biste bili razboritiji, ne bi se moglo lako uticati na vas. Postoji još mnogo toga što se krije od vas, neka ve?a nauka, a to je: lije?iti vašu sposobnost; stvoriti posredstvom vašeg razuma nešto što biste poželjeli; posredstvom duhovne mo?i slati i primati poruke; vidjeti slike ili osje?ati polje energije - to su sve sposobnosti koje se nalaze u vama. Želite li imati pravo na to, moglo bi manjini, koja živi bezbrižno i raskošno i koja drži uzde mo?i u rukama, biti teško da vas i dalje drži pod kontrolom. Kako bi i mogli, kada imaju posla sa slobodnim bi?ima – slobodnim od krivice, grijeha i ograni?enja?

Kao što smo rekli: Odaja bogova je dom ograni?enog mišljenja. Bogovi, ili neko ili nešto što obožavate zatvaraju vas u kaveze mišljenja, jer na taj na?in vas je lako imati u šaci i kontrolisati. To je stara pri?a: Bogovi su se iživljavali na nebu, a onda se širili po univerzumu, sišli na zemlju, da bi se ujedinili sa sinovima i k?erkama ?ovje?anstva, a onda su ponovo otišli. Vaša literatura je prepuna pri?a ove vrste. Bogovi su napustili svoje nasljednike i krvnu vezu, da bi preuzeli vlast. Njihovi nasljednici nisu se baš po svaku cijenu osje?ali povezani sa ?ovje?anstvom, tako su uveli u život sveštenike, vojsku i sli?no da bi vas držali pod kontrolom i iznudili poslušnost. U mra?nom vremenu feudalizma na primjer, ljudi su na sve mogu?e na?ine bili izrabljivani. To je i danas još tako, iako ti oblici nisu vidljivi. Danas vas više ne mogu zadesiti inkvizicije, ne možete biti stavljeni na stub srama ili biti spaljeni na loma?i.

Ali ipak vas na neki prikriveni na?in drže pod kontrolom = tako prikriven da ve?ina vas to ne shvata i zapravo je zadovoljna, što im se kaže šta treba da misle. Kada ?uju sve ovo, nekima ?e biti veoma teško da to shvate – ali ipak u tome je jedna od naših najve?ih šansi. Ponekad one sadrže prividno nesavladive izazove, najteže lekcije, tako?e i najskupocjenije dragulje saznanja i svjetlosti.

Tema kontrola svijesti se na vašoj planeti prihvata prvo sa tamne, veoma tamne strane. Ipak nakon ovoga ?e nastati novo shvatanje a sa njim ?e sijati i novo svijetlo svjetlo, rasvjetljavanje samostalnog mišljenja, sli?no renesansi. Mnogo ljudi ?e napraviti iskorak i doveš?e do izražaja istinu, o tome, kako se manipuliše ?ovje?jim razumom. Onda ?ete najvjerovatnije shvatiti, kako su bogovi ponovo igrali istu igru. A možda su i bogovi oni, koji su manipulisali odre?enim ljudima, koji su onda manipulisali vama, ostatkom ?ovje?anstva, onima koji su poslušne ovce, koji su uvijek na vrijeme tu i koji po službenim pravilima završe na mesarskom panju i plate smr?u. To ?e prestati!

Ukoliko više saznate o tome, kako vas kontrolišu i kako uti?u na vas, utoliko više ?ete tako?e uvidjeti, kako vas je lako hraniti podacima. Da li putem elektronske manipulacije koja se stalno ponavlja ili kroz tamnu, crno – tajnovitu zloupotrebu mo?i, pogotovo putem seksualnosti, kanibalizama i ubistva: Postoje sve mogu?e metode, da se ljudi rasloje i odvoje jedni od drugih. Vi morate da shvatite vaš duh i da ga upotrijebite kao alatku, jer je on vaš instrument sa kojim stvarate stvari. Kako je ve? re?eno, sve ima funkciju ogledala, i to je jedna od istina, koju ?emo vam približiti u toku naših pri?a, koje ?emo vam ispri?ati. Naši preci su saznali, da nam realitet odslikava ono, što smo sami. Sjetite se toga!

Nau?ili su vas da vjerujete, da ste u ovom ogromnom univerzumu potpuno sami u velikom hodniku – tako su vas naravno mogli lakše kontrolisati. Jednom izolovani, ne možete vaš svijet porediti ni sa jednim drugim. Da imate mogu?nost, oti?i u posjetu drugim svijetovima i ako bi tada zaklju?ili, da u tom svijetu upravlja isti bog kao u vašem, možda biste došli na ideju da pogledate, kako postupa Bog u onom svijetu u odnosu na vaš svijet. Ili biste u tom svijetu našli nekog drugog boga, koji vama odgovara i odlu?ili da njemu dajete prednost. A postojala bi još i mogu?nost, da otkrijete da uopšte nema Boga kao takvog – da su, štaviše, svi ljudi i sami bogovi.

Kada ste izolovani nemate mogu?nost da na ovaj na?in proširite vaše iskustvo. Skoncentrisani na vrijeme, koje proti?e linearno sa veoma trodimenzionalnim tjelesnim iskustvima, vi ste sami sebe razdvojili od duhovne veze. Da ste možda još kao djeca sticali iskustva u drugim svijetovima i dimenzijama, tada se ne biste bojali, da zbog ovih iskustava budete obilježeni kao ludi, ne bi se kasnije plašili pri spominjanju ovih stvari. Strah od zabrane ili kazne dovela je vas do šutnje, pošto vam je više puta re?eno da držite zatvorena usta i da ne pri?ate o tome, jer ove stvari nisu bile prihva?ene. Ali zašto to one nisu bile. Možda zato što su snage sa kojima ste uspostavljali kontakte, ta?no one snage, koje su vas mogle osloboditi.

Za one me?u vama, koji su sve ovo iskusili: Vrijeme je da ovo cijenite i da zaklju?ite da ste kao svijetlosna porodica snabdjeveni svim bogatstvima. Ni od koga vam ne treba licenca, ve? ste bogati, i možete ovo bogatsvo podijeliti sa ostalim saputnicima i vašom porodicom. Kao porodica svjetlosti možda imate ponekad utisak da se kre?ete zemljom kao odmetnici, kao dio jedne grupe ljudi koja se pita: “Kako sam uopšte došao na Zemlju? Zapravo se osje?am zvjezdano, galakti?ki, kosmi?ki. Ovdje se još nikada nisam osje?ao kao kod ku?e; nisam nikada istinski pripadao svojoj porodici, nisam se radovao obi?ajima ovog života ovdje. Uvijek sam gledao zvjezdano nebo, vidio bi?a – ponekad su neka od njih dolazila no?u i posje?ivala me.“ Da, svjetlosna porodica mogla je da pri?a neke potpuno ?udne pri?e.

Mnogi od ovih posjetilaca bili su bi?a koja su mogla da promijene svoj izgled i tako niste bili u stanju da im date ime ili da ih jasno ozna?ite, što bi naravno bio vaš 3 D – pokušaj. Vaši nau?nici kažu: „Daj tom predmetu ime, zalijepi oznaku na njega, odredi mu vrstu i rod, fiksiraj ga i raš?lani na njegove sastavne dijelove, da bi spoznao o ?emu se ovdje radi.“ Ipak sa tvojim propadanjem civilizacije i širenjem svijesti za multidimenzionalni život, vaša zapažanja ?e postati alatke, sa kojima ?ete istraživati vašu stvarnost, rastaviti je, spoznati i ozna?iti je tako, kao što ona zapravo i jeste. Vaša zapažanja proizilaze iz vaših osje?anja i vaših sposobnosti da budete ono što jeste, da priznate sami sebe, da vjerujete sami sebi – iako se mišljenje svih ostalih oko vas razlikuje od vašeg za 180 stepeni. Pa da, neki ?e vas ?ak smatrati porodom ?avola. Za to vrijeme vi biste se mogli osje?ati tako, kao da ste izabrani za metu, koju ?aste poga?ama za krave i jabukama za konje. Kao ljudska bi?a vi ste ovaj stav ipak napustili i pristali na mnoge kompromise.

Mi to vidimo ovako: Ako porodica svjetlosti ovdje na ovoj planeti traži za sebe dom, tada ?ete sa sigurnoš?u cijelu planetu elektrizirati vašom energijom. Jednog dana svi ?e na jedan ili drugi na?in shvatiti da svi pripadamo svjetlosnoj porodici. ?ak ?e se i vaši nau?nici složiti s time da materija nije ništa drugo nego uhva?eno svjetlo, što pretpostavlja, da ste svi dio svjetlosne porodice i da ste u srodstvu sa porodicom tame. Dok prenosimo naše pri?e mi ?emo sa sigurnoš?u obrazložiti zašto tama ?ini, to što ?ini, i zašto se svjetlosna porodica ponekad predstavlja kao tama, a tama kao svjetlost. Ako naprimjer pri?amo o kontroli svijesti, onda ?ete primijetiti: „O, to mora da je porodica tame, koja ?ini tako nešto, kao što je kontrola svijesti kod ljudi. Ko bi ina?e mogao da bude spreman za tako nešto? Svjetlosna porodica sigurno ne. Ili?“ Mogli bismo vas još jednom podsjetiti na to, da vas pitamo, šta je svjetlost. Ko posjeduje svjetlost? Odakle ona dolazi? Kako je stvorena? Koja je to vrsta svjetlosti? Koje je boje? Ima li ukus? Šta ona ?ini? Kolika joj je temperatura? Koje osje?aje ona budi u vama?

Zapravo sve naše pri?e se vrte oko jedne stvari: oko izlje?enja. Jer to je stvarni razlog zbog kojeg ste vi, kao svjetlosna porodica, ovdje: Izlje?enje. Neki od vas sami sebe smatraju posjetiocima sa drugih planeta, koji su ovdje, da bi pou?avali, da bi pove?ali njihovu frekvenciju kretanja i da bi im rekli: „Hej – vaš sistem propada; ovdje je nekoliko potpaljuju?ih ideja, i sad bježite odavdje!“ Svjetlosna porodica je neko vrijeme slijedila ovaj stav, „Samo napolje odavdje“ i ubrzo su se ?lanovi porodice bavili time da odu odavdje, da bi izvršili svoje zadatke, i da su prije svega nešto potpuno zaboravili: da žive. A pošto vi, draga porodica svjetlosti, izlazite tako u vašim zadacima, mi smo u ovom ?asu ovdje da bismo vas ponovo podsjetili na to: Živite kao što nikada prije niste živjeli. Vi ispunjavate vaš stvarni zadatak uistni time, što jednostavno živite = jer život zna?i stvaranje i spoznaja onoga što ste stvorili, prijem stvorenog carstva. Uzmite jednog seljaka na njegovim poljima: On priprema tlo, sije, žanje, priprema jelo i sjeda za bogato postavljen sto da uživa u jelu = jedno kneževsko jelo, kojem ništa ne nedostaje, a on izdašno uživa plodove svog stvaranja. Upravo to niste sebi više priznali, draga porodico svjetlosti: niste se dovoljno naselili da biste uživali plodove svog stvaranja.

Upleli ste se u veoma marljivo ?injenje i stvaranje da ste uživanje u stvarnom carstvu života, jednostavno biti u ovdje i sada i u vašoj živosti, potpuno izgubili iz vida. Ho?emo samo da vas podsjetimo da je carstvo ono što vam nedostaje. Mnoge lekcije, zadaci i izazovi, koje sre?ete u svakodnevnom životu - tako?e što se ti?e vašeg tijela, vašeg odnosa prema drugima i ukupnog svijeta, imaju veze sa time da se u?i da se cijeni vrijednost života kao takvog. Šta je vama zaista nešto vrijedno? Šta je vama zaista važno? Šta zna?i karakter? Šta za vas zna?e moralne predstave? Šta je integritet? Mnogo od onoga što ?emo zajedno posmatrati ima veze sa vašim integritetom i vašom odgovornoš?u, kao i sa time, u kakvom su oni odnosu sa vašom slobodom, u onom ?asu, u kojem vaš svijet u ovom najapsurdnijem od svih vremena igra totalno blesavo.