Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Donosioci Svitanja 16. poglavlje


Poglavlje XVI - Heretici Ispred VremenaŠezdesete godine bile su vrijeme priprema. Za vrijeme njih po?eli ste se buditi a to su bila i vremena u kojima se pokazalo da se nove paradigme mogu roditi. Za vrijeme te dekade, vi ste iznenada bili odvu?eni od onih mjerila vrijednosti prethodnih generacija. Šezdesete su bile pune doga?aja kao što su pokret za mir i pokret za izražavanje ljepote tijela, koji je promovisao jedan novi pogled na tijelo, kao i prihvatanje i dijeljenje seksualnosti sa punom svjesnoš?u – bez odje?e, a ne neku potragu za dijelovima tijela sakrivenim ispod slojeva odje?e, kao što su to radile prethodne generacije. Svijest se bila rodila, a probudila se i jedna ideja o miru i slobodi. To je bilo dje?ije obdanište.

Devedesete su vrijeme kada se duhovni pokret treba dovesti na ovu planetu – ne samo na neke njene male dijelove, nego na cijelu planetu. Cijela planeta se posvuda budi. Mi putujemo ovom planetom i možemo vam re?i da imate svoje saborce na svakom ?ošku ovog globusa. Tim svjetlosti kojeg vi predstavljate osigurao je to da pokrijete sve njihove baze, zato su radnici-svjetlosti posvuda. Vi sada dolazite na svoje.

Kretanje prema duhovnosti je kretanje izvan materijalizma. Tokom posljednjih godina, mnogo ljudi je zašlo veoma duboko u svoja tijela, regenerišu?i ih i uljepšavaju?i ih. To jednostavno podrazumijeva jedno pripremanje za to da se vi možete prebaciti u Duh. Oblast Duha/Spirita je jedno veoma uzbudljivo mjesto. Ona ima mnogo više fleksibilnosti: postoje mnoga mjesta gdje se može putovati i doživjeti velike avanture, a ni granice ne postoje.

Razlog zašto vas ova fizikalnost frustrira je taj što ste progutali pri?e o njenim ograni?enjima, zajedno sa udicom, silkom i olovom. Vi ste ih progutali zato što ste se složili s tim da to u?inite. To je bio dio vašeg plana da prihvatite ta ograni?enja tako da možete da stupite u vezu s onima koji nemaju pojma o tome šta je to svjetlost i koji su prihvatali tu teoriju o svojim ograni?enjima za vrijeme cjelokupne svoje egzistencije. Vi ?ete elektromagnetski da promijenite ovu planetu, da presložite njene žice, da se tako izrazimo, tako da se sva ona druga bi?a mogu opet na njih priklju?iti. Vi ste to mogli u?initi samo u slu?aju da se i sami na?ete tamo gdje su oni.

Da ste vi došli ovdje sa otvorenim bankama memorije, onda ili ne biste željeli ostati ili ne biste bili u stanju da razumijete druge. Tako ste zaronili u jedno društvo koje je bez svjetlosti a i vi ste zaboravili na svoju svjetlost (ili ste se je samo nejasno sje?ali dok ste odrastali) tako da bi ste se mogli uklopiti u ovaj svijet. Sada je vrijeme za vas da integrišete svijet tog društva u jedan multidimenzionalni svijet od svjetlosti i Duha kojeg vi predstavljate, tako da ?e se vrijednosti i struktura ove planete po?eti potpuno da mijenjaju.

Heretici se uvijek nalaze ispred njihovog vremena. Za hereti?ke ideje koje su stizale na ovu planetu uvijek se tek kasnije ispostavljalo da su bile briljantne. Tako, budite hrabri; samo ?e se ?initi to da ?e drugi te nove ideje ismijavati. Morate imati na umu da se mnoge aktivnosti odvijaju u nefizi?kim oblastima kako bi vam se pomoglo i da iako svako od vas ima svoje vlastite planove za li?ni razvoj, vi ste tako?e dio jednog globalnog plana i globalne svijesti. Vi sada aktivirate taj plan i budite druge.

Vi se budite u talasima dok svaki od vas u?i kako da nosi informaciju i kako da ju emituje. Kad bi se vi svi probudili odjednom, onda bi to bilo prili?no haoti?no. To bu?enje se mora odigrati u skladu s tim kako ?ete vi biti u stanju da iza?ete na kraj sa svim tim, zato što bi stavljanje previše svjetlosti na jedan elemenat, koji ju ne može podnjeti, dovelo do pregorijevanja osigura?a. Ukoliko se elektri?ne struje ne usklade, tijelo može da se uništi. Vidje?ete to. Vidje?ete kako se jedna bolest koja ima veze sa nervnim sistemom i memorijom kre?e ovom planetom, zato što ljudi ne?e biti u stanju da rukuju tom energijom. Oni ?e se uplašiti nje. Oni ?e možda otkriti neki svoj multidimenzionalni dio i pomisliti da su poludjeli. Onda ?e postati opsjednuti sakrivanjem tog svog ludila od njihovih muževa, žena i djece. Ljudi ?e luditi od te energije zato što ne?e biti u stanju da je razumiju.

Mi ne možemo dovoljno naglasiti to da je nervi sistem klju? za otvaranje vaših drevnih o?iju i progledavanje, i za vaše sje?anje na to ko ste vi, odakle dolazite i gdje idete. Taj vaš nervni sistem mora biti u stanju da primi te elektri?ne struje u vaše tijelo, da transducira tu jaku energiju i smjesti je unutar tijela i pusti tijelo da napreduje i da se hrani uz pomo? te snažne energije koja je u stvari svijest. To je bukvalno ono što se dešava.

To je kao kad bi uzeli neko novoro?en?e i hranili ga takvom vrstom hrane koja bi ga natjerala da izraste od jednodnevne bebe do tridesetogodišnjaka za godinu dana. To je primjer za ono što ?e se dešavati s vama tokom sljede?ih 20 godina. To novoro?en?e ?e posti?i trideset godina za samo godinu dana. Razmislite o tome šta ?e to dijete morati da uradi i šta ?e njegovo tijelo morati u sebe da integriše da bi tako raslo. Razmislite o organima, funkcijama i hromonima.

S obzirom da ste se vi posvetili nošenju svjetlosti, unutar polja vaše aure postoji jedan otvor. Otvor koji tu postoji pravi jedan stub svjetlosti, tako da neki zaštitnici mogu si?i dole i djelovati kao ?uvari kapije, u smislu odre?ivanja koliko energije možete podnijeti. Iako vaš intelekt, um i ego mogu re?i, "Više, više, više," ti ?uvari kapije znaju da vi kao nosioci svjetlosti koji su se opredijelili za izvo?enje jednog odre?enog zadatka, ne možete biti izgubljeni. Osim ukoliko ste navrli da uništite samog sebe i otišli izvan onoga što se naziva najvišom voljom u vašoj volji.

Nervni sistem, koji predstavlja jedan autoput u tijelu, može samo da se kre?e u onom stepenu u kome vi prera?ujete podatke koji naviru u vaše ?elije. Mnogi od vas još uvijek ?iste one rupe u nekim dijelovima vašeg bi?a koje su ispunjene tamom. Te rupe mogu poticati iz ovog života – one mogu poticati iz vašeg djetinjstva – a kod nekih od vas one su nastale u nekim prošlim životima.

Mnogi od vas se nalaze u toj pustolovi ve? nekih 25 ili 30 godina, dok su se drugi tek nedavno pridružili. To ne?e kod svakoga trajati isto vrijeme. Oni koji marljivo rade ve? trideset godina, to su oni koji pokazuju put. Vi ste postavili vibracionu frekvenciju koju oni koji su novopridošli mogu osjetiti. Vi koji ste se nedavno pridružili trebate da idete u potragu za novom frekvencijom i da je otkrijete; mape su sastavljene, one sada poga?aju vaše tijelo.

Vi trebate jedan drugog. To, da radite u jednoj harmoniji je sada imperativ. Ukoliko ne budete radili u harmoniji, onda ?ete stalno dovoditi do stvaranja Atlantida i svih drugih razaranja. Harmonija je potrebna.

Dolazi vrijeme kad ?e mnogi od vas biti raspodijeljeni da rade s Duhom kako bi emitovali te frekvencije i pomagali drugima da shvate šta se dešava. Talasi bu?enja ?e se nastaviti a Duh ?e postati na?in bivstvovanja na ovoj planeti. To je plan za ovu planetu a kreativne kosmi?ke zrake od Primarnog Stvoritelja sada ve? tuku po ivicama vašeg galakti?kog sistema – one ?e brzo do?i ovamo. To je razlog zašto je ovdje došlo do velikog okupljanja energija. Te energije žele da u?estvuju u ovdašnjoj transformaciji tako da ?e one biti spremne kad to do?e na njihovo vlastito podru?je galakti?ke i univerzalne egzistencije.

Doga?a se jedna ogromna transformacija, a ono što ?ete vi uraditi u vezi toga, to je naravno do vas samih. Mi smo vam rekli da ?e se vaš svijet rascijepiti na dva svijeta i da ?e oni koji se budu kretali zajedno sa svjetloš?u na?i u svijetu od svjetlosti. Taj rascijep upravo po?inje da se doga?a. Oni entiteti koji žele da rade sa višim vibracionim poljima koja predstavljaju svjetlost i oni koji žele da rade sa poljima nižih frekvencija koja predstavljaju strah, tamu, haos, kontrolu i konfuziju, sada po?inju da se polariziraju i odabiru strane.

Oni koji rade sa nižim vibracionim poljima re?i ?e vam da ste vi vještice ili ?avoli zato što predstavljate nešto što oni ne razumiju. Vi predstavljate promjene a morate imati na umu da se ve?ina ljudi na smrt boji promjena. Jedan od kurioziteta u vezi ljudske svijesti je vjerovanje da je ona stabilno utvr?ena. Vi ste progutali taj koncept zajedno sa udicom, najlonom i olovom. Tako vi težite tome; vi mislite da ako nemate stabilnost i sigurnost, ko ste vi to onda? Da možda ne?ete mo?i egzistirati, da ?e vas to možda uništiti.

Mi vam govorimo o mnogim ljudima koje vi poznajete; neki ?ak mogu biti i ?lanovi vaše familije. Vi ?ete morati da razvijete ogromnu koli?inu strpljenja i razumijevanja za one koji osjete tu energiju a ne budu željeli da odgovore na nju na onaj na?in koji ?e za njih biti od koristi. Vi ?ete morati postati veoma popustljivi – možda ?ete ?ak dozvoliti drugima da se sami unište tako da mogu nau?iti šta je to vrijednost života.

?ak iako ljudska bi?a nisu toga svjesna na površinskom nivou svoje svijesti, vi znate u najdubljim dijelovima svog bi?a da se kre?ete iz jedne egzistencije u drugu i skupljate iskustva tako da vaša duša može razumjeti i preraditi te podatke kako bi vam dala jedan pogled na realnost. Jednog dana vi ?ete biti u stanju da skenirate živote u kojima je vaša duša egzistirala i držati energiju te duše isto kao što bi ste držali jedan kristal, posmatra?ete njene raznolike površine i iskre u njenoj unutrašnjosti, osje?ati i poznavati taj identitet. Kad budete u stanju da u?inite to s vašom dušom, vaša duša ?e onda mo?i da se spoji sa drugim oblicima inteligencije ?iji je ona dio ali što ona sada još uvijek ne razumijeva.

Mi vas sada rastežemo. Želimo da vas potpuno zbunimo tako da se vi naelektrišete. Onda ?ete koristiti svoju radoznalost da vas ona povede u podru?ja o kojima ne samo da nikada niste razmišljali nego ?ak niste ni znali da uopšte mogu postojati. To je naša namjera – da dosegnete jedan viši nivo gdje ?ete biti u stanju da stvarate jedan novi poredak identiteta hrabro, s humorom i sa samopouzdanjem.

Sve stvari su frekvencije. Kad bi vi znali koliko brzo napredujete, možda bi poželjeli da sjednete na stolicu, uhvatite se za glavu i kažete, "Ja to ne mogu da uradim. Sve to je stvarno previše za mene." Vi stalno spuštate zavjesu dolje i pravite se kao da normalno živite svoj život i kao da se ništa ne dešava dok se neprestano nadogra?ujete svim vrstama promjena koje vas trebaju prima?i bliže višim dimenzijama. Razmislite o tome i osje?ajte ono što ?ete posti?i u jednom svom životnom vijeku. U idu?ih deset do dvadeset godina, vi ?ete se preobra?ati od gustih fizi?kih stvorenja u stvorenja od svjetlosti, u Dobu Svjetlosti. Da li možete zamisliti tako nešto?

Sve sto vi radite, ?ak i kad jedete picu, vodi vas prema tom mjestu na jedan perfektno božanstven na?in. U jednom momentu vi ?ete razumjeti važnost svakog doga?aja u kojem ste u?estvovali kao i integritet cjeline. U filmu The Karate Kid, onaj dje?ak je veoma nestripljiv prilikom u?enja karatea. On pronalazi majstora a nije ni svjestan toga da ga je pronašao. Njemu majstor nalaže da radi stvari za koje ovaj smatra da su one samo gubitak vremena. On ne razumije da svaki komadi? koji u?i ?ini jednu ve?u cjelinu. Vi ste kao to dijete. Svi dijelovi sada po?inju da se slažu ali zbog vizije vašeg ega, vi u ovo vrijeme ne razumijete da oni ?ine jednu ve?u cjelinu. Vi ?ete biti raspore?eni na zadatke i uvidje?ete da ?e sve ono što tražite biti vaše. To je ona dobra vijest.

Budite svjesni i u?ite kako da prepoznate kad vaša volja uzurpira božansku volju i Božanski Plan – kada se previše optere?ujete zato što se nerazumno ponašate. Pogledajte se u ogledalo i vidite kako izgledate. Pogledajte u svoje o?i zato što su vaše o?i indikator za vaše cijelo fizi?ko tijelo. Da li su one jasne? Da li ste u stanju jasno da pogledate unazad? Da li je vaše lice zgr?eno, iscrpljeno ili opušteno? Kako se vaše tijelo osje?a? Da li ste u stanju da sjednete i opustite se? Da li ste u stanju da ispravite svoje tijelo ili osje?ate potrebu da se pognete prema naprijed? Da li ste se zgrbili zato što ne možete da držite energiju u vašem tijelu – tako da se vaše tijelo stalno grli i uvija zato što ne zna šta da radi? Da li stalno pucketate prstima ili grizete nokte? Postoji mnogo znakova koje možete posmatrati. Možete pogledati oko sebe i vidjeti ko nije u stanju da integriše energiju.

Kad dovedete tu energiju u svoje tijelo i budete u stanju da je zadržite, vaše tijelo ?e po?eti da osje?a lako?u. Vaša koža ?e postati vitalnija ili možda vaša kosa. Vaša kosa je odli?an pokazatelj vašeg zdravstvenog stanja. Zdrav razum je, naravno, jedan od vaših najboljih drugara s kojim se možete družiti. Zdrav razum ?e vam re?i šta je ispravno a šta pogrešno.

Povremeno ?ete primjetiti da ta energija postaje prevelika i da niste mirni i usredsre?eni. To ?e se dešavati svakome od vas u nekim momentima. Na neki na?in: osje?ati ?ete kao da se previše toga dešava: bi?e previše podataka koji se trebaju preraditi, previše ljudi s kojim ?e se pri?ati, i previše drugih stvari koje ?e se dešavati. Kad se to dogodi onda morate misliti o sebi kao o nekom elektricnom ure?aju i isklju?iti se. Isto kao da ste toster, jednostavno se isklju?ite tako da možete biti van upotrebe. U takvim vremenima, ono što ?e vam više od svega biti potrebno, to je odmor. Neki od vas ?e trebati velike koli?ine sna u nekim razli?itim vremenskim periodima. Nemojte misliti da postajete lijeni, pa da se ljutite sami na sebe; jednostavno prihvatite to tako. Do?i ?e momenti kad ?e neki od vas željeti da spavaju i po 18 sati. U?inite to. To je potrebno. Vi nemate pojma o zemljama u koje putujete i o onom poslu koji se obavlja na vašem tijelu dok vi spavate. To je vrijeme kada ste vi isklju?eni iz ove realnosti a punjeni energijom i podu?avani iz drugih realnosti. Mostovi i vaše o?i, otvori?e se izme?u tih realnosti a onda ?ete po?eti da vidite i nosite to pam?enje.

Kad idete u kineski restoran, vi jedete kinesku hranu; ne poru?ujete hamburger. Kad idete u italijanski restoran, tamo ?ete naru?iti lazanje. Ovaj restoran koji se zove Zemlja posjeduje jedno fizi?ko tijelo, tako i vi ovdje morate de djelujete iz tog fizi?kog tijela.

Mi govorimo koriste?i se jednostavnim pojmovima tako da nas možete lakše shvatiti. Nije bitno to koliko su luckaste ove naše metafore, mi jednostavno želimo da vi to shvatite. Tako, vi se nalazite ovdje u restoranu Zemlja, naseljavate Zemljino tijelo, zato što je to ono što je ovdje dostupno. Ovdje se ne sevira ništa drugo, nikakva prazna obe?anja. Vi ?ete u ovaj restoran Zemlja donjeti nove recepture – recepte koji su ve? bili periodi?no isprobavani, i koji su se pokazali ispravnim ali ne svuda, nego tu i tamo.

Zapamtite, Zemlja je bila zape?a?ena prije mnogo eona. Zemlja je bila stvorena da bude jedna stvar a onda je nakon miliona godina postojanja potpuno izba?ena s kolosijeka. Mnogi od vas ste se ovdje inkarnirali u mnogo uzastopnih navrata i postali stvarno frustrirani, zato što stvaki put kad ste se inkarnirali imali ste namjeru da uradite nešto, ali pola od tih puta vi ste zaboravljali šta je to.

Neki od vas su bili u stanju da dostignu nivo majstora na ovoj planeti i da se uzvinu odatle uz pomo? procesa uskrsnu?a ili ascenzije. Neki od vas su se založili da budu ovdje u ono vrijeme kada se ova karantinska izolovanost privede kraju. Zbog vas i mnogih drugih koji se nalaze na ovoj planeti ili okružuju ovu planetu, ovaj sadašnji vremenski period je i bio ro?en.

Pomo? vam sada stiže kroz sve životne avenije, me?utim drugi ne mogu da obavljaju posao za vas zato što ste vi stvorili život na takav na?in da se jedna vrsta mora samo-motivisati i evoluirati da bi bila opunomo?ena. Oni od vas koji imaju nevjerovatno mnogo znanja odlu?ili su da se inkarniraju u ovu vrstu da bi svojim primjerom osnažili i podstakli ostale koji to ne bi mogli u?initi sami. Vi stvarate nove puteve bivstvovanja emituju?i ono ko ste vi. Kad se skupite u nekoj prostoriji zbog seanse ?anelinga, vi neprestano tražite da vas podsje?amo i ohrabrujemo na tom vašem putu. Neki od vas smatraju da ne?e uspjeti bez ohrabrenja. To mi razumijemo. To je i razlog zašto smo mi ovdje sada za vas, ve?inu vremena i s jednim ogromnim strpljenjem. Mi želimo da vam damo mogu?nost da položite svoje pravo na ono što vi jeste.

Jedna od krajnjih realnosti na ovoj planeti koju vaša vrsta mora razumijeti, jedan od najve?ih izazova s kojim ste se susreli, to je ono što se podrazumijeva pod smr?u. Mi vas možemo ubijediti u mnoge stvari ali nam je teško da vas ubijedimo u to da vi ne morate umrijeti. U ovo vrijeme, vi ne morate fizi?ki da ostavite svoje tijelo iza sebe na ovoj planeti. Da li možete zamisliti tako nešto, da ?ete vi jednostavno promijeniti brzinu vibracija svog fizi?kog bi?a i uzeti svoje tijelo sa sobom zato što ?ete presložiti svoju molekularnu strukturu?

Ostvarenje uskrsnu?a i završetak vaše avanture ovdje mogu?e je za mnoge vrste na ovoj planeti. Neki od vas su ve? bili uskrsnuli s ove planete a onda ste se vratili nazad da to opet u?inite i pokažete put. Bila je to veli?anstvena pustolovina iza?i odavdje uz pomo? procesa ascenzije. To je tražilo mnogo životnih vijekova treninga, jednog za drugim, da bi se vi tome posvetili. Da bi ste to u?inili morali ste živjeti u društvima koja nisu bila materijalna i živjeti u velikoj blizini prirode.

Sada ste vi koji ste to ve? u?inili i koji ste s tim upoznati, došli nazad. Vaš zadatak je da uskrsnete sa ove planete kako bi bili prihva?eni, bukvalno, od strane više kosmologije mati?nih brodova. Vi ?ete se uspeti u gradove od svjetlosti i bi?ete u stanju da boravite u tim drugim realnostima koje se nalaze svuda oko vas, za koje vi jednostavno ne dozvoljavate svojim o?ima tre?e dimenzije da ih vide. Vi ?ete obaviti taj svoj zadatak na Zemlji i Zemlja ?e doživjeti svoju tranziciju. Ona ?e biti jedan prekrasan dragulj u ovom univerzumu. Možda ?ete se zadržati još par godina kako bi pomogli ponovnoj izgradnji i obnovi te nove Zemlje. Me?utim, nakon nekog vremena, vi ?ete poželjeti da preduzmete nove misije u transformiranju nekih drugih svjetova. Zapamtite, vi ste odmetnici i vi volite uzbu?enja. Tako ?ete vi najvjerovatnije ostaviti ovu planetu drugima da njoj uživaju a vi ?ete nastaviti dalje sa nekom svojom novom misijom.

Ascenzija je cilj ove planete. Do?i ?e ?as kad ?e to biti jedini na?in za ljude koji žive na ovoj planeti da je napuste. Kad jednom odete s ove planete, i?i ?ete na mnoga druga mjesta. Vi ?ete pokazati sebi i ostatku svoje vrste da to tijelo, ta stvar koja se ?ini tako teškom za kontrolisati, da je to u stvari rezultat jedne božanske simfonije i da vi, u svojoj svijesti, možete s njim u?initi bilo što da poželite. Bilo što.