Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Donosioci Svitanja 15. poglavlje


Poglavlje XV - Inicijacija Zemlje kroz IntegritetOva prelijepa Zemlja je jedna riznica toliko duboka i veli?anstvena da ona privla?i i one iz dalekog svemira da do?u ovamo i dive se ljepoti koja se ovdje nalazi. Mi bi željeli da i vi osjetite takvu jednu ljepotu unutar sebe i pustite je da pulsira unutar vašeg vlastitog bi?a. Kad dozvolite toj ljepoti da u?e u vas, ona ?e vas duboko potresti i vi ?ete kao vrsta po?eti propovijedati kako je uljepšavanje Zemlje, pored svega, prvi prioritet. Mi želimo da ubacimo u vas klicu ove ideje tako da vi možete u sebi da probudite svoju odgovornost prema Zemlji.

Probudili smo u vama vašu odgovornost prema sebi samima i vi se nalazite na putu da postanete najbolji što možete; ?estitamo vam. Sada, šta ?ete vi to u?initi za Zemlju i kako ?ete to uraditi?

Mi smo vas podu?ili da u svakom mogu?em momentu zahtijevate ono što je najbolje za vas. S obzirom da je Zemlja vaš dom, kako ?ete vi sada proširiti tu enegiju na Zemlju i tako uticati na ovu planetu uz pomo? onoga što znate?

Koliko je vas šetalo po svom vlastitom imanju smatraju?i ga jednim svetim mjestom, i davalo Zemlji na znanje koliko je cijenite? Takva vrsta komunikacije uspostavi?e vaš odnos sa ovom lijepom Zemljom. Uklju?ite se u taj posao. Pogledajte svoje sme?e, ono što bacate i ?ega niste svjesni. To je jedan istinski odraz onoga što smo vam savjetovali da radite sami sa sobom.

Posmatrajte svoje misli i sme?e koje sputava vašu psihu. Sve ono što smo vas u?ili, vi možete proširiti na Zemlju. Gdje god da idete komunicirajte sa Zemljom i davajte joj na znanje da se budite. Vi morate zamišljati sebe kao jednu svjetlosnu nit; gdje god da idete, vozite se ili letite, vi nosite vašu nit od svjetlosti. Kako se više i više takvih svjetlosnih niti isprepli?e oko ove planete, tako ?e to, na kraju, dovesti do pojave jednog veli?anstvenog kosmi?kog talasa svjetlosti.

Mi smo u svijetu koji se nalazi na domaku jedne stanke, prije nego što zapadne u opšte ludilo. Vi možete doprinjeti smirenju stvari uz pomo? jednog svjesnog pridavanja ve?e pažnje Zemlji. Svijest koja predominira na Zemlji u ovo vrijeme, posebno u Sjedinjenim Ameri?kim Državama, smatra da je posjedovanje najljepšeg travnjaka simbol statusa. Da bi ste imali travnjak koji najljepše izgleda, vi koristite što je mogu?e više pesticida i hemijskih ?ubriva sve dok vaš travnjak ne dobije izgled tepiha u vašoj dnevnoj sobi. Odakle je došao taj sistem vrijednosti i kakvog on ima smisla? Smisao u tom sistemu vrijednosti je u tome što je neko napravio pare na nekom proizvodu, stvorio markentišku kampanju koja je tom proizvodu dala legitimnost a onda je neko to kupio.

Komunicirajte sa Zemljom, slušajte je i pustite da vas ova prekrasna planeta u?i kako da živite u harmoniji. To je spor proces i vi to ne možete da nau?ite prekono?i. Slušajte Zemlju kad kaže, "Hej, da li bi ste vi voljeli da vam neko posipa kožu pesticidima?” To je ono što se dešava kad ih vi posipate po zemlji. Zemlja je osjetilno bi?e, ili skupina bi?a. Ta osjetilna bi?a koja ?ine Zemlju stigla su ovaj kolektiv svijesti zbog ljubavi za jedinstvom te svijesti i sa željom da dožive to da oni predstavljaju jedan dom za svijest.

To je kao što vi služite kao dom za bakterije i sve one druge stvari koje žive na vašoj koži i unutar vas. Vi sara?ujete s njima. Zemlja to razumije, da bi bila svojoj djeci dobra majka ona mora pustiti djecu da nau?e svoje vlastite lekcije. Vaše lekcije su naravno lekcije iz odgovornosti. Ako želite nešto, u vezi s tim postoje odre?ene stvari koje morate da uradite i odgovornosti koje morate da preuzmete kako bi ostvarili svoje ciljeve. Zemlja u?i ljudska bi?a da postanu odgovorni dozvoljavaju?i vam da pravite razne poreme?aje na njenoj koži i u njenoj unutrašnjosti.

Kada Zemlja postane ugrožena tj. kad ?ovje?anstvo prevrši svaku mjeru, Zemlja ?e preduzeti sve što je potrebno kako bi nau?ila ljudsku vrstu kako da se na jedan ispravan na?in brine o svom domu, tako da bi vi kao ljudska bi?a mogli da nau?ite jednu važnu lekciju. U svojoj božanskoj ljubavi za ?ovje?anstvom i božanskom prihvatanju svoje uloge u?itelja, Zemlja ?e vam povjeriti svoje vlastite tajne tako da vi možete razumjeti kako da hodate s jednim osje?ajem saradnje i ljubavi prema Zemlji a ne da hodate po njoj s nepoštovanjem.

To neminovno vodi do jedne veoma vjerovatne mogu?nosti da ?e Zemlja preduzeti neke velike geološke promjene kako bi privukla pažnju ljudske svijesti i ukazala ljudima na ono što su propustili. Ukoliko 20 miliona ljudi nestane u jednom popodnevu usljed tektonskih poreme?aja na Zemlji, možda ?e se drugi ljudi probuditi.

Možda.

Vi stalno slušate proro?anstva o promjenama na Zemlji. Neki od vas su ih prihvatili sa zrnom sumnje. Niste pomislili da bi se one mogle desiti vama, mada ste uzeli u obzir to da se one mogu desiti nekome drugom ili u novinama s druge strane planete. Šta ako se te promjene dese ispred vašeg ku?nog praga ili u gradu do vašeg? Šta ako do?e do rušenja glavnih gradova u SAD-u? Šta mislite kako ?ete se osje?ati kad se probudite jedno jutro i saznate da je došlo do stvaranja procjepa u zemlji od Njujorka do Vašingtona? Da li ?e vam to biti dovoljno da vas malo prodrma? Dovoljno da preispitate i presložite vaše živote?

Vi postajete svjesniji o tome što se zbiva zato što sada neke novine objavljuju takve pri?e. Te pri?e su, u stvari, tu ve? prili?no dugo. Postoje neki koji se bave zaštitom prirodne sredine koji pri?aju o tome ve? 20 godina ali ljudi misle da ?e se ti problemi riješiti sami po sebi. Osim toga, pri?e o zaštiti vaše prirodne okoline ne pove?avaju prodaju novina, a u odre?enoj mjeri ljudi nisu ni zainteresovani da nauce nesto o njihovoj odgovornosti. Takav njihov odnos prema svemu tome izazva?e jednu povratnu reakciju a onda, ve?ina ljudi ?e se ponašati ignoratno i tvrditi kako je do svega toga došlo neo?ekivano i iznenada. Stvari ?e postati toliko ozbiljne da mi mislimo da ?e neke države ?ak zabraniti korištenje automobila.

Promjene na Zemlji i njene lekcije ?e u ovo vrijeme imati veze s mnogim stvarima. Kad se frekvencije mijenjaju, sve se mijenja. Kad se frekvencije mijenjaju, to je kao da se selite iz vlastite ku?e: ?itava prirodna sredina se mijenja. Te promjene su zamišljene tako da podignu sva?iji život na jedan viši nivo. One su zamišljene tako da dovedu svakoga do jednog ljepšeg mjesta za opuštanje i razmišljanje. One su zamišljene tako da oslobode ljudska bi?a od paradigme da je vaš svijet ?vrste prirode u jednom veoma ograni?enom smislu.

Kad unošenje kvaliteta u svoj život postane prioritet br. 1 za ljudska bi?a uz pomo? poštovanja kvaliteta Zemljinog života, tada ?e biti veoma malo tektonskih poreme?aja na toj planeti. Me?utim, ve?ina ljudi, pogotovo u Zapadnom Svijetu, koncentrirana je na jedan veoma druga?iji kvalitet života: koliko elekti?nih ure?aja imaju, koliko garderobe se nalazi u njihovim ormarima i koliko automobila imaju u svojim garažama. Oni nisu svjesni kakve su posljedice proizvodnje svih tih materijala na to osje?ajno bi?e koje je vaš roditelj.

Ukoliko se ljudska bi?a ne promijene – ukoliko oni ne naprave jednu promjenu u svom vrednovanju stvari i ukoliko ne shvate da bez Zemlje oni ne bi mogli biti ovdje – onda ?e Zemlja iz ljubavi prema samoj sebi i svom vlastitom razvoju u smislu dosezanja jedne više frekevencije, preduzeti ?iš?enje koje ?e je opet dovesti do ravnoteže. Postoji mogu?nost da jednog popodneva mnogo ljudi napusti ovu planetu. Možda ?e onda svi drugi po?eti da se bude u vezi onoga što se zbiva. Cijelo vrijeme dolazi do odre?enih dešavanja koja vas podsti?u, ohrabruju i navode da shvatite da ?e do promjena na globalnom nivou morati da do?e. Postoje radikalni pokreti koji ?e fenomenalno brzo rasti. Ono što ?e se desiti sa Zemljom zavisi?e od toga koliko je svako od vas voljan da se promijeni.

Kakva je vaša odgovornost u svemu tome? Koliko ste vi voljni da se promijenite?

Došlo je vrijeme kada više nije dovoljno samo pri?ati o tome nego to preduzeti. Kad se posvetite mijenjanju vlašeg vlastitog života, vi ?ete automatski u?initi tu promjenu dostupnom cijeloj ovoj planeti.

Zemlja žudi za svojim integritetom. Ova planeta se sada osje?a lišenom svog integriteta, degradiranom i nevoljenom.
Zemlja vas voli i daje vam mjesto gdje možete djelovati; to je jedan živi organizam. Zemlja se sada priprema da ponovo uspostavi svoju cjelovitost i da vam pruži mogu?nost da razumijete koliko je važno da volite sebe, vole?i Zemlju. Volite sebe i volite ovu Zemlju, zato što su oni isto.

Tektonske promjene na Zemlji bi mogle odigrati jednu važnu ulogu u slamanju ovog sistema. One ?e dovesti do rušenja osiguravaju?ih društava, što ?e nadalje dovesti do rušenja mnogih drugih sistema. Mnoge banke prodaju svoje hipoteke osiguravaju?im društvima, a osiguravaju?a društva investiraju veoma mnogo u bezvrijedne obveznice. U slu?aju još nekoliko katastrofa kao što su uragani ili zemljotres u San Francisku, zajedno sa ratovima i podzemnom ekonomijom – šta mislite koliko dugo ?e oni biti u stanju da posluju?

Na papiru, još uvijek niko nije uspjeo to da primjeti. Još uvijek je stvar samo u ?ekovima koji se prebacuju iz jedne banke u drugu, tako da se sve održava tek malo iznad površine vode. Tako ?e geološke promjene na Zemlji više nego vjerovatno biti na neki na?in iskorištene da sruše sve to. Promjene na Zemlji ?e tako?e dovesti do povezivanja i pobjede ljudskog duha zato što ce muškarci i žene iza?i napolje da pomažu drugim muškarcima i ženama, kada do?e do katastrofe. To povezuje ljude.

Postoji tehnologija uz pomo? koje se ovo mjesto može veoma brzo o?istiti kad bi to bilo tako planirano. Me?utim, s obzirom da ljudska vrsta momentalno ne osje?a nikakvu odgovornost prema Zemlji, to ne bi imalo svrhe. Sadašnja vrsta mora nau?iti kako da poštuje svoje gnjezdo.

Svi vi morate nau?iti kako da poštujete svoje tijelo, zato što bez vašeg tijela vi ne bi mogli biti ovdje, a bez Zemlje vi tako?e ne bi mogli biti ovdje. Vaše tijelo i vaša planeta predstavljaju dva najve?a poklona i dvije najvažnije stvari koje vi posjedujete. U idealnom slu?aju, vi biste trebali smatrati Zemlju jednom svetinjom, i izražavati svoju ljubav i poštovanje prema njenom i vašem fizi?kom bi?u. To bi dovelo do jedne rezonancije u vašem domu, na vašem imanju i zemljištu koje ga okružuje kao i zemlji u vašim tijelima, tako?e.

Zemlja je fleksibilnija nego što ste vi to u stanju zamisliti. Ona je tu da vas hrani i održava. Životinje su tako?e ovdje kako bi radile u saradnji s vama.

Kad se sve ?ini s ljubavlju, onda iza toga stoji sila Stvoritelja. Kad se nešto ?ini s ljubavlju, onda tu nema ni bola ni štete.

Ukoliko vam je potrebno uputstvo kako da donosite odluke u vezi svog ponašanja, upitajte se:
"Da li ja djelujem u skladu sa mojim najvišim integritetom? Da li ja djelujem s ljubavlju? Da li je ljubav ono što ustupam Zemlji, životinjama, svim ljudima koje sre?em i svim stvarima koje radim?"

Sve što se nalazi na Zemlji može se koristiti ukoliko se prilikom toga Zemlja voli i poštuje. Možda je teško zamisliti grupu radnika naftaša kako se hvataju za ruke i mole Zemlju za uputsva i dozvolu da je probuše, prije nego što zapo?nu s njenim bušenjem. Me?utim, kad bi se tako nešto radilo, onda bi stvari bile u jednoj mnogo ve?oj harmoniji.

Vama je to smiješno zato što smatrate luckastim da komunicirate s ne?im što vam ne može rije?ima odgovoriti. Ali kada bi industrija, prosvjetni radnici i svi drugi ljudi prvo malo zastali i zauzeli se za najvišu cjelovitost i ljubav za sve koji se ovdje nalaze i zahtijevali da se Zemlji i ljudima ne ?ini ništa nažao, to bi bilo fenomenalno primljeno. To bi odmah pokrenulo sprovo?enje plana za formiranje jedne visokorazvijene civilizacije. Takva jedna svjesnost je po?etak na kojem je tek da do?e; u ovo vrijeme mnogo ljudi prima ovu vrstu informacija.

Mnogi ljudi ne vole da istupaju u prve redove i javno se zauzimaju za integritet zato što se boje da ?e zapasti u nevolje. Oni kažu, "Baš me briga, ja samo želim da sa?uvam svoj posao i sigurnost." Jedna od najgorih stvari koje se mogu desiti u nekom društvu je kad se svakome oduzme sigurnost. Tada hrabrost po?inje da cvjeta kao neka svježe posa?ena bašta zato što ljudi nemaju šta da izgube. Ljudi onda po?inju da se dižu.

Nikada nemojte misliti da je vaš napor uzaludan.

Koristite mo? vašeg uma za jasno namjeravanje onoga što želite.

Tražite pomo? iz nefizi?kih oblasti i zamišljajte ono rješenje do kojeg bi željeli da do?e.

Shvatite da vi stvarate vašu realnost kao i da svaka druga osoba stvara svoju realnost.

Svako ima priliku da se probudi u bilo kom momentu. Kad prilazite ne?emu, pri?ite tome imaju?i na umu jednu širu sliku.

Kad dovoljno ljudi stvori svoju VLASTITU REALNOST – KADA JE SVJESNO STVORE – vi ?ete stvoriti jednu novu planetu.

Do?i ?e bukvalno do rascijepa svjetova.

Do tog rascijepa najvjerovatnije ne?e do?i u idu?ih 20 godina. U me?uvremenu, Zemlja ?e više nego vjerovatno biti zahva?ena ratom nekoliko puta. Vi ?ete imati neke doga?aje u smislu zagonetnih i zbunjuju?ih kosmi?kih drama sa vašom kosmi?kom bra?om na kojima je to da prili?no javno do?u do odgovora na pitanje ko su to oni. Zemlja se nalazi na kursu jednog dimenzionalnog sudara, i mnoge dimenzije ?e se ukrstiti jedna s drugom, vjerovatno nakon ove dekade.

Neke od tih realnosti mogu biti šokantne zavisno od nivoa šoka koji je potreban svakoj osobi da bi se njihova svijest odgurala u jednu drugu paradigmu. U svakom slu?aju, šok ne mora uvijek da podrazumijeva uništenje. To jednostavno može da bude jedna metoda kako bi se promijenio na?in na koji vi posmatrate realnost. Kad god vas nešto šokira, vi ne možete više gledati na realnost na isti na?in kao što ste na nju gledali momenat prije. Do?e do jednog iznenadnog udarca u stomak i odmah se sve promijeni. Ovaj svijet je na putu da doživi mnogobrojne šokove i to ne samo na nivou jedne nacije. Mi govorimo o jednom globalnom ukrštanju dimenzija prilikom ?ega ?e realnosti da se ?ine kao da se raspadaju samo onima ?ije realnosti trebaju da se prodrmaju.

Taj koncept vjerovatno?a podrazumijeva da ne postoji jedna realnost i da se vi, vi sami, neprestano granate u druge realitete kroz vaše misli.

I ne radi se o tome da vi mijenjate CIJELI SVIJET, nego se radi o tome da vi mijenjate sebi SVOJ SVIJET U KOJEM SE VI NALAZITE.

To ide nazad sve do one postavke da ovaj svijet nije ?vrste prirode. On je sazdan od energije a ta energija se formira kroz misli onih koji uzimaju u?eš?a unutar ovog svijeta.

Postoje, i uvijek su postojale, vjerovatne Zemlje i vjerovatna iskustva. Postoje i vjerovatni “vi” koji žive prili?no druga?ije živote od vas, koje poznajete. Vi ste frekvencija i energija. Vi pulsirate u skladu sa ritmom jedne energetske strune koja vas ‘komponuje’ u egzistenciju a vi ste joj toliko privrženi da neprestano obra?ate pažnju samo na jedan aspekt vaših doživljavanja. Iskustva se sti?u kroz razne aspekte a vi u?ite kako da promijenite frekvenciju i ritam, tako da možete primjetiti ono što normalno ne primje?ujete.

Vi se nalazite pod stalnim nadzorom u vezi s posljedicama neuroloških promjena koje se odvijaju u vašim tijelima. To prespajanje i restruktuiranje je sli?no tome kao da se vaš nervni sistem mijenja od autoputa sa dvije trake u autoput sa dvanaest traka. Kad se to dogodi, vi ?ete se sje?ati doga?aja koji su se dešavali istovremeno s drugim doga?ajima. U po?etku, to vas može malo smesti s uma ili ošamutiti zato što ne?ete imati uti?nicu u koju ?ete tako nešto mo?i uklju?iti.

Na primjer, recimo da se sje?ate kako ste prisustvovali jednoj ve?eri prije dvije godine koja je bila na Praznik Zahvalnosti, u 1989.g. ili 1990. godini. Onda, iznenada, sjetite se jednog drugog doga?aja kojeg se nikada prije niste sje?ali a on se desio u isto vrijeme, paralelno s onom ve?erom koje se sje?ate. Onda shvatite da ste za taj praznik istovremeno boravili na dva razli?ita mjesta, odnosno, da ste ga dvaput slavili. To je ono što ?e vam se doga?ati kad vaš nervni sistem po?ne da pulsira na novi na?in a vaše tijelo po?ne ponovo da sastavlja svoju biblioteku. Kada se svjetloš?u-inkodirana vlakna obnove i po?nu da odašilju ono što im je na raspolaganju, nervni sistem ?e morati biti u stanju da sve to prenese i prevede.

U ovim energijama koje se pojavljuju postoji velika polarizacija, sa mnogo u?esnika i posmatra?a. Mnogi od onih koji su ovamo došli da posmatraju, tako?e su došli i da to ometaju; oni su u ovo vrijeme došli i da nau?e njihove “stvari.” Tu su i u?esnici koji su preokupirani namjerom da stvore jedan novi svijet koji ?e biti veli?anstven.

Koliko vidimo, kako se potencijalni svijetovi po?inju da obrazuju, do?i ?e do ogromnih promjena unutar ?ovje?anstva na ovoj planeti.

Tako se ?ini da se priprema veliki haos i gungula, da ?e se nacije dizati jedna protiv druge i ratovati; i da ?e sve ?eš?e dolaziti do zemljotresa. ?initi ?e se kako se sve po?inje raspadati i kako se više ništa ne?e mo?i sastaviti. Isto kao što vi ponekad doživite potmulu grmljavinu i potrese u svojim životima kad mijenjate svoje stare životne šeme, i prelazite u nove energije, Zemlja isto tako pokušava da se otrese i oslobodi, tako da se može o?ekivati jedan odre?eni period preuskla?ivanja i prilago?avanja. Tako?e ?e se ?initi da životinje i ribe napuštaju Zemlju. Te životinje se sada sele preko u taj novi svijet dok se on stvara. One ne završavaju sa svojom egzistencijom, one samo prelaze u taj novi svijet kako bi vas sa?ekale da im se tamo pridružite.

To je prili?no teško objasniti, u odre?noj mjeri, zato što je to izvan podru?ja tro-dimenzionalnog doživljavanja.

U osnovi, vi se preseljavate u ?etvrtu dimenziju.

Kad se ta seoba završi, vi ?ete bukvalno formirati jednu novu Zemlju. To ?e vam se ?initi kao da ste se probudili iz nekog sna u jednom svijetu koji je prekrasan i neuprljan.

Vasa nebesa su puna posmatra?a koji gledaju i ?ekaju da vide kako ?ete vi to uraditi i koji vam nude svoju pomo? prilikom svega toga.

Mnogim ljudima se ?ini da je takav jedan pomak potpuno izvan svake vjerovatno?e.

Ali ne i vama, koji ste prou?avali tu energiju kao alhemi?ari i stari Atlanti?ani za vrijeme svojih života u hramovima.

Ta obuka kroz koju ste prošli u drugim vremenima kodirana je unutar vaših bi?a kako bi vas pripremila za ovaj prelaz.

Oni ljudi koji napuste ovu planetu za vrijeme njenih geoloških promjena ne uklapaju se više ovdje, i oni ometaju harmoniju na Zemlji. Kad do?e ono vrijeme kad možda 20 miliona odjednom napusti ovu planetu, kod onih koji ostanu do?i ?e do jedne ogromne pomjene u njihovoj svijesti.

Proširite sebe.

Po?nite da boravite u drugim realnostima, pored ove realnosti koja podrazumijeva rad i spavanje i jedenje.

Kad ste budni, pustite svoju svijest da se širi ka svim mogu?nostima i pustite da ideje do?u do vas.

Ideje su besplatne; one su svugdje, a postoje i emisije koje stalno stižu na ovu planetu.

Kada Zemlja po?ne da se premiješta (u višu ‘dimenziju’, prim. prev.), ne?e svi doživljavati jednu te istu stvar.

Oni koji treba da iskušaju razaranje doživje?e to Zemljino premiještanje kao jedno zakretanje ili rotaciju sa razornim dejstvom zato što se ne?e mo?i uklopiti s tom njenom novom frekvencijom.

Oni koji su spremni da postignu i održe jednu višu vibraciju doživjet ?e promjenu u frekvencijama.

Tako, za jednu osobu to može zna?iti kraj života onakvog kakvog ga je ona poznavala i prosto razaranje, dok ?e neko neko drugi doživjeti to kao stanje ekstaze.

Postoje sve mogu?nosti.

Sjetite se, vi živite u jednom simboli?nom svijetu koji je rezultat vaših misli.

Taj vanjski svijet predstavlja za vas ono što se odigrava unutar vas.

Tako, ako se svijet raspada, šta to predstavlja? To predstavlja raspadanje ili rušenje onoga što je unutra kako bi se stvorili uslovi za pojavu jednog novog sistema i jedne nove energije.

Za vas postaje imperativ to da volite i blagosiljate sve promjene unutar društva i da se ne predajete strahu i nemiru u vezi onoga što se dešava.

Vaš zadatak je da budete u onim vibracijama znanja, ?ak iako vam to može izgledati besmisleno da u svakom doga?aju postoji jedna prilika za Duh da uradi svoj posao i da se uzdigne.

Vi ste jedna izvanredno lijena vrsta. Vi ustupate svoju mo? svakome ko ho?e da uradi neke stvari za vas, bilo da se radi o vašem šefu, ženi ili mužu. Vi se neprestano odri?ete svoje mo?i.

Da bi se okrenuli prema sebi, vama trebaju neki doga?aji koji ?e vas dovesti do toga da sebe stavite na ?elo uprave vašeg života. Blagoslovite te promjene koje stižu na Zemlju i, u tim doga?anjima, vjerujte da ?e se manifestovati ono što vi jasno želite. Na?i ?ete se pred jednim ispitom. Vi ?ete re?i, "Da li sam ja ovdje žrtva? Da li se ovaj svijet oko mene ruši? Ili se sve ovo oko mene uzdiže na jedan viši nivo dok se naoko ?ini da dolazi do opšte propasti?"

Najvažnije glavno vjerovanje kojeg treba da se držite je to da znate da se nalazite na pravom mjestu u pravo vrijeme i da radite pravu stvar.

Namjeravanje da budete na pravom mjestu u pravo vrijeme, i više nego namjeravanje – jedno znanje o tome - doveš?e do toga da budete otvoreni za duhovno vodstvo.

Možda to ?ak ne?ete ni tražiti a iznenada ?e se pred vama pojaviti neki komad zemlje za vas ili neka prilika da se povežete s nekim drugim. Vi ?ete to prepoznati i re?i ?ete, "To je za mene. Ja ?u to prihvatiti."

Vjerovali ili ne, do?i ?e vrijeme, ili bolje re?eno, moglo bi do?i vrijeme – za mnoge od vas u životu, kad ?ete zatvoriti vrata onom životu kakvog ste ga do tada poznavali. Bukvalno, možda ?ete se odre?i ku?e koju imate i iza?i iz nje samo sa par svojih li?nih stvari. Tako nešto se sada ne ?ini mogu?im, zar ne? Nešto u vama ?e re?i, “O, Bože, da li je ovaj svijet poludio? Šta je ono što ja smatram vrijednim? Šta je sada najvažnija stvar za moj opstanak?"

Onda ?e Duh u?i i voditi vas da vam pokaže koja je to najvažnija stvar za vas opstanak. To možda može podrazumijevati i jednostavno istovaranje nekih stvari koje posjedujete. Neki od vas ?e u životu jednostavno stati na njihov ku?ni prag, pogledati unutra i sve ?e im izgledati toliko bezna?ajno jer ?e najbitnije stvari za vas postati vaše duhovne vrijednosti i vaš život. Sva ona materijalna imovina i stvari koje ste skupili ništa ne zna?e u pore?enju s onim sto vi postajete. Možete li zamisliti doga?aje koji ?e vas natjerati na takvo ponašanje? To ne?e biti neki sitni doga?aji.

Sjetite se da je sudbina ?ovje?anstva da evoluira. Mi vam garantujemo da život kakvog ga sada poznajete ne?e biti isti za deset godina. Ovaj svijet, kakvog ga znate, ova realnost koju sada poznajete, udobnost, planiranja i godišnji odmori i sve stvari koje radite ne?e biti ovdje za deset godina.

Vi ste ovdje zbog vaše li?ne evolucije. Kako ?e do?i do te evolucije širom svijeta, to ?e biti prili?no interesantno. Mi ne govorimo o evoluciji nekoliko desetina ljudi; mi govorimo o evoluciji vaše vrste. Neki doga?aji mora?e da se dese kako bi natjerali ljude da se probude. To je razlog zašto ?e predstavljati izazov za vas da živite svoj život hrabro i da budete hrabri kad živite svoju svjetlost.

Mi vam savjetujemo da po?nete namjeravati da se u?enja Ameri?kih Indijanaca na?u na vašem putu. Po?nite da ih istražujete kroz indijanske saune, zvukove bubnjeva, plesove itd. To ?e u vama probuditi mnoge stvari i pou?iti vas mnogo toga o Zemlji. Vi ste kodirani za rituale; kad izvodite rituale vaše tijelo po?inje da se sje?a onoga ko ste vi i šta znate.

Koliko vidimo, ljudske zajednice ili komune posta?e uticajne devedesetih godina. One ?e se formirati na zemljišnim parcelama koje ?e biti veli?ine od pedeset pa do nekoliko stotina akri, možda ?ak veli?ine od samo dvadeset pet akri, i tu ?e se nastanjivati od trideset do sto ljudi.

Te grupe ?e se zbližavati zato što ?e njihovi ?lanovi reagovati u skladu sa svojim unutrašnjim znanjem. Nove tehnologije koje ?e biti korištene u tim komunama bi?e bazirane na ljubavi.

U vezi tehnologije, tu nema ništa loše. Najve?i dio tehnologije koja se danas koristi na ovoj planeti služi za podvajanje, manipulaciju i kontrolu ljudi, umjesto za njihovo uzdizanje. Tehnologija s ljubavlju, to je klju?.

Mnogim ljudima ?e biti date ogromne koli?ine tehnoloških informacija za koje ?e se ?initi kao da stižu niotkuda. Vama može biti data informacija za neki pronalazak a da vi nemate pojma o onome što treba da izumite. Možda ?ete morati dati to nekom drugom ko ?e to pretvoriti u realnost. Ljudi ?e raditi zajedno u jednoj harmoniji kako bi pretvorili u djelo tu tehnologiju.

Dio evolucije svijesti podrazumijeva ujedinjenje jedne svijesti s drugom, - a ne držanje sebe zatvorenima.

Možda ?e se kod jedne osobe pojaviti neka ideja, onda ?e druga osoba pretvoriti tu ideju u djelo a tre?a ?e to prodati. Koliko vidimo, pojavi?e se jedno ogromno podzemno tržište za pronalaske. Ti pronalasci se ne?e nikada pojaviti na tradicionalnim tržištima jer bi vas nanjušili i likvidirali, u slu?aju kad bi se saznalo da imate te sposobnosti. Me?u takvim komunama do?i ?e do razvoja trgovine tih podzemnih tehnoloških otkri?a koja ?e za vas obavljati svakojake zna?ajne stvari.

Od velikog zna?aja u ovom vašem životu bi moglo biti to da živite u saradnji s ljudima koji vole zemlju i tako da ostvarite jednu zemlja-planeta reakciju.

Vole?i zemlju i dozvoljavaju?i planeti Zemlji da zna vaše namjere, Zemlja ?e vas hraniti i paziti.

To je taj klju?.