Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Donosioci Svitanja 12. poglavlje


Poglavlje XII - Nošenje Svjetlosti je veli?anstven zadatakSada je vrijeme za sve vas da ponovo definišete vaše vlastite identitete u jednom mnogo širem smislu. U ovom kosmosu odvijaju se doga?aji o kojima vi, pa ?ak i mnogi vaši politi?ki lideri nemate pojma. Morate prestati sa svojom naivnoš?u u vezi definisanja bogova - misle?i da postoje bi?a koja dolaze s neba na ovu planetu sa specijalnim talentima i sposobnostima i da su oni svi spiritualno povezani. Vi ?ete kao vrsta otkriti neke veoma uznemiravaju?e stvari u idu?ih nekoliko godina. Mi vas pripremamo dekretom Porodice Svjetlosti tako da možete razumjeti i biti informisani o vašim vlastitim opcijama.

Mi smo vam naglasili taj pojam multidimenzionalnosti – koncept da možete biti na mnogo mjesta i da možete pomjerati svoju svijest. Mi smo podijelili s vama onu postavku da ?e od ove Zemlje biti stvoren jedan odre?eni broj svjetova. U jednom vremenu ili drugom, vi ?ete dolaziti u situaciju da sumnjate u sve ovo što smo podijelili s vama. Vaš sistem ?e doživjeti stanje šoka i vi ne?ete biti u stanju da povjerujete u kom stepenu ste bili neinformisani, tako da ?ete jedno odre?eno vrijeme sumnjati u validnost naših informacija.

Mi vam možemo samo ponuditi informacije koje su bazirane na vašem vlastitom ubrzanju. Vi se morati razviti i sami se dosjetite u vezi toga kako da pitate za informacije zato što postoji jedan sveti zakon u vezi uplitanja ili interferencije. Ima mnogo onih koji su prekršili taj zakon u vezi intervenisanja na Zemlji: ?ak su i oni iz naše pradavne oblasti postojanja to ?inili.

Mi smo vam dovoljno ?esto naglašavali to da je ovo jedan univerzum slobodne volje i jedna zona slobodne volje, tako da, naravno, to podrazumijeva da je ovdje sve dozovoljeno. Odatle, uvijek ?e biti onih koji ?e željeti da budu gospodari, vladari i autoriteti nad drugima. Vi ste previše naivni u vezi toga koliko mnogo bi?a ovdje kontroliše druge.

Porodica Svjetlosti je poznata po svojoj sklonosti i ljubavlju za stvaranjem društava u kojima dolazi do jednog nevjerovatnog kretanja u svim pravcima uzduž svjetlosnih zraka. Šta to zna?i? Svjetlost je informacija, tako je Porodica Svjetlosti jedna porodica informacija. Postoje svijesti – porodice rata – koje provode možda i milijarde godina prema vašim pojmovima, prou?avaju?i, promovišu?i i iskušavaju?i kontrolu nad sviješ?u. U jednom univerzumu koji postoji izvan vremenskih ograni?enja, unutar neke zone slobodne volje odigravaju se sve vrste scenarija.

Ovo je vrijeme za vas da radikalno promijenite vaše poglede u vezi samih sebe i da po?nete da lomite granice. Sada je vrijeme za vas da se uzdignete iznad sitnih doga?anja i melodrama svakodnevnog života i po?nete da se spajate na jednom kosmi?kom nivou sa komplikovanijim dramama koje se tu pojavljuju. Na taj na?in, vi ?ete mo?i biti bolje informisani o vašim vlastitim namjerama, svrsi i dramama. Vi morate biti u stanju da razumijete oboje, vaš identitet i vašu sposobnost da putujete na tom svom identitetu u bilo koje druge svjetove koje izaberete.

Ova pri?a o Porodici Svjetlosti, ili “Povratak bijelih dresova”, kao što vi volite to da nazivate, je ono ko ste vi. Vi ste se obavezali na to da uradite odre?eni zadatak, da budete u ovoj misiji i da se sjetite i odradite ono zašto ste ovdje došli. Mi smo vam rekli da ?e se vaši svjetovi i vaši identiteti unutar njih drasti?no promijeniti i vi se sada približavate tim vremenima. Vi ste se promijenili, mnogi od vas. Ukoliko pogledate unazad da pogledate ko ste bili prije godinu dana, u najboljem slu?aju svako od vas ?e primjetiti da ste sada mnogo snažniji.

Idealno, svako od vas bi trebao po?eti da osje?a to da vi stvarno, u svakom momentu, stvarate vašu vlastitu realnost i da je svaka situacija koju doživljavate, bilo da ste zaposleni ili nezaposleni, stvorena prema vašem vlastitom dizajnu. U ovo vrijeme, u najboljem slu?aju svako od vas je ovladao umjetnoš?u manifestacije zato što je sada vrijeme za vas da uvu?ete kosmi?ku informativnu mrežu u vaše tijelo i uklju?ite je u vašu psihu tako da možete postati jedan odašilja? tih podataka na ovoj planeti. To je mrežni sistem koji se pali uz pomo? svjetloš?u inkodiranih vlakana izvan vašeg tijela.

Vi morate biti mnogo pronicljiviji u vezi toga ko ili šta dolazi s neba, zato što ?e vas pokušati nasamariti i prevariti a vi ne?ete mo?i to razumjeti. Mi to vidimo zato što i sami znamo koliko je lako vas prevariti i nasamariti. Ponekad vam i mi to radimo kako bi vas natjerali da se pokrenete. Mi smo vam rekli da smo s vama ve? bili veoma lukavi. To je bilo potrebno, zato jer da smo vam rekli cijelu pri?u, mnogi od vas bi podvili rep i davno pobjegli odavde.

U najboljem slu?aju, mi smo u vas uspjeli uliti povjerenje. Mi smo vam tako?e ulili jedan novi kodicil informacija tako da možete prihvatiti osnovni gra?evinski blok ovog sistema – koncept da vi stvarate same sebe, da vi stvarate vašu realnost uz pomo? vaših misli – i obrazujete jedan svijet koji je dizajniran od strane Porodice Svjetlosti. Na taj na?in, jedan novi plan i energetska mreža može se nadviti nad dijelom ove Zemlje, tako da može da iznikne jedna potpuno nova mogu?nost. Bez vas i te nove mogu?nosti koju vi donosite, postoji potencijal za jedan veliki kosmi?ki rat ovdje na Zemlji, u neko vrijeme.

Istupite malo napolje s vašim osjetilnim centrom i osjetite kako se širi konfuzija po ovom svijetu u vezi toga šta se zbiva. Ova planeta je funkcionisala na jednoj veoma niskoj frekvenciji, frekvenciji koja je bazirana na opstanku i frekvenciji koja je bazirana na onesposobljavanju. Vaš identitet je baziran na onome što vi možete skupiti izvan sebe. Dvanaest lanaca (DNA) ?e obezvrijediti sve ono što je predstavljalo i okruživalo ova dva lanca. Sav novac kojeg ste uštedjeli i imovina ?iji ste vlasnici – potpuno su nebitni za evoluciju ove planete.

Osje?ate li kako strah i nesigurnost teku kroz ljudske živote kako oni po?inju da shvataju da se principi na kojima su njihovi životi bili definisani sada ruše. Shvatite da je svjetlost krivac za to njihovo rusenje i da vi kao pripadnici Porodice Svjetlosti i ?uvari Frekvencije, izazivate to njihovo rušenje zato što donosite jedan elektromagnetni naboj na ovu planetu i emitujete jednu novu frekvenciju. Vi doprinostite tome da se stvori taj haos nove svijesti.

Razmislite o svom životu u posljednje godinu-dvije i vidje?ete da je tu bilo perioda kad ste i vi sami bili u jednom nevjerovatnom haosu svijesti. Bili ste u jednom haosu kod donošenja odluka o tome ko ste vi, gdje želite da živite, s kim želite da stupite u brak, da li želite da ostanete u braku ili ne, da li želite da imate dijete ili ne, da li želite da nastavite s tim da budete roditelj i mnoge druge stvari.

Obratite pažnju na vaše društvo i osjetite kako se temelji na kojima su ljudi zasnovali svoje živote polako pretvaraju u krš. Ono globalno shvatanje ove realnosti još malo pa ?e biti stvar prošlosti. Ti temelji sada klize a u ovim vremenima još uvijek ima i onih koji nisu u stanju da primjete to klizište. Najvažniji razlog za pojavu tog klizišta je taj što nove informacije postaju sada dostupne, što ?ini one stare informacije arhai?nim i oronulim a vi ste ti koji ste za to zaslužni. Tako ste vi u odre?enom stepenu odgovorni za svoju evoluciju kroz sve to i da postanete vaša vlastita inspiracija – da budete jedan živ primjer za druge.

Vi preuzimate na sebe jednu veoma aktivnu ulogu. Postoje mnogi koji kažu, “Oh, ne, evo dolazi svjetlost!" zato što je svjetlost poznata po tome što mijenja svaku vibracionu frekvenciju na koju nai?e. Svjetlost nosi informaciju, a informacija proširuje sisteme tako da stari sistemi ne mogu više opstati. Tako, kako se svjetlost kre?e i uništava, ona isto tako ra?a nove sisteme uz pomo? onoga što ostavlja iza sebe. Novi red se formira.

Nekima od vas ne?e biti lako da misle o sebi kao o razara?ima zato što je u vašem sistemu vjerovanja ve? jasno izgra?en stav o razaranju. To je samo jedna paradigma i ako se budete zaglavili u takvim vibracijama i ne razbijete takve ideje, onda ?ete ostati zarobljeni i ograni?eni u doživljavanju realnosti. Da, vi ste razara?i. Vi razarate one sisteme gdje “tim mraka” i ignorantnost prevladavaju.

Svjetlost ulazi u sve takve sisteme i razara ih, a sam doživljaj uništenja je relativan u odnosu na to koliko ?vrsto i koliko vatreno se svijest držala onoga što se uništava.

Ko ?e vas izbavljati napolje kad situacija postane kriti?na? Gdje je spasila?ki tim? To ste vi. Da bi došlo do ove transformacije vi morate koristiti sve što imate na raspolaganju. Postoji i jedna nevjerovatno velika pomo? iz svakojakih drugih oblasti; me?utim, sve to zavisi od vas, a ne od nas. Vi ?ete morati da promijenite frekvenciju jednostavno uz pomo? svog zalaganja, odlu?nosti i snage vaše volje.

Otkrijte šta ste vi u svom fizi?kom tijelu, to je jedna vaša ispostava mo?i ovdje. U?ite kako da upravljate njime i koristite ga i kako da postanete jedno s njim. Nose?i svjetlost unutar svog tijela, vi donosite tu frekvenciju na ovu planetu a ta frevencija je informacija. Ta frekvencija svjetlosti sadrži u sebi istoriju vašeg identiteta i istoriju vaše posebne svijesti. Kao što smo rekli, ta svijest je bila razbacana iz vaše baze podataka ili ?elijske strukture zato što oni koji su došli ovamo da postanu vaši bogovi ne bi mogli da vas kontrolišu kad bi vi imali iste sposobnosti kao i oni.

Tako su oni na vama sproveli biogeneti?ke eksperimente i doveli do vaše mutacije, što je kasnije nazvano - “Pad” (Adamov ‘pad’ ili ‘istjerivanje’ iz raja, prim. prev.). To je vrijeme kada je ignorantnost ljudske vrste po?ela da preovladava. Oni su izveli mnogo razli?itih eksperimenata, koji su uslijedili tokom jednog dužeg vremenskog perioda.

Svjetlost podrazumijeva skupljanje svega onoga što je bilo razbacano, a da bi obavili taj zadatak sve što vi treba da radite to je da bivstvujete. Kada vi jednostavno jeste i kad se razvijate i puštate da vaš li?ni život istinski evoluira, shvatite to da i svi drugi pripadnici svjetlosti evoluiraju isto kao i vi. Vi šaljete svoju telepatsku poruku da ste prisutni ovdje, isto kao što i mi uvijek kažemo vama, "Mi smo ovdje." Mi smo tako?e pripadnici Porodice Svjetlosti i mi nosimo informacije sa sobom i posvuda ih emitujemo.

Potrebno je da svako od vas ispita granice koje je postavio oko sebe. Vi vjerujete da ste evoluirali, da imate jednu širu sliku i da vidite mnoge stvari. U odnosu na ono odakle ste krenuli, vi stvarno jeste uznapredovali. Me?utim, mi vam garantujemo da ne vidite granice koje ste trenutno sami za sebe postavili, koje još uvijek definišu ono šta vi vjerujete da možete uraditi a sta ne možete. One predstavljaju ono što vas veže za ovu verziju frekvencije realnosti.

Te granice koje ste sebi postavili, koje reklamirate i proglašavate, spre?avaju vas da se kre?ete u skladu sa informacijama koje se bude unutar vas samih. Te informacije su dio vašeg duhovnog uzdizanja. Razli?iti slojevi realnosti se odstranjuju tako da vi postajete sve više u harmoniji sa oblaš?u duha. To je ono što podrazumijeva duhovni napredak. Mi želimo da se oslobodite svojih ograni?enja i prestanete štititi svaki aspekt svog života.

Nošenje Svjetlosti je jedan veli?anstven zadatak.

Kad jednom dozvolite svjetlosti da u?e u vaše tijelo, onda ?ete zapo?eti proces svog mijenjanja – što nije uvijek povezano sa radoš?u, uživanjem i zabavom, kao što su to neki od vas ve? primjetili. U tom procesu, kad stvari nisu toliko vesele, prva stvar koju možete napraviti da sprije?ite svoju evoluciju je ta da se ispunite strahom kao odgovorom na emocionalna zbivanja. Vi ?ete možda optuživati nekoga drugog, kukati i žaliti se, a možda ?ete osje?ati ili vjerovati da vam je neko nešto napravio.

Ostatak planete vjeruje tako, ali oni nisu pripadnici Porodice Svjetlosti. Ovdje postoje milioni pripadnika Porodice Svjetlosti, naravno, svjetlost se vra?a na ovu planetu gdje su ‘Crni Dresovi’ bili na vlasti veoma dugo vremena. Ti Crni Dresovi hranili su se vašim emocijama straha i negativnosti, ratovima i pohlepom; sve je to dozvoljeno zato što je ovo univerzum slobodne volje. Primarni Stvoritelj je tim mraka isto kao što je on i Porodica Svjetlosti. Primarni Stvoritelj je - sve stvari.

Mi vas podu?avamo uz pomo? pri?a. Jednog dana, vjerovatno, vi ?ete progledati kroz ove pri?e koje vam pri?amo. Vama one onda ne?e više biti potrebne jer ?ete vi tada biti u stanju da razbijete paradigme i postanete svjesni ve?ih realnosti. Sve do tog dana, mi ?emo vam se obra?ati uz pomo? pri?a, tako da možemo održavati vašu pažnju i namamiti vas da idete u podru?ja od kojih se užasavate – u podru?ja za koja ste se zarekli u najdubljim dijelovima vaše duše da ?ete putovati.

U kratkom vremenskom periodu bi?e veoma potrebno to da se shvati koji su ljudi stvarno ?uvari Frekvencije, a koji samo pri?aju o tome. ?uvari frekvencije ?e biti pozvani da stvore jednu odre?enu stabilnost na ovoj planeti, zato što oni cijelo vrijeme znaju da su oni ti koji stvaraju svoju realnost. Oni u?e kako da prkose zakonima ?ovje?anstva uz pomo? jednog svjesnog upravljanja njihovom svjesnoš?u i energijom. To je dubina besprijekornosti i odlu?nosti o kojoj mi govorimo.

Mi nismo ovdje da vam dijelimo komplimente ili da vas navodimo da se osje?ate zadovoljnim samim sobom. Mi smo ovdje da vas podsjetimo na to ko ste vi i na ono što ste se prihvatili da ostvarite na ovoj planeti. Mi smo ovdje da vam pružimo podršku i da vas ohrabrimo da se sjetite – da vam damo odre?ena uputstva i pomo? tako da vi sami za sebe možete otkriti ?uda koja vas is?ekivaju u vašem ljudskom tijelu.

Na?in na kojeg vi najbolje možete funkcionisati u ovo vrijeme je da postanete ?uvar svoje vlastite frekvencije a ne da se muvate unaokolo pokušavaju?i da “spašavate” svakoga drugog. U?inite sve što je u vašoj mo?i da držite sebe stalno svjesnim i da razumijete šta se dešava. Budite dosljedni sa frekvencijom svjetlosti koja vam donosi informacije i sa frekvencijom ljubavi, koja je frekvencija kreacije.

Kad se izvor hrane uskrati Bogovima-Stvoriteljima, vibraciona ograda ?e se probušiti a Zemljina energetska mreža ?e se promijeniti. U stvarnosti, Zemlja prolazi kroz jedan proces svoje inicijacije. Zemlja se brine o svim svojim stanovnicima i evoluira dok njeno stanovništvo evoluira prema jednoj egzistenciji u kojoj ?e ve?e mogu?nosti biti svakodnevna pojava – u kojoj ?e ?uda postati na?in života zato što ?e ona postojati unutar frekevencije koja ?e biti dostupna.

Svako od vas pomaže u oživljavanju te frekvencije na ovoj planeti žive?i svoj život prema svjetlosti i prema onome što vi znate. To je posao individualne prirode. Vi mozete raditi u grupama i imati odre?ene lidere, ali vi morate kao individue razviti sami sebe. Dok vi to radite i dok ste vo?eni svojom svjetloš?u da živite na odre?eni na?in, to ?e vas po?eti i uzbu?ivati.

Vi ne morate stalno da radite s nama niti bilo kim da bi skupljali informacije. Jedini kontinuitet koji je potreban je da neprestano radite sa samim sobom i tražite zna?enje onoga što mi nazivamo “uzvišeno Ja”. Osjetite šta to “uzvišeno ja” zna?i - ono je pobjedni?ko, slobodno i radosno kod postignu?a i najve?e je kod dostignu?a.

Ovoj planeti su o?ajno potrebni odlu?ni entiteti koji se nalaze u potrazi za uzvišenim ja. Kontinuiranost o kojom govorimo – koju ?ete morati ostvariti u svojim životima – podrazumijeva jedno znanje u svakom momentu unutar vašeg bi?a, da ste vi odlu?ni u tome da otkrijete tu svoju egzaltaciju ili uzvišeno ja. Ta egzaltacija može biti rije?ima prevedena kao frekvencija ili talas osje?anja ili vibracija.

Svi vi razumijete vibracije uz pomo? pojmova svjetlost i zvuk. Vibracije su stalne – one nose i prenose oblike inteligencije. Kada ste okrenuti prema sebi ne zaboravljaju?i da hodate tim putem – i neprestano podsje?ate sebe na to da uvla?ite svjetlost u svoje tijelo i težite tome da podignete frekvenciju svog vlastitog tijela, prkosite zakonima ?ovje?anstva i mijenjate frekvenciju ove planete - vi onda stvarate jednu vrstu kontinuiteta koja može u?initi više nego sve knjige, audio i video kasete na ovom svijetu.

Ne postoji ništa ja?e od vaše privrženosti vašem uzvišenom ja. Kad se jednom posvetite energiji svjetlosti, energiji uzvišenosti i visokim frekvencijama, vi postajete obilježeni. Onda morate živjeti u skladu s tim šta te energije donose pred vas kad težite tome da se ispunjenje vaših zadataka ubrza.

Prvo i najvažnije, živite svoju svjetlost. Živite s hrabroš?u tu svjetlost unutar sebe. Nemojte živjeti u plakaru - živite nju. Govorite o onome što znate bez uspinjanja na tribine i bez mahanja rukama kao neki fanatik. Jednostavno tvrdite, “To je ono što ja vjerujem. To je ono što ja živim.” Na primjer, neko vam može re?i, “Budi pažljiv, mogao bi se prehladiti”. Vi mu možete onda uzvratiti, “Ja ne vjerujem da se mogu prehladiti. Ja ne koristim svoje tijelo za bolesti.” Govore?i takve stvari, vi ?ete tako po?eti buditi i druge ljude. Govorite o onome što znate u neformalnim razgovorima sa ?lanovima vaše porodice i prijateljima.

Gdje god da se zadesite, koristite taj stub svjetlosti. Mi vam preporu?ujemo da svako od vas zamisli jedan stub svjetlosti kako ulazi u vas kroz vrh glave, otvaraju?i vašu krunsku ?akru i ispunjavaju?i vaše tijelo sa svjetloš?u. Zamislite taj kosmi?ki stub svjetlosti kako dolazi iz dubina kosmosa, ispunjava vas, a onda izlazi napolje kroz solarni pleksus i stvara krug od svjetlosti oko vašeg tijela, tako da vi egzistirate unutar jednog blještavog eteri?nog jajeta.

Kad volite sebe i Zemlju i kada znate da ste ovdje kako bi re-definisali, re-dizajnirali i lomili granice ?ovje?anstva, vi emitujete to. Vi živite život koji je posve?en tome. Ukoliko bi vi nas pitali koliko vašeg vremena trebate posve?ivati tome, mi bi rekli, “Pa, to je veoma jednostavno: cijelo vrijeme." Cijelo vrijeme. To nije nešto u vezi ?ega treba da se brinete, to je nešto što vi jednostavno jeste. Vi to živite – to je vaša svetinja. Vidje?ete kad budete živjeli svoju svjetlost, vi ?ete privu?i sebi druge koji su zainteresovani da žive svoje živote na isti na?in i vaš broj ?e stalno rasti.

Kad se odlu?ite na to i kažete, "Duhovni Svijete, ja želim da me ti zaposliš. Pošalji me na posao i pokaži mi šta mogu u?initi. Daj mi priliku da živim svoju svjetlost, da kažem svoju istinu, da nosim tu svjetlost oko ove planete," onda ?e vas Duh rasporediti na posao. Budite jasni u onome šta želite da radite, kad pravite ugovor s Duhom. Kažite Duhu šta želite da dobijete zauzvrat. Duh ?e vam dozvoliti da se poga?ate tako da možete napisati kakav god ugovor želite sve dok ste orijentisani na to da radite na sebi u smislu podizanja vaših vibracija.

Kada se posve?ujete radu na sebi i kada ste odlu?ni u tome da se promijenite i evoluirate, vi ?ete uzdi?i i sve one oko vas. To je to služenje. Služenje drugima ne podrazumijeva da iza?ete napolje, žrtvujete se i govorite, “Ja ?u vas spasiti.” Služenje je poduzimanje rada na sebi i živje?i na taj na?in, vi ?ete uticati na svakoga s kim budete u kontaktu na tom svom putu.

Nema ništa loše u tome ako s Duhom budete malo naprasiti i kažete, "?ujte momci, meni je dosta. Ja od vas to tražim i želim to da u?inim. Molim, ja želim ubrzanje." Ukoliko želite ubrzanje, budite jasni, budite spremni za uzlijetanje i budite otvoreni prema ?itanju signala kad se oni pojave pred vama.

Kad neka knjiga padne s police, pro?itajte je. Kad se pojavi prilika da odete negdje, nemojte re?i – žao mi je, ja to sebi ne mogu priuštiti.” U?inite to. Kada vam se neka osoba na?e na putu, kad sebi kažete da želite da uspostavite neku vezu, me?utim, ta osoba ima pogrešnu ambalažu, u?inite to. Ponašate se besmisleno, a te stvari su možda na?in na koji vam Duh omogu?ava da razbijete ustaljene šablone. Ukolio ste jasni i komunicirate u svakoj situaciji, vi pravite veliki napredak.


Vi previše razmišljate o tome kako se stvari trebaju doga?ati i u kako trebaju da budu zapakovane. To je bitno da shvatite. Tako, kad zatražite ubrzanje, budite spremni da prihvatite prilike u vezi kojih ?e vaš logi?ki um možda i vrištati. Logi?ki um ?e se buniti i ritati u vezi nekih od tih stvari zato što ?e ga biti strah. Kad ?ujete sebe kako kažete “Ja ne mogu to da u?inim” ili “To nema nikakvog smisla,” slušajte.

Ovo su klju?ne rije?i. Jednostavno recite, “ja sam vo?en od strane božanske sile. Ja želim ubrzanje u mom razvoju. Namjeravam da radim s jednim pove?anim kapacitetom i iskoristi?u ovu priliku u vezi toga. To mi daje jedan lijep osje?aj, tako da ?u to u?initi.” Me?utim, ukoliko u vezi ne?ega imate jedan loš osje?aj i ukoliko vam to nema nikakvog smisla, onda nemojte to raditi. Vjerujte svojim osje?ajima.

Sada se upu?uje jedan poziv - pozivaju se oni koji su izabrani. Šta to zna?i biti nazvan “izabranikom”? Oni koji se okupljaju kad mi pri?amo i oni koji ?uju zvukove njihove unutrašnje pjesme, to su izabranici. Samo zato što ste izabrani ne zna?i automatski da ?ete se dobiti visoki ?in i ispunjavati zadatke koji se trebaju uraditi. Ko vas je izabrao? Vi ste izabrali sami sebe.

Vi niste ?lanovi nekog eksluzivnog kluba, me?utim, u drugu ruku, jeste. ?lanstvo u ovom klubu je dobrovoljno, i svaki od vas je odlu?io to - ko on želi da postane i zašto je trebao da do?e ovamo. Mi ne možemo dovoljno naglasiti to da ?e hrabrost postati vaše drugo ime, za svakoga od vas ponaosob.

Mnogi od vas živite zatvorene živote. Ne želite dati svakome na znanje kakva su vaša intimna vjerovanja. Možete se osje?ati sigurno kad u nekoj prostoriji diskutujete razne teme, od kojih neke mogu biti izvan normalnih granica, ali na vašem radnom mjestu ili s vašom porodicom ili nekim drugim, vi stavite rajsferšlus preko svojih usta i ne dozvoljavate si da pri?ate o vašim istinama.

Postoji masa ljudi ?iji kodovi ?ekaju na to da ?uju vaš glas. Tako se u ovo vrijeme poziva vas, izabranike. Vi ste bili izabrani zbog hrabrosti. Ukoliko sada ne možete skupiti svoju hrabrost, nismo sigurni da ?ete biti u stanju da je skupite kasnije.

Svaki od vas je došao na ovu planetu da obavi jedan zadatak i taj zadatak je sada u vašim rukama. On jeste sada. Dekada promjena nalazi se ispred vas i kako se vi integrirate i shvatate šta ta promjena podrazumijeva, to ?e mijenjati život svakoga od vas. Ta promjena podrazumijeva odricanje od mnogih stvari i zbližavanje s nekim drugim stvarima, zato što ?ete im vjerovati. Povjerenje je rije? koju bi mnogi od vas htjeli da imaju kao svoje drugo ime, a ipak, povjerenje je nešto za šta svi vi kažete da nemate.

Šta zna?i to vjerovati? To zna?i imati jedno takvo unutarnje znanje da vaše misli stvaraju vaš svijet – jednostavno, biti prili?no siguran, sa jednom božanskom non-šalantnoš?u i unutarnjim znanjem, da ako mislite nešto, to jeste. To je ta tema koju vam neprestano pokušavamo predstaviti, sa svom snagom i na svaki mogu?i izražajni na?in, tako da bi ste jednog od ovih dana vi to mogli shvatiti. Jednom kad to shvatite i po?nete to da živite, vi ?ete po?eti mijenjati svoje živote.

Mi stalno naglašavamo da je vrijeme za pokret sada. To ne mora obavezno da zna?i da vam je isteklo vrijeme. Radi se o tome da se vrijeme po?inje da skuplja na vama, i ako ne budete djelovali, onda može do?i do nekih neugodnosti.

Kao što smo rekli, sada se pozivaju izabranici. Vi ste izabrali sami sebe; odatle, ukoliko ne po?nete raditi na planu kojeg ste sami za sebe pripremili, u odre?enoj mjeri možete ostati bez dovoljno vremena. Vi imate još par godina prije nego što stvari postanu tako naopake da ukoliko ne budete živjeli svoj život u istinskoj eminenciji svjetlosti za koju ste se prijavili kao volonteri, moglo bi biti prekasno.

Drugim rije?ima, ukoliko budete oklijevali i oklijevali, može se desiti da se na?ete zabijenim u dno, pod dejstvom nailaze?eg talasa - možda i bukvalno.

Bez obzira na stvari u kojima ste bili navedeni da u?estvujete, to je bio dio jednog vašeg plana kako bi mogli evoluirati. A kad vi evoluirate, vi utje?ete na evoluciju ove planete. Sve što vi radite je za vašu evoluciju. Kako budete spoznavali ko su ljudska bi?a i kakvo je ovo mjesto, vi ?ete po?eti da otvarate nove puteve i za druge.

Vidje?ete kako ?e doga?aji koje niste bili u stanju ni zamisliti biti nekako sastavljeni ispred vas. To ?e biti stvari koje se nalaze izvan onoga kako je “podešeno” vaše razumijevanje, kako ih mi volimo nazivati ili prilike o kojima nikada niste ni pomišljali. To je ono kada ?ete spoznati da živite svoju svjetlost i da to ?inite s hrabroš?u.

Postoji velika vjerovatno?a da ?e nosioci svjetlosti do?i u pitanje u idu?ih nekoliko godina. Shvatite da je to dio plana. Svi vi morate imati jasnu namjeru kako želite da vaša realnost bude dizajnirana. To ne zna?i da vi niste fleksibilni; to zna?i da vi djelujete s jasnim namjerama.

Recite, "Obra?am se mojim vodi?ima i svim onima koji mi pomažu na mom evolutivnom putu na Zemlji: Moja je namjera da budem uspješan. Moja je namjera da budem uvijek bezbjedan kad radim sve stvari. Moja je namjera da primam ljubav i da dajem ljubav u svim stvarima koje radim. Moja je namjera da se lijepo osje?am i da sam obezbje?en prosperitetom u skladu s mojim potrebama. Moja je namjera da ne budem previše obuzet materijalnim svijetom."

Iako vi morate sami da odradite posao na vlastitoj evoluciji, postoje mnoga van-planetarna i nefizi?ka bi?a koja su spremna da rade s vama. Sve što je potrebno to je da ih pozovete da vam pomognu. Kad to ?inite, uvijek jasno zahtjevajte da vam sva pomo? do?e od svjetlosti. ?uvajte svoj integritet i budite svjesni.

Na ovoj planeti se pretpostavlja da ukoliko je neko inteligentan on istovremeno mora biti i duhovno svjestan. To je apsolutno pogrešno! Neko može biti briljantan i nau?iti kako da prevazi?e ljudske zakone, a da se istovremeno ne ponaša u skladu sa frekvencijom svjetlosti ili frekvencijom ljubavi. Budite svjesni ovoga i budite jasni u vezi toga kakvu pomo? želite da si prizovete.

Mi smo ve? mnogo puta pomenuli da frekvencija svjetlosti donosi informaciju. Frekvencija ljubavi donosi kreaciju isto kao i poštovanje i vezu sa cjelokupnom kreacijom. Frekvencija ljubavi bez frekvencije svjetlosti može biti veoma osaka?ena.

Ukoliko smatrate da frekvencija ljubavi dolazi iz ne?ega što je izvan vas umjesto iz vas, onda ?ete raditi ono što se stalno i neprestano ponavlja na ovoj planeti: obožava?ete nekoga ko promoviše frekvenciju ljubavi kao da se radi o nekom svecu.

Idealno bi bilo nositi svjetlosnu frekvenciju informacije – postati informisan – a onda to spojiti sa frekvencijom ljubavi.

To ?e vam omogu?iti da se osjetite dijelom kreacije, a ne da joj sudite ili da je se plašite i da jednostavno vidite božanstvenost i perfekciju u njoj, jer ona evoluira kako bi o sebi u?ila svaku u sebi sadržanu svijest.