Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Uvod u Pledijski materijal


Barbara Marciniak i Wendy Kennedy su duhovni kanali koji komuniciraju sa bi?ima koja poti?u iz viših dimenzija. U stanju laganog transa, imaju mo? telepatski uspostaviti kontakt sa bi?ima iz raznih zvijezdanih sistema. U svom radu, me?u ostalima, kontaktirale su skupinu iz sistema Plejada, bi?a 6. denziteta. Ovaj kolektiv se sastoji od oko 2500 individualnih svjesnih bi?a koja postoje na 9-toj dimenziji i koja se inkarniraju u zvijezde u sazvijež?u Plejada. Neke od poruka 9-dimenzionalnog Kolektiva Plejada, ?iji original na engleskom možete na?i na stranicama Barbare Marciniak i Wendy Kennedy, možete prevedene vidjeti ovdje.

1. dio: Barbara Marciniak - Bringers of the Dawn ( Donosioci Svitanja )
2. dio: Barbara Marciniak - Familiy of Light ( Porodica Svjetlosti )
3. dio: Wendy Kennedy - Poruke iz viših dimenzija

------

Mi smo Pledijci, jedan energetski kolektiv i dolazimo iz vaše budu?nosti. Iza nas je duga povijest. Naši preci su došli iz jednog svemira koji je ve? iskusio završetak. Vi sada radite na jednoj planeti koja upravo stoji pred završetkom jednog ciklusa, a mi smo tu da vam pri tome pomognemo. Ova transformacija se najavljuje ve? eonima. Ovo što se sada doga?a na Zemlji, odrazit ?e se na cijeli svemir. Završetak ciklusa zna?i da vi shvatite tko ste vi, da bi mogli nastaviti ovaj eksperiment.

Naši preci su došli iz jednog svemira koji je iskusio završetak. Oni su spoznali da je Pra-Stvaratelj uzrok svega, odnosno da je uzrok svega iskustvo Pra-Stvaratelja kroz vrijeme. Oni su spoznali svoju pravu iskonsku prirodu, a to je MO? STVARANJA. Kad su to spoznali, shvatili su da smo MI svi STVARATELJ. Kao i uvijek, kad jedna kreacija do?e do kraja svog puta, naši preci su imali IZBOR da se vrate ka Pra-Stvaratelju – na jedan viši nivo ili da se jednostavno kre?u dalje. Oni su se odlu?ili do?i u ovaj SVEMIR, jer su spoznali da ?ete i vi jednog dana biti spremni za završetak ciklusa.

Naši preci su bili jedni od originalnih stvaratelja planete Zemlje, stvaratelja koji su sa puno umije?a i ljubavi “sijali” svjetove i civilizacije. Zbog njihovih kvalifikacija, voljeli su kreirati svjetove, baš onako kako dirigenti vole dirigirati orkestrom. Naši preci su tako?er i VAŠI preci, i mi vas rado zovemo našom “starom obitelji”, što vi zapravo i jeste. Naši preci su dali dijelove svoje DNA originalnim stvarateljima Zemlje i ta DNA je postala dio ljudske genetike.

U jednoj verziji našeg “sada” postoji jedno mjesto tiranije i nemira. Mi smo vidjeli vjerojatne verzije Zemljine budu?nosti u kojima vlada ista takva tiranija i kaos. U trodimenzionalnoj stvarnosti vrijeme se jako krivo razumije. Vi vjerujete da se vrijeme mjeri u sekundama. Vrijeme je puno kompleksnije nego što vi možete zamisliti. Vrijeme zapravo kodira informacije i igra se s njima. Zbog toga se vi možete istovremeno kretati u razli?itim realitetima – ako vrijeme rastegenete, savijete, okrenete, uvinete. Vi možete takore?i, sko?iti na jednu elipti?nu liniju i doživjeti bezbrojne realitete, jednostavno kre?u?i se po toj elipsi i otkrivaju?i da vrijeme nije nista “?vrsto”, kao niti stvarnost.

Kao što stvarnost nije ?vrsta niti determinirana, tako nije niti budu?nost determinirana – mi upravo zato vidimo sada tu mogu?nost, da promjenimo “mogu?nosti za budu?nost” za jednu puno pozitivniju budu?nost za Zemlju.

Mi želimo ponovo donijeti svjetlost na Zemlju i dovesti Zemlju do njene prvobitne SVRHE, a to je da postane veli?anstveno intergalakti?ko sjedište za razmjenu informacija. Tako smo došli natrag kroz vrijeme, da posadimo “sjeme” koje ?e izazvati promjenu na bolje. Ova promjena ne?e utjecati samo na Zemlju, nego na vašu budu?nost, našu sadašnjost i ?itav svemir.

To su fantasti?ne novosti. Vi ste inkarnirani na Zemlji u mjestu i vremenu u kojem slijedi zna?ajna evolucija. Jedan veliki skok u razvoju ?e se uskoro desiti i vi ste došli sudjelovati u njemu. Vi niste sami i prepušteni sami sebi, jer puno drugih “energija” dolazi sada, koje ?e tako?er sudjelovati u tom velikom projektu.