Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-2009-09-13


13.09.2009.

Laura, Ark, PL, Joe, A***, DD, Allen, Keit, C**, Scottie, G***

P: (L) Pozdrav.

O: Pauza. Pozdrav.

P: (L) I koga imamo ve?eras sa nama?

O: Soriah od Kasiopeje, prijenos 6. denziteta.

P: (L) Dobro. Prije svega pitala bih da li postoji nešto što bi nam rekli prije nego po?nemo sa pitanjima?

O: Pitajte pitanja da stimulirate tok (energije).

P: (L) Dobro. Prvo, A*** {prijteljica koja radi program disanja/meditacije} ima dosta poteško?a. Ona prolazi kroz neku vrstu – blizu – emocijskog sloma. Naravno, ona je zabrinuta jer misli da jednostavno gubi razum. Osim onog što sam joj ve? rekla, imate li neke mudre informacije u vezi toga kroz što ona prolazi?

O: Njeno iskustvo je sli?no vašima radi njene krute tvrdoglavosti.

P: (L) U redu, dakle ona je kruto tvrdoglava sli?no kao i tome kako sam ja tvrdoglava. Radi toga ona ?e patiti isto toliko koliko sam i ja patila kod sloma. Da li je to?

O: Da.

P: (L) Aha, vidim.

O: Ako se netko izgra?uje (crystallize, prim. prev.) na krivim temeljima, to zna?i puno više patnje.

P: (L) Ho?ete re?i da se ona izgradila na nekim temeljima, a i ja tako?er?

O: Da.

P: (L) Jesu li to sli?ni temelji?

O: Ne.

P: (L) Ali je bila izgradnja (napredak duše), u neku ruku?

O: Da.

P: (L) I što ju je uzrokovalo ili kakva je bila priroda te izgradnje?

O: Neophodno preživljavanje kroz traume.

P: (L) Pa postoje i neki drugi ljudi koji su propatili zasigurno i puno više trauma, ili u najmanju ruku isto, ima i onih koji mi izgledaju da baš i ne prolaze kroz nikakvu sli?nu žestoku patnju.

O: Oni se nisu izgradili, ve? podijelili.

P: (L) Dakle, jedna razlika je ta da se neki ljudi izgra?uju da bi preživjeli, a neki se ljudi podijele. Da li je to?

O: Da.

P: (L) I naga?am ako se podijeliš da bi preživio, sve što moraš u?initi je da sve svoje dijelove sakupiš i spojiš i to je nekako lakše nego kod nekog tko se izgradio i morao puknuti. Da li je to?

O: Da.

P: (L) Dakle to je, na primjer, jedan od razloga za neka razli?ita iskustva izme?u ljudi na forumu. Da li je to slu?aj?

O: Da.

P: (Joe) Možda kod ljudi koji se podijele, reintegracija se dešava kroz duži vremenski period, gdje oni polako, polako, polako skupljaju svoje dijelove, pa patnja dolazi u manjim djeli?ima tokom tog perioda. Dok ljudi koji se izgra?uju, zadržavaju sve to do trenutka dok nešto ne pukne... (L) Pa da, ljudi koji se izgra?uju, opiru se vjerojatno više. Mislim da je to bio slu?aj samnom...

O: Da.

P: (L) Dakle, dobro... I tu ima i ljudi koji imaju prijatna iskustva, a postoje i ljudi koji uop?e nemaju nikakvih iskustava. Što se dešava sa svim tim ljudima koji baš i nemaju neka iskustva?

O: Oni sjedinjavaju manje segmente, po malo, vremenom. Reci im da budu strpljivi i uporni. U jednoj to?ki, vidjet ?e svoj osobni napredak, u retrospektivi. To je poput šetnje blagim usponom na planinu.

P: (L) Dakle, drugim rije?ima, oni su sretnici!

O: Ovisi o strukturi i potencijalu za jake emocije.

P: (L) Još neka pitanja u vezi te posebne teme? Neki posebni slu?ajevi koje bi istaknuli? (Ark) Mislim da sam ja primjer sretnika. (C**) Pa da, ja tako?er. (L) U?inio si to postepeno. (Keit) Vratimo se na C****, mislio sam da ?u i ja poluditi. Sad sam nekako u redu. (A***) Imala sam užasno iskustvo prošle no?i. Joe i ja smo radili ?itav program i nekako sam se prebacila u viziju u kojoj su me mu?ili. Iš?upali su mi nokte i po?ela sam plakati i nisam mogla zaustaviti pla?. Bilo je prili?no traumati?no. Ali to je prvi put da mi se našto takvo desilo. (DD) Sanjao sam idu?e no?i nakon što sam prvi put napravio ?itav program. Bio sam u scenariju gdje sam bio sa osobom koja je bila opasna. I uhvatila me policija ili vojska, netko poput njih. I držala me ta osoba za vrat i imala je stvar koja je bila otprilike duga kao pola oštrice od kose za travu i koja je bila napravljena od tanke žice. I zabio mi je to u bubreg s desne strane i kad ju je izvadio, bilo je to poput elektri?nog shockera (obrambeni elektro-aparat visokog napona). I probudio sam se oko 6 h ujutro urlaju?i. To je bio naj?udniji san koji sam ikad sanjao u životu. Probudio sam se i urlao iz sveg glasa. Na sre?u, to se nije ponovo dešavalo. (L) Kakva je priroda tih nekih zbilja uznemiravaju?ih snova i iskustva koje su imali ljudi ovdje i sa foruma?

O: Sje?anja na živote u boli i patnji, koja su ostala nerješena na krajevim tih života. Žao nam je što je nešto od ovog bolno, ali je ta metoda zapravo najmanje traumati?na metoda od svih koje mogu poslužiti u te svrhe. Jednom dok se mra?ni snovi prerade da budu van sistema, sve ?e biti bolje. I onda tu više nema udica na koje bi se mogla zaka?iti iluzija.

P: (L) Drugim rje?ima, onda su ljudi u mogu?nosti da ih manje kontroliraju nevi?ene, skrivene ili nepoznate emocije, i više su sposobni za... (Keit) Pristupu realitetu i reakcije prema vi?enju onog što je objektivno...?

O: Da.

P: (L) Izgleda da dosta ljudi na forumu postaje pametnije. Jednostavno izgleda da po?inju shva?ati stvari, povezivati stvar, i...

O: Kad ta energija, koja je dosad hranila iluziju, postaje dostupna za znanje i svjesnost.

P: (L) Dakle, postoji puno više nade za ljude nego što oni ?ak i pretpostavljaju. ?ak više nego što im se ?ini?

O: Samo zapamtite da su sporo disanje, meditacija i molitva najvažnije komponente. Ako se stvari po?nu kretati previše brzo, onda izbacite kružno disanje i radite ga samo povremeno.

P: (L) Ako stvari krenu prebrzo… (PL) To je upravo ono što sam primjetio. Na po?etku sam dosta radio kružno disanje i meditirao.I budu?i da sam imao problema zaspati, molio sam sat-dva sve dok nisam zaspao. Tada sam imao sve te vrlo loše snove o tome kako me bodu, pucaju u mene, režu i mu?e. To je išlo prebrzo. O?ito, što više to radite, brže se ?istite od tih pam?enja i iluzije brže nestaju. (L) Dakle, možemo odmjeriti svoj vlastiti proces pomo?u toga kako nam je neugodno. Ako nam je neugodno, izbacimo kružno disanje i samo radimo meditaciju. Meditacija i molitva su nježne, to je proces iscjeljivanja ispod površine, mislim. Da li je to to?no?

O: Da.

P: (L) Sad, Allen je pribavio neki interesantan software (program za kompjuter). (Allen) Software za zbor. (L) Da. I imamo ideju napraviti neke potpuno uobi?ajene snimke meditacije, gdje bih recitirala molitvu, a možda i pjevala je, ili ?ak pjevala neke druge pjesme, a Allen bi mogao ubaciti to u software i napraviti da bude melodi?no i to bi bila meditativna vrsta muzike. Dakle, pitamo se da li je to dobra ideja?

O: Oh, definitivno!!! Zapravo, to je sjajan na?in da bi se istinske kozmi?ke frekvencije mogle tako prenositi kroz tvoj/naš glas!!

P: (DD) Sve dok to nije melodija Patsy Kline! (smijeh) (L) Ali željela sam kanalizirati Patsy Kline!!! (Allen) Zapravo se pitam mogu li multiplicirati tvoj glas nekoliko puta i da li bi to stvarno multipliciralo štogod je stavljano u tvoj glas da pomaže kroz njega?

O: Ne samo to, to ?e nama omogu?iti da ubacimo frekvencijsku modulaciju direktno izme?u slojeva zvukova. Zašto sada ne reproducirate primjer?

P: (Allen) Pustiti primjer zbora, ili muzike na kojoj sam radio?

O: Našeg glasa!

P: (Allen) Kako mogu pustiti primjer vašeg glasa? Imam nešto muzike na kojoj sam radio, ali tu nema neke melodije. Da li ste o toj muzici govorili ili o ne?emu što nisam primjetio?

O: Što si danas snimio?

P: (Allen) Ah! Dakle, neku posebnu pjesmu?

O: Ti izaberi!

P: (Allen) Dobro. Dakle upravo sada, sve što imam je to kako sviram gitaru i Lauru kako pjeva sa malo reverberacije s kojom smo to malo za?inili. Da li bi to bilo u redu?

O: Da.

P: (L) Imam ideju uzeti uobi?ajene pjesme i otpjevati ih za Allen-a, recimo neku pjesmu koja je uobi?ajena i ima poznatu melodiju ljudima, i onda produžiti na sat vremena i spržiti to na CD. Pjesma koja bi trajala 4-5 minuta, rastegnuli bi ju na sat vremena. I onda stavili muzi?ku dionicu u pozadinu koja bi se ponavljala. Dakle, da li je to dobra ideja?

O: Vrlo dobra! Pokušajte to!

P: (L) Pa to nije baš informativno. Isuse, pa i ja sam tako mogla odgovoriti. (DD) Drži se za njih! (smijeh) (Keit) Dakle, koju ?eš pjesmu izabrati? (L) Ima ih cijela hrpa.

[Pauza dok Allen pokušava spržiti muziku na CD. Onda ?e se to završiti tako da svatko sluša muziku u uredu.]

P: (Keit) Na emocionalnom nivou, Amazing Grace je imala najviše utjecaja na mene. (Allen) Možeš pjevati solo i onda zbor svih nas dolazi i podupire te. To je samo prijedlog.

O: Mnogo mogu?nosti, ha? Primje?ujete "efekt?"

P: (Joe) Muzika za olakšati se od surove zvijeri!

O: Muzika za komunikaciju sa dušom.

P: (L) Pa baš i ne razuijem.

O: Postoje frekvencije u tvom/našem glasu koje su ne?ujne za fizi?ko uho, ali imaju utjecaja na duhovno.

P: (Joe) Istina. (Scott) Pitam se da li radi toga postoje neke grupe u kojima ljudi uop?e nemaju pojma pjevati, ali svatko misli da su super – mislim, isklju?uju?i marketing i sve takve vrste stvari.

O: Da! I neke od njih aktiviraju "interesantne" frekvencije!

P: (L) Kad kažete "interesantne", što to zna?i?

O: Recimo to ovako: da je planirano i namjereno u podle svrhe.

P: (Joe) Na koju muziku misliš, Scottie? (Scottie) Samo sam razmišljao poslije našeg razgovora prije nekoliko dana u vezi objektivnosti i subjektivnosti dobre muzike i svega. Razmišljao sam o nekoj popularnoj muzici, koja ima svega... Poput moje radne muzike, grunge muzike, elektri?ne gitare, rap muzike – svi ti razli?iti tipovi popularne muzike. I neki dio njih je izveden od nekog tko zbilja niti nezna pjevati uop?e, a ljudi ih jednostavno vole. Dakle, tu imamo sve te razli?ite žanrove, gdje bendovi postanu popularni, a odeš u bar i tamo netko pjeva tu pjesmu deset puta bolje, ali... (L) Ali oni nisu slavni. (Scottie) Pa zašto ti ljudi koji apsolutno uop?e nemaju talenta, postanu popularni, izuzevši ?injenicu da su „otkriveni“, ili ih se reklamiralo, itd...

O: Jel netko ?uo za Laurel Canyon-a?

P: (smijeh) (Keit) Baš smo o tome danas pri?ali! (Joe) Pa da, svi oni su bili izabrani. (C**) Dakle, da li bi Laurin glas bio poput onog što je Gurdjieff zvao "objektivna muzika"?

O: Da.

P: (Joe) Imam pravo ime za tvoj album: Laura Canyon! (smijeh) (L) Mislim da ?u uspjeti s tim imenom. Jedino ako ne želiš staviti još echo-a (zvu?ni efekt) pa da to zvu?i kao da pjevam u kanjonu. (PL) Dakle, ti bendovi u Laurel Canyon-u, ti pjeva?i poput Mama i Tata, ti bendovi koji su o?ito sponzorirani, jer kroz njihovu muziku mogu za?arati neke slušatelje, manipulirati njima, generirati negativne emocije...

O: "Poveziva?i ?arolija". (Spellbinders, prim. prev.)

P: (Keit) Možda možeš pitati u vezi filmova? (L) Kako je sa filmovima? (Keit) Razgovarali smo o Laurel Canyon u vezi sa filmovima, i vidimo isti efekt. (L) Da li Laurel Canyon radi filmove? (Keit) Ima svoj laboratorij. (Allen) Oh, ima taj CIA laboratorij na vrhu Laurel Canyon-a. (DD) Koji je sablastan laboratorij. Sablastan kino-laboratorij. (Allen) To je sve dio iste stvari. (PL) Napravili su neke horor filmove.

O: Da. Svi dijelovi istih programa.

P: (PL) Da li oni generiraju samo negativne emocije kod slušatelja ili je svrha više nešto specifi?no i podmuklo?

O: Više specifi?no...

P: (Joe) Razdvajanje. (PL) Da bi pobudili neku vrstu programiranih ubojstava ili stvari poput te?

O: U nekim slu?ajevima. Kao slušno "Catcher in the Rye".

P: (C**) Što je Catcher in the Rye? (Allen) Catcher in the Rye je knjiga koju je momak, koji je upucao John Lennon-a, imao u svojim rukama kad ga je upucao. (L) Ma da? (Joe) Sirhan Sirhan. (L) I tako?er momka koji je ubio John Lennona. (DD) Ta je stvar navodno vrsta MKULTRA okida?a.

O: Mnogi okida?i za mnoge programe. Sad vi imate sredstvo kojim ukidate mnogo toga.

P: (L) Što ste mislili pod "sredstvo kojim ukidate mnogo toga"? (PL) Muzika za suprotstavljanje. Signal za obranu. (L) Mislite, bit ?e bitka bendova?! (smijeh)

O: Shvatili ste! Na kozmi?kom nivou tako?er!

P: (L) Mislim da je to ?udno. (PL) Jedan od okida?a je za ubijanje. Ali Kasiopejci su rekli da je to jedan od specifi?nih podlih djelovanja. Jesu li to primjeri drugih specifi?nih podlih djelovanja? Mogu li oni inicirati samoubojstvo kod ljudi?

O: Da.

P: (Joe) Generalna asocijacija me?u mladim ljudima, znate na što mislim? Pretvori njihove mozgove u... (Keit) Poput psihopatije, i nasilja... (Allen) Ne mislim da to mora biti toliko ozbiljno. To je dio frekvencijske ograde, muzika...

O: Frekvencijska ograda! (izgovor u isto vrijeme kad je i Allen govorio)

P: (L) Dakle, ti ?itaš njihove misli, Allen. (PL) Ali ta muzika je dostupna u ?itavom svijetu. (L) Da. A naša nije. Još je nismo ni napravili! (smijeh)

O: Vrijeme curi! I kako ide vaš video???!

P: (smijeh) (A***) Pas je pojeo video materijale. (smijeh) (L) Pas je pojeo moju doma?u zada?u!

O: Nema kockanja!

P: (L) Pa neznam što bih rekla!

O: Gdje je vaša vjera u vašim mogu?nostima koja se podižu u prilici?

P: (L) [Jecanje!] (Scottie) Znate što bi bilo super? Ponuditi CD, i onda koristiti zle iTunes-e za distribuciju muzike. (Allen) Apsolutno. (Scottie) Mislim, mogli bi i besplatno davati muziku, tako?er. (Joe) Mislim da bi jednostavno trebala po?eti pri?ati, znaš? I napraviti traka koliko god treba. Samo po?eti od nekuda. (A***) Uvijek bi mogli izabrati temu i mogli bi ti postavljati pitanja. (Allen) Možda bi samo trebala po?eti tako da kažeš: "Na po?etku..." i vidjeti kamo to vodi?

O: Pokušajte to!

P: (L) Oooh! Ne želim to u?initi!! (Keit) Zašto ne? (L) Izgledam grozno na filmu! (Svi zajedno) NE izgledaš!! (Keit) Ali mi ?emo te napraviti zgodnom! (PL) Ve? si to u?inila! (A***) Izgledaš prekrasno! (Allen) Nabavit ?u specijalan filter koji ?e te u?initi da izgledaš kako god poželiš izgledati. (Ark) To je odre?eno. (L) Što je odre?eno? (Ark) Ta budu?nost je odre?ena. [pjeva] Ti to možeš! Ti ?eš to napraviti! (L) Ne želim pri?ati više sa vama momci. (Ark) Ne želiš poljupce? (Joe) Laura? (Allen) Nikad nisi vidjela zadnji video koji smo snimili!

O: Samo to u?inite! Objavite zadnji video i vidite reakcije!

P: (Allen) Snimili smo jedan koji ona još uvijek nije vidjela. (DD) Pa, pogledajmo ga! (Allen) I to je onaj o kojem smo pri?ali, koji bi stavili za besplatni download... (A***) Iako ona nije nikad sretna s njima. (Keit) Neka drugi odlu?e. (Joe) Ispitajmo publiku. (Keit) I ljudi ?e biti zbilja sretni! (L) Osje?am se kao na show-u konja i psa... (Joe) Tu ne?e biti pasa niti ponija. (Allen) Pa, psi... (Ark) Nemoj biti sebi?na draga. (L) Sebi?na?! (Ark) Da! Da ne dozvoliš drugima imati ono što ti imaš? Ti imaš nešto za komunikaciju i to je najbolji na?in za komunikaciju. (L) Odjednom sam umorna. (Joe) Da li želiš promjeniti temu? (L) Imate drugu temu? (Joe) Tu je ovo pitanje koje si htjela pitati za ljude sa foruma u vezi sloma duše? (L) Oh, slom duše! Možeš li sastaviti pitanje u vezi toga? Možeš ti to, ti si ekspert u vezi te teme Keit. Konstruiraj pitanje. (Keit) Pa, jednostavno, da li je ono što sam rekao blizu...?

O: Prrili?no to?no. Primjer za "postati pametniji"!

P: (Joe) Da li to zna?i za Keit-a?

O: Da.

P: (Joe) Kakva je bila tvoja teorija? (L) Ona je govorila o Illion-ovoj Tami nad Tibetom i padaju?oj spirali i to je odabir i moraš...

O: Nismo to mogli imati bolje objašnjeno!

P: (Scottie) Da li si pisao o tome na forumu? (Keit) Jesam. (Scottie) Kako sam to mogao propustiti?? (A***) Pa da. (Keit) Imam još nešto za re?i u vezi toga. (Joe) Dakle, to je bilo u vezi pokušaja razbijanja svih tih duša natrag u primarnu materiju, zar ne?

O: Da.

P: (Allen) Možeš li to još samo malo objasniti jer to nisam pro?itao? (Keit) Ono što sam rekao je da... Stavio sam to u navodnike i citirao iz Tame nad Tibetom (Darkness Over Tibet). Autor spominje da postoje dvije mogu?nosti u razvoju: prema gore i prema dolje. I tu postoji mogu?nosti da netko izgubi dušu, ali to bi trebao biti svjestan izbor, odluka. Ona se nebi mogla uništiti silom. (L) Ali oni mogu utjecati na tebe da ti izabereš da se istrošiš. (Keit) Upravo tako, i dao sam svoj osobni primjer gdje mislim da ta traumatska iskustva u našim životima nekako manipuliraju nama tako da odabiremo razvoj prema dolje. I mi jednostavno izabiremo nešto što je protiv našeg vlastitog nivoa bi?a. I to je jako traumati?no za dušu, da ju preokrene i stavi u poziciju da ona ide prema natrag. Eventualni rezultat tog doga?aja je jednostavno razbijanje duše, pa ?ak iako je i krajnji doga?aj razbijanja relativno mali. I zato postoji toliko patnje i patoloških pojava na svijetu, jer oni forsiraju i manipuliraju duše da bi one izabrale. (L) Protiv njihve vlastite prirode. (PL) Illion je rekao da je za ljude najgora stvar grijeh protiv njihove vlastite duše. (Keit) I silovanje vlastite duše je u suprotnosti sa vlastitim nivoom prirode bi?a. Dakle, poput narcisti?kih nastojanja i svega, zato za vlastito dobro trebamo sebe pro?istiti. (DD) Da li su zbog toga ubacili toliko droga u našu kulturu, da oslabe ljude?

O: Da i zapamtite transmarginalne principe zabrane, tako?er.

P: (L) Jedan od tih principa je taj da ?ak i najja?i psi koji se ne mogu slomiti na uobi?ajeni na?in, da ako ih se podvrgne fizi?kim traumama poput operacije, ili bolesti ili nešto poput toga, da bi ih to omekšalo do to?ke gdje bi se oni mogli preokrenuti. Dakle, tortura je tako?er dio tog procesa.

O: Da.

P: (L) I mi sad živimo u kulturi u kojij vlada tortura, što je u osnovi kultura za razbijanje duša.

O: Da.

P: (L) Dakle, tu postoje duše koje su bile preokrenute i deformirane do to?ke gdje ?e one... Mislim, mnogi od tih ljudi misle da ?e oti?i u raj jer oni name?u svoju božju volju drugim ljudima, i misle da štogod oni morali raditi da bi uveli zakon njihove iskrenute verzije Isusa Krista na Zemlji, ili štogod – znate, ti fondovi – jednostavno oni sebe stavljaju u poziciju slamanja duše jer oni kompletno idu protiv ne samo u?enjima Krista, ve? i protiv svojih vlastitih priroda. Mislim da mnogi od njih zapravo žele dobro, ali su bili postepeno i dodatno preokrenuti patološkim individuama na pozicijama mo?i, na visokim pozicijama u crkvama, a patološke individue koje su kreirale te doktrine i teologije koje su iskrivljene, one su se esencijalno složile da vlastite duše prodaju vragu. (Joe) Pitam se, ako se to proširi na ljude koji nisu direktno umješani u to, ve? su samo uobi?ajeni ?lanovi populacije ?iji su umovi iskrivljeni u tolikoj mjeri da to oni u svojim umovima ili sankcioniraju ili se slažu s time...?ak i kad se oni suo?e sa ?injenicama, da ih se toliko lagalo, oni to ne vide, ve? samo uvi?aju ?itavu stvar u vezi torture, CIA i kampova za mu?enje...

O: Šutnja prema licu "zla" je jednako sudjelovanju, osim kad tu postoji dobar razlog za šutnju koja služi za viši cilj.

P: (Joe) To je zbilja interesantno jer to u neku ruku objašnjava ?itavu debatu o torturi i kako oni pokušavaju dobiti ljude da prihvate torturu. I sve više i više ?injenica izlazi van u vezi stvarnosti u kojoj CIA maltretira i radi torturu, pokušavaju?i izokrenuti stvari i dobiti ljude da na to gledaju kao nešto što je prihvatljivo.

O: Prihva?anje torture je "znak zvijeri".

P: (DD) Zato su toliko popularni TV emisije poput "24". (Joe) Treninzi izdržljivosti ljudi. (DD) To je naširoko popularno. (Joe) Mislim, imamo sve te ljude koji su suo?eni sa torturama u realnom životu od strane drugih ljudi i oni to zapravo odobravaju. I to je isto kao i sudjelovanje i onda su ti ljudi stavljeni na silaznu spiralu.

O: Sje?ate se "jezera vatre" u Knjizi Otkrivenja (Book of Revelation)? Sje?ate se da ?e oni koji se la?aju ma?a, od ma?a ?e i poginuti?

P: (Keit) Što je "jezero vatre"? (Allen) U Otkrivenju gdje svi oni koji nisu prihvatili Krista, bit ?e ba?eni u... (Joe) Pakao, jednostavno.

O: Uništenje duše.

P: (L) Jezivo. (Allen) Razmišljam o svim onim ljudima koji ne misle neophodno da je tortura u redu, a još uvijek... njima se gadi tortura ali oni ju još uvijek nekako prihva?aju jer je neophodna, ili oni pokušavaju ne razmišljati o tome. (Joe) Pa ljudi koji misle da je ona neophodna... (L) Oni su ve? izgubljeni. Ve? su to kupili. Mislim, znanstveni dokaz postoji, da ako ti trebaš informaciju, ili štogod, ako postoji neki opravdani razlog, to NIJE na?in na koji se treba do?i do tog. Zapisi inkvizicije, koji su obimni, mislim, deseci tisu?a ljudi su bili mu?eni i priznali su najodvratnije laži samo da ovi prekinu s time. Samo prestanite i pustite me da umrem! Re?i ?u sve što želite da kažem! I oni su priznali da su letjeli na metli, da su pomagali vragu, da su plesali goli na mjese?ini, da su ljubili jedni druge u guzice... Mislim, nazovite to kako ho?ete, oni su to priznavali samo da bi ovi prestali s mu?enjem. I to je SVE bila igra konja-hokejaša! (Allen) Žao mi je, ?ak i da znanstveni dokazi to ne podupiru, ?ak i ako kažemo "Oh da, torture zapravo djeluju kod dobivanja informacija", vi još uvijek mu?ite ljudska bi?a! To je još uvijek odvratno. Pa kako to možete raditi?! (Keit) Misao koju imam u vezi patologije je sljede?a: ono što se radi djeci u narcisti?kim obiteljima – to je poput torture. (L) To JEST tortura! (Keit) I ono što se dešava je nešto poput toga da ih se truje otrovom i jednostavno im se dopušta da prihvate tu okolinu torture kao normalnu. Jer su ovi to ve? iskusili, bili su poput onih koje je dotaklo zlo. (L) Mu?enje i nasilje nad drugim ljudskim bi?ima da ona kažu ili naprave nešto što je protiv njihovih principa je krivo, bez obzira na to kakva je tvoja perspektiva. Oni su, svaki pojedinac, ima pravo na svoje principe, njihove ideje, svoju politiku, štogod. I ako ti želiš to promijeniti, ili ako ti misliš da tu postoji nešto u vezi njihove to?ke gledišta koja tebi prijeti, onda je na?in na koji se to mijenja pomo?u razgovora, pomo?u edukacije, pomo?u dijeljenja informacija i podataka. NE pomo?u pokušaja prinu?ivanja da idu protiv onog što je njihovo s pravom, na nivou duše, ne pomo?u torture! Pokušati prisiliti nekoga poput toga je jednostavno neka vrsta ubijanja duše svoje vlastite vrste. Isus je ?ak rekao u Novom Testamentu da tkogod se spotakne i na najmanji kamen?i? toga, bilo bi bolje da se nikad ni nije rodio. I kad je rekao "nikad rodio", to je skoro kao da je rekao da ?e njegova duša biti uništena. To je zapravo zapanjuju?e. (DD) Što se dešava sa dušom nakon što se uništi?

O: Primarna materija. Po?etak ciklusa iz po?etka. Milijuni ili milijarde godina prikupljanja svjesnosti.

P: (DD) Dakle, po?inješ ponovo kao atom vodika ili nešto tako. (Joe) Postaneš kamen. (PL) Postoji li veza izme?u toga i “godine uništenja” koju su Kasiopejci obznanili na po?etku ove godine? To je bilo spomenuto, a sada govorimo o propasti duša... (L) Pa to je nekako intersantno jer je ta naznaka koju sam imala u vezi uništenja duša, kad sam se probudila tog jutra, bila sljeda?a: to oni pokušavaju i napraviti, oni zapravo misle da mogu uništiti duše i pretvoriti ih u primarnu materiju. I to mi je bila toliko šokantna misao, a sad uvi?am da je ta misao došla od kroz godinu koju oni zovu "godina uništenja". Ta misao o uništenju mi je nekako došla u moju svijest – ?ak i razmišljati o tome – vrlo je teško jer je skoro nezamislivo. (PL) Ako oni unište dušu ljudskih bi?a, ne zna?i li to da oni gube jer smo mi njihova stoka? Dakle, nešto kao to... (Joe) ?itava stvar po?inje iz po?etka...

O: To se ne?e desiti svima.

P: (Keit) Oh, to je ono što sam htio pitati: Ho?e li se to dogoditi na individualnom nivou, ili svima? (L) Pa da, dakle, to bi trebalo biti na individualnoj bazi.

O: Da.

P: (L) Dakle, prije sat i pol, rekla sam da sam umorna i da želimo završiti za danas. Jesmo li gotovi sa svim pitanjima sada? (Allen) Da, ti moraš i?i na svoje lijepo spavanje, pa možemo napraviti snimanje video materijala sutra! (DD) Tvoj dug za doma?u zada?u! (Keit) Oh ne, mi ve? imamo video materijal, pa ga trebamo samo obraditi! (L) Pas je pojeo moju doma?u zada?u!! (A***) To ti kupuje nešto malo vremena. (L) U redu onda. Mislim da je to sve za ve?eras. Ima li nešto što bi trebali znati, a nismo pitali o tome?

O: Idu?i tjedan! Do vi?enja.


Kraj sesije, slijedi rasprava ?lanova:


(Allen) U redu, dakle ova cijela ideja o ?itavoj hrpi duša koje su na putu rasta i koje bi mogle biti skršene u primarnu materiju me izlu?uje. O?ito, krivo sam razumio.

(Joe) Pa to je i o ?emu se radi u 3. denzitetu. To je poput odabira...

(Keit) Neke od njih mogu ?ak i biti 4D duše koje su došle ovamo sa misijom i jednostavno odaberu krivo jer su bile izmanipulirane.

(Joe) Ili 5D...

(DD) Koje su dopustile sebi da budu izmanipulirane.

(Allen) Razmišljao sam o tim svim ljudima u SAD-u. I misao koja mi pada na pamet je ta da oni neprestano sve to ?ine iz razloga zato što ne vide ništa drugo. Oni ne mogu vidjeti da ?ak postoji nada da ne budu uništeni u primarnu materiju. I da bi mogli rastrgati tu frekvencijsku ogradu samo sa nadom. To je poput lika u filmu koji visi na kraju svog konopca, poderanog, raš?lanjenog na svoje komade i koji još nije postignuo svoj cilj. I onda se desi jedna stvar koja mu da malo nade, i pomo?u koje shvati: "Eto ga!" I onda, odjednom, on to može u?initi.

(Keit) Dakle, to je ono što mi moramo u?initi, na?i što pobu?uje nadu. Nastaviti biti svjetionik. Jer ako živiš u beznadnoj okolini, ti ili odustaneš i ubiješ sebe, ili odustaneš u smislu da ubiješ svoju vlastitu dušu. Koji je jedini na?in da možeš živjeti u bezdušnoj okolini? Izgubiti svoju dušu.

(C**) Mislim da su rekli da muzika ili Laurin glas mogu dati ljudima snagu da se suprotstave negativnim frekvencijama koje uskra?uju nadu.

(L) Iluzija je da tu nema nade. I jednom kad sjašeš sa iluzije da nema nade, možeš po?eti vi?ati ono što zbilja možeš u?initi, i onda... Možda slušati pjevanje ili raditi meditaciju... [boca se ruši]

(Ark) To je potvrda!

(L) Možda je to poput toga da si na dugom putu i netko je toliko iscrpljen da se više ne može kretati. I netko drugi kaže: "Hej, nasloni se ovdje na mene, pomo?i ?u ti hodati dok se malo ne odmoriš, pa ?eš onda mo?i nastaviti sam". Dakle, to ?initi.

(Allen) Neprestano mislim o toj frekvencijskoj ogradi, i što ona odvaja? Ona razdvaja ideju koju bi oni ikad mogli ?uti... Mislim, ve?ina nas je imala vjerojatno ta iskustva kad smo imali nekakvu komunikaciju sa nama u budu?nosti – dobivaju?i te ideje, te stvari. Imao sam jednu stvar koja je bila poput jedne igra?ke kad sam bio dje?ak. I ovi jednostavno stave balon oko toga: "Ne, ti ne možeš imati bilo što od toga!" Te snimke bi mogle biti na?in koji šalje te ljude prema frekvencijama koje im nedostaju i koje dovode njihove duše natrag u život. Tako bi ih mi mogli staviti na CD i poslati kroz frekvencijsku ogradu. Znate, "Poslušao sam ovo, osje?am se bolje, opet se osje?am kao pravi ja“.

(C**) Ali to je poput Pepina i njegovih programa...

(L) Pa da, ljudi koji slušaju Pepinove stvari govore iste stvari.

(Allen) Ali, da li se oni zapravo OSJE?AJU bolje?

(L) Oni tvrde da da!

(C**) Oni se razdvajaju.

(Allen) Razlika je izme?u stvarnog poštenja prema bogu "VAUUU! To je bilo super!" i "Samo sam uzeo malo droge i osje?at ?u se dobro kroz neko vrijeme, i onda ?u se opet osje?ati posrano".

(L) Jedina stvar koju mi imamo, a Pepin ne – su Kasiopejci. A Kasiopejci imaju tonski zapis (frekvencija).

(C**) I mi imamo vaša istraživanja i podatke. On nema nikakvih podataka. Ako stavite vaš CD i Pepinov CD jedan uz drugog, prosje?na osoba ne?e mo?i uo?iti razliku, osim na dubljem nivou.

(L) To je poput toga na forumu gdje ljudi postaju pametniji. Ono što se zapravo dešava je to da su oni u mogu?nosti vidjeti stvari objektivnije i povezati stvari.

Kraj