Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-2003-08-17

17.08.2003.

Laura, Ark, Andromeda, Perceval, Atriedes, Johnno, Mr. Scott, Galahad, SM1 i SM2

O: Pojavili ste se! Vježba ?ini savršenstvo!

P: I koga imamo sa nama ve?eras?

O: Iorhiaea. Znanje štiti!

P: I kroz kuda prenosite?

O: Cassiopaea. Nismo se dugo ?uli, zar ne!?

P: (L) U redu, tko ima pitanja?

{Diskusija: Grupa je zbunjena. Komentirali smo što smo prakticirali ne-anticipaciju toliko dugo da više neznamo kako nešto pitati.}

O: U redu! Ali sad pitajte. ( šala dana kao "askitipation" na rije? "anticipation" )

P: (L) Dok su Montalk i Carissa bili u našoj ku?i, bilo je dosta ?udnih naznaka u vezi Carisse, poput “sonda”, “refleksija” i “projekcija”. Da li ste na podsvjesni na?in pokušavali saop?iti nešto o njoj ili Montalku?

O: Ne sje?amo se.

{grupni smijeh - komentar je bio da je prošlo puno vremena od tada i da se Kasiopejci ne mogu sjetiti. Još smijeha.}

P: (L) U redu, pa u vezi ovog nedavnog doga?aja u vezi Montalka, možete li nam re?i što je to bilo što ste pokušavali prenijeti?

O: Pa, pustit ?emo da vi to napravite, u?enje je zabavno!

P: (L) Pa mogu li pitati neka pitanja u vezi toga?

O: Naravno.

P: Dobro, momci pitajte ta pitanja. (Perceval) Da li je Montalk agent sli?an Vincent Bridges-u?

O: Sad, ovo je zbilja interesantno pitanje! Uklju?ite se u program i neka oni isko?e.

P: (A) Još uvijek želim znati tko ili što postavlja ili inicira aktivaciju tih programa ( ovo pitanje je na kraju rasprave o raznim "agentima" koji su o?ito poslani da bi uništili naš život i životno djelo, jedan od njih je bio tada aktivan stavljaju?i nas u smrtnu opasnost )?

O: Sje?ate se Carissine pri?e? ( sesija 14.09.2002. ) To ukazuje na izvor. Podržano od strane 4D utjecaja, naravno. ( Ova pri?a je o tzv. "otmicama", i programiranju koje se doga?a u vojnom kontekstu, dakle vršeno od strane vojske, iako se prikrivaju kao "izvanzemaljski" )

P: (L) Vau, to se i rimuje! ( "izvor" i "naravno" na engleskom: source, of course ) (S) Da li je Mossad dio toga?

O: Mossad je blizu vrha 3D konzorcija. Linije se spajaju na tom nivou.

P: (JH) Kakav je odnos izme?u Mossada i Rothschilda?

O: Mossad je "zamisao". ( brainchild, prim. prev. )

( Smijeh na vic ) ( Rasprava o tome da li su Rothschildi dio vrha ili su samo korisni idioti koji ?e tako?er biti izigrani. Kasiopejci se javljaju kad je Laura rekla da ne razumije. )

O: Linije se tu spajaju. Rothschildi su na manji na?in sli?ni Sargonu. Onaj koji stavlja to?ke na dubokom nivou. ( punctuator, prim.prev. )

P: (L) Što je punktuator dubokog nivoa?

O: Onaj koji se pojavljuje iz naizgled nejasnog da bi ostavio "znak" u povijesti. Ne pitate li se odakle su došli? Mislite "duboko".

P: Duboko kao u podzemnim bazama?

O: Pa, to je koncept!

P: (L) Da li Helen dolazi od tamo?

O: Da.

P: (L) Zato se i ne ?udim što nitko ne može shvatiti tko... Da li je to pri?a o Demeteru i Persephoneu? Da li ti mitovi govore o tome da su išli u podzemlje, u podzemne baze?

O: Ne. Miješanje koncepata... ali dobar pokušaj!

P: (A) Moramo pitati kako da se ponašamo prema onom upravitelju. (L) Što se dešava sa upraviteljem ili sa osobama u Auch-u?

O: Ta situacija je kompleksna. Na lokalnom nivou tamo postoje neki koji su malo više od obi?no istreniranih birokrata, pa o tome razmišljajte na taj na?in.

P: (L) Pa ovo nam baš i ne pomaže. (Galahad) Pa pomaže na na?in da nam kaže da to nije svjesno zakuhano, ve? su to ljudi koji su uhva?eni u lokalnu dinamiku mo?i.

O: Dozvolite da Grichka vodi ovu stvar.

P: (L) Mogla bih zaplakati! ?itava situacija je toliko puna stresova!

O: Pomo? je na putu!

P: (Perceval) Izgleda da je proces takav da se dovodimo u nevolju s tim što moramo raditi i onda pomo? stiže. (Galahad) Potoji li kakva potencijalna opasnost od J___?.

O: Sad, to je još jedno od onih interesantnih pitanja koja donose svjesnost kad se istinski zapitamo. Ha? Znanje štiti ako se koristi.

P: Da li je ona toga svjesna?

O: Ve?inom je svjesna traženja kontrole nad vama, iako na "nježan" na?in. Da tu ima opiranja, onda to više nebi bilo tako nježno. Bijes, srdžba i sve to, ali uvijek za petama.

P: (A) Hm, pitanje je tko je zvao J___ i manipulirao ju, itd.?

O: Po?elo je sa Marten J... ali "zavjera" je nešto više u nižim slojevima birokrata koji traže SSG. (spasi svoju guzicu)

P:  (Galahad) To je ono što smo i mislili, ali ti ljudi su pronašli sebe u poziciji gdje ?e dobiti negativne poene i koji ?e biti protiv njih jer provode takvo istraživanje. (Johnno) Da li ih Marten ucjenjuje?

O: Na neki na?in, da... (ostatak izgubljen radi okretanja kazete na drugu stranu)

P: (L) Dakle, što je bilo Z***ov plan?

O: To ste vi otkrili.

P: (J) Da, htio je da nas se obilježi kao "kult".

O: Sve ove brojne aktivnosti proisti?u iz iste "potrebe". Razmislite o Waco ( http://www.filmofili.com/forum/viewtopic.php?p=7538 prim. prev.) i oružju. Spojite to sa Tomom i njegovim oružjem, sa vama i sa tim obilježjem "kult".

P: (L) Mogao je dovesti do toga da nas ubiju!

O: Stanite i razmislite o mogu?nosti da je vaš rad mogao biti unaprijed poznat i o tome da je sve bilo unaprijed pripremljeno kako bi rije? kult dobila ono zna?enje koje ima danas.

P: (L) Da li je to napravljeno putovanjima kroz vrijeme?

O: Nije potrebno. "Masovni snovi o budu?nosti", da li vam to nešto govori?

P: (L) To je knjiga u kojoj ljudi idu ( mentalno prim.prev.) u budu?nost i vide budu?nost. To je vremensko putovanje koje se dešava u glavi. (JH) Da li je to kao gledanje na daljinu ( remote viewing )?

O: Oh, svakako!

P: (L) I oni mogu vidjeti budu?nost, što ima neke veze sa Montauk projektom. I oni su o?ito htjeli promijeniti nešto u budu?nosti podešavanjem sadašnjosti, na neki na?in. (JH) Da li i momci iz kaveza za ptice ( Aviary ) imaju bilo kakve veze s tim?

O: Nebi vjerovali koliko mnogo ljudi je uklju?eno. Mnogi nevino, ( nesvjesno, naivno ) naravno.

Background zadnjeg odlomka: http://laura-knight-jadczyk.blogspot.com/2006/01/how-to-spot-cointelpro-agents.html

P: (L) Nadrapali smo! Što je uzrokovalo nesvjest (na podru?ju New Yorka)

O: 4D curenje (bleed-through). Zato je manje-više naglašeno da je to bilo "prirodno".

{Grupa komentira što je zapravo "prirodno", dakle vlasti nisu lagale, bar jednom.}

P: (A) Da li je postojao Big bang? (Veliki prasak - po?etak svemira)

O: Postoji ih mnogo!

P: (Perceval) Koliko mnogo? (smijeh)

O: Imate li nekoliko godina vremena da zapišete broj?

P: (Galahad) Koje godine se desila Narmer-ova pobuna?

O: 3211.g. p.n.e.

P: (L) Doga?aji opisani u knjizi "Where Troy Once Stood" (Gdje je Troja nekad bila), da li su imalo to?ni?

O: Da i ne. Postojali su mnogi doga?aji koji su opisani pod jedan - mudro.

P: (L) Da li je to?no da je u izvjesnom periodu Egipat bio na jugu Francuske, kao i drugih zemalja; jesu li one ikad postojale pod tim imenima kao što je to autor knjige opisao?

O: Oko 2200.g. p.n.e.

P: Dakle to bi zna?ilo da je ?ak Trojanski rat smješten na vrh doga?aja iz 1600.g. p.n.e. Da li se 2200.g. pne podudara sa katastrofama o kojima Baillie pri?a?

O: Provjerite.

P: (A) Od kuda dolazi pozadinska kozmi?ka radijacija? Da li dolazi iz Velikog praska, ili više njih, ili nekog kompletno druga?ijeg izvora?

O: Tamna materija.

P: (L) Ne mislim da je to bila jedna od tvojih opcija. (A) Pa, netko na news grupi fizike je diskutirao o ovom, pa je to možda potvrda. (L) Pogledajte! Pada kiša. ( Nakon mjeseci izuzetne topline i mnogih smrti, kiša je bila zna?ajna.) (A) Tako bi mogli pitati o ovome prodoru vremena ju?er, da li je to znak za probijanje u našoj vlastitoj situaciji?

O: Jednog dana ?e tu biti dosta kiše.

{grupni smijeh}

P: (J) Možemo li o?ekivati ledeno doba uskoro?

O: Pri?ekajte nekoliko godina pa provjerite toplomjer! ( grupni smijeh )

P: (L) Da li je "par godina" ovdje neki trag?

O: Da li je? Hmm... ( više smijeha )

P: (L) Mislim da ovo možemo uzeti kao da. (H) Nedavno smo zajedno izvukli neke informacije o Maunder minimumu. ( http://en.wikipedia.org/wiki/Maunder_Minimum ) Idemo li u ispravnom smjeru po tom pitanju?

O: Mi smo se ve? pitali koliko dugo ?e vam trebati da bi to otkrili.

P: Neki savjet u vezi usmjerenja kod Signs of the Times?

O: Odli?ni ste. Budite odli?ni jedni prema drugima! Dovi?enja.
 
Kraj sesije