Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-2002-08-24


24.08.2002 Ark, Laura, SF, LM, SBP: (L) Pozdrav.

O: Pozdrav.

P: (L) I koga imamo sa nama ve?eras?

O: Koroiia.

P: (L) I kroz kuda prenosite?

O: Cassiopaea! Kanal raste. Imamo goste?

P: (L) Ve?eras imamo L**, S**, i vi znate S**.

O: Drago nam je.

P: (L) Pa, znam da kanal raste. Da li se ovaj kanal poboljšava jer tu postoje druge energije?

O: Da. Kolinearne frekvencije su mnogo bolje za zajedni?ki rad.

P: (L) Ok, imam pitanje prije nego nastavimo. Mi smo mislili sastaviti sav naš materijal u vezi napada na WTC i zavjeru vlade zajedno u jednu knjigu ili knjižicu, a ne na web jer tako postajemo meta napada hackera i sli?nih stvari. Pitanje je kako da to najbolje izvedemo? (A) Ako to napravimo, ho?emo li zna?ajno pre?i liniju?

O: Linije se mogu prekora?iti ako se to napravi pažljivo.

P: (A) Što bi u ovom slu?aju uklju?ivalo pažljivo prekora?ivanje linija?

O: Obratite pažnju na to da oblikujete fraze u dvosmislenom zna?enju.

P: (L) Što bi bila dvosmislenost u ovom slu?aju?

O: Indirektne reference.

P: (L) Pa u sesiji gdje smo diskutirali napade vaši odgovori nisu bili dvosmisleni.

O: Da, ali mi nismo 3. denzitet. MI možemo podnijeti vru?inu. Vi možete izgoriti. Pustite nas da preuzmemo na sebe taj dio, vi samo pitajte u knjizi: "može li to biti istina"?

P: (L) Dakle, možemo izdati takvu malu knjižicu, ali ne moramo re?i da je to istina. (A) MI neznamo, mi samo pitamo pitanja, to?no? (SB ) Da, to je dvosmisleno koliko to može biti. (A) Uh, što je tu istina, mi neznamo. Ok, tako pozivamo na obje mogu?nosti odgovora, to?no? Onda smo otvoreni da ispravno razmišljamo? Ok.

O: Bila bi tako?er dobra ideja da se prezentiraju obje strane pri?e. Uz malu "povijest" o?evidaca i sudionika, tako da ?itatelj ima temelj da sam zaklju?i, što je, a što nije istina.

P: (L) Pa, ako uklju?im malo povijesti o nekim povezanim stvarima i onda ukažem: ovo se dogodilo, ovo se doga?a sada, to ?e biti dovoljno. (A) Ok, da li bi trebali nešto ostaviti sa strane?

O: Nemojte previše ulaziti u "židovsko pitanje". Ostavite samo naše komentare.

P: (L) Ok, a sada pitanje za 64 000 dolara: što je uzrokovalo vatru i eksploziju na Pentagonu? Da li je Boing 757, Let br. 77 udario u Pentagon?

O: Ne, bilo je upravo ono što ste ve? prethodno pretpostavljali: lažni "avion", modificiran tako da kod svjedoka ostavi odre?eni "utisak". ?ak mu ni prozori nisu bili pravi.

P: (S) Što je to "lažni avion"? ( drone craft ) (A) To je preko kompjutora navo?ena letjelica koja nema pilota, nema ni sjedište za pilota. (L) Ok, 64 001 dolara pitanje je: što se dogodilo sa pravim avionom tj. "letom br. 77"?

O: Prizemljen je, sada obitava djelomi?no u 4. denzitetu.

P: Kako to mislite djelomi?no?

O: Ve? smo vam prije rekli da odre?ene baze imaju takvu osobinu zbog interakcije sa entitetima iz 4. denziteta.

P: (L) I govorili su o bazama koje imaju mnoge podzemne nivoe. (A) Pa, "djelomi?no" može zna?iti u mehani?kim dijelovima ili ljudskim dijelovima. (L) Tako?er, jednom su govorili o bi-denzitetnim bi?ima koja se mogu kretati izme?u 3. i 4. denziteta. Dakle, što to?no mislite sa ovim: "djelomi?no"?

O: Recimo da "ljudski dio" trenutno obitava u 5-tom denzitetu.

P: (L) Pa, duša je ono što ide u 5. denzitet. Dakle, to zna?i, da su tijela još uvijek - negdje. Jesu li koristili dijelove tih tijela da bi stvorili dokaze od tih "ostataka" na mjestu nesre?e kod Pentagona?

O: Dijelovi je ispravna rije?. Pa, ne mislite valjda stvarno da bi dozvolili da netko od njih preživi?

P: (A) Imam tehni?ko pitanje: ako je sletio negdje, pitanje je, da li je standradna vojna oprema za promatranje, sateliti ili bilo što drugo, znala za mjesto slijetanja ili je avion za satelite i vojnu opremu totalno nestao prije slijetanja?

O: Ovaj se spustio sasvim normalno.

P: (A) Ok, to znali da vojska i ?ak Bijela Ku?a zna da je sletio i zna da...

O: Bijela Ku?a zna jako malo o tome što procuri u bilo kojem slu?aju.

P: (A) U redu. Ali tu su i špijunski sateliti; neke zemlje na taj na?in mogu znati da ova pri?a sa letom 77 koji pada na Pentagon nije...

O: Na tim nivoima, postoji samo jedan "Gospodar".

P: (L) Tim nivoima? Kojim nivioma?

O: Nivoi koji mogu narediti prema dolje da se neki dokazi unište, prikriju ili zataškaju.

P: (L) Vi ho?ete re?i, da su na primjer francuski, ruski, kineski sateliti mogli primjetiti nešto, i da tu postoji jedan nivo kontrole, koji može narediti da se te informacije unište ili zataje… (A) I ta naredba se jednostavno posluša? Zašto?

O: Oni koji se nalaze na tim nivoima su odavno "kupljeni" i ispla?eni informacijama o nadolaze?oj kataklizmi i obe?anim preživljavanjem, kao i podmi?eni ponovnim pozicijama na vlasti i mo?i u periodu nakon katastrofe. Nebi vam trebalo biti nimalo teško zamisliti da je jedna grupa takvog mentalnog profila ve? odavno na vlasti. Mo? i vlast nisu atraktivni samo takvim individuama, uostalom i sami znate da su bi?a jednog takvog mentalnog sklopa oduvijek bila vrlo lako podložna korupciji.

P: (SB) Zna?i, oni su "kupljeni" i ispla?eni time što... (L) Time što im je re?eno što ?e se dogoditi, time što im je re?eno da je to jedini na?in da prežive i da ?e njima pomo?i da bi preživjeli. A onda, time što im je re?eno, da ?e oni kad sve bude gotovo, opet biti na vlasti i mo?i. Pa, ako su ionako htjeli ubiti te ljude iz leta 77, zašto nisu jednostavno zabili taj let 77 u Pentagon?

O: Zato jer sa pravim avionom nisu mogli kontrolirati štetu.

P: (A) Da, to je jasno. Ako dozvoliš pravim otmi?arima i pilotima da se možda po?nu boriti jedni sa drugima, prije nego udare u nešto, sam Bog zna gdje bi se avion mogao zabiti. (L) Dakle, bilo je jako važno da ova letjelica bude pažljivo kontrolirana. Morala je pogoditi sprecifi?nu metu zbog jednog specifi?nog razloga. (A) Da, svo to gorivo bi po?elo nekontrolirano goriti, nekontrolirane vatre, požari,… ( L) To im ne treba. (S) Pa može biti i da su se fokusirali na neko specifi?no mjesto na Pentagonu, koje su htjeli pogoditi. (L) Pa to može imati nekakve veze sa onim što je Lu otkrila, jer ona kaže da je otkrila da su najviše ljudi koji su poginuli u Pentagonu bili nisko pla?eni ženski radnici. Svi na višim pozicijama su bili negdje drugdje u zgradi. (A) Pa, koje ?e biti posljedice ako objavimo tu knjigu? Ako bi trebali dodati i ovaj dio, u ?emu je smisao da to izdamo?

O: Ti si pitao.

P: (A) Ja sam što pitao? (L) Mi smo oni koji su pitali o izdavanju, nisu oni to sugerirali (A) Oh. Da li je to vrijedno truda - to ulaganje vremena, da bi se objavila takva knjiga?

O: Tko ?e sastaviti te komadi?e zajedno tako razumno i cjelovito ako vi to ne?ete? Svi traže istinu. Što ima loše u tome ako to objavite u javnosti?

P: (L) Pa, ponekad nas to stavljanje istine u javnost dovodi u duboko sranje.

O: A ponekad ne stavljanje istine u javnost daje nekim drugima nadu da ?e vas zaustaviti u tom stavljanju uop?e. Jednom kad je u javnosti, vi ste sigurniji, jer od tada bilo koji "napadi" samo opravdavaju i potvr?uju to.

P: (SB) Postojli li bilo kakva opasnost u reklamnom posjetu podmornici?

O: Postoji vjerojatnost da bi mogla biti opasnost kad bi prisustvovali.

P: (LA) Ja sam razmišljao o Space Camp-u gdje sam bio prisutan zajedno sa mojim sinom. Da li se djeci tamo išta dogodilo?

O: Takvi programi su prethodnici dubljim crnim projektima. Izbjegni pod svaku cijenu. Osim toga, postoje mnogi drugi takvi portali u tvom životu.

P: (S) Oh moj Bože! Moj sin J * * je otišao u Space Camp. ( SB prema LA ) Ja sam tako?er bio tamo. Jesi li i ti bio tamo? (LA) NASA organizira Space Camp za djecu. Išao sam kao pratitelj. (SB) Onaj gdje sam bio je bio sponzoriran od države Georgie, ali njega su nazvali "Istraživa?ki Kamp", a druge godine kad sam bio tamo, ne sje?am se ni?ega.

O: ?itajte Dolan-a i upotrebite maštu kako bi uo?ili kako takvi programi mogu biti korišteni. Znaju?i za što su sve sposobni, s obzirom na Let 77, trebalo bi vam dati neki koncept toga kako Konzorcij djeluje. Zamislite "grupu" kako odlazi u Space Camp u tom zrakoplovu. Prikladno, zar ne?

P: (L) Zna?i, tako izabiru, možda programiraju, ostave ih spremne, imaju sve vrste grupa spremnih i pripremljenih da bi ih koristili u bilo koje vrijeme. Sljede?e pitanje ili mi svi padamo u depresiju? (LA) Možeš re?i, ha? (SB) Blago re?eno. (L) Dobro ono što se ?ini je to, da je baš ovdje i sada planeta uistinu u dubokom sranju. Imamo pijanca kod kota?a koji vrti ovu planetu i nitko se ne ?ini dovoljno velik ili dovoljno hrabar da mu kaže da je pijan i da mu uzme klju?eve. Osim toga, imamo mnogo ljudi, naravno, koji odabiru misliti da pijanci voze bolje kada su pijani. Mislim, postoje ljudi koji potpisuju tu ideju i postoje ostali koji uistinu žele iza?i van iz ovoga. Znam da su Kasiopejci rekli da se opustimo i uživamo u predstavi. Pretpostavljam da ?e to biti prili?no dramati?no. Postoji li pozitivan aspekt u bilo ?emu od ovoga?

O: Mi smo spomenuli provo?enje energija od stane grupa. Mi smo spomenuli "pomo?" nekim grupama. Vi pri?ate redovito o "leptirima i uraganima". Ako ste strpljivi i ustrajni, isplatit ?e se, na na?in, na koji vi to sebi u ovoj vermenskoj to?ki uop?e ne možete zamisliti.

P: (A) Jasno je, pozitivan aspekt je taj da mi možemo nešto u?initi... (L) Mi i dalje nastavljamo strpljivo raditi ono što vidimo ispred sebe. Mi smo samo leptir. (A) Mi uop?e ne možemo predvi?ati i zamisliti kako se to sve mijenja. (S) Postoji li netko na globalnom nivou, u glavnim medijima, tko prenosi vijesti i tko razumije na bilo kojem nivou, makar i približno - da vidi ono što mi vidimo da se doga?a?

O: Ne. Nažalost. Predlažemo da po?nete "voditi" vašu vlastitu emisiju!

P: (S) Nebi li to bilo super? (L) Mi nemamo publiku i malo je vjerojatno da ?emo u tome uspjeti. Imamo web-stranice, to je naš glas, i to je to. Lažljivci su oni koji dobivaju najve?u publiku. To je zbog toga što je novac iza njih. Ne samo da oni nikad ne budu napadnuti, ve? su oni ti koji se reklamiraju. U redu, svi smo depresivni, tako da bolje da sada kažemo laku no?. Bilo što, prije nego što kažemo laku no??

O: Samo se sjetite male mašine koja bi mogla. Dovi?enja.