Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-2001-03-19


19.03.2001 Ark, Laura, Vincent Bridges

 


P: Pozdrav.

O: Pozdrav.

P: Da li je netko sa nama?

O: Zrak. Cassiopaea.

P: Da li imamo Kasiopejce s nama?

O: Vama.

P: Imate li ime?

O: Faitij. ( Laurina zabilješka: interesantno ime, kao arapsko )

P: (L) Ok, danas smo imali hipnoti?ku sesiju. Da li smo u?inili sve što je bilo potrebno da bi otklju?ali brave?

O: Blizu.

P: (V) Da li smo u?inili ono što je bilo potrebno za sada?

O: Blizu.

P: (A) Koji postotak onoga što je bilo potrebno smo savladali?

O: 49 %.

P: (V) Da li je 49 bio ispravan broj?

O: Da. Laura ima otvoren prozor u više klju?eva. ( "klju?evi" kao u notama? )

P: (L) Da li smo ispravno iskoristili ideje od ju?er?

O: Da. Sada nas morate potražiti da bi razgovarali sa nama.

P: (L) Potražiti kao npr. u telefonskoj knjizi? (V) Potražiti ih u ogledalu. (L) Da li je tamo...

O: Klju? FI 3 ( "fi" 3? )

P: (V) Klju? "fi 3?" Šaljivdžije! (L) Što je fi 3? (V) Fi za tre?u mo?? (L) Fi kružnica sa 3 zaokreta?

O: Ruta. ( Cesta, put )

P: (V) Da li je taj Fi 3 neki pravac ili nešto?

O: Otvara vaš.

P: (V) Otvorite "vaš"fi 3? (A) Ruta je francuski izraz za cestu, i "F" bi moglo biti za Francusku; i "I-3" bi mogao biti broj neke ceste u Francuskoj.

O: Da.

P: (V) Da li nam ukazujete na nešto u Francuskoj?

O: Da.

P: (V) Da li je to mjesto gdje smo Ark ili ja bili?

O: Ne.

P: (V) Da li je to mjesto kamo bi trebali i?i?

O: Da. O T

P: (V) Operiraju?i Thetan? Ovo mi nema nikakvog smisla jer nastojim ostati izvan ovoga. (A) Znamo broj rute. O T su možda inicijali ne?ega. Moglo bi ?ak biti u onoj maloj knjižici koju si kupio. (V) Da li poga?amo u našim naga?anjima do sada?

O: Da.

P: (V) Recite nam više o O T.

O: O T.

P: (L) Pa to je bilo stvarno jasno! ( gledamo u knjigu ) Da li O T zna?i Operiraju?i Thetan?

O: Ne.

P: (L) Vratimo se… rekli ste "ruta". (V) Da li je to u Francuskoj?

O: Da.

P: (L) Da li je to ime mjesta?

O: Ne. Laura može vidjeti.

P: (L) Da li trebamo više hipnoze da bi ubrzali proces vi?enja?

O: Da.

P: (L) Da li to trebamo napraviti što je prije mogu?e, npr. sada?

O: Neodre?eno.

P: (L) Da li tu ima malo igre rije?ima... ( po?inje se kretati po alfabetu kao da skuplja energiju )

O: Klju? nije mješavina brojeva F.

P: (V) Što?!

O: Da. Pet 3

P: (L) Dakle, vi kažete da to nebi mogao biti broj pomješan sa slovom, nego da je klju? Pet 3 O T.

O: Da. Ne klju? FI3. Ruta I3.

P: (L) Ne "fi," nego ruta sa nekim F. Ovo nema puno smisla. Shva?am da nam ho?ete re?i nešto, ali morat ?ete pokušati druga?ije, jer mi ne shva?amo na ovaj na?in. (V) Da li mi razumijemo ono što dobivamo?

O: Da.

P: (V) Možete li biti jasniji jer mi ovo ne razumijemo?

O: Titusova špilja.

P: (V) Titus je bio car, ali to je sve ?ega se sje?am o njemu. ( Prestali smo i tražili smo o Titusu u knjizi i otkrili da je on srušio Jeruzalem i o njemu je bilo pisano na "Titusovom kov?egu". Tu je bilo nazna?eno da je blago iz hrama bilo odnešeno u Rim i onda ukradeno iz Rima od Vizigota ) (L) Ok, da li smo tu nešto otkrili sa Titusom i blagom iz hrama? Da li je O T "Old Temple" ( Stari hram ) ?

O: Da.

P: (V) Da li to ima veze sa Persejevom svrhom?

O: Upravo smo vam rekli. Mjesto gdje Laura mora i?i da bi usporila FI3.

P: (L) Da bi "usporila FI3?" Što je FI3 da mora biti usporen?

O: Prikradaju?i napad.

P: (L) Dakle, ovo je neki kod za rutu ulaza "prikrivenog napada?" (A) I mi moramo i?i tamo da bi usporili taj napad? (V) Možete li nam re?i više o ovom napadu?

O: 4D OPS.

P: (V) I koga napadaju ti 4D OPS?

O: Zemlju.

P: (L) Dakle, vi kažete da postoji prolaz kroz koji oni mogu do?i ili djelovati ili planiraju do?i, ili kroz koji mogu slati energiju ili nešto?

O: Ne.

P: (L) Tamo je nešto zakopano što moramo na?i da bi usporili ovaj napad?

O: Da.

P: (V) Ako na?emo, to ?e usporiti napad?

O: Ne samo usporiti. To ?e uzrokovati da se pojavi zaštita potrebna da se preživi udar meteora u svemirskom ratu 2010. godine.

P: (L) Pa želim znati, zašto ja moram biti tamo? (V) Da li svo troje iz ove sobe moramo biti tamo?

O: Da.

P: (V) Zašto?

O: Morate stvoriti kanal.

P: (L) Dakle, vra?emo se na to da nas mora biti 7 koji se moraju skupiti?

O: Ne.

P: (L) Ne mora biti 7. (V) Ali mora nas biti troje?

O: Da.

P: (V) Da li možemo uzeti neke druge sa nama?

O: Da.

P: (V) Samo provjeravam. (L) Ne ostavljam svoju djecu! (V) Uzeti cijelu obitelj?

O: Nada za opstanak ?ovje?anstva je ono što vas mami u ovu potragu Perceval 3.

P: (L) Pa , imamo ovdje jedan mali faktor, a to je novac. O?igledno ?emo imati dosta novca da odradimo ovu misiju. Mislim, da li se trebamo samo spakirati, prodati ku?u i preseliti se?

O: Da bi spasili svijet, vi ?ete se opredjeliti za obred: znanje štiti, Laura; instinkt, ne odbacivanje znanja. Preseli se kad bude pravo vrijeme.

P: (V) To mi je vrlo ?udno iz nekog razloga. (L) Pa, to je njihova cijela stvar, "ishod obreda" znanja koje štiti je "svjesnost". Da li mislite neki stvarni obred?

O: Budite pripremljeni.

P: (L) Da. Kako znanje štiti? Tako što smo svjesni i pripremljeni. Da budemo pripremljeni je "ishod obreda" od "znanja koje štiti". (V) Da li tu ima još nešto što moramo znati ili raditi da bi bili spremni?

O: Da. Prodavati knjige.

P: (V) Dakle, to nije u biti obred, nego da budemo spremni, trebamo i izdati knjige.

O: Da.

P: (V) Da li moramo izdati sve knjige?

O: Da.

P: (V) Zna?i da to nije na rasporedu ovog maja. Da li trebamo biti tamo ovoga maja?

O: Ne. Samo znanje trebate. ( kraj trake; pauza ) Potraga.

P: (L) Dakle, samo znanje je ono što trebamo i zbog toga moramo nastaviti potragu. (A) Da bi prodali knjige, prvo ih moramo napisati. Pisanje knjiga je mogu?nost da steknemo znanje i širimo znanje i to je najbitnija stvar ovdje. (L) Da li trebamo odraditi još jednu sesiju hipnoze prije nego sutra Vincent ode? Ili bi to bilo od korsti?

O: U redu, da. Nije hitno sada.

P: (V) Da, bilo bi korisno. Da li to ho?ete re?i, da smo mi napravili koliko smo mogli?

O: Ne.

P: (A) I to nebi štetilo, da li to ho?ete re?i?

O: Prekopajte rukavac.

P: (V) As u rukavu. (L) Lopata. Može biti i lopatica. Dvostruko zna?enje. As u rukavu, preokreni nešto, kopaj. Oni su mogli re?i i "as". Ako bi napravili drugu sesiju, koje bi nam bile klju?ne rije?i na koje bi se fokusirali?

O: Sigurnosna vrata.

P: (A) Definirajte "sigurnosna vrata?" (V) Stražnja vrata na koja vas mogu kontaktirati? Sigurnosni ulaz? Što?

O: Post-hipnoti?ka vrata unaprijed definiranog teksta.

P: (L) Možda ho?e re?i da trebamo instalirati post-hipnoti?ka vrata sa predefiniranim tekstom? Da li Vincent treba installirati post-hipnoti?ku sugestiju koju ja ili Ark možemo korisiti da bi otvorili ili zatvorili vrata?

O: Da.

P: (V) Kakva vrata? (L) Ona koja mogu biti ili otvorena ili zatvorena. (V) Nekako povezanu sa obredom znanja koje štiti. Što je predefinirani tekst? (L) Da li bi trebali u tu sugestiju za gledanje u ogledalo staviti par rije?i da bi otvorili vrata za gledanje u ogledalu i onda seriju rije?i da ih zatvorimo?

O: Da. To?no. Samo par rije?i.

P: (L) Na poljskom?

O: Ne.

P: (A) Što je ovo "prekopajte rukavac?" (L) Pa, to bi zna?ilo da možemo otvoriti i zatvoriti ta vrata kad ho?emo. (V) Da li "prekopajte rukavac" zna?i naše "tajno oružje"?

O: Da.

P: (V) Da li moramo razviti to tajno oružje?

O: Da.

P: (V) Da li je to nešto što moramo u?initi sa hipnoti?kim sigurnosnim vratima?

O: Da.

P: (V) Da li tu ima još nekih informacija koje nam možete dati?

O: Da.

P: (V) Možete li nam dati ih sada?

O: Dosjetke ili slogani.

P: (V) Zeleni jezik?

O: Da.

P: (L) Dakle, trebamo izmisliti neke dosjetke ili slogane koje ?emo instalirati kao naše trigere ( okida?e )...

O: Da.

P: (V) I to ?e uzrokovati da Laura može kad god ho?e gledati i vidjeti u ogledalu?

O: Da.

P: (V) Ali to nije hitno, samo mora biti napravljeno prije nego krenemo u potragu?

O: Da. Morate slijediti mnoge tragove.

P: (L) Dakle, imamo mnogo za nau?iti o stvarima koje su pred nama. ( i tek sada polako po?injemo nazirati dno svega ovoga, mislim ) (L) Dakle, ne možemo se osloniti samo na ogledalo. To je kao as u rukavu. Pred nama je dosta posla. (V) Pri?amo o situaciji u kojoj ?e Laura trebati...

O: Da.

P: (V) ...sistem u kojem Laura može uklju?iti "to nepoznato" kod bilo koga drugoga i da mi to možemo korisiti javno bez da netko drugi zna...

O: Da. Naviknite se da ste "kod ku?e" na pravom stupnju zapisa da bi osjetili bitku ...

Kraj sesije.Energija je opala. Da li je ovo bila primjedba koja je reflektirala osje?aj "borbe" koja je bila prisustna tada, blokiraju?i prijenos ili je to bila uputa da moramo u?iti kako da osje?amo "borbu", mi to neznamo.

Gornja sesija je bila problemati?na iz mnogo razloga. Prvi je bio ?injenica da su Kasiopejci otkrivali našu "misiju" na jasniji na?in nego ikad prije. Ovo je njima bilo potpuno nesvojstveno. Oni su uvijek govorili da mi sami moramo otkriti neke stvari, kao na primjer "sudbinski profil prvog nivoa" i da nam oni to ne mogu re?i. Osim paradoksa koji može biti proizveden kada netko promjeni prošlost, postoji jednostavno pitanje kršenja slobodne volje. Druga to?ka je bila oznaka "Perceval Three." Ovo je tako?er u direktnom proturje?ju sa njihovim na?inom, kao i prethodne informacije koje su obilno dali.

Nešto nije bilo u redu.

Moja inicijalna reakcija je bila ta da sam bila vrlo sretna što su Kasiopejci sada govorili puno jasnije. Bila sam sigurna da je ovo zato što smo sada bili sa "pravom" osobom tj. VB. Propustila sam primjetiti sve njihove migove, hitne tragove i naznake da sam trebala pogledati ovu situaciju mnogo dublje. Sve do sesije sa ogledalom, Kasiopejci mi nisu uspjeli prenijeti ono što su htjeli, da bi ja vidjela bez kršenja moje slobodne volje ili procesa u?enja. Na kraju sesije sa ogledalom, dodati ?u još malo podataka od kasnijih sesija, koji ?e pomo?i objasniti to?no što se zbivalo u zadnje dvije sesije sa Vincentom u sesiji.

Tako?er, prije ?itanja sljede?e sesije, voljela bih ukazati na još neke stvari. ?ak i najležerniji promatra? ?e uo?iti, kada posluša zvu?ne isje?ke iz sesije sa hipnozom / ogledalom - vo?enu od Vincenta Bridgesa - njegove greške u profesionalnom ponašanju prema objektu u stanju hipnoze koja je bila inducirana i kontrolirana od njegove strane. To ponašanje nije samo za prijekor, ve? i za legalnu tužbu. VB je nedavno napisao i istaknuo na javnom forumu sljede?e:

"Bilješka o praksi hipnoze u Floridi: Florida ima stroge zakone o hipnozi. Zakon 456 ozna?ava tko može, a tko ne može vršiti hipnozu: Zakon 456 OGRANI?AVA ovu terapiju OVLAŠTENIM praktikantima iscjeljuju?ih humanisti?kih znanosti, uklju?uju?i lije?nike, psihijatre, zubare, kiroprakti?are, pedijatre i opti?are "unutar granica zakonski primjenjivih za njihova zanimanja." Pacijent može biti upu?en i "osposobljenom prakti?aru" od ovlaštenog prakti?ara humanisti?kih znanosti, ali taj "osposobljen prakti?ar" mora korisiti hipnoti?ke tehnike pod NADZOROM i ODGOVORNOSTI takvog upu?uju?eg prakti?ara. (66) FLORIDA ZAKON 456 Praksa Hipnoze 456.005 Kazne: Loše ponašanje drugog stupnja: (456)"

Gospodin Bridges je prili?no u pravu. Me?utim, ono što je on propustio spomenuti je ?injenica da hipnoza ili drugi na?ini savjetovanja, izvedeni u religioznoj praksi, nisu opisani u gornjem odlomku. Možda je gospodin Bridges trebao provjeriti gornji statut prije putovanja na Floridu da izvrši terapeutsku hipnozu na meni koja je snimljena i te trake su u našem vlasništvu kao dokazi. Na kraju, gospodin B. tvrdi da je on "psihoterapeut", a ne ja. I do sada mi nismo mogli otkriti niti jedan dokaz ili potvrdu za njegovu obuku i njegove tvrdnje. Gospodin Bridges nastavlja:

"U drugom dijelu njene voluminozne autobiografije "Avanture sa Kasiopejcima", g?a. Knight-Jadczyk kaže da ona nema praksu u hipnoterapiji ili bilo kojoj drugoj terapiji: "Priznajem da nemam. Pa, to i nije baš skroz to?no. Imam certifikat iz hipnoze; sve dok nisam prestala 1996, bila sam izlistana u listama "American Counselors Society" and "The National Society of Clinical Hypnotherapists", mada niti jedno od ovih nije neka velika potvrda."

Mr. Bridges je previdio da je gornja bilješka citat moje izjave iz poglavlja "Avanture sa Kasiopejcima" ( http://www.cassiopaea.com/cassiopaea/adventures292.htm ) - " Dakle, s jedne strane, mi imamo šest uglednih ljudi, od kojih niti jedan nije ikad naveo svoje dokumente o vjerodostojnosti..."
Osvrt je bio na "dokumente o vjerodostojnosti" u smislu stupnjeva obuke i ostale dokaze uklju?uju?i i izdava?ke reference, kao na primjer one lažno dane od gospodina Vincenta Bridgesa. Nije se radilo o nedostatku uvježbanosti u hipnoterapiji ili bilo kojoj drugoj terapiji. Zapravo, opisala sam prili?no jasno moju obuku koju sam primila u tim podru?jima u mojoj knjizi Amazing Grace. Što mi vidimo ovdje je primjer semanti?kog izvrtanja rije?i od jednog psihopata koji, kako je jedan stru?njak rekao: "zna mnoge rije?i, ali ne i zna?enja".
"U biti, budu?i da prva organizacija više ne postoji i ?ini se da je imala malo i neprofesionalno ?lanstvo i druga organizacija nema podataka o Lauri Knight ili Lauri Martin i obuci ili certifikatu, onda se moramo pitati od ?ega se njen certifikat sastoji?"

Ovo je slu?aj namjernog falsificiranja, budu?i da imam na svom stolu adresar koji sadrži mnoge profesionalne ?lanove u svih 50 država.


"Jedna Laura Martin je bila ?lan društva 1994. i 1995., ali ubrojena samo kao ?lan bez certifikata ili preporuke."


Gospodin Bridges je opet u krivu. Društva gore imenovana se sastoje od ?lanstva koji su diplomirali program obuke na sveu?ilištu Sv. Johna, ovlaštene institucije formirane nakon što sam ja primila svoju obuku od njegovog utemeljitelja, Dr. Arthura Winklera. Slu?ajno, tokom godina od kad sam uzela obuku, ja sam izgubila svoju potvrdu i pisala sam Dr. Winkleru da ga pitam da li mi može poslati duplikat. On me se sjetio i moje potvrde su bile zamjenjene iako su "izgubljene" negdje u ku?i, spakirane u kutiji u skladištu. Imam kopiju te korespondencije u svojim evidencijama kao i brošuru Sv. Johna.

"Ako gospo?a Knight-Jadczyk ima bilo koji tip potvrde o hipnozi, što je dvojbeno jer niti jedan dokaz te potvrde nije bio predstavljen i ne može biti na?en u evidencijama institucija citiranih od nje, to je ne ovlaš?uje da prakticira hipnoterapiju u Floridi bez direktnog nadzora ovlaštenog prakti?ara iscjeljuju?ih humanisti?kih znanosti, kao što je re?eno iznad. Ako je ona vršila takvu terapiju bez nadzora, to je prekršaj zakona Floride i drugo-stupanjsko loše vladanje kako je re?eno iznad."

Budu?i da smo rješlili pitanje MOJE potvrde, možda Gospodin Bridges treba primijeniti ove standarde prema sebi samom, jer ja nikad nisam tvrdila da sam "psihoterapeut" kao on. I opet, hipnoza koji se vrši kao religiozno savjetovanje je potpuno pravna u Floridi i zapravo to je krov pod kojim skoro svi hipnotizeri koji nisu psiholozi ili psihijatri ili drugo medicinsko osoblje, prakticira. Dalje, terapija otpuštanja duhova i terapija prošlih života i egzorcizam nisu prihva?eni kao "terapeutski na?ini" kod standardne psihološke terapije i ?ak nisu ni pokriveni gornjim zakonom. Me?utim, terapeutska hipnoza koja rješava zlostavljanje u dje?jem dobu, uklju?uju?i i seksualno zlostavljanje, za što gospodin Bridges tvrdi da je njegova specijalnost, je uistinu pokrivena gornjim zakonom. Gospodin Bridges je pisao ?lanu naše grupe:

"Draga S***, pa, zvu?i kao da si klasi?an moj klijent. Moja specijalnost su traume u ranom djetinjstvu i uglavnom sam se usredoto?io na incest, seksualno zlostavljanje, itd. (...) U toku svega toga, naišao sam na mnoge "Greenbaum" slu?ajeve. Corey-jevo predavanje koje je citirano od Laure u Val seriji, je djelomi?no uzeto od mog istraživanja. Ja sam govorio opširno s njime nekoliko mjeseci prije konferencije, gdje je on držao predavanje i bio je moj tadašnji partner u publici. Ja sam Dr. Mackov i Bud Hopkinsov najgori neprijatelj. Hopkins je odbio govoriti kod iste Fortean konvencije prije par godina, zato što sam ja napao njegov posao, dan prije, na zabavi. Tako to ide... Ovi de?ki su sramotni. (... ) Ja sam u?io s Miltonom Ericson prije mnogo godina i on je istaknuo vrijednost svjesnog sudjelovanja u transu kao jedinom na?inu osiguravanja vrijdnosti sadržaja dobivenog u trans sesiji. (... ) Imao sam polu-slavnu žrtvu otmice, jedan od gornjih "klijenata", ?ije iskustvo je ispostavilo, sa brižljivim rasplitanjem, da je njen otac masturbirao pored njenog kreveta. (... ) Da li bi htjela posjetiti Pijemont jedan vikend? Mogu procijeniti i vidjeti da li postoji isplativ posao koji bi mogli u?initi zajedno. To možemo u?initi u jednom danu, imam nekoliko drugih klijentata u Asheville povremeno, dakle. . . Jesi li u igri? Javi mi što misliš, Vincent"

Kakvi su zakoni, s obzirom na takvu praksu u Sjevernoj Karolini? Važnije pitanje u tome je: kada je to?no Vincent Bridges studirao sa Miltonom Ericsonom? Taj lije?nik je umro 1980. u dobi od 79 godina. Bridges ve? ima prili?no pun raspored za te godine prema vlastitim rije?ima: http://www.Cassiopaea.com/archive/most.htm#vbclaims . Svejedno, poslali smo upite povezanim institutima da otkrijemo da li se itko tko je u?io sa Ericsonom sje?a Gospodina Bridgesa. U bilo kojem slu?aju, ja se nadam da se Vincent Bridges jasno sje?a svake rije?i izgovorene u nekoliko sesija u kojima je hipnotizirao mene "terapeutski", jer je tako svakako prekršio zakon u Floridi kojeg je citirao. Zahvaljujem mu se za ovo istraživanje, jer to sada mogu dodati na listu prevara koje je izveo na meni i drugima, a koje mogu biti predane na razmatranje državnom odvjetništvu Floride.