Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-2000-09-23


23.09.2000.

 

P: Pozdrav.

O: Pozdrav.

P: I koga imamo ve?eras sa nama?

O: Kinnemah.

P: Prvo pitanje ve?eras je od VB iz Pinellasa. On je ?itao o SV, o kojoj se raspravljalo u Wave seriji. On piše: u vezi SV, tokom jednog lošeg avionskog leta, Kasiopejci su rekli da je ona bila ta koja je održala avion sigurnim, iako je prespavala cijeli put. I druge stvari su ukazivale da je ona "pozitivac". Ali zagonetka je u tome što se njen život raspadao; alkoholizam i poznanstva s ljudima koji se bave crnom magijom. Dakle, pitanje je: Da li ti ili Kasiopejci mislite da je ona Nordijac 4. denziteta?

O: Ne.

P: Dobro, zagonetka je u tome što ste vi rekli da je ona najhrabriji ?ovjek kojeg smo ikada vidjeli, da je "agent Susan" uništila Odmetni?ku bandu motociklista, itd. Jesu li to sve bili tragovi koji bi mi omogu?ili da vidim odre?eni obrazac oko nje, ili su to bile zaista istine o njoj?

O: Istina se ovdje nalazi na jednom drugom nivou.

P: Da li želite re?i da je ona na nekom drugom nivou denziteta jedan od "pozitivaca" , ali na ovom nivou ona je u iluziji i iskorištavana? Je li to ono što želite re?i?

O: Da, ali ne denziteta, ve? je svjesnost na drugom nivou ovog denziteta.

P: Da li ima ili je bilo mogu?nosti da ovaj nivo njene svjesnosti probije u njenu uobi?ajenu svjesnost i preokrene joj život?

O: Da.

P: Sljede?e pitanje koje VB postavlja je: Imate li ikakvu ideju koliko Nordijaca 4-og denziteta može biti na planeti ovog trenutka? Koliko OPD Nordijaca 4-og denziteta je sada na planeti je ono što on ho?e znati.

O: Ako je to korisno znati onda upotrebite svoje mo?i uvi?anja da bi to odredili.

P: Ja bih rekla oko 2 % populacije cijele planete.

O: Ne.

P: Više ili manje?

O: Manje.

P: Dobro, ali to je otprilike toliko.

O: Ne.

P: Ho?ete re?i da je toliko manje da nisam ni blizu?

O: Da.

P: Da li je mogu?e da trenutno ima ljudi na planeti koji se predstavljaju kao 3. denzitet OPS, koji ?e se u odre?enom trenutku zbog nekog doga?aja kao što je naprimer Val, genetski aktivirati i transformirati u OPD Nordijca 4. denziteta?

O: Blizu, ali odgovor nije u materijalnom koliko u duhovnom.

P: Zna?i, moglo bi biti mnogo ljudi 3. denziteta koji su vodi?i ili projekcije ljudi 4. denziteta OPD, u ovu stvarnost?

O: Duše, draga moja, to su duše!

P: Dakle, postoje tijela 3. denziteta koja naseljavaju duše 4. denziteta, ali ova tijela ?e zbog OPD-ovog poštovanja slobodne volje trenutno imati ograni?enja 3. denziteta?

O: Da.

P: Sada, VB piše: Koliko je L. Ron Hubbard u?inio za druge ne može se uporediti sa djelom niti jednog pojedinca ili grupe u zabilježenoj povijesti. Rije?i iz njegovog vjerskog uvjerenja su: "bi?e je vrijedno onoliko koliko služi drugima." L. Ron Hubbard je zaista služio i služi, ?ak i onima za koje ste najviše zabrinuti. Ne mogu vam re?i kako se ta služba to?no odvija, jer to je povjerljiv podatak i moja zakletva mi ne dozvoljava da to otkrijem. Ali budite sigurni da su njihove potrebe zbrinute na najbolji mogu?i na?in. Ja ?u vas ipak uputiti zašto nema potrebe za brigu." Zatim slijedi: "Bilo kakav auditing ( proces saslušavanja u Scientologiji ) je bolji od nikakvog auditinga i svaki auditing pušta stvarno elektri?no pražnjenje iz naše kolektivne podsvjesti, stvaraju?i je više svjesnom i direktnom, koristi onima za koje ste najviše zabrinuti i naravno, bu?enje podsvjesti pomaže svima, makar indirektno. Dio razloga zašto ste tako pametni kao što jeste je zbog miliona sati auditinga koja su se desila na ovoj planeti u zadnjih 50 god." Dakle, što više auditinga, to je bolje za nas. (F) Želi li on re?i da auditing ima u?inak filtriranja, takore?i? (L) Mislim da više li?i nagomilavanju. Moje pitanje je, da li je auditing dobrobit za cijelu planetu i da li mi omogu?ava da budem inteligentnija?

O: Možda.

P: Da li je istina da je ikakav auditing bolji od nikakvog?

O: Zavisi od prirode onoga tko vrši auditing.

P: VB dalje kaže: "Kroz Ronova u?enja i tehnologiju, ja i milioni drugih smo odbacili instalirane OPS opsesije i programe i tako se probudili iz ludila no?nih mora u tople, suncem obasjane dane koji obe?avaju." Moje pitanje ovdje je: Da li auditing osloba?a elektri?ni napon iz naše zajedni?ke podsvjesti, ?ine?i nas sve više svjesnim, sa razumijevanjem prethodnih uvjeta?

O: Nejasno.

P: Kako mislite? Pitanje je nejasno?

O: Ne.

P: Što je nejasno?

O: Koncept objašnjen tamo.

P: (A) Mislim da govore o elektri?nom naponu. Prvo, mislim da se ne odnosi uop?e na koncept kolektivne svijesti, dakle tako se samo kaže. Tako da, što je to?no htio re?i ovime, neznamo. (L) Hajde onda da postavimo osnovno pitanje. Postoji li elektri?ni napon kolektivne podsvjesti?

O: Ne baš.

P: VB ovde kaže da je OPS grupa, tj. ljudsko vanzemaljski konzorcij, koji je pokušao preoteti Ronov rad, tako da ga pozove natrag u vojnu službu. Navodno, probali su sa mitom i to nije uspjelo, zato su pomislili da bi otmica uz propratnu bol, droge i tehnologiju mijenjanja uma uspjela. Da li je Ron podvrgnut otmici, bolu, drogama i tehnologiji mijenjanja misli?

O: Ron? L. Ron Hubbard je upravljao svojom sudbinom i to?ka.

P: Da li je dio sudbine bila otmica, bol, itd.?

O: To više zvu?i kao njegov na?in rada i njegovih suradnika iz "firme".

P: Dobro. VB je zapisao na kraju: Ron je htio da ti kažem da je jako malo zainteresiran što o njemu misle C's ali ga strašno brine tvoje mišljenje. Stari mangup je oduvijek imao oko za lijepo lice, sa blistavim sme?im o?ima, uokvireno prosjedom kosom. (F) On sigurno govori o Crystal Gayle jer tvoje o?i su zelene. ( pjeva "ne ?ini li to moje sme?e o?i…plavim…") (L) Dobro, to ih ne ?ini zelenim. (F) Da li VB govori da je u kontaktu sa Ronom? (A) Ne, ja mislim da je to dio ideja višeg nivoa u Scientologiji, da su ONI u kontaktu sa Ronom. (L) Bez obzira, VB je pro?itao veliki dio internet stranice. On kaže: sada kada osej?am da imam osnovu koja se ti?e Kasiopejskih mudrosti, željan sam tvog osobnog podu?avanja, itd. On je donekle zabrinut svojom smrtnoš?u. Piše da "svjetlost koju su vidjeli oni koji su iskusili bliski susret smrti može biti od ogromnog zna?aja. Ako ovdje napraviš grešku sve može propasti. Sa druge strane, doneseš li pravu odluku što se ti?e svjetla, ako ono postoji - ogroman broj pogrešaka može biti ispravljen. Molim te nemoj se uvrijediti, ali ja verujem da postoji mana u tvom tuma?enju zašto bi netko tražio svjetlo. To nije jezik Scientologije, a ja izazivam bilo koga tko mi može pokazati ijedno mjesto na kome L.Ron Hubbard staje u korist izbjegavanja ili traženja svjetla. Osobno, ja nemam poverenja niti u jedan pristup. Sa mojim trenutnim stanjem uma, samo bih zgrabio srebrnu nit i sakupio što više informacija prije nego što bih u?inio nešto, itd. Pa, pitaj Kasiopejce o meni. … Kaži im da sam ih zavolieo i da stalno govore stvari zbog kojih su mi još draži…itd. Onda ih pitaj što misle o meni. Njegova velika briga je, naravno, što ?e raditi kada umre. Meni uop?e nije izgledao kao da ?e uskoro preminuti, ali sa druge strane, nikad neznamo što se može desiti sljede?eg momenta.

O: VB je avanturista, "slobodan duh" i uvijek je bio. On ?e nastaviti napredovati u svim svojim naporima.

P: Njegovo pitanje je što treba raditi onaj koji umre.

O: To nije pitanje.

P: Zašto to nije pitanje? O?igledno je to kod nekih, veliko pitanje.

O: Kada tijelu istekne rok, staza kojom ?e po?i je odre?ena sviješ?u i iskustvima /o?ekivanjima individue.

P: Da li smatrate da bi pomoglo VB-u da ga podu?avam? Pored ?injenice da bi to moglo malo izoštriti moj um…

O: Ako to želiš onda u tome nema ni?eg lošeg.

P: Osje?am neku privrženost tome i tako?er osje?am da ima neka direktna i jasna pitanja. Dopustite mi da pitam: Kada je Ron umro, da li je ušao u svjetlo?

O: Najvjerojatnije.

P: U redu. Imamo ove stvari koje nam je poslao Jon Cunnyngham prije par dana. Napisala ga je Jelaila Starr iz Nibirijskog Sabora ( Nibiruan Council ). ( Smjeh iz grupe) Hajde prekinite! Možda ima ne?eg korisnog ovdje! Ona piše: "Probudila sam se rano ujutro 27.08. i za?ula glas u svojoj glavi koji je govorio: "Okupljanje je po?elo". Pogledala sam na sat da vidim koliko je sati. Bilo je 2:22 ujutro. Istovremeno mi se u glavi ukazala slika iz dje?je knjige, životinja koje ulaze u Arku. Znala sam da je ovo bilo važno zato što su osje?aji u ?akri srca bili vrlo snažni. Osjetila sam da je poruka stigla iz kolektivnog glasa koji je predstavljao mnoge nacije i rase. ?inilo mi se da su bili vo?e svake od ovih nacija. Ime koje dobijam je Zvjezdane Starješine ( Star Elders ). U svakom slu?aju, doživljaj je bio kao da su mi govorili da su po?eli dozivati sve narode. Moje razumijevanje je bilo to da su se oni obra?ali zvjezdanom sjemenu, pridošlicama ( walk-ins ) i radnicima svjetla, a oni koji su dozivali bili su ?lanovi porodice od svake rase koja je bila nadležna za nadgledanje puta njihovih ljudi na Zemlji. Nije bilo zrnca sumnje u meni da je ovo bio uvod u novu fazu koja je po?ela, a zamollili su me da dostavim tu poruku narodu jer je to moj zadatak kao glasnika Nibirijskog Sabora." Kraj citata. A sada, ima li okupljanja koje je po?elo? Ovo pitam, ne zato da bih usporedila informacije, ve? zato što ste naveli u drugim prilikama, da razli?iti ljudi primaju razli?ite dijelove informacija koje trebaju biti umrežena. Uz sve dužno poštovanje prema Jelaili, ima li takvog okupljanja u smislu kakvim ga je ona opisala?

O: Što ti misliš?

P: Prvo mislim da ne?e biti nikakvog pozivanja na okupljanje od strane zvjezdanih starješina, ?isto zato što su svi odlu?ili svojom slobodnom voljom biti ovdje i svi su ovdje da bi napravili ono što je u skladu sa njihovim planovima, bez obzira da li su u suradnji sa nekim ili nisu i ne treba im nitko da im kaže bilo što. Drugo, jedini koji bi "pozivali" ikoga na "okupljanje" bila bi OPS bi?a, zato što takav poziv od bi?a višeg denziteta može do?i jedino od OPS frakcije, zato što OPD frakcije ne?e pozivati nikoga na okupljanje, jer ako se oni žele "okupiti" to mora biti slobodna volja, a ne zato jer su pozvani.

O: Da.

P: Sa druge strane, ako bi se tipovi onih koji služe drugima ( OPD ) okupili, kakva bi to vrsta stimulansa za okupljanje bila?

O: Prirodno napredovanje.

P: Dakle, u svakom slu?aju, Jelaila dalje opisuje viziju koja joj se ukazala: "To bih mogla opisati samo kao gradove koji su razdvojeni crnilom dalekog svemira. Svaki je povezan sa drugim svjetlom. Bili su u krugu nalik na paukovu mrežu i svi gradovi su povezani sa onim u centru. Vidjela sam pulsiranje svjetla u nitima izme?u gradova. Grad u sredini nije bio lijep i blistav kao neki drugi, ali je obavljao posao sakupljanja informacija koje su dolazile iz viših sfera kao i one koji su dolazile ljudima u okolnim gradovima. Grad je skupljao te informacije i ugra?ivao ih u jednu ve?u, op?u sliku prikazuju?i kako se svaka grupa, svaka rasa uklapa u ve?u svijest kako bi poboljšala suradnju i jedinstvo. Mislim da je to bila najljepša stvar koju sam ikad vidjela. Dalje, rekao mi je telepatski da su ti gradovi svjetla zapravo web-stranice na internetu, a svemir izme?u je prostor izme?u stranica na internetu… Zna?i njegova poruka je bila da okupljanje zna?i da ?e se zvjezdano sjeme, pridošlice i radnici svejtla pokrenuti ili stvoriti jedan od ovih svjetlosnih gradova / web-stranica ili se okupiti u ve? postoje?im. Dakle što bi oni radili na ovim mjestima okupljanja i što bi ta mjesta pružala? Kakva je njihova svrha? Gradovi svjetla / web-stranice bi bili mjesta gdje bi ljudi primali informacije, obrazovanje i emocionalno / fizi?ku podršku za ispunjenje svojih misija. Ranije, ovaj tjedan, doživjela sam bljesak, informaciju o ovome dok sam pri?ala sa prijateljem. Prikazan mi je Drugi Veliki Zemaljski Eksperiment ( Second Grand Earth Experiment ) i poruka koja je glasila, jedan od razloga zašto drugi eksperiment nije uspio je zato što nisu mogli ujediniti zvjezdano sjeme kod dovršavanja okupljanja." Kraj citata. (L) Dobro, sa sigurnoš?u znamo da je ovo istina. Ali vratimo se Jelaili koja dalje piše: "Njihovo fokusiranje na razlike me?u grupa i kanaliziranje informacije i rasprava oko toga ?ija je to?na, a ?ija ne, doprinjela je njihovom odbijanju da se ujedine za dobrobit svih. Nisu mogli, niti htjeli složiti se da je svaka informacija vrijedna i kada se protuma?i multidimenzionalno, istinita za tu grupu ili rasu i ima svoje mjesto u ve?oj univerzalnoj slici. Oni nisu razumjeli, niti su htjeli razumjeti koncept multidimenzionalne istine. Ovo i još neki nesporazumi su doveli do uništenja planete i neuspjeha da se postigne uklapanje razlika. Kraj citata. (L) Ovo mi zvu?i kao da ona promovira podršku ideje poslušnosti da bi se postalo dio paukove mreže koja zarobljava i ne mari za u?enje i razlikovanje. Postoji osje?aj krivice zbog "nisu mogli natjerati zvjezdano sjeme na suradnju" zato što su se "sva?ali ?ija je informacija to?na, a ?ija ne". Moje mišljenje je da ako se ujediniš sa pogrešnom informacijom, ujedinjuješ se iz pogrešnih razloga!

O: Da.

P: Moje mišljenje je da je vrlo bitno provesti vrijeme u otkrivanju što je najbliže istini, a što ne, u?iti razlikovati testiranjem, prou?avanjem i u?enjem. To je najkorisnije što netko može, i tko god razgovara sa Jaleilom, u osnovi, pokušava uništiti potragu za znanjem.

O: Donekle.

P: Da li je ova vizija bila o kontroli ili ujedinjenju?

O: Nijedno od toga.

P: Imate li još neki komentar o tome?

O: Nema potrebe.

P: Dobro, dalje ona kaže: "Gradovi svjetla / web-stranica ?e postati nova "5D" društva. Sva dobra i usluge ?e na kraju postati dostupna kroz njih, uklju?uju?i hranu, odje?u, obrazovanje, itd. i oblik razmjene ?e biti viši dimenzionalni oblik razmjene. Još jednom, ovo ne?e biti mjesto gdje se živi fizi?ki, ve? izme?u dimenzija. Drugim rije?ima, ovaj novi svijet ?e postojati izme?u dimenzija i sa njim se možete povezati bilo kada preko kompjutera. Vaš kompjuter je portal k me?udimenzijskim 5D zajednicama." Kraj citata. (L) Ja mislim da ona nema pojma što je 5. denzitet zapravo.

O: Pripremite te žlice za sve one ba?ve napunjene mješavinom zobene kaše za jake kosti i zube potrebne za dolazak velikog Mesije svjetla, koji ?e do?i brodom na mjese?evom zraku borbe broja 5 u luci ljubavi 7…

P: Dobro, mješavina zobene kaše ne ?ini kosti i zube jakima... ona pro?iš?ava crijeva - oh! Shva?am! Drugim rije?ima, obuj moderne duboke ?izme, jer postaje prili?no duboko. Dobro, u redu. Zatim ona kaže: "Ima dosta za pisati o ovoj novoj fazi koja uklju?uje informacije o ovoj vrsti stvorenja koja su došla na našu planetu da bi postavila tehnologiju za nove gradove. Sada ?u pisati o njima i o izazovima koje susre?u i o tome što mi možemo napraviti da im pomognemo. Naime, re?eno mi je da je ovo kraj poruke koju su oni tražili da bi ju dostavila. Nadam se da vam je ovo pomoglo da uklopite neke dijelove slagalice. Do sljede?eg puta, ostajem vaš ponizni glasnik, Jelaila Starr, Nibirijski sabor." Kraj citata.

O: Ego je užasna stvar!

P: Dobro, evo još jedne korisne stvari koja otvara neka pitanja. Presko?it ?u uvod i pre?i na zanimljivu primjedbu koja kaže: "Tako je sada. Postoje neki na vašoj planeti koji bi sebe nazvali "ljudima", ali njihova djela, misli i rije?i ?ine da izgledaju kao neka vrsta monstruma bez osje?aja za druge ili za njihov bol i patnju. "Ljubavni osje?aj" u ovim osobama je skoro odsutan, ali i to je dio njihovog saznavanja tako?er. Sjetite se onog kojeg ste zvali Hitler. Da li je on bio prosvjetljen? Da li je bio sretan? Da li je bio zadovoljan sa onim što mu je život donio? Odgovor je o?ito "NE". I tako duša ovoga kojeg ste zvali Hitler još uvek luta razmišljaju?i o efektima tog života, pokušavaju?i shvatiti što je krenulo tako užasno naopako." (L) Mislim da ova osoba nije uistinu razumjela prirodu OPS, Hitleru nije nedostajalo "ljubavnog ose?aja" uop?e. Samo što je njegov ljubavni ose?aj, koji je bio vrlo visok, bio usmjeren prema njemu samom. Moje pitanje je: da li je Hitler bio sretan i zadovoljan sa onim što mu je život donio?

O: U po?etku.

P: I ja mislim da jedina stvar zbog koje je mogao biti nesretan je ta što nije uspio biti uspješniji kao potpuno posve?eno OPS bi?e.

O: Da.

P: Da li je on još uvijek na unutrašnjim nivoima pokušavaju?i shvatiti što je pošlo naopako?

O: Ne.

P: Što Hitler radi sada? Planira povratak i pokušaj da sve ponovo napravi? ( smijeh ) Ozbiljno, što Hitler radi sad?

O: Duša u prolazu.

P: Kuda? Da li to zna?i da on nije na 5. denzititetu?

O: Ne.

P: On je ve? bio tamo?

O: Pluta.

P: Što je pluta??

O: Povratnik.

P: On pluta okolo i ?eka da u?e u tijelo?

O: Da.

P: Ho?ete re?i da je on ve? odradio 5. denzitet i spreman je za ponovnu inkarnaciju?

O: Da.

P: To je zastrašuju?a pomisao! Samo da saznamo, da li ?e se to desiti na zemlji?

O: ?ekaj i vidjet ?eš.

P: To zvu?i kao loš predznak. Je li to nešto što ?e i drugi znati, kada se dogodi?

O: Možda.

P: Pa divno! Kada se on inkarnira u sljede?em životu, da li ?e on i dalje biti na strani zla, kao u zadnjem životu? Ili je bio razrije?en i ho?e li se promijeniti, da loša djela nadoknadi dobrima?

O: Neodre?eno.

P: Dobro, ovaj spis dalje kaže: "Svaki od vas se inkarnirao da bi stekao odre?eno razumijevanje i nije ništa druga?iji za one koji su OPS uvjerenja, nego oni koji su OPD orijentirani." Mislim da ova osoba ne shva?a da nema OPD ljudi na planeti, trenutno. Barem ne dovoljno da bi imalo neku važnost. Ovo je napisano kao da zaista postoje OPD ljudi na planeti. Sljede?a primjedba: "Oni, koji su postavili sami sebe kao mo?nu elitu na vašoj planeti, utemeljili su velike planove da sve preuzmu i iz toga profitiraju. Me?utim, koliko god mo?i akumulirali, ona se zasniva samo na ekonomiji." (L) Da li je mo? osnova elite na planeti ?ija je osnova ekonomija?

O: Blizu.

P: Hajde da nastavimo: "Sve dok ekonomski sistem funkcionira i dok ljudi ovise od njega, mo?na elita ?e lakše provoditi svoje planove o svjetskoj dominaciji. Me?utim, ovo bi bilo narušavanje sva?ijeg izbora i u ovom odre?enom trenutku zemljinog kretanja sve se vrti oko izbora, tako da ?e sama zemlja imati veliki uticaj u održavanju stvari jednakima, i svatko ?e imati priliku birati. Nailaze ogromne olujne promjene, ekonomske, geofizi?ke i politi?ke. Ljudi ?e biti primorani izabrati: da li ?e raditi za samoodržanje ili ?e raditi zajedno i pomo?i jedni drugima? Vi koji ?itate i njegujete ove poruke, bit ?ete pošte?eni onog najgoreg dijela, jer ?e vrlo dramati?ne pojave krenuti vašim putem u skoroj budu?nosti ( to je relativan izraz, naravno, jer vrijeme nema zna?enje za nas u višim dimenzijama - kod nas je uvek "sada" ). U bliskoj budu?nosti, dok vas uzdiže vaša vibracija, doživjet ?ete sebe kako živite u vrlo druga?ijoj stvarnosti. To ne?e biti nagla promjena, ve? postepeno svitanje u vašoj svijesti da stvari nekako nisu iste. U isto vrijeme, postojat ?e prag koji je osjetljiviji na takve stvari, mogu?e za osjettiti i vi ?ete bezbjedno prije?i barijeru koja odvaja tre?i od ?etvrtog denzititeta. Nemojte pogrešiti: ovo ?e se desiti samo onima koji su povezani i u skladu sa ovim Porukama. Oni koji su izabrali Zemlju ( Terra ), ali se još nisu probudili, izdržat ?e efekat nadolaze?ih oluja kao dio procesa osobnog o?iš?enja i kao priliku za poboljšanje svoje odluke za pozitivnu stazu." (L) Dobro, to je korisno. Ovaj monolog govori da su uvjeti postavljeni tako da imaš slobodnu volju da izabereš, ali u osnovi izbor je njihova verzija "pozitivne staze" ili si propao. Ako slušaš i u skladu si sa njihovim porukama, bit ?eš u redu, ali ako ne, otpisan si. To je kao ona judeo - kriš?anska nauka: našim putem ili auto-putem. Pitam se da li ovi ljudi uop?e poimaju koncept slobodne volje, ili mi je ovdje nešto promaklo?

O: Skoro si u pravu.

P: Kako bilo, nastavlja se, bla, bla. I potpisano je sa: Amen. Adonoy Sabayoth. Mi smo Doma?ini Neba ( Hosts of Heaven ). (F) Naravno! Kako je to moglo do?i od bilo koga drugog! (L) Ovo je naslovljeno "Nadolaze?a Oluja" ( The Coming Storm ). Ništa nije definitivno re?eno ili predvi?eno, ali je u osnovi, naglašeno da "ako nisi u skladu" sa ovim porukama, zaboravi druškane! Bit ?eš spržen. A na?in na koji ?e se to desiti je da ?e ekonomija doživjeti kolaps, Sunce ?e sve zatvoriti i spržiti par ljudi, bit ?e ratova, propast usjeva, glad, elita ?e vladati svima, a ostali ?e jednostavno potpuno propasti - ali samo na kratko. Na kraju, to je samo gomila rije?i koja ne govori ništa zna?ajno. (F) I sve smo to ?uli milijun puta. To je kao momak sa Gong Showa koji ?e uvjek svirati svoju trubu. (L) Poslije ?itanja, mislim da ne želim ni postaviti pitanje. Hajde da nastavimo. Imamo pitanje o Wingmaker-ovoj informaciji koju smo ve? analizirali ranije, ali je nikad nismo spomenuli ovdje. Da li je ova stvar sa Wingmaker-om potpuna prevara kao što su to rekli neki analiti?ari?

O: Ne.

P: Da li je Wingmaker prezentacija izvor dobrih tragova ako ih netko može otkriti i dešifrirati?

O: Da.

P: Da li su tragovi u poeziji, filozofiji ili umjetnosti?

O: U svemu.

P: Da li je pri?a o Wingmaker-ovoj informaciji istinita?

O: Ima nešto istine.

P: Da li je Wingmaker-ov materijal "ostavljen" iz budu?nosti za prošlost za nekog da ga na?e u sadašnjosti?

O: Blizu.

P: Ovo je komentar jednog od naših dopisnika: "Naša realnost ovisi od onoga u što vjerujemo da je istinito. Ono što vjerujemo ovisi od percepcije. Percepcija ovisi od onoga što tražimo. Ono što tražimo ovisi od onoga što mislimo. Ono što mislimo ovisi od naše mudrosti. Mudrost ovisi od našeg stanja svjesnosti. Naša svjesnost ovisi od naše intuicije. Naša intuicija ovisi od zrelosti naše duše. Zrelost duše ovisi od lika kojeg mi predstavljamo u jednom beskrajnom umu. Svi likovi su hologrami ovog uma. Mi smo kopije originala." Da li je ovo to?an na?in predstavljanja naše stvarnosti ( realiteta )?

O: Blizu. To je jedan lanac odnosa, iako ne potpun. Odnosi ovisnosti su mnogo kompliciraniji.

P: Sad, dozvolite da postavim MOJA pitanja! Jednom ste rekli da je baza DNA još uvijek neotkriveni enzim u vezi sa ugljikom. Da li je to to?no?

O: Da.

P: Ovdje se u ovoj knizi kaže: "Dokazi govore da je samo relativno mali dio DNA sekvence za takozvane strukturalne gene. Strukturalni geni dovode do proizvodnje proteina. Ima oko 50 000 strukturalnih gena sa prosje?nom veli?inom od otprilike 5 000 baznih parova, što uklju?uje samo 250 milijuna od procjenjenih 3 milijarde baznih parova. ?emu služi ostatak DNA? Dijelovi DNA su takozvane ponavlja?ke sekvence i ponavljaju se tisu?ama puta. Funkcija je nepoznata. ALU, na primjer, sadrži preko 300 000 kopija i istih 300 parova bazne sekvence. Svakako ova DNA nije sme?e i igra važnu ulogu u reguliranju gena, u arhitekturi kromosoma i njihovom obnavljanju. Do 1977. god. mislilo se da su geni sekvence DNA koje su kodirane u RNA, a zatim u proteinu. Me?utim, dalje izu?avanje je pokazalo ve?u složenost. Sada je poznato da postoje dijelovi DNA unutar gena koji se ne prenose u protein. Ove sekvence koje interveniraju ( ili INTRONS ) su misterije, ali su vrlo ?est fenomen." Dobro, da li je ova stvar o kojoj oni pri?aju, INTRONI, da li su oni ona ista osnova o kojoj ste govorili?

O: Djelomi?no.

P: Što je sa ovih 300 000 kopija istog para bazne sekvence koja se ponavlja u ALU. Što je to?

O: Jedinica vrste.

P: Što je jedinica vrste?

O: Podjeljena zona važnih ozna?enih tvari.

P: ?emu služi ova šifra?

O: Profil jedinstva psihe i duhovnosti.

P: Možete li definirati "vrsta" za mene?

O: Ti definiraj.

P: Što radi ostatak DNA koda koji ne kodira strukturalne gene? Što još može raditi?

O: Prekinut tok.

P: Prekinut tok ?ega?

O: Teku?ina.

P: Teku?ina od kuda do kuda?

O: Što ti misliš?

P: Dobro, koja teku?ina?

O: Vrieme je za vaš doprinos.

P: Da li neki od ovih…

O: Ne. Nije u redu: postavili smo ti pitanje!

P: U redu. Prekinut tok teku?ine. Nisam ?ak ni sigurna što to zna?i. (A) Možda je nešto teklo, pa ga je nešto presjeklo i zaustavilo i nemože se razbiti. Zna?i da ga je nešto presjeklo. (L) Da li prekinut tok zna?i tok teku?ine koja je zaustavljena?

O: Da. Zbog promjene dizajna!

P: Da li je ova teku?ina, koja je prekinuta, kemijski odašilja??

O: Da.

P: Da li bi ovaj kemijski odašilja?, ako bi mu bio dozvoljen tok, uzrokovao bitne promene u drugim dijelovima DNA?

O: Da.

P: Dakle, postoji dio koda koji je namjerno uba?en unutra da bi prekinuo kod teku?ine koja je kemijski odašilja? ili neuropeptid, koja bi otklju?ala veliki dio naše DNA?

O: Blisko biogenetskom inžinjeringu.

P: Predpostavljam da su ovo prekinuli Lizziji i pomaga?i?

O: Blizu, ali vjerojatnije Orion OPS dizajneri.

P: U redu, možeš li nam re?i koja je ta specifi?na teku?ina ili odašilja?, bila prekinuta?

O: Razmisli o najboljem vodi?u kemikalija za naboj niskim valnim frekvencijama.

P: (A) Dobro, zlato je jedan... (L) Acetilkolin?

O: Ne.

P: (L) Voda?

O: Ne.

P: Solna otopina?

O: Blizu. To je prirodno vezivna kombinacija.

P: (L) Dobro, morat ?u istražiti. ?injenica je da imamo 3 milijarde baznih parova... da li bi neki od ovih dijelova takozvane "nepotrebne DNA", kad bi bili aktivirani, upravljali replikacijom kromosoma koji bi zauzeli više mjesta, nego naših 23. para?

O: Djelomi?no.

P: Možemo li išta u?initi da aktiviramo ili...

O: Ne. Biogenetski inženjering.

P: Da li je samospoznaja koju sam doživio jedne no?i, da bi se jednog trenutka moglo desiti nešto što bi pokrenulo naše gene u tijelu i fizi?ki nas transformiralo, bila to?no uvi?anje onog što bi se moglo desiti  u vrijeme prelaska u 4. denzititet?

O: U velikom dijelu, da.

P: Postoje li neke granice u što bi se naša tijela mogla pretvoriti ako im instrukcije daje DNA? Da li bi mogli porasti, podmladiti se, promjeniti fizi?ki oblik, mogu?nosti, ili štogod, pod instrukcijama DNA?

O: Mogu?nost primanja.

P: Što je mogu?nost primanja?

O: Promjena ka široj mogu?nosti primanja. ( receivership capability, prim. prev. )

P: (A) To zna?i da možeš primiti više ne?ega.

O: Blizu.

P: (A) To zna?i koliko je dobar tvoj prijemnik.

O: Da.

P: (L) Što je tvoj prijemnik? Fizi?ko tijelo?

O: Povezanost uma sa centralnim nervnim sistemom i višim nivoima.

P: Dakle, to je cijela stvar o sticanju znanja i razvijanju kontrole nad svojim tijelom. Ako je tvoj um i centralni nervni sistem naštiman za više nivoe svijesti, to ima zna?ajnog u?inka na mogu?nosti primanja?

O: Blizu.

P: Sad, u nekoliko prilika smo pri?ali o drve?u. Rekli ste da ?e me drve?e odvesti do odgovora. Zatim ste iznjeli neke stavove o hrastovima i breskvama, o krvnim vezama, porodicama drve?a i Nordijskoj Povelji ( Nordic Covenant ). Prvo sam pitala za Nordijsku Povelju i rekli ste da ?u na?i odgovor, da ?e me drve?e odvesti do njega. Pitala sam u kojoj literaturi mogu na?i najmanje iskvaren izvor informacija. Opet ste odgovorili "drve?e". Zatim ste pokazali liš?e na koricama ove knjige. Kasnije, kada sam pro?itala knjigu o drve?u, re?eno je da je potreban netko iz posebne krvne loze da bi probudio zmajski izrod. "Nitko osim nje nemože donijeti dušu iz dubina, bez obzira kako mogu u?initi da se zmija migolji. Ako ona može postojano stajati na vratima vremena." Odgovorili ste mi "Ne možeš vidjeti?" Tako?er se govori da ta osoba odre?ene krvne loze ima dužnost stvaranja mosta, izme?u ?ovjeka i bogova, koji ?e otvoriti vrata u vremenu. Rekli ste da ove stvari imaju objašnjenja koja su ve? vidljiva. Zatim, kada sam pitala o ovoj knjizi i o svom drve?u u njoj, da li je to trag koji trebam prepoznati baš u ovoj knjizi, vi ste rekli "naravno". Sad, kada sam prošla kroz sva šamanska djela, sve informacije o svjetskom drvetu, o zemljinoj osi i vaše primjedbe o gra?enju stepeništa, što je još jedna varijacija na svjetsku os ili drvo i o nekakvoj misiji, a misija je probadanje pauka, što se opet odnosi na svjetsku os i drvo, na koje se penjemo korak po korak. Zatim ste govorili o VB-u i drvetu života, što je još jedan primjer svjetskog drveta. Neprestano iz po?etka imamo ove prezentacije drve?a i kao da nam želite ukazati da jedna osoba mora biti fizi?ki pogodna kao vodi?, neke vrste "koji ?e stajati na vratima vremena" za ostatak ?ovje?anstva. Zatim ste nedavno iznjeli stavove o zvijezdi vodilji. Možda je postojalo vrijeme u mom životu kad sam mislila da bih ja mogla napraviti tako nešto. I možda je to bilo samo egoisti?no razmišljanje. Kako god, postajem stara za takve stvari, zato ne mislim da je to moja uloga. Ali mislim da postoji netko ?ija je to uloga, i pitam se da li je to netko kog bi trebali  tražiti, ili da li ?emo ga na?i?

O: Možda ?eš ti na?i, ili ?e možda oni na?i tebe!

P: To skida teret sa mojih ple?a. Mislim da netko tko napravi tako nešto više nije koristan ni za što drugo. Netko tko napravi tako nešto je poput žrtve. Oni moraju dati svoj život za drugi, izigravaju?i ispravlja? i to sprži sve njihove elektri?ke krugove. Možete li komentirati?

O: Ne.

P: Da li sam u pravu kad kažem, da oni koji ovo rade, žrtvuju sebe i u procesu bivaju sprženi?

O: U nekim slu?ajevima.

P: Ali istina je da tražimo nekog tko ?e stajati na vratima vremena i služiti kao most?

O: Možda. Vidjet ?eš...

P: U redu, ho?u saznati o tom VB-u i drvetu života, i o toj stabljici i "divovskom zna?enju" koje ste nedavno spominjali. I ne samo to, stalno ste ukazivali da je nešto odmah tu iza ?oška, a mi dolazimo do to?ke kad mislimo da jednostavno više nema vremena da se nešto napravi. Ark ima još 800 strana Maxwell-a za prije?i; nemože prestati raditi da bi se bavio samo time; 800 stranica je puno posla, mjeseci teškog rada, a vrijeme prolazi, ?etiri godine su prošle i ups! Nije da sam nestrpljiva, ali vrijeme ide, a vama to ništa ne zna?i jer ste 6. denzitet... a mi starimo. Što trebamo raditi da bi ostvarili konekciju da bi se stvari pomaknule?

O: Tako si nestrpljiva. Možda bi trebala pregledati  što je napravljeno ili gdje ste bili prije 10 godina?

P: Prije 10 godina nisam nosila nao?ale, nisu mi ni trebale! Mogla sam provesti konac kroz ušicu igle! Ova stvar zvana vrijeme ima veliki fiziološki efekt bez obzira da li vi to primjetili ili ne! Znam da je duša ono što je bitno, ali moja misao je da smo u ovim tijelima i tu nam se suptilno nagovještava da NEŠTO trebamo u?initi.

O: Ali, nije li ovo velika avantura?

P: Pa, u posljednje vrijeme je bilo puno posla i rintanja da bi se platili ra?uni. Onda smo morali preživjeti kad nam firme nisu pla?ale i kad smo koristili kreditne kartice koje sada moramo isplatiti i moramo živjeti istovremeno. Dakle, rad, rad, rad!

O: Možda bi se trebala vratiti na stanje stvari kakve su bile kada smo te prvi put kontaktirali?

P: Ne! Ne žalim se!

O: Da, žališ se, iako na nježan na?in.

P: Dobro, u?inili ste mnogo toga, zbližili nas, napravili sve te stvari... i...

O: I ti misliš da više nema još?

P: Pa ne... ali...

O: Ali što?!?

P: Pa, zajedno smo i sretni smo i zato što je tako, imamo osje?aj da trebali nešto posti?i... da tu postoji...

O: A niste postigli?

P: Ne nešto vrlo korisno.

O: Tako ti kažeš. Dobro je što nisi stru?njak za procjenjivanje u ovoj areni!

P: Dakle, kažete da i ako izgleda kao da se ništa ne dešava na površini, na nekom nivou se nešto "ipak" dešava?

O: O, da!! Zato prekini zanovjetati.

P: Da li je previše ako zatražim da mi pružite neki mali trag o tome što se dešava na tim nivoima kojih nismo svjesni, a što je tako važno?

O: Možeš pitati.

P: Pa jesam. Dajte mi sitni trag... trag od 3 rije?i... Nešto što ?e me umiriti. Nešto da mogu mirno spavati i da znam da je sve u redu sa ovim svjetom...

O: RAM.

P: To je trag?

O: Da.

P: Da li je to skra?enica ili rije??

O: Traži, pa ?eš na?i.

P: (A) RAM. Radna memorija ( Random Access Memory ).

O: Da.

P: Kako se to odnosi na ono što se dešava na višim nivoima? Da li sve što radimo ili da li napredovanje projekta ovisi o izgradnji psihomantiuma?

O: Malo.

P: Da li je dio ovog procesa ?ekanja i kompletiranje Wave serije ( Val ), s obzirom da to okupira moj život od 5. mjeseca?

O: Da.

P: Moram priznati da je pisanje ovih serija jedan od najobrazovanijih projekata kojih sam se ikad prihvatila. Zato što sam u toku pisanja morala pregledati transkripte i objasniti ih drugim ljudima, a prije toga sam morala razjasniti ih samoj sebi. To je preraslo u vrlo duboko umno razmišljanje...

O: Dobro.

P: Skoro je isto zanimljivo u?enje ovih stvari koje moram sastaviti i onih koje ?itam. A ja sam ta koja to piše. Prili?no je zapanjuju?e.

O: Djelomi?no ti i pišeš.

P: Dakle, moram završim Val. Kada to završim, ?eka me još par projekata. Ako to završim i ako je Gospod voljan i potok sve ne poplavi i ako uspijem zadržati dah u tijelu, mogla bih u sljede?ih 5 godina sakupiti sav materijal koji smo dosad stavili na internet. Ali to je ogromni poduhvat. Danima i no?ima ili pišem u glavi, pripremam se pisati, pišem ili pregledavam ono što sam ve? napisala. Svaki mi je dan zauzet s time. Zadnje pitanje: Ark ima smetnje u trbuhu i pitam se da li bi mogli u?inimo još nešto uz ono što smo ve? napravili. Probali smo dva puta ispiranje crijeva, paketi?e gorkog ulja, post, itd.

O: Nije u crijevima. Probaj jetru ili njene kanale.

P: Ali na lijevoj strani je, a ne na desnoj.

O: Odjek živaca.

P: Treba li on o?istiti jetru?

O: Da.

P: L- glutathion?

O: Možda.

P: Eliminacija piva?

O: Možda.

P: Da li je ozbiljno?

O: Ne naro?ito, još.

P: Zna?i, mogla bi biti jetra.

O: Stablo kanala.

P: Izgleda da smo završili zasad...

O: Pa, dovi?enja.