Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-2000-07-22


22.07.2000. Ark, Laura, Frank, LC, CF, AK, IT-J, SF, PCP: Pozdrav.

O: Pozdrav.

P: Koga imamo sa nama ve?eras?

O: Vostorra.

P: I kroz kuda prenosite?

O: Cassiopaea.

P: Imamo goste ve?eras, momci? Primije?ujete li?

O: Zbilja?? Šalite se, zar ne?

P: Zapravo ne. Vi ste oni koji se šale.

O: Da.

P: (I) Da li je kvantno tuneliranje važno?

O: Neodre?eno, draga.

P: (I) Zašto je pucketalo u mojoj glavi, dok sam meditirala u podzemnoj željeznici?

O: Ima veze sa konceptom ogra?enog prostora kombiniranog sa kretanjem. Ograda je prostor definiran vizualizacijom onog tko percipira, a ne uvijek stvarno fizi?ko stanje.

P: (I) (Pokušava pro?itati zadnju napomenu sa poteško?om)

O: Prijedlog: Pokušaj zapisivati slova, bez da pokušavaš razdijeliti u rije?i dok zapisuješ. U protivnom, izgubit ?eš korak!

P:(I) To je to?no. Pokušavam predvidjeti što žele re?i.(L) I zanimljiva stvar o ovoj vježbi jest, da ona uvjetuje tvoj um na NE-predvi?anje!

O: Što je dobro, uistinu.

P:(I) Ova vizualizacija opažanja, više nego stvarno psihi?ko stanje, da li je to da ja opažam nešto i pokušavam pretvoriti to u rije?i? Što ja opažam ? Što je kvantno tuneliranje? Pokušavam misliti o tome i onda sam rekla: „Zaboravi na to! Ništa ne putuje brže od svjetlosti.“

O: Ti ?es saznati u pravo vrijeme. Kao što smo ve? rekli: U?enje je zabava!

P: (I) Zna?i, trebam prihva?ati sve korak po korak, kako ide. Jesam li bila oteta?

O: Ti si imala neka iskustva povezana sa drevnim doga?anjima .Vidimo dvije žene u tvojoj "krvnoj liniji" koje su neobi?no jake u psihi?kom smislu, draga moja!

P: (I) Neznam! (L) Mislim, iz nekog razloga, to je bilo zbog tvoje krvne linije. (I) Da li je to bila Škotska stvar?

O: Ne.

P: (I) Možda moja majka. Ne želim pitati sve ove osobne stvari, ali sada su me naveli na razmišljanje! Ima li to bilo kakve veze sa tim što je moja baka odlu?ila umrijeti?

O: Naravno. Ti vidiš veze nakon što razmisliš.

P: (I) To je tako to?no. Pokušavam misliti. Moja baka je otišla možda zato što nije mogla to podnijeti?

O: Ne. Tvoja baka je prešla zato što je bilo njeno vrijeme. Drugi to vide manje kao njenu namjeru.

P: (I) Ne razumijem uop?e. Sada sam totalno zbunjena.

O: Ona je „otišla“ jer je to bio pravi trenutak. Ali, drugim osobama se to manje svidjelo, zato se nad tom situacijom nadvio izvjesni veo.

P: (L) Da li su tamo bili ljudi koji su davali komentare o vremenu i mjestu smrti tvoje bake?

O: Osje?aji, Laura.

P: (I) Znam da su moja majka i baka postigle neku vrstu pomirenja. Moja baka nije odgajala moju majku; to je ta luda stvar o toj temi. Ja sam samo dva puta vidjela baku u životu. Jednom, kada sam bila vrlo mlada, kad smo se doselili ovdje, a ona se preselila na Bahame. Moja majka i ona nisu imale odnos i onda iznenada, neznam šta se desilo, mislim da je moj djed umro i moja majka je odlu?ila bolje upoznati svoju majku. Moja baka je došla nama u posjetu u New York, i sve je prošlo vrlo dobro. To je bio drugi put da sam je vidjela. Ona je po?ela razgovarati sa mojom majkom. Trebala je do?i posjetiti nas i ?ekali smo da ku?a bude završena prije nego što ona do?e, ali je umrla prije nego što je uspjela do?i. Mislim da se moja majka osje?ala jako krivom zbog toga. To je jako pogodilo moju majku. Ona je još uvijek nemo?na da bi se pomirila sa tim. U svakom slu?aju, mislim da moja majka ima razvijene natprirodne sposobnosti. Ona je vjerovatno druga ososba koja je jako jaka u psihi?kom ( duhovnom ) smislu. (L) Kakve veze sve ovo ima sa tim da li je I. bila oteta?

O: Nismo pri?ali o otmici.

P: (I) Ali, ovo je odgovor koji ste dali kada sam ja pitala o otmici!

O: Da. Dali smo najbolji odgovor na trenutnu situaciju. Prije nego je netko spreman ?uti o otmici, taj netko mora biti dovoljno spreman. Ovo uklju?uje propisan nivo svijesti o kompleksnoj mehani?koj prirodi otmice!

P: (L) Mislim da oni žele da ti razmisliš o svom krvnom srodstvu, o tvom odnosu, o svim tim povezanim faktorima.

O: U redu, Laura, svaki u?enik je na svom vlastitom putu.

P: (I) Slažem se. Nikada nisam osjetila otmicu, nikada nisam vidjela NLO, tako da možda nebih trebala razmišljati o otmici...

O: Otvori um.

P: (I) Možda sam fokusirana previše na pogrešne stvari?

O: Radiš sve dobro, ali ?e do?i još puno toga.

P: (I) Pa, kada god do?e, do?e. (LC) Ja sam stvarno radoznala. Osje?am da smo se svi mi ovdje skupili iz nekog odre?enog razloga. Imali smo dosta problema da bi stigli ovamo, svako od nas, ali smo stigli, a sad se samo pitam o ?emu se tu sve radi? Zašto smo svi mi osje?ali da nas nešto vu?e, tako da smo jednostavno MORALI biti ovdje?

O: Nisi ti znatiželjna toliko koliko ti je stalo do potvrde da si u pravu.

P: (I) Vjerovatno osje?aš da mi imamo svrhu zajedno ili da poznajemo jedni druge na jednom drugom nivou i ti samo trebaš potvrdu. Neznam. Zašto ti misliš da smo dovedeni zajedno? (LC) Neznam. Jednostavno osje?am u sebi nešto snažno.

O: Svako od vas ovdje razmišlja na više od jednog nivoa. To ve? svakog stavlja u jednu kategoriju koja je druga?ija od status quo. Svi vi ovdje imate prili?no razvijena ?ula, a nešto teži zadatak je kako vjerovati tim porukama. Zapamtite, vi ste svi dobili negativno programiranje tre?eg denziteta, koje je tako kreirano da bi izbacilo iz kolosijeka vašu višu psihi?ku svjesnost. Vi ste do sada ve? saznali da je to pogrešno programiranje, a mi shva?amo da vam je mnogo teže savladati svoje podsvjesne centre. Strpljenje ?e vam se isplatiti, i to uveliko!!!

P: (P) Evo što ja osje?am u vezi sa svim ovim: kad se skupimo svi zajedno, energija koju svatko od nas stvara u prisustvu drugog, jedan je klju?; tu se radi o otklju?avanju ne?ega zbog ?ega smo se složili da stignemo ovdje zajedno u ovo vrijeme, mada to možda sada nije o?igledno, ali ?e biti. To je ono kako se ja osje?am u vezi sa svim ovim. (I) Da. Morala sam do?i. Bez obzira na sve. (P) Da. (LC) Mislim da sam željela potvrdu o tome zašto sam osje?ala da trebam do?i! (L) I oni nam govore „strpljenje ?e se isplatiti, i to uveliko“. Oni ne govore ovu vrstu stvari ?esto, ali kada da, to uistinu zna?i nešto veliko. Ali ne možemo imati trag, jer ako po?nemo o?ekivati, to ?emo blokirati. ( Smijeh ). Ako nastavimo raditi ono što smo prije radili, stvari ?e se dešavati tako da nas one vode.(F) Energija u ovoj sobi je uistinu mo?na ve?eras, primje?ujem to. (P) Da. Osje?am se kao da bi plakala. Umorna sam, ali puna energije. (I) I imam problema da zadržim korak. Pokušavam slušati slova koja dolaze po redu. (L) I tako se moramo suo?iti sa cijelom ovom stvari.To je kao slušanje slova koje dolaze po redu.(LC) I moja ruka se ne?e pomaknuti do tri slova nakon što ja ?ujem jedno! To je tako frustriraju?e.To tako brzo ide. (A) Koju vrstu programiranja imamo svi mi? Znam da je negativno, ali koju vrstu to?no?

O: Vi primate programiranje dnevno iz mnogih izvora, ali baza je u osnovi ista.

P: (I) Da. TV, mobilni telefoni, sve to, pretpostavljam...

O: Obuka u djetinjstvu, odgoj, itd.

P: (I) Mene su bombardirali vjerom, kada sam bila dijete. Mrzila sam to. Pokušavala sam ?itati bibliju od korice do korice, ali kad sam došla do Egzodusa, znala sam da je to besmislica. Pokušavala sam sa Mormonima. Nisam prošla ni drugo poglavlje, zato što je to sve bila besmislica, tako?er. Pokušala sam sa Jehovinim svjedocima i to je bila besmislica. Pokušala sam biti ateista i to je bila besmislica. Sve što je dolazilo do mene bila je besmislica. (L) Da. Mi smo u "doodoo" zasigurno!

O: Da ali „doodoo“ proizvodi daju snažne mogu?nosti u?enja...

P: (I) To je istina. Ja sam bila u doodoo-u mnogo puta prije toga - i još sam u doodoo-u! (LC) Ok, još jedno pitanje, a ono o ?emu razmišljam, u neku ruku je možda i sebi?no...

O: Stani malo, zapamti, vaš nivo egzistencije je po samoj svojoj prirodi OPS i to je sasvim u redu, jer vi ste tamo gdje jeste zbog odre?enih razloga. Sada, draga L. raspali i budi sebi?na koliko god ti je drago. ( Smijeh )

P: (LC) Dobro, ako je tako! Želim pitati o tome, da li je izme?u nas bilo nekih veza u našim bivšim životima? Ja sam sigurna da da.

O: Budi odre?enija.

P: (I) Da li mi svi imamo neku vrstu veze kroz prošle živote?

O: I. nije L.

Q (L) Red je na L. ( Smijeh ) (LC) Ali je to ona tako dobro rekla! (L) Ali, ovdje te oni tjeraju da razmišljaš. (LC) Samo da ponovim što je I. rekla: Postoji li neka specifi?na veza iz prošlih života, izme?u žena u ovoj sobi?

O: Koga?

P: (LC) Pa, po?nimo, recimo sa Laurom. Da li ja imam vezu u prošlom životu sa njom?

O: Prije nego što odgovorimo na to, želimo ?uti od tebe, što ti podrazumijevaš pod tim okolnostima prošlih života?

P: (I) Iz nekog razloga osjetila sam vezu iz prošlog života sa S. Osje?am kao da je ona bila jedan od mojih roditelja ili netko tko me nau?io jako puno o sebi. Osjetila sam to ?itaju?i njene odgovore. Što mislite? (LC) Ne znam, pitanje nije bilo u mojoj glavi dok nisam došla ovdje.

O: Kako ti percipiraš proces reinkarnacije?

P: (LC) Ja bih to predstavila kao da se vra?aš ljudima s kojima si odlu?io vratiti se, i to je tvoj izbor ljudi sa kojima si karmi?ki povezan. (I) Ja to vidim malo druga?ije od toga.

O: Aha! Imamo razlike!

P: (I) Ja mislim da kada umremo i idemo na peti denzitet, ?inimo sporazum sa ljudima u svakoj inkarnaciji, tako da kad se vra?amo, tu ispunjavamo ono što smo se dogovorili. (LC) Da, na taj na?in i ja razmišljam. Ali kada su oni postavili pitanje, mislila sam da postoje ljudi s kojima se vra?aš nazad zato što su ti oni bliski. Netko može biti tvoja majka u jednom životu, pa tu postoji jedna ljubav koja vas veže, a tako?er postoje i drugi ljudi s kojima se vra?aš ovamo zato što tu morate razriješiti nešto, možda se i oprostiti s tom osobom umjesto da se zbližite s njom.

O: To je djelomi?no to?no. Ali, postoji i više od toga. Na primjer, netko se može inarnirati na razli?itim nivoima postojanja, ne samo u ovom kojeg vi trenutno percipirate. A netko se može inakrnirati na više nego jednom nivou postojanja, ukoliko je dovoljno napredan da bi u?inio tako nešto.

P: (I) Znate, jedna psihi?ki osjetljiva žena mi je rekla da sam imala dva paralelna života. (L) Da li vi ukazujete na…

O: Da.

P: (L) Razmišljala sam o tome, ali me nisu pustili da završim. Da li nam ukazujete to da smo svi mi ovdje dio jedne te iste duše?

O: Da u odre?enoj mjeri, ali ?ete još tek morati razumijeti što u tom smislu podrazumijeva pojam “jedinica duše” ( soul unit, prim. prev. ). A naravno, to tako?er ima više od jednog zna?enja. "Trik" koji ?e OPS životna forma 3. denziteta morati nau?iti, prije tranzicije u 4. denzitet ili na samom prijelazu, je taj da razmišlja u apsolutno bezgrani?nim pojmovima. Prvi i naj?vrš?i korak u tom procesu je da se uop?e ništa ne o?ekuje. To je za vas i najteže. Mi to razumijemo, a to je i razlog zašto vam stalno ponavljamo tu stvar. Na primjer, zamislite mogu?nost da bi neki od vaših prošlih života mogao takoder biti i jedan budu?i život?

P: (I) Tada mi imamo kvantno tuneliranje!

O: Da.

P: (I) To ima veze sa prošlim i budu?im životima.

O: Da.

P: (I) Ali to nekako ja ne mogu spojiti zajedno, još uvijek. Ne mogu to povezati.

O: Povezat ?eš. “Sve u pravo vrijeme, moja draga, sve u pravo vrijeme“.

P: (L) To je iz "?arobnjaka iz Oz-a. Kad Dorothy želi znati gdje je Toto. (P) Dobro, htjela sam samo re?i da smo svi mi ovdje doputovali natrag kroz vrijeme ovamo kako bi promijenili ovo kako stvari sada stoje. Mi smo se umetnuli u ovaj vremenski period kako bi se probudili i vidjeli što se stvarno dešava. Znam da je to 3D na?in razmišljanja, ali je to i jedini na?in kako bih to mogla opisati. Mi smo gledali unatrag na to kako su se stvari odigravale, na svijet kakav je on sada, a onda smo otišli unazad kako bi promijenili te stvari. Mi smo došli ovamo iz budu?nosti da bi se probudili sada, zato što se prije nismo probudili. (C) Možda je to naša prošla/budu?a veza života ovdje? (P) Upravo tako, mi se svi slažemo da smo se ubacili u ovu vremensku liniju... (L) Zna?i, mi smo iz budu?nosti... (P) Zbog toga što je ovaj svijet išao u tom pravcu, i što se NEŠTO moralo poduzeti. To je ono što ja vidim. (I) Da. Mi smo svi odlu?ili vratiti se, ali postoji velika mogu?nost da ne?emo biti sposobni probuditi se i to povezati. I zato se jako puno stvari desilo koje nas nebi zadržale zajedno. (P) Ne samo to, doga?aju nam se stvari koje nas spre?avaju da se probudimo! Svi mi smo u našim životima bombardirani tim stvarima. (I) Da, i kada smo se po?eli buditi, i shva?ati da moramo biti zajedno „povezani“ i raditi bilo što, što trebamo raditi i da moraju postojati razne vrste stvari da bi to sprije?ile  - kao Carolnina ma?ka, ?ak! ( Smijeh ) (S) Željela bih postaviti pitanje o sinhronicitetu...

O: Sa?ekajte malo... netko je rekao nešto kratko maloprije, što je iznena?uju?e blizu istini. Samo trenutak... molimo vas da malo razmislite o tome.

P: (L) P. je maloprije rekla da smo se mi vratili iz budu?nosti i umetnuli se u ovu vremensku liniju.

O: Da. To je skoro potpuno to?no!

P: (L) U vezi inkarnacije koju smo spominjali prije par minuta, mogu?e je da smo mi inkarnacije samih sebe na razli?itim nivoima. Ovo je samo jedan od nivoa na kojima boravimo, ali postoje i drugi dijelovi nas na drugim nivoima koji razmišljaju i rade neke druge stvari, a te druge nivoe možemo percipirati s naše strane kao budu?nost...

O: Možda za neke od vas, ali ne?emo sada tr?ati pred rudo.

P: (P) Kasiopejci kažu da su oni MI iz budu?nosti. Tako smo i mi onda ONI u budu?nosti, a neki od onih koji su u budu?nosti, vratili su se natrag, kao mi, da bi napravili ovo što radimo, kako bi ispravili ono što se desilo na Zemlji...

O: Blizu, ali mnogo složenije od toga. To bi bilo jako teško za shvatiti sa ove vaše to?ke gledišta, ali recimo da ste jako blizu.

P: (C) Pitam se ako živimo ovdje sada, a tako?er živimo i na drugim denzitetima, od jedan do šest u isto vrijeme, tako jedan dio nas sada shva?a djelomi?no nas na svim drugim nivoima. Poput toga da sam ja drvo, da sam voda, da sam ovdje u ovom tijelu i da sam u drugim denzitetima tako?er?

O: Ne, ne baš, ali dobar pokušaj!

P: (A) Pa, P. je pogodila o onom što je rekla o dolasku iz budu?nosti. (I) Oni kažu da trebam razmišljati, pa bi možda trebali razmišljati o drugim stvarima...

O: Sad bi trebali razmišljati o svemu što se razmatra!

P: (L) Sve. Što je razlog za korištenje pojma "refleksija" ( razmatranje )? (A) Nikada nismo napustili naš izvor postojanja...

O: "Alisa kroz ogledalo."

P: (L) Kad je ona prošla kroz ogledalo, došla je u alternativni realitet. (I) Da li se mi svi nalazimo u nekoj alternativnoj realnosti?

O: Da. Ali opet, zar nisu sve realnosti "alternativne"?

Q (I) Istina, jer je izvor ISTINSKA stvarnost, sve ostalo je izmjenjeno.

O: Prili?no blizu I. Zaradila si sreberenu zvijezdu!

P: (I) Vi momci ste presmješni! Volim zvijezde i volim srebro.

O: Super, da, ali one zlatne su još bolje!

P: (I) Pisala sam u svom ?asopisu o supernovi, koje su korak bliže Big Bang-u, u smislu da svaka suprenova predstavlja odraz nas samih...

O: Više u fiziološkom smislu, supernove predstavljaju kozmi?ke energije koje poja?avaju svjesnost, kada je neka dovoljno blizu.

P: (I) Sada, ova supernova se desila u prili?no novom vremenu - Cas A supernova iz 1658 ili otprilike tu negdje, ima li to ikakve veze sa našom svijesti koja postoji sada?

O: To ima veze sa ovim kanalom.

P: (I) Imala sam taj osje?aj. Vratila sam se i pro?itala „ Supernova, vozilo za uzdignu?e“? Da li se bilo što dogodilo sa supernovom, da li je to uticalo na nas...

O: Mnogo interesantnije pitanje bi bilo, što je sa SLJEDE?OM supernovom?!?

P: (I) Postoji jedna koja dolazi i to ?e biti val? Ili...

O: Ne, ne, ne. Bez o?ekivanja, molimo.

P: (L) Pa, to je prili?no teško kad kažete „što je sa sljede?om“!

O: Razmišljanje da, ali predvi?anje? Ne!

P: (I) Moramo se vratiti na ovaj odraz stvari, jer nas oni stalno tu šalju. (C) Jedna stvar koju smo rekli, prije neko vrijeme, je ta da smo možda mi, kao grupa, kreirali neku vrstu energije ili barijere. (P) Ja mislim da mi stvaramo jednu mogu?nost koja nebi postojala da se NISMO zajedno vratili ovdje natrag.

O: Da, ali to je to?no za ve?inu sli?nih slu?ajeva. Pitanje je u kojem stupnju je nešto zna?ajno.

P: (I) Koliko je zna?ajna mogu?nost našeg kreiranja ovdje i sada?

O: To je na vama da vidite.

P: (I) Pa, mi neznamo. Mi osje?amo nešto vrlo važno o izmjeni svemira. (L) Mislim da je to tako?er iznad nas, individualno i kao grupe, da izaberemo kako odgovoriti na dolaze?e doga?aje. Re?enica „mnogi su pozvani, nekoliko je izabrano“ trebala bi biti preformulirana i glasiti: „Mnogi su pozvani, ali nekoliko je odgovorilo na poziv“ (P) Svi su pozvani! (L) Da. Ali tako puno njih podliježe napadima, nemogu savladati prepreke i barijere i biraju živjeti život neduhovno, jednostavno re?eno. Kada do?e do pitanja, koliko njih uistinu odgovara? Vrlo je suptilna stvar ?itati znakove na putu i "vidjeti nevidljivo" u moru konfliktnih znakova koje 3D prostor šalje da bi blokirao naše vi?enje. (P) Da. Životinje imaju obilje mladih kako bi na taj na?in neki preživjeli, mislim da i nas ima u obilju i da ?e se neki probuditi. Okolnosti su  protiv toga, pa nas zato mora biti puno koji su se vratili iz ovih razloga. (S) Pogledaj kornja?e. (P) Nema garancije da ?emo se mi svi probuditi. (I) Da, i neki od nas se mogu vratiti na spavanje. (P) Da. (L) To je stalna opasnost za sve nas. Postoji jedna interesantna stvar koju mi je ?itatelj poslao o ?injenici da postoji trenutak, presudni moment izbora, i to se zove u Don Huan-ovoj tradiciji „Pla? Orla“. Duša je pozvana da izabere jedinstveni moment kad ?e promijeniti svoj život zauvijek, i da li ?e odgovoriti ili ne. I jednom poziv do?e, jednom do?e taj moment, ako ga ne izabere, poziv nikada više ne?e do?i, jer je moment prošao zauvijek. To je poziv za dušu. Ako se okrene od toga ili pomisli da ?e to ponovo do?i ili da ?e postojati druga prilika, to više nikad ne do?e. Ili to radiš ili ne... (LC) I, naravno to je trenutak kada napadi uistinu po?inju!

O: Ne, L., napadi su neprestani.

P: (I) Napadi su uvijek ovdje, ali ?im se po?neš buditi, postaješ svjestan što su oni i imaš izbor prihvatiti njihovu prirodu i izaberati da ih prevladaš ili da misliš da se takve stvari stalno dešavaju i da se ti moraš „nositi s tim“ i da se podrediš okolnostima.

O: Da. Svjesnost je klju?; znanje štiti, ignoriranje ugrožava!!!

P: (I) Da, mogla sam ostati kod ku?e, kada smo shvatili da naš novac ne?e biti tamo gdje smo i planirali. To je definitivno napad koji nas je htio sprije?iti da do?emo. (LC) Da, ista stvar se desila meni. Ali sam imala novca ostavljenog sastrane, ono što sam zvala “zadnji svjetski novac“. ?uvala sam to dugo vremena i rekla sam svom suprugu, da ?u iskoristiti svoj „zadnji svjetski novac“. ( Smijeh ) Da. Odlu?ila sam do?i bez obzira na sve. I onda, na aerodromu, kada sam propustila let, tu je bila mogu?nost da ne?emo mo?i uhvatiti drugi let... ?ak sam razmišljala iznajmiti rent-a-car ili bilo što. (LC) Da! I. ?ak ne vozi, a željela je posuditi auto! (I) Da, to je jedini izbor s kojim smo se suo?ili: da li je to dovoljno bitno?

O: To je manjak svijesti o postojanju napada. Ali to je u redu, jer mi svi u?imo svojim tempom.

P: (LC) Pa, C. nije došla jer se njena ma?ka omacila. (L) Pretpostavljam da ju je morala voditi veterinaru? (LC) Ali, ona je tako?er u toj situaciji gdje je imala ?ista upozorenja, ali govore?i da je astrološka karta rekla ovo ili ono tako da energija nije „dobra“ da bi išla... (L) Pa, to može biti oblik napada, da, onom tko vjeruje svim tim stvarima. Posebno uzevši u obzir trenutak i izvor informacija. Ali promijenimo temu. Nazvao me Vincent Bridge, i obavijestio me o tome da je Val serija stvorila razne senzacije. ?ini se da je on bio u vezi da Dr. Hammond-om, koji je održao predavanje o Greenbaum programiranju, i tako?er imao brojne razgovore sa Andrijom Puharichem i Vincentova tvrdnja da su NLO fenomeni, vanzemaljske otmice i mnoge razli?ite druge stvari o kojima smo pri?ali, studirali ih i raspravljali, da su produkt super-napredne tehnologije za programiranje i kontroliranje ljudskog uma, bazirane na tehnologiji Puharich-a i Tesle. Da, to je navodno toliko napredno, da oni ne samo da ?itaju misli, ?ak ih i kontroliraju, ali na kraju da je to jedno ljudski dizajnirano programiranje. Da li je ovo, bar djelomi?no to?no?

O: Pa, postoje elementi fenomena koji mogu biti povezani sa ljudima, iz 3D OPS projektiranja, ali generalno, to nije slu?aj.

P: (L) On je tako?er rekao da je to bilo njihovo mišljenje, da je centar svih ovih zavjera umnih programiranja u Tyleru, Texasu. Da li je to to?no?

O: Što???

P: Pa, centar zavjere ljudskog programiranja?

O: Mi osje?amo da Vincent treba malo napuniti baterije.

P: (L) On je tako?er rekao da regija gdje mi živimo, da je ona centar specifi?nog eksperimenta programiranja, nešto kao Nazi kult, Kult crne Magije ili nešto sli?no tome.

O: Bolje je ne zanositi se toliko. Zapamtite korijen sve „negativne" energije usmjerene prema subjektima 3D OPS, dolazi iz 4. denziteta, koji je, u osnovi, isti.

P: (LC) Da li smo mi trenutno nadgledani od OPS-a 4.denziteta?

O: Uvijek ste!

P: (A) To su helikopteri.

O: To je vjerojatnije tre?i denzitet. Predlažemo da ponovo pregledate transkripte o situaciji u Nazi Njema?koj, da bi bolje razumjeli ovo ovdje.

P: (A) Da li zbog toga ne možeš napustiti Tyler...

O: Želimo se prvo vratiti i baciti pogled na neke stvari. Koncept „master (gospodarske) rase“ koji je postavljen od Nacista je bio samo pokušaj 4D OPS kojim kreiraju fizi?ko sredstvo s to?nom frekvencijskom vibracijom za 4.denzitet OPS duše, kako bi one mogle postojati i u 3. denzitetu. To je bio tako?er „pokusni plan“ za planirana doga?anja za ono što vi percipirate kao vašu budu?nost.

P: (L) Mislite sa jakom OPS frekvencijom, tako da bi oni mogu imati „vozilo“ u tre?em denzitetu, takore?i?

O: To?no. Frekvencijski rezonantna vibracija! Vrlo važno.

P: (L) To je ono zbog ?ega oni programiraju i eksperimentiraju? I svi ovi koji tr?e unaokolo, za koje neki misle da su „programirani", mogu biti infividue, koje pove?avaju svoj nivo zlobe dovoljno visoko da bi se ugostili istinski negativni OPS-i 4. denziteta - nešto kao "walk-in" ili nešto sli?no, samo ne onih pozitivnih?

O: Vi dosad još nemate prisutnih puno njih, ali to je bilo i još uvijek jest - plan nekih OPS- a iz 4. denziteta.

P: (A) I to su oni koji se služe ovim helikopterima?

O: Helikopteri su OPS iz 3. denziteta, ali bez sumnje, pod uticajem OPS-a iz 4. denziteta.

P: (A) Da li je žena na SCIONS sastanku, koja je prekidala, jedna od ovih programiranih individua, poslana kao agent za narušavanje?

O: Rastrojena.

P: (A) Želim saznati što se dešava u Isto?nom Teksasu! (L) Da. Iako Vincent nije u pravu u vezi toga što je centar programiranja, kaže da je prvi telefonski poziv, koji je obavljen poslije Kenedijevog ubojstva, obavio netko iz Tylera, Texas.

O: Jedna stvar koja je interesantna o Isto?nom Texasu, ili odre?enije, Sjeveroisto?nom Texasu, jest ta da je njihova voda jako fluorirana. Ovo stvara ljude pogodne intenzivnom ELF programiranju uma ( ekstremno niskim frekvencijama ). Postoje neki eksperimenti koji su provedeni na ovom podru?ju, vezani za ovo.

P: (A) To je ekstremno niska frekvencija? ( ELF - Extremely Low Frequencies)

O: Da.

P: (A) Ali okus vode je tako DOBAR! To je najbolja voda koju sam ja ikada probao! Ozbiljno!

O: Tako je napravljena.

P: (A) Oh, to je tako varljivo! Mislim, ti piješ tu vodu i kažeš „ovo je tako ukusno“! I ti želiš sve više i više!

O: Ako želiš uhvatiti p?ele, da li ?eš upotrebiti mrežu ili med??

P: (A) To ima smisla. (I) Da li Brooklyn ima ovaj problem?

O: Ne, Brooklyn ima druge probleme.

P: (I) Da, D. i ja smo raspravljali kako su djeca iz susjedstva zainteresirana samo za svoje odijevanje i muziku, ?ak ni ne razmišljaju o pitanjima njihove stvarnosti.

O: Postoji nešto locirano ispod „Isto?nog New York“ susjedstva...

P: (L) Gdje su ELF valovi u Isto?nom Texasu proizvedeni? (I) Pa, što se dešava u isto?nom NY? (L) Hajde da prvo završimo sa Texasom!

O: Centrirano u dvije to?ke: Bryan/stanica fakulteta, zgrada Tajne državne vlade povezana sa NASA/NORAD i locirana u Fort Bend podru?ju isto?no od Houstona.

P: (A) Zapadni Texas? ?itav prostor oko Houstona? Bryan Fakultet je samo jedan sat vožnje daleko od nas!

O: Satetliti se koriste da bi koncentrirali signal u modu „odbijanja natrag“. Elektrana snabdijeva podzemna postrojenja Isto?nog NY. Vrlo neupadljivo izgleda. Najzdravije za život u NY je Bronx.

P: (I) Da, vjerujem to. Kada sam imala nervni slom ’94, ’95, doslovno sam poludila. D. i ja preselili smo se u Bronx, ali smo se ponovo vratili jer smo dobili ku?u od mojih roditelja. Ali, život u Bronxu je najljepše iskustvo za mene. To je bilo tako iscjeljuju?e. (P) Imam nešto za re?i. Nekako sam isfrustrirana sada. Osje?am to, ovo je možda moj vlastiti predosje?aj, ali se osje?am isfrustriranom ovim pitanjima ve?eras, zato što osje?am da mi trebamo i?i u jednom pravcu sa pitanjima. (I) Da, ja osje?am to isto. (P) I ja se osje?am isfrustrirano u ovoj prilici, što je velik moment za mene, jer ne idemo tamo gdje bi trebali i?i. Osje?am da postoji nešto, što mi svi trebamo znati. Što je to, što bi mi svi trebali ?uti, budu?i da smo ovdje?

O: Kada napustite ovu grupu, koju trenutno percipirate, klupko ?e se odmotavati sve brže i brže za vas. Strpljenje je klju?, svako u?enje je kontinuirano... Drugim rije?ima, kada vam se nove stvarnosti otkriju, za tjedan, mjesec, godinu, od ovog trenutka i ubrzo, kao rezultat ovih iskustava, vrijednost ?e biti toliko velika za vas, kao što bi bila da je to sve otkriveno ve?eras.

P: (A) Za mene je važno samo da budem ovdje i uspostavim vezu. Ne osje?am da sam iznevjereno. Nisam o?ekivao neku vrstu velikog otkri?a samo zato što sam ovdje.

O: To je proces u toku.

P: (P) Pa, svi kažu „nemojte predvi?ati!“ Ali to je jako ozbiljno za mene. Ne mogu ?ak ni razmišljati. Ja sam ovdje sa razlogom. Nisam ovdje samo da se dobro provedem, iako je i to dio ovoga. Osje?am da je ovaj boravak ovdje veli?anstven za mene, za moj život.

O: A da li si mislila da ?e zna?enje svega ovoga biti riješeno sada?

P: (P) Ne. Ali osje?am da sam propustila nešto ve?eras. Osje?am da je postojalo nešto što sam trebala re?i ili pitati, a nisam. (Ark) Uvijek propustimo nešto! (P) Ja se osje?am kao da ?u kada oti?em ku?i, re?i sebi „Uprskala sam stvar“ zato što nisam pažljivo slušala ili nešto tako. Postoji toliko puno uzbu?enja u ovoj sobi i moje misli su... ne mogu se skoncentrirati. (F) Pa, to je isto kao kada odeš u trgovinu, uvijek postoji nešto što si zaboravio. (P) Da. Ali kada ja odem u trgovinu i zaboravim nešto, to nije ništa strašno. (I) Uvijek možemo do?i ponovo...

O: U redu je da se osje?aš tako, ali nemoj se iznenaditi ako ti sve to do?e kad se najmanje nadaš.

P: (P) Zna?i, bila sam u pravu. Moja fizi?ka prisutnost ovdje bila je bitna stvar. (L) Možda je to kao neka vrsta podsvjesnog klju?a?

O: Tebi je dan klju? da ga staviš na svoj lanac sa klju?evima!

P: (L) Pa, postoji neka vrsta razmjene koja tu postoji, na nivou kojeg mi ne razumijemo. (LC) Želim se vratiti na pitanje o supernovi. Rekli su da je mnogo interesantnije pitanje koja ?e biti sljede?a...

O: Sa?ekajte i vidite.

P: (I) Da, imam dug put za pro?i i mnogo posla za napraviti, samo da bi shvatila ono što trebala znati...

O: Svi mi imamo dug put za pro?i, ali dolazak tamo je tek pola zabave. I na to, laku no?.