Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-2000-05-27


27.05.2000. Ark, Laura, Frank, B.T., S.

 

P: Pozdrav.

O: Pozdrav.

P: Tko je sa nama ve?eras?

O: Olonnagia.

P: I kroz kuda prenosite?

O: Cassiopaea.

P: Mislim da je prvo pitanje, koje je svima na umu, kiša. Trebamo kišu. Možete li nam re?i ho?e li kiša uskoro? Postoji li nešto što možemo napraviti što bi donijelo kišu?

O: Da, postoji jedan atmosferski preokret, koji je bio neuobi?ajno uporan iznad vaše lokacije, ali niski nivo topline ?e uskoro "izbiti" rupe u ovom sistemu visokog tlaka, i dopustiti da se uspinje zrak koji ?e se kombinirati sa niskim nivoom vlažnosti i proizvesti ?e o?ekivane oborine.

P:  Što zna?i "uskoro"? Možda dva dana ili 200 dana? (Smijeh). Ima li neka granica?

O: Mi vam dajemo 10 dana po vašem vremenu za zna?ajno olakšanje. Pitaj onoga koji sjedi pored tebe, da li je on imao uvid.

P:  (L za B) Imaš li ti uvid? (B) Za kišu? Samo san koji sam opisao davno. (L) Kakav je bio taj san? (B) Sve se pretvorilo u mo?varu. To je san kada sam spasio slonove. (L) Da, sje?am se toga: bizaran san.

O: Vi ste tako?er imali oborine.

P: Ark i ja smo imali navalu snova istu no?, a i nekoliko no?i prije toga.

O: B-jev lokator ide 11 dana unatrag.

P: (B) Baš sam se vratio iz Kalifornije. (L) Prošle no?i sam uistinu mislila da sam ?ula kišu. Ili to ili su to Silvijine radioni?ke naprave tjerale demone sa ovog podru?ja! Da li sam ?ula kišu?

O: Ne.

P: (L) Što sam ?ula?

O: Liš?e.

P: (L) Pa kao da je vjetar otpuhivao nešto! Sad, mamo osobu na našoj mail-listi koja piše: "Re?i ?u vam što mi je bilo re?eno" i nije otkrila izvor. Dalje kaže: "Kasiopejci nisu jedini koji daju ovaj materijal". Što je njoj re?eno je: "Kada budemo u 4-tom denzitetu, to ?e biti kao sadašnji svijet, samo divlji i neiskvaren. Svi životni oblici evoluirat ?e na viši nivo inteligencije i/ili prirodnih sposobnosti. Predatori ?e biti efektivniji! Bit ?e više komunikacije izme?u ljudi i životinja. Konj ?e npr. izabrati jaha?a, a ne suprotno. Možda ?u kona?no dobiti priliku da jašem konja svojih snova. Drugim rije?ima, ne raj, ali vrsta iskonskog svijeta, opasan u mnogim pogledima. Mi ?emo sami imati više opreza prema našoj okolini i temperatura ?e biti usporediva sa klimom u Južnoj Kaliforniji; "Klub-med" u 4-tom denzitetu". Ovo je to što je toj osobi re?eno o 4-tom denzitetu i mislim da je to bio vrlo interesantan opis. Željela bih znati koliko je to to?no?

O: Sjetite se da su opisi ovoga tipa jako teški za uskladiti, jer je primaoc prisiljen da ih sagleda iz perspektive 3-?eg denziteta. To je, u stvari, kao jabuke i narandže, znate!

P: (L) Pa u osnovnoj prirodi, percepcija je hvatanje energetske konstrukcije koja sebe predstavlja simbolima. Tako, u ovom pogledu, da li je ovaj gore opis predstavljanje energije 4-tog denziteta? (B) Ali 4-ti denzitet je ultimativno podru?je željnog razmišljanja. Možda to ovdje ulazi u igru? (S) Željela bih znati kakvi su elementi u 4-tom denzitetu?

O: Predlažemo da prevladate o?ekivanje.

P: (L) Drugim rije?ima; prestati željno razmišljati. Ja ne o?ekujem ništa. Ali primjedbe su dane i zvu?e pametno, i tako da je to jedini razlog zašto to ja pitam. Da li imate bilo što drugo kao odgovor na to?

O: Ne komuniciramo samo sa vama.

P: (S) To bi trebao biti odgovor na moje pitanje o elementima.

O: Ne.

P: (L) Da li mislite da je ovo odgovor za druge, uklju?uju?i one koji su poslali ovaj komentar, ne samo za mene?

O: Da.

P: (L) Sada, Stephani želi znati o elementima. Zrak, voda, zemlja, vatra u 4-tom denzitetu?

O: Opet, takvi opisi nisu vama procjenjivi. Mi smo ve? pokušali objasniti to podru?je, ali to je više bilo u simboli?ke svrhe. Literarne definicije ograni?avaju.

P: (L) Pa, B. ima neke interesantne ideje o napretku kroz denzitete, pa možda je ovo trenutak da ih iznesemo.

O: Hajde B., po?ni!

P: (B) ?itaju?i "Val 6. dio" na internetu, bio je jedan dio u kojem se pokušava usporediti svijest drugog i tre?eg denziteta, na osnovu ?ega bi kreirali okosnicu prema kojoj bi mogli shvatiti svijest 4-tog denziteta. Tamo je bilo navedeno da mi prepoznajemo objekte prema njihovim sli?nostima, da 2. denzitet prepoznaje objekte prema njihovim razlikama. Ako radimo napredak, da li to zna?i da u 4-tom denzitetu prepoznajemo istovjetnost svih objekata i da zbog toga možemo svjesno manipulirati stvari u 3. denzitetu? Tako?er, ako životinje vide dvije dimenzije i osje?aju tre?u kao prolaznost i kretanje, kao što mi osje?amo vrijeme, onda bi mi možda u 4-tom denzitetu osje?ali vrijeme kao ?etverodimenzionalnu mjeru. Za drugi denzitet tre?a dimenzija je faktor iluzije, a i za tre?i denzitet je tako?er, ali mi smo svjesni iluzije i zato to unosimo u realnost. Tako ?e u 4-tom denzitetu vrijeme postati kruto i prema tome predmet manipulacije, zato što to nije više iluzija.

O:  Prili?no blizu. Sada, pazite! Što ako: 2. denzitet percipira stvari na osnovi njihovih sli?nosti? Tre?i denzitet percipira stvari na osnovu njihove razli?itosti, a 4-ti denzitet percipira stvari na osnovi njihove ujedinjenosti sa svime?

P: (B) Na osnovi njihove ujedinjenosti sa svime? Ja sam mislio da bi to trebao biti IDU?I korak.

O:  Ne.

P: (B) Zna?i 4-ti denzitet je umjesto ve?eg koraka, GIGANTSKI korak? (L) Da, mislim da koraci prate neku vrstu matemati?ke kvadratne progresije, ne jednostavne ( linearne ) numeri?ke. (B) Pa to bi trebalo biti istina, jer promotrite razli?itosti izme?u prvog i drugog denziteta, to je "MEGA" skok. (A) Imam problem sa ovom izrekom: "netko na 4-tom denzitetu percipira stvari na osnovu njihove ujedinjenosti sa svime". Tko je ujedinjen sa svime?

O: Onaj koji opaža. ( promatra? )

P: (L) Da. To je kao opažanje kada je netko van tijela, takore?i. Moje vlastito iskustvo sa ovim je vrlo interesantno. Uvijek kad sam mislila o ne?emu, ja sam to odmah opazila, ne samo kroz "vi?enje" izvana, to je tako?er dolazilo "iznutra". To je bilo kao da me razmišljanje o tome stavilo unutar toga. Ja sam postala dio toga. Ako sam razmišljala o sferi, ja nisam samo vidjela loptu tamo prijeko, ja sam bila "združena" sa tim. Ne mogu re?i da sam bila "unutar" toga, zato što to je impliciranje "unutar" suprotnost "vanjskom". Nije bilo tako. To je percepcija svega odjednom. Da li je to ono o ?emu govorimo ovdje?

O: Dio toga.

P: (L) Ok. Želimo pro?i još nekoliko stvari ve?eras. Umirem od znatiželje o jednom. Želim znati što...

O: Ne umireš ti još!

P: (B) Trebala si vidjeti da to dolazi.(L) Da. Ali znate što mislim!

O: Da, ali se volimo šaliti s vama!

P: (L) Ne igrajte se sa mnom tako! Želim znati što je uzrok tzv. "tra?nica" na Malti?

O: Brazde.

Q. (L) Pa, znam to. Ali, tako je izbrazdano da nije mogu?e da su to bili kolosijeci, kako ih zovu. Ja sam nedavno kupila knjigu o arheologiji Malte, koja govori o hramovima, na posljednjoj strani je posve?en samo jedan ?lanak "tra?nicama". Ova knjiga govori: "Enigmatske tra?nice su tako o?igledne u Malteškom krševitom pejzažu, da ih se ne može ignorirati u bilo kojem izvještaju. Pa ipak, ukratko, u Malteškoj arheologiji, iako ih još nije lako locirati po kronološkom redosljedu, prema  tradicionalnom pogledu, oni bi trebali biti smješteni u prethistoriju, preciznije, u bron?ano doba, s glavnim argumentom da su ti neki uzorci urezani prema "Kartaškim" grobnicama, i zato bi to trebalo prethoditi tom periodu. Vrijednost ove teorije je, kako ja vidim, vrlo upitna, posebno za Temi Zammit-a, tvorca te teorije. "Kartaški" može zna?iti bilo što iz 7. st.p.n.e., pa do 3. st. p.n.e., pogotovo kada se ti?e grobova. U mom istraživanju starih kamenoloma u posljednjih 15-godina, pronašla sam kolosijeke vrlo ?esto u vezi sa njima. Najbolji primjer je možda, Busketova grupa, koja leži uz najve?e i najvažnije Maltine stare kamenolome. Iz ovih razloga ne mogu ne vjerovati, da su oni bili namjenjeni transportu gra?evinskih blokova iz kamenoloma na put (cestu) u pradavnom (ne prethistorijskom) vremenu. Ovo gledište je podržano od velikog broja paralela u inozemstvu (npr. na Siciliji, Južnoj Francuskoj i Gr?koj), kao i njihova koncentracija u nekoliko podru?ja oko Malte, koji su morali zahtjevati stalnu opskrbu gra?evinskog materijala za gra?evine." Tu je jedna jedina slika tih kolosijeka u knjizi. U "Leksikonu arheologije" iz 1975. godine, zapis pod Maltinim naslovom kaže: "Više emigranata sa Sicilije došlo je na osrtrvo oko 3200. godine p.n.e. Bio je izgra?en zadivljuju?i broj hramova izmedu 2800. i 1900. p.n.e. Postoje?i hramovi, oko tridesetak, prikazuju vrlo razvijen plan i strukturu. Ova je populacija vjerovatno pratila ratni?ke imigrante iz zapadne Gr?ke. ?udne "tra?nice" pripadaju istom periodu. Sada, problem sa ovom teorijom je u slijede?em: kad pogledate ove brazde u zemlji, mnoge od njih su paralelene, kakve bi i trebale biti i prirodna stvar je gledati na njih kao na tra?nice. Ali izgleda da istraživanja pokazuju da to nemogu biti tra?nice u pravom smislu te rije?i. Razlog toga jest to, da pruga dvije paralelne brazde nije samo razli?ita od kolosjeka do kolosjeka, ?ak i variraju u smjeru toka jednog kolosijeka. Oni se prostiru kroz doline, preko brežuljaka i katkad postoje u nekoliko "sparenih parova" paralelno, i koje se udružuju u jedinstvene dvojne tra?nice i koje slijede nagle krivine. One tako?er idu ravno do Mediterana. Ostali se prekidaju na strmoj ivici. Oni su širine od 65 do 123 cm. Njihove brazde su otprilike oko 70 cm DUBOKE! Na jednom mjestu, na prelazu kolosjeka na krivini prema brežuljku, one su u presjeku 72 cm u zemlji od kre?njaka. Ako su se kola ikada kretala ovim tra?nicama, nisu mogla ulaziti u krivinu zbog velike dubine. Jer bi osovina trebala prolaziti duboko kroz tlo ili je osovina morala biti barem72 cm visoka, što bi znacilo da kota? ima promjer 1.5 m. Ali sada je problem što tako veliki kota? nije mogao voziti po tako uskoj krivini, jer bi zapeo ili puknuo. Takvi kota?i koji bi bili neophodni u tim dubinama, nebi mogli manevrirati, jer bi bili uski otprilike 6 cm. Budu?i da svaka osovinska kola imaju dva kota?a koji se moraju kretati apsolutno paralelno po brazdama - mi smo suo?eni sa nemogu?noš?u. ?ak i duplo-osovinska kola n bi funkcionirala jer kad u?u u krivinu, zadnji kota? ide kra?im putem nego prednji, zbog ?ega veliki kamioni moraju napraviti široki zamah da bi ušli u uski zavoj. Na drugoj strani otoka, 4 para tragova su spojeni zajedno u jedan. Oni svi imaju razli?ite "raspone" prije spoja. U blizini se nalazi trag koji se križa sa drugim, ali su razli?itih dubina. Drugi trag je 60 cm dubok i širok 11cm u najnižoj to?ki, a  20 cm na najvišoj. Kako je ozna?eno na mnogim mjestima, tragovi idu ravno prema Mediteranu. Bilo je do nedavno pretpostavljeno, da tragovi završavaju nekoliko metara ispod vode od obale, što je ukazivalo da su oni potekli iz vremena kad je nivo Mediteranskog mora bio niži. Me?utim, ronioci su otkrili da su se tragovi nastavljali u kamenju na velikim dubinama. Nedavno, Njema?ki investitor koji je i arheolog, tvrdi da je našao hram sli?an Mnajdri, koji se nalazi u moru Maltinih teritorijalnih voda. Pretpostavlja se da su ta otkri?a napravila dva Malteška ronioca, koji su primjetili tu strukturu 13.07. 1999., a to su i fotografirali. Sve ovo se nalazilo 3 km od isto?ne obale Malte. Da je ovo otkri?e "auteniti?no"; to bi promjenilo povijest kakvu je mi znamo! Da bi se takav hram nalazio na tom mjestu u moru, morao bi poticati iz zadjneg ledenog doba. Postoje implikacije da su Malteški hramovi minimalno 6000 godina stariji nego što se mislilo. Sljede?i ovu obavijest, koja je uznemirila arheologe, tu je bio i izvještaj u "Malta Independent" novinama 7.11.1999, koji kaže: "Inicijalni oprez i skepticizam u vezi ove vijesti, sada je vrlo opravdan. Nakon ronjenja, organiziranog od strane Muzejskog odjela prošlog petka, glasnogovornik odjela je rekao da izražava ozbiljnu sumnju da te podvodne strukture imaju ikakvo arheološko zna?enje, a kamoli da predstavaljaju kompletan hram kao što je to rekao njema?ki amater arheolog Dr. Huber Zeitlmair, koji ih je otkrio. Službeni izvještaj za štampu ?e uskoro biti objavljen: Ta struktura je prvi put bila snimljena od strane lokalnih ronioca Shaun i Kurt Arrigo na podvodonom platou 3 km isto?no od Malte. Najniža to?ka platoa je 25 metara niže od morskog nivoa; a najpli?i dio je oko 7 metara niži od morskog nivoa. Razasuti oko tog podru?ja su par velikih pravokutnih struktura, koje izgledaju kao polegnuti monoliti. (original: menhir - http://de.wikipedia.org/wiki/Menhir ) Preko puta nalazi se nešto kao odaje, koje imaju neke sli?nosti sa hramovima Mnajdra i Hagar Qim. "Za Dr. Zaitlmair-a video snimci su evidentirani i dovoljno govore da struktura predstavlja kompletan megalitski kompleks sagra?en u vremenu kada je visoravan bila iznad morskog nivoa. ?injenica da je sada sve ispod površine vode zbog otapanja polarnog leda tokom posljednjeg ledenog doba, zna?ila bi da je struktura prelivena vodom izme?u 8000 i 10000 godina pre Krista." Implikacije su najmanje re?eno, dramati?ne. Tužno, njegovo izlaganje nije bilo dovoljno za daljnje istraživanje i sada izgleda da je to sve tamo samo prirodni fenomen. U me?uvremenu kontaktirani nezavisni kandidat Muzejskog odjela, profesor Anthony Bonanno na odjelu arheologije Univerziteta na Malti opisuje mogu?nost da je podvodni hram "ekstremno nevjerovatan". "?injenica da je Dr. Zaitlmair ?lan društva paleoastronauta, automatski me stavlja u oprez". Teorije o jednoj slavnoj prediluvijskoj kulturi hramova prof. Bonanno odbacuje. "Naši hramovi su vrlo pouzdano izmjereni tehnologijom mjerenja pomo?u ugljika, i odre?en je period od 3600 do 2500 prije Krista. U tom vremenu imamo evoluciju stila od malenog i rudimentalnog do velikog i kompleksnog. Profesor nastavlja, da ako su ruševine validirane, jedini na?in na koji su mogle do?i tamo gdje jesu, je taj da su ruševine bile na obližnjem dijelu otoka koje je "potonulo zbog greške u kamenju". Tako, izgleda da su ta i mnoga druga otkri?a korumpirana od vlasti koje su odmah, paf, paf, sakrij to, objasni to standardnom moždanom gimnastikom. Htjela bih znati što je bio uzrok ovih tra?nica! To nisu mogle biti tra?nice!

O: Energetske brazde.

P: (L) Koja vrsta energije?

O: Nešto kao kratki spoj u periodima reme?enja magnetskog polja planete.

P: (L) Da li je bilo nešto unutar tih tra?nica što je provelo ovu energiju? Mislim ,da li se kamenje otopilo, zbog toga što je tu bilo nekih vodi?a postavljenih u Zemlju?

O: Bili su upotrebljeni kristalni generatori da bi skupili i rasporedili kozmi?ka i zemaljska energetska polja.

P: (L) Prije koliko vremena su ovi žljebovi napravljeni?

O: Prije 14019 godina, kako vi to mjerite.

P: (L) Da li je to bilo prije nego što su izgra?ene strukture hramova na Malti?

O: Da. Preživjeli su ih izgradili.

P: (L) Ovi tragovi su zasigurno na cestama. Oni su opasnost za hodanje. Možda su ih ispunili blatom, a kasnije ga je isprala voda?

O:  Magnetski poreme?aj, ljudi su ga uzrokovali.

P:  (L) Što mislite pod tim, ho?ete re?i da su magnetski poreme?aji uzrokovani od ljudi ili da su magnetski poreme?aji izazivali tragove, a tragovi su proizvedeni od ljudi, u tom slu?aju - kako su oni izazvali tragove u vezi sa magnetskim poreme?ajima?

O:  Ne. Nesre?e su uzrokovale magnetske poreme?aje. Zamisli kratki spoj u globalnoj kristalnoj energetskoj mreži.

P: (L) Zna?i, drugim rije?ima, u globalnoj kristalnoj energetskoj mreži je došlo do kratkog spoja zbog magnetskog poreme?aja i ove mrežne konstrukcije širom planete - sigurna sam da one trebaju postojati i na drugim mjestima širom planete ako je to slu?aj - da li je upravo to rastopilo stijene?

O:  Malteški položaj je nekako jedinstven, s gledišta održavanja.

P: (L) Ponovo, da li se stijena rastopila sama u ovim linijama?

O: Više kao strukturalna atomska promjena.

P: (A) Ne razumijem, da li su bile sagra?ene ili su to bile prirodne linije vo?enja? Da li je ova energetska mreža bila prirodna ili umjetna?

O: Umjetno korištenje prirodnog polja energije.

P: (L) Pa arheolozi vole to objašnjavati kao tra?nice. Ali da bi se iskopao takav trag od 72 cm dubine, to zahtjeva jako puno vremena. I ne postoji dosljedna veli?ina, dubina ili pravac, tako da su oni potpuno neobjašnjivi kao tra?nice. Da, postoje mjesta gdje su vi?eni pravi tragovi kola. U starom Rimu postavili su kamenje u ulice za pješake, da hodaju po njima, jer je ulica bila ?esto blatnjava i puna vode. Ali kamenje je bilo smješteno na specifi?nim intervalima, da se prilagodi standardnoj širini. Ovdje nema standarda. Nema standardne širine, ne postoji standard dubine, ne postoji standard ni u ?emu. Drugo objašnjenje koje je ponu?eno, bilo je, "vu?a", nešto sli?no Indijanskom putnom vagonu. Stvarno! 72 cm dubine u stijeni?! To je puno povla?enja. Drugo objašnjenje je bilo da su tragovi korišteni da drže kugle, na kojima se klizalo duž zemlje. Jedini problem je to da ne postoji dosljedna širina pojedina?nih tragova i mnogi od njih su urezani kao "v" u stijenu, nezaokruženo, a kako bi trebalo biti da su se koristile kugle. Niti jedno od ovih objašnjenja nemaju smisla. Ali nastavimo: sljede?e pitanje: ovo je bilo nešto što me kopkalo, neko je poslao e-mail pitaju?i isto pitanje, pa sam mislila da bih to ubacila: Koje je porijeklo Finaca? Oni su potpuno razli?iti od svojih susjeda.To je nešto zbunjuju?e.

O: Plemenski razlaz u tranzitu.

P: (L) Koje pleme?

O: Drugim rije?ima "ti idi gore, ja ?u i?i dolje".

P: (L) Jesu li se oni otcijepili od Ma?ara? Jesu li Ma?ari i Finci iz istog plemena?

O: Da.

P: I koje je porijeklo Ma?ara i Finaca prije nego što su se razdvojili?

O: Karpatska zona.

P:  Sad, dali ste lokaciju, a koje je porijeklo njihove genetike, prije nego što su se odvojili?

O: Što ti predlažeš?

P:  (L) Mislim da su oni druga eksperimentalna kreacija. Genetsko podešavanje, takore?i.

O: Dovoljno dobro za nas. ( Smijeh )

P: (L) Ok, to je odgovor na moje kratko pitanje. Sad, mi imamo problem sa Roswellom. Upravo sam pro?itala knjigu Kala Kroffs-a: "Roswell: Što oni ne žele da vi znate?" i to je jako velik udarac izloženim lažima i širenju zbunjnjivanja od mnogih svjedoka tokom godina. Opovrgnuo je pri?u Jesse Marcela, opovrgnuo pri?u vatrogaš?eve k?eri; rasturio je pri?u ?lana parlamenta na komade; opovrgnuo je pri?u Phila Corsoa, sve što spomeneš, samljeo je u komadi?e. Prili?no efektno za moj pojam. Izgleda da je locirao porijeklo "malih štapi?a" sa hijeroglifima vi?enih od nekoliko tzv. svjedoka. Ovo je ozbiljan problem sa cjelokupnom pri?om. Problem je taj, što bez obzira na ?injenicu da su sve pri?e bile tako efektno ispitane od njega, postoje stvari koje ni on nemože objasniti, na koje nema odgovora i pronalazi objašnjenja koje se jednostavno ne uklapaju u njegove teorije. U jednu ruku, kaže da su ljudi iz Roswellove baze izmislili skrivanje na osnovu tajnog projketa - balona, a u drugu ruku kaže da ljudi iz Roswella nisu znali o tajnom projektu balona, jer je taj projekat bio velika tajna. To je potpuno nespojivo. Onda navodi i generalovu pisanu izjavu da se nešto dogodilo i da to ima veze sa vanzemaljskim interakcijama, onda prikaže ovu izjavu kao "rekla – kazala". Stvari koje se meni ?ine su: a) ili imamo nekog tko je putovao naprijed/ natrag kroz vrijeme mjenjaju?i ?injenice kao npr. Marcelova vojna dokumentacija i sli?ne stvari uklju?uju?i i zapise o bolni?koj sestri s kojom je razgovarao mrtvozornik ili b) oni su se vratili kroz vrijeme da bi postavili situaciju tako da se ljudi po?inju sje?ati ne?eg drugog od onog što se zbilja desilo, da bi tako prikrili stvarne ?injenice sa više ili manje "lažnim sje?anjem" koje nebi moglo pro?i kroz ispitivanje ili c) oni su samo ubacivali dezinformacije kroz sve ove ljude i proizvodili kompletan scenario sa svim vrstama svjedoka i ?udnim stvarima koje pokrivaju ono što se zbilja desilo. Možete li to komentirati? Ve? ste rekli da se stvarni pad nije desio u Roswellu, nego u ravnicama San Augustina...

O: Probaj scenario 3.

P: (L) Zna?i, oni ubacuju dezinformacije kroz tzv. "Roswellove svjedoke"?

O:  Blizu.

P: (L) Da pokriju nešto što se stvarno desilo?

O: Da.

P:  (L) I oni ubacuju dezinformacije kroz ljude tako da oni sami iza?u iz ove kompletne pri?e, rade od svega veliku mrlju, tako da to može biti dokazano kao lažno, tako da ?e svi misliti da je cijela stvar bila samo izmišljotina. Da li je to, to?

O: Ne skroz. Zbunjuju?e pri?e i izmišljotine su iskorištene da bi zamutile vodu i u pogledu budu?ih otkri?a. Budite na oprezu od autora koji su bacili kamen i pogodili mnoge mete. Kao sa  svim zavjerama, zadržite fokus na najranije evidentirane informacije, npr. "RAAF popravlja lete?i disk u Roswellovoj regiji".

P: (L) Oh, novinski naslov. Da. Hmmm... T. je govorio da misli da je ta stvar sa Roswellom bila prikrivanje za vremensko putovanje od neke tajne SAD grupe.

O: Ne.

P: (L) Zna?i, druge informacije koje ste nam ve? dali, još su uvijek važe?e. Postoji li neki drugi komentar koje želite dodati na ove sadašnje informacije?

O: Roswell je uklju?io dokaze o ne-ljudskoj inteligenciji.

P: (L) Ja samo ne razumijem neke stvari. Kada istraživa?i odu tamo i po?nu kopati po tim stvarima, opet i opet, ne kopaju dovoljno duboko.

O: Kennedy je bio ubijen od ovog i onog… prema bezbrojnim istraživa?ima, takozvanim.

P: (L)- Istina. Pro?itaš  jednu "pažljivo istraživanu" knjigu i tu je jedan kandidat za ubojicu. ?itaš drugo "pažljivo istraživanje" i postoji drugi kandidat za ubojicu. Na kraju, kad pro?itaš sve te knjige, svatko u državi je ubojica. U svakom slu?aju, svatko prisutan u Dealey Plaza-i imao je priliku! (F) Oni nastavljaju istraživanje. Ali ako odete skroz na po?etak, tu je klju?. Postojali su  izvještaji o strijelcu na brežuljku. Vrlo rani podaci skupljeni od prisutnih su bili potpuno ignorirani i odba?eni kao "nebitni" ili "krivo vi?eni". (B) Ljudi su bježali i tražili skrovište zbog svjesnosti o izvoru metaka! (L) Da, ali svi izvještaji o?evidaca su bili odbijeni zbog panike ili tko zna ?ega, jer naravno, Oswald je to napravio! I baš prikladno, Oswalda je ubio Jack Ruby, tako da nikada nije progovorio, sasvim sigurno! (F) I Jack Ruby je umro od raka, a da nije pri?ao nikome o tome osim Dorothy Kilgallen, koja je tada odlu?ila da je najbolje vrijeme da po?ini samoubojstvo, odmah nakon što je intervjuirala Jacka Rubyja, prije nego što je uop?e napisala rije? o tome. (L) Postoji li ijedan trag koji možemo pratiti koji bi nam omogu?io više odre?enih znakova o tome što se zapravo dogodilo u Roswell slu?aju?

O: Ne postoji "dokaz" ili o?iglednost sve dok onaj koji traži nije voljan.

P: (L) Istina. Kao "tra?nice" na Malti. To je tamo u kamenu i arheolozi nastoje to objasniti besmislicama. (F) Da. To je ista pri?a kao sa otmicama. Oni su sada otkrili da, ako stave nekoga u komoru za smanjivanje osjetila i podvrgnu ih nekakvim EM valovima, da ?e ti ljudi dati istovjetan izvještaj. Tako da, ignorirajmo fizi?ke tragove interakcija sa vanzemaljcima. Zaboravimo sve to i recimo: "Vidite li?! Mi smo testirali ove ljude u vodi, ispod valova i to dokazuje da je to jedina stvar koja se doga?a ovdje." Zaboravite ?injenicu da ljudi koji su doživjeli otmicu nisu bili u komori za smanjenje osjeta i nisu podvrgavani ISTOJ vrsti valova i sugestija. (L) Nastavit ?u sama sljede?e pitanje: raspravljali smo o sje?anjima i kako se pohranjuju sje?anja prošlih života i to vodi do pitanja kakva je struktura duše? Kako se duša sje?a? Kako nosi sje?anje od života do života, od tijela do tijela, bilo to istovremeno ili sekvencijalno? Kako ih duša "pohranjuje"?

O: To funkcionira na atomskim na?elima. Onim koji su na bazi gravitacije prisutni na razgrani?enju izme?u materijalnog i nematerijalnog. Što ti misliš, koje su to teorijske osnove atomskih dijelova?

P: (L) – Tahioni?

O: Možda neutroni?

P: (L) Neutroni? Ili neutrini?

O: Neutrini.

P: (A) – Pa prvo su rekli neutroni, onda neutrini ili " Možda neutroni?". Ja sam rekao "neutrini" i oni su rekli "da". Dakle, "možda" je samo pokaziva? smjera. Neutrini su zanimljiviji dijelovi jer su bez mase. Ali neki ljudi ne vjeruju da neutrini postoje. Moj odgovor bi bio neutrini. Da li postoje?

O: Ok, mi ?emo oprez baciti "u vjetar" i re?i da. ( Smijeh )

P: (L) U smislu neutrina i kompozicije duše, kako se stvara, održava i raspore?uje memorija u tim neutrinima?

O: Sadržana je unutar neutrina da bi se otpustila kada je potrebno.

P: (L) Sje?anja su sadržana unutar neutrina?

O: U neku ruku.

P: (L) Da li je taj sadržaj raspore?en unutar neke forme neutrina?

O: Blizu.

P: (L) To zna?i da ako jedna "jedinka svjesnosti" ili duša ima više memorije ili iskustva nego druga "jedinka svjesnosti", ona bi trebala imati više neutrina?

O: Ne.

P: (B) Druga?iji raspored?

O: Ne.

P: (L) Koja je razlika?

O: Više podataka po jedinici, otprilike.

P: (L) Zna?i li to da pojedina?ni neutrino može imati ve?u "gusto?u" podataka, takore?i?

O: Takore?i.

P: (L)- Da li ovo pove?anje gusto?e podataka mijenja prirodu ili funkciju pojedina?nog neutrina?

O: Možda mijenja funkciju svjesnosti, a tako i okoline.

P: (L)- Postoji li specifi?an broj neutrina koji sa?injava jedini?nu svijest ili dušu?

O: Broj i nije baš pravi koncept. Orijentacija je bliže.

P: (L) Kakve su orijentacijske opcije?

O: Vibracijske frekvencije.

P: (L) Da li vibracijske frekvencije padaju ili rastu sa gusto?om podataka?

O: Mjenjaju se; bolje je ne odre?ivati mjeru.

P: (A) Pri?ali smo o duši. Koje je gusto?e duša u ovom konceptu?

O: Ark, jesu li neutrini vezani za koncept mosta prema ?istoj energiji, u neku ruku?

P: (A) Da. Išao sam u tom pravcu. Za?u?en sam što pri?ate o neutrinima, a ne fotonima, jer su fotoni tako?er most prema ?istoj energiji, rekao bih. Razlika izmedu fotona i neutrina je ta što su fotoni bozoni ( http://en.wikipedia.org/wiki/Boson ), a neutrini su fermioni ( http://en.wikipedia.org/wiki/Fermion ). Neutrini se moraju kretati tako da ne dodiruju jedni druge. Bozoni su kao parovi neutrina i fotona i slobodni su da se kre?u po svemiru kako god žele.

O: Mi bi u ovoj diskusiji spomenuli fotone, ali nismo zbog tendencije nekih koji ?itaju web stranice da ih krivo interpretiraju u smislu "ljubavi i svjetlosti" fantastike.

P: (L) Pa "svjetlosna fantastika" je tu od po?etka vijeka, tako da to upu?uje natrag na napomenu o "plesanju". (A) Jesu li neutrini osnovna gra?a svega? Najosnovniji djeli?i, takore?i?

O:  Više kao središnji dio sa kvalitetom sferi?ne ekspanzije prema van. Tetraedar, pentagon, heksagon.

P: (L) Samo jedno pitanje: zašto moja stopala nati?u toliko?

O: Problem sa cirkulacijom.

P: (L)  Što da u?inim da to nestane?

O: Aspirinska terapija. Ako to ne uspije, probaj plavix sve dok prirodnog ne bude dovoljno.

P: (L) Što je "plavix"?

O: Lijek protiv zgrušavanja.

P: (S) Gledala sam mlaznjak neki dan i vidjela sam dvije lopte na nebu, svjetlije nego nebo, gledala sam ih oko 30 sekundi, radili su stvari koje su poprili?no nemogu?e za avione. Što sam vidjela?

O: NLO-ovo isprobavanje u prirodi.

P: (L)- Da li su tu bili radi nje ili su tu bili u op?enitom smislu?

O: Opcija 2.

P: (L) F. i ja smo imali raspravu o tržištu dionica. Zantiželjni smo, koji savjet bi nam dali sada? U drugim slu?ajevima savjetovali ste ljude o strategijama ulaganja, koje su se pokazale prili?no dramati?ne. U to vrijeme, mi nismo bili u mogu?nosti da profitiramo od tih strategija. Ipak, sada imamo mali višak. Koje vrste strategija ulaganja bi vi predložili nekome, što bi im pomoglo kod stavljanja u poziciju da se mogu posvetiti istraživanjima, a manje vremena da posvete zara?ivanju?

O: Budite stprljivi i razgovaraje direktno sa ?lanovima korporacijskih odbora. Tehnološke i biotehnološke firme nude najbolji dugoro?ni investicijski potencijal.

P: (L) Pa ako ?e "val" do?i ili ?e se desiti neke druge ?udne stvari, da li mi trebamo tražiti dugoro?ne investicije?

O: Kada ?e val do?i?

P: (B) Ja mislim da ti trebaš brinuti o ovom poslu sada, a o onome onda! (L) I ja mislim! Odre?ene akcije, odre?ena imena, možemo li kupiti zlato, da li ?e tržište propasti, što je sa obveznicama; tržište je sada vrlo nestabilno. To je ludnica. To je skoro strašno, upasti u to sada!

O: Tržište nije nestabilno, bilo je kratko vrijeme kada su pohlepne vo?e dobili što su zaslužili.

P: (L) I to je cijela stvar? Ništa više od toga?

O: Što više želite?

P: (L) Pa nešto kao film koji sam gledala neki dan. Postoji li neka vrsta formule koju koristite da predvidite, da ?e nešto rasti, pa da kupite prije nego što se dogodi?

O: Ne treba vam formula. Trebate jedino oštroumnost. Vaš talent je u komunikaciji. Predlažemo da primjenite taj talent.

P: (S) Pretpostavljam da ako se posvetiš tržištu u onoj mjeri kao i drugim prou?avanjima, sve ?e biti ok. (L) Nemam vremena za to! Želim nešto da me odvede na pravi put, pa da mogu nastaviti raditi na web-stranicama.

O: Ako je financijska dobit atraktivna opcija za tebe, a suo?imo se sa tim, vaš 3. denzitet je OPS podru?je - onda vjerujemo da ?eš otkriti prethodno nezabilježene rezerve "vremena" kako se proces bude razvijao.

P: (L) Zna?i vi kažete: ne srljati u nešto dok ne provjeriš stvari... jer nema dovoljno novca za bacanje...

O: Da, ali ti Laura, nisi zastrašena niti zaplašena od nestvarnog sjaja i okolnosti onih koji sjede u odborima firmi.

P: (B) Možda ono što oni kažu jest, da je tvoj karakter ono što te nebi zaustavilo ispred vrata njihovih soba. Ti bi se jednostavno napunila tamo. (L) Ali kakve veze to ima sa kupnjom dionica? (B) Oni su rekli "budi strpljiva i komuniciraj direktno sa ?lanovima odbora mogu?ih firmi za ulaganje. (L) Pa, ako istražujem razli?ite akcije.... (F) Možda samo trebaš poslati e-mail i re?i: "Hej, što se dešava sa vašom firmom?" Ti trebaš znati što se dešava sa firmom. (L) Neko posljednje pitanje prije nego što prekinemo za danas? (B) Ho?emo li biti ranjivi, kao što mislim da ho?emo, kada budemo prelazili u 4-ti denzitet? Mislim, mi ?emo biti nova djeca u kvartu!

O: Zar vi niste ve? poprili?no ranjivi?

P: (L) Pa da, mi smo prili?no ranjivi. Ho?emo li biti ranjiviji od ovoga?

O: Zašto se bojite, ako se sjetite da je duša ono što se broji i da je ona neuništiva? Laku no?.