Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-1999-10-23


23.10.1999.

 

P: Pozdrav.

O: Pozdrav.

P: I koga imamo s nama ve?eras?

O: Eggoram.

P: I kroz kuda prenosite?

O: Cassiopaea.

P: Želim vas obavjestiti da ste izgubili fan-a, jer nije se nije mogao pomiriti sa vašim “unutarnjim nesuglasicama” jer jednom niste bili naklonjeni prema halucinacijama uzrokovanim meskalinom i ayahuasc-om, a sada preporu?ujete melatonin zato što je halucinogen. Onda ste rekli da se spiritualne snage nemogu ste?i kroz kemikalije ili biljnim sredstvima, a sada ste rekli da melatonin poja?ava psihi?ke sposobnosti. Možete li komentirati?

O: Nekoliko komentara: Prije svega, “fan” je skra?enica od “fanatik.” Drugo, melatonin mijenja moždane kemikalije kao što to rade meskalin, peyot, LSD, itd. Pristupanje ve?im nivoima psihi?ke svjesnosti na ovakav na?in je štetno za nivo balansiranja prve ?akre. To je zato što se tako mijenja prirodni ritam psihi?kog napredovanja, tako što uzrokuje oslonac na taj subjekt, prema tome umanjuje proces u?enja. To je oblik samonametnutog uskra?ivanja slobodne volje. Melatonin jednostavno dozvoljava sistemu da otkloni prepreke u sastavu mozga na prirodan na?in, tako odobravaju?i subjektu da nastavi u?iti sa prirodnim ritmom. I melatonin je prirodni tjelesni hormon. Ostale supstance koje su spomenute, su barem djelomi?no, sinteti?ke sa iznimkom peyot-a. ?ak ni on nije prirodni sastojak ljudskog fiziološkog bi?a. Pored toga, ve? smo diskutirali o tome koliko je važan ili nevažan sud onih koji daje svoju presudu o ovim vježama ili o ovoj komunikaciji.

P: U redu. Sad o ne?em drugom, upravo smo nau?ili da postoji ?ovjek po imenu Randell Mills koji tvrdi da je otkrio ili zapisao teoriju ujedinjenog polja. Da li je ovo, u suštini, istina?

O: Ako jest, gdje su dokazi?

P: Naru?ili smo knjigu! Sto dolara, tako?er! Ve? putuje dok mi pri?amo!

O: Teorije moraju biti uspješno testirane da bi bile validne i suglasne sa vašom znanstvenom konvencijom. Ina?e, to su samo hipoteze i svatko može to napraviti za 100 dolara.

P: Pa, on izgleda da ima dosta podrške...

O: Podrška nije potvrda. Kompletna, validna teorija ujedinjenog polja uistinu postoji na 3D OPS niovu, ali je držana u tajnosti!

P: Usput, Ark je postao iznerviran od silnog programiranja. On je poslao svoj CV na mnogo mjesta, ali postoje mnoga mjesta na kojima nemože raditi jer nije još postao ameri?ki državljanin.

O: Državljanstvo se može ubrzati, istražite.

P: Da li postoji još nešto što bi mogli istražiti u vezi zaposlenja, tako da on nemora programirati. Raditi kao fizi?ar bi bilo fino.

O: Da, ali moglo bi tako?er biti ograni?avaju?e, na neki drugi na?in.

P: Da li imate neke prijedloge?

O: Ima mnogo takvih mogu?nosti u ovom podru?ju.

P: Pa, dajte nam par rije?i koje bi usmjerile našu potragu!

O: Unutar države 4.

P: Nemojte nas ostaviti na cjedilu sada! Ovo je ozbiljno!

O: Gdje ste gledali?

P: Na svim predvi?enim mjestima, naravno. Lockheed, NASA, univerzitetima, itd. (A) U redu, savjetovan sam da pozovem tog Phipps-a, i napravili smo razmjenu, ali nije bio u mogu?nosti objasniti mi jednu stvar koju sam pitao. Napokon se predao i rekao mi da bi to bio kraj naše komunikacije jer je on htio imati svoj ‘privatni život’ i ispri?ao mi se zbog svojih grešaka! Pitanje je, naravno, da li tu postoji nešto što vrijedi, i kako to prona?i, u ovom radu Phipps-a. Ovaj kontakt sa Phipps-om je bio nezadovoljavaju?. Nije mogao odgovoriti na pitanja, nije htio odgovoriti na pitanja; ovdje je više mogu?nosti; jedna od tih je ta da je, ono što je pisao, bilo sme?e.

O: Kad se netko suprostavi nekome sa prirodom “zabavlja?a”, to uobi?ajno završi frustracijom. Ponekad, netko pored njih je u mogu?nosti ponuditi više konkretnih odgovora.

P: (A) Mene ste pozvali vi da kontaktiram ovog ?ovjeka!

O: Da, zato što se ponekad ispitivanje vodi do bogatstva, iako ne istog trena. Zapamti, ovo je slagalica, ne karta puta.

P: Pa, možda ?e nešto i proiza?i iz tog kontakta i konverzacije. Možda ?e tvoje komentare netko drugi pro?itati. Nikad se nezna. (A) Da, to je slagalica. Ali, ovaj Phipps predstavlja Maxwell-ove jednadžbe sa dodatnim oznakama, što je o?igledno pogrešno, ali možda ne?eg ima u ovom. Možda ?e to pokazati put. Moja hipoteza je, da je ono što je on rekao o Maxwellim jednadžbama - pogrešno, ali pokazuje put k ne?em što može uspjeti. Da li je ovo to?no?

O: Da.

P: Otkrili smo da je Leedskalnin napisao knjigu davne 1949. (F) Da? Kladio bih se da nije otkrio svoje tajne! (L) Ne, ali je svakako interesantno. Naru?ili smo je. Isje?ke smo pro?itali na internetu, i ona je napisana na prili?no starinskom jeziku, ili je on imao neke poteško?e u objašnjavanju stvari na engleskom, ali radi se o suštinskim principima koje je istraživao. Htjeli bi se poigrati sa nekim njegovim eksperimentima jednoga dana. (F) Da li tu ima ne?ega o okretanju? (L) Ne, ali saznala sam za što je služilo sjedište iz aviona ?itaju?i jedan od njegovih eksperimenata. (A) Ima li nekih eksperimenata u ovoj knjizi koji bi nas odveli dalje u prema teoriji ujedinjenog polja ili još bolje, izvan standardne fizike? Ili su njegovi eksperimenti samo standardne stvari, ali koje je radio neznaju?i za zakone fizike, pa je možda pogrešno interpretirao rezultate? Bio je zadivljen ponašanjem magneta, ali je eksperiment bio standardan? Pa, morat ?emo saznati. Pisao sam ovoj anti-gravitacijskoj grupi i pitao ih da li je postojao jedan, samo jedan, ponovljeni eksperiment koji mogu sam izvesti i koji se nemože objasniti pomo?u standardnih teorija. Da li postoji neki?

O: Da li ima takav eksperiment, da. Ali potrebna je odre?ena oprema, a teško je do?i do nje. Netko treba opskrbiti adekvatnu energiju za jedno takvo umjetno proizvedeno EM polje.

P: (A) Ali to bi zna?ilo da je sve što je u knjizi Leedskalnin-a samo normalan eksperiment zato što, za mnoge djelove koriste akumulatore.

O: Potrebno je više struje nego od akumulatora, jer je mreža previše slaba za samostalne rezultate.

P: (A) Ali, kad je on gradio ovaj Coral Castle, izgleda da je koristio takve efekte! Kakvu energiju je koristio?

O: Zvu?ne valove.

P: (A) Kako je stvarao te zvu?ne valove?

O: Kroz uzajamnu vezu stijena i izvora snage, koje je “upotrebio ilegalno.” Instrument je bio muzi?ka viljuška, ali nabijena energijom do nivoa da je postala smrtonosna ako bi je netko dodirnuo, ili njezin temelj.

P: (A) Da li nas obeshrabrujete da eksperimentamo?

O: Ne.

P: (L) Da li je on koristio ovu muzi?ku viljušku dok je sjedio u svojoj ljulja?ki?

O: Da, jer da je postupio druga?ije - to bi bilo fatalno!

P: (L) Gdje je dobio ovaj ilegalni izvor energije?

O: Povezao se sa visokonaponskim dalekovodovima.

P: (L) Tako, bio je kradljivac struje! To sigurno riješava misteriju! (A) Možemo li nabaviti potrebnu opremu? Znam šta trebamo.

O: Budite pažljivi.

P: (L) Bez zezanja! Ne želim ispariti! (A) Eksperimentisat ?emo na Percy. (L) Ne! Ne na jadnom psu! (A) Imam još jedno pitanje. Želim pitati o vremenu. Re?eno nam je par puta da je vrijeme subjektivno, vrijeme ne postoji. U drugu ruku, re?eno nam je iznova i iznova o elektromagnetskom fenomenu. Sad je tu problem, elektromagnetizam opisuju Maxwelle jednadžbe, i moramo koristiti vrijeme u Maxwellovim jednadžbama kao jednu od varijabli, jer se tako EM polja šire u vremenu. Ja sam totalno zbunjen. Neznam kako da napravim teoriju EM polja bez vremena. Nemam ni najmanju ideju. I ovaj smiješni Phipps je htio zamjeniti vrijeme i zastupa nešto što on naziva “ispravno vrijeme.” Ispravno vrijeme je nešto što je individualno vrijeme, a ne univerzalno vrijeme koje ide uz sve; tako da je to podešeno vrijeme koje je individualno; svaka ?estica ima svoje vrijeme. Želim znati kako da se bavim fizikom bez vremena. Barem kako po?eti. Ili elektromagnetizam bez vremena. Maxwellove jednadžbe su o vremenu. Einstein-ova teorija relativnosti je o vremenu i prostoru. Kako da prou?avam fiziku bez vremena?

O: Tako mnogo pitanja, jedno po jedno, molimo.

P: (A) Mogu li jednadžbe elektromagnetizma biti napisane bez upotrebe vremena kojeg mi koristimo?

O: Da.

P: Da li bi trebali odbaciti ovo vrijeme koje je prisutno u jednadžbama ili zamijeniti ga sa ne?im drugim?

O: Ponovo interpretirati. Vrijeme je subjektivno i zbog toga fluidno ili varijabilno. Drugim rije?ima, otvoreno mnogim interpretracijama.

P: (A) Htio sam pitati o teoriji koju sam razvijao sa Blanchard-ovom koja je bila kritizirana od strane jednog sudskog ?asopisa. Teorija je odba?ena. U biti sudac je u nekom smislu dijelimi?no u pravu. Nisam kompletno uvjeren da ono što smo radili da ide u pravom smjeru. Potrošio sam na ovo 10 godina kretaju?i se u odre?enom pravcu, ali onda se razvitak zaustavio. Problem je što ne razumijem Kvantnu teoriju. Pokušavaju?i razumijeti Kvantnu teoriju, razvili smo ovu teoriju u kojoj je dio svijeta klasi?an, a drugi dio svijeta kvantan. Ali, naravno, neznamo koji dio svijeta je klasi?an. Stapp je mislio da su to bile misli, svijest; Penrose misli da je to gravitacija. Pitanje je: ova teorija koju smo razvijali sa Blanchard-ovom, za deset godina ili ?ak više, da li ?e to biti korak naprijed, ili je to samo sme?e kao ono što je Phipps producirao? Može li se napraviti korak unaprijed ako bi se to kompletiralo?

O: Da.

P: U redu, ako to može biti korak naprijed, glavno pitanje na koje neznamo odgovor je: što je klasi?ni dio? Gravitacija ili svijest, ili nešto drugo? Što? Ili možda, sve je klasi?an dio?

O: Klasi?na fizika negira svijest, gleda na misli kao na prostu funkciju kemijskih funkcija i elektr?nih impulsa koja se zbiva u vakumu, umjesto da se na svijest gleda kao na nešto što je me?usobno povezano sa ostatkom kreacije na svim nivoima kreacije, denziteta i svih dimenzija, što u biti i jest slu?aj. Gravitacija je “ljepilo koje spaja sve aspekte realiteta, fizi?kih i eteri?kih. Ništa nebi postojalo bez svjesnosti koja to percipira. Klasi?ni fizi?ari pretpostavljaju, izme?u ostalog, da su svijest i “mozak” jedno te isto, ili da jedno isklju?ivo omogu?ava drugo. U stvarnosti, mozak je samo vodi? koji potpomaže izraz svijesti u fizi?kom stanju ?ovjeka 3D stanja i sli?nih manifestacija.

P: (L) Željela bih pitati neku vrstu generalnog pitanja: od kada imamo ovu internet stranicu, imamo i prili?an broj posjetioca, ali to je postala je neka vrsta foruma, takore?i... Ve?ina osnovnih koncepcija su ve? na ovoj stranici. Malo po malo ubacujem nove stvari; ve?ina toga je ve? u transkriptama; ali s vremena na vrijeme potrebno je proširenje, na primjer kod teme kao halucinogeni ve?eras; ali za ve?inu dijelova najosnovnije stvari su ve? tamo i o njima se raspravlja. Moje pitanje je: da li postoji odre?eni smjer u kojem sesije trebaju i?i od ovog trenutka?

O: Samo ih pusti neka teku, kao i uvijek.

P: (L) Izgleda da imam manjak ne?eg odre?enog u svojoj ishrani, ali nisam sigurna što je to. Možete mi re?i što je to i gdje je najbolji izvor toga?

O: Što je problem zbog kojeg misliš da postoji nekakav manjak?

P: (L) Imam poreme?en metabolizam i mislim da imam problema sa hormonima.

O: Koje vrste?

P: (L) Upravo one što sam rekla. Poreme?en. To je najspecifi?nije koliko mogu objasniti!

O: Kalcij, kalij nisu baš u ravnoteži. I ti si sklona eksperimentiranju koje se osniva na nestrpljenju.

P: Želim vam postaviti tajno pitanje.

O: Ne. Podijeli to na forumu.

P: Nemogu! To je osobno pitanje!

O: Imaš mogu?nost primiti odgovore za ovakva pitanja u jednako “osobnoj komunikaciji.”

P: (A) U vezi programiranja. Mogu to raditi toliko dugo koliko mi dobro pla?aju. Ali na univerzitetu imam pristup ?asopisima, knjigama i tako dalje. Ali možda mi to ne treba. (L) Da li je stabilna situacija na poslu?

O: Stabilna je ako je zamorna.

P: Takva je sigurno. Laku no?.

O: Laku no?.