Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-1998-11-14


14.11.1998.

 

P: Pozdrav.

O: Pozdrav.

P: I koga imamo ve?eras sa nama?

O: Koorka.

P: I kroz kuda prenosite?

O: Kasiopeja.

P: (A) Imam pitanje koje se proteže do oko godinu dana unatrag, kada ste pri?ali o brojevima 1, 2, 3; i kako su oni važni. Dali ste nam neke primjere: 1,1; 2,2; 3,3; 1,1,1; 2,2,2; 3,3,3; 1 povrh 2 ili 3; 111, 222, 333; smisao je vjerovatno u tome da je bilo što, što je važno, povezano je ili se svodi na 1, 2, 3 ili na kombinaciju to troje. Bilo kako bilo, kad sam pokušao da to shvatim matemati?ki, primjetio sam da nikad ne koristite NULU. U matematici bilo koji sistem koristi nulu, 101 je tako?er sistem da se nešto kodira. Zašto ste propustili nulu? Što je bio razlog?

O: Samoponištavaju?i faktor dopušta nuli da se pojavi u bilo kojem nizu ako je to potrebno. Što 0 predstavlja?

P: (A) U bilo kojem sistemu brojeva mi upotrijebimo nulu zato što se bilo koji brojevni sistem zasniva na nuli i nekim brojevima. Tako, kada god mi šifriramo brojeve...

O: Da, ali što 0 predstavlja?

P: (A) Kaže nam da na bilo kojem mjestu imamo nulu dane jedinice. Na primjer, kada ja imam 10, to zna?i da imam jednu deseticu i nula jedinica. Bez nule, deset ne bi postojao.

O: Ali, ne može li netko ubaciti nulu gdje mu je potrebna?

P: (A) Naravno da se može ubaciti nula tamo gdje je potrebna, isto kao što neko može ubaciti 3 ili 1 ili 2 gdje je potrebno.

O: Ne. Nula je što?

P: (A) Nula je jedan od cijelih brojeva (L) Nula nije broj. (A) Nula jest broj. (L) Ne, nije. (A) Da, nula jest broj. Minus 1 je broj, plus 1 jest broj. (L) Ali nula nije. (A) Nula jest broj. (L) Nula predstavlja "ne". (A) Ako oduzmeš 1 minus 1, ako kažeš da 0 nije broj... (L) Ali to je primjer samoponištavanja!

O: Da. Kada oduzmeš jedan od jedan, preostane ti ništa. Zato, realno, nula je potencijalno o?evidna svugdje.

P: (A) Kako bih pisao 10 bez da koristim 0? Bez da koristim 0, 10 bi bilo 1. (L) Ili 10 jedinica.

O: Ili 9 + 1. 11 - 1.

P: (A) Ali stvar je u tome da je 11 - 1 isto kao i 12 - 2, isto kao i 13 - 3 i malo je blesavo da se pravimo da to ne postoji!

O: Nitko se ne pretvara da ne postoji, to je svugdje. Neki drugi numeri?ki sistem bi mogao predstavljati "10" to?no kao i kad bi izmislili neki drugi broj da predstavlja tu koli?inu.

P: (A) ) Tako, kada vi upotrijebite 11, 22, 33 i tako dalje, jeste li imali na umu binarni sistem brojeva temeljen na dva broja ili trojni sistem brojeva temeljen na tri broja?

O: Ili / Ili.

P: (A) Da li bi to mogao biti i decimalni sistem?

O: Decimale predstavljaju "plutaju?i faktor."

P: (A) Ja sam pitao da li ste imali na umu binaran ili trojni i vi govorite ili / ili. To nije tako važno, razumijem, ili je ovo, ili je ono. Ali možda kada vi govorite 'ili / ili' o mojem pitanju, mogli biste tako?er govoriti ili / ili o bilo ?emu ina?e. Na primjer, brojni sistem temeljen na 4 brojeva.

O: Da.

P: (A) Što nije u redu sa 4?

O: 4 nije prim ( prosti ) broj.

P: (A) Imam jedno drugo pitanje. U jednoj aprilskoj seansi rekli ste: ‘?etverodimenzionalno, ?etvrti denzitet, vidite li?' Zna?i, povezali ste ?etiri dimenzije sa ?etvrtim denzitetom. Meni nije poznato kako se 4-ti denzitet može matemati?ki predstaviti, ali znam kako matemati?ki predstaviti ?etiri dimenzije. To je bilo prvi put da ste povezali dimenziju sa denzitetom. Da li tu stvarno postoji neka veza?

O: Da, zato što se 4-ti denzitet doživljava u 4-ro dimenzionalnoj realnosti.

P: (A) Kad govorimo o 4-dimenzionalnoj realnosti, da li je to onaj tip 4-dimenzionalne realnosti koji je predstavljen u Kaluza-Klein teoriji?

O: Vizualni spektar.

P: (A) Da li to zna?i da ?etvrta dimenzija nema NIKAKVU vezu sa petom dimenzijom koja je predstavljena u Kaluza-Klein teoriji?

O: Da.

P: (A) Da, povezana je?

O: Ne, nije povezana. Postoji jedna greška u tim teorijama koja je u vezi prizme. Što ti to govori?

P: (A) U vezi prizme?! Vizualni spektar? Ne znam što bi mi to trebalo re?i. Nikada nisam naišao ni na kakvu vezu svega toga sa prizmom. Ali, što je ta 4-ta dimenzija? Da li je to jedna dodatna dimenzija izvan ove naše 3. prostorne dimenzije ili je to vremenska dimenzija?

O: Nema "Ajnštajnovog vremena." To je jedna dodatna prostorna karakteristika. Pojam "dimenzija" je tu korišten samo da bi se jednostavnije prišlo uobi?ajenim karakteristikama kojima se opisuju tri dimenzije. Ta dodatna "dimenzija" dozvoljava nekome da simultano vizualizira prema van i prema unutra.

P: (A) Kad govorite o toj 4-toj dimenziji, što je najbliži pojam tome od onih pojmova koji postoje u današnjoj fizici? Ne mogu na?i ništa što bih mogao usporediti s tim. To nije teorija relativiteta, nije Einstein, nije u Kaluza-Klein...

O: To?no, zato što ni ne postoji neka hipoteza o tome.

P: (A) Htio bih sada pitati o mom eksperimentu sa prim brojevima. Pokušali smo staviti prim brojeve u piramidu, kako bi otkrili što ste vi mislili sa svojim pojmom "piramidalno". Postoje piramidalni brojevi koji su u vezi sa piramidama. Tako da smo mi stavili ove prim brojeve u piramide, u ?etverokute, razne stvari, generirali smo zvukove sa prim brojevima, ali ništa iz toga nije proizašlo, a ja nemam više ideja što slijede?e probati. Što tu u biti tražim? To je pitanje. Što nam nedostaje?

O: Vama ništa ne nedostaje. Vi jednostavno niste došli do to?ke presjecanja puteva.

P: (A) A što u vezi ovih zvukova? Produciranje zvuka; što to treba posti?i? Recimo da eksperimentiramo sa produciranjem zvuka, što bi trebali tražiti sa ovim eksperimentima?

O: To vam ne možemo re?i! Onda vaša potraga nebi uop?e imala nikakvog smisla.

P: (L) Jedna stvar koju sam primjetila u jednoj od konstrukcija koje je on napravio, po?eo je sa 1 na vrhu i obišao je piramidu, spuštaju?i se na istim to?kama na svakoj razini, nastavljaju?i okolo, pune?i cjelokupnu piramidu sa prim brojevima, bilo je 100 razina ( slojeva ) i jedna stvar koju sam uo?ila je da kada se ovaj objekt vrti i gleda iz drugih prespektiva, da su postojali neki ?udni oblici ili konfiguracije; u jednoj to?ci mogla bih jasno vidjeti spiralu, a na nekim mjestima su postojale jasne rupe koje su se protezale kroz cijelu piramidu. U vezi ove odre?ene metode, za koju mislim da ide u pravom smjeru, da li bi postojala prednost u tome da se izmisli specifi?na metoda slaganja prostih brojeva? Da li bi to donijelo bolje rezultate i ako bi, da li bi nam mogli dati neki trag što se ti?e boljeg na?ina poslagivanja brojeva?

O: Pokušajte pomo?u magneta. Magnetska površina, kombinirana sa metalnim strugotinama.

P: (L) Ako metalne strugotine trebaju predstavljati proste brojeve, da li manji brojevi,…(A) Kada vi govorite o upotrebi magneta, da li bi bilo dovoljno ako predstavim ove magnete matemati?ki, na kompjuteru?

O: To bi bio po?etak. Ti želiš trodimenzionalni model.

P: (A) Ok, gotov sam. (L) Imam par stvari od prošlog tjedna. ?ini se da je Kathy sanjala u otprilike isto vrijeme kad mi smo imali sesiju. Bio je kao refleksija onoga što se zbivalo ovdje. Ona kaže: "Kao što sam spominjala prije nekog vremena, mi spavamo "u komadima"  i to je malo poremetilo moj san, tako da ne do?em do sna tijekom malog "kratkog odmora" od 00:00 do 01:15 prije posla. Budu?i da je kasnije "realno" spavanje tako duboko i moram sko?iti iz kreveta u 14:00 ili 15:00 popodne i prionuti na posao, bilo koje sje?anje na san je brzo izgubljeno. Stvar je u tome da sam ju?e ujutro nakon ?itanja Mike-ove zadnje poruke iz sna rekla sama sebi: "Sopstvo i bilo tko oko mene, tko mi pomaže, želim da komunicirate kroz moje snove i da mi kažete što se zbiva." Otišla sam u krevet…. ništa. Prošlu no? sam imala dosta vremena za odmoriti se i nisam mogla ostati budna. Zaspala sam sat vremena prije nego ina?e i prije nego sam zaspala, ponovila sam ovu "Sopstvo" izjavu. I ovo je što se dogodilo: Sanjam da smo Bob i ja napustili ku?u u istom autu ( što ina?e ne radimo ) i ?im smo izašli iz ku?e, naše dvorište se promjenilo u neku vrstu plaže. Nebo je bilo crno i kristalno jasno sa milionima zvijezda koje su sijale dok smo buljiili u njih i jedan meteor je jurio preko neba. Nakon toga taj meteor je postajao svjetliji i svjetliji dok cijelo nebo nije zasjalo i više nismo mogli vidjeti ništa drugo.U tom trenu sam rekla: "Užas, ova zvijezda nam uništava nebo." Onda smo se po?eli voziti na posao, a ispostavilo se da je moj posao skupljanje sme?a. Pitam se zašto smo zamijenili poslove i izlazim iz auta koji ima prikolicu i pokupim limenke iz lokala u kojem smo napravili pauzu. Shvatim da ima samo nekoliko recikliranih limenki i Bob ih uzme da ih stavi u prikolicu. Dolazi nam u susret ?ovjek koji šeta svog psa, ja gledam Boba, mi?e kola i prikolicu preko ceste i uo?avam da je to stari auto kojeg više ne posjedujemo i on ga je parkirao uz naš novi auto, koji se pojavio niotkuda. Dok prelazim ulicu da raspravim sa Bobom što je slijede?e za u?initi u ovom novom poslu, stari automobil se po?ne kretati po ulici sam od sebe i krenu dolje, niz cestu. Mi stojimo tamo i zapanjeno promatramo. Zatim je skrenuo s ceste u mo?varu i po?eo tonuti kao brod, u tu mo?varu. Ja vi?em prema Bobu: "Oh ne, što ?u sada voziti?", i on otr?i i pokuša ga spasiti. Motor se sad ve? promijenio u propeler i sije?e strujne vodi?e iznad nas i ja se bojim da ?e vodi?i pasti i ubiti udarom elektri?ne struje Boba, tako da ja tr?im prema njemu po cesti, koja se preobratila u dubok plovni kanal i pokušavam tražiti pomo? kod obližnje ku?e. Cesta je duža nego prije i ja sam sigurna da ?e nas ti strujni vodi?i oboje dohvatiti. Kod te ku?e žena je u ku?i i ja joj dovikujem: "Zovite 911, strujne žice!!"Onda se okre?em da vidim što radi Bob i kažem: kladim se da je on u toj vodi na cesti i on je poskakivao kroz tu vodu prema meni i tu sam se probudila." (L) Poslije mi je pisala da je zaboravila jedan detalj?i?, u vezi A****. Ona kaže: "Prije nego smo napustili ku?u, bacila sam pogled na našu k?er, 16 godina i njenog de?ka koji šetaju po ku?i. Sin, 12 godina je tu tako?er vrlo kratko, prije nego smo vidjeli zvijezde na nebu. Ovo je malo ?udno. Da li mislite da sam bila "uspavana". Da li je tako nešto mogu?e?" (L) Tako da, interesantno je da su u njenom snu izvjesni elementi koji su povezani sa tom prošlom sesijom, kao npr. razgovor na telefon, pri?anje o poslu i karijeri, BRH-ovo spominjanje Zemlje kao mo?vare, moje diskutiranje o A**** i tako dalje. Tu je takodjer bilo spominjanje vozila kad sam razgovarala sa BRH-om i povezanost sa mojim prošlim snom u vezi toga da nešto eksplodira na nebu i slika plaže. Ona je mislila je bilo vrlo neobi?no da je zaspala na na?in na koji je zaspala i u vrijeme u koje je zaspala. Moja prva misao je bila da je ona bila ovdje prisutna u nekom smislu. Može komentar?

O: To je odraz ?asnog projekta.

P: (L) Kakav ?asni projekt?

O: Borba zamijenjuje samozaboravnost.

P: (L) Možete li komentirati bilo koji drugi dio toga? Ne mogu pitati specifi?na pitanja umjesto nje, ali mislim da bi ona htjela rado imati par analiziranih detalja.

O: Snovi predstavaljaju ciljeve, ponekad i realizaciju potencijala.

P: (L) Što je predstavljeno sa mjenjanjem posla u posao skupljanja sme?a?

O: Prebiranje traže?i istinu.

P: (L) Što je bio ?ovjek koji šeta psa, budu?i da se pojavljuje u oba njena sna?

O: Podsjetnica da otklju?a sje?anje/paravan memoriju.

P: (L) Paravan memoriju ?ega?

O: Životinje predstavaljaju druge vrste živih bi?a.

P: (L) Koje druge vrste?

O: Bilo koje.

P: Kao na primjer "Sivi" vanzemaljci?

O: Ne.

P: (L) Što zna?i opasnosti elektri?nih vodi?a u vodi?

O: Opasnost je o?igledna onima koji promatraju, zar ne?

P: (L) Ho?ete li vi re?i da ove slike zna?e da su oni bili oteti?

O: Ne.

P: (L) Da li je mogu?e da je ona bila "uspavana" tako da bi mogla biti prisutna ovdje?

O: Da, to je mogu?e na eteri?kom nivou.

P: (L) Da li je bila u stvari prisutna sa nama na jednom drugom nivou?

O: Možda.

P: (L) Ona kaže: " … ?im je ?ovjek sa psom prošao, uo?ila sam ženu koja dolazi sa druge strane i putevi su im se presjekli, ona se zasutavila kod jednog drveta i dobila sam utisak da je telefonirala, kao da je s druge strane drveta bila telefonska govornica." (L) Mislim da je ovo ?udno, budu?i da smo na telefonu proveli veliki dio prošle sesije. Dalje ona kaže: "U isto vrijeme žena iz ku?e je upitala ?ovjeka sa psom: "Zašto opet prolaziš ovuda tako brzo?" Sljede?e, ta žena je vani i pri?a s nekim na telefon i ja se pitam zašto nitko ne uo?ava da sam ja tu! (L) Neki komentar o ovom mimoilaženju i dvije žene na telefonu?

O: Kada vi ste svjesni, ?ak i sakrivene stvari budu raskrinkane.

P: (L) Ok, njen muž je imao sli?an san. On je napisao: "Ja idem niz cestu no?u i imam cilj, iako isprva ne znam gdje je taj cilj. Nekoliko automobila prolaze pored mene u istom smjeru vrlo polako, ali ja ne obra?am pažnju. Cesta postaje prljavija i postaje gore što više automobili prolaze pored mene. Zatim jedan automobil do?e vrlo blizu mene i ja pomislim da ?e se sudariti sa mojom rukom. Izgleda kao jedan evropski auto sa 3 kota?a tako da me ovo iznena?uje, ali kada pogledam iza, postoji ih mnogo više sli?nih ovom autu. Kad me je auto udario nije me boljelo, jedan komad auta je otpao i ja pomislim kako ?u ga mo?i vratiti natrag, ali taj komad se otkotrljao do mjesta gdje je auto skrenuo sa ceste. Kad sam došao do auta, jedna žena je izašla van iz auta i gledala nebo, me?utim njene o?i su bile zatvorene. Ona hoda oko auta ne vide?i mene, sudari se samnom i ja kažem na to: "Oprez, oprez!" Ona otvori o?i i kaže mi: "Zašto moraš otežavati stvari?" Ja kažem: "Ne pokušavam da otežavam stvari nikome, samo pokušavam do?i ku?i." Nastavljam hodati i ?ujem je kako nešto govori, ali ne znam što jer ?OVJEK SA PSOM prelazi cestu sa druge strane. ( Mislim da je ovaj ?ovjek u krivom snu. ) Naši pogledi se sretnu ali mi ne govorimo ništa. On je visok i mršav i ne ?ini se prijete?i. Pas se samo ?ini da je na kraju uzice, ali ga nisam pogledao i neznam na što je li?io. Oni se ?ine da idu prema šumi s druge strane ceste i dok ja hodam, cesta skrene lijevo i put vodi paralelno sa šumom. Vidim svjetlost baterije iz pravca tog ?ovjeka i shvatim da on pokušava i?i ispred mene i osje?am to kao prijetnju i potr?im. Zatim se moj strah smanji i probudim se slušaju?i Pink Floyd "Tamna strana mjeseca",  iako sam bio smanjio radio tako da ?ujem samo šapat koji me nebi trebao probuditi. (L) Imate li kakav komentar o ovom ?udnom snu kojeg je Bob imao? Posebno ?ovjek koji hoda s psom…

O: Pas je ljubazni predstavnik "centrale vanzemaljaca".

P: (L) Da li vi ho?ete re?i da su oni bili oteti i da ovi snovi predstavaljaju otmice?

O: Mogli bi biti sje?anje na otmicu.

P: To zna?i da kad postajemo svjesniji u op?enitom smislu, mogla bi nam na površinu isplivati sje?anja iz prošlosti? ?ak i kad se to "isplivavanje" dešava na ovako ?udne na?ine?

O: Da.

P: (L) Još neki komentar?

O: Ne.

P: (L) Slijede?e, Mike piše: "Ok, sada stvar sa snovima postaje ?udna. Dakle, trebam obratiti pažnju na koincidencije. Pa, evo jedne: jedan ?ovjek sa posla, Marc, sa kojim se dosta dobro slažem, pita me ju?er iz vedrog neba: "Jesi imao ?udnih snova u zadnje vrijeme?" Ja sam se zapanjio i rekao da jesam. Mi živimo vani, na selu i to ne daleko jedan od drugog. On je opisao svoj san, a ja svoj vrlo kratko. Prvo je rekao da se prije nekog vremena našao na mjestu gdje je osje?ao jaku nazo?nost zla ( i ovo nije normalan tip iskustva za njega ). On je planirao logorovati tamo, ali nakon 2 sata nije više mogao izdržati na tom mjestu i otišao je. ( Ovo je bilo realno, ne san. ) U snu, on je imao taj isti osje?aj. Mi smo pomogli prijatelju da izgradi tronožac, da bi izvukli motor iz automobila." Ovo je jako ?udno jer je Kathy spomenula motor koji se pretvorio u propelere koji su prerezali strujne vodi?e... tako da oba bila reprezentacija motora s nekakvim produžetkom uvis... Dalje on nastavlja: "Oni su htjeli uzeti konopac da izvuku motor iz auta, ali nešto im je reklo da nemogu uzeti to uže jer su se dva de?ka objesila s tim. Uže je postalo živo i nekako je isparilo. Ovo je trenutak kad je osjetio osje?aj zla." Ta dva de?ka su bila tinejdžeri i sinovi vrlo bliskog prijatelja i oni su još uvijek živi. Zabrinut sam zbog ovog sna, kao i Marc budu?i da se on ina?e ne sje?a svojih snova, ali ovaj ga je vrlo potresao. Da li su de?ki u fizi?koj opasnosti, od sebe samih ili neke vanjske sile? Da li je ovaj san na bilo koji na?in važan za mene? Imate li bilo kakve natuknice o zna?enju sna za Marc-a? Ja sam mu rekao da ?u vas pitati o snu. On je rekao da je to ok. ( zapravo nisam spominjao Kasiopejce. Ne mislim da je on spreman za to. Rekao sam da imam prijateljicu koja interpretira snove ) Imaš li dosta informacija da možeš pitati bilo kakva pitanja? Mogu li se Kasiopejci 'spojiti' sa Marcom bez dodatnih informacija?" (L) Možete li odgovoriti na bilo koje od ovih pitanja?

O: Zlo mjesto bi vam trebalo nešto re?i, zar ne? ( upozoriti na nešto )

P: (L) To zna?i da kad je on otišao kampirati, nešto mu se desilo tamo i on se tako?er sje?a otmice, da li je to to?

O: Moglo bi biti, ali nemojmo donositi preuranjene zaklju?ke.

P: (L) Ok, što je predstavaljala ovaj konopac koji je ispario?

O: Ne pitaj što predstavalja, nego kuda vodi?

P: (L) Kuda je uže vodilo?

O: Moraš analizirati.

P: (L) Kuda je uže vodilo? Do nekog mjesta? Uže je u?inilo da se osje?a kao na tom zlom mjestu?

O: On bi trebao istražiti ovo.

P: (L) Kampiranje ili zlo stvarno mjesto?

O: Kamo vodi uže.

P: (L) Uže je vodilo do dva de?ka, da li je to kuda vi ciljate?

O: Mi kažemo da pitaš njega.

P: (L) Da li san zna?i da su ta dva de?ka u opasnosti?

O: Ne zapravo.

P: (L) Da li su ova dva de?ka na neki na?in povezana sa ovim snom?

O: Možda.

P: (L) Da li postoji zna?enje za Mikea u ovom snu; ?injenica da je taj ?ovjek došao s tim iz vedra neba?

O: Da.

P: (L) Koje je bilo zna?enje za Mikea?

O: Trebalo bi biti jasno uskoro.

P: (L) Bilo koji drugi trag u vezi s tim?

O: Ne.

P: (L) Mike je poslao listu s pitanjima. On pita: "Tko je programirao moj um?"

O: Zar nezna? Svi su programirani samim tim što "ulazi ( se unosi ) u um".

P: (M) I tko mene upozorava?

O: Spiritualno tijelo/sopstvo.

P: (M) Da li bi trebao i dalje koristiti RV kao sredstvo za dobijanje odgovora, za pomaganje u našem "Traženju bogatstava" i za spiritualni rast generalno?

O: Da.

P: Zasto je "Cognitive Sciences Institute" rekao da su RV sesije za 60% bolje kad smo povezani oko 13:30 +/- 1 sati po našem lokalnom vremenu? Kakva je tada naša veza sa svemirom koja utjece na RV?

O: Snaga psihi?ke rezonancije zbog kemijsko/magnetskog balansa kad je u skladu.

P: (M) Ja sam imao seriju snova nedavno, koji su se me?usobno odnosili jedni na druge i kako ja to osje?am - odnosili na doživljaje sa vanzemaljcima. Moj tata je bio u mnogima od njih, obi?no kao netko koga pitam za savjet. Da li se ovo ti?e ?injenice da smo se zbližili godinama i da on je postao pun podrške prema mojoj "potrazi"? Ume?em li ja njega u snove za utjehu? Postoji li išta ina?e o mojem ocu i ovim snovima?

O: Otac je vodstvo prema ponavljaju?im iskustvima.

P: (L) Kojim konkretnim ponavljaju?im iskustvima?

O: Istraži.

P: (M) Što reprezentiraju ove spajalice?

O: Ugra?ena silikonska zrnca.

P: (M) Kako su oni uop?e dospjeli u moju kožu?

O: Projicirano.

P: (L) Od koga?

O: 4. denzitet OPS.

P: (L) Kada?

O: Tri puta, po?evši sa šestom godinom.

P: (M) Da li su predavanja o to?kama pritiska pokrenula ove snove?

O: Ne.

P: (M) Pogotovo snove o mojoj lijevoj ruci? Što je to bilo što sam držao prema svom trbuhu, što su mi vanzemaljci htjeli oduzeti?

O: Kvarc.

P: (M) Zašto je to bilo meni toliko važno?

O: Komunikacijska veza.

P: (L) Prema kome ili ?emu?

O: Znaš.

P: (M) Ja nikad ne osje?am taj tromi i usporeni osje?aj tokom sna kao mnogi drugi ljudi. Da li je to zbog mojih treninga borila?kih vještina?

O: Ne.

P: (M) Da li ?e mi moj trening pomo?i u tome da analiziram što se desilo ( u ovim iskustivma sa vanzemaljcima, bi?ima 6 denzitea, nadolaze?im katastrofama itd. )??

O: ?ekaj i vidi.

P: (L) Ok, u vezi sa sesijom, on je rekao u vezi karijere i posla: "Mislim da bi se tu mogla primjeniti stara Zen izreka: Prije prosvjetljenja nasjeci drva i donesi vode. Nakon prosvjetljenja nasjeci drva i donesi vode". Mislim da je ovo jako slatko. Onda je rekao o primjedbi koju ste vi dali u prošloj sesiji na pitanje da se vas direktno kontaktira: "Sveta Transformacijo, Batmane" Da li ste ?uli što su oni uravo rekli? Da nas Ark vodi u 4 denzitet! Vau!! To zna?i, mi imamo toliko vremena koliko Arku treba da shvati što on treba raditi! To bi mogla biti jako interesantna vožnja!" Možete li to komentirati?

O: Ne treba daljnjih komentara.

P: (L) To zna?i da je Mike-ov komentar BIO komentar?

O: Da.

P: (L) Ok, htjela bih pitati: koja je veza izme?u Neormm i Odiem?

O: Uzmi oba izraza i traži skrivene rije?i.

P: (L) Da li su oni sli?ni po prirodi ?ak i kad ne tražim skrivene rije?i?

O: ?

P: (L) To nije od pomo?i! Ok, primjetili ste da gradimo psihomantium. Da li imate bilo kakvih prijedloga za poboljšanje ovog inžinjerskog ?uda?

O: Isprobajte ga.

P: (L) Pa, naravno da ga isprobavamo. Trebamo li svi zajedno to raditi ili što? U ?emu je stvar?

O: Ako bude bilo potrebno.

P: (L) Koji bi bili tragovi koje trebamo?

O: Bolovi koji nastaju zbog psihi?ke gladi.

P: (L) Imala sam par snova prošli tjedan tako?er. U jednom je bila telefonska govornica koja je bila poput koncertne dvorane iznutra. Ljudi su došli k nama na audiciju za nešto i mi smo bili izvan ove telefonske govornice, slušaju?i te ljude, misle?i da ?emo na?i nekoga sa glasom koji bi proizveo antigravitaciju. Sljede?i dio sna, plesala sam 'Sugar Plum Fairy' ( iz baleta ?ajkovskog - Krcko Oraš?i? http://images.google.com/images?hl=en&q=Sugar+Plum+Fairy prim. prev.) ?ula sam glazbu i promatrala svoja stopala. U snu sam se probudila i Ark mi je govorio: 'Vidi draga! Radi! Pogledaj u svoje noge!' I tu je bilo nešto o mojim nogama. Jedina stvar koja sam primijetila u realnom životu je to da su me moje noge UISTINU jako boljele, nekad je jako teško hodati.

O: Moja draga Laura, nebi htjeli da izgleda te grdimo, ali molimo te nemoj pokušati pretvoriti ovaj forum u "centralu analiziranja snova". Zapamti, neki snovi, kako god dubokoumno izgledali, nisu ništa više nego podsvjesno lupetanje.

P: (L) OK, Tako?er, nakon toga sam sanjala da sam na obali mora i pas je bio svezan i ja krenem odvezati psa i moji zet i snaha su se razvodili i on uzeo psa. Mislim, vi ste REKLI da obra?amo pažnju na naše snove, da ?emo imati interesantne snove, kao i vizije. Pa, ja sam obra?ala pažnju.

O: Da, ali ti ve? možeš razlu?iti.

P: (L) OK, zaboravite to. Upravo ?itam ovu knjigu koja se zove “The Jesus Conspiracy" o Turinskoj marami. Jednom smo vas pitali o tome i vi ste rekli da se tu u stvari radi o otisku lica nekog rimskog radnika. Prema svemu sude?i je taj radnik bio razapet. Da li je to razape?e bilo napravljeno na takav specifi?an na?in, kao što je bilo opisano za Isusa, sa namjerom da se stvori iluzija, da je ta marama MORALA biti Isusova, budu?i da je Isus bio jedina mogu?a osoba, koja je mogla patiti od takvih mu?enja i to?no takvih rana, kao što su opisane u evan?eljima?

O: Ne. Raspe?e je nekada bila "popularna" metoda kažnjavanja.

P: (L) Možete li nam otprilike re?i koje je godine ovaj Rimljanin razapet?

O: 399.g.

P: (L) Dobro, analizom krvi na marami utvr?eno je da ona pripada AB grupi, me?utim, sve ovo je ipak mnogima bilo dovoljno da zaklju?e kako je Isusova krv bila AB grupe…

O: Me?utim, nije.

P: (L) Prema mojim povijesnim istraživanjima AB grupa nije ni postojala za vrijeme Isusa. Dobro, pustite me da ubacim sada ovo pitanje. Ako je dio korištenja psihomantiuma da se Zemlju dovede do to?ke prilago?avanja prijelaza prema 4. denzitetu, da li je dio tog projekta tako?er na neki na?in, otvaranje prolaza za Isusa, koji je trenutno u stanju kako ste rekli, suspendirane animacije, kako bi se on ponovo pojavio u ovom našem svijetu?

O: Ili kako bi se ponovo pojavio u svijesti.

P: (L) U svijesti koga ili ?ega?

O: Svih pripravnika za 4-ti denzitet.

P: (L) Pa, vi ste jednom rekli da je on bio zapravo u tom "vremenskom vrtlogu" u stanju suspendirane animacije, takore?i, ili na mjestu koje nema vremena...

O: Da.

P: (L) Da li ?e se nešto desiti tamo gdje je ova individua, Isus...

O: Nema potrebe za to.

P: (L) Dobro, u ovoj to?ci pripremanja za tranziciju prema 4-tom denzitetu, što ?e Isus raditi u tom svom stanju suspendirane animacije? Da li ?e on ostati u tom stanju zauvijek ili ?e se sam negdje premjestiti?

O: Vi ?ete se premještati. Nakon toga vidjet ?ete stvari koje sada nemožete vidjeti.

P: (L) Naravno! Ali ?ini se da je veliki problem da ulovimo bit te promjene! To je, ?ini nam se, naša misija, potraga, cilj svega ovoga, ili sam opet skrenula s traga?

O: Nije "cilj", samo jest.

P: (L) Zašto se ?ini da vi s vremena na vrijeme kažete da nas troje ovdje i možda ostali, igraju nekakvu ulogu u ovom dešavanju? Nije li to istina za mnoge ljude?

O: Nije istina za mnoge.

P: (L) Ima li tu nešto u našim aktivnostima što je povezano sa supernovama?

O: Ne.

P: (L) Zašto ste vi zahtijevali od nas da istražujemo supernove?

O: Da bi bili informirani, da pove?ate vašu bazu znanja.

P: (L) Da li supernove igraju bilo kakvu ulogu u ovom podešavanju prijelaza na 4 denzitet?

O: Možda.

P: (L) Onda, da li naše aktivnosti ovdje na Zemlji utje?u na dešavanja u dubinama svemira na zna?ajniji na?in?

O: Za one koji su osjetljivi za te stvari.

P: (A) Htio bih pitati da li je na vrhu Velike Piramide postojao "završni kamen" na vrhu?

O: Da.

P: (A) Kojeg oblika?

O: Piramidalni, na 20 % pozitivnog pomaknu?a od baze.

P: (L) Od ?ega je bio konstruiran?

O: Oplata od vapnenca.

P: (A) Da li je bio uklonjen?

O: Pao je.

P: (L) Kada?

O: 2809 B.C., kako vi mjerite.

P: (L) Što je bio uzrok pada?

O: Starost.

P: (L) Ako koristimo magnet i princip željeznog punjenja, da bi poredali prim brojeve u piramidalnom obliku, gdje da postavimo magnet, u kraljevu komoru ili kralji?inu komoru?

O: Kraljevu.

P: (L) Kako treba biti orijentiran? Regularna sjever/jug orijentacija?

O: Da. Magnetska, ne polarna.

P: (L) U mojoj maloj potrazi sa mojim kartama, došla sam do zaklju?ka da gradovi Laon, Lyon i Luxemburg - ta tri grada su imenovani od korijena svjetlo ( light ). Tako?er, tu je i Leiden. Ova 4 grada oblikuju interesantan geometrijski oblik kad se povežu jedan s drugim, posebno prva tri. Moje pitanje bi bilo: jednom kada je netko sagradio ovaj tip trokuta sa strijelom, što se može u?initi s njim?

O: Staviti na livadu djeteline.

P: (L) Ok, u ?itanju atlasa traže?i imena sa ?udnim povezanostima, jedina stvar koju sam našla jest 'Hot Springs, Arkansas.' Možete li komentirati?

O: Ne.

P: (L) Pa, kao što znate, ja sam ve? našla interesantne povezanosti izme?u "Plain of San Augustin" gdje se desio pad NLO-a u Roswellu, to jest da je to blisko povezano sa Magdalena, Socorro, i sli?nim imenima mjesta u Egiptu i na Kanarskim otocima kao npr. RosTau i Saqqare, a slika St. Augustina je bila zamjenjena sa slikom St. Anthony-ja u pri?ama o Svetom Gralu, i o tome da se slavi 17. Januar, koji je dan Janusa, ?uvara vrata, i Augustus je bio vladar u vrijeme ro?enja Isusa, to ime je navodno ime onoga tko je navodno "kreirao" crkvenu dogmu i koji je napadao gnostiku tako energi?no. Tako da sva ta imena su TU, ali nemam ideju na koji na?in da ih posložim...

O: Ne sada, moja draga, ne sada! Za sada, laku no?.