Kasiopejske transkripte-1998-06-06


06.06.1998.  T., J., F., Ark, Laura
P: Zdravo.

O: Zdravo.

P: Koga imamo sa nama ve?eras?

O: Ekokiah.

P: I kroz kuda prenosiš?

O: Kasiopeja.

P: Ark bi želio da zna nešto o programskom projektu u koji je uklju?en. To o?igledno izgleda kao nemogu? zadatak i mi bismo željeli da znamo postoji li nešto što vi možete re?i i što bi ga usmjerilo u ispravnom pravcu?

O: Koristite bibliotekarske resurse materijala kao inspirativnu osnovu.

P: Drugim rije?ima, on ?e na?i nešto u knjizi što ?e mu dati klju? ili indiciju?

O: Da.

P: Bilo kakve druge indikacije sem te? To je prili?no zahtjevan zadatak...

O: Interesantno je da vi to deklarišete kao nemogu?e ?ak i na po?etku.

P: Pa, to je samo moje vi?enje.

O: Da li neko zna kakva je neproputovana cesta?

P: Ne. Šta je to? Ako je ne proputujete ne?ete znati. (T) Kako znaš da ?e biti skoro nemogu?e ako je ne proputuješ? (L) Vidim! Oni mogu govoriti da ?e biti mnogo lakše nego što mi to mislimo.

O: Mi vam kažemo: Ne donosite preuranjene zaklju?ke!

P: (A) Ja ?u morati da odlu?im o tome da li ?u predavati na jesen, ili se nadati da ?u ovo nastaviti kao novi projekat kada završimo ovaj?

O: Istražite za odgovor.

P: Pa, on ?e morati da ispuni svu tu papirologiju ponovo za predavanje, i ako ispuni, on ?e morati to da uradi jer ?e biti obavezan – zato je važno da odlu?i sad nego kasnije.

O: I, šta Arkadiuzsov instikt kaže?

P: Njegov instikt kaže da on ne želi da predaje jer ga predavanje ubija, ubija mene, i bilo bi mnogo bolje da...

O: Onda?!?

P: Mi ne želimo da predvi?amo da ?e on imati taj drugi posao i ostaviti predavanje i onda otkriti da nemamo posao!

O: Ako je netko „ubijen“ od ne?ega, a netko ne želi biti ubijen... šta bi onda taj netko trebao uraditi?

P: Znam. Ne treba to da radi. Tako jednostavno. Dobro, sada, pregledao sam naše stranice o Isusu za internet, i o subjektu ovog Isusovog života koji ste mi vi dali, nekoliko detalja, spomenuli ste da je Isusov biološki otac bio pojedinac zvani Tonatha. Onda, rekli ste da je ta individua bila ?lan onog što vi zovete „Bijela Sekta“ tako?e znana kao Arijevska. Arijevci nisu ta?no znani kao sekta, ali koja sekta je bio me?u Arijevcima koju vi spominjete; kako se zvala?

O: Bijela sekta.

P: Zna?i, zvali su se bijela sekta. Da li je to sli?no bijelom bratstvu?

O: Oni svjetle puti koji nose bijeli plašt.

P: (T) Mi ih zovemo KKK ovdje! (L) Sli?no templarima? Postoji li tu, kao naprimjer, ime kojim oni sami sebe zovu?

O: Bijela sekta.

P: I kada su zvali sebe tako, na kojem su jeziku kreirali taj izraz?

O: Aramejskom.

P: Zna?i, mi treba da znamo šta je to na Aramejskom. Koju vrstu u?enja su oni pratili?

O: Sli?no monasima pravoslavnog hriš?anstva.

P: Ako su oni bili sli?ni monasima pravoslavnog hriš?anstva, onda aktivnosti tog pojedinca u tomo što je biološki otac Isusov, bi bile smatrane kršenjem monaškog zavjeta?

O: Sve može biti oprošteno kao pojedina?na indiskrecija.

P: Zna?i, da je Marija znala ko je bio taj pojedinac, za sve namjere i svrhe, monah u toj sekti sa aktiviranom hipnozom naro?ito u njemu... da li je on bio hipnotizovan prvog stepena kao što ste vi rekli u vezi nje?

O: Dovoljno blizu.

P: On je bio monah i morao je uzeti zavjet, taj se doga?aj pojavio i to dijete je bilo za?eto, da li je to ta?no?

O: Da.

P: Da li je ona tako?e bila ?lan nekog reda?

O: Ne.

P: Da li je ona u bilo kom smislu bila neka vrsta djevice hrama, ili je morala provesti cijeli svoj život u pripremanju da bude spremna za to dijete?

O: Ne.

P: Da li je istina da je zajednica Esena koja je preuzela pripreme za dolazak budu?eg Mesije, to je bio njihov ?itav plan, njihov rad?

O: Ne.

P: Ta sekta je postojala... Gdje bio manastir ili grupa locirana?

O: Blizu današnje HAIFE.

P: Gdje je ustvari to dijete ro?eno?

O: Nazaret.

P: Vi ste rekli da on nije putovao ili primio posebno u?enje, još i da je znao da je poseban od po?etka, i da je ta informacija kanalisana njemu. Kako želim da izrazim ovo? U kojem je dobu on primio to prosvjetljenje?

O: Bilo je progresivno.

P: Zna?i, bilo je u jednom periodu vremena. Da li je ikada saznao ko je bio njegov biološki otac, da je njegov otac bio ?lan te bijele sekte... da li je on to znao?

O: Neodre?eno. [Rasprava o geneološkom projektu i krvnim linijama.]

P: (T) Šta ?e Laura na?i kada bude pratila porodi?no stablo? Krvnu liniju?

O: Blokadu.

P: Pa, ve? sam našla prili?no tog. (T) Šta ?e još prona?i?

O: Frustraciju.

P: Dobro, dali ste mi sve te indicije i rekli mi da ?u razumjeti sve u vezi krvnih linija, i sada mi govorite da ?u imati blokadu i frustraciju, zna?i li to da treba samo da odustanem od toga?

O: Jer bi se tome približila na jedan neodgovaraju?i na?in.

P: Treba li jednostavno da odustanem od cijele te stvari o krvnim linijama?

O: Zašto?

P: Jer, vi kažete da ?u pri?i tome na neprili?an na?in, i dobijam blokade i frustracije, a sigurno je da to ne želim?

O: Približi se tome na jedan odgovaraju?i na?in.

P: Neznam šta mislite pod odgovaraju?im na?inom. Šta je odgovaraju?i na?in?

O: Postepeno prolaženje kroz faze.

P: Da li je to odgovaraju?i na?in?

O: Da.

P: (T) Koje faze prolaze postepeno?

O: Odgovor na to je klju? koji trebaš.

P: (T) Faze ?ega?

O: To je otkri?e koje podsti?e u?enje.

P: Zna?i, otkri?u to kako budem išla, pretpostavljam. Jedna ta?ka u vodi do slede?e ta?ke. Jedini na?in da se nau?i je da se to uradi. (A) Izvorno pitanje je bilo bez obzira da li trebamo pratiti to istraživanje krvnih linija... u koju svrhu?

O: Krvne linije otkrivaju sudbinu. Zašto misliš da su bile pokrivene tako temeljito?

P: Neznam ni sama.

O: Odgovor na to je kao kruženje u unutrašnjosti balona.

P: Šta treba za zna?i?

O: Istraži sve mogu?e uglove tog odgovora.

P: +++

O: Ti sada primaš...

P: +++

O: Ili zbunjenost.

P: +++

O: Dio toga, ali drugi ne žele da oni prona?u mnogo više!

P: +++

O: Neki.

P: +++

O: Da.

P: +++

O: Fuehrer je bio taj koji se najviše trudio, ali ni približno dovoljno.

P: +++

O: Na?ite to u smislu da nadjete veoma mo?nu strukturu koja ga je kreirala.

P: Koja mo?na struktura je to bila?

O: „Tre?i Rajh“.

P: I ko je kreirao Tre?i Rajh.

O: Iluminati.

P: Zna?i Hitler je mislio da može na?i nešto što bi mu omogu?ilo da ima potpunu kontrolu...

O: Sli?no kada termit pokušav da pobijedi „Orkin“.

P: +++

O: Nije pokušao, uspjeo?

P: +++

O: Ne.

P: +++

O: Da.

P: +++

O: Jedan od njih.

P: +++

O: Da.

P: +++

O: Da.

P: Šta je to u toj krvnoj liniji što je ?ini tako važnom da se zataškava?

O: Ona vodi direktno do istine na stepenu koji nikada prije nije vi?en na Zemlji otkad postoji 3 denzitet STS.

P: I šta bi bio rezultat te istine?

O: Istina ?e vas osloboditi... jer ste vi zato?eni!

P: +++

O: Postoje mnoge mogu?nosti.

P: +++

O: „Glavna opasnost" je kada se otkriva previše prije nego je netko dovoljno dorastao ili ?uven, na web stranicama, naprimjer. [Rasprava o ograni?enjima „Dajana“ materijala na web stranicama nakon Dajanine smrti]

P: Zna?i, trebala bi biti više pažljiva o onome što govorim u pogledu otkri?ao krvnoj liniji Isusovoj na našim „Isus“ stranicama na webu?

O: Pokušaj.

P: Uredu, ho?u. Gdje je porijeklo te krvne linije?

O: Podru?je Oriona.

P: Koliko dugo su se ve? oni održavali bez bilo kakvog privida ?istote?

O: Neodredjeno.

P: Da li vi govorite da ih oni dalje održavaju i manipulišu njima iz drugih denziteta?

O: To je na vama da otkrijete.

P: Da li te krvne linije nose odre?en kod koji je dizajniran da se aktivira u odre?enom periodu/vremenu ili na odgovor odre?ene frekvencije?

O: Mogu?e, ali zašto se to ne bi odnosilo na sve?

P: Dobro, zna?i dobili smo tempiraju?u bombu u svojoj DNK, svi mi!

O: Možda.

P: U redu, bizarno... (A) To nije uvijek vremenska bomba, to su bombe koje mogu biti zapaljene od strane ne?eg drugog, kao naprimjer znanjem. (L) Da li je to slu?aj, da znanje može otklju?ati te kodove?

O: Da.

P: Odre?ene aktivnosti kao što je meditiranje?

O: Da. Ili... kanalisanje.

P: Zna?i, kanalisanje ustvari može otklju?ati te potencijale...

O: Dosta je na vašoj tacni za ve?eras. Laku no?.

--------

Preveo: Joshua