Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-1998-01-17


17.01.1998.

 

P: Dugo se nismo ?uli. Pozdrav.

O: Pozdrav.

P: I koga ve?eras imamo sa nama?

O: Lopsiatza.

P: O kroz kuda prenosite?

O: Kasiopeja.

P: Kao što znate, imamo...

O: Ovo nije dobra plo?a.

P: Znam. Da li bi trebali raditi sa ravnom Ouija plo?om? Da li bi vi preferirali tu?

O: Na vama je.

P: Prvo pitanje: zašto smo usred tolike grozne zbrke? Stvari bi trebale biti bolje!?

O: Zar ne o?ekujete da postoji nemir popra?en kod 1. nivoa promjena kvantnog života?

P: Prvi nivo promjena kvantnog života? Mislite na promjene koje su ve? uticale ili promjene na koje se NADAMO da ?e utjecati?

O: Oboje i prijelaz izme?u.

P: Dakle, to je neka vrsta 1. nivoa promjene kvantnog života, u neku ruku. Da vas pitam, imamo neku vrstu panike u vezi situacije oko posla jer izgleda da onaj u Orlandu nije upalio, UFL nema nekih stalnih zaposlenja, a ništa nismo postigli niti kod USF-a izgleda. Zasad, ništa. Kroz nekoliko mjeseci, ovdje ?emo vidjeti nezaposlenost!

O: Sve ?e biti rješeno. Klju? za ne?ije prodavanje jest: netko ima prednost tko projicira svoje vrijednosti u Sveu?ilišni sistem Floride i zastupnicima; Državi samoj. Zapamtite, vaša publika jedino može vidjeti "glumca na pozornici" kad se svjetla pravilno fokusiraju na njega. Tako?er, publika i ne dolazi ako "predstava" nije propisno oglašavana. Tako?er vam preporu?amo da protresete grmlje preko svojih advokata za imigraciju da bi dobili neophodne ubrzavaju?e procese kod toga. Ako to oni ne?e u?initi, onda na?ite druge!

P: Napravili smo svašta!

O: Ponovo kontaktirajte "Enterprise Florida".

P: Dobro. Vidjet ?u što ?e se dogoditi. Sad, u vezi A.-inog auta. Što se desilo tom momku koji je udario njen auto? Uništio je njen auto i zato i njen život.

O: Nije napravio takvu stvar.

P: Pa znam to! Ali ona pla?e i misli da je njen život gotov. Mi smo potpuno sretni, bar ja tako mislim, da ju još uvijek imamo sa nama. Zašto tri nesre?e unutar godine dana?

O: Mra?ne snage uvijek napadaju najslabije, ili najranjivije, karike u lancu.

P: Da li je momak zapravo zaspao?

O: Blizu. Hipnotiziraju?e stanje.

P: Dobro. Što mogu u?initi, ili bilo tko od nas, A., ili bilo tko, da izvu?e propisnu lekciju iz totalnog uništenja A.-inog automobila?

O: Priop?avamo standardni odgovor.

P: Znanje štiti.

O: Da.

P: Dobro, još nešto specijalno u vezi linije napada kroz ovaj konstrukcijski projekt?

O: Ne.

P: Pa, kad najurim tog momka, da li ?e mi zadavati probleme?

O: Neke.

P: Ark je otkrio da kad je dobio pla?u u petak, da su promijenili ugovor. To je sve unutar prošlih par mjeseci. Oni sprovode rutinu prekop?avanja kroz sva podru?ja.

O: Borite se za svoja prava. Po?ite izvoru originalnog obe?anja i dobijte potvrdu. Dovedite K. u vezi toga kao saveznika.

P: Dobro. Još neki savjet kako dobiti dozvole koje trebam?

O: Pogledaj služnost.

P: Što?

O: Ponovo ispitaj sudske spise u vezi interesantnih anomalija koje bi trebale raditi u tvoju korist.

P: Ne razumijem. Još neki trag u vezi toga? Pa, vratimo se na situaciju za posao. A: Kad sam došao ovdje, nadao sam se da ?u dobiti nekakav posao i vi ?ete nam pomo?i momci i onda ?emo raditi stvari koje su važne, i dosad, sa svim znanjima koje imam, ?injenica je da sve sange rade u tom smjeru da jednostavno ništa ne mogu u?initi. Ima li neke nade?

O: Da, naravno. Ali moraš prihvatiti da ?e se sve otvoriti korak po korak i ne?eš imati luksuz da znaš unaprijed što ?e se dogoditi. Sve što postoji su lekcije. Možeš izabrati da gledaš na to kao avanturu, ili kao mu?enje... Imaj vjere i više se naspavaj!!! Manjak toga hrani kemijski debalans unutar tebe, i zato vodi do depresije.

P: Pa, uvijek sam volio biti siguran i možda bi trebao poduzeti neke korake prije nego što do?e kraj života?

O: Sarkazam ti neide! Sve ?e biti u redu za tebe i mi to nebi rekli da neznamo da ?e i tako biti.

P: Postoji zna?enje kod pokušavanja integriranja toga u fiziku, i radi koncepta denziteta izgleda da ima nešto u vezi s psihi?kim i sviješ?u, nisam to mogao na?i, sve dosad, kako da kažem, kako da to povežem...

O: To ima veze sa percepcijom i sposobnoš?u za opažanje, što je uveliko odre?eno genetskom strukturom. Vaš realitet je kreiran vašom sposobnoš?u da ga razumijete. Val dolazi jer mnogi traže "maturiranje".

P: Ho?ete re?i da mi zapravo, u nekom smislu, kreiramo val?

O: I obratno.

P: Da li su ti denziteti nešto što može biti definirano u fizici, kao podjele realiteta kod kojih se neke zna?ajnije promjene dešavaju, recimo, granica jednog denziteta koja zna?i po?etak drugoga?

O: Ovo, kao i mnogo drugog, jest toliko teško vama za shvatiti jer imate vaš ograni?eno vi?enje. Zapamtite, vi vidite denzitete ispod vašeg prili?no dobro. Ali oni ne percipiraju vas onako kako vi u stvari jeste.

P: A: Rekli su to u fizici, da mi imamo jednu sedminu jednadžbe... L: Kad su to rekli, govorili smo o ?estici antimaterije u vezi materije i smjeru vremena, pa se to odnosilo na jednu sedminu jednadžbe. A: Ali, na ono što sam mislio jest da životinje, minerali, da su oni opisani pomo?u samo jedne fizike koju smo nau?ili u školi. Mi ne vidimo to kao druga?iji denzitet.

O: Samo radi toga što znate da su tamo. Vi ne možete mjeriti to što je iznad vašeg nivoa! Radi percepcije, kad koristite instrumente za mjerenje koji samo mogu mjeriti ono što vi percipirate.

P: Mi smo kreatori formi. Mislim, nije Priroda ta koja kreira; to smo mi koji vidimo poredak u potencijalnom kaosu. I mi vidimo više nego životinje, kao što i izgleda. Da li je to što ste mislili pod tim, da je viši denzitet u mogu?nosti vidjeti više ure?enosti?

O: Pa, blizu, možda, ali vi pokušavate pomo?u ogledala vidjeti van.

P: Ono što pokušavamo razumijeti jest: opisali ste 7 denziteta. Tri fizi?ka, tri eteri?na i jedan u sredini koji je varijabilan. Ono što mi pokušavamo saznati jest neki na?in da to iskažemo matemati?ki. Neki na?in na koji bi to razumjeli kao univerzalan jezik matematike. Jer ako bi to mogli u?initi, matemati?ki govore?i, to bi pomoglo našem razumijevanju i sposobnostima percipiranja.

O: Da, ali prvo morate otkriti dio slagalice koja nema ništa s matematikom. Trebali bi imati vašu najbolju sre?u da prona?ete matemati?ku formulu dok ste u "stanju spavanja", ili pod hipnozom, ili kod meditacije prije psihomantiuma.

P: Ark Lauri: Što to ima sa D.? Govorili ste njoj. Sumnjam u vezi toga - ako to ne otkriva previše. tko je ona u stvari? Ima li netko iza toga tko se skriva i pokušava izvu?i nešto iz tebe? Pitanje jest: da li su moje sumnje opravdane?

O: Uvijek je mudro biti oprezan. Kad vas netko novi kontaktira, najbolje je saznati nešto u vezi njihovog osobnog života i njegovoj pozadini, da bi se izmjerila povjerljivost.

P: Ali, što je s tom D.L.?

O: Pitajte nju! ( u ovoj to?ki, nisko je preletavao helikopter, o?ito je po?eo kružiti iznad naših glava i taj zvuk se nastavio do kraja sesije )

P: A: Sad, želim se vratiti fizici. Imamo ovaj dokument momka iz Francuske koji govori o antigravitaciji i veže to sa dvostrukom strukturom univerzuma; da je antimaterija samo locirana, ne u našem univerzumu, ve? u drugom univerzumu... ( anomalije na traci idu?ih nekoliko sekundi )

O: Dva su me?usobno razmjenjiva, više kao ionski izmjenjiva?.

P: Dva su razmjenjiva, ali to je o nama. O?ito smo napravljani od materije, a ne antimaterije, ili postoji drugo mi koje je sastavljeno od antimaterije? Mislim da nismo me?usobno razmjenjivi. Mi o?ito živimo u univerzumu materije, a ne antimaterije.

O: Razmjenjivi.

P: Dimenzija petlje, Kaluza-Klein... kad sam pitao u vezi ekstra-dimenzija, odgovor je bio taj da ne postoje "ekstra" dimenzije, ali sam zaboravio terminologiju, tamo u toj teoriji Kaluze-Klein, gdje se govori o tim dimenzijama u petlji, toj 5. dimenziji. Pitanje jest: to je put prema Ujedinjenoj Teoriji Polja ( UTP ) i želio bih imati trag, da li je dodavanje te petlje, ili cilindri?ne dimenzije, ispravan korak?

O: Da.

P: Dobro, ovo je dovoljno.

O: Dobro, osje?amo da vas sad ispituju, ili stvaraju smetnje, pa moramo i?i. Laku no?.