Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-1997-04-12


12.04.1997.  F., AK, M, V, Laura

 

P: Pozdrav.

O: Pozdrav.

P: I koga imamo sa nama ve?eras?

O: Wosarriea.

P: I odakle prenosite?

O: Kasiopeja.

P: Imamo gosta ve?eras, M., i imamo brojna pitanja koja sam pribilježila prošlog tjedna. Ali, mislim da trebamo pitati pitanje koje mu?i V., pa da se ona može smiriti.

O: Pad.

P: Da, nedavni pad aviona u Koloradu. Možete li nam re?i što se desilo?

O: Pilot je prestao funkcionirati, avion je nastavio po kursu koji su zabilježili magnetomjeri angažiranih kod radarskih i kontrolnih sistema na tlu.

P: Što ste mislili pod "pilot je prestao funkcionirati"?

O: Prekid svijesti.

P: Prirodno ili akcijama vanjskog izvora?

O: Gledajte budu?e izvještaje radi zaklju?ka.

P: V: Pa, željela sam znati ima li to nešto u vezi NLO-a. L: Prema tome sam vodila, ali su rekli da tražimo zaklju?ke.

O: ?ekajte i vidite.

P: Idu?e pitanje: željela bih znati, što je "Koncil Devetorice", kao što sam ?itala o njima u nekoliko knjiga. Sad, bio je drevni koncil devetorice, i onda je bio jedan o kojem je govorio Phyllis Schlemmer, i to je navodno grupa vanzemaljaca lociranih negdje u Sjevernoj Dakoti, ili negdje poput toga. Ima li kakvih naznaka u vezi koncila devetorice koje bi nam mogli dati?

O: Djelomi?na prevara.

P: Djelomi?na prevara kod drevnih spisa ili ovih modernijih?

O: Uzmite drevne naznake i interpretirajte moderne prema trenutnim profilima doga?aja.

P: Dobro, mogu to u?initi. Idemo na druga pitanja. Jedan od drevnih apokrifskih tekstova prepri?ava pri?u o Josephu ( Josipu ), mužu od Mary ( Marije ), majke Isusove i u njemu se opisuje kako je Isus ro?en te no?i, to je opisano kao doga?aj koji bi mogao biti samo u "smrznutom vremenu". Drugim rje?ima, govori o tome kako je vrijeme stalo. Opisuje ljude koji sjede za ve?erom i hranom na pola puta do njihovih usta, ruke smrznute, vilice zamrznute kod žvakanja i sli?na stvar i kod stoke, itd. Ali, on je bio na svojem putu da dobije babicu kad se to dogodilo. Da li je, u stvari, vrijeme stalo u trenutku Isusovog ro?enja?

O: Vrijeme "staje" za mnoge i mnogo puta, ovisno o njihovim individualnim nivoima osje?aja.

P: Ovisno o nivou osje?anja. Zašto nivo osje?anja ima nešto sa zaustavljanjem vremena?

O: Zaustavilo se i za vas, tako?er.

P: Da li ikad stane za cijelu planetu odjednom?

O: Nije nikad ni "po?elo".

P: To je samo percepcija. Ovo je smješno pitanje: imam crveni madež od ro?enja na stražnjem dijelu glave, u kosi, moja majka je imala isto, a primjetila sam i da Ark ima, tako?er. Što je zna?ajno kod tog znaka, ako uop?e nešto jest?

O: Kasnije.

P: Dobro. Ne?e odgovoriti na to. Sad, željela bih znati tko su bili Olmeci.

O: Budi preciznija.

P: Dobro, od kuda genetski poti?u Olmeci?

O: U osnovi, isto kao i vi.

P: Kod nekih drevnih crteža Olmeca, uvijek su prikazivani s posjekotinom na ?elu. Da li to predstavlja stvarnu fizi?ku posjekotinu?

O: Oznaka kod umjetni?kog djela je "Nacija Tre?eg oka".

P: Govorili smo o Naciji Tre?eg oka prije. Što je tre?e oko i kako ga netko može aktivirati?

O: Što vi mislite?

P: Pa, ono što ja mislim može biti pogrešno. Da li je to epofiza ( moždana žlijezda )?

O: Može biti dio slike.

P: Da li je tre?e oko nešto što netko može koristiti za gledanje njihovog realiteta?

O: Naravno.

P: Koja je najbolja metoda za njegovo aktiviranje?

O: Ovo je jedna dobra, na primjer.

P: Oh, mislite kanaliziranje. Postojao je drevni obi?aj bušenja lubanje. Zašto su drevni ljudi voluntirali kod bušenja i otvaranja svojih glava?

O: Pokušavali su locirati izvor misterije.

P: Da li su neki uspjeli s tom operacijom?

O: Ozbiljno sumnjamo u to.

P: Opa, opa. Što je bio izvor prakticiranja ljudskog žrtvovanja?

O: Odgovorili smo na mnoga od tih upita ve? prije, na toliko raznih na?ina.

P: Da, znam. Ali, mislim da nisam nikad pitala to pitanje direktno, iako je bilo ciljanja na njega.

O: Ciljanja omogu?uju sklapanje dijelova mozaika, tako oja?avaju?i vaš kanal u?enja.

P: Zašto razbacujete sva slova s ruba plo?e, ve?eras?

O: Energetska polja variraju radi elektromagnetskih uvjeta i varijacija u atmosferi koja okružuje vašu lokaciju 3. denziteta.

P: Što je izvor prisutnog variranja?

O: Solarni bljesak.

P: V: Dakle, nedavni solarni bljesak udara! I novinari su rekli da nije bio dovoljno velik da bi se ikako mogao osjetiti. L: Jedna od stvari koju sam radila prošle no?i bila je ta da sam tražila na internetu zna?enje rije?i "brana", zbog toga što smo imali poseban interes i saznati ima li kakvog zna?enja u njoj. Pronašla sam vrlo interesantne stvari u vezi te rije?i. Otkrila sam da je na Starom engleskom jeziku to rije? za crnu pticu ili vranu. To tako?er može biti ime u Jugoslaviji i Rusiji. Ona je tako?er ime velikog irskog kralja. Još nešto što bi mogli dodati na spisak?

O: Što vam to govori?

P: Pa, možda da izvor financija nije u ovoj državi. Možda Rusija?

O: Budite svjesni neo?ekivane pomo?i.

P: Možemo biti mudri i još uvijek to koristiti, zar ne?

O: Na vama je.

P: Ako postoji, zapravo, mo?na luda grupa koja vlada svijetom, kakva je razlika ho?eš li dobiti iz jedne države ili neke druge?

O: Nije u tome stvar, nego: tko "vodi" tu "mo?nu ludu grupu"?

P: Dakle... V: Lizzardi, Lizziji...

O: Dobro...

P: L: Dakle vi u biti indicirate na zaobilazni na?in da bi trebali odbiti tu ponudu?

O: Nije tako. Mi indiciramo ravno naprijed i na?in na koji bi trebali nastojati biti objektivni uvijek i pogotovo kod prijelomnih to?aka kao što je ova i ne dozvoliti subjektivnosti ili emocijama ili užurbanim mislima i idejama, da odlu?uju i vladaju vama!

P: Može li tako?er biti mogu?e da taj izvor, ta "brana", da je u kontaktu s navodnom Orionskom grupom?

O: Molim?

P: Mislim, Kvorumom, kao što ste opisali?

O: Uvijek budite oprezni tako da ne promatrate zapletenu mrežu samo kao jednostavnu konstruiranu petlju.

P: Dali ste sugestije u jednoj ranijoj sesiji kojim trebamo posvetiti nešto vremena i energije, tj. problemu krugova u žitu.

O: Da...

P: I pronalaženje financiranja, da to ostvarimo na korektan na?in, kao umreženje i sli?no, u najmanju ruku možemo re?i da je teško.

O: Strpljenje pla?a... "žurba ?ini štetu".

P: Pa, mi nebi to primarno ?inili razvijaju?i tehnologiju, ve? više kao informacije kozmi?ke ili teorijske prirode. Sad, da li bi to dovelo do tehnologije - to je drugo pitanje.

O: Promotrite ponovo od kuda i kako je ta ponuda stigla prije nego što ste "vi upali u nju", kako nebi postali riba koja je privu?ena zbilja svjetlucavim i ukusnim izgledom mamca!

P: Pa onda...

O: Ponovo pogledajte radi vi?enja... ono ?e do?i!

P: Tko je bio odgovoran za izgubljenu prtljagu?

O: Poljske vlasti. Sad, kao dodatak prijašnjoj diskusiji: pitajte i primit ?ete. Primanje bez molbe i vi ?ete biti prevareni!

P: Pitaj i primit ?eš. U kojem smjeru bi se trebali fokusirati tako da pitamo bez rizika od toga da budemo prevareni?

O: Preporu?amo po?eti s pristupom kanalima o kojima imate nekakvo znanje, i u koga imate neki nivo povjerenja! Kontaktirati Colin Andrewsa možda? Ali, držite sve opcije i puteve za istraživanje i financiranje otvorenima.

P: Da li je to najviše što zasad možemo dobiti u vezi toga?

O: Vjerojatno...

P: Vratimo se na prtljagu. Poljske vlasti, koji dio?

O: Tajna policija.

P: Što su tražili? Bilo što?

O: Da.

P: Da li su se zadovoljili ?injenicom da tamo nije bilo ni?eg subverzivnog?

O: Da.

P: Zašto su onda uzrokovali da se prtljaga isporu?i tamo gdje je bila?

O: Iskrena pogreška.

P: Da li je pogreška bila stimulirana od strane Lizzija?

O: U vezi toga, malo je mjesta na vašoj OPS lokaciji koja nije, u krajnjem slu?aju.

P: Kakva je bila reakcija primatelja prtljage?

O: Iznena?uju?a.

P: Da li sam u pravu kad sam mislila da je tu posrijedi žurba da netko prevede traku?

O: Pa, više je bilo u smislu žurbe da se "na?e moj advokat".

P: Da li ?e te informacije biti iskorištene na štetan na?in protiv njega?

O: Da.

P: Da li ?e prtljaga biti vra?ena?

O: ?ekajte i vidite... "Ostanite sa nama, vežite svoje pojaseve", itd.

P: Još nešto što bi nam mogli dati da mi pomognete da spavam no?as?

O: Pitajte...

P: Da li ?e to produžiti procedure?

O: Neodre?eno.

P: Da li ?e se ona pojaviti na saslušanju?

O: Najvjerojatnije ?e tražiti odgodu, baziranu na "novim informacijama", i da to u?e u dokaze.

P: Da li bi bila dobra ideja za njega da mu se savjetuje da može dobiti razvod u Americi?

O: Dobra ideja!!

P: Da li bi to trebalo biti izre?eno da ona to ?uje?

O: Zašto to nebi sproveli diskretno?

P: Da li bi bilo dobro da objavi stvar u vezi novaca?

O: Možda bi se A. trebao jednostavno koncentrirati na svoj novi po?etak umjesto na staru, mrtvu prošlost...

P: Da li to zna?i da on ne?e biti u mogu?nosti dobiti legalno sve to u Poljskoj?

O: To je komplicirana situacija koja ?e se riješiti na propisan na?in ako se rješava pozitivno i u smislu pogleda naprijed.

P: Pogled prema naprijed bi bio pogled u budu?nost?

O: Da.

P: Da li to zna?i da on gleda na neke svoje interese?

O: Vidi prethodni odgovor.

P: Moja prvobitna misao bila je da bi samo trebao oti?i iz toga, pustiti da ona to dobije. Tu su i druge mogu?nosti.

O: Gledajte naprijed, a ne natrag.

P: Mislim da ?e slike i traka nestati dok on ne dobije prtljagu natrag.

O: ?ekajte i vidite.

P: Zašto je ona bila zaprepaštena i što je bilo u prtljazi?

O: Razmisli o svemu tome što je bilo u prtljazi i znat ?eš odgovor na to pitanje.

P: Da li su to bile slike?

O: Vidi prethodni odgovor, opsesija ne pomaže, draga moja!

P: Nisam opsjednuta! Znatiželjna sam.

O: Ne brini, samo sjedi i uživaj u predstavi!

P: Ne mogu uživati ako pomislim da ?e ona njemu u?initi da pati!

O: Dosta o ovome više!

P: Dobro, nedavno kad sam pitala u vezi preklapanja realiteta, i kad ste govorili o spajanjima realiteta ( mostovima izme?u njih ), i kad smo govorili o F.-ovim promjenama za vrijeme kad su "realiteti povezani". Ima li povezanosti izme?u tih koncepata?

O: Naravno!

P: Spomenuli ste važne to?ke. Da li su te to?ke vezane uz oznake koje ste tako?er spomenuli?

O: Da.

P: Da li je to kad netko napravi izvjesni odabir ili odluku, da može ili u?i ili iza?i, ili oboje, u jedan univerzalan izgra?eni ili neki drugi ( realitet )?

O: Možda.

P: Dobro, ako netko napravi izvjesne zna?ajne odluke u svom životu, u izvjesnim važnim to?kama, da li to mijenja ne?iji realitet kompletno?

O: Samo zapamtite ovo: kao što smo vam prije rekli, umrežite se, meditirajte, u?ite i nastojite dobiti odgovore, i pitajte za ono što trebate. Uvijek kontrolirajte upravljanje svojim brodom...

P: M: Postoji simbol koji mi uvijek pada na pamet, i želio bih znati što taj simbol zna?i? ( crta simbol koji izgleda kao dvije spirale okrenute jedna od druge )

O: Dualitet tijela i duha... dva savršeno spojena za one u fizi?kim/materijalnim nivoima. Jedan reflektira drugog uvijek u bezvremenskoj egzistenciji sveukupne kreacije!

P: Što je izvor tog simbola?

O: Simboli uvijek prirodno nastaju od ?iste svijesne misaone forme.

P: Još nešto u vezi tog simbola?

O: U?enje, ja?anje koje proizlazi iz prikupljanja znanja.

P: Zahvaljujemo vam, i laku no?.

O: Laku no?.