Kasiopejske transkripte-1996-02-03


03.02.1996.  F., Laura, SV, PZ, SZ, MM, S, Tom F., C, D, Pk, Z.

 

P: Pozdrav.

O: Rije?i malo zna?e.

P: Što to zna?i?

O: Vaš komentar.

P: Moj komentar?

O: Od SV.

P: Dobro, koga imamo sa nama ve?eras?

O: Vostokokki.

P: Od kuda prenosite?

O: Kas.

P: Zašto ne izgovarate Kasiopeja, kao i obi?no?

O: Objasnili smo to u prijašnjim sesijama. Molimo pogledajte ponovo.

P: Imamo nekoliko pitanja ve?eras. Imate li kakvih posebnih poruka za bilo koga od nas ovdje prije toga?

O: Potreba za isporu?ivanjem poruka dolazi prirodnim tokom; tu nema na?ina da se izvede takva "koreografija" pomo?u zahtjevanja specifi?nog "vremena" za tu proceduru. I molimo recite SV da izmjeni, posebno kad stavimo rije?i u navodnike!!!!! Neprijatno je ne dobiti poruke propisno prenesene kad je to važno za svaki entitet koji to prima da bi apsorbirao svaki detalj danih poruka, kao što se namjeravalo. Dosad nismo ništa rekli o tome, u nadi da bi ona to sama mogla nau?iti, ali "teško nama", ona to nije. Zato, žalimo zbog neophodnog prigovora. Oprosti SV, ali sad molimo, budi svjesna onog što ti je bilo re?eno i nemoj napraviti tu grešku ponovo!

P: Bože! Sve što sam napravila je to da sam pitala ima li kakvih poruka za nekoga!

O: Ali je to važno da nastavite istim ?vrstim korakom.

P: Mogu li sada nastaviti s pitanjima?

O: O?ito, uvijek je mogu?e napraviti sve što vi želite posti?i.

P: Prvo pitanje: ima glasina na internetu koje opisuju kako poštovani znanstvenik opisuje "brod" u orbiti oko planete Saturna, koji je velik kao Zemlja. I navodno, rekao je da fotografije iz svemirske stanice - sonde koje su poslane natrag, saturnovog prstena, pokazuju taj brod jasno sa otvorima na sebi. Da li je ta stvar vi?ena u orbiti oko Saturna, opisana od znanstvenika NASE na tv-u, što ja ne mogu potvrditi jer nisam to vidjela, u stvari, umjetno konstruirana neka vrsta letjelice?

O: Ne.

P: Što je bilo vi?eno?

O: To je umjetno konstruirana pri?a.

P: Dobro, tu je momak TF, koji se muvao oko PZ-ine izdava?ke ku?e, koji je imao VRLO ?udnu pri?u vezanu za njegovu prošlost i sadašnjost. Smješna stvar je ta da sve stare stvari oko njegove pri?e o kojoj smo nedavno razgovarali, on objašnjava malo po malo sljede?i dan iako je slušao naš razgovor i znao naše sumnje i skepti?nost. Tko je taj momak i koji su mu ciljevi u vezi PZ?

O: Najbolje je ne diskutirati stvari koje se mješaju u direktivu slobodne volje. Predlažemo da ostanete "na vašim vlastitim nogama" u vezi ovoga!

P: Ima li nešto oko toga što biste nam mogli re?i i što se nebi mješalo sa slobodnom voljom?

O: Niste li pomislili da nježno zahtjevate to od osobe o kojoj ste postavili pitanje? I ako ne, zašto ne? Generalno, oni koji su umješani u smicalicu, bilo ona jednostavna ili komplicirana, neugodno im je sa završenim dodatnim otkri?em!

P: Da li je to jedan od razloga zašto vi ne možete diskutirati o tome otvorenije jer imamo toliko veliku grupu ve?eras?

O: Tko je rekao da ne možemo o tome diskutirati otvoreno? Podsvjesni odgovori koji zahtjevaju nastojanje rasjecanja, potpomažu intenzitetu u?enja.

P: Dobro. Napravila sam opservaciju da ako je momak vladin špijun, on bi sigurno imao bolju pri?u za prekrivanje nego onu koju je iznio. Da li sam na pravom putu?

O: Možda.

P: I ponekad to izgleda kao da programirane ili kontrolirane individue od strane vanzemaljaca, imaju pri?e koje nemaju smisla, ili su nevjerodostojne, je možda tu ima nekakav manjak u njihovom razumijevanju ljudske kulture. Da li sam na pravom tragu ovdje?

O: Ponekad nije uvijek.

P: Pa, momak je zbilja OGROMAN i ima stopalo veliko pola metra... izgleda mi kao Nefil! da li sam na pravom putu?

O: Bilo bi zabavnije da je imao stopalo od "metra"!

P: Tko ima stopalo od metra?

O: Ako ih sretnete, "nazovite nas"!

P: Zbijate šalu samnom? Šalu na stranu...

O: Trebate biti svjesni svih "momaka".

P: Da li bi se PZ trebala ne?eg bojati?

O: Što smo vam rekli o znanju, kao suprotnosti ignoriranja?!?

P: PZ želi znati koje su njegove namjere.

O: Ponovno pogledajte odgovor broj dva.

P: PZ: Da li je on bio paranoi?an radi pitanja koja smo mi pitali tjedan dana prije?

O: Što se desi onima kojima postane neugodno?

P: L: Pa oni odu iz takve situacije. Dakle, po?nimo ga pe?i...

O: Ne "pe?i". Savjetujemo podsvjesni pristup, ili ga specite stilom "pe?enjare".

P: Ve?eras izgleda da svi žele znati tko je ili što ta El Chupacabra ( El Kupa?abra, zvijeri koje se pojavljuju... )

O: Nismo gotovi s prošlom temom. To teško sjeda na neke umove koji su ovdje prisutni. Pitajte, tako neko u?i!!

P: PZ: Imam li bilo kakvog razloga zbog ?ega bi tebala brinuti u vezi mojih akcija prema njemu, kao što sam poduzela, zvala sam policiju da ga provjere i prijavila ga uredu Državnog Odvjetništva?

O: Mogu?e.

P: Da li je mogu?e da su "krtice" u maloj policijskoj stanici ovdje?

O: Neodre?eno.

P: Da li trebam nabaviti tjelohranitelja?

O: Zalutala si, molimo ponovo pogledaj.

P: L: Da li je zaklju?ak taj da ako ona ostane "na svojim stopalima", on ne?e više stupiti ovdje sa svojim stopalima od pola metra?

O: Ne.

P: PZ: Pk izgleda da vjeruje u sve što je rekao.

O: Pitaj Pk-a.

P: L: Što ti misliš, Pk? Pk: Mislim da je malo imalo dvostruko zna?enje, ali ne toliko kao što svi misle.

O: Nije stvar u tome.

P: L: Da li je specijalno stvar u tome ima li taj momak nekakvih povezanosti s vanzemaljcima...

O: Ne, nije to.

P: PZ: Da li nas on nadgleda?

O: Pogledajte odgovor broj dva.

P: L: To mora biti onaj oko raspitivanja oko podsvjesnog na?ina.

O: Sad, pitaj sebe PZ.: Koliko je vjerojatno da bilo tko s takvim ogromnim mogu?nostima da navodno kreira toliko velike svote dobitka, do?e jednostavno "na vrata" i ponudi partnerstvo u nastojanju koje ?e proizvesti takva bogatstva, kao što je bila osoba opisana u pitanju? Ako ta individua ima tolike ogromne sposobnosti, zašto bi to htjela podijeliti "dobrotu"? Zapamti staru izreku: ako nešto zvu?i predobro da bi bilo istina...

P: L: Dobro, možemo li sada pitati o El Chupacabrama?

O: To je ono što jest.

P: To je "proždrljivac koza". Otkud dolazi?

O: Pro?itajte ponovo transkripte koje se odnose na: "one koji su pali kroz prozor".

P: Ako je to onaj koji je pao kroz prozor, da li dolazi iz drugog denziteta, ili doslovce dimenzije?

O: Bliže ovom drugom.

P: Dobro, to je poput horizontalne dimenzije. Što mu je dopustilo da u?e u naš realitet?

O: To je kompleksno, ali se najbolje može opisati kao "EM valni prekid uzduž varijacija frekvencijskih granica".

P: Ima li nekog na?ina da se uhvati ili zaustavi to bi?e?

O: Vi još kompletno ne razumijete sve "mehanizme" fenomena pada kroz prozor. Fizikalnost je potpuno prijelazna i djelomi?no ovisna od varijacija svijesti, kao i o?ekivanja svjedoka.

P: Da li energija u obliku straha svjedoka ono što ga drži da se ono manifestira?

O: Blizu, ali jako malo. To je drugi na?in oko toga, i retro-?initelj od jedne polovice.

P: Što ste time mislili?

O: To je uzajamno, više nego jednostrano. Tako?er zapamtite da pad kroz prozor ( vremena/prostora ) predstavlja križanje-nabijanja energijom realiteta, jednako predstavljenom iz svake "dimanzije" iz pitanja. Drugim rje?ima, radi dimenzionalne zavjese koja je bila "razdvojena", pola iz jednog i pola iz drugog pridonosi ?itavom realitetu ( stvarnosti ).

P: Da li to zna?i da nešto iz našeg realiteta tako?er plaši nešto u tom drugom realitetu?

O: Ne, to ne "djeluje" na taj na?in uop?e.

P: Ima li kakve mogu?nosti da to uzajamno bi?e okrene svoju pažnju sa životinja na ljude?

O: Da zadnjem odgovoru. I pogledajte odgovore prije toga!

P: Dobro, sad, ima mnogo tenutnih u?enja koja kažu da su "ostaci" sa drugih planeta bili poslani na Zemlju da se "pro?iste", takore?i, i da je zato ljudska rasa toliko podijeljena i neprijateljska... da su interakcije navodno rezultat istrebljenja slabih i opstanak ja?ih u oba pogleda, fizi?kog i spiritualnog.

O: Prvo i prvo, zbunjenost obiluje ovdje radi nekorektnih interpretacija zadnje teme o kojoj smo diskutirali. Dimenzije nisu denziteti!!! Dimenzije su striktno rezultat univerzalne svijesti koji se manifestira u sektoru imaginacija misli. Denzitet zna?i nivo razvoja koji se mjeri na na?in bliskosti sa unijom s jednim... Ciklusom. Dakle, o?igledno, "cupachabre" su manifestacija ljudske svijesti i ljudska bi?a su manifestacija Chupacabrine svijesti. Razumijete? Sad, šok za vas: vi nebi postojali da vas netko nije "izmislio".

P: Tko me je izmislio?

O: Još to jednostavno nije važno. Vi ste doslovce "izmišljotine" ne?ije mašte, i ništa više!!!

P: Mislite, Bog nas je izmislio i doveo u egzistenciju?

O: Zapamtite, "Bog" je zbilja sva egzistencija u kreaciji, drugim rje?ima, svoj svijesti. To je zbog toga što je sva egzistencija u kreaciji - svijest, i obratno.

P: Dakle, na stvari rasnih superiornosti koje su iznijete u Urantia knjizi ( Urantia book, prim.prev. ) može se odgovoriti pomo?u "sve je mogu?e"?

O: Blizu, ali zapamtite, sve što postoji - su lekcije!

P: Da li je istina da su "ostaci" sa drugih planeta poslani na Zemlju?

O: To bi bilo subjektivno.

P: MM: Želio bih znati da li su Kasiopejci upoznati s entitetom koji je na trodimenzionalnom nivou poznat kao Paramahansa Yoganada?

O: Tre?em denzitetu, ne trodimenzionalnom. I da, ali taj entitet ima mnogo razli?itih imena: Thorn, Christian, Mobson Singh, itd.

P: Gdje je Paramahansa sada?

O: 5. denzitet.

P: Da li je on Avatar ( inkarnacija božanstva )?

O: To je subjektivno, umjetni koncept samo-istilizirane raznovrsnosti.

P: Tko je iznio taj koncept? W: Neznam. Pro?itala sam to u knjizi negdje. L: Dakle, netko je rekao da je sad on božja inkarnacija ( Avatar )?

O: Da li je Debbie "šaman", da li je Billy "junak", da li je Oscar "Blade runner"?

P: ?itala sam Yoganadinu knjigu i izgledalo je da je mogao biti vrlo sveta osoba. Izgledao je da ima vrlo voljene koncepte i praksu u svom životu. MM: Samo sam želio znati gdje je sada. L: 5. denzitet, rekli su. MM: Ima li 5. denzitet nešto da Venerom?

O: To nije propisna konceptualizacija.

P: Pa, 5. denzitet je kontemplacijska i recikliraju?a "zona". MM: Pa, u centrima, Ashrams i Shrines, ljudi su se kleli da im se prikazao. Bio sam znatiželjan tako?er i u vezi entiteta kod mene doma.

O: To je ?ankoliz ( hanger-on, prim. prev. ) u posjeti W. u njenoj domeni. To je E.-ino traženje energije za produženje.

P: L: Da li je MM-ino bi?e OPS ili OPD entitet?

O: Neodre?eno.

P: Kako se osje?aš u vezi toga? MM: Umorna sam cijelo vrijeme. L: Kako ga se ona može rješiti?

O: Duhovno osloba?anje.

P: MM: Da li je prvobitno bilo zaka?eno za W.?

O: Da.

P: Da li je to uklju?ilo moj protupožarni alarm?

O: Energija od tamo. ( pauza )

P: L: S. želi znati o svom ujaku koji je umro u Januaru. S: Gdje je on?

O: On je u 5. denzitetu.

P: Da li mu je teško priviknuti se?

O: Ne, ali zapamtite, tamo nema "vremena".

P: Mnogi ?lanovi obitelji su izjavili da su imali vizije i snove o njemu. Što je to uzrokovalo?

O: Razni procesi.

P: L: Mislim da moraš pitati o specifi?no jednom. Da li su bilo koji od njih uzrokovani ujakom Andrewom koji ih je posjetio?

O: To je previše pojednostavljeno.

P: Mislim da ?eš morati specificirati...

O: Ne, vi ne razumijete. Mislili smo da je tvoj komentar previše pojednostavljen. Pitanje jest: da li su bilo koja od tih manifestacija, ujak Andrew?

P: S: On se pojavio svojoj najstarijoj k?erki...

O: Koncept je pogrešan.

P: L: Ideja da je bilo koji od njih bio Andrew, mislim. S: Dakle, poavljivanja su sva njihova vlastita o?ekivanja?

O: Ne, ne uvijek, ali mi pokušavamo nau?iti vas.

P: S: Da li je u miru?

O: Da. Da li želite nau?iti, ili bi više preferirali pretpostavljati?

P: L: Što su te manifestacije?

O: One su energetski valovi misaonih projekcija 5. denziteta.

P: dakle, njegova familija je pokupila te misaone energetske valove 5. denziteta.

O: Ne sljedite to baš dobro.

P: S: Dakle, kad ?lanovi familije vide negativne stvari, to je samo njihova vlastita krivica?

O: Tu nema vremena u 5. denzitetu. Sve sekvence doga?aja se dešavaju vje?no i trenutno odjednom.

P: L: Kako je to vezano uz pitanje?

O: Jer ste pitali da li je u miru, i da li se "priviknuo". Zar ne vidite da pomo?u vremena vi shva?ate kad je netko "mrtav", oni su ve?, u biti, iskusili svoje recikliranje u 5. denzitetu, nau?ili i sagledali doživljaje u "nultom vremenu"!?

P: S. želi znati koliko se ona puta "reciklirala" kao ljudsko bi?e?

O: 84.

P: S: Znala sam! Zato je moje tijelo toliko izlomljeno u komadi?e! Pk: a ja?

O: 73.

P: L: SZ?

O: 73.

P: PZ?

O: 65.

P: PZ: da li smo se Shayna i ja znali u drugom životu?

O: Da, svi jesu i znaju se. Broj inkarnacija ne odre?uje unaprijed plan za unapre?enje. I ti si, draga moja, preumorna, pa zato laku no?.