Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-1995-10-07


07.10.1995.  F., Laura, SV, NM ( Traka ove sesije je uništena i ovo je najbolja rekonstrukcija koja je mogu?a iz bilješki. Odgovori su to?no onakvi kakvi su i dani, ali pitanja su najbliža onome ?ega sam se mogla sjetiti. Ona koje nisam zapamtila, ostavljena su kao prazna. )

 

O: Pozdrav.

P: I koga imamo sa nama ve?eras?

O: Tomorria sa Kasiopeje.

P:

O: Kanal.

P:

O: Ne, to je jedva samo to?ka u kojoj mi moramo pregledavati za vas na na?in kao suprotan lokaciji. Vi ste po?eli gubiti vi?enje ?injenice da je Kasiopeja kanaliziraju?a to?ka za prijenos 3 nivoa denziteta, a nije naš "dom" kao takav.

P: L: Konstelacija Kasiopeja je transferna to?ka nivoa 3. denziteta?

O: Da, ali 3 nivoa, a ne tre?eg nivoa. I molimo da pažljivo odvedete mladu osobu, jer je to riskantno u ovoj to?ki!!!

P: ( Dijete je poslano u krevet ) Dakle, kažete da je Kasiopeja to?ka gdje se 3 nivoa denziteta presjecaju?

O: Da.

P: Razmišljala sam o mojem pitanju u prošloj sesiji i želim pitati to ovako: Rekli ste da je Hitler primao instrukcije od bi?a iz viših denziteta, o kreiranju "Master rase". Zašto Arijevske genetske vrste izgledaju mnogo poželjnije za kreiranje te njema?ke "Master rase"?

O: Oboje, sli?nost i srodna veza su naj?iš?i iz Orionskog skladišta 3. i 4. denziteta.

P: Dakle, oni su u stvari htjeli napraviti grupu ljudi poput njih?

O: Da.

P:

O: Nije bit u tome. Kako bi vi predložili kreiranje?

P: Dobro. Oni su pripremali ovo hranjivo tlo, takore?i. O?ito je to bilo za uvo?enje jedne druge genetske loze. Koja je to bila?

O: Nefilska.

P: Pa ako Nefili dolaze u brodovima, njih 36 miliona, zašto se mu?iti sa kreiranjem polu-vrste ovdje?

O: Da, ali kad imate "prethodnu zabavu" to ?ini zahtjev 3. denziteta mnogo lakšim.

P: Dakle ta Master rasa je trebala sve pripremiti na...

O: Da.

P: Dobro, što je sa semitskim genima koji su smatrani toliko nepoželjnima u kreiranju te "Master rase"?

O: Okaljali bi genetske karakteristike slonostima koje su potrebne za nemilosrdnost i dominaciju.

P: Dakle, kažete da tu nešto, neka genetska tendencija, ili set gena kod Semitske vrste koji bi suprotno djelovali na to?

O: Blizu.

P: Ali, nije li priroda osobe odre?ena njezinom vlastitom dušom, a ne fizi?kim tijelom?

O: Djelomi?no, zapamtite, profil aure i karmi?ke reference se stapaju sa fizi?kom strukturom.

P: Dakle, kažete da su ti posebni genetski uvjeti fizi?ka refleksija spiritualne orijentacije? To da duša mora pasati u genetiku, ?ak iako samo kao potencijal?

O: Da, upravo tako.

P: Dakle, potencijal osobe za spiritualni napredak ili razvitak, uveliko ovisi o njenim genima?

O: Prirodni proces se "vjen?a" s sistematskom konstrukcijom kad je ona prisutna.

P: Pa ako je to slu?aj, a vanzemaljci otimaju ljude i mijenjaju njihove gene, ne mogu li oni promjeniti gene u tolikoj mjeri da duše jednostavno ne mogu u?i?

O: Nije proces inkarnacije, prirodnog biološkog procesa. Inkarnacija uklju?uje striktno eteri?ko na 5. denzitetu i niže, i tako je zamotano u trostrukom ciklusu "zavjese" prijenosa koji je nepropusan za bilo što. Pa ipak, neki ili svi procesi 1.,2.,3. i 4. nivoa mogu biti manipulirani po želji i u bilo kojoj mjeri ako je tehnologija dovoljno napredna.

P: Vratimo se natrag na ono što ste rekli na po?etku. Da li je mogu?e da su svi ostali kakalizirani materijali koji su namjenjeni kao i ovaj, da "vanzemaljska grupa" pro?e kroz "To?ku prijenosa" i onda ga promjene tako da osoba koja ga prima vjeruje da to dolazi stvarno iz izvora vanzemaljske rase?

O: Da, zapamtite, Matrix materijal, kao svi ostali, sadrži zbunjuju?e koncepte u nekim to?kama. Antareanci, Arcturijci i Kasiopejci se odnose više kao prijenosna to?ka, lokator za podizanje kanala, a ne kao sjedište. Neki su se ubacili poslije ?injenice i posijanih pri?a u vezi "rasa" u kojima žive, i iz kojih dolaze, iz raznih mjesta koja vi vidite iz vaše perspektive.

P: Pa tko su te grupe koje daju te informacije?

O: Mnoge razli?ite grupe i individualci. Sad, tu su i stvarni lokatori sjedišta koa su spomenuta u ___ i koja su stvarna. Orion, o?ito, Zeta Reticule, _____, Barnard zvijezda, Sirius regija, iako ne kao astronomska tijela.

P: Tko su "Naran?asti" vanzemaljci spomenuti kao "Koncil Devetorice"?

O: Naran?asta se odnosi na boju kose. ( Osobna pitanja i odgovori za N.M. )

P: Sad, pitamo se o nabavljanju i uzimanju tog monoatomskog zlata.

O: Zar vi to ozbiljno? Ho?e li za pomo? netko uzeti male koli?ine arsena... ima li nekog? ( NM odlazi )

O: Imamo poruku za vas, ali ako NM mora oti?i, nema potrebe da se vrati, jer je poruka za grupu. Ponovo prou?ite: što smo rekli o vremenu. Zašto pretpostavljate da se "preljevanje" dešava u nekom vremenu i prostoru s obzirom na to?ku gledanja?

P: Da se prekine NLO Konferencija u Zaljevu? Da li to zna?i da bi mi trebali ostati kod ku?e?

O: Na vama je, ali, predlažemo odga?anje, mogli bi vam re?i za golemu bitku!!!!

P: Dakle oluje su refleksija bitki na višim nivoima? Da li su dobri momci pobjedili?

O: Da, ali nije završeno, i bojimo se za te koji su povu?eni u lokator radi opakog plana od strane OPS-a 4. denziteta.

P: Planova kao na primjer? Više vremenskih neprilika ili ne?eg direktnijeg?

O: Oboje, nekoliko opcija je otvoreno za njih, i u proceduri je; velika oluja ( hurikan ) bi mogao udariti za vrijeme konferencije, ili tornado poga?a hotel Embassy Suites, ili bomba raznosi nivoe centra u kojem se održava konferencija, ili masovno otimanje i mentalne kontrole inicirane kako bi uzrokovali golema neslaganja i mogu?e nasilje, koje bi slijedile ekstremne izmišljotine.

P: Dakle, tu je mogu?nost da nešto zbilja pozitivno može do?i iz tih povezivanja na toj konferenciji. Da li je to specifi?no usmjereno prema nama?

O: Da, zašto pretpostavljate da je to sada prekinuto? I niste li primjetili da su oluje u porastu u Oktobru, a ne u smanjenju, kako bi u stvari bilo normalno?

P: Pa, tada, naga?am da ?emo ostati kod ku?e.

O: Slobodna volja.

P: Dobro, to je sve za ve?eras. Laku no?.