Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-1995-09-24


24.09.1995.   F., Laura, SV, RC, SB

 

P: Pozdrav.

O: Pozdrav. Mi smo slušali.

P: RC: Tko si ti?

O: Vorra.

P: L: I odakle si?

O: Mi prenosimo preko radio izvora na Kasiopeji.

P: Dobro, prije godinu dana govorili smo o kvorumu i nisam to razumjela. Sada, ono što bi željela saznati, da li je razumijevanje koje sam stekla u zadnjih dva tjedna u vezi te grupe...

O: Ti se trebaš malo osvrnuti.

P: Dobro.

O: Ne samo u vezi "Kvoruma", ve? i o mnogim važnim subjektima, a ve?eras smo namjeravali imati slobodan tok energije, ako vam ne smeta. Drugim rje?ima, mi možemo odstupiti od pitanja kad je prikladno. Pa ipak, neophodno je za vas da vi po?nete proces pomo?u postavljanja pitanja.

P: Znatiželjna sam o onom što se zove "Škotsko pitanje". Zašto svaki puta kad po?nem istraživati na bilo koju temu neke urote, tu uvijek izgleda ima neka veza sa Škotskom i Škotima?

O: "Keltski" ( Celtic, prim. prev. ), što to zna?i?

P: Pa, rije? "suknja" ( kilt, prim. prev. ) dolazi iz "Keltskog", ali nitko izgleda nezna odakle oni poti?u... oni su se jednostavno nekako pojavili na tlu, takore?i.

O: Upravo tako!

P: Da li ?ete nam re?i?

O: Ne, ne još.

P: Dakle, tu ima jedna interesantna povezanost! RC: Da li to zna?i "ratni?ka rasa"?

O: Ako vi to preferirate! Mi smo zatvorili pripadnost sa "Sjeverni ljudi". Zašto? Jer smo mi bili u normalnom, direktnom kontaktu s njima na Kanteku, prije nego što su bili "dignuti" na Zemlju od strane Orionskih OPS-a.

P: L: Ako ste bili u direktnom kontaktu s njima, što su oni bili u dosluhu sa Orionskom OPS grupom?

O: Tko kaže da su bili u "dosluhu"?

P: Nisu li oni bili spašeni od strane Orion OPS-a?

O: Jesu. Ali netko ne treba biti u "dosluhu" da bi bio spašen!!!

P: Pa, ako su Orionski OPS-i dovezli Kelte ovdje, morali su ih spasiti iz njihovih vlastitih razloga. Da li sam u pravu?

O: U osnovi, ali ovdje leži razlog zašto trebaš ponovo prou?avati. Vidite, imate neke praznine u vašoj bazi znanja koje su uzrokovane kanaliziranjem, apsorpcijom i analiziranjem informacija bez redoslijeda kako smo vam ih dali i sve ste ih pomješali skupa!

P: Dobro, što je moj problem?

O: Ti to ?iniš zaista krasno, draga moja, ali to je teško za tebe da zadržiš na ovaj na?in, jer tvoj prirodni nagon za istinom ?ini te nestrpljivom i zato nastojiš popuniti te praznine s jednostavnim rezoniranjem i pretpostavkama. Dok su one ?esto to?ne, one mogu težiti da istr?avaš ispred sebe ( svojih mogu?nosti ).

P: Dobro, pitanje br. jedan: Da li je Kvorum sastavljen od ljudi koji su bili alkemi?ari, i koji su ubrzo imali supstancu nazvanu "eliksir života" i koju David Hudson zove "monoatomsko zlato"?

O: I još mnogo, mnogo toga više! Monoatomsko zlato je samo jedna manje važna stvar ovdje. Zašto biti odveden na stranu radi fokusiranja samo na to? To bi bilo kao i fokusiranje na ?injenicu da "Batman" može letjeti! Da li je to jedina važna stvar koju "Batman" ?ini u cijeloj pri?i? Da li je?

P: Naravno da nije! R: Batman se bori protiv kriminala!

O: Ono što smo mislili je to da je alkemija samo jedan manje važan dio slagalice.

P: L: Dobro, razumijem. Ali razumijevanje alkemijske veze i njenog potencijala za produljenjem života i otvaranje izvjesnih sposobnosti, ?ini ju vjerojatnijom da se njome grupa, koja je bila prisutna, stalno i konstantno bavila tisu?ama godina na Zemlji.

O: Oni nisu jedini!

P: Oh! Znala sam da otvaram novu kanticu sa crvima!

O: Da po?emo u korijene.

P: Što je korijen?

O: Što ili tko je vas napravio?

P: RC: Kreator. L: Primarni Kreator.

O: Kako? I tko je Primarni Kreator?

P: Sve, naga?am.

O: Vi ste "Primarni Kreator".

P: Pa, znamo da smo mi... RC: Mi jesmo kreatori, ali nismo Primarni Kreator...

O: Primarni Kreator se manifestira U VAMA.

P: Dobro, dakle u korijenima je Primarni Kreator.

O: Ali... tko je sekundarni?

P: RC: Sinovi Boga? Elohim?

O: Tko je to? Zapamtite, vaše razne legende su "vi?ene kroz zavjesu" ( veo ).

P: L: Dobro, sekundarni kreatori su oni koji su bili direktno u interakciji s nama?

O: Dobro.

P: Da li je to izvor stimulacije da se otkrije znanje?

O: Pojednostavljeno, ali, da idemo korak po korak.

P: RC: Dobro, vratimo se natrag na Kelte, da li su Pledijci bili sekundarni kreatori koji su napravili Kelte?

O: Ponovno pogledajte ono što smo upravo rekli!

P: L: Rekli su da su to bili Orionci. Da li su Orionci ti sekundarni kreatori? RC: Pa, pro?itao sam da su to bili Pledijci. I Hebreji su originalno bili Hoovidsi koji su stigli sa Siriusa...

O: Evo jednog šoka za vas... jednog dana, u 4. denzitetu, to ?e biti misija vaših potomaka da prenesu tradiciju i zadatak sijanja svemira u 3. denzitetu, jednom kada ?ete imati adekvatno znanje!!!

P: L: Ako su OPS-i Oriona donijeli Kelte ovamo, da li su Kelti, dok su živjeli na Kanteku, bili ovakvi kakvi su i sada?

O: Bili su svjetliji u izgledu.

P: U nekim drugim prilikama, rekli ste nam da su Semiti bili ostaci Atlanti?ana i da nisu bili baš sli?ni...

O: Ooohaj!!! ?ekajte malo, ne tr?ite pred rudo. Idemo po redu. Ono što je RC rekao, nije potpuno to?no. Zapamtite, tu ima mnogo dezinformacija koje treba ispljeviti ( odstraniti korov ).

P: RC: Što sam rekao da nije bilo to?no?

O: U ovom dijelu vašeg univerzuma 3. i 4. denziteta, specijalno u vašoj "galaksiji" je regija znana kao Orion koja je jedan i jedini dom bi?a ljudske vrste... razmislite o tome! Bazni dom, ne sun?ani lokator. Ono što bi najviše trebali ponovo pregledati je to?an profil "vanzemaljskih" podataka.

P: Mislio sam da ljudi poti?u na Lyra-i i onda se dogodio rat tamo i da su onda završili na Orionu.

O: Lyra nije naseljena. Bilo je domova na svakakvim mjestima, ali neki su bili/jesu privremeni, a neki nisu. Obratite pažnju na Orion! To je vaš drevni dom i vaša eventualna destinacija ( odredište ). Evo apsolutno to?nog profila Oriona: to je najnaseljenija regija vaše Mlje?ne Staze, galaksije! To je regija koja se proteže kroz prostor 3. i 4. denziteta toliko veliki koliko je velika udaljenost izme?u vaše lokacije i nje. Tamo su 3444 naseljena "svijeta" u toj regiji. Neki su planete kao što ih vi znate. Neki su umjetno konstruirani planetoidi. Neki su plutaju?i svemirski teglja?i. A neki su "sateliti". Tamo su primarni domovi, putuju?e stanice i inkubatorski laboratoriji, svi u 2.,3. i 4. denzitetu. Tamo su nadzorne zone u 5. i 6. denzitetu. Otprilike jedna polovina je OPD i druga polovina je OPS. Zajedno, sa mnogim drugim kolonijama, koje su locirane drugdje, to je zvano, u prijevodu, Orionska Federacija. Orionci su kreirali Sive u 5 varijanti, kao kibernetska bi?a i instalirali ih na Zeta Reticuli 1, 2, 3 i 4, kao i na 2 planete koje kruže oko Barnardove Zvijezde. Reptili tako?er naseljavaju 6 planeta u regiji Oriona u 4. denzitetu, i Orionski OPS-i ih imaju kao robove, a ponekad u nekim slu?ajevima kao i ku?ne ljubimce!!! Ime "Orion" je stvarno, izvorno ime i preneseno je na Zemlju direktno. Prou?avajte legende o "bogu" Oriona da malo usporedite.

P: L: Da li su OPS Orionci ne?asni crvenokosi Nordijci?

O: Da, i svi ostale humanoidne kombinacije.

P: Dobro, ako je to po?elo s Nordijskim tipovima i time da su otud stigle ostale humanoidne kombinacije, koje su se genetske kombinacije koristile za ljudska bi?a? Crnci, na primjer, budu?i da oni baš ne li?e na "Nordijce"?

O: Nordijski geni su izmješani s genima sa onima ve? dostupnim na Zemlji, znanih kao Neandertalskim.

P: Koja je genetska kombinacija korištena da se dobiju Orijentalne rase?

O: Orijentalci dolaze iz regije znane u vašim legendama kao "Lemurija", i hibridizacija su prethodnih 7 genetskih kodnih struktura unutar Orionske Unije, dizajnirane da najbolje pašu u Zemaljskoj klimi i okruženju kosmi?kog zra?enja koja su tada postojala na Zemlji.

P: Dobro, što je sa Semitima i Mediteranskim narodima?

O: Svaki put, novo stado se "posijalo", najbolje iskombinirano da paše u okolinu gdje se stavilo. Arijci su jedina iznimka, jer su morali biti premješteni na Zemlju u hitnosti.

P: Ako su rase bile iskombinirane da "najbolje pašu", koji su to faktori bili s obzirom na Semitsku rasu?

O: Oni nisu napravljeni na Zemlji, ve? u Orionskim laboratorijima, kao i svi drugi. Oni su "posijani" na Srednji Istok.

P: Koje genetske strukture su bili Atlanti?ani?

O: Oni su bili iste kao i "Indijanci" ( drevni amerikanci ).

P: Koji su bili korijeni Indijanaca? Da li je bilo jednostavnih vrsta koje su bile tu na Zemlji i onda koje su uzeli u laboratorije Oriona i genetski modificirali i onda posijali?

O: Ne!!! Pa što niste obra?ali pažnju?!?!

P: Što mi je promaklo? Zašto neki Indijanci vjeruju da su došli sa Plejade?

O: Gdje je Plejada?

P: Pa, blizu Oriona. RC: Oh, dobro. Dakle, oni su smatrali Plejadu kao dio Oriona. Što je sa Siriusom?

O: Oko Siriusa ste zbunjeni radi lokacije jer on izgleda da je na sli?noj lokaciji na nebu na sjevernoj hemisferi. Ameri?ki Indijanci su bili zbunjeni u prijevodima zbog naizgled iste lokacije radi povoljne to?ke gledanja.

P: L: Dobro. RC: Pa Sirius je izri?ito Sirius! On je najsjajnija zvijezda na nebu... on je u svim legendama! L: Pa, može biti to da to nije krivo razumijevanje, ve? namjerna dezinformacija? RC: Kako se to moglo prevesti krivo? To mi nije jasno! Zvjezdane mape su vrlo specifi?ne!

O: Kako ste VI preveli VAŠE legende krivo?

P: F: Mislim da je smisao u tome da je o?ito da smo mi, u našoj sadašnjoj kulturi, lako u mogu?nosti dovesti stvari u krivo, ?ak više nego u drevna vremena; pa nije teško ni zamisliti da drevne legende mogu tako?er biti iskrivljene, ukrašene i krivo razumljene.

O: Pogledajte ponovo što smo rekli na po?etku ove sesije.

P: L: Da li je Dogon došao sa Siriusa?

O: Svi humanoidni tipovi poti?u iz Orionske regije, tamo su i bilo je i bit ?e nastavljeno postojati literalno milioni kolonija.

P: RC: Pa, Sirius ima zeleno nebo, ne plavo kao što mi imamo. L: Zvijezda?! RC: Pa ne, nego planete... Da, Sirius ima zelenu atmosferu... svjetlozelenu. F: Pa, meni se više svi?a plava! L: Ako su mnoge informacije koje su propagirane ovih dana radi zbunjivanja i dezinformiranja, koja je svrha toga svega?

O: Vi ste odgovorili sami sebi: zbunjivanje i dezinformiranje.

P: Imam teoriju da je istina, u velikom opsegu, ne?e biti znana sve do neposredno prije neke vrste tranzicije...

O: Vi o?ekujete "istinu" tada?

P: RC: Apsolutno! L: S obzirom kako se gleda na stvari, to može biti nerealno...

O: Sve što jest - su lekcije, nema pre?ica!

P: Želim se vratiti natrag na moje pitanje na koje niste odgovorili... želim znati tko je, to?no, i zašt, to?no, genetski stvorio Semite, i zašto je tu toliko suparni?kih stavova izme?u njih i Kelta i Arijevaca.

O: To nije samo izme?u Židova i Kelta, ako ?ete primjetiti. Osim toga, individualni profil aure se broji, a ne grupe ili klasifikacije. Ali, da odgovorimo na tvoje pitanje: ima mnogo razloga koji postoje i na planeti i izvan nje.

P: Zašto je Hitler toliko jako odlu?io, iznad svih razloga, ?ak i svojeg vlastitog uništenja, istrijebiti Židove?

O: Mnogo razloga i vrlo kompleksno. Ali, zapamtite, dok je još bio dijete, Hitler je napravio svjesnu odluku da se pridruži "silama tame", da bi ispunio svoje želje za osvajanjem i da bi ujedinio njema?ki narod. Od tada je totalno kontroliran, njegov um, tijelo i duša od strane OPS snaga.

P: Dakle, koji je bio razlog OPS snaga da kontroliraju Hitlera uzrokuju?i mu želju da istrijebi ?itavu grupu ljudi?

O: Da kreiraju adekvatno "hranjivo tlo" za ponovno uvo?enje Nefila, iz razloga totalne kontrole 3. denziteta prije nego se podigne na 4. denzitet, a takvo osvajanje je vrlo teško i manje izvjesno!

P: Da li ste mislili "hranjivo tlo" u smislu genetskog uzgoja?

O: Da. 3. denziteta.

P: Da li su postigli taj cilj?

O: Ne.

P: Dakle, kreiranje njema?ke "Master rase" je bilo da se kasnije kreira to "hranjivo tlo"?

O: Da.

P: I da se rješe Židova je bilo zna?ajno? Nije li njema?ka Master rasa mogla biti kreirana bez uništavanja druge grupe?

O: Ne.

P: Zašto?

O: Radi 4. denziteta prije profila pretvorbe sudbonosne misije.

P: Što to zna?i?

O: To zna?i pretvorba koja se aktivira poslije podizanja na 4. denzitet, tako da ako se ne eliminiraju, negiraju Nefilsku dominaciju i apsorpciju. Židovi su prije pretvorbe ispunili misiju poslije pretvorbe, iako na individualnoj bazi. Nacisti nisu baš to?no znali zašto su korišteni da ih unište, jer su bili kontrolirani od strane OPS-a 4. denziteta. Ali, Hitler je komunicirao direktno s Lizzardima i OPS Orioncima, i dane su mu upute kako da kreira "master rasu".

P: I oni su to koristili na njihovim osnovama da bi predstavili novo spajanje Nefila... RC: I Novi Svjetski Poredak... njihovu verziju toga. L: Pa, koji im je plan sada?

O: Mi vam to ne možemo re?i još, jer bi vi to nastojali objaviti preuranjeno, što bi vodilo do vašeg uništenja!!!!

P: F: Da, Laura, neprestano ti govorim da ?e tvoja radoznalost dovesti strane ljude na vrata koji ?e do?i i re?i: "Po?ite s nama, molimo!" L: Pa, ne mogu si pomo?i! U me?uvremenu, vratimo se na Kelte. O?ito ako su Lizzard bi?a mislila da su Arijevci/Kelti dobro hranjivo tlo za tu "Nefilsku Master rasu", tada to mora biti tu nešto genetski svojstveno u njima, što ih ?ini poželjnim u tom smislu. Da li je to to?no?

O: Ne, ne u smislu u kojem vi mislite. Predlažemo da ponovo postavite to pitanje nakon pažljivog osvrta na zaplete.