Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-1995-09-16


16.09.1995.  F., Laura, RC

 

P: Pozdrav.

O: Pozdrav.

P: Koga imamo sa nama?

O: Sorra.

P: I odakle si?

O: Kasiopeja.

P: Imamo goš?u ve?eras. I imamo par pitanja koja želimo pitati prije nego što skrenemo na neke druge teme. Prva stvar je da imam vrlo negativan osje?aj na tu cijelu situaciju sa M.T. i otkazala sam govor u knjižari s kojom je ona povezana. Znam da mi ne?ete re?i da li sam u?inila ispravnu stvar ili ne, pa ipak, željela bi znati ima li tu kakvih zaplitanja s obzirom na tu situaciju, koju još zasad ne vidim?

O: Zaplitanja?

P: Pa drugim rje?ima, da li bi netko trebao biti tamo s kim sam trebala stupiti u kontakt? Da li sam pogriješila da nisam išla na to jer mi se ?inilo toliko neukusnim?

O: Ako je neukusno, kako bi mogla pogriješiti nepojavljivanjem?

P: Pa, ponekad se pitam da li bi trebali prevazi?i naše emocionalne reakcije nad nekim stvarima i jednostavno napraviti te stvari koje su emocionalno neugodne unato? našim vlastitim osje?ajima. Da li je to to?no?

O: Vi ste svjesni prirode svojeg instinkta. Prirode...

P: Što mi pokušavate ovdje re?i? Da li sam bila glupa?

O: Što ti uvijek govoriš drugima?

P: Slušajte svoje instinkte. Da. I moji instinkti su mi rekli da to nije bilo dobro mjesto, niti grupa s kojom bi bila umješana.

O: Onda, nisi li odgovorila na svoje pitanje?

P: Da. Dobro. Prošlu no? me nazvao TR i rekao da je u srijedu nave?er po?eo kanalizirati Kasiopejce direktno u njegovoj poduci meditacije. Na?in na koji mi je opisao to iskustvo skoro mi je zvu?alo kao fizi?ko posjedovanje. Možete li pro?i kroz te fizi?ke osje?aje? Da li je TR kanalizirao vas, Kasiopejce, ili je to bio neki sli?an izvor?

O: Mora da smo gledali drugi "program"!

P: Koga je on kanalizirao?

O: Pitaj TR-a!

P: Pa, rekao je da je vas!

O: Pitaj ga poslije nekoliko sesija.

P: Ima li kakve opasnosti koja bi mogla biti doživljena ako netko ide na satove meditacije i u?itelj da instrukcije da svi bulje u ogledalo i da kanaliziraju prvu stvar koja ispadne iz toga?

O: Možda, ali tu ima opasnosti u svim stvarima na 3. denzitetu.

P: RC: Ti trebaš saznati u što se upleo. Da li je to bilo njegovo više "ja"?

O: Pitaj ga kasnije.

P: L: RC ima neka pitanja... da li je u redu?

O: Kao što je i uvijek.

P: RC: Imam neka osobna pitanja i neka koja to nisu.

O: Ne ogra?uj se, molimo, to je ograni?enje!!!

P: Dobro. Ako je Armenski bio drevni Hebrejski, da li je to jezik koji se govorio u Atlantidi?

O: Ne.

P: Da li je Hawk, ili Hoovidi donijeli taj jezik na Zemlju?

O: Ne.

P: Pregledavaju?i Zohar-a, da li to zna?i da ?e vatrena slova upaliti drevnu memoriju, i tako donijeti istinu na površinu?

O: To su "kultne misaone forme".

P: Zapazila sam da se na najviše mjesta gdje se spominje rije? "Bog" koji se spominje u Zohar-u, kao i u Starom Zavjetu ( Old Testament, prim. prev. ), da se koristila u ženskom rodu. Da li to zna?i da je Kraljica Nebeska... u stvari Isis?

O: Isis je izvidnica.

P: Što je izvidnica?

O: Simbol energetskih oblika koji vodi transformacijama kultura za vrijeme grani?nih perioda.

P: Da li je rije? "Isus" izvedenica od Isis-a ili Zeus-a?

O: Niti jedno, Isus je samo redovnik ( moniker, prim. prev. ).

P: Što je redovnik? Na što ste mislili? Ne morate li moliti u ime Isusa za zaštitu?

O: Molbe nisu neophodne za zaštitu, jednom kad se kanal, ili to?nije, tunel propisno uspostavi!

P: Nedavno je prikazivan film "Proro?anstvo", u Maxwell-ovoj produkciji. Da li je ona svjetlo i koji je razlog iza toga da se šalje taj brzi pogled na tu holografsku sliku Zemlje sada? Da li ?e film probuditi ljude u realitet Svetog Rata? I ?ija se poruka prenosila kroz taj film?

O: Nekoliko pitanja, križanje misaonih formi.

P: ?ija se poruka servirala pomo?u tog filma?

O: Što tebi tvoj instinkt kaže?

P: Instinkt kaže - obje strane...

O: Dobro.

P: Samo sam htio znati ima li neke specijalne sile iza...

O: Mi smo?

P: L: Oh, oni možda ne potvr?uju...

O: Što ti kaže tvoj instinkt???

P: RC: To je bilo o palim an?elima - Luciferu??? L: Da li si pro?itala za koga su Kasiopejci rekli da je Lucifer? RC: Jedan od palih an?ela? An?ela svjetla? Ima tu MNOGO toga kroz što treba pro?i...

O: Prije nego što možemo odgovoriti na neke stvari, vi morate pitati druga pitanja.

P: Da li ?e biti nekog drugog rata na nebu izme?u an?ela?

O: Pretpostavke su zabavne kad se s njima ima posla.

P: L: Ti pretpostavljaš da su tamo an?eli i da oni vode rat. RC: Pa, u prenesenom zna?enju.

O: I ti pretpostavljaš da ima "Neba".

P: Da. Da li kažete da ne postoji "nebo"? Nema raja? Ne vjerujem u to. L: Ima 5. denziteta. RC: Pa, dolazimo u semantiku sada.

O: "Nebo" je više koncept, nego semantika. Neki misle u okolini 3. denziteta znanoj popularno kao premještanje u Nebo, npr. Mogli bi nazvati "vrijednim nebom"! ( Heavenworth, prim.prev. )

P: ( smjeh ) L: Ta osoba B... ( planceta se po?inje micati )

O: Pitajte, samo se punimo. Pitajte... pitajte!

P: Dobro, pitam! Da li je B. opsjednut???

O: Teško pitanje.

P: Da li B. ima privjesaka duhova?

O: Kratkovje?no.

P: Ima li on ozbiljan slu?aj demonske posesije 5. denziteta?

O: ( okretanje ) Ne.

P: Pa, što je problem sa B.? Zašto govori toliko grozne stvari o R.?

O: Nije pristojno.

P: Za mene da pitam ili za vas da odgovorite? Da li sam u?inila ispravnu stvar u vezi toga?

O: Sve što postoji, lekcije su.

P: To je bila lekcija, o?ito. Naga?am da nije pristojno pitati bilo koja osobna pitanja o njemu. Možda bi to bilo u redu za tebe budu?i da si osobno bila umješana u to. RC: Da li je B. špijun?

O: Špijun? Objasni, molimo.

P: Da li je B. špijun za Sive vanzemaljce?

O: Pa, da li si ti svjesan na?ina operacija naj?eš?e korištenih, i tehni?kih aspekata istih???

P: Da. Da li je on bio korišten od strane mra?nih...

O: Definiraj svoje razumijevanje.

P: Oni špijuniraju kroz implante ili CD-ROM? On apsorbira informacije i onda oni "skidaju" ( download, prim. prev. ) to od njega?

O: Drugim rje?ima, nesvjesna manipulacija.

P: L: Da li je to?

O: Sad, molimo otkrij svoje vi?enje situacije.

P: RC: Mislim da je bio iskorišten nesvjesno, kao i svjesno. L: Moje pitanje bi bilo koja je svrha te aktivnosti?

O: Korak po korak!

P: RC: Da li je on špijun koji radi za CIA-u?

O: Pretpostavke prevladavaju!

P: L: Možda imaš predrasude i imaju problema transmisije kroz njih? RC: Ne mislim da je špijun CIA-e.

O: Nije bitno.

P: RC: Što jest?

O: CIA?

P: L: Mislite, zašto brinuti o CIA-i, kad su tu druge stvari za koje bi trebali? RC: Zašto sve što on u?ini iza?e kao problem u mojem životu?

O: To su pitanja koja poti?u refleksiju, refleksija poti?e analize, analize poti?u zaklju?ke, što izgra?uje znanje, koje poti?e zaštitu!!!

P: Da li ?e se B. osloboditi toga ili ?e zaglibiti u tamu ?itav svoj život?

O: Ovisi o B.-u.

P: Da li ?e u?initi još nešto što ?e me povrijediti?

O: Da li u?iš? Ako u?iš, da li stje?eš znanje?

P: Pa, zam to, ali želim znati da li ?e mi prouzrokovati još nevolja?

O: Što ima veze što on kaže, ako imaš znanje koje štiti?

P: Pa to je kao da mlatiš mrtvog konja...

O: Mreža.

P: Prikazivalo se kao da sam živjela u nacisti?koj Njema?koj i da sam koristila djecu za eksperimente. Tako?er da sam i to izabrala za sebe. Želim znati zašto? L: Kako se to prikazalo? U snu? RC: Mnogo snova, moram i?i psihijatru da mi kaže nešto o tome...

O: U?enje je najbolje postignuto kad student nije ograni?en drugima.

P: Što mislite? Mislim da bi trebala držati usta zatvorenima.

O: Što pretpostavljaš? Mi nismo tražili da "držiš usta zatvorenima", samo savjetujemo upute od pomo?i za maksimalno u?enje.

P: RC: Dobro, ZNAM tu varijabilnost izvora. Ne trebam im objašnjavati sve... sve što želim znati je zašto. I znam da je moja DNA umješana to i želim znati da li je to bilo preneseno u moje sadašnje tijelo i da li je to popravljeno?

O: Fizi?ke manifestacije se normalno samo nose u duhovnom tijelu, i to je proces otkrivanja radi napretka. One su izabrane od strane duše za vrijeme kontemplacije na 5. denzitetu.

P: Dakle, to zna?i da ono što sam prošao kroz ovaj život fizi?ki, bilo je da mi donese sliku i shva?anje onoga što se desilo prije?

O: Bitno.

P: Rekli su mi tako?er da je postojala žena koja me je podosta štitila za vrijeme mojeg prošlog života u nacisti?koj Njema?koj. Da li sam ponovno srela tu dušu?

O: Ne.

P: Da li je ona bila majka ili sestra?

O: Niti jedno od toga.

P: Da li smo bili rodbina?

O: Ne.

P: Da li ?u je sresti?

O: ?ekaj i vidi!

P: Koja je moja veza s F. i Laurom u bilo kojem prošlom životu?

O: Otkrij.

P: L: Da li sam ja znala R-u u mojem prošlom životu u Njema?koj?

O: Možda.

P: Sad, gledala sam u kartu, samo da vidim ima li kakvih podudaranja, a bilo ih je mnogo. RC: Prema astrologiji to pokazuje povezanost u prošlim životima. Osje?am tako?er da je tako?er bilo u Egiptu.

O: Tko si bila?

P: L: Mislite, ja?

O: Da.

P: Bila sam Njemica... RC: Pitam se o Egiptu.

O: Ali mi smo još uvijek u Njema?koj!

P: L: Sve što znam je to da sam po?inila samoubojstvo, ime mi je bilo Helga, mislim...

O: Tko je bio tvoj muž?

P: Neznam. On je bio Židov. Da li ste na to mislili?

O: Dobro. Tko su bila tvoja djeca?

P: Da li je onda moj muž bio osoba koja je bio de?ko godinama prije - G.M.?

O: Nije bitno.

P: RC: Pitali su tko su bila djeca. Da li sam ja jedno od tvoje djece?

O: Otkrijte.

P: L: Kako se R. zvala u tom životu?

O: Kad smo rekli otkrijte, mislili smo da vi koristite vaše talente da bi nau?ili, ne da vas mi vodimo za ruke u svakom koraku. Da vam to radimo, mi bi vas prevarili i izveli iz mogu?nosti da steknete znanje, i što je važnije, razumijevanje. Time bi mi prekršili slobodnu volju!

P: RC: Da li je moje ime bilo Rachel?

O: Kako ispitujete vaše prošle živote?

P: L: Hipnozom.

O: Bingo!

P: RC: Dakle, trebam hipnozu? Mogu li biti stavljena pod hipnozu? L: Naravno da možeš. Ti si govorila F.-u i meni o nekoliko prijašnjih prošlih života...?

O: Jer individualne okolnosti nisu bile iste.

P: Tko su bile "Pti?je vrste" ( Bird Tribes, prim. prev. ) o kojima govore legende i piše u nekoliko popularnih knjiga?

O: Razne.

P: RC: Tko su Hoovid-i?

O: Me?uplanetarni.

P: Da li su Hoovidsi postali Hebreji?

O: Ne. Hebreji nisu proizašli iz jedne grupe.

P: L: Da li su Hebreji, ili su bili, odvojena rasna skupina?

O: Ne neophodno.

P: Od kuda poti?u Hebreji?

O: Genetska konstrukcija.

P: Tko je napravio tu genetsku konstrukciju?

O: Pogodite.

P: Atlanti?ani?

O: Nije tako jednostavno.

P: Lizzardi?

O: A da probate s zajedni?kim naporom?

P: RC: Sirijci i Pledijci?

O: Hladnije.

P: L: Orionska Unija?

O: Dobro, ali uklju?ite L.K. ( C.O.C., prim. prev. ). Kako netko zadržava pratioca 2. denziteta?

P: Lancem? Lanac komande - LK ( Chain of Command )? Ima li tamo nekog doslovce nastanjenog planeta u Plejadama?

O: Da.

P: RC: A u Siriusu?

O: Da.

P: L: Dobro, Orionci su kreirali Hebreje. Koji je bio razlog za tu genetsku varijaciju koju su kreirali?

O: Manipulacija.

P: Tko je bio Yahweh?

O: Lažni u?itelj.

P: RC: Tko je bio Jehova?

O: Redovni?ka verzija prethodnog odgovora.

P: L: I što je bio željeni rezultat Hebrejske genetske manipulacije?

O: Daljnja kontrola kroz njegovanje nepovjerenja i neprijateljstva, vode?i do porobljavanja i kruga neprijateljstva.

P: RC: Tetragram je kod za ime...

O: Tako?er postignuto i obnovljeno i okrijepljeno "hranjenje" s 3. na 4. denzitet.

P: ?etveroslovlje, koje je kod za ime Boga u Starom Zavjetu, koga ili što taj kod predstavlja?

O: Budi oprezan da ne budeš uhva?ena u drevne obmane, ve? o?ito to "zna?i" Ja sam Jedini ( I Am The One, prim. prev. ).

P: "Ja sam Jedini" prema mojim istraživanjima, jest druga rije? za "Isis". Da pitam o "Božicama rodiljama" o kojima pri?a Zecariah Sitchen. L: Ima li takvih stvari kao što su te "Božice rodilje"?

O: Opa, samo malo, što smo upravo savjetovali???

P: RC: Da ne budemo zavarani drevnim obmanama? L: Jednom smo to pitali prije i re?eno nam je da je to bilo samo drevni na?in opisivanja genetskih eksperimenata. RC: Dobro, zašto je tako da, a ti Hebreji su toliko specifi?ni u sudjelovanju u vezi kvaliteta srodstva, da je došlo u Starom Testamentu do ženskih sporednih zna?enja za imena Boga, i tako?er za Boga koji je u NJEZINIM pala?ama? Kao i muškobanjastih?

O: Zašto ne? Ako to radi, u?ini to.

P: RC: Da li je "Ja sam Jedini" ženska sila?

O: Draga moja, izgleda da si zapela kod spolnih klasifikacija. Sad, to je razumljivo, ali pripremi sebe za dugo i krivudavo obrazloženje ovdje, budu?i da izgleda da nema drugog na?ina. Na nivoima denziteta 5 - 7, nema dualiteta. "Božja sila" zra?i "na dolje" iz 7. denziteta i širi se kroz sve denzitete. Ona ne prepoznaje klasifikacije vezane uz dualitet, budu?i da je savršeno izmješana, i zato je u permanentnom balansu.

P: Ali rodovi u imenima postoje u originalnim tekstovima.

O: To je to?no, ali originalni tekstovi su tako?er varljivi, po prirodi.

P: Koliko djece sam iskoristila da budu hibridi vanzemaljaca?

O: Odgovor na to pitanje bi promjenio tvoj izabrani put u?enja, pa zato ?e bit odgo?en.

P: Ve? sam došla do toga u svojim meditacijama, pa možda mi one mogu pomo?i oko toga. Pojavljivala su mi se imena na Hebrejskom u mojim nedavnim meditacijama koja su zaglavila u mojoj glavi; jedna rije? je "vlada", a druga je "država" ili "politika". Da li to zna?i da trebam raditi u politici ili u vladi? Kojoj vladi? Da li je to moja sudbina?

O: Pa, opet, mi znamo odgovor na to, ali ti trebaš to otkriti radi svrhe u?enja.

P: Da li sam bila pozvana da služim? Da li je to vlada na Zemlji ili...

O: Jedna interpretacija, ali ne jedina. Zapamtite, "vlada" je neodre?ena ( nebulozna ) i snovi mogu biti pronalaza?i puteva, ali i upozorenja!!!

P: Koliko sam života provela na Zemlji - ve? znam odgovor, netko mi je rekao, samo želim znati...

O: 87.

P: Ne 445? To je to? Dakle, nisam baš odovud?

O: Da li bi ra?e želio da smo mi nadodali koji?

P: Dakle, nisam baš s ove planete?

O: Nitko nije, ultimativno. Zapamtite, vi ste vje?ni, tijela 1 - 3 nisu.

P: L: Da li je R. imala druge živote na drugim planetama u 3. denzitetu?

O: Otkrijte.

P: RC: Rekli su mi, bazirano na linijama mog dlana, da sam živjela 445 puta. Pa tu je velika nesrazmjernost. L: Pa, ti govoriš sad o ?itanju dlana, a to je Frankovo podru?je, znaš to. On je najtalentiraniji ?itatelj iz dlanova kojeg si ikad mogao sresti. RC: To nije što ova žena kaže. Lijeva ruka je prošlost, desna je sadašnjost. I linije sastrane su kao godovi u deblu drveta. F: Ne. Da objasnim... ( pauza za diskusiju o ?itanju iz dlanova )

P: L: R. se planira preseliti u Arizonu i napravila je neke aranžmane da bi to omogu?ila. Da li ?e biti u mogu?nosti napisati svoju knjigu kad ?e biti tamo i da li ?e to uspješno napraviti?

O: Neodre?eno.

P: RC: To ovisi o meni. L: Da li ?e biti u mogu?nosti na?i dobru ku?u?

O: Neodre?eno.

P: U generalnom pogledu, koja je bila svrha interakcije s M.T. grupom, B., JD, D.H., R., B., itd.???

O: Ve? ste stekli neki uvid u to.

P: Da li R. ima neke privjeske?

O: Otkrijte.

P: R. je bila kod psihologa, C.U.-a, koji je napravio duhovno ?iš?enje na njoj. Da li je to bilo uspješno?

O: Zašto ho?ete da mi odgovorimo na to?

P: Izgleda mi kao dobra tema za pokrivanje i da bi mogla biti od pomo?i.

O: Otkrijte.

P: RC: Što je sa snom koji sam sanjala o tri puža koji su izlazili iz mene? Da li su ta tri puža bila B., B. i M.?

O: Bit je u energetskim oblicima, a ne nego individuama samim po sebi.

P: Da li još uvijek trebam osloba?anje od duhova?

O: Da. Dobro.

P: Koliko puta sam bio oteta?

O: 20.

P: Da li je ve?inom bilo u djetinjstvu ili u zadnje vrijeme?

O: Oboje.

P: L: Kad je bilo naj?eš?e? RC: Unutar zadnjih 8 godina?

O: Da.

P: Dakle, ve?ina ih je bila unutar zadnjih 8 godina?

O: Ne. Samo naj?eš?ih.

P: L: Zašto su je otimali manje nego što smo ?uli o tome?

O: Manje?

P: Pa neki ljudi izgleda da imaju puno više i 20 ne izgleda baš mnogo.

O: Otmice imaju mnoge oblike.

P: Sanjala sam neku no? da sam se udala i da je bila velika zabava, ples, limuzina, itd... cvije?e, sre?a. U snu sam ?ula glas koji kaže da bi vjen?anje trebalo biti u subotu, 14-tog, koja slijedi petak 13., možete li mi re?i bilo što o tome?

O: Ne.

P: Još neka pitanja? RC: Ja ne?u pitati jer nisu baš odgovorili ono što sam željela ?uti. Ja imam 3 pitanja o prošlosti. Koja je bila moja uloga za vrijeme Francuske revolucije? Znam da sam bila tamo jer sam imala brze preglede toga.

O: Tko je David H.1.?

P: RC: David je bio moja prva ljubav. Zašto H.1.? Da li je to bilo moje ime u Francuskoj?

O: Davidovo originalno ime je bilo H.

P: To je bio moj prvi de?ko u Južnoj Africi. Njegovo ime sada je Harris.

O: Ne, promjenio je svoje ime.

P: L: Što to ima sa Francuskom revolucijom? RC: On je bio tamo, to?no?

O: Mi primamo jake valove koji okružuju subjekt i odabiremo to rješiti, zato prekidamo zahtjeve!

P: L: Dobro, još nešto o tome?

O: Moshe u Izraelu.

P: RC: Tko je Moshe u Izraelu?

O: Moshe je U Izraelu.

P: Ima mnogo Moshe-ova u Izraelu! Da li je to netko koga znam ili sam poznavala?

O: Da.

P: Da li je povezan s mojim bivšim mužem?

O: Možda. Nismo sigurni. Izrael: vidjeli smo te sa Sivima u fizi?kom, pristupili memorijama, Moshe-ova tako?er.

P: L: Mislili ste da je David H. vidio R. za vrijeme otmice?

O: Ne. Država Izrael. Druga veza za doživljaj otmice.

P: Pa, možda si bila oteta u Izraelu i vidjela te ljude tamo... u fizi?kom... i ti ljudi su to vidjeli...

O: Ne. David je negdje drugdje.

P: RC: Da li je David moj stari de?ko?

O: Da.

P: I on je bio samnom u Francuskoj revoluciji, s ?ime su zapo?ela sva ova pitanja.

O: MOžda.

P: Da li ?u ga vidjeti ponovo?

O: Neodre?eno.

P: Da li sam oteta za vrijeme dok sam bila s njim?

O: Pa da, ali najve?a otmica u Izraelu.

P: L: R. je bila oteta za vrijeme dok je bila s Davidom, ali u Izraelu je iskusila najve?u otmicu? RC: Bila sam s njim u Izraelu... i bili smo skupa u Južnoj Africi.

O: Otmica s davidom je bila u Južnoj Africi.

P: Što se podrazumijeva pod najve?om otmicom u Izraelu?

O: Fizi?ko popravljanje.

P: Da li je bila najve?a u smislu iskušavanja najve?e otmice u njenom životu?

O: Da.

P: RC: Da li je bila na Mount Sinai-ju?

O: Ne.

P: Imala sam vantjelesno iskustvo dok sam bila tamo. Da li je bila u pustinji, Negev?

O: Da.

P: L: Što su joj napravili za vrijeme te otmice?

O: Neodre?eno.

P: Tko je izveo otmicu?

O: Sivi.

P: RC: Da li je to bilo za vrijeme dok sam bila trudna?

O: Da.

P: L: Koliko puta si bila trudna? RC: Pet, mislim. Koliko puta?

O: Neodre?eno.

P: To ima smisla jer su moje migrene po?ele u Južnoj Africi... Izgubila sam nevinost u Negev-i... dakle to je vjerojatno onda kad su me po?eli otimati - to je sve stvar seksualne prirode, zar ne?

O: Da.

P: I momak je umro... L: To je interesantno... Dobro, promjenimo temu. Idemo natrag, kad smo govorili o jami na Oak Islandu, i kad ste zatražili od mene da napravim neko istraživanje o tome, i odgovori su proizašli da je odgovorna grupa bila alkemi?ari. Da li je to to?no?

O: Da.

P: Da li je jedan od umješanih bio Nicholas Flamel?

O: Da.

P: Da li je istina da je enklava alkemi?ara bila negdje na Pirinejima?

O: Da.

P: Da li je to grupa koju ste nazvali "Kvorum" u jednoj prijašnjoj sesiji?

O: Djelomi?no.

P: Da li su ti alkemi?ari koristili mo? kao i David Hudson da bi poboljšali svoju dugovje?nost i svoje fizi?ko zdravlje?

O: I da bi kontrolirali.

P: Da li je bilo ljudi u toj enklavi koji su živjeli doslovce stotine, ako ne i tisu?e godina?

O: Neodre?eno.

P: Kako monoatomsko zlato kontrolira druge?

O: Prekompleksno da se ve?eras odgovori, jer je energija oslabila.

P: Da li bi samo trebali re?i laku no??

O: Laku no?.