Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-1995-07-19


19.07.1995.  Frank direktno kanaliziranje, Laura, SV

 

P: Kad veza bude potpuna, ho?ete li to re?i kao "Spreman sam". Da li ste spremni?

O: Da. ( podešenja pozicija smo napravili )

P: Imamo nekoliko pitanja ve?eras. Koga imamo sa nama?

O: Vi neprestano zahtjevate ime. Zapamtite, ovaj na?in ( mod ) komunikacije ima druga?ije kvalitete i druga?ije potrebe, zato identifikacija imenom je nepotrebna.

P: Koji je protokol?

O: Protokol nije odgovaraju?a rije?. Protokol nagovještava ograni?enje. Ovdje nemamo ograni?enja. To je samo jedan druga?iji na?in komuniciranja.

P: Zašto izgleda da imamo poteško?e u prijenosu upravo sada? ( Frank govori vrlo tiho i polako )

O: To je samo vaša percepcija.

P: Obi?no je glas ?ist i glasan...

O: Vaša percepcija, pa ipak, glas ?e postati ?vrš?i i ?iš?i kao što ?e sesija te?i i kao što je bio slu?aj u svakoj prethodnoj sesiji u kojoj smo koristili ovu posebnu vrstu komunikacije, a jedan mogu?i problem bi mogle biti fizi?ke blokade puteva zvu?nih valova.

P: Uzrokovane ?ime?

O: Rezultati ?e biti na vama da odredite.

P: Dobro. Naše prvo pitanje jest: U prethodnoj sesiji dali ste nam malu dizertaciju procesa otmice. Opisali ste nam u detalje. Sad, htjeli bi znati, ako su naše duše otete iz naših tijela i onda korištene kao uzorak za remolekularizaciju u 4. denzitetu, da li je ikad, bilo kada, remolekularizirani klon zadržan u 4. denzitetu nakon što je duša vra?ena u originalno tijelo?

O: Ne, to nije mogu?e.

P: Dakle, oni ne zadržavaju uzorak ili klona od bilo kojeg od nas nakon što nas otmu? "Oni" - govore?i u generalnom pogledu.

O: Ne.

P: Dobro. Da li je neki proces korišten da se utje?e na nas izdaleka iz 4. denziteta?

O: To pitanje je teško.

P: Da li bilo koja OPS bi?a imaju mogu?nost da nam uzrokuju fizi?ke probleme, ili mentalne, ili emocionalne, kad nisu u direktnom kontaktu sa nama?

O: Naravno.

P: Kako to ?ine?

O: Koriste brojne razli?ite metode.

P: Možete li opisati naj?eš?e metode koje koriste?

O: To je neprikladno pitanje.

P: Što pod time mislite?

O: Tu nema odre?ivanja frekvencija pomo?u kojih se može napraviti matemati?ka kalkulacija.

P: Dakle, bilo koju i sve metode mogu biti korištene u bilo koje vrijeme?

O: To je to?no.

P: Možete li nam dati jedan ili dva primjera o tome kako se to radi?

O: Imamo ih mnogo: manipulacija zvu?nim valovima ultravisokim frekvencijskim spektrom, bio bi jedan.

P: Što ti zvu?ni valovi u ultra-visokim frekvencijama rade?

O: Oni mogu promjeniti kemijski balans unutar tijela subjekta, stoga tako?er i mozak, koriste?i fizi?ki put da uzrokuju neprilike pomo?u stvaranja tih kemijskih debalansa.

P: Da li ti ultravisoki zvu?ni valovi ikad nose poruke, u smislu prethodno kodiranih sugestija, koje "okidaju" ti zvu?ni valovi?

O: Poruke nisu nošene u ultravisokim frekvencijama zvu?nih valova. Sad, vi govorite o potpuno druga?ijoj metodi.

P: Možete li nam opisati i tu metodu?

O: To bi bilo vrlo složeno i uzelo bi vam puno vremena, ali tako?er, tu ima još jedna metoda koja se koristi i koja je van vaše mentalne sposobnosti i koju bi bili u mogu?nosti osjetiti.

P: A koja je to?

O: Tu nema mogu?nosti za adekvatan odgovor budu?i da ta informacija nebi bila vama shvatljiva.

P: Ne razumijem. Kažete da postoji još jedna metoda koja bi bila van naših mogu?nosti da bi ju mogli osjetiti...

O: To je to?no. Ako ju ne možete osjetiti ili shvatiti, kako o?ekujete da ju razumijete?

P: Pa, možda da nam se pomogne da ju shvatimo, mi bi mogli nau?iti zapaziti ju i tada bi je mogli opovrgnuti.

O: Najbolja analogija bila bi pokušavanje objašnjavanja ra?unanja dvogodišnjaku. Da li bi to bilo mogu?e?

P: Vrlo pametnoj individui, vjerojatno bi.

O: I da li bi bilo mogu?e da dvogodišnje dijete shvati ra?unanje korektno?

P: Ako je dvogodišnje dijete ekstremno pametno.

O: Pa, sada dodajemo uvjete u situaciju koji nisu tu i s kojima bi mogli po?eti.

P: Pa, moje pitanje je: zašto spominjati nešto što je neshvativo i neobjašnjivo, ako se ne može diskutirati o tome?

O: To još uvijek može biti zapisano, zar ne?

P: Pa kako da mi to dokumentiramo?

O: To?no kako je i dano na znanje.

P: Ako neznamo što tražimo, kako ?emo to zapisati?

O: To?no kako je i objašnjeno. Ima jedna metoda koja je vama neshvatljiva. Da li je ovako mogu?e to zapisati?

P: Ako je dokumentiranje jednostavno zapisivanje da postoji jedna metoda koju mi ne možemo shvatiti.

O: Upravo tako.

P: I onda ?e drugi do?i i pitati: "Što je to?" I mi ne?emo imati odgovora. ?ak ni približnu procjenu što bi to uop?e moglo biti. I to je vrlo nezadovoljavaju?e stanje da smo u njemu, imati nagovještaj...

O: Zar jest? Što je s svim ostalim odgovorima koji su jednom bili pitanja?

P: Pa, to je daleko zadovoljnije stanje budu?i da su ta pitanja sada postala znanje.

O: Kako su ona postala znanje?

P: Pomo?u odgovaranja na njih.

O: I da li su ona egzistirala prije nego što su postala odgovori?

P: Kao pitanja.

O: To?no.

P: I, naše pitanje jest: Koja je ta druga metoda?

O: To nije shvatljivo za vas.

P: Koji su njeni mehanizmi ako nije shvatljiva?

O: To je dio onoga što vi ne možete shvatiti. Ne vidite li da je tu pitanje s kojim bi trebali po?eti prou?avanja vas samih, i to je jedini na?in na koji se to može u?initi, pomo?u sijanja sjemena, kao što smo i u?inili za vas, i da vas to vodi dok eventualno ne dovede do odgovora. Ali, da bi vi primili odgovor, vi trebate informacije izme?u pitanja i odgovora koje još nisu vama dostupne jer trenutno ne postoje uvjeti koji bi dozvolili da to izme?u bude dostupno.

P: Onda dobro, idemo na drugu temu, kako se šalju te prethodno-kodirane informacije i sugestije?

O: Molimo, da li bi mogli pojasniti?

P: Pa, prije nego prekinemo s ovom temom, nagovjestili ste da poruke mogu biti poslane preko fokusiranja zvu?nih valova.

O: Ne, fokusiranje zvu?nih valova je dizajnirano da bi promijenilo kemiju tijela i mozga da bi to mijenjalo stvari kao što su osje?aji, emocije, itd., što bi onda moglo voditi mijenjanju mentalnih misaonih formi. Ali poruke nisu poslane preko zvu?nih valova ultra-visokih frekvencija.

P: Kako su one poslane?

O: Poruke su poslane preko ne?eg što se zove Slobodno Propisno Slikanje ( Free Formal Imaging, prim. prev. ).

P: I što to opisuje?

O: To opisuje prenošenje misli.

P: I kako se to radi? Na kojoj frekvenciji?

O: Nije korektan koncept. Tu nema "Frekvencije" kao takve. Tu je metodologija koju, opet, nažalost, vi ne razumijete. Pa ipak, budu?i da tražite odgovore na sva pitanja, jedini mogu?i na?in da bi ju objasnili, jednostavno je taj da kažemo da se misao formira u jednom realitetu i šalje u drugi realitet, kao što je vaš.

P: Dobro. Može li misao biti poslana u ciljanu "metu"?

O: Apsolutno.

P: Sad, pitanje koje je proizašlo, budu?i da bi?a drugih dimenzija imaju mogu?nost da kidnapiraju ili otmu ili nasilno odvoje duše, da li oni tako?er imaju mogu?nost manipuliranja naših bitaka duše nakon što su one ostavile naša tijela, za vrijeme tranzicije u 5. denzitet?

O: Neto?no.

P: Oni to ne mogu?

O: Ne, vidite, kad vaše fizi?ko tijelo umre, i vi u?ete u 5. denzitet, to je u?injeno na na?in koji je samo jedini mogu?i: prolaženjem kroz cjevovod koji se specifi?no otvara radi svrhe prijenosa iz 3. u 5. denzitet. Sad, nešto ?esto opisivano u vašoj terminologiji kao srebrna nit, jest kao zatvorena linija koja se otvara kad je potreban cjevovod ( tunel ).To je više nespretan na?in, ali to je jedini na?in na koji bi vam to mogli opisati. Dakle, kad raskinete sa fizi?kim tijelom, ta se linija otvara formiraju?i cjevovod kroz koji duša prirodno prolazi. Bilo kako bilo, dio egzistiranja tog cjevovoda je taj da je on neprobojan za bilo koju silu sa bilo kojeg nivoa denziteta. Zato, dušama u procesu prenošenja sa 3. denziteta u 5. denzitet, nije mogu?e na bilo koji na?in da im se dosa?uje ili neovlašteno miješa s ne?im. I to bi trebalo biti spomenuto ovdje, tako?er, da duševni otisak fizi?kog tijela uvijek ima vezu sa 5. denzitetom i da je to kroz takozvanu "srebrnu nit" ( silver thread, prim. prev. ). To uvijek egzistira kao vrata duše 3. denziteta za prolaz u 5. denzitet. Ona se mogu otvoriti u bilo kojem momentu, kad god zatreba. Kad se otvore, to postaje cjevovod. Kroz taj cjevovod prolazi duša. I to nije podložno bilo ?ijim utjecajima. To nije namjerna konstrukcija, ve? je prirodan proces sli?no onome koji bi mogli opisati kao zaštitne mehanizme koji postoje na 2. denzitetu za bi?a koja nisu u mogu?nosti za zaštititi se kroz svoju vlastiti svjestan misaoni proces. Na primjer, vaša kornja?a je unutar oklopa koji ju štiti. Taj oklop je neprobojan za bilo koju prirodnu silu, zato ništa što nije prirodno ne može nauditi kornja?i. Bilo kako bilo, isto može egzistirati za bilo koje bi?e koje je povezano sa srebrnom niti sa 5. denzitetom. Jednom kad ono prolazi kroz cjevovod koji se stvorio otvaranjem srebrne niti, onda naravno da se ništa ne može umješati. Da li razumijete?

P: Da, ali zašto tolike duše, kad napuste tijelo, ne prelaze tim cjevovodom, i zašto one ostanu pri zemlji, i zašto se one ka?e na druga tijela? Zašto postoji taj cjevovod?

O: To je komplicirano pitanje, pa ipak, najbolji odgovor je taj da je odabir tih duša da ne žele napustiti ovaj nivo 3. denziteta. Jedina mogu?nost da se to u?ini je taj da se otka?i iz upravo umrlog fizi?kog tijela i da se još uvijek bude unutar nivoa 3. denziteta, što naravno, nije prirodno, ali se može dogoditi. U takvim situacijama, iako se o tome krivo govorilo, srebrna nit je još uvijek zaka?ena i još uvijek ostaje nit, a ne cjevovod. Duša je još uvijek zaka?ena na srebrnu nit, ali je odspojena od tijela koje ju je nosilo i koje je sad umrlo. Dakle, efekt je vrlo sli?an kao biti svjesan okruženja 3. denziteta bez prate?e jedinke ( fizi?kog tijela ). Da li razumijete?

P: Da. Dobro...

O: Tako?er, molimo budite svjesni ?injenice da jednom kad duša napusti granice fizi?kog tijela, iluzija prolaska vremena nije više o?ita ?ak kad i duša ostane na nivou 3. denziteta. Zato, njoj se sve to ?ini kao da nije prošlo nimalo vremena. I mi smo vam to spomenuli samo da sagledate sva razli?ita zna?enja iza svega toga.

P: Dobro. Sad, ranije smo imali diskusiju o kriminalu, umješanost crnaca nasuprot bjelaca u njega, i gledaju?i brojke, izgleda da ima neobi?no puno crnaca umješanih u kriminal ili kriminalne aktivnosti, ili negativno orijentiranih ponašanja, nego bjelci. Rezultati su zbilja za istaknuti: crnci osam puta više po?injuju kriminalne radnje nego bjelci. I mnoga objašnjenja koja su dana, kažu da je to radi oskudice ili diskriminacije, i ne izgleda da se to broji kod ove velike disproporcije. Smatraju?i da su i ostale etni?ke grupe u oskudici i diskriminaciji, tu nema takve veze. Ima li što zna?ajno kod ove ?injenice, ili kakav razlog zašto postoji takvo stanje?

O: Možda bi trebali pitati jedno po jedno pitanje.

P: Zašto crnci po?injuju više kriminalnih djela nego bjelci?

O: To je preširok spektrum koncepata da se na njega jednostavno odgovori. Molimo pokušajte podijeliti pitanje u nekoliko dijelova da bi mogli onda adekvatno odgovoriti.

P: Možete li savjetovati na?in da bi ga podijelila; to je preteška tema?

O: Normalno, ovo nije procedura, pa ipak, jedan savjet bi mogao biti, na primjer, da pitate, isprva, što je to što uzrokuje individualcima da po?ine zlo?in; drugo, ima li kakve veze izme?u jedne vrste i nacionalne pripadnosti ili fizi?kog stanja bi?a i ne?ije naklonosti da ?ini zlo?ine, itd. Drugim rje?ima, ovo je tema širokog spektra i opsežnosti. Da bi se adekvatno odgovorilo, mora se podijeliti na mnoga uzastopna pitanja.

P: Što je to što uzrokuje individuama da ?ine zlo?ine?

O: Pa, sad, vidite, da to tako?er ima i mnogo odgovora. Mi ?emo izabrati jedan i onda vam dati na razmatranje. Jedan odgovor jest, naravno, kao što smo prethodno spomenuli, promjena u krvnoj, tjelesnoj i moždanoj kemiji kroz korištenje ultra-visokih frekvencijskih zvu?nih valova. Naravno, kao što možete i zamisliti, jedan efekt koji bi to moglo imati za posljedicu, bio bi i ono što vi smatrate anti-društveno ponašanje. Ne vidite li to?

P: Vidim. Dobro, ima li to što s nekom posebnom rasom ili vrstom tijela koja je osjetljivija na tu manipulaciju, dok druga rasa toliko nije podložna?

O: Pa sad, to iznosi pitanje fizi?kih razlika izme?u rasa, uklju?uju?i o?ite razlike u tjelesnoj kemiji, a tema nije adekvatno istražena u egzistenciji na 3. denzitetu. Na primjer, vrlo su o?ite razlike u "rasama" kao što ih vi zovete, i ljudska bi?a imaju razli?it kemijski "izgled" u svojim tijelima. Nebi li i vi to rekli?

P: Rekla bih da je to vjerojatno.

O: Sad, ako netko ide korak dalje, možda jedna rasa ima izgled kemije mozga ili krvi takav da može izmjeniti emocije u tom pogledu i da po?ini ono što je zvano anti-društveno ponašanje, barem u socijalnom okruženju na koji ste vi navikli, a možda bi ovo moglo objasniti zašto bi tu mogao biti viši postotak kriminala po?injenog od osoba te posebne rase kao suprotnost prema osobama druge rase.

P: Ima li kakvih specifi?nih kemikalija koje bi mogli izolirati ili imenovati koje bi mogle biti umješane kod takvog stanja?

O: Tumoksifen.

P: I što je to?

O: Hormon lu?en od strane hipofize. Vi ?ete na?i taj posebni hormon u velikoj koncentraciji u osobama koje zovete Niger rasa ( crnci, Negro, prim. prev. ).

P: I zašto taj hormon radi osobu podložnijom tim ultra-visokim zvu?nim valovima, tako da se ponaša anti-društveno?

O: To je zapravo pitanje koje preska?e preko nekih neophodnih sastojaka, pa ipak najbolji na?in da se odgovori na to jest, da kad je taj hormon prisutan u izobilju, onda se ne?ija agresivna priroda poja?ava, budu?i da ve? egzistira u visokim nivoima unutar individua crne rase, to ne zahtjeva toliko promjena da bi se pove?alo na nivo koji bi mogli zvati kao opasan nivo. zato, agresivno ili anti-društveno ponašanje može biti jednostavno omogu?eno u takvim osobama crne rase, kao i takvim osobama drugih rasa.

P: Da li je mogu?e, ili da li se to dešava, da ljudi drugih rasa, bijele, hispan, ili indijanske, da imaju individualce ro?ene u svojoj rasi koji imaju, slu?ajno, ve?i nivo tog hormona?

O: Da li vi pitate: "Imaju li neke individue drugih rasa osim crne ve?e nivoe tih hormona?" Pa, o?ito, svaka individualna situacija je druga?ija. Prosjeci su ono što ?ini važan sastav.

P: Dakle, to bi bilo ono što bi mogli nazvati generalno, "Hormon zlo?ina"?

O: To je zasigurno jedan od termina, bilo kako bilo. Pa ipak, nije nužno da se agresivno ponašanje pretvori u kriminalno ponašanje.

P: Istina. Što je to u crncima koji teže da agresivno ponašanje preraste u zlo?in?

O: Na to pitanje nije mogu?e odgovoriti kad ga na taj na?in pitate. Molimo preokrenite i pitajte jednostavnije temeljnije pitanje.

P: Pa individualci koji su ?lanovi koji imaju Keltske krvi su povijesno i ?injeni?no dosta agresivniji, pa ipak, oni zlo?in ne ?ine ?esto, u biti ?ine manje ?esto, kao rezultat svoje agresivnosti. Zašto je to tako?

O: Pa, ima više nego jedan odgovor, naravno. Sva?ija kemijska priroda ili sastav je orijentiran prema njihovim prirodnim okruženjima. Naravno, ako netko misli da je crna rasa živjela mnogo tisu?a, u stvari miliona, godina, op?enito u klimi i okruženju koje im je prirodno, onda bi mogao re?i da je viši nivo Tumoksifena potreban da bi se preživjelo u takvoj prirodnoj sredini. Sad, kad su se premjestili u totalno druga?iju sredinu gdje takav kemijski balans nije korektan za tu sredinu, onda se ta pove?ana koncentracija te kemikalije može prouzrokovati agresivno ponašanje na ovaj ili onaj na?in. Dok su druge rase ili kulture, kad su izložene bilo kojem stimulansu koji uzrokuje pove?anja ili promjene u raznim kemijama mozga, to može uzrokovati agresivno ponašanje raznih vrsta koje može biti kanalizirano u prihvatljivije poslove unutar danog društva.

P: Ima li nešto što se može u?initi kemijski da bi promjenili tu agresiju ili smanjili hormon zlo?ina, ili pretvorili njegove efekte u druga?ije ponašanje?

O: To je ekstremno komplicirano pitanje jer bilo koje mješanje u kemiju mozga je sli?no onome što vi zovete, kao kliše, pucanje u mraku, na vašem stupnju razvoja, jer vi ne razumijete sve od komplikacija koje su umješane u to. Zato, to je vrlo teško, tako?er, da pozitivno odgovorimo na to pitanje kad se istakne u takvoj formi.

P: Ima li nekog oblika pitanja kojeg bi mogli istaknuti, gdje bi odgovori mogli biti jednostavniji?

O: To je na onom tko pita pitanja i da odlu?i. O?ito, odgovor je - da, ali ako vi pitate kako formulirati pitanje, mi to ne možemo u?initi za vas jer je to dio vašeg procesa u?enja. Ako smo sad ograni?eni na pitanja, ili ra?e, da vam govorimo kako da pitate pitanja, to je kao da vas vodimo za ruke, zar ne?

P: Da. Ima li kakve jednostavne, prakti?ne akcije koja bi se poduzela da bi se pomoglo ?lanovima crne rase da se smanji agresivno ponašanje?

O: Pa, opet, vi se držite skoro nemogu?ih pitanja, morate shvatiti da to nije jednostavna, crno-bijela stvar, bez uvrede. Ono što jest je pokušavanje odgovaranja na ekstremno teško pitanje s vrlo jednostavnim odgovorima i to ne?e raditi jer tu ima mnogo razli?itih pravaca koji se tu nalaze. Tu su jednostavno mnogobrojne poteško?e koje tu postoje kad se ho?e to raditi. O?ito, vi ne vidite da to nije jednostavno nešto gdje bi netko mogao jednostavno nešto formulirati i potaknuti, na primjer, i staviti u red sve ?lanove crne rase za primanje te injekcije. Možete li zamisliti ekstremne teško?e ?ak i u pokušaju sagledavanja takve stvari? I, svo opiranje koje bi dolazilo iz bilo kojeg mogu?eg kuta vašeg društva, na sam takav prijedlog, takvu misao? O?ito je to problem o kojem ?e se pobrinuti kasnije, kako vi mjerite vrijeme, kad ?e se dešavati pomak iz 3. u 4. denzitet. Zbilja nema svrhe pokušavati penjati se uz planinu naglava?ke na onoj strani planine gdje jedva možete stati svojim stopalima ili se prihvatiti prstima na rukama. To bi bilo ovako kako vi pokušavate odgovoriti na takav problem toliko jednostavno.

P: Dobro. Željela bi znati tko je odgovoran za vi?enje Cara Konstantina, što je uzrokovalo da on preobrati Krš?anstvo i nametne se na ovome svijetu?

O: Odgovor na to jest taj da je, glavno i primarno, Car Konstantin samo toliko unaprijed odredio da napravi takvu stvar, pomo?u planiranja procesa koji egzistira na 5. denzitetu, da ponovi slu?aj svoje duše u 3. denzitetu.

P: Ima li nekakvog posebnog zna?aja ?injenica da je nametanje Krš?anstva u podru?ju Konstantinove regije tako?er donijeto u Mra?nom dobu ( Dark Ages, prim. prev. )?

O: Mogu?e.

P: Imate li kakvih komentara na to?

O: Ne, ne baš.

P: Što je istinski zna?aj Masonske prega?e ( Masonic Apron, prim. prev. )?

O: U kojem smislu?

P: Tamo su hijeroglifi i crteži iz drevnog Egipta koji pokazuju visoke sve?enike koji nose prega?e i tamo je bilo mnogo tajnih društava kroz te godine stolje?ima i mogu?e ?ak i mnogo više nego što su inicijatori nosili te prega?e. Sad, prega?e su bile ili bijela odje?a ili ov?je krzno. Što je zna?aj prega?e? Zašto je prega?a?

O: To je jednostavno tradicija ro?ena iz rituala.

P: Od kud poti?e ta tradicija? Što simbolizira nošenje prega?e?

O: Možda bi se to najbolje moglo opisati kao pokušaji zaštite od negativnih ili zlih duhova.

P: Dobro, SV i ja smo napravile jedno istraživanje u svim našim prošlim sesijama i došle smo do toga da poslije toga kad su drugi ljudi po?eli dolaziti ovdje regularno, da je bio zna?ajan porast, u stvari dupliranje, broja odgovora dobivenih kroz ovaj izvor, za koje ste jednostavno odbijali da odgovorite, kao npr. na vama je, neodre?eno, možda, blizu, itd. Op?enito, ono što smo primjetile je bilo to da je bila velika redukcija nivoa i vrsta informacija koje ste nam dali. Možete li nam dati razlog zbog ?ega je tako?

O: Najbolji odgovor na to je da kad ste imali sve više i više prisutnih za bilo koju formalnu kanaliziraju?u sesiju, naravno da su mentalna energija i misaoni valovi više u konfliktu po prirodi, i naravno, odgovori se moraju pažljivo davati da bi se izbjegli konflikti koji su nepotrebni od strane promatra?a ili unutar ranga promatra?a, dakle, zato, neka pitanja su ostavljena neogovorena jer je to bolje nego da osje?anje ili znanje odgovora uzrokuje ozbiljne boli onih koji ih primaju. I, što je više prisutnih, vjerojatnije je da ?e se desiti ta situacija. Zato, ponekad pitanja moraju biti ili presko?ena ili svaki pojedinac mora na?i na?in na koji ?e sam za sebe odgovoriti na to pitanje i s kojim ne?e biti neugodnosti.

P: Izgleda da kažete da je najbolji na?in da se ostvari naju?inkovitiji prijem informacija je taj da se ograni?i broj prisutnih, i time ograni?i iznos konfliktnih misaonih formi.

O: To je jedan mogu?i pogled na to.

P: Da li to zahtjeva stanje apsolutne otvorenosti da bi se primale informacije?

O: Ne, ne zahtjeva, ali da bi se primile apsolutne informacije u neprekidnom toku, takvo stanje bilo bi uvjet. Ali, takva stanja su jako rijetka u 3. denzitetu.

P: Pa, to mi izgleda da je u inicijalnih 6 mjeseci ili tu negdje, kad smo primali informacije, da su informacije bile otvorenije i da su odgovori bili otvoreniji. Izgleda da kad pitam pitanja, pitam onda kad to zbilja ho?u ?UTI što bi moglo biti re?eno bez nekih o?ekivanja ili takvog ne?eg. Shvatila sam da sav taj enormni posao koji sam napravila u ovom životu, da nisam bila u mogu?nosti shvatiti odgovore, i sad sam spremna za?epiti i slušati... Kad drugi ljudi pitaju pitanja, to ?esto izgleda kao da su to pitali samo radi toga da bi potvrdili odgovor koji su unaprijed ve? formirali u vlastitom umu, nasuprot onome što bi mogli dobiti kao odgovor.

O: To je korektna percepcija sa vaše strane, pa ipak, takve opisane predrasude su nešto što svi u 3. denzitetu osu?uju, više-manje, kod raznih pitanja i mogu?nosti odgovora. Zato, ako vi prou?avate odgovore detaljnije, mo?i ?ete tako?er na?i da su tu razni stupnjevi onoga što vi zovete i opisujete kao otvorenost ili voljnost za dijeljenje informacija ?ak i za vrijeme ovih sesija gdje je bilo prisutno manje ljudi.

P: To je to?no. Stvar je u tome, iz mojeg kuta pogleda na stvar, da konstantno težimo reduciranju broje predrasuda, da proširimo i pojasnimo voljnost da ?ujemo informaciju, i da nemamo unaprijed stvorene misli o tome kakav ?e biti odgovor. U inicijalnom dijelu, naravno, testirala sam i ispitivala koje vrste odgovora dolaze i koji su bili parametri, i zapravo razmišljala, interesantno, da ?ak i pomo?u mojeg manje-više rigoroznim procesom, da su bolji i kompletniji odgovori bili dani, nego što su bili u kasnijim sesijama gdje su i drugi bili prisutni.

O: To je mogu?e.

P: Što bi bio razlog tome?

O: Mi smo ve? to opisali u prethodnom odgovoru. Što je više prisutnih subjekata, više je mogu?nosti za predrasude, o?ito.

P: Dobro, nedavno sam otišla kod neurologa, Dr. Vincent DiCarla. Sad, izgleda da je on bio dosta živahan i primjetila sam da se osje?ao kao da me je ve? nekad ranije sreo, iako je znao da nije. Izgledalo mi je da postoji vrlo jaka podsvjesna psihi?ka interakcija izme?u nas. Možete li mi dati kakav trag, što je to bilo?

O: Tu je možda bilo kakvih karmi?kih interakcija.

P: Da li to uklju?uje kakvu interakciju u budu?nosti?

O: To je o?ito na tebi da to saznaš.

P: Pa, SV i ja smo razgovarale i ona je nesigurna u to što bi mi terapijski mogla u?initi. Možete li pomo?i?

O: To je, naravno, vrlo komplicirana situacija, pa ipak, jedna od mogu?nosti je ta da se može promjeniti nervni prolaz pomo?u fizi?kih stresova uzrokovanih brojnim razli?itim faktorima koji proizlaze iz aktivnosti koje su poduzete u prošlosti, na primjer, stvaranje tkiva ožiljka oko muskulature ekstremiteta i dodataka, je možda blokiralo prirodni tok elektriciteta koji je onda prolazio kroz centar nervnog sistema prema ekstremitetima. To može uzrokovati neki nedostatak potrebnih prolaza elektri?nih elemenata kroz nervne puteve, koji tada, mogu uzrokovati odre?eni stupanj nedostataka tim istim ekstremitetima kroz nedostatak propisne oksidacije. Ublaživanje toga je teško jer to zahtjeva nekoliko koraka. Najbolji prijedlog je postepeno ali stalno poboljšanje u zdravlju kao omogu?avanje brojnim razli?itim programima da natrag vrate ono što je ošte?enje uzrokovalo. Informacije o omogu?avanju toga su vam dostupne.

P: To je reverzibilno?

O: To je reverzibilno ( mogu?e povratiti na staro stanje ). Sve promjene su uvijek reverzibilne sve dok se fizi?ko tijelo - nosioc - djelomi?no, ili u cjelosti, ne terminira ( usmrti ).

P: Da li je S-ina manipulacija tim tkivima i elektri?nim strujama kroz njene razne tehnike, korisna sada?

O: Korisna je, pa ipak, vrlo vjerojatno je da ?e još više od toga trebati. Mislimo na više tipova aktivnosti da bi omogu?ila potpuno poboljšanje.

P: SV: Ali, glavni problem je tkivo ožiljka?

O: Bilo koja forma blokade koja blokira propisno "paljenje" neurona, tako onemogu?avaju?i oksidaciju, stvara neki rezultat, uklju?uju?i i stvaranje tkiva ožiljka. Kraj sesije