Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-1995-06-03


03.06.1995.  Frank, Laura, TR i JR, Tom French, Cherie Diez, SV

 

P: Pozdrav.

O: Pozdrav.

P: T: Radimo na malo energije. L: Koga imamo ve?eras sa nama?

O: Sorrillora.

P: L: I od kuda si?

O: Kasiopeja.

P: Ve?eras imamo goste sa nama; Tom i Cherie.

O: Pozdrav, Tom i Cherie.

P: Tom ima pitanje.

O: Naravno.

P: TF: Što se desilo sa satom od mog djeda?

O: Kojim?

P: L: Kojeg djeda? TF: Od oca. L: Dobro, što se desilo sa zlatnim džepnim satom od njegovog djeda?

O: Ispod vode.

P: T: Ispod koje vode?

O: ?iste, ispod nekog pijeska ili mulja.

P: TF: Što je to? L: Ne mislim da ?eš dobiti ime jer je to umjetna tvorevina.

O: Vizualno. Sija kod sun?anih zraka, iskliznuo kad je pažnja bila odvra?ena.

P: TF: Da li je sam skliznuo ili ga je netko uzeo?

O: Trljana je metalna površina.

P: Gdje je bio moj otac za to vrijeme?

O: U crkvi.

P: L: Ima li nekog smisla? TF: Pa, možda. T: Da li znaš gdje je sat? TF: Ne. SV: Saznaj gdje je bio u crkvi i vidi ima li kakve vode okolo. L: Možda otac nije bio blizu u to vrijeme. TF: Moj otac nikad nije išao u crkvu; on je bio ateist. da li je moj otac imao bilo što s nestajanjem sata?

O: Ne.

P: T: Da li je njegov otac bio u crkvi? Rekli ste da je bio u crkvi; Tom je rekao da njegov otac nije išao u crkvu. Zašto je njegov otac bio u crkvi?

O: Nije samo jedan razlog radi kojeg netko ide u crkvu, promislite!

P: J: Moglo je biti neko sastajanje neke vrste... T: Vjen?anje, sprovod... TF: U pravu ste. Nije da nije nikad stupio nogom u crkvu. F: Nije toliki ateist! T: Naro?ito svadbe, tamo ima hrane nakon svadbe! TF: Dobro, pa, još jedno pitanje pa ?u zašutiti! Da li je sat bio izgubljen ili ukraden?

O: Izgubljen.

P: L: Da li te je to kopkalo dugo vremena? TF: Ne predugo. Neko vrijeme. L: Imam pitanje o Tomu. Imao je san koji je podijelio samnom, i mislim da nebi imao ništa protiv da ga podijelim sa grupom. Tom? TF: U snu sam na prekooceanskom brodu. Bilo je i drugih ljudi na palubi broda, ali nisam pri?ao s njima. Nisam bio niti sa mojim prijateljima niti obitelji. Bio sam sam. Bio sam me?u svim tim ljudima, ali nisam bio sanjima. To je bilo dugo putovanje. Šetao sam naprijed - nazad po palubi. Naposljetku, došli smo do grada, velikog grada, luke. Sišao sam sa broda, prošetao sam gradom, kroz centar grada, pa do periferije, pa u prirodu. Okolina je bila crvena, sve je bilo crvenkasto. Ulice nisu više bile poplo?ene, sad su bile prašnjave, od crvene prašine. Došao sam do velike ku?e s bijelim kolcima u ogradi, u sjeni planine. Znao sam da sam trebao biti u toj ku?i. Ušao sam unutra i tamo je bilo drugih ljudi. Opet, nisam pri?ao s njima kad sam prvobitno došao tamo, i kako su dani prolazili, po?eo sam pri?ati sa njima i oni samnom. Po?eo sam se osje?ati bolje. Odjednom, u snu, shvatio sam da kad sam išao prvobitno kroz grad prema ku?i, da sam bio pas. U ranim danima kad sam bio u ku?i, transformirao sam se u ljudsko bi?e i uvidio da su svi drugi u ku?i bili jednom životinje i da smo zato bili u ku?i, da nau?imo kako postati ljudsko bi?e. To je imalo nešto sa mo?i planine. L: Sad, pitanje koje imam jest: ima li kakvog zna?aja ovaj san, ili kakav komentar na njega?

O: Nema veliki zna?aj u fizi?kom smislu, samo je refleksija svijesti metamorfoze unutar vlastitog životnog puta subjekta.

P: Pa, to je bila Tom-ova interpretacija i to raznosi moju teoriju u komade! T: Koja je bila tvoja teorija? L: Pa, bila sam sigurna da je on bio vanzemaljac i da je došao na Zemlju na tom velikom brodu sa Pse?e zvijezde, Siriusa... J: U Georgiju!!! ( smjeh ) Moja interpretacija je bolja! T: Stvoreno za vražju knjigu! SV: Ona je gledala previše onih NLO-filmi?a!

O: Aktivna imaginacija!

P: L: Pa, rekli ste mi! Sad, naša pitanja. Zašto su Inke i druge južnoameri?ke kulture kreirale svoju vlastitu okolinu u planinskim podru?jima gdje su bili prisiljeni na visoravnima uzgajati hranu, dok su evropljani uzgajali na tlu, rudarili po planinama... T: I mnogi od njih su gladovali jer nisu korektno koristili planine...

O: Planine su bile druga?ijih priroda u ta dva slu?aja.

P: L: Dakle, visoravni su bile plodnije u nekim podru?jima, da li je to razlog?

O: Bingo!

P: J: To sam i ja mislila. T: Da li su Evropljani pokušavali zemljoradnju na visoravnima?

O: Ne.

P: L: Zašto? T: Pa da, oni su gradili akvadukte, zašto nisu i obra?ivali visoravni?

O: Zašto bi pokušavali napraviti nešto što nije potrebno?

P: Zašto nije bilo potrebno? L: Ne, mi to znamo. Imali su mnogo plodnih oranica koje su bile ravne. Zašto je to bilo neophodno u Južnoj Americi? J: Jer oni nisu to imali. Oni su morali koristiti ono što su imali.

O: Da.

P: T: Paše mi! L: Re?eno je u prethodnoj transmisiji da je podru?je oko moje ku?e bilo "višebrojna stanica realiteta". Da li je to radi naših aktivnosti, ili je to pre-egzistiraju?e stanje ove ku?e i generalno, lokacije?

O: Dva pitanja.

P: Da li je to radi naših aktivnosti?

O: Djelomi?no.

P: Da li je tako?er pre-egzistiraju?e stanje ovog podru?ja?

O: Na indirektan na?in.

P: Da li to ima nešto sa spomenutim tunelom ispod ku?e?

O: Da, zadnji odgovor.

P: Dobro, rekli ste na indirektan na?in. Što je indirektan na?in? Koja je veza?

O: Forme energetskog toka kore. ( Zemljine )

P: T: Što je energija kore?

O: Samo-objašnjivo.

P: Dobro, to je energija koja te?e kroz koru o kojoj govorimo, ili energija od kore radi... da li mi govorimo o tektonskim plo?ama ovdje? J: Da, tektonske plo?e?

O: Previše komentara.

P: T: Da li govorimo o tektonskim plo?ama?

O: Ne.

P: L: Da li govorimo o elektromagnetizmu?

O: Blizu.

P: T: Koliko blizu, elektromagnetizmu? L: Koliko blizu možeš do?i? T: To?no! ( smjeh )

O: Povezano.

P: L: Dorbro, to je forma energetskog toka koja je znatno razli?ita od ove to?ke vremena/prostora kao suprotno od, recimo... J: Naše ku?e?

O: Nekorektan koncept.

P: J: Nije vezano uz prostor/vrijeme?

O: Postajete "hladniji".

P: L: Nije vezano uz prostor/vrijeme. Da li je vezano uz mrežno djelovanje energija?

O: Ne mrežno djelovanje, više kao "krug svjetlosti".

P: T: Kruna? L: Kao aura? J: Da li je poput aure?

O: Da.

P: T: Aura planete?

O: Varijacije unutar tokova.

P: L: Da li je ova specifi?na lokacija korisna za moj boravak ovdje?

O: Subjektivno.

P: Ona je posebno korisna radi ovog vrsta posla?

O: Može biti.

P: J: O?ito nije štetna. T: Može li biti štetna?

O: Da.

P: L: Na koji na?in? J: Da, kako može biti štetna?

O: Pitanje za 64000 dolara!

P: T: Sad, budu?i da smo potakli pitanje za 64000 dolara, da li ?ete nam dati odgovor kao 64000 dolara? L: Zašto bi bila štetna? Možda bi bila štetna ako bi osoba sljedila OPD put?

O: Možda.

P: Da li bi mogla biti štetna ako bi netko slijedio OPS put?

O: Možda.

P: T: Dobro, forma energetskog toka može biti štetna ili korisna. To je samo energija, nije ni pozitivna ni negativna.

O: To je kompleksnije nego što vaša pitanja mogu postaviti.

P: L: Drugim rje?ima, naša pitanja nisu kompleksna dovoljno da bi dobili odgovor?

O: Vi "požurujete" radi prisutnog društva, sad molimo opustite se i jednostavno se ponašajte kao i uvijek.

P: J: Laura se pokušava razmetati! L: Ne, ne pokušavam! SV: To je ono što su rekli! L: Nije onako kako su rekli, i nisam ja jedina koja pita pitanja. T: Da pokušamo ponovo sa ne?im jednostavnim. Govorimo o auri ili ne?emu sli?nome. Planetarnoj auri.

O: Da.

P: Dobro. Mi se fokusiramo na ovo mjesto ovdje u odnosu na energiju planete.

O: Dobro.

P: Vi ste istakli da tu ima neka vrsta veze izme?u lokacije i energije planate. Energija planete je sveukupna oko planete i planeta na nju utje?e i na sve što je na planeti, u planeti, na vrhuncima planete i kroz ?itavo podru?je planete. Mi smo na jednoj lokaciji. Kad se ta energija smanjuje i ima tok smanjivanja, ona utje?e na posao koji mi ovdje radimo. Da li sam na pravom putu?

O: Blizu.

P: Dobro. Dakle, forme energetskog toka kore, ako se one smanje, mi gubimo snagu... i trebamo povla?iti više snage da bi zadržali konekciju ( vezu )?

O: ?

P: ?ak ni neznam što sam rekao! L: Pokušaj ovako. Mi govorimo o oauri. U sistemu aure u fizi?kom tijelu, ponekad ona može reflektirati oba stanja, duhovno i fizi?ko, od osobe. Da li je ova lokacija sli?na ?akri?

O: Ako preferirate, ili drugog.

P: Sli?no ?akri?

O: To su sve samo nazivi.

P: Dobro, dakle to su kao energetski vrtlozi?

O: Dobro...

P: Kao energetski vrtlozi u tijelu, ?akre, to je mjesto gdje se energija tijela povezuje s univerzumom. Reci nam o ?akrama, S. SV: Ima razli?itih vrsta. Ima sedam glavnih ?akri, pa onih u dlanovima, skoro svaki spoj u tijelu ima ?akru... T: Što one rade? L: Mjesto povezivanja? SV: Da. L: Da li o tome govorimo ovdje? Spoju izme?u ovog denziteta i ostalih denziteta?

O: Kao prvo, "?akre" su malo razumljiv i nedokazan fenomen. Sad, one se samo pojavljaju kao egzistiraju?e, ali u druga?ijim formama nego što to tvrde mnoge takozvane "psihi?ke" zajednice. Dakle, vidite, otvorili ste opet još jednu "kanticu sa crvima".

P: Pa, crvi su mi! Znala sam da ?e ovo pitanje trajati cijelu no?! Zašto sam ga pitala? SV: Pa, hajde! L: Dobro, prvi crv... T: Crv broj jedan... J: Crv Jedan... L: ...što je, zapravo, ?akra?

O: Energetsko polje koje spaja denzitete jedan, dva, tri ili ?etiri sa petim.

P: T: Fokusna to?ka koja spaja denzitete sa 5. denzitetom, kontemplacijskim nivoom?

O: Blizu.

P: Koju svrhu imamo s povezanoš?u s kontemplacijskim nivoom kroz ?akre?

O: Vi ste svi povezani s nivoom 5 u malom valnom ciklusu, pregledajte tekst.

P: L: Da li je svaka ?akra vezana uz boju kao što se govori?

O: U nekom smislu, ali nije primarna bit.

P: Što je primarna bit?

O: Povezanost sa fizi?kim lokatorom u kojem je otisnuta.

P: Dakle, to ima veze s ovim podru?jem ovdje? Da li smo opet na mjestu na kojem je ku?a?

O: Na fizi?kom tijelu, nivoima denziteta od jedan do ?etiri.

P: Dakle, mi sjedimo u centru jedne gigantske ?akre, pupka svijeta! J: Bolje nego pazuh svijeta.

O: O ?emu govorite?

P: T: Tallahasse, pazuh svijeta! L: Samo sam se šalila, nismo u pupku svijeta. Mi smo u ?akri... T: Da bi bili na ovoj lokaciji... L: ... da li je to?

O: Vi skre?ete ovdje, tu ima previše misaonih fragmentacija ve?eras.

P: Dobro. J: Pitam se da li je to vezano za oluju? L: Predahnimo. ( pauza )

P: Imamo vrlo ozbiljnog momka ve?eras. Ne dozvoljava da se igramo! SV: Pitam se ima li 7 glavnih ?akri na mjestima koje su drugi opisali. L: Dobro, mi smo se vratili.

O: Vratili?

P: Pa, mi u stvari nismo ni otišli, znate ve?. J: Pa da, prošetali smo! L: SV želi znati ima li 7 glavnih ?akri vezanih uz fizi?ko tijelo kao što govore mnogi izvori?

O: One variraju prema individuama.

P: SV: Mislite, neki ljudi imaju više ?akri od drugih?

O: Imenuj "?akru".

P: L: Ima li bazne ?akre, korijenske ?akre?

O: Pitali smo vas da imenujete jednu.

P: Pa, imenovali smo jednu. SV: Imamo sr?anu ?akru, tre?e oko, neznam Hindusko ime za njih... L: Imenujemo osobu?

O: Ne.

P: SV: Gospo?a koja je napisala "Ruke svjetla" rekla je da kad ona lje?i, duh vodi...

O: Što se dešava onima kojima nedostaju glavni dijelovi tijela?

P: J: Oooh! SV: Ali eteri?no polje je još uvijek tamo! To su dokazali s fotografijom Kilian...

O: Da li je to ista stvar?

P: L: Pa, da li je to fotografirano ista stvar koja radi ?akre? SV: Pa, trebali bi imati 7 glavnih... ne možete živjeti bez glave i trupa... L: Što se doga?a kad imate izva?ene organe, žlijezde koje su vezane uz ?akre. Žene imaju histerektome ?itavo vrijeme...

O: Dobro pitanje!

P: SV: Ali energije su još uvijek tamo ?ak i kad su izva?eni dijelovi tijela! O tome sam razmišljala.

O: Tko kaže?

P: Želite znati imena mojih instruktora?

O: Sve na što vam želimo ukazati, je to da ste ušli u podru?je gdje smisao ?injenica nije dokazan, i ?itav subjekt je samo malo razumije na vašem nivou. Bolje je imati ?injenice prije proglašavanja znanja, da ne napravite ozbiljne pogreške!

P: Ali što je s onime što je rekla Barbara Mariniak o ?akrama... govorila je o 12 ?akri, 7 unutrašnjih i 5 vanjskih? Da li je Barbara znala nešto?

O: Neodre?eno.

P: T: Nije ona nešto našla, nego su joj dane informacije. L: Da li su informacije koje su dane Barbari o ?akrama, korektne zasad?

O: Blizu.

P: Pa, to je trag. T: Bolje da je, dat ?emo joj ga. J: To?no. T: Ako kažu ne... J: ... mi smo u neprilikama. Morat ?emo na?i nešto drugo za raditi u subotu nave?er. L: Možemo kuglati. Da li je netko za Kanastu? Za to trebamo veliki kartaški stol. J: Bridž? L: Neznam kako drugi osje?aju o tome, ali bi možda samo trebali pro?itati Marciniak Barbaru zasad i ostaviti temu za kasnije. T: Rekli su da ?akre, onako kako se u?i o njima, ne mora potpuno biti to?no. Informacije o tim energetskim to?kama su te da ne egzistiraju gdje i drugima, ve? da egzistiraju na razli?itim mjestima jer je druga?iji energetski tok za svaku individuu. One ne egzistiraju uvijek na istom mjestu kao što i energetski tokovi na planeti fluktuiraju i mijenjaju se. Dakle, unutar osobe, energija se mijenja i fluktuira... J: Da li se ?akre kre?u ( po tijelu )?

O: One to mogu.

P: T: Da li razli?iti ljudi imaju razli?it broj ?akri?

O: Da.

P: Dakle, ?itava ideja o radu ?akri, ne sve od onog što je SV radila, je vrlo nekorektno kao što je iznešeno ovdje?

O: Možda.

P: SV: Dobro, ako pove?ate osjetljivost vaših ruku, možete li pokupiti tu energiju iz tijela? Možete li detektirati ?akre?

O: Možda.

P: T: Da li ?e Reiki na?i ?akre koje se kre?u?

O: Možda.

P: SV: A Terapeutski Dodir?

O: Možda.

P: Naga?am da bolje da istražim i saznam. L: Kako je sve ovo povezano s ovom ku?om i onime što mi svi radimo ovdje? T: Sad radimo u ve?oj mjeri. L: Da li ku?a ima nešto sa spajanjem ?akri u našim tijelima?

O: Vi opet skre?ete.

P: T: T: Da li je tako da ?e se ta energija pomaknuti kao što ?e se pomicati energija u tijelu? Mi radimo na ovoj to?ki jer, u ovo vrijeme, ovdje je lokalizirana energija u ovom podru?ju, ali to ?e se pomicati?

O: Opet, vi ste dotakli kao grupa teme koje zahtjevaju masovno prou?avanje da se to može to?no objasniti.

P: J: Da li to zna?i da trebamo prou?avati i nau?iti više, ?ak prije nego što možemo diskutirati o tome s vama?

O: Blizu.

P: SV: Da li bi materijal Edgar Cayce-a bio dobar za po?etak?

O: To je dobro za po?etak, ali ?e uzeti previše "vremena" i napora.

P: L: Da li savjetujete da to možda i nije dobro s ?ime bi mogli po?eti prou?avati?

O: Na vama je.

P: J: U ovom trenutku, mi nemamo dosta razumijevanja. T: Da li je to nešto važno što bi trebali pogledati?

O: Neodre?eno.

P: L: Po?imo na nešto drugo, što je jednostavnije. Jedne no?i djeca su vidjela neka svjetla na nebu. Izašla sam van da vidim o ?emu pri?aju i u tom trenutku, nije bilo svjetla koja se mi?u, ali bilo je jedno pulsiraju?e, crveno svjetlo oko 10 stupnjeva desno od Jupitera. Moja trenutna reakcija je bila na to da je to atmosferska varka velike crvene zvijezde ili planete Mars. Idu?e no?i, tamo ni?ega nije bilo. Što su djeca vidjela?

O: Djeca su vidjela avione i helikopter.

P: Pa, što sam ja vidjela, kao tu crvenu pulsiraju?u svjetlost koja se nije micala dugo vremena?

O: Mars.

P: To nije bio Mars jer on nije bio tamo idu?e no?i.

O: Oblaci.

P: T: Pa, da, bilo je obla?no na Marsu te no?i. J: Pa, nastavimo dalje. L: Mislila sam da je bio Mars. J: Bila si u pravu.

O: Bila si u pravu.

P: To sam upravo i ja rekla. L: Sada, želimo znati ima li kakve povezanosti izme?u kretanja NLO-a i vremenskih prilika... J: Specifi?no, oluja s grmljavinama.

O: Povezanost?

P: L: Dobro, da li NLO-i ne mogu letjeti za vrijeme grmljavina, ili elektri?nih pražnjenja?

O: Neto?no.

P: Dobro, oni mogu letjeti za vrijeme nevremena?

O: Da. Ali "letjeti" je nepropisni izraz.

P: Dobro, što oni mogu za vrijeme oluja ako ne lete? J: Oni se njišu i smišljaju što ?e dalje! SV: Oni su projekcije, zar ne? J: Pa da, ne mislim da su zapravo ovdje, u atmosferi, svejedno.

O: Operiraju.

P: T: Pa, ozbiljno pitanje bi bilo: da li se oluja miješa u EM tok izme?u denziteta?

O: Može.

P: L: Može li se oluja umješati u njihovu sposobnost projiciranja?

O: Da.

P: Da li ih oluja ili elektri?na aktivnost sputava?

O: Ionizacija.

P: T: Da li je ?injenica da su u nekoliko slu?ajeva, bar koliko sam ?itao o tome, a pro?itao sam dosta o tome, da za vrijeme nevremena, ima miješanja grmljavine s EM, tako da bi se otmica mogla puno teže napraviti, pa oni ni ne mare za to?

O: Ne.

P: Mogu li se otmice dešavati za vrijeme nevremena?

O: Da.

P: L: Ima li mogu?nosti da oluje vjerojatno odgode tu aktivnost?

O: Ne.

P: T: Dakle EM poreme?aji u 3. denzitetu ne uznemirava 4. denzitet?

O: Mogu.

P: J: Mogu li oni to kontrolirati? T: Pa, nisam pro?itao o puno slu?ajeva za vrijeme oluja. L: ja sam ?itala o par njih, dosta da to razbije kao neko pravilo. T: Ima li tu kakvog razloga što se to ne dešava toliko ?esto za vrijeme nevremena? J: Oni se ne žele smo?iti.

O: Možete li vi voziti auto za vrijeme kiše?

P: Da, ali ako zbilja jako pada, vi to izbjegavate. L: Ima li kakvog specifi?nog razloga što se najviše otmica i NLO vi?enja dešava no?u?

O: Nekorektno.

P: Dakle, mislili ste time da je puno više aktivnosti po danu nego po no?i?

O: Da.

P: Pa to mi je rasturilo teoriju. Da li je istina da prostranstvo svemira je iluzija naših jedinica vremena i prostora?

O: Prekompleksno za jednostavan odgovor.

P: Oh da. J: Mi smo baš danas izvan naših domašaja, zar ne? L: Pa, pokušajmo ovo...

O: Pokušavate previše da bi isklesali impresiju.

P: Ne baš. Željeli smo pitati ta pitanja...

O: Da, zbilja!

P: T: Imate nešto što bi nam priop?ili? L: Da, podij je vaš. T: Ili stol... J: Ili zidovi, ili podrum...

O: Samo pitajte jednostavnija pitanja umjesto pokušavati rješiti glavne zagonetke u jednoj sesiji.

P: T: Evo jednog laganog: da li EM val još uvijek cirkulira oko Zemlje?

O: Da.

P: L: Ja ne želim pitati lagana pitanja. J: Da li on utje?e na nedavne tropske oluje? T: Pa da, da li je EM val dio razloga oluje tamo u Zaljevu?

O: Blizu.

P: L: Mislim da nemam jednostavnih pitanja... J: Što su svjetla u Marfi ( Marfa, prim. prev. )?

O: Prozor prema ovoj dimenziji ostavlja statiku ( stati?ni elektricitet ).

P: T: Ima li prozora u ovu dimenziju... L: U Marfi?

O: Ima mnogo prozora na Zemlji.

P: J: Ima li kakve veze izme?u svjetla u Marfi i blizini Carlsbad-ovih pe?ina?

O: Pokušajte pri?i bliže svjetlima Marfi!

P: J: Pa da, znam, ne možete. Kako im se približite, ona nestanu. L: Kako oni znaju da vi idete prema njima?

O: Nije propisan koncept.

P: Koji je propisan koncept? T: Što se dešava kad ima se približite?

O: Ona se pojave na drugoj lokaciji.

P: J: Da li EM od tvoh tijela odbija svjetlo?

O: To je reprezentacija vizualnog realiteta samo.

P: Dakle, ona nisu zapravo tamo, vi samo mislite da ih vidite?

O: Blizu.

P: T: Koliko morate do?i blizu njih da se to desi?

O: Ne.

P: Vi ne morate do?i blizu njih? Pa, ne morate do?i blizu, ona su samo ostatak. J: Da li su ona lom svjetlosti ne?ega što se dešava negdje drugdje? T: Koliko daleko...

O: Blizu.

P: Ona su lom ne?ega što se dešava negdje drugdje? L: Dakle, kad se približite, vi ih više ne možete vidjeti jer... J: ... je kut krivi. Gdje se to stvarno dešava, nije tamo?

O: Negdje drugdje od promatra?a.

P: Hvala! Shvatili smo to. T: Na površini ili ispod zemlje?

O: Pogledajte ponovo dva prošla odgovora.

P: J: To se odnosi na reprezentaciju vizualnog realiteta?

O: da.

P: Dakle, to ne postoji uistinu u 3. denzitetu?

O: Blizu.

P: Ona su kao "bleed through" ( prolaz, vrata izme?u denziteta )?

O: Da.

P: T: Ali doga?aj se ne dešava tamo gdje vidite svjetla... gdje promatra? vidi svjetla?

O: TR, obrati pažnju!

P: J: On je umoran no?as. L: Dobro. Ostavimo to tada. Sad, generalno znanstvano mišljenje je to da se glavno umiranje dinosaurusa desilo prije 65 miliona godina. Vi ste nam rekli prije 27 miliona godina. Možete li objasniti odstupanje?

O: Radio-karbonsko mjerenje nije to?na znanost.

P: J: To su rekli ve? prije. L: dakle, vi ?ete se držati vaših 27 miliona?

O: Držati?

P: Moramo imati nekoga tko je ovdje zbilja na rubu! J: Pa da, oraspoložite se!

O: Isto bi se moglo re?i za sve prisutne!

P: Za sve, društvo! L: Da vidimo imam li drugo dovoljno jednostavno pitanje... J: Nemoj biti razdražljiva ve?eras... SV: Okrivi vrijeme za to. L: Želim pitati svoja pitanja o TDARM-u jer mi je stari dobri Rodger zbilja ispio mozak... F: Da li ti je on dao ta pitanja? L: Ne, ali mozak mi je stimuliran i razmišljala sam o njima, kako bi mogli dobiti neke odgovore, i to bi mnogo moglo pomo?i njegovoj teoriji. Pa, to ?emo sad iskopati. Možda Tom i Cherie imaju neka druga pitanja... C: Kada ?emo završiti ovaj projekt?

O: Pitanje bi trebalo biti "ako", ne "kada".

P: TF: Oh, super! Hvala, Cherie! Sad ?e mi ovo neprestano "visiti" nad glavom!

O: Izgleda da ?e biti borbe unutar organizacije!

P: L: Ho?e li? O?ekuješ to? TF: Ne od ljudi koje mogu nabrojati. Ali to je politi?ka organizacija kao i bilo koja druga. ( smjeh ) Ona to može u?initi jer ne mora zapisivati ove stvari! L: Ima li još ne?eg što možete re?i Tomu da bi mu olakšali?

O: Tom-ova budu?nost leži u nezavisnoj karijeri.

P: ( smjeh ) J: Jednostavno ono što smo željeli ?uti! TF: Mogu me najuriti! L: Ne, ne mislim da su to mislili!

O: Ne.

P: Vidiš, ne?eš dobiti otkaz!

O: Pisanje je tvoje "zvanje" ali kao autor, ne novinar, tvoje objavljivanje je zasad preživjelo, bilo je apsorbirano od strane Konzorcija, ali samo neznatno, i to ne?e morati biti istina u bližoj budu?nosti!

P: Znaš li što je Konzorcij? TF: Da li se to odnosi na Robert Bass-a?

O: Ali to je samo jedan portal.

P: L: Naga?am da to zna?i da oni to mogu napraviti na ovaj ili onaj na?in. Pa...

O: Nebi shvatili promjenu atmosfere koja bi istodobno "bila otkupljena".

P: ( smjeh ) TF: To je podcjenjeno. J: To zna?i da bi taj projekt bio njihovo vlasništvo i vi ga nebi bili u mogu?nosti koristiti.

O: Tu je mnogo više stvari za "posložiti" nego što izgleda površinski!!!!!

P: TF: Vidiš što si po?eo sa svojim pitanjem! T: Sve je tvoja krivica, Cherie! C: Nisam ?ak ni pitala o forotografijama! T: To je Pulitzer-ova stvar, tamo!

O: Fotografije mogu "nestati"!

P: J: Oh, super! Baš super! T: Sad smo došli do upozorenja.

O: Da li se sje?aš nastavnog plana u novinarskoj školi, Tom?

P: L: Sigurna sam da se sje?a! Što je smisao toga?

O: Pitanje je za Toma.

P: TF: Zaista, zašto?

O: Pretpostavljaš li da je možda tamo bilo neke propagande?

P: Mislim da to ovisi o to?ke gledišta. T: To je uvijek istina.

O: Tvoje.

P: J: Pa da, kakav je tvoj pogled na to? TF: To nije baš duhovito, ali jedina propaganda koje se sje?am bila je IU košarka! ( smjeh )

O: Nedovoljna svijest je simptom uspješne metodologije... budite svjesni toga!

P: L: Mislim da ako niste dovoljno svjesni da su vam propagirali, da je to simptom dobre propagande! TF: Pa da, to bi bila dobra propaganda! L: Dakle, na što ciljate ovdje?

O: Ti ?eš uskoro postati svjestan i iza?i iz iluzija radi doga?aja koji ?e se ubrzo desiti. To je dobro, jer to ?e prezentirati bu?enje na tvojem dijelu, jer si genijalac i imaš dobro srce i poštenu dušu.

P: J: To je lijepo! TF: ?iji satovi su bili propaganda?

O: Nije u tome stvar, nije bio sat, bio je generalni smjer programa, koji je simptom puno ve?e stvari.

P: C: Koji ?e se doga?aji ubrzo dogoditi?

O: Preuzimanje poslodavca predstoji!

P: T: Tko preuzima? L: Rekli su Konzorcij. T: Da li govorimo o sveukupnim, totalnim medijima? J: To je samo St. Pete Times ili ... T: ... one koje još ne drže... L: Objavi žurno...

O: Da.

P: J: Da, što? T: Ili objavi hitno ili idi na knjigu i zaboravi serije. TF: Ne govorite to pred Cherie! ( smjer ) Ne možete objaviti u boji ako nije u knjizi. C: Ako su u knjizi, imaju lošu reprodukciju. T: Oprostite...

O: Tvoji instikti, kao reportera, su neotkrivene skrivene istine, ali budi svjesan toga da si bio treniran da otkriješ samo neke vrste "istina", ali ne i druge.

P: TF: Želim pitati još jedno pitanje o satu. U kojoj državi u Uniji je voda u kojoj je sat?

O: Neznamo, mi možemo pristupiti samo na vizualan na?in, i ne možemo odrediti umjetno stvorene granice u ovom slu?aju. Ako je sat bio izgubljen pokraj znaka na cesti, npr., on može biti druga?iji!

P: Da li je podru?je oko vode ravno ili planinsko?

O: Izgleda "slomljeno".

P: L: Podru?je izgleda izlomljeno?

O: Blizu.

P: Sirovo podru?je? TF: Zašto je moj otac bio u crkvi?

O: Neodre?eno.

P: TF: Da li je tamo bila ceremonija vezana uz jedno od njegove djece?

O: Možda.

P: T: Možda je bolji odgovor nego "neodre?eno". L: JR, kaži Tomu o tvojoj stvari o Margaret Stimmick. J: Bože, ne vjerujem da se sje?aš tog imena! L: Sje?am se svega što sam napisala poslije toga! J: To je odli?no. Pa da, željela sam da mi Kasiopejci odgovore na jednu malu stvar, i oni su imali vrlo tešku vizualizaciju toga za mene... nekako su se fokusirali na to... L: Ne, oni to vizualiziraju ekstremno dobro; oni su te vidjeli u podrumu s tvojim prijateljicama sa svije?ama i oni su opisali to kao neku vrstu ritualnih aktivnosti. JR je željela da joj kažu što je ona radila... J: Zapravo, htjela sam da mi ponove fraze... koje smo izgovarale, naga?am, neku vrstu crne magije, pokušavaju?i staviti prokletstvo na u?iteljicu biologije koju nije nitko volio... ( smjeh ) L: JR je imala prošlost... T: Stvar s kanalom jest, da oni vide ono što mi vidimo, oni znaju što mi znamo... ono što je u tvojem umu i podsvijesti... L: ... ili što si vidio... T: Bilo što, što nije unutar samog kanala, ne mogu izvaditi... L: Oh, ne! Oni su prošli kroz tone stvari koje nisu unutar ove sobe ili u bilo ?ijem umu ovdje! TF: Da su znali što je u svim vašim umovima, kako možete pitati pitanja o Isusu... kako to može biti unutar... L: Mislim da oni rade to da se fokusiraju na to?ku u prostoru/vremenu na koju pristupaju kao na kompjuteru, ali tako da sve umjetne konstrukcije koje smo mi kreirali da bi odvojili i odredili su kao "gr?ki" njima ( teško razumljivi ). J: Pa, vrijeme je definitivno nešto što je ?ovjek kreirao jer živimo na planeti koja ima dane i no?i i prolaznosti sezona. Da smo živjeli na planeti koja to nebi imala, nebi imali koncept vremena. F: Ili, da ste plutali unaokolo u svemiru... J: ... onda nebi imali niti gore i dolje... L: Jedne no?i sam tražila bo?icu sa kapima za uši i pitali smo Kasiopejce gdje je. Rekli su: u spava?oj sobi, ladica, bijela odje?a i simboli. Pa, našla sam ju u torbi sa šminkom u ladici, torbica je bila pokrivena sa bijelim rubljem. I, što je šminka, nego - "simboli"? F: To je interesantno jer sam zaboravio na to. L: Da, strano je kako je pristupljeno tome i kako je prezentirano. Tom, da li misliš da ?e biti promjena u Times-u? TF: Ne. L: Pa, razmisli svejedno o završavanju toga što je brže mogu?e...

O: Bit ?e "pre-uzimanja", možete ra?unati na to!

P: TF: Naga?am da bi tu moglo biti razli?itih vrsta preuzimanja. J: Pa da. To bi moglo biti samo promjena u upravi. L: Dobro, Cherie, imaš li još nekih pitanja? ( smjeh ) C: Razmišljam. L: Sad kad smo otvorili tu kanticu sa crvima... J: Crvi smo mi! TF: Nisam mislio monopolizirati ovu sesiju... J: Nisi. Ne brini oko toga! T: Ni najmanje! ( Lewis ) ( upravo ulazi u sobu ) Što je bilo pitanje, a što odgovor? L: Bilo ih je ?itava serija. Cherie je pitala pitanje koje je otvorilo cijelu konzervu s crvima. TF: Zadnja crta bila je: Moram pisati brzo! L: Da, crvi izlaze iz svih smjerova. J: Promjene, preuzimanja... promjene u atmosferi... L: Što bi u?inio da se to dogodi? TF: Neznam... jednostavno bi se morao nositi s time. L: Dobro, ne žele mi dati da pitam bilo koje moje pitanje o putovanju kroz vrijeme... T: Ja sam na nivou 0, energetske vrijednosti, no?as... L: To bi morao biti naš problem koji imamo. TR je tu u drugoj zoni od nasše. TF: Što ste mislili pod "što je naš problem"? L: Pa, kad netko od nas ima malo energije, to ograni?ava prijem. J: Zašto je TR-ova energija toliko slaba ve?eras?

O: Ima virus.

P: SV: Ne diši prema ovamo! T: Ebola je ovdje! L: Znatiželjna sam o kami-kaza virusu kojeg sam imala jedan dan. Natjerao me da razmišljam o virusima ( virii, prim. prev. ) generalno. Budu?i da virusi nemaju DNA, da li je mogu?e da ne mogu biti korišteni da se modificira DNA?

O: Ne.

P: J: Pa, to je dobro. TF: Oni nemaju DNA? Imaju li RNA? L: Pa, nedostaje im jedno ili drugo... J: Oni su stani?ni paraziti... SV: Da li ?eš pitati o tunelima? L: Da li je bilo kakvih posljedica od tog virusa kojeg o?ito nema na površini?

O: Ne.

P: Dobro. J: Kad sam došla s posla jedne ve?eri, uvidjela sam da sam gladna i odjednom sam popila "shake" i bila sam prili?no omamljena. Požurila sam i napravila maslac od kikirikija i žele sendvi? i popila ?ašu mlijeka i izgleda da me to smirilo. Da li je to zbog toga što nisam jela?

O: Nizak še?er u krvi.

P: Da li je to indikacija stanja kojeg sada imam?

O: Teško.

P: L: Da li to zna?i da je imala a) hypoglikemiju ili b) hyperinzulin?

O: Ne, ne.

P: Niti jedno. Da li je to samo bio momentalno nizak še?er u krvi, koji je nastao radi toga jer je dugo radila a nije jela?

O: Da.

P: J: Fizi?ki sam se tresla i imala sam vrtoglavicu i mu?ninu. TF: Što je bio mmm zvuk u snovima mojeg oca? L: Velik si u snovima, ha? TF: To je u obitelji!

O: Bilo je pristupanje zvu?nim valovima u alfa stanju koji normalno nisu ?ujni.

P: Zašto je shvatio taj san toliko prijete?i?

O: Njegova interpretacija.

P: L: Možda je to bilo nešto što on nije shva?ao i to ga je preplašilo. TF: da li je vezano uz Njema?ku?

O: Ne.

P: Imao je serije snova jedno ljeto, 1943., to je bilo interesantno jer mu je njegov otac, analiti?ar snova, mogao pomo?i oko toga. F: Bio je analiti?ar snova? TF: To?no. Isti onaj koji je izgubio sat. L: Da li je bilo kakvog neprijateljstva me?u njima? TF: Pa, bio je analiti?ar Freud-ovski, dakle, da! ( smjeh ) Ništa više nego klasi?nih otac-sin stvari. L: Ima li takvih klasi?nih normalnih stvari kao što su otac-sin? SV: Sumnjam. TF: To je to?no. L: Ništa na ovoj planeti nije normalno, ili bar tako ne izgleda. Pa, ukoliko netko nema zbilja izrazito pitanje, mislim da bi trebali završiti za ve?eras.