Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-1995-05-27


27.05.1995. Frank, Laura, JR i TR, Carla i Roger Santilli

 

O: Rouswo.

P: L: Naga?am da je to ime. Pozdrav, kako ste ove ve?eri? Koga ve?eras imamo sa nama?

O: Ime smo dali.

P: Od kuda ste?

O: Kasiopeja.

P: Kako ste ve?eras?

O: Dobro.

P: Mi smo tako?er dobro. Imamo neke goste ve?eras sa nama.

O: Dobro.

P: Roger i Carla Santilli su sa nama. Roger ima neka pitanja za kasnije.

O: Pozdrav, Roger.

P: Bok. Imate li nešto predvi?eno o ?emu bi danas govorili za po?etak?

O: Kanal je otvoren.

P: Dobro, po?nimo sa pitanjem koje se S. i ja pitamo: Da li je dobro da dam Reiki inicijalizaciju za vrijeme retrogradnog Merkura ?

O: Naravno !

P: Tako je kako sam i mislila. Hajde, Roger, pitaj sve što te zanima. Roger: Zanimaju me neki zaklju?ci o pokreta?kim pogonima UFO-a ( NLO-a ).

O: Sigurno !

P: Koji je pokreta?ki mehanizam NLO-a?

O: Teško je odgovoriti na to pitanje koje je samo tako postavljeno, jer govorimo o višestrukim realitetima, nivoima denziteta, a i raznim na?inima !!!

P: Da li je gravitacija koja se javlja, uzrokovana antimaterijom u polju, privla?na ili odbojna?

O: Odbojna kada razmišljamo na na?in koji je paralelan s vašim prou?avanjima, ali, kao što smo spominjali u prethodnom odgovoru, imamo više uklju?enih realiteta osim ovog što je vama najpoznatiji ( u kojem živimo ).

P: Sljede?e pitanje jest: ?estice se gibaju, materija se giba, u našem smjeru vremena... Da li anti-?estice, anti-materija putuju u suprotnom smjeru ( natrag kroz vrijeme ) ?

O: Razmisli o ovome skoro kao o jednoj sedmini ?itave formule, Roger !

P: Možemo li dobiti odgovor na ovo kada isklju?ivo pri?amo o samo tre?em denzitetu ?

O: Unatrag.

P: Da! Zainteresiran sam za pokreta?ke sisteme NLO-a, jedini na?in na koji mogu shvatiti putovanje velikim distancama koje su me?u zvijezdama je da imamo ono što zovemo „prostorno - vremenskim“ strojevima. Ne možemo se kretati velikim distancama ukoliko ne možemo nekako „savinuti“ prostor i vrijeme. Ne možemo savinuti prostor ukoliko mu ne pridružiš i savinuto vrijeme. Ne možemo imati me?uzvjezdanih putovanja ukoliko nemamo prostorno-vremenski stroj. Ali prostorno-vremenski stroj isto zna?i da imamo i mogu?nost prolaska unatrag i unaprijed u vremenu, tj. putovanja kroz vrijeme, odnosno možemo manipulirati vremenom. Da, mogli bi prelaziti udaljenosti i simultano kretati se natrag kroz vrijeme, tako da bi se mogli pojaviti tamo gdje želimo, prakti?ki istovremeno kada smo i krenuli. Zato sam i pitao da li možemo koristiti antimateriju kao pogon, zbog toga jer bi bila odbojna u pravom smjeru. Drugo pitanje bilo bi, kada koristimo antimateriju, gibali bismo se unatrag kroz vrijeme. Zbog toga neke od tih objekata vidimo kako se kre?u i mogu se kretati kroz prostor, ali ne i kroz vrijeme, ili se kre?u kroz vrijeme, a ne i kroz prostor. Ako ugledate NLO, ne zna?i da je on u našem vremenu. On može biti u totalno drugom vremenu. I ponekad is?eznu baš prije pogleda nekog posmatra?a. I pitanje je: kamo idu? Mogu mirovati u prostoru, ali kretati se kroz vrijeme. Ili kretati se unatrag. I bilo je puno prijavljenih otmica kada se ?inilo da uop?e nije bilo „izgubljenog“ vremena. Oni do?u, povuku žrtvu, u?ine sve što namjeravaju, i nakon toga vrate natrag unutar nekoliko sekundi, ako ne i u istu sekundu kada su uzeli žrtvu! Da! Taj ?lanak je baš o tome. U stvari, ako se anti-?estice povuku, tada neophodno idu unatrag kroz vrijeme. Zatim oni manipuliraju sljede?im: imate otmicu bilo kojeg trajanja vremena unutar broda, ali u našem vremenu, na nivou 3 ( 3. denziteta ), to je nulto vrijeme ! Da, to?no ! I tu nije samo to, ve? i fenomen broda koji izgleda mali izvana, a u stvari unutra je ogroman ! Sve je vezano za unutar njega ! Ovo je vrlo uzbu?uju?e. U?im jezik. Na našem se 3. nivou, gibanje u prostoru i vremenu dešava promjenom jedinice vremena i prostora. Da li zbog toga možemo promjeniti jedinice?

O: Da, to je to?no ono pod ?im podrazumijevamo kad govorimo o „prelasku iz 4. u 3. denzitet“.

P: Dakle, kad oni putuju iz 4. u 3., oni mijenjaju jedinice. To je to?no ono o ?emu govori u ?lanku u ?asopisu ( drži taj ?asopis ). To je objavljeno u Ukrajni ( okrene stranicu na kojoj su dijagrami i formule ), to je eksperiment za testiranje anti-gravitacije. Tamo je dvije milje dug tunel u kojem je vakuum. Isisali su zrak van. Prvo mjerenje je bilo ispucavanje fotona prema cilju na drugom kraju tunela u svrhu pronalaženja to?ke gdje nema gravitacije. Drugo mjerenje je bilo ispucavanje neutrona, a mi znamo da je on privla?an. Dakle, poslije dvije milje, energija je jako, jako mala. Dakle, nemamo gravitacijskog efekta kad neutron pogodi tu to?ku. Zatim, tre?i korak je ispucavanje anti-neutrona istovremeno i onda da vide što ?e se dogoditi. Ovaj eksperiment ?e rješiti ovo o ?emu smo sad pri?ali ( pomo?u ouji plo?e preko koje komuniciraju Kasiopejci s nama ). Datu to?ku možemo nazvati gravitacijom anti-?estica zbog toga jer neznamo druga?ije. To se može u?initi... Einstein je predvi?ao ovo kao privla?no kao neutron, a da i materija i antimaterija imaju istu gravitacijsku privla?nost. To je što je Einstein rekao. Ali kad je njegova teorija predložena, 1915.g., antimaterija još nije otkrivena još 50 godina od toga. Ako sada, teoretski, jedini na?in da ?estica, u našoj teoriji, može i?i gore, može se podi?i, jedino ako se vrijeme „okrene“. Nema druge mogu?nosti. Dakle, ako je eksperiment korektan, tada je prostorno-vremenski stroj apsolutno posljedica toga i može se testirati u laboratoriju. Možete imati ?esticu koja se giba kroz vrijeme ( unaprijed i unatrag – pokazuje novi dijagram ). To je drugi eksperiment koji je u ovom slu?aju napravljen kao stavljanje neutralne ?estice kao subjekt u... budu?i da nemamo svežanj antimaterije – idealno bi trebali imati zrno materije i zamjeniti ju sa antimaterijom – u ovom trenutku nemamo zrno antimaterije još, ali ima još na?ina kako to u?initi makar mjerili na na?in kako se kre?e, gore ili dolje. Sada, pitanje mjera je vrlo bitno, fundamentalno, zbog recimo, vi ste izvan NLO-a, i vidite ga velikog kao automobil, a kad do?u unutar njega vide enormno veliki prostor. Nema drugog na?ina nego da se promjene jedinice. Ono što je za nas jedan inch ( oko 2,5 cm ), ta mjera je totalno druga?ija unutar. Za nas je ta jedinica ista unutar 3 smjera. Sad, ako ste unutra, oni mogu imati druk?ije mjere za druga?ije smjerove. To zna?i da ako ste izvan kocke, i u?ete unutra, oblik, a ne samo dimenzije, mogu biti druga?iji.

O: Granica denziteta sjedinjuje svjesnost. Da li je Roger upoznat sa definicijama denziteta?

P: Da li smo ikad dobili definiciju denziteta? ( Ne ) Samo o 7 nivoa denziteta. OK, što je definicija denziteta?

O: Pogledajte si prethodne bilješke ( ve? su zbilja mnogo spominjali o njima ), koriste?i svoju bazu znanja i mreže ( napomenuli su vrlo bitnu stvar: stvaranje mreže koja povezuje sve one koji žele nau?iti, tzv. sheranje odnosno dijeljenje znanja, radi što efikasnijeg i bržeg postizanja znanja i svijesti. Ako jedna osoba zna nešto, druga nešto drugo, njihovim umreženjem obe osobe imaju kompletno znanje te 2 osobe. Kad se 7 osoba poveže, sinergija je toliko jaka da znanje više ne raste linearno, ni eksponencijalno – ve? eksplozivno !!! Tada svjesnost raste enormnom brzinom. )

P: Što podrazumijevamo pod denzitetom? Imamo 7 nivoa denziteta. Prvi denzitet su kamenje, minerali, biljke. Oni imaju svijest njihovog nivoa. Kamenje može ?ak rasti i micati se, ali oni to ?ine toliko sporo da mi to ne možemo primjetiti. Drugi nivo je životinjski svijet. Ta svijest 2. denziteta je povezana s geometrijskom progresijom. Prvi nivo ima svijest linije. Drugi nivo ima svijest linijskog kretanja pod odre?enim kutevima u odnosu na sebe, ili ravno. Tre?i denzitet su ljudska bi?a i mi imamo svijest ravnog gibanja pod odre?enim kutem u odnosu na nas, ali nikad to ne možemo potpuno doživjeti. Mi vidimo stvari kao trodimenzionalne samo zato jer smo kreirali iluziju baziranu na pam?enju i znanju. Nikad neznamo drugu stranu ili unutrašnjost dok gledamo na bilo koju danu stranu. Svjedoci u knjizi Heinlein-a mogu samo re?i što su u stvarnosti vidjeli. Ako ih pitate koje je boje štala, re?i ?e vam da onu stranu koju mogu vidjeti da je crvena. Ako ih povedete okolo, da vide zadnju stranu, i ako vide da je i zadnja strana crvena tako?er, i zatim ih pitate kakve je boje poslije kad ju više ne vide, još uvijek ?e vam govoriti da je strana koju su vidjeli da je bila crvena. Ako ih zatim zapitate o drugoj strani koju su vidjeli, re?i ?e da je možda sad druge boje jer ju više ne vide i ne mogu to posvjedo?iti. Dakle, tre?i denzitet je takav. Možemo jedino znati o stvarima temeljem naše percepcije. Dakle ako proširimo ideju prve na drugu, drugu na tre?u, tre?u na ?etvrtu, i pokušajmo razumjeti kakav bi mogao biti 4. denzitet, jer ?emo tako mo?i otprilike saznati i druge stvari koje nas tamo ?ekaju. Mo?i ?emo doživjeti sferu ( kuglu ) iznutra i izvana - potpuno sve odjednom. Razvijamo se prema tome... ?etvrti denzitet uklju?uje sve denzitete ispod ( 1 – 3 ) i još jedan dodatni. Peti bi trebao, opet, biti svojstvo 4. denziteta, sa posebnim kutem gledanja na sebe ( zona kontemplacije kako oni to objašnjavaju ), a isto tako i 6. i 7. ( sedmi oni zovu The One – jedini ). On je to?ka kompletnog ciklusa. I mi nemamo ikakve ideje o izražavanju i opisivanju tih viših denziteta. Kasiopejci su nam rekli o TransDimenzionalnim Atomskim Remolekularizatorima ( TDARM-ovi – sprave, odnosno tehnologija koja omogu?ava prelaz izme?u denziteta ), i mi smo ih pitali da kako sagraditi jedan. Na to su nas pitali imamo li nekoliko dana da sjedimo dok nam oni objašnjavaju smjerove. Ja ?u, ja ?u !!! Znamo, i mi smo isto rekli, ali su nas onda pitali da gdje ?emo nabaviti dijelove ? To bi bilo otprilike kao da pokušavamo napraviti neki elektroni?ki aparat za vrijeme drevnog Rimskog carstva... ili re?i psu kako da napravi sat. Pa ?ak i ako bi pas razumio kako napraviti sat, gdje bi otišao nabaviti dijelove? Kako je varljiva naša percepcija znanstveno smo dokazali sa školjkama i mekušcima. Da li smo diskutirali o školjkama? Da. Na 3. nivou, da li je istina da se vrijednost dimenzije mijenja ovisno o raspoloživoj energiji, ili je energija korištena da bi promijenila vrijednost jedinica?

O: Taj koncept prelazi barijeru denziteta, nije ograni?en na nivou 3.

P: Idemo na 4. nivo. To podrazumjeva pogon NLO-a.

O: Razlog za eksponencijalnu svijest „eksplozije“ je u dolasku vala ( val koji dolazi u ciklusima svakih otprilike 309000 godina, razdvaja realitete i denzitete ). Sada, koncentrirajte se na vizualizaciju, odgovori su locirani tamo... Poslije perioda kontemplacije, Roger je pogodio prijelomno pitanje da riješi slagalicu koja trenutno okupira „centar“ njegove psihe, sa samo jednim malim dijelom koji trenutno nedostaje ( to zna?i da ?e Roger biti u stanju iza?i s pitanjima upu?ena Kasiopejcima na na?in da te informacije budu podjeljene s drugima. Tako?er i njegova svjesnost je pove?ana eksplozivno kao rezultat nadolaze?eg vala ).

P: Po?evši sa 4. denzitetom, nismo više ograni?eni na samo fizi?ki oblik postojanja. Klju?na fraza je: „varijabilnost fizi?kog stanja“. Jednom kad se preselimo sa 3. u 4. denzitet, svi zajedno se kre?emo prema 7. denzitetu. Kad pove?amo naše znanje, našu svijest na odre?eni nivo, možemo pre?i na idu?i nivo. Kada selimo iz 3. u 4. denzitet, na tom stupnju prelaza, imamo sposobnost vizualizacije i odlu?ujemo koja je naša realnost. Mi kreiramo realitet u 4. denzitetu u kojem ?emo živjeti. Dakle, na jednoj odre?enoj to?ki, to više ne mora biti ?vrsta ( solidna – materijalna ) realnost. Ona u potpunosti može biti energija, možemo biti tzv. svjetlosna bi?a. Mo?i ?emo mijenjati tu realnost samo pomisle?i na nju i stvoriti ?vrstu materijalnu realnost u kojoj ?emo biti. U njoj možemo biti i materijalni. Tako?er, na tom stupnju, vrijeme ne postoji kao takvo kakvog ga mi doživljavamo. Naše shva?anje vremena postoji samo u prva 3 denziteta. Svaki denzitet shva?a ga razli?ito. Ono što mi percipiramo kao natrag i naprijed kroz vrijeme, kad do?emo u 4. denzitet, više ne postoji. Bi?a s tog denziteta mogu i?i natrag i naprijed kroz vrijeme našeg 3. denziteta zato jer za njih, to vrijeme ne postoji. Sve je sada. Jedno je samo vrijeme. To je kao ?itava hrpa razli?itih prozora ( vrata ), jedan je 1917, drugi je 1943, ili bilo koji drugi, i oni mogu pro? kroz koji god požele... Tu je i granica realnosti. Zemlja se kre?e prema 4. denzitetskom prostoru u svemiru. Ili se on kre?e prema nama, ili oboje. Ta granica realiteta, to preklapanje izme?u denziteta je tako?er i  preklapanje izme?u dimenzija – dimenzije, prema Kasiopejcima, su bo?ni realiteti; sve mogu?e realnosti odre?enog nivoa denziteta, beskona?an broj. Razlika je izme?u denziteta i dimenzije. Ovo je fascinantan susret jer su odgovori na pitanja o matemati?kom prijelazu iz 3. u 4. denzitet, te promjene jedinica, to?no onakvi kakve sam predložio u mojoj knjizi. Odgovor, koji je dan, je mogu?... Prije su nam ve? rekli ( Kasiopejci ) da se u svemiru ( univerzumu ) ra?aju životi na svim nivoima, i da su ljudi samo jedna selekcija. I što nam još kažu, mislim, je to da dolaze?a granica realiteta, ova promjena denziteta, koju osje?amo, stimulira svijest. Bitno je da shvatimo da ono što dolazi, da je to kraj jednog Velikog ciklusa. Veliki ciklus je 309000 godina... Više ili manje koju godinu ili dan... kako mi mjerimo vrijeme. Na po?etku tog velikog ciklusa bili smo genetski izmanipulirani – osaka?eni za dobar dio gena, što je uzrokovalo u ograni?avanju naše svijesti a i tako?er ograni?avanju kroz naše DNA da shva?amo vrijeme. U našoj DNA je ograni?enje prouzrokovano time. Sada, na kraju ovog 309000-godišnjeg ciklusa, mnogi ljudi doživljavaju promjene u njihovim slomljenim DNA kao rezultat promjena energija, kao i mogu?nost njihove mentalne snage i percepcije da se pove?avaju eksponencijalno. Mislim da oni govore da se kod tebe ta energija manifestira u smislu da završiš slagalicu na kojoj si radio. Imaju?i ove koncepte koje su ti dali, bit ?eš u mogu?nosti ovo vizualizirati i to ?e ti dati klju?, odnosno rješenje.

P: Primjetio sam da ako pitanje nije propisno sro?eno... ne?eš dobiti odgovor! Budi specifi?an.

O: Oprezno, ne zbunjujte se sa previše podataka koji nisu povezani sa tim konceptom odnosno podru?jem, kao gosta primarno zanima odre?eno podru?je; radi lakšeg pristupa, neka podaci budu apsorbirani u opsegu koji odgovara istražitelju! Kao kad bi matematiku željeli nau?iti u prevelikim lekcijama odjednom!

P: Oni nam govore da nam ne?e odjednom re?i previše jer to bi te udaljilo od centralnog pitanja na kojem radiš. Tako?er, mislim da bi trebali ovo prijaviti kod MUFON grupe ( bave se svemirskim istraživanjima ). Ponudili smo im, ali ne?e objaviti ovaj rad. To njima ne paše u njihovoj koncepciji. To nije ekskluziva. Ali ovo odgovara na sva pitanja studija. Na nevi?en na?in! Odgovoreno je na sva fundamentalna pitanja. Ovo je prvi put da imamo nekoga ko je tehni?ki obrazovan da bi razumio i koju vrstu komunikacije mi primamo. Da, uzbu?en sam!

O: Njegova energija ima utjecaja na grupu.

P: Dva kratka pitanja i onda prestajem...

O: Pitaj koliko te volja!

P: Na našem 3. nivou, da li korištenje antimaterije mijenja predznak jedinice? Da li to implicira suprotni predznak jedinice prostora i vremena?

O: Da, ali problem je oduvijek bio, za entitete 3. nivoa, taj da je „druga“ strana nezabilježena ( grafom ), zato eksperimentiranje nije preporu?ljivo ukoliko nemate asistenciju sa viših nivoa ( od 4 – 6 ) OPD entiteta. ( opredjeljenih prema drugima )

P: To je nevjerojatan odgovor zbog toga jer je to putovanje kroz vrijeme. Prvo su rekli da korištenjem energije možemo promijeniti numeri?ku vrijednost jedinica, i kroz ovo ____ možete dobiti ovo ____. Sad pitanje: kako možete i?i unatrag kroz vrijeme; mijenjaju?i predznak jedinice: plus 1 sekunda i idemo naprijed, ako ta jedinica promjeni predznak u minus jednu sekundu, idemo natrag. Dakle pitanje: bilo da koristimo antimateriju, mi možemo i?i unatrag. Ali njihov odgovor je bio precizan, da se gibamo sa nivoa 3 na nivo 4. Zadnje pitanje i gotov sam.

O: Neto?no, Rogere!

P: To ne?e biti tvoje zadnje pitanje! ( smijeh ) Rekli su ve? da možeš pitati koliko te volja!

O: Ova sesija je dodijeljena tebi! Zato smo sredili da budeš ovdje!!! Ti si na ukrcavanju za prošireno putovanje, gdje ?e biti komunikacije i umreženja, de facto studiranja i istraživanja sa ostalima koji imaju sli?ne interesne sfere. U?enje i znanje koje postižete radi ove posjete imat ?e ekstermno dublji smisao! Zbog toga smatrajte ovo kao svoju „no?“! ( posjeta – može biti ova sesija ili putovanje )

P: Oni inzistiraju na tome! Tada imam drugo vrlo važno pitanje! U Gr?koj, u ovo vrijeme, na U?ilištu Santia, nuklearni fizikalni laboratorij u?ilišta, radi se fundamentalni potencijalni eksperiment baziran na mojim studijima i ova knjiga ovdje ( prikazuje knjigu ) istražuje fundamentalni novi izvor energije pomo?u bombardiranja cinka 70 ili molibdema 100 sa gamma zrakama sa 1,294 MeV energijom. Da li ?e eksperiment biti uspješan... Ah,ah.. ne?e na to odgovoriti! Ne?e dotaknuti to... Da li ?e cink 70 biti novi izvor energije? Mogu li te supstance biti novi izvori energije?

O: Svi od tih eksperimenata o kojima ste govorili imaju jednu zajedni?ku stvar: Svi oni doti?u „grani?no podru?je“ glede 3. denziteta.

P: Kada si pri?ao o korištenju antimaterije, oni su rekli: Da, možeš raditi s time, ali samo s jedne strane i ne možeš i?i na drugu stranu u 4. denzitet ukoliko nemaš nekog ko radi na onoj strani za tebe, moraš prona?i bi?e 4. denziteta da ti pomogne... blizu, na granici s koje možeš i?i u 3. denzitet... Da li ?ete nam pomo?i? Da, budite prakti?ni! ( smijeh )

O: Teddy ( TR ) nije dao korektan odgovor. Mogu?e je prije?i u 4. denzitet iz 3. koriste?i tehnologiju 3. denziteta. U stvari, to je ve? napravljeno od strane raznih individua i grupa na manje-više slu?ajni na?in, problem je što netko radi kad stigne u realnost 4. denziteta sa treningom i iskustvom iz 3. denziteta ?

P: Da li nam možete pomo?i oko treniranja i tehnologije ako imamo vremena?

O: Da, ali što s time namjeravate u?initi? Znajte da to nije kao i?i u Diznilend na dan-dva!

P: Rekli su ti, Laura! ( smijeh ) Poga?am dakle da je Roger rade?i na tome dotaknuo rub 3. denziteta i da ga može pre?i ! Moje je pitanje: ako je granica postignuta, da li ?e oni koji eksperimentiraju znati što se dogodilo? Što ?e u?initi? Da li ?e biti svijesni da su se zaustavili u tzv.„zoni sumraka“? Otvaraju?i time vrata ili prozor i stvar može krenuti u oba smjera! Rekli su nam o ?lanovima famoznog Leta 19 ( avion koji se izgubio u vremenskom rascjepu ) ?iji su ?lanovi ostali „smrznuti“ u vremenu i još uvijek pokušavaju na?i pravi smjer! Oni misle da nije prošlo ni malo vremena od tada. U takvoj teoriji to je vrlo prihvatljivo! Dakle, nedajte se na?i u istoj poziciji! Da, Carla ?e biti na telefonu pitaju?i: Kad se Roger vra?a ku?i? A ti ?eš biti u 4. denzitetu i pitat ?eš: kako da se vratim iz ovog? ( smijeh ) Imam pitanje: ako to nije kao put u Diznilend, da li put ikad završava?

O: Prekomplicirano, vaše pitanje je nejasno.

P: Samo smo se šalili! ( Veselje ) Da li ?e nam odgovoriti na pitanje da nam pomognu? Rekli su da ho?e.

O: Koje je vaše znanje sljede?eg: elektromagnetizam, Einsteinova teorija relativiteta? I da li je on ikada kompletirao danu teoriju, ili je kompletirao pod prismotrom Konzorcija i tada nedostupna za javnost? I ako jest, koje su posljedice?!? Tako?er, Roger, da li si sposoban „popuniti rupe koje nedostaju“? Mi mislimo da jesi! ( mislili su na ?itanje izme?u ovih redova  - koje su posljedice u ovom smjeru istraživanja? )

P: Sa gledišta 3. denziteta ne možemo unificirati elektromagnetizam i gravitaciju jer su identi?ni. Tu je identitet izme?u elektromagnetizma i gravitacije. Dakle, nema potrebe za unifikacijom zbog toga jer su identi?ni. Da li je taj pogled korektan?

O: Da. Što je sa 4. denzitetom?

P: Što to zna?i za 4. nivo? Moje razumijevanje 3. nivoa kaže da je to mogu?nost odlaska na idu?i nivo. Ako su gravitacija i elektromagnetizam identi?ni, onda antimaterija postoji. Porijeklo antigravitacije nije sjedinjavanje. Einstein je bio u krivu, ali identifikacija koja kaže da su isto podrazumijeva postojanje antigravitacije.

O: U krivu kad istražujete s 3. nivoa isklju?ivo, ali tu nastupa Konzorcij, tj. „Konzerva puna crva“! ( krivo – se odnosi na Einsteinovu teoriju )

P: Zvani?no je objavljeno da Einstein nije kompletirao svoju teoriju, ali to bi mogla biti laž. Dio dezinformiraju?e kampanje. Ono što mi znamo, Einstein nije uspio posti?i cilj teorije jer su pretpostavke bile neostvarive. Možda su njegove ideje bile preuzete od nekoga drugog i kompletirane i neobjavljene. ( Roger sjeda za plo?u ) Mogu li postaviti pitanje? Porijeklo mase elementarne ?estice primarno mora biti elektromagnetske prirode. Zato je pogled na vanjsku masu sa gledišta 3. denziteta, da su gravitacija i elektromagnetizam identi?ni. To je naše uvjerenje današnjice, podržano eksperimentalnim dokazima. Zašto to nije to?no? Trebam objašnjenje.

O: Nije krivo na 3. nivou, krivo je ograni?iti se samo na 3. nivo.

P: Da li je istina da univerzum ima iste koli?ine materije i antimaterije s gledišta 3. denziteta?

O: Da, kao i sa gledišta ostalih denziteta.

P: Tada je istina da je totalno vrijeme u univerzumu jednako nuli?

O: Da.

P: To je nevjerojatno!

O: Ali, Roger, manje pritiska! ( Roger se „zapalio“ )... hvala. Sad zapamtite, najvažniji koncept je balans. Kako se postiže balans?

P: Mislim da kad god je jedna strana prisutna, da je i druga suprotna tako?er. Materija i antimaterija. Dakle, ako se materija kre?e u ovom smjeru vremena, antimaterija se kre?e u suprotnom smjeru. One balansiraju jedna drugu. OPD i OPS ( opredjeljenje prema drugome i opredjeljenje prema sebi ). Moramo imati oba. Zato sam pitao o totalnom vremenu u univerzumu, koje je nula. Ako se mi kre?emo u ovom smjeru, možda se drugi u nekoj drugoj galaksiji kre?u u suprotnom smjeru. Suma je nula.

O: Ne galaksiji, dimenziji.

P: Da. Drugi nivo. Ja uvijek razmišljam sa gledišta 3. nivoa!

O: Ne više! ( smijeh )

P: Kako možemo matemati?ki izraziti identifikaciju gravitacije i elektromagnetizma, uklju?uju?i 4. nivo koji nam preporu?ujete? Kako se to može u?initi? Kako možemo realizirati uklju?enje 4. nivoa?

O: Tražili smo da vizualizirate odgovore. Uvijek to vi morate otkriti.

P: Ne?e biti lako, ali ?u pokušati.

O: Što?

P: Pitanje je kako matemati?ki prikazati tranziciju u 4. denzitet. Mislim da to možemo u?initi pomo?u izogeometrije, geometrije o kojoj smo ranije raspravljali, koja je generalizacija jedinica vremena i prostora...

O: Geometrija je jedan klju?, ali tu je i drugi.

P: Koji je drugi klju?? Možda trodimenzionalna matrica. To je ono što koristimo. Tako?er koristimo i kocku. Možete nam dati neki trag? Samo mali neki. Dajte nam formulu!

O: Ve? jesmo... pristupite...

P: Rekli su da su nam dali ve?. Pa znajte, sve vrijeme dok tipkam ove transkripte, konstantno pronalazim stvari koje su ve? re?ene i nisam primjetila kada su nam dane. Trebali bi imati sesiju... zbog toga jer je to potvrda jedinog matemati?kog modela koji imamo za dokazivanje NLO-a... jedini koji postoji koliko ja znam. Imamo kompjuterski model... ne možemo sagraditi NLO, nemamo tehnologiju, ali možemo staviti formulu u kompjuter i dobiti model.

O: Kombinirajte geometriju s optikom.

P: Što? To je znanost o svjetlu. Geometrijskom svjetlu?

O: Matrica.

P: To je upravo što sam u?inio. Napravio sam reprezentaciju svjetla zamišljenu kao jedinicu koja je matrica. Ve? sam to u?inio! Prije nekoliko godina!

O: Ali si izostavio važan faktor, zapamti, hipoteza ne ?ini teoriju!

P: Napravio sam koncepcijsku hipotezu u mojim mislima. To nije teorija. Morat ?e biti formulirana na kvantitativan na?in, to je matematika, formula i mora biti dokazana na eksperimentalan na?in da radi. Hipoteze, formula, i eksperimentalna provjera je proces za teoriju.

O: Sada, koji faktor nedostaje, Roger?

P: Koji je? Neznam. Možda je onaj koji uklju?uje faktor 4. denziteta? O, da! Taj je zasigurno! Možda je to faktor koji nedostaje. Ali kako... ne znam kako da to izrazim matemati?ki...

O: Svjetlosni valovi... gravitacija... elektromagnetizam...

P: Igraju se s tobom. ( smjeh ) Što je ovo, višestruki izbor? Moram razmisliti o svemu tome. U izogeometriji...

O: Po kojem zakonu se valovi šire u na?elima fizike 3. denziteta?

P: Transverzalna oscilacija etera... medija koji ispunjava cijeli univerzum. Val ne može postojati ukoliko nemamo medij kroz koji se širi. Transverzalne oscilacije ispunjavaju cijeli univerzum.

O: Svjetlost, gravitacija, optika, atomske ?estice, materija, antimaterija... sjedinite sve, molimo.

P: To uklju?uje sve... Što sve imaju zajedni?ko? Oh! Sve su vibracije medija koji ispunjuje univerzum! Mi primje?ujemo stvari, sve, ?ak i prostore izme?u stvari. Realnost je suprotna tome. Jer je svjetlo val, kao i zvuk. Ako uklonite zrak, zvuk se ne može širiti. Svjetlo je ista stvar. Svjetlo je val koji se ne može širiti ako nema medija kroz koji prolazi i ispunjava ?itav univerzum. Ono što mi primje?ujemo kao ?vrsto i prazno, nije to?no. Cijeli svemir je ispunjen sa vibracijama medija. Dakle bez medija, bila bi potpuna tama. Svjetlo je oscilacija tog medija. ?estica je tako?er oscilacija samo što val i oscilacija ostaju tamo. Dakle kad maknem ruku odavde do ovdje, upravo sam pomaknuo oscilaciju. Prostor ( svemir ) oscilira. Mi smo potpuno prazni, ali prostor je ispunjen. Dakle, odgovor na pitanje što imaju zajedni?ko je taj da su to sve oscilacije medija koji ispunjuje cijeli univerzum – iz pogleda sa 3. denziteta, a mislim i s 4. Možda su govorili u spektralnom smislu? Može biti...

O: Sad, koja je relacija izme?u gravitacije i svjetlosti?

P: Ne znam. U ovom momentu, neznam. Možda je to klju?? Svjetlost može biti pretvorena u materiju, zato je tu i gravitacija. Ali što ih veže? ( Laura pridodaje: Što s vremenom? Budu?i da na brzini svjetlosti nema materije ni gravitacije ni vremena. Možda su to 3 razli?ite interpretacije iste stvari? Možda je vrijeme elektromagnetski fenomen, koji producira gravitaciju – i obratno, a nusproizvod je: materija??? )

O: Pristupite bazi znanja i diskutirajte ( mreža ).

P: Kažu da diskutiramo. Jedina veza me?u svjetlosti i gravitacije... foton i foton proizvodi par elektrona i pozitrona, ?estice i anti?estice, i te ?estice imaju gravitaciju. Dakle na taj na?in elektromagnetski valovi... foton može kreirati materiju... I materija ima gravitaciju... I materija ima gravitaciju, zna?i... može biti konvertirana... Ali odakle dolazi? To je dobro pitanje, jer se nezna. Može do? iz vakuuma... Ali kako se to doga?a? U eksperimentima u laboratorijima, možete ispucati foton u jezgru i jezgra izbaci jedan elektron i jedan pozitron i imate konverziju fotona u ?estice. Te ?estice imaju gravitaciju. Neznam da li foton ima gravitaciju. Mislim da ne, on putuje brzinom svjetlosti. Tamo nema vremena. Vrijeme je izba?eno. OK, da li je istina da na brzini svjetlosti nema gravitacije? Nema. OK, onda je brzina svjetlosti antiteza gravitacije kao i antimaterija je suprotna materiji? To je dobar zaklju?ak. Vrlo dobar zaklju?ak.

O: Blizu.

P: Radi se o balansu?

O: Sve je u balansu...

P: Ako na brzini svjetlosti nema gravitacije... nema vremena... Onda gravitacija mora biti... Ono što nas drži u 3. denzitetu... Trag... Ali nemamo pravi... diskutiramo o nedostaju?em faktoru da se prebacimo iz 3. u 4. denzitet?

O: Da.

P: Onda je smisao valjan. Da li je gravitacija ono što nas drži u 3. denzitetu? Zna?i ako idete brzinom svjetlosti, tada ste u 4. denzitetu.

O: Sad, koji je faktor koji nedostaje koji vam dozvoljava materiji iz 3. i 4. denziteta da postigne brzinu svjetlosti bez dezintegracije? Razmislite...

P: To je fundamentalno pitanje nuklearne fizike... materija ne može posti?i brzinu svjetlosti netaknuta... Antigravitacija? ?ak upotrebom antigravitacije. U ovom trenutku, materija ne može to u?initi... OK, ako imate neku materiju i ona se ubrzava, i približava brzini svjetlosti i po?inje gubiti svoj integritet što brže ide, što ako, na nekoj to?ki po?injete pove?avati dodavanje antimaterije koja... Koristi suprotni proces... uzmi elektron i pozitron i stavi jedan u drugi i kreirate foton. Ali materija ne može dosti?i brzinu svjetlosti... ukoliko bi postigla, vrijeme staje... nema dimenzije... Možda je svijest? Ako je svijest, da... Možemo li izraziti svijest matemati?ki? Da, naravno!

O: Što nedostaje u vezi izme?u materije i svijesti?

P: Ah! Da to znamo, ne bismo bili ovdje! ( smijeh ) Pretpostavljam da bi to bilo polje. Elektromagnetsko? Ne, bioenergetsko polje. Što ako svijest kreira gravitaciju? Gravitaciju stvara materija. Ali, ne kreira li svijest materiju? Da li slabimo val gledaju?i ga? Da, um može stvoriti materiju...

O: Nema tu „gravitona“.

P: Ne, po mom saznanju. Oni ne postoje. Oni jesu u Einsteinovoj teoriji, ali ja u to ne vjerujem... Da li naša svijest kreira gravitaciju?

O: Postaje „toplije“... Ne „naša“.

P: Ne?ija svijest kreira gravitaciju? 4. nivo?

O: 7. nivo.

P: O, da! To mogu razumjeti! Krajnji nivo. Da li je istina da univerzum, iz pogleda 3. nivoa, od kojeg se o?ekuje da se sastoji od jednakih koli?ina materije i antimaterije, je zapravo otvoren? Npr. materija se konstantno stvara negdje u univerzumu? Materija i antimaterija?

O: Bolja rije? bi bila: reciklira.

P: Da li je istina da se to isto recilkiranje doga?a i u centru Zemlje? Ima teorija koja kaže da se Zemlja širi. ?uo sam to na kongresu, da se zemlja širi obujmom radi procesa u centru Zemlje koji kreira materiju. Da li je to to?no?

O: Skrenuli smo s teme, ali svi koncepti su vrijedni unutar sjedinjene dimenzionalnosti.

P: Naslu?ujem da se to u nekom alternativnom svemiru možda doga?a, a ne u našem. Moj najve?i problem nikad nije bio novo znanje, nego politika, posebno politika glede Einsteina. Pošto ste spomenuli „kanticu crva“ prije, možete li dati nešto o tome? ?ak i ako izostavimo Einsteina, tu su masu problema, politi?kih, u našemu društvu. Neke sugestije?

O: Politi?ki problemi imaju korijene u pokušaju skrivanja znanja, ve? postignutog, u smislu kontroliranja civilizacije.

P: To je najbolji odgovor koji sam ikad ?uo. Vrlo, vrlo dobro. Imam 2 pitanja. O eksperimentima koji su na granici 3. i 4. denziteta... što se dešava kad eksperiment dostigne barijeru? Što možemo o?ekivati?

O: Ovisi o individualnim okolnostima, kao što smo vam ve? rekli, to se ve? doga?alo mnogo puta.

P: Philadelphia eksperiment, pretpostavljam... Let 19.. OK, ti su imali negativne posljedice. Koji su zapleti kad dostignemo denzitet bez razumijevanja istog i onog što je u?injeno?

O: Ve? odgovoreno.

P: Da, ve? su govorili o tome. Ludilo. Da, i ljudi koji su mislili da su našli Let 19, poludjeli su. Kad nau?nici dostignu barijeru, da li ?e to prepoznati da se dogodilo?

O: Djelomi?no.

P: Kad je barijera toliko puta probijena, može li se zaustaviti? Drugim rje?ima, mogu li se zakrpati probojna mjesta?

O: Teško.

P: Pretpostavljamo da se rupe ne zatvaraju automatski. Da li se automatski zatvaraju kad se završi aktivnost? Ne, to je jako ovisno. Za vrijeme dok sam šetao okolo vani i pušio cigaru, predo?io sam si sliku jednog razloga zbog kojeg je Roger ovdje s nama ve?eras da bi ovo iskusio, tj. da bi i vidio i pro?itao što smo dobili. Mi to ne izmišljamo. To dolazi od nekud. Tu je smisao u tim informacijama. Roger ?e i?i u Europu. Imaš kolege u Europi koji rade na istoj stvari. Kasiopejci su rekli da si na rubu otvaranja te barijere. To se može u?initi, to je ve? bilo u?injeno nekoliko puta sa katastrofalnim posljedicama, a vjerojatno je nekolicina i uspjela prije?i, a mi to neznamo. Dolazim na to da je razlog što si tu i što ovo vidiš je u potrebi uzimanja te informacije s tobom, jer kad probiju barijeru, morat ?e razumjeti što su napravili. Jer ako ne?e razumjeti, postoji mogu?nost da ono što je otkriveno prirodnim putem, bit ?e ubrzano. Da li umjetno probijanje barijere izme?u denziteta ubrzava...

O: Da.

P: To može biti zašto smo pitali kad ?e taj proces do?i, ta nadolaze?a promjena denziteta, odgovorili su: „izme?u 1 mjeseca i 18 godina“. I pomislili smo da nam to ne mogu re?i za ovu tranzicijsku to?ku, ovu granicu realnosti koja stiže kroz ovaj sektor vremena/prostora i što god on u?inio. Možda to nisu željeli napomenuti, nego što bi ljudi mogli u?initi probijaju?i barijeru neznaju?i što rade. Znanstvenici proširuju ono što znaju i guraju dalje, ali ne razumiju o ?emu je u stvari rije?.

O: Da.

P: Upravo imaš na svojim ramenima teret cijele civilizacije, Roger! ( smijeh ) Laura sjedi ovdje tjednim i tjednima govore?i: Ne želim nositi teret cijelog svijeta na svojim ramenima! Roger, ti si dobio samo dio. Roger: dio, da. Bio sam tehni?ki savjetnik u knjizi „Anderssonine afere“, zbog toga jer je ona napravila mnogo raznih crteža stvari koje je vidjela u svemirskom brodu. Neki komentar na ____ Istraživa?ki Institut u Italiji?

O: Institut je kontroliran od strane Carboni „zaklade“, koja je povezana s upitnim na?inom financiranja; nema potrebe za razo?aranjem, jer, znanje štiti. Zbog toga neko može raditi u bilo kojoj okolini bez korupcije kad je naoružan znanjem.

P: Ne razumijem. Možda bi trebao nešto saznati o tome... Mislim da ne bi trebao brinuti se oko toga. Što o Cardone? Plo?a je rekla Carboni... Tko je momak s kim pri?amo preko plo?e?

O: Momak?

P: ( smjeh ) Da li su rekli Cardone ili Carboni?

O: Carboni Zaklada.

P: Nema takve pod tim imenom! Možda financije dolaze od tamo. Ne od Carboni... ?ekaj i vidi... ( laku no? Carli i Rogeru )

Diskusija: Ako se kre?eš prema brzini svjetlosti, demolekulariziraš se u obliku konusa. To?ka tog konusa je brzina svjetlosti, jedna vrsta neobi?nog, i kad dostigneš tu to?ku, tu koristiš remolekularizator, zato jer se možda remolekulariziraš tako da iza?eš na drugoj strani lijevka na drugoj strani. Pitam se da li je Trandimenzionalni Atomski Remolekularizator naprava koja koristi antimateriju u dozama koje se dodaju, u nedostatku bolje rije?i, kao kad ubrzavaš? Na jednoj strani imaš svjetlost koja nema gravitaciju, nema vrijeme, nema masu. Na drugoj strani imamo gravitaciju, vrijeme i masu. Što je tranzicija? Od dana tri para, izgleda da su suprotni jedan od drugog: svjetlost i gravitacija, optika i atomske ?estice, materija i antimaterija... Sve je u balansu. Koja je relacija izme?u gravitacije i svjetlosti? Koji faktor nedostaje koji dozvoljava 3. i 4. denzitetskoj materiji da postigne brzinu svjetlosti bez dezintegriranja? Koja je nedostaju?a veza izme?u materije i svjesnosti? Koji? Mislim da je veza upravo ovdje. Što je to što usporava svjetlo što uzrokuje fotone koji se manifestiraju, slabe val i kreiraju materiju? Mogao bi to biti isti faktor koji dozvoljava materiji 3. denziteta da postigne brzinu svjetlosti bez dezintegriranja. Koja je veza izme?u materije i svijesti? Relacija je tu. Rekli su nam da smo bili blizu kad smo spomenuli svijest, ali ne naša, ve? sa 7. nivoa. ( Laurine bilješke: Može li elektromagnetizam biti polje svjesnosti „boga“ iliti 7. nivoa koje prožima sve denzitete? Cayce je jednom rekao: „Bog je elektricitet“. Da li je tu kakav rang elektromagnetizma u ljudskoj svijesti koji može biti detektiran, poja?an, pove?an pomo?u kontroliranih elektromagnetskih valova? ) Rekli su da je „kreacija“ u stvari reciklaža.

P: Da li ste još uvijek tu?

O: Kao i uvijek, Laura... Da li si možda mislila da smo otišli na ru?ak ili tako nešto?

P: ( smijeh )

O: I ti stalno pitaš jesmo li ovdje?!?

P: Oni su uvijek tu, sa nama. Svi smo mi povezani me?usobno. Mi smo oni, oni su mi, baš tu! OK, momci, baš nam je drago što znate toliko fizike. I budu?i da vi znate, ili „mi“ znamo toliko fizike... Da li ste uživali razgovaraju?i s Rogerom i da li bi željeli opet?

O: Da. Ho?emo.

P: Postalo mi „vru?e“ kad su rekli... imamo svjetlost i gravitaciju, optiku i atomske ?estice, materiju i antimateriju, sve su putevi koji vode tranziciji... da li su ta tri para me?usobno u relacijama?

O: Blizu.

P: Što je stvar koja slabi funkciju vala?

O: ?

P: Je li svijest?

O: Da...

P: Ima tu još toga. Može li ta svijest biti izražena... Željeli bi prevesti formu koncpta 3. denziteta u koncept 4. gdje nema fizi?kog, per se. Na 4. denzitetu nemaju problem kretanja brzinom svjetlosti i dezintegracije, jer to ne postoji tamo...

O: Blizu.

P: Dakle, za nas razmišljaju?i na 3. nivou...

O: Varijabilnost fizi?kog je klju?.

P: Što ?ini fizi?ko varijabilnim?

O: Svjesnost veze izme?u svjesti i materije.

P: Koja je veza me?u svijesti i materije?

O: Iluzija.

P: Što je priroda iluzije? Da nema veze izme?u svijesti i materije. To je samo iluzija koja je tu. To je dio 3. denziteta...

O: Ne. Iluzija je da nema veze me?u njima.

P: Iluzija je dakle da nema veze me?u njima.

O: Da.

P: Iluzija je da nema veze. U 3. denzitetu... Znam! Nemojte sad nestati! ( smijeh ) Veza je ta da svijest jest materija.

O: Blizu. Što je obratno?

P: Samo sve u?ini suprotnim. Svjetlost je gravitacija. Optika su atomske ?estice. Materija je antimaterija... samo okreni sve da bi razumio idu?i nivo... to ne može biti tako lagano. ?ekaj malo, gravitacija izjedna?ava svjetlost, atomske ?estice izjedna?avaju optiku, antimaterija izjedna?ava materiju? Sve je u balansu. I odgovor uvijek mora biti nula.

O: I nula je beskona?na.

P: Dakle, govorite da tu nema veze, da je to iluzija koja govori o separaciji. Tu nema razlike, sve je isto?

O: Da.

P: Ako ubrzavaš prostorom/vremenom pomo?u tvojeg cilja koji ti se približava. Ili možeš obrnuto i shvatiti da tu nema razmaka izme?u nas, i recimo, Alpha Centauri ( sazvjež?e ), to je promjena percepcije koja mijenja os i kreira iluziju udaljenosti.

O: Sad, sve što vam još treba, jest tehnologija.

P: Tehnologiju razvijamo upravo sada. Ona je ve? vjerojatno razvijena, samo je skrivena od javnosti.

O: Da.

P: Imam vrlo stran osje?aj da ?e ovaj razgovor imati posljedice.

O: Da.

P: Savjet?

O: Mogli bi vam dati, ali ne još sada.

P: To su glavne posljedice?

O: Da.

P: Još nešto za ovu ve?er? Da li još nešto moramo nadodati?

O: Ne.

P: Tada, hvala i laku no?.

O: Laku no?.