Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-1995-03-07


07.03.1995.   F., Laura, SV., MT, M.

 

P: Pozdrav.

O: Pozdrav.

P: Koga imamo danas sa nama?

O: Sijll.

P: I od kuda si?

O: Kasiopeja, naravno.

P: Imamo neka pitanja ve?eras. Mi smo ranije ove ve?eri diskutirali o "grozotama o?aja" opisanih u prorocima Daniela i tako?er o kojima je govorio Isus. Što je to?

O: Dezinformacije.

P: Ho?ete re?i da SU grozote o?aja dezinformacije, ili pisanje o tome?

O: Oboje.

P: Možete li nam re?i nešto da pojasni tu stvar?

O: U kojem smislu?

P: Tko ili što je bio izvor tih informacija koje je prorokovao Daniel?

O: Illuminati.

P: Proro?anstva koja je Daniel dobio su dezinformacije?

O: Blizu.

P: Da li je bilo "grozota o?aja ( pustinje ?)"?

O: Tamo je bilo što, ako su definicije neograni?ene.

P: Pa, dobro. Tko je bio Elohim u Bibliji?

O: Premašeno-definitivan.

P: Što to zna?i? Premašuje definiciju?

O: I varijabilni entiteti.

P: Da li su Elohim bili "dobri momci"?

O: Prva manifestacija je bila ljudska, onda ne-ljudska.

P: Da li su oni svjetlosna bi?a kao što ljudi kažu?

O: Teško.

P: Pa, što je uzrokovalo njihovu transformaciju iz ljudske u ne-ljudsku formu?

O: Pakt ili sporazum.

P: Oni su napravili pakt ili sporazum jedni s drugima?

O: Ne, sa OPS-ima 4. denziteta.

P: Pa, to nije dobro! Kažete da su Elohim bili OPS? Tko su bila ta bi?a s kojima su napravili pakt?

O: Rosteem, sad znanima kao Rosicrucians ( Rozenkruzeri ).

P: Što je njihov cilj?

O: Vi još to ne možete otkriti.

P: To je teško! Dobro, koji je izvor u?enja "Klju?evi Enoch-a"? James Hurtak tvrdi da je odveden u više realitete i da su "Klju?evi" bili uprogramirani u njega...

O: Prerušeni realitet.

P: Mjesto na koje je bio odveden?

O: Ne mjesto, poruka.

P: Što je izvor tog prerušenog realiteta?

O: Istražite; jedan od vas prou?ava previše da bi otkrio eksplozivne novosti u realitetu.

P: Dobro. Da li su tu kodirane informacije u toj knjizi na više nivoa kao što savjetuje M.?

O: Kodirane informacije su posvuda. Predlažemo manje korake u izu?avanju da bi otkrili principe zemljotresa.

P: Tko prou?ava previše?

O: Ti. Pomo?i ?e da malo usporiš. Pamtiš staru izreku o ugrizu ve?em od onog što možeš progutati?

P: MT: Što bi trebali raditi ako ne prou?avati?

O: M. se opire.

P: ?emu?

O: Zašto ti misliš da imaš poteško?e u odre?ivanju svojeg životnog puta?

P: Otpor prema ?emu?

O: Poruci o usporavanju. To je važno jer je teško vidjeti žile u listu kad se vozite prebrzo u autu da bi jasno vidjeli drve?e.

P: L: Pa, ona izgleda da živi život u "brzoj traci", takore?i.

O: Nekorektna interpretacija. Ona ne živi u brzoj traci, nego pokušava apsorbirati previše i prebrzo.

P: Drugim rje?ima, kre?e se na prebogatom smjesom benzina?

O: Nespretna analogija, ali to?na ideja.

P: MT: Nisam baš sigurna da su to mislili.

O: Prezasi?enje metafizikom. To je dobar put, ali savjetujemo da budete više kornja?e nego ze?evi.

P: L: Pa, ona traži put gdje može kombinirati svoja prou?avanja i zaradu za život.

O: ?itanje, terapije, ra?e nego "u?enje" ( drugih ). Postani terapeut ra?e nego instruktor terapije! Ljudi žude za individualnom pažnjom, zar niste to zapazili?

P: MT: Pa, zaradim puno više kad pro?itam nego kada podu?avam.

O: Bingo!

P: Kako da dobijem više na taj na?in?

O: To ?e se rješiti samo po sebi kad se povežeš u mrežu, što ve? radiš stru?no.

P: L: Dobro, ovdje dolazi novinar u petak koji želi popri?ati samnom...

O: Budi otvorena u svom umu radi toka situacije. Imaš tendenciju da zaboraviš sve što ne podijeliš, sa svojim mogu?nostima, da bi proširila svijest tako lako.

P: Dakle, mislite da?e on biti vrlo skepti?an i da ?u imati posla sa dokazivanjima?

O: Nije u tome stvar. Publika ?e tražiti pogreške u materijalisti?kim referentnim to?kama, pa moraš biti oprezna, kako nebi izgledala iracionalno.

P: Pa, onda naga?am da bolje da ne pri?am o egzorcizmima ili bilo ?emu tome sli?nom.

O: Balans.

P: Dobro. Pokušat ?u ostati balansirana. Ne želim da moram napustiti zemlju. MT: Željela bi znati koja je moja povezanost sa Hindu hramom?

O: Prijatni ljudi, ali nije tvoje mjesto. Ti trebaš podi?i vibracije za vrijeme posebnog stresnog i razo?aravaju?eg perioda!

P: MT: Da li bi trebala vratiti svom du?anu s knjigama?

O: Neodre?eno.

P: Možete li mi savjetovati na?in na koji bi mogla prona?i mjesto za svoje knjige?

O: Jednom, posljednji put - umreži se i sve ?e "sjesti" na pravo mjesto.

P: L: Da li je M. bila otimana?

O: Neodre?eno.

P: Zašto ne želite odgovoriti na to?

O: U drugoj sesiji ho?emo.

P: M: Možete li mi savjetovati što bih trebala u?initi u svojoj karijeri?

O: Put karijere bi trebao biti, kao i za svakoga, onaj koji je privla?an, bez napora i bezbolan.

P: L: U vezi materijalnih aktivnosti, što bi bilo najbolje za M. da slijedi u vezi svog lje?enja?

O: Ne slijedite. Ne slijediti bilo što - je klju?. To ovisi o individui.

P: Možete li nam opisati u par rije?i, potencijale svakog od nas, za ve?i pomak prema naprijed, odnosno rast?

O: Mi ne možemo re?i bilo kome od vas to, jer tada vi nebi nau?ili, i ako ne nau?ite, vi nebi napredovali kao individualne duše!

P: Ima li takve stvari kao "broj duše" kao što nam je netko rekao?

O: Samo ako vi to želite da ona to ima. Vrijeme je za re?i "laku no?, Gracie".

P: Laku no?.