Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-1994-11-19


19.11.1994.  F., Laura, V., T., J.

 

P: Pozdrav.

O: Pozdrav. Molimo bez rituala. Oni ograni?avaju energetski tok.

P: Koga danas imamo s nama?

O: Xora.

P: Jesi li bestjelesni duh?

O: Ne.

P: Odakle si?

O: Kasiopeja.

P: V: Srela sam mladog ?ovjeka koji se zove J. ove ve?eri i koji tvrdi da je psihi?ki vampir. Da li znate nešto o osobi o kojoj govorim i o razgovoru s njim?

O: Ne.

P: Ono što bih htjela znati jest, da li je on krivo predstavio sebe?

O: Da.

P: Da li je pod demonskom kontrolom?

O: Ne.

P: Da li se igra samnom?

O: Ne.

P: Koji je njegov problem?

O: Lažljiv.

P: On ho?e više razgovarati samnom. Shvatila sam da je to zbog jednog od dva razloga, a to je da on ho?e uzeti moju energiju, i drugo jer pita za pomo?. Da li on ho?e uzeti moju energiju?

O: U neku ruku.

P: Da li ho?e moju pomo? u konzultiranju?

O: Ne.

P: L: Da li on želi potrošiti njezino vrijeme?

O: Neodre?eno.

P: V: Dakle, on nije "zaka?en"? U to teško mogu povjerovati. Da li ima "zaka?ki"?

O: Vrlo vjerojatno.

P: L: Terry bi želio pitati zašto ima toliko dubokog, ukorjenjenog bijesa ( u sebi )?

O: Žrtva mnogim okolnostima vezano uz ovaj život.

P: Je li to karmi?ki?

O: To uvijek jest.

P: Možete li nam dati neki savjet kako se nositi s time i kako se toga osloboditi?

O: Ve? je u postupku.

P: Ima li nešto što bi moglo ubrzati proces?

O: Nije potrebno.

P: T: Ima li što bi ja mogao u?initi oko toga ili ?e se to samo osloboditi samo od sebe?

O: Ve? si na pravom putu.

P: T: Da li sam bio otiman?

O: Djetinjstvo.

P: L: Da li je bio otet odkad je odrastao?

O: Možda na nivou 3.

P: Što je nivo 3?

O: Vrsta otmice.

P: Koliko vrsta i nivoa otmica imamo?

O: Šest.

P: Što je nivo 3?

O: Svijest preba?ena u "alfa" stanje.

P: T: Da li to zna?i o?itavanje memorije ( pam?enja )?

O: Blizu.

P: Drugim rje?ima, ja ?u vidjeti nešto drugo nego ono što se stvarno dešava? Ili pamtiti nešto drugo nego što se u stvari dogodilo?

O: Da ali ne fizi?ki kao u djetinjstvu.

P: V: Da li je on bio pe?inama? Jesu li ga Sivi oteli u pe?ine?

O: Ovo je ?udno pitanje.

P: Koliko puta je bio fizi?ki otet?

O: 27.

P: Koliko puta su se umješali u njegovu svijest pomo?u induciranja alfa stanja?

O: 196.

P: T: To je kada sam spavao, pa su mi inducirali to alfa stanje?

O: Ponekad.

P: V: Da li se to ikad desilo kad je bio za svojim kompjuterom?

O: Na poslu.

P: T: Na poslu kod Honeywell-a?

O: Unutar velike bijele zgrade.

P: L: Gdje je velika bijela zgrada? T: To je Honeywell-ov kompleks. F: Da li su sve bijele? T: Sve su bijele zgrade. V: Da li je Honeywell-ova korporacija agent Lizzarda?

O: Ne. Vlada SAD-a.

P: T: Da, jesu. Oni su vladini ugovara?i. Da li se to desilo otkad sam na novom poslu?

O: Ne.

P: To je zbog toga što više ne radim za vladinu firmu?

O: Djelomi?no.

P: Koji bi drugi razlog bio?

O: ?esto si imao doživljaj porasta svijesti.

P: L: I taj porast svijsti je uzrokovao da mu se teže igraju s njegovom glavom?

O: Da.

P: T: Koji je bio doživljaj koji mi je podigao svijest?

O: Period duševnog istraživanja.

P: V: Da li si mnogo istraživao dušu? T: Rekao sam da sam bio 100% u depresiji dosad oko 6-7 tjedana. L: Što uzrokuje depresiju kod Terry-a?

O: Promjena DNA.

P: T: Što je pridonijelo toj promjeni DNA?

O: Pomicanje prema 4. nivou realiteta denziteta.

P: L: Zašto to uvijek uzrokuje bol, patnju ili depresiju?

O: Sve promjene nivoa 1 uzrokuju.

P: Što su promjene 1. nivoa?

O: Koristimo "nivo" kao oznaku da bi pokazali važnost.

P: Da li je 1. nivo najzna?ajniji?

O: Da.

P: I kako brojevi idu naviše, taj zna?aj je sve manji?

O: Blizu.

P: Što uzrokuje bol u Jan-inom desnom ramenu odkad je nekoliko od nas imalo to?no iste simptome?

O: DNA promjene.

P: Možemo li koristiti Reiki da pomognemo ublažili te boli?

O: Nije potrebno, niti preporu?ljivo.

P: To ?emo morati samo propatiti kroz ovo sve?

O: Svaku "patnju" ubrzo slijede dramati?ne životne promjene.

P: V: Ima li koji razlog što ja nisam osjetila tu nelagodnost?

O: Osjetit ?eš.

P: T: Da li ?e me nastaviti otimati sad kad sam napravio tu promjenu u svijesti?

O: Neodre?eno.

P: Da li ista bi?a otimaju ili su to razli?ite grupe?

O: Dvije grupe.

P: Koja je jedna?

O: Sivi.

P: Koja je druga grupa?

O: Lizzardi.

P: Da li je žena zvana Marissa Tower kanalizirala Lizzarde?

O: Da.

P: Da li su ti Lizzardi koje je ona kanalizirala, imali namjeru iskoristiti ljudska bi?a?

O: Ne.

P: Da li sam bio u nekoj vrsti opasnosti kad sam joj o?itao bukvicu?

O: Ne u ovm slu?aju.

P: Ima li još štogod što nam možete re?i o toj ženi koja je kanalizirala Lizzarde?

O: Daljnja interakcija s Lizzardima nije preporu?ljiva. Budite oprezni s nekima iz "MUFON"-a.

P: Da li je istina da vlada koristi MUFON kao osnovnu obavještajnu službu iz koje izvla?e informacije?

O: Da.

P: T: Primio sam informaciju za vrijeme sna. Da li je informacija realna ili je bio samo san?

O: Korumpiran.

P: Od koga ili ?ega?

O: Konfliktnih energija.

P: L: Koji su izvori tih energija, da li su unutar Terry-a ili izvan njega?

O: Oboje.

P: T: Da li se informacija koja je tako poslana, može ponovo dobiti?

O: Bit ?e ponovljena. Jes li uo?io tvoje ponavljane oblike sna?

P: Nisam zapamtio ve?inu od mojih snova.

O: Pokušaj melatonin; izbjegavaj bilo kakve antidepresive. Neke su ti predložili.

P: Da li je malo pi?e smatrano kao antidepresiv?

O: Ne.

P: Da li je informacija iz mog sna važna ne samo za mene, ve? i za sve?

O: Sve jest.

P: Da li razli?iti ljudi primaju razli?ite dijelove informacija ili ima nekih ljudi koji ih mogu primiti i proslijediti drugoj osobi da bi primila više informacija vezano s koli?inom?

O: Previše pitanja.

P: Da li je ta informacija bila iznesena raznim ljudima da bi bila sastavljena?

O: Blizu.

P: Informacija koju imam nije cijela, za sebe?

O: Mreža. Koristite kompjutersku mrežu. Ima drugih koji komuniciraju i sastavljaju informacije tako.

P: Kako da ponovno dobijem informaciju?

O: Pitaj.

P: Da po?nem uzimati melatonin?

O: Ne. Na kompjuterskoj mreži.

P: Da pitam na kompjuterskoj mreži kako da dobijem informaciju?

O: Ne. Drugi pitaju.

P: Da pitam da li drugi imaju snove sli?ne prirode?

O: Otvori dijalog.

P: Imao sam san neku no?, vidio sam ono što mi je bilo prezentirano, opisao bih to kao holografski ili virtualni realitet kompjuterskog ekrana. Gledao sam sjaj ekrana i informacije su klizile i prolazile. Informacije su bile razli?itih boja. Bilo je mnogo razli?itih dokumenata. Dugi dokumenti su, vjerujem, bili neka vrsta tehni?kih opisa. Bio sam samo crna praznina; nisam ?ak ni bio tamo; to je jednostavno bilo ispred mene kao da gledam ekran. Bilo je crvenih dokumenata, vrlo kratkih, koje mislim da su bili nekakve vrste tvrdnji i plašile su me. Ne sje?am se koje su bile. Tu su još bili zeleni dokumenti, i žuti dokumenti. Konture ekrana su mijenjale boje dokumenata koji su prolazili kroz ekran. Bilo ih je mnogo. Znam da sam ih sve pro?itao ali ne znam o ?emu govore u nijednom od njih.

O: Hipnotizirajte Terry-a.

P: L: U hipnozi mojeg sina, da li je to bila otmica iz prijašnjeg života?

O: Sesija informacija kraja života. Pro?itaj "Majestic".

P: Kad osoba umre i napusti tijelo, da li bi?a koja vode brigu o duši i rukovode pregledu-kraja-života i idu?im životnim planom, da li su ta bi?a sli?na onima koje mi zovemo vanzemaljci?

O: Ponekad. Ali na individualnoj bazi i 5. denzitetu.

P: Dakle, kažete da bilo koji "vanzemaljci" mogu asistirati kod takve vrste stvari i da su oni u 5. denzitetu? Ili, da bi takva individua bila u 5. denzitetu?

O: Vanzemaljac je bazirano na ne?ijoj perspektivi.

P: Ali, da li to zna?i da je "bi?e" osoba 5. denziteta?

O: Da. Refleksija vibracijskog doživljaja.

P: Zašto se planceta mi?e tako sporo ve?eras?

O: V.-ina pažnja je odvra?ena.

P: Odvra?ena prema ?emu?

O: Pisanju.

P: T: Jedno zadnje pitanje i onda odlazim zasad. Tko mi je poslao informacije u snu?

O: Ti ne trebaš "i?i". Kompleksno.

P: T: Da li je informacija poslana od strane dobrih ili loših momaka?

O: Razli?it koncept.

P: Koje vrste bi?a? Da li je došlo od specifi?ne rase?

O: Ne baš.

P: L: Možete li nam dati samo nekoliko rije?i o tome?

O: Dobro Laura. Kozmi?ki pristupni sistem.

P: Što iz kozmi?kog pristupnog sistema možemo izvu?i?

O: Zapamtite da je kompjuter potaknut od kozmi?kih snaga i reflektira univerzalni inteligencijski pristupni sistem realiteta.

P: T: To je kompjuterska mreža, da ili ne?

O: Strana misaona forma.

P: Ono što ste opisali, na velikoj skali, sofisticirana...

O: Velika skala, blizu.

P: Mogu li joj pristupiti kroz naš zemaljski kompjuterski sistem?

O: U neku ruku, ali ne direktno još zasad. Ali samo pri?ekajte. ( pauza )

P: L: Dobro momci, vratili smo se. Jeste li nas slušali?

O: Mi smo uvijek sa vama sad.

P: Sa svima od nas?

O: Dodali smo J. i T. Dodat ?emo još kad ?e trebati.

P: J: Da li ima specifi?na forma telefonskih poziva koje dobivam svako jutro?

O: Ne.

P: Ima li neki vanjski agent koji uzrokuje da mi zvoni telefon da mi pomogne da se probudim kada to treba?

O: Ne. Samo slu?ajnost.

P: Ima li nekog zna?aja velikog broja prekida veze koje imam na obje telefonske linije?

O: Tri poziva su prisluškivana radi umješanosti s MUFON-om.

P: Da li se prisluškuju telefoni T. i J.?

O: Telefonsko "prisluškivanje" nije više potrebno.

P: Zašto?

O: Tehnološke inovacije.

P: Mislite da nas oni mogu prisluškivati bez snimanja naših tel. razgovora?

O: Da.

P: Mogu li nas prisluškivati ?ak i kada su nam telefoni "spušteni"?

O: Mogu.

P: Mogu li nas slušati preko TV-a kroz infracrvene frekvencije?

O: Opet, tehnologija je razvijenija od toga. Zidovi imaju "uši". Sateliti mogu nadgledati bilo koji razgovor ili sastanak.

P: J: Da li je taj razgovor nadgledan tada?

O: Ne.

P: T: Mogu li se naša kretanja pratiti kroz elektronski sistem paljenja na našim autima?

O: Nije potrebno. Još niste svjesni proširenja koje su ljudi "dobili" u vezi tehnološkog napretka.

P: Od koga?

O: Ovo zahtjeva dugi i komplicirani odgovor.

P: Objekt koji je iza korištenja elektronskih paljenja, od kojeg sam ?uo, bilo da je izvor istinit ili lažan - to ne mogu re?i, ali imao sam ?udnu potvrdu o dijelu toga.

O: Budite svjesni dezinformiranja. Ono odvra?a vašu pažnju od realiteta tako da vas ostavlja otvorenima za hvatanje i osvajanje, a ?ak i mogu?oj destrukciji.

P: Da li je informacija o elektronskom paljenju sistema u autu to?na?

O: Dezinformacije dolaze iz izvora koji izgledaju pouzdanim. Ekstrmno je važno za vas da ne sti?ete krivo znanje jer je to donosi više štete nego da uop?e neznate. Zapamtite, znanje štiti, ignoriranje vodi u destrukciju. T., informacija o kojoj ti govoriš, dana je promišljeno jer ti i J. i drugi su ciljani radi vašeg intenzivnog interesa o informacijama o nivoima denziteta 4-7. Ve? ste zabilježeni kao "prijetnja".

P: L: Možete li re?i T.-u koji se doga?aj dogodio ( s obzirom na "potvrdu" o elektronskom paljenju )...

O: Zapamtite, dezinformacija je vrlo efektna kad je dana visokotreniranim izvorima zbog hipnoti?kih i transdimenzionalnih tehnika koje se tu koriste i tako uzrokuju elektroni?ke anomalije koje slijede nakon toga, uzrokovaju?i da se dogodi potvr?eno vi?enje.

P: T: Tko je bio momak u Camaro-u?

O: Diverzija.

P: Oko 2 tjedna poslije nakon što sam vidio video-kazetu gdje sam ?uo tu informaciju, momak je izašao od nikuda, voze?i Camaro s nabrijanim motorom... ( J: Ne! To je bilo onu no? kad smo ju gledali! ). Mi smo ju gledali prije i razgovarali o tome i odlu?ili pogledati ponovo. Dakle, Gary i ja smo odlu?ili oti?i van da proše?emo psa po kvartu i vratili se natrag i smjestili psa na trijem i stajali vani, pušili cigarete, kad je taj momak u Camaro-u skrenuo u ulicu i parilo mu se ispod haube. Pitao je može li poslužiti crijevom za vodu. Rekao sam da može. Izašao je van, nosio je jeans, majcu i imao je raspuštenu dugu kosu. Rekao je: "Zakuhao je. Vra?am se iz Gulfport-a natrag u Ocala-u i bio sam na državnom autoputu kad se auto pregrijao". Sad, 275 je malo dalje od moje ku?e i prošao je skroz od tamo, prolaze?i benzinsku pumpu i prikladan du?an, skrenuo sa glavnog puta i došao u moju ulicu da bi dobio vodu... onda je po?eo pri?ati o tim novim elektronskim sistemima paljenja koji su dizajnirani da se ugase kad auto postigne izvjesnu brzinu, pa je instalirao specijalno trka?e paljenje, ali otad da mu se auto pregrijava... mi smo samo upravo završili gledati film o elektronskim paljenjima i bili smo zabezeknuti... Ono što želim znati je tko ima mo? i mogu?nost da namjesti takve vrste "potvrda" ili sinhronizacija?

O: Iste snage koje šire dezinformacije: Bratstvo/konzorcij/Illuminati/Novi Svjetski Poredak (NWO)/"Antikrist"/Lizzardi.

P: T: Ali ja sam samo nitko i ništa. Zašto bi se oni upuštali u nevolje da pošalju nekoga u Camaro-u da se doveze na moj travnjak...

O: Nekoliko odgovora slijede: Broj jedan, nitko nije "nitko i ništa". Drugo, nije nevolja ni najmanje za gore spomenute snage da imaju prividno individualiziranu pažnju prema bilo komu. Tre?e, T. je bio ciljan, a i J. i drugi jer ste na pravom putu. ?etvrto, ovo podru?je je trenutno "vru?i krevet" aktivnosti i ekstremno brzog širenja svijesti. ( Pri?ali o Filadelfija eksperimentu za vrijeme pauze )

P: Pretpostavljam da ste nas slušali kad smo razgovarali. Što bi komentirali o Philadelphia eksperimentu?

O: Mi uvijek slušamo. ( Laura je napravila grešku u prenošenju slova ). Više kave, Laura. ( T. je preuzeo V.-ino mjesto na plo?i kroz neko vrijeme )

P: L: Da li ste vi, u neku ruku, dio kozmi?ke kompjuterske mreže pristupnog sistema?

O: Svi su, na jedan ili drugi na?in.

P: Da li se Filadelfija eksperiment, kao što je opisao od T.-ov komandir, dogodio kao što je opisan?

O: Taj opis nije bio o Filadelfija eksperimentu.

P: Da li je to bio brod koji je bio dio Filadelfija eksperimenta?

O: Jedan od tri.

P: Da li su efekti koje je brod doživio, rezultat Filadelfija eksperimenta kao što ih mi razumijemo?

O: Molekularni ostatak realiteta.

P: Da li se Filadelfijski eksperiment dogodio na na?in kako smo pro?itali u opisu?

O: Blizu.

P: Da li je Al Bielek dio eksperimenta?

O: Da.

P: Da li su informacije koje je iznio, istinite?

O: Blizu.

P: Da li su informacije o starenju tijela kad su se vratili on i njegov brat u novom tijelu, to?ne?

O: Ne.

P: Da li je njegov brat, Duncan, zbilja onaj za koga tvrdi da jest?

O: Ne.

P: Da li je Al Bielek zbilja onaj za kog tvrdi da jest?

O: Ne. Bio je tehni?ar ali ne nosioc projekta.

P: Dakle, nije išao natrag i naprijed kroz vrijeme?

O: Korektno.

P: Dakle, on pokušava biti više nego ono što jest?

O: Da.

P: Da li je on "želim biti"?

O: Ne. On je agent vlade.

P: Da li je Preston tako?er vladin agent?

O: Da.

P: Zašto oni izlaze s tom pri?om? Osim dezinformiranja...

O: Polagano otkri?e da bi napravili mjerilo javnog odgovora na to.

P: Da li bi V. trebala stajati iza T. i staviti ruke na njegova ramena da bi dobila energiju?

O: Nije neophodno jer T. ima adekvatnu vlastitu energiju. George Bush je bio umješan u Filadelfija eksperiment.

P: On je bio u mornarici, za vrijeme 2. svj. rata. Željela bi znati što se dogodilo s Ambrose Bierce?

O: Mrtav. Spontano sagorjevanje.

P: Što se desilo s Marcia Moore koja je radila na drogi i postigla kontakt iz vanjskog svemira preko promjenjene svijesti?

O: Zauvijek oteta žrtva Lizzarda.

P: Zašto?

O: Preblizu istini.

P: Pa, mi smo blizu istini tako?er?

O: Da.

P: Da li ?emo biti zauvijek oteti od strane Lizzarda?

O: Znanje štiti.

P: Ali, nije li i ona imala dosta znanja tako?er?

O: Ispremetano s drogama.

P: Željela bi znati koji je specifi?ni mod putovanja kroz vrijeme?

O: Kompleksno.

P: Pa, samo mala naznaka možda?

O: Transdimenzionalni transfer koriste?i elektromagnetsko podešenje atomske strukture da se izmjeni brzina približavanja vremenskog ciklusa.

P: Tko ili što su individue zvane "Ljudi u crnom"?

O: Lizzard projekcije.

P: Da li to zna?i da oni samo projiciraju sliku bi?a?

O: Da.

P: Ljudi u crnom ( MIB ) nisu realni, tada, u našem fizi?kom smislu?

O: Djelomi?no to?no. Vi ne razumijete tehnologiju ali mi ?emo to opisati ako želite.

P: Željeli bismo. Molimo opišite to.

O: Dobro. Spremni? Prvo moramo objasniti daljnje "putovanje" kroz vrijeme jer ta dva koncepta su usko povezana. Prvi korak je da umjetno inducirate elektromagnetsko polje. To otvara vrata izme?u dimenzija realiteta. Zatim, misli moraju biti kanalizirane od strane onoga tko sudjeluje da bi pristupio kanalu granice realiteta. Oni tada moraju fokusirati energiju prema odgovaraju?em dimenzionalnom mostu. Elektroni moraju biti podešeni u korektnom frekvencijskom valu. Tada trijaža ( triage, pim. prev. ) mora biti poslana kroz "zavjesu" realiteta da bi balansirao percepcije na svim nivoima denziteta.

P: Informacija u doga?aju koji mora biti balansiran ili uzet u obzir, je važna da se program korektno odvija. Da li je to korektno objašnjenje trijaže, koju ste spomenuli?

O: Djelomi?no. Trijaža je kao što slijedi: 1. Materija, 2. Energija, 3. Percepcija realiteta. To je to, ljudi.

P: Tko je oteo Betty Andreasson?

O: Sivi.

P: Da li je informacija koju je dobila B.Andreason, dobila od tih bi?a koja su je otela, prikazana informacija ili lažna informacija, radi dezinformacije?

O: Sve od toga i neke istinite.

P: U slu?aju Ann Haywood, koja je navodno slu?aj demonske posesije ili opsesije, tko ili što su bi?a koja su utjecala na tu ženu i njenu obitelj?

O: 3. denzitet odjeljak "B" energetske anomalije iste kao i "privi?enje" (duh).

P: Slu?aj koji je opisan u knjizi "The Haunted", o Smurl obitelji, s dosta fenomena u njihovoj ku?i dešavao se sa znakovima bi?a Big-foot tipa. Koji je izvor tog fenomena u tom slu?aju?

O: Isti.

P: Dakle, niti jedan od njih nije vezan uz "vanzemaljce"?

O: To?no.

P: Zašto imamo toliko ozna?enih sli?nosti izme?u ta 2 slu?aja i slu?aja kojeg je opisala Karla Turner i ostalih otmica vanzemaljaca?

O: Sli?nosti su neodre?ene prema interpretaciji. Ku?anstvo Turner je bilo otvoreno višebrojnim vrstama fenomena radi interakcije sa Sivima i drugima.

P: Da li se ?esto dešava kod interakcija sa Sivima?

O: Kad su pretjerane aktivnosti te vrste, to ostavlja otvorene kanale ili "prozore" koji tada dozvoljavaju raznim stvarima da pro?u kroz njih.

P: Pa, tko su bile te stare vještice koje su imale seks sa ljudima...?

O: Duhovni entiteti.

P: Što je duhovni entitet?

O: Samoobjašnjivo.

P: Da li je duhovni entitet generiran podsvjesnom energijom individue na koju djeluje taj duh ili se zbiva oko nje?

O: Interakcija kao i sve drugo izme?u promatra?a i onoga koji to generira.

P: I što je u ovom slu?aju bilo zapaženo? Da li je to konstrukcija energije ili stvarno bi?e?

O: Oboje. Zapamti Laura, ti si tako?er konstrukcija energije.

P: Ok, u regresiji S. kad je doživjela susret na brodu, tamo je bila žena vrlo sli?na ženi opisanoj u drugim slu?ajevima. Tko ili što je bila ta žena i zašto je bila tamo?

O: Ta "žena" postaje prili?no popularna, zar ne?

P: Tko, žena u hipnozi ili S.?

O: "Vještica".

P: Zašto postaje toliko popularna? J: Mora biti dobra!

O: Mi neznamo.

P: Kad je moja k?erka A. napravila moj duhovni osvrt i vidjela žicu zaka?enu za mene i na kraju te žice je bio plavi astronaut. Što je bio taj astronaut kojeg je vidjela?

O: Vodi?.

P: Pa, odspojili smo ga. Da li bi ga trebali ostaviti samog?

O: Na vama je.

P: Tko su predivna Nordijska bi?a vi?ena od George Adamskog?

O: Izmišljotina George-a Adamskog visoko-umješane mašte.

P: Nekoliko puta sam ?ula pri?e o velikim lete?im pravokutnim likovima. Željela bi znati kome oni pripadaju?

O: Projekcije Lizzarda.

P: Zašto imaju toliko vrsta lete?ih brodova?

O: Nisu svi njihovi.

P: Sad, otišli smo preporu?enoj osobi za Reiki inicijaciju, da li mi sada u ovo vrijeme, imamo istinsku Reiki inicijaciju?

O: Dolazite tamo. Morate dozvoliti energiji da se o?vrsne. Da li razumijete koncept utiskivanja?

P: Da.

O: Onda znate.

P: Prakticiranje Reiki-ja je stvar koja ?e poja?ati silu?

O: Djelomi?no.

P: Ima li simbola za Reiki koji su ?ak stariji i ja?i od ovih koje smo dobili?

O: Da.

P: Da li su to originalni simboli na Sanskritskom?

O: Da.

P: Gdje ?emo ih na?i?

O: Ne?ete.

P: I Reiki simbole koje smo nau?ili od S., oni su najbliži koje možemo dobiti?

O: Da. Dobri dovoljno.

P: Kad netko prima Reiki inicijaciju, da li to okre?e tok uzimanja i davanja, pozitivnog ili negativnog polariteta energetskog toka kroz ruke?

O: Da.

P: Da li onda lijeva ruka postaje izlazna ruka?

O: Da.

P: Da li je tada desna ruka ulazna ruka?

O: Da.

P: Da li je Sui Ching podesio S. ve?u mo? nego bilo što što bi mi mogli primiti od neke druge osobe?

O: Da. Ima vjeru.

P: Spiritualne vježbe koje ona u?i, da li su i nama korisne ako ih vježbamo?

O: One su dobre ( OK ).

P: Da li su tako-tako ili zbilja dobre?

O: Zapamtite, neke stvari moraju biti nau?ene iz vlastitog iskustva.

P: Tko ili što su Južnoameri?ki vanzemaljci, o kojima sam ?itala i bili su sivi s uskim usnama, nerazvijenim osobinama, sivim uniformama, i zvanim "Malosi" od Južnoamerikanaca?

O: Lizzard projekcije.

P: Da li su to tako?er bili i kandžasta bi?a vi?enih od Betty Andreasson, samo ih je ona vidjela da nose plave uniforme?

O: Da.

P: Kamo je Betty Andreasson odvedena kad je vidjela Feniks-a u svojoj otmici?

O: Drugu dimenziju realiteta.

P: Da li je Betty Andreasson korektna u vjerovanju da su njezini doživljaji pozitivni i da su je doveli bliže Bogu?

O: Ne.

P: Da li je ona zavarana?

O: Ne. Ona je žrtva.

P: Što se deilos Australskim pilotom Frederick Valentich-om?

O: Bio je otet od strane Lizzarda i rasje?en.

P: V: Postaje sve ružnije i ružnije! L: Dobro, željela bi pitati o toj ljubi?astoj energetskoj plati. Da li je to nešto na što bi vrijedilo potrošiti novac?

O: Ne. Lažna. Ipak, lijepa boja.

P: Koliko dugo ?u morati ?ekati da dobijem inicijaciju mastera?

O: Na tebi je.

P: Željela bi znati zašto smo u zadnje vrijeme bili pod tolikim napadima?

O: Jer ste sad povezani s vrijednim izvorom.

P: Da li je Bob Oeschler vladin špijun?

O: Polu.

P: Da li je Carp, Ontario NLO slijetanje stvarno?

O: Da.

P: Tko je umješan u to?

O: Sivi.

P: Netko drugi još?

O: Ne, ali vlada želi koristiti za "omogu?en udar". NLO sam po sebi nije bio prikazan. Stražareva pri?a jest.

P: Da li su NLO-m zapravo upravljali vanzemaljci?

O: Da. Vlada ima tisu?e NLO fotografija u vlasništvu. Mogu ih koristiti ali u diskreciji.

P: Što u stvari zna?i da je stražareva pri?a prikazana? Kako? Da li je video-traka stvarna?

O: Korištena traka da bi se izmislila pri?a oko toga.

P: Da li individua zove sebe, da li je to snimio stražar?

O: Ne.

P: Tko je to snimio?

O: Vojska.

P: Kako su znali da ?e oni tamo biti, baš u Ontario, Kanadi, da bi snimili to spuštanje?

O: Spuštanje se zbilo na mjestu blizu regimenta NATO rezervista koji tamo treniraju.

P: Da li se to zbilo na mjestu gdje su rekli?

O: Blizu.

P: Da li je žena u ku?i na farmi dio slike?

O: Vidjela je NLO. Bila je dio "brbljanja".

P: Da li je NLO doživljaj koji je žena u ku?i imala, bio isti doživljaj koji je stražar snimio?

O: Ne. Ali sli?an.

P: Dakle, imamo ženu koja je vidjela NLO slijetanje, jedno koje su snimili na traci, i tada je ona došla i ispri?ala o onome što je vidjela, i tada su odlu?ili koristiti snimak da bi potkrijepili njenu pri?u, to?no?

O: Da.

P: Da li je žena znala za NATO manevre?

O: Ne.

P: Da li su NATO-vi manevri bili blizu mjesa gdje je ona bila?

O: Da. Sve glavne vojne vježbe su "zaražene" NLO-ima.

P: Da li vlada planira ista?i invaziju vanzemaljaca da bi izazvali strah populacije da prihvati totalnu kontrolu i dominaciju?

O: Neodre?eno. Ali ako ?e biti tako, "ne?e uspjeti".

P: Zašto?

O: Mnogi razlozi: 1. Vizualni efekti bit ?e neadekvatni i imat ?e "defekte". 2. Realna invazija može se ostvariti prvo. 3. Drugi doga?aji se mogu dogoditi.

P: Kao npr. što?

O: Zemaljske promjene.

P: Da li to?no pretpostavljam da neki od tih "vru?ih pogodaka", ljudi u vladi koji planiraju preuzeti cijeli svijet i napraviti sve da bude sretno s njima na ?elu, su samo nesinhronizirani s ?injenicom da ?e se definitivno dogoditi neke zemaljske promjene u odnosu na plan. Da li nešto propuštaju ovdje?

O: Blizu. Oni su svjesni ali pori?u to.

P: Da li ?e se te zemaljske promjene dogoditi prije nego što stigne ta skupina kometa?

O: Ne. Ali "vremenski" period je, još uvijek, neodre?en.

P: Da li je to?no kad kažem da ako oni znaju to što ?e se zbilja desiti da bi još uvijek nastavljali sa svojim glupim planovima da zarade novac i pokušaju kontrolirati svijet?

O: Da. Pohlepa je bolest.

P: Ima li stvari kao "alternativa tri", plana da se uzmu svi mozgovi s planete?

O: Ne.

P: To je još dezinformiranja?

O: Da. Kao i slijetanje na Mars, ali ne i spomenici na Marsu.

P: Tko je napravio gra?evine na Marsu?

O: Atlanti?ani.

P: Dakle, Atlanti?ani su imali sposobnost putovanja me?u planetama?

O: Da. Sa lako?om. Atlanti?anska tehnologija ?ini vašu da izgleda kao u eri Neandertalaca.

P: Za što su koristili te strukture?

O: To?ke energetskog transfera za kristalnu mo?/simbolizam kao gra?evine ili statue.

P: Na koje statue mislite?

O: Primjer je lice.

P: Koju mo? su kristali skupljali?

O: Sun?evu.

P: Da li je bilo neophodno za njih da sakupljaju snagu iz centrala na Marsu i Mjesecu? Da li je to pove?avalo njihovu mo??

O: Nije neophodno, ali nije neophodno ni da vi imate milione dolara, tako?er. Vidite vezu? Atlanti?ani su bili gladni mo?i kao i vaše društvo za novce.

P: Da li je akumulacija te mo?i ono što je uzrokovalo njihov pad?

O: Da.

P: Da li su izgubili kontrolu nad tom energijom?

O: Nadja?alo ih je na isti na?in kao što ?e vaši kompjuteri nadja?ati vas.

P: To je isto za njih da su dobili život i svoju inteligenciju?

O: Da.

P: Mislite, te kristalne strukture su oživjele, takore?i?

O: Da.

P: I onda što su u?inile?

O: Uništile Antlantidu.

P: Ali mislila sam da je Atlantida uništena radi bliskog prolaza drugog tijela iz solarnog sistema?

O: Bila je ošte?ena, ali se oporavila.

P: Dakle, Atlantida je bila uništena bliskim prolazom Marsa ili ?ega god, i tada se oporavila od te štete, to?no?

O: Dio od mase zemlje je bila uništena, ali ne sva.

P: Dakle koliko je posebnih uništenja Atlantida pretrpjela?

O: Tri.

P: Jedno je bilo uzrokovano bliskim prolaskom Marsa?

O: Da. I kometa.

P: Da li su Mars i komete bili vezani interakcijom?

O: Da.

P: I drugo je bilo uzrokovano ?ime?

O: Venerom.

P: I tre?e i finalno uništenje je prouzrokovalo što?

O: Kristali.

P: Da li su kristali još uvijek aktivni?

O: Bermudski trokut.

P: Mislila sam da je to mit?

O: Nije.

P: I što radi taj kristal? Da li je neprestano aktivan?

O: Ne. Nepravilno.

P: Da li je još uvijek aktivan u smislu da je svjesan ili da je osje?ajan entitet?

O: Ne.

P: Što ga aktivira?

O: Mnogi faktori.

P: I kad je aktiviran, što on radi?

O: Transdimenzionalni prozor ostavlja otvorenim.

P: recimo da osoba plovi kroz Bermudski trokut i prozor je ostao otvorenim i ti ljudi koji prolaze kroz njega ili su uvu?eni, ili tako nešto, u kojem stanju ?e se oni na?i?

O: Nešto sli?no kao zaustavljena animacija.

P: Da li ?e oni biti svjesni svojeg stanja zaustavljene animacije ili ?e njihova svijest tako?er biti zaustavljena?

O: Ili - ili.

P: Da li ostaju u tom stanju zauvijek, ili se vra?aju iz toga, ili iza?u negdje drugdje?

O: Neodre?eno. Sve je mogu?e. Ista stvar se desila onima koji su sudjelovali u Filadelfija eksperimentu.

P: Ako je individua došla u to interdimenzionalno stanje zaustavljene animacije, da li to zna?i da je tamo zaglavila zauvijek?

O: Možda.

P: Mogu li oni i ne umrijeti, to želite re?i?

O: Njima se to može ?initi nešto kao ?ekanje milione godina.

P: I niko ih ne može spasiti iz toga ili nema uop?e na?ina da se oni od tamo oslobode?

O: Zašto mislite zašto su ti mornari bili beznadno ludi?

P: Osim kristala u Bermudskom trokutu, ima li drugih još aktivnih?

O: Da.

P: Da li vlada zna za njih?

O: Polu.

P: Gdje su ostali locirani?

O: Oko Japana; u Brazilu; na Uralu, Rusija; Sjeverni i Južni pol.

P: Ima li još aktivnih na Mjesecu i Marsu, tako?er?

O: Da.

P: Da li su odgovorni za neke od potresa, kao one u Japanu?

O: Da.

P: Ako je jedan kristal na?en i tehnologija otkrivena, i drugi je na?en, da li to pove?ava snagu...

O: Da vam odgovorimo na ovaj na?in: Ako bi Neandertalac našao Boing 747, da li bi znao kako ga koristiti?

P: Koje su bile fizi?ke dimenzije tih kristala i da li su bili izrezani ili prirodno na?eni?

O: Varira. Bili su sintetski.

P: Bili su izra?eni?

O: Da.

P: U njihovom oblikovanju, koja je bila generalna konfiguracija?

O: Piramidalna.

P: Da li je to bila apsolutna piramida sa istim proporcijama, recimo kao i Velika Piramida u Gizi?

O: Blizu.

P: Kolika je bila najve?a, od baze do vrha?

O: 5000 stopa.

P: Koja je bila prosje?na visina?

O: 500 stopa.

P: I ona koj aje bila visoka 5000 stopa, da li još uvijek egzistira?

O: Da.

P: Gdje se nalazi?

O: 380 milja isto?no od vas?

P: Prije nekoliko godina pilot je izjavio da je vidio piramidu u vodi blizu toga...

O: To je samo vrh koji izlazi iz dna oceana. 90% je ukopana.

P: U meditaciji, vidjela sam kristale koji su izašli za vrijeme Zemaljskih promjena. Da li ?e se to dogoditi?

O: Da.

P: Kako se taj kristal nije uništio ili slomio za vrijeme potonu?a Atlantide?

O: Vrlo jak. Atomska bomba ga nebi raznjela. Lanac termonuklearnih eksplozija apsorbirao bi se u kristal i prenio u ?istu energiju. To je veza sa funkcijom zašto je dizajnirana.

P: I što bi se tada dogodilo?

O: Disperzija ( širenje ) energije ako se prije toga nebi fokusirala kao što su dizajnirali Atlanti?ani.

P: Gdje su dobili tu tehnologiju?

O: Oni su je razvili.

P: Oni su to smislili za sebe?

O: Da.

P: Da li su imali veze s nekim vanzemaljcima?

O: Da.

P: Da li su dobili bilo kakvu pomo? od tih vanzemaljaca?

O: Da.

P: I koji su to vanzemaljci bili?

O: Lizzardi.

P: Koju vrstu snege/frekvencije su koristili ti kristali?

O: Cijeli pojas ( full range, prim.prev. ).

P: Koliko je kristala otkriveno od vlade u cijelome svijetu?

O: Svi.

P: Da li pokušavaju koristiti ih?

O: Bezna?ajno.

P: Da li pokušavaju?

O: Možda.

P: Da li su zato odustali od Mjeseca i stopirali space-program ( istraživanje svemira )?

O: Ne. Vlada ne razumije tehnologiju.

P: Da li su odustali od svojih aktivnosti na Mjesecu?

O: Neodre?eno.

P: Da li su kristali na Marsu razlog zašto oni tako jako žele na Mars?

O: Da.

P: Radi kristala ili radi onoga što je pohranjeno u gra?evinama?

O: Niti jedno.

P: Zašto žele do?i na Mars?

O: Istražiti.

P: Da li su u vrhove ljudskog društva svrstane sve budale koje tako izgledaju?

O: Subjektivno.

P: Možemo li koristiti te kristalne oblike da bi generirali elektri?nu struju?

O: Mogu?e i to se ve? napravilo.

P: Da li je komplicirano?

O: Da.

P: Koje efekte ima nošenje hematita na fizi?kom tijelu?

O: Neodre?eno.

P: Što je s tim momkom, Stephenson-om?

O: Ako sve partije imaju vjere u njega.

P: V: Da li je Laura primila lje?enje njenog srca danas?

O: Da.

P: Gdje je Stephenson dobio te informacije?

O: Pro?itao.

P: J. su pitali za duhovno oslobo?enje?

O: Dobro.

P: Ona želi znati koliko prika?ka ( attachement ) ima?

O: Tri. Dva pozitivna. Jedan negativan.

P: T.?

O: ?etiri 3/1.

P: Kako su ih dobili?

O: Istražite.

P: Ranije ste savjetovali da hipnotiziramo T., to bi trebali u?initi?

O: Da.

P: T: Mogu li vjerovati Jerry?

O: Možda.

P: T: Da li Komandant Kirk umire na kraju filma? V: Da li X-files imaju utjecaj od strane Lizzarda?

O: Ne.

P: Da li X-files govore ljudima ono što bi trebali ?uti?

O: Da.