Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-1994-11-03


03.11.1994.  F., Laura, V.

 

P: Pozdrav.

O: Pozdrav.

P: Koga imamo sa nama ve?eras?

O: Wasanna.

P: V. je imala incident u školi kad se malo praha pojavilo na njenim knjigama poslije nego što je stavila njenu glavu na njih. Što je to bilo?

O: Materijalizirane misli koje su prošle kroz prednji režanj.

P: Pa, to je nevjerovatno.

O: Nevjerovatno je zabavno.

P: Željela bi znati izvor napetosti izme?u moje majke i mene?

O: Materinji utjecaj. Psihološki nemir. Rivalstvo majke i k?eri radi muške pažnje. Dosta osobnog kolebanja. Duga poruka slijedi. Pauza: eksplozija u Ukrajini; kemijska ili nuklearna. Nesre?a na Hawaima; avijacija, mogu?a umješanost vojske. Više seizmi?kih aktivnosti u Kaliforniji nakon 1. u godini: San Diego, San Bernardino, North Bakersfield, Barstow: sve su prijelomne to?ke. Hollister, Palo Alto, Imperial, Ukiah, Eureka, Point Mendocino, Monterrey, Offshore San Luis Obispo, Capistrano, Carmel: to su sve naglašene to?ke prijeloma po redu. "Vrijeme" je nedefinirano. O?ekujte ve?u destrukciju ekonomije Kalifornije kad ljudi po?nu masovna seljenja. Tako?er, Shasta erupcije, aktivnost Lassena. Dno oceana po?inje propadati. Ostavite kanal otvorenim i pauzirajte: kraljica Elizabeta ozbiljno oboljeva; vezano uz krv. Princeza Diana pokušava samoubojstvo. Eksplozije plina ove zime u Nevada, SAD, Texas i drugdje. Supernova i neobi?no vrijeme posvuda. Memphis osje?a strah. Minneapolis bankovni skandal vezan uz misteriozni Nordijski ugovor. Evan?elijski seksualni sastanak otkriven. Zlato otkriveno u Kaliforniji poslije jednog od potresa. NLO aktivnosti dramati?no u porastu i Gulf Breeze postaje košnica, postaje masivna "Mecca". Laura vidi mnogo više NLO aktivnosti. Veliki val NLO aktivnosti. Svih vrsta i grupa. Samo ?ekajte, imat ?ete gadan osje?aj u želucu. Mnogi vanzemaljci ?e se pojaviti i bit ?e vidljivi, tako?er. Razmislite o tome kao uobi?ajenom. Svi ?e toga biti svjesni. To se dešava upravo sada. Cijela populacija ?e postupati po individualnim zakonima, prema njihovim osobnim frekvencijama. To je samo po?etak. Samo ?ekajte "Henry Higgins-a", samo ?ekajte!

P: Da li ste ljubitelji Rodgers i Hammerstein-a?

O: Da.

P: U kakvom ste srodstvu s Pledijcima?

O: Pledijci komuniciraju sa mnogim drugima; mi smo na "sceni" sa vama, ali mi smo u biti isti, samo imamo malo druga?iju to?ku fokusiranja na granici realiteta.

P: Pa, zašto se sve te aktivnosti sada dešavaju?

O: Veliki ciklus se zatvara i predstavlja unikatnu mogu?nost.

P: Da li to zna?i da je to jedinstvena mogu?nost da se promijeni budu?nost?

O: Budu?nost, prošlost i sadašnjost.

P: Pa, ovo me tjera na razmišljanje da ako se nekako stvari ne promjene u ovoj to?ki velikog ciklusa, da bi se stvari mogle zbilja strašno zakomplicirati, to?no?

O: Ali ne?e. Niste još shvatili koncept.

P: Ma jesam, shvatila sam, razumijem. To je samo dio ciklusa. Sve je ciklus. Mislim da njihova prisutnost ovdje je dio nas koji smo ovdje...

O: Vi razumijete ??? ( napisan veliki upitnik na plo?i )

P: Što?

O: Rekli ste da razumijete koncept. Zbilja? Nau?ite.

P: Pa, budu?i da vi to možete u?initi, zašto nas ne nau?ite simbole mo?i koji bi poja?ali naš Reiki?

O: Niste još spremni.

P: Ali ako poradimo na Reiki-ju, ho?ete nas nau?iti snažnije simbole?

O: Dobro, dat ?emo vam jedan. ( nacrtali su simbol )

P: Kako se zove taj simbol?

O: Anuki. Izgovara se: AH-NEW-KEY.

P: I kad se koristi kod Reiki-ja, što on radi? Što predstavlja?

O: Zadržava energiju na lokaciji kad je najpotrebnija.

P: Dakle, ako radimo na nekome, da li koristimo simbol na po?etku ili na kraju?

O: Sav Reiki koji ste dosad nau?ili uklju?uje prijenos energije lje?enja, ovaj uklju?uje produženo zadržavanje radi poja?anja snage, pa i rezultata.

P: Od kuda to sve dobivate?

O: Pristup je univerzalan.

P: Da li je Dr. Usui tako?er primao to i onda nije zapamtio?

O: Usui sve nije objavio Takati.

P: Zašto?

O: Re?eno mu je da je znanje neprocjenjivo i ne smije biti rasipano s previše rasipanja pogotovo onima koji nemaju jaku želju za traženjem istine. Oni koji su imali, kao što i vi imate, na?i ?e neki na?in za stjecanje znanja.

P: Da li savjetujete da i mi ne razglasimo ove informacije?

O: Kao i uvijek, budite diskretni.

P: Da li je to nešto što bi trebali ozna?iti kao *.* i *.*?

O: Neodre?eno.

P: Da li je neophodno da izjedna?imo to?ke i uzdignemo linije s geometrijskom preciznoš?u?

O: Da.

P: I tada, produženi krug ili više savršeni krug?

O: ( Demonstracija crtanja kruga koji je dio simbola )

P: Da li smo ikad imali znak u žitu koji je izgledao kao ovaj znak? Izgleda kao jedan kojeg sam vidjela.

O: Precizno. Svi su povezani.

P: Da li je istina da su znakovi u žitu jedna vrsta velikog Reiki-ja koji se daje planeti?

O: Ali tako?er i poruke i lekcije.

P: Pa, da li se može re?i da su Reiki simboli koji se primjenjuju na tijelo, da su eteri?ke poruke etri?kom tijelu?

O: Da.

P: Da li oni daju informacije u naše polje, takore?i?

O: Sve što postoji na svim nivoima su samo lekcije.

P: Pa u slu?aju Reiki-ja, što bi specijalno htjela saznati je, ako recimo individua koja je psihi?ki, duhovno, karmi?ki, ili druga?ije ranjena ili povrije?ena, da li primjena Reiki simbola može dati poruke elektromagnetskom polju da reformira ili presloži uzorak u savršenu formu koju namjeravamo u?initi?

O: Da.

P: I može biti ponavljana ta primjena, ne samo za izlje?enje fizi?kih stvari, ve? tako?er i eteri?kih? Npr. karmu i ostalo?

O: Da.

P: Zna?i naše kontinuirano korištenje Reiki-ja i primjena na sebi i drugima, doslovce ?e pro?istiti nas od karmi?kih tereta, sje?anja ili ožiljaka naše duše?

O: Da.

P: Zabrinuta sam za prethodno spomenuto "uobi?ajeno"...

O: Uobi?ajeno ?e biti radi križanja granica realiteta.

P: I zašto se pokušava to prikazati kao uobi?ajeno to križanje granica realiteta? Mislim, to je samo "vrlo veeelika predstava"!

O: To je mogu?nost.

P: Kao npr. u svim otvorenim "prozorima" koji su odjednom otvoreni pa sva ta bi?a mogu upasti odjednom?

O: Kao u mogu?nosti da utje?e na ?itav svemir. Zamislite kozmi?ku igru "Raskoš i Okolnost" kao "Nada i Slava".

P: Kako može biti uobi?ajeno da doga?aji, sa masom razli?itih vrsta ljudi, usmjerenih prema istom cilju na našoj "malenoj" planeti, koja je na vanjskom rubu naše nevažne galaksije, nasuprot veli?inama našeg univerzuma, uti?e na ?itavu stvar?

O: To je vaša percepcija ( pogled ).

P: Pa, koja je ispravna percepcija? Da li su planeta Zemlja i svi ljudi na njoj i stvari koje se dešavaju na njoj, važniji nego što mi uobi?ajeno mislimo?

O: Zemlja je to?ka me?usobnog približavanja.

P: Da li je oduvijek bila to?ka me?usobnog približavanja? Da li je napravljeno da to bude? Ili, to ?e biti samo ovaj put?

O: Previše pitanja odjednom.

P: Da li je napravljeno da bude ta to?ka od po?etka?

O: Prirodna funkcija.

P: Da li je bila to?ka približavanja oduvijek? Da li se zato toliko ?udnih stvari doga?alo ovdje?

O: To je teško za odgovoriti jer nemate razumjevanje za "vrijeme".

P: Da li se takva stvar desila na nekoj drugoj planeti s nekim drugim vrstama bi?a?

O: Desila se, dešava se i desit ?e se.

P: Dakle, drugim rje?ima, ima i drugih planeta koje su to?ke približavanja?

P: V: Da li su u paralelnim univerzumima?

O: Skretanje.

P: Da li su te to?ke razbacane naokolo po svemiru, da li ?e stapanje ovih granica realiteta dogoditi istovremeno sa svim ostalim to?kama u svemiru?

O: Ne.

P: To se samo doga?a recimo u jednoj, ili selektiranoj, to?ki u nekom trenutku?

O: Blizu.

P: Pa, da li granice realiteta imaju nešto s lokacijom?

O: Granice realiteta "jašu" valove.

P: I od kuda dolaze ti valovi?

O: Oni konstantno kruže.

P: Ima li to što s dolaskom planete Zemlje u njega ili on dolazi na nas?

O: Ili jedno ili oboje.

P: Da li to približavanje ili stapanje ima nešto s ?injenicom da su tu živa bi?a na Zemlji?

O: Da. I zato jer ste na kriti?nom raskrš?u u razvoju.

P: Željela bi znati na na?in predskazivanja, da li su predskazanja koja ste nam dali u prvoj sesiji još uvijek pravovaže?a i dolaze?

O: Ona napreduju.

P: Da li to zna?i da napreduju prema to?ki i da ?e se uskoro dogoditi?

O: Teku?e.

P: Da li to zna?i da se neki od njih i ne moraju dogoditi?

O: Da.

P: I proro?anstva koje ste nam no?as dali, isto se mogu promjeniti?

O: Možda.

P: Da li su "?vrš?a"?

O: Neodre?eno.

P: Željela bi znati tko je komunicirao s Ken Carey. Od koga je dobio te informacije?

O: Mnogih.

P: Da li su ti individualci "dobri momci", gledaju?i iz naše perspektive?

O: Da, neki. Neki su pokvareni.

P: Da li su neke informacije koje dolaze kroz ovaj kanal iskvarene?

O: Zasad još ne.

P: Da li su Orionci 6. denziteta, tako?er znani kao Privremeni Putnici, isti Privremeni Putnici kao i oni za koje ste rekli da su nas genetski napravili, ili nas stavili ovdje?

O: Blizu. Oni su "Jaha?i" vala.

P: Da li su te grupe, koje jašu val, da li je jahanje vala dio definicije tih Privremenih Putnika?

O: Da.

P: Da li oni vole jahati taj val?

O: Da li je vama "zabavno" živjeti na Zemlji?

P: Pa, uveliko volim živjeti na Zemlji, ali ne volim bol i patnju, i ne volim ljudsku ne?ovje?nost prema samom sebi i ne volim vidjeti da drugi ljudi pate.

O: Da li živite na Zemlji iz zabave?

P: Željela bi živjeti na Zemlji iz zabave ali nisam se tako skoro puno nasmijala odkad sam tu ovaj put. Htjela bih imati život na planeti u kojem su stvari ugodne...

O: Pogrešno si shvatila.

P: Vidim što ho?ete re?i. Tamo oni žive jer - tamo žive.

O: Da.

P: F: Drugim rje?ima, da li ste izabrali živjeti na Zemlji jer ste kupili ulaznicu? L: Shvatila sam, F. Želim pitati o "Kursu ?uda" za koji se pretpostavlja da je bio kanaliziran od strane Isusa Krista ili Svetog Duha. Da li je to istina?

O: Ne.

P: Koji je izvor tog kanaliziranja?

O: Varijabilni izvori.

P: Da li su dobri momci?

O: Neki.

P: Dakle, ?ak i "Kurs ?uda" mora biti uzet s rezervom.

O: Dobra ideja.

P: Poslala sam odgovore Karli, da li je to tražila?

O: Da. Drugi su je odvratili momentalno.

P: Da li je mogu?e napraviti regresije budu?nosti hipnozom i dobiti to?ne odgovore?

O: Da.

P: U knjizi "Masovni snovi budu?nosti", gdje su opisana 4 scenarija, da li su svi ti scenariji to?ni glede glavnih doživljaja?

O: Mogu?e budu?nosti.

P: Dakle, kada osoba radi regresiju budu?nosti, ona vidi mogu?u budu?nost i nije nužno...

O: Ovisi o kvaliteti kanala.

P: Dakle, neki ljudi mogu napraviti regresiju hipnozom i zbilja dobiti to?ne informacije?

O: Da.

P: Željela bi znati, u opisu Pentecosta, re?eno je da su u?enici okupljeni u sobi molili danima i danima i odjednom je uletio vjetar i plamenovi su "plesali" iznad njihovih glava i oni su po?eli govoriti na jezicima. Željela bi znati da li se to ili nešto sli?no dogodilo?

O: Ne.

P: Drugim rje?ima, istinski baptizam "Svetog Duha" je kada je Isus prenio svojim u?enicima nešto kao Reiki inicijaciju?

O: Blizu.

P: Sad, sjetila sam se doživljaja prije nekoliko godina kada sam bila u crkvi i kad je izgledalo da govorim na raznim jezicima. Da li mi se zbilja desilo?

O: Sugestija.

P: To mi je predloženo i zato se i dogodilo?

O: Da.

P: Da li mi se tada dogodila nekakva vrsta psihološkog doga?aja?

O: Blizu.

P: Tko ili što je iza energije Jacquesa Vallee, velikog znanstvenika, istražitelja i pisca? Ponekad izgleda da je izgubio smisao, a ponekad se ?ini da jedino on zna o ?emu se radi?

O: Dobro misli i njegove namjere su ?iste i dobre.

P: Kako je Isus izgledao? Koliko je bio visok?

O: 5'9" ( oko 1,89 m )

P: Kakva mu je bila boja o?iju?

O: Plava.

P: Koja mu je bila boja kose?

O: Tamnoplava ( strawberry blond, prim.prev )

P: Kakvu je kožu imao?

O: Svjetlu.

P: Koliko je bio težak?

O: 160 ( funti, oko 80 kg )

P: Da li je bio miši?av?

O: Prosje?no.

P: Da li je bio, kako bi ga mi mogli smatrati, zgodan?

O: Neodre?eno.

P: Da li netko ima njegove crte lica?

O: Možda.

P: Možete li imenovati nekog?

O: Skeniramo...

P: Dobro, koje je bilo njegovo zanimanje?

O: Tesar.

P: Da li je posjedovao svoj vlastiti dom?

O: Ne.

P: Da li je John the Baptist zbilja izgubio svoju glavu?

O: Ne.

P: Govore?i o novom nivou bi?a poslije tranzicije u 4. denzitet, da li ?e to biti nešto kao ono što je opisano u knjizi "Celestine Prophecy"?

O: Blizu.

P: Da li je mjerenje vremena pomo?u ugljika 14 potpuno to?an, i ako ne, što je njegova glavna mana?

O: U širem pogledu.

P: Koje su mu mane?

O: Iste kao i vaše.

P: A to su?

O: "Vrijeme" ne postoji.

P: Kad je zadnji put bilo da se granica realiteta preklopila, gledaju?i samo na Zemlji?

O: Kao što vi mjerite, na Zemlji, prije 309000 godina.

P: Od ?ega se sastoji taj val, s obzirom na energiju?

O: Osje?aj.

P: Taj val je osje?aj? To je val emocija?

O: Hiperkineti?ki osje?aj.

P: Što to zna?i?

O: Sve.

P: Mi to ne razumijemo.

O: Prekompleksno za ovaj medij.

P: Dobro. Koliko puta je taj val došao na Zemlju koju mi znamo?

O: Bezbroj puta.

P: Željela bi znati da li je Shroud of Turin ikada bio omotan oko Isusa?

O: Ne.

P: Da li je motan oko nekoga tko je bio prikovan na križ?

O: Ne.

P: Kako je napravljen?

O: Omotan oko rimskog radnika.

P: Što je uzrokovalo sliku na pokrovu?

O: Tjelesna ulja, hormoni i druge fiziološke kemikalije.

P: Pa, djeca žele da pitam ovo i ve? dugo zaboravljam. U Kaliforniji postoji žena koja je prenesena u hitnu. Nekoliko pomo?nika i doktor su se srušili dok su je lje?ili i tamo je bilo veliko natezanje oko trovanja krvi.

O: Sistem rashla?ivanja klime je raspršio pesticide.

P: ?esto se spominje tajni dnevnik Edgar Cayce-a u tabloidima. Ima li takav dnevnik?

O: Ne.

P: Primila sam artikl od Piers-a o eksperimentima momka zvanog Persinger koji je pokušavao kopirati doživljaj "otetih" izlagaju?i ljude elektromagnetskom polju u komori za dekompresiju. Željela bi komentare, i drugo...

O: Glupost, neki imaju zatvoren um utjecan strahom.

P: Ako to on radi ljudima, i razgovarali smo o tome kako elektromagnetska energija napravi rupe u dimenzionalnim granicama, moje pitanje je da to može biti štetno za osobe na kojima se eksperimentira, mogu?e?

O: Da.

P: Koji bi mogao biti rezultat izlaganje nekoga takvom elektromagnetskom polju?

O: Prekid tijela.

P: Drugim rje?ima, to ih može ubiti?

O: Da.

P: Može li to tako?er i otvoriti prozore izme?u dimenzija i dozvoliti da stvari u?u?

O: Da.

P: Mogu li biti izloženi duhovnoj ili demonskoj posesiji tom metodom?

O: Da.

P: Mogu li tako?er biti izloženi daljnjem programiranju vanzemaljaca kroz tu metodu?

O: Da.

P: Još nešto bi željeli re?i o tome?

O: Uvijek imajte na umu.

P: Ima li kakvih psiholoških efekata koji bi se mogli dogoditi osobi kao rezultat takvih eksperimentiranja?

O: Možda.

P: U postizanju konekcije izme?u otetog i otmi?ara, koje se metode ili tehnike koriste? Da li je to fizi?ka veza?

O: Blizu.

P: Formirana je tehnološki?

O: Djelomi?no.

P: Imamo toliko pri?a o procesu "buljenja" gdje vanzemaljac kontrolira otetog pomo?u buljenja u njegove o?i i oteti osje?a puno ljubavi i harmonije i zato misli da je taj doživljaj koristan. Zato sumnjam u to i što je razlog tom buljenju?

O: Hipnotizira.

P: Da li to tako?er formira vezu?

O: Da.

P: Koji je sadržaj te veze? Ima li tu fizi?ke žice ili konekcije i da li je istina da isti...

O: Kanal nestalan... ( planceta se okre?e oko plo?e )

P: To je ono što ste time željeli re?i?

O: Molimo kažite laku no?.

P: Zašto?

O: Energija odlazi.

P: Da li si umoran, F.? F: Ne baš. L: Pa, nikad im se prije nije istrošila energija... i specijalno na tom odre?enom pitanju... ima li koji razlog da nam ne želite odgovoriti na to pitanje?

O: Siguran... ( save, prim.prev. = snimiti, pohraniti podatak )

P: Laku no?.