Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-1994-11-02


02.11.1994.  F., Laura i V.

 

P: Pozdrav.

O: Pozdrav.

P: Kako se zovete, molimo?

O: Fori.

P: Zašto je F. bio u takvom stanju prošlu no??

O: Jer je njegov život težak.

P: Što mu ?ini život teškim?

O: Sudbina.

P: Da li sudbina ?itavog njegovog života ?ini njegov život teškim?

O: Neodre?eno.

P: Da li je to njegov izbor?

O: Ne.

P: Pa, zašto je onda neodre?eno?

O: Ho?e li pobjediti mra?ne snage ili svjetlosne snage?

P: Pobjediti što?

O: Bitku.

P: Bitku gdje?

O: Svugdje.

P: Pa, mislila sam da ste rekli da ?e snage svjetla definitivno pobjediti? To?no?

O: Previše pojednostavljeno.

P: Ima li nešto što F. može u?initi u toj bitki da rješi problem?

O: Boriti se.

P: Zašto V.-ina prijateljica T. cilja na nju na na?in kako to radi?

O: Ljubomora.

P: Dakle, da li bi trebala zadržeti sve ove informacije za sebe?

O: Ovisi o njoj samoj.

O: Sve ?e biti u redu. Osje?emo važne stvari na koje bi se trebali prebaciti odavdje, molimo.

P: Možete li definirati važnije stvari za nas?

O: Važno za sve.

P: Tko ili koja grupa je odgovorna za znakove u žitu?

O: Mi. Možete se kladiti u to.

P: Koja je svrha znakova u žitu?

O: Poruke svijetu. Svima.

P: Zna?e li ti znakovi ideju, energiju, koncept; kako oni prenose poruke?

O: Prevode; to se može u?initi.

P: Ovaj ovdje, što zna?i?

O: Vi.

P: Mislite, ?ovje?anstvo?

O: Da. Simbol ?ovje?anstva.

P: Što ovaj zna?i?

O: Planet.

P: Što zna?i krug koji je moj muž našao na svojem putu?

O: Mars.

P: Koju poruku on prenosi?

O: Astrološku.

P: Da li prenosi neku drugu osim astrološke?

O: Što Mars prezentira?

P: Rat... bijes, energiju, borbu, obranu, seks, život...

O: Prvih ?etiri.

P: Sad, što ovaj krug prezentira?

O: Interdimenzionalnost.

P: A ovaj, što zna?i?

O: Atomsku strukturu.

P: Ovaj na?r?kan, što zna?i?

O: Borbu.

P: U kojem smislu?

O: U?enje iz promjena i neda?a.

P: Pa, to su sve slike koje imam...

O: Trebat ?e ih još uskoro.

P: U kolekciji?

O: Možda. To je od krajnje važnosti.

P: Da li ?e mi to pomo?i sa "forumom"?

O: Da.

P: Tko je napravio kamene glave na Easter Island ( Uskršnjim Otocima, prim.prev. )?

O: Lemurijski potomci.

P: Starosjedioci kažu da su stijene "legle" na poziciju. Da li je to istina?

O: Ne.

P: Pa kako onda?

O: Tonska vibracija.

P: I što su predstavljale te glave?

O: Nefile.

P: Tako su Nefili izgledali?

O: Blizu.

P: Da li to zna?i da su Nefili bili prisutni u Lemuriji?

O: Blizu.

P: Gdje je Lemurija bila locirana?

O: Pacifik kod Južne Amerike.

P: Dakle, kad domoroci sa Uskršnjih otoka pri?aju o njihovim prethodnicima, oni pri?aju o ljudima koji su došli iz pravca Južne Amerike?

O: Ne. Blizu oko njih. Uskršnji Otok je ostatak od Lemurije.

P: Što se desilo Lemuriji?

O: Potopljena blizu vremena koje vi smatrate kao Pad Edena, otprilike.

P: Pa, ako su Nefili donijeti ovdje prije 9 do 12 tisu?a godina...

O: Zadnja posjeta. Bili su ovdje 5 puta. Vratit ?e se.

P: Nefili ?e se vratiti? Gdje oni trenutno žive?

O: Orion.

P: Oni žive u konstelaciji Oriona? Gdje je njihov planet?

O: Nemaju ga. U tranzitu su.

P: Cijela skupina je u tranzitu?

O: Tri vozila.

P: Koliko Nefila ima svako vozilo?

O: Oko 12 miliona.

P: Da li oni dolaze da nam pomognu?

O: Ne. Koriste istu energiju kao i valna skupina kometa.

P: Koristi istu energiju ?ega?

O: Prolaz kroz prostor/vrijeme.

P: Da li to zna?i da bez te skupine kometa nebi mogli pro?i kroz prostor/vrijeme?

O: Ne. Sporije. Poruke slijede sada. Molimo mir kroz nekoliko trenutaka. Odsad kad je rije? u navodnicima ( citirani tekst ), dodijelit ?emo na sljede?i na?in: znak pa rije? pa znak. Sad, "sporije". ( instalirali smo navodne znakove na plo?u poslije toga, od tog trenutka kad su Kasiopejski odgovori pod navodnicima, to je zbog toga jer su ih oni tamo stavili )

P: Dakle, sporije im je da stignu ovdje bez tog vala. Od kuda dolazi val?

O: Slijedi skupinu.

P: On slijedi skupinu. Od ?ega se sastoji taj val?

O: Granice realiteta.

P: Da li val granice realiteta slijedi skupinu kometa stalno?

O: Ne.

P: Da li granica realiteta neodre?eno povezana sa skupinom kometa svaki put kada do?e?

O: Ne. Granica realiteta slijedi i obuhva?a sve promjene energija realiteta, granica realiteta ?e slijediti ovaj prolaz skupine kometa i ve? je sljedila i druge, ali ne i ve?inu.

P: Da li je ta granica realiteta dimenzionalna granica?

O: Da.

P: Dobro, ta granica realiteta, da li dimenzije...

O: Pulsiraju?i realiteti. Nestabilni realiteti.

P: Da li je naš realitet nestabilan ili pulsira?

O: Ne.

P: Ali taj drugi realitet da?

O: Ne.

P: Što je nestabilno?

O: Boravište.

P: Što god je u tom realitetu, nestabilno je ( koleba se )?

O: Ne. Vaš planet se koleba izme?u realiteta.

P: Kako se ?esto dešava to kolebanje?

O: Oko svakih 309000 godina.

P: Drugim rje?ima, možemo o?ekivati da ?emo biti u 4. denzitetu za oko 300000 godina?

O: Da.

P: Da li to zna?i da je Edeni?ko stanje egzistiralo oko 300000 godina prije "Pada"?

O: Da.

P: Sad, rekli ste da ti Nefili dolaze i ima ih oko 36 miliona, to?no?

O: Da.

P: I oni su snage Sivih i Lizzarda, to?no?

O: Da.

P: Pa, sjednimo i pogledajmo show! Kažete da se planeta koleba...

O: Ne, realiteti to ?ine. Planet jedva ispunjava realitet.

P: Što je izvor tog drugog realiteta u vremenu/prostoru?

O: Prekomplicirano.

P: Što je izvor iz kojeg nastaje?

O: Dio velikog ciklusa.

P: Da li su taj ciklus razumjeli Maye?

O: Oni su ga djelomi?no razumjeli.

P: Njihov kalendar isti?e 2012... da li je to to?no kad se mijenja granica realiteta?

O: Blizu. Još uvijek nedefinirano onako kako vi mjerite vrijeme. Lizzardi se nadaju da ?e vladati vama u 4. denzitetu. Bliže od 18 godina.

P: V: Da li je E. kod ku?e, u krevetu?

O: Da. I ne.

P: V: On je kod ku?e ali nije u krevetu?

O: Da.

P: Da li je izašao ranije?

O: Da.

P: V: Da li je ovo ista individua kako i prije?

O: Da. E. prolazi kroz mnoge promjene.

P: Da li je zaspao?

O: Ne.

P: Da li bi ga trebala nazvati?

O: Ne.

P: Da li je sadašnja postavka bolja? ( zamijenili smo mjesta na kojima sjedimo )

O: Ne.

P: Bolje je bilo prije?

O: Da.

P: Što je bilo bolje?

O: Ti i F. zamjenite mjesta.

P: Zašto?

O: Energetski vrtlog.

P: Ako dolazi 36 milijuna jakih Nefila kao snage Lizzarda, da li Konfederacija ima isti broj za obranu?

O: Mi ne djelujemo na taj na?in.

P: Da li ?emo se morati boriti sami protiv njih?

O: Mislite na ?arobnjaka iz Oza. Inspiriran je od naše strane.

P: Da li vještica prezentira Lizzarde?

O: Da.

P: Pa, ima li što imamo ili možemo u?initi...

O: Glenda kao mi.

P: I tko je ?arobnjak? Da li je to Zvijer ili vlada SAD-a?

O: Blizu. Illuminati.

P: Da li su Majmuni Nefili?

O: Dovoljno blizu.

P: Ako je voda uništena od strane Vještice, koja prezentira Lizzarde, možemo li uništiti Lizzarde?

O: Znanje.

P: Ali imamo samo nekolicinu na planetu tko ima znanje, to?no?

O: Što mislite? Protiv svih kad do?e vrijeme.

P: Dakle 36 miliona ?e biti protiv svih na planeti kad do?e vrijeme?

O: Naravno.

P: I oni koji imaju znanje i mogu ga proširiti ostalima...

O: Da.

P: V: Da li ste inspirirali druge filmove koje bi mogli pogledati?

O: Jesmo, ali druk?ija zna?enja i teme.

P: V: Da li je Cocoon jedan od vaših?

O: Ne. Hollywood.

P: Tko su bili originalni stanovnici grada Jericho?

O: Armani.

P: Tamo je bio toranj od kamena na jednom od nižih nivoa, zašto je sagra?en?

O: Trošenje energije. Pokušaj da se kopira toranj u Babilonu i Atlanti?anskih kristalnih tornjeva.

P: Tko je oblikovao kristalnu lubanju, na?enu u Centralnoj Americi?

O: Maje.

P: Koja je svrha te lubanje?

O: Studiranje mozga. Duge poruke slijede nakon pauze: sad: lubanja je bila da se nau?i o duši; reflektivno remolekularno predo?enje. Sivi to rade s otetima.

P: Kroz koju vrstu instrumenata?

O: Fokusiranje energije.

P: Što je iza njihovih o?iju?

O: Sistem poput kamere.

P: Da li taj sistem može i slati signale?

O: Da.

P: U kojem spektru?

O: Misaone paralize.

P: Da li oni ume?u misli njihovim o?ima, tako?er?

O: Mogu.

P: Što rade s implantima?

O: Nadgledaju.

P: Da li prate naše misli?

O: Da.

P: Da li nadgledaju ono što mi vidimo?

O: Da.

P: ?ujemo i osje?amo?

O: Da.

P: Da li implanti samo nadgledaju?

O: I kontroliraju.

P: Da li svi od nas imamo implante?

O: Da.

P: Da li smo pod kontrolom Sivih?

O: Pokušajem.

P: V: Koliko sam puta bila oteta?

O: 55.

P: Laura?

O: 12.

P: A.?

O: Nijednom.

P: J.?

O: Da.

P: Mogu li ih zaštititi od otimanja?

O: Možda. Pokušavali su A.

P: Što ih je zaustavilo?

O: Ti.

P: V: Kada sam zadnji put oteta?

O: Juni.

P: V: Da li je to bilo kad sam osjetila da sam napadnuta...

O: Da.

P: V: Kad sam molila Boga, da li je to pomoglo?

O: Ne.

P: Tko je nacrtao crteže u francuskim pe?inama, kao i u svim drugima?

O: Ljudi. Arijci. U pe?inama jer je bila borba za preživljavanje izme?u mnogih snaga uklju?uju?i i Lizzarde koji su dominirali.

P: Zašto su Egip?ani crtali postrance?

O: Atlanti?anska metoda zapisivanja. Jednostavni umjetni?ki stil.

P: Za što su služili prolazi u piramidi? Zašto su tako nepovezani?

O: Korišteni energetski vrtlozi za kretanje. Plutanje, levitiranje. Još uvijek to možete ako znate kako. U piramidi prolazi kreiraju energiju pomo?u njihovih smještaja i veze s drugim prostorno/?vrstim konfiguracijama. I prolazi ponekad promjene njihovu atomsku strukturu i još uvijek to ?ine.

P: Što je svrha Sarkofaga u "Kraljevskoj" komori?

O: Pohrana energije.

P: Da li je ikada nešto u tom objektu?

O: Da.

P: Što?

O: Mnoge stvari.

P: Dakle, ništa nije stalno unutra, možete staviti razne stvari unutra radi raznih razloga?

O: Da.

P: U našoj mašineriji imamo generalno prijemnike i predajnike koje možemo podesiti da stroj u?ini specifi?ni posao ili dostavi specifi?ni iznos ili tok energije. Što je ekvivalent prijemnih i predajnih sprava u piramidi?

O: Misli.

P: Da li su to misli osobe tamo unutra ili specifi?ne individue ?iji je posao da napravi to "razmišljanje"?

O: Oboje po prilici.

P: Može li bilo tko u?i u piramidu, u?i u sarkofag, i u?initi nešto što je namjeravao? Ili, da li je to kulminacija nekog dugog procesa?

O: Sve.

P: Kad ste rekli da se prolazi mijenjaju atomski, da li ste mislili da oni stvarno mogu postati ve?i ili manji?

O: Da. I promjene poziciju, tako?er.

P: Da li je teorija Petrie negdje blizu?

O: U 1967. injžinjeri U.S. Army ( ameri?ke vojske ), su napravili studij. Pogledajte ga.

P: Da li je tamo u bilo kojoj to?ki vremena bilo stvari kao jednorog kao što je opisan u legendama?

O: Ne.

P: Što je izvor te legende?

O: Atlanti?anska zvijer je ista kao jednorog. Sve su umrle u kataklizmi. Izgledala je sli?no konju i neke su imale rog, ali ne sve.

P: Od kud poti?e Sanskritski jezik?

O: Atlantida.

P: Kad su Arijci donijeti ovdje, da li su donijeti u Atlantidu?

O: Ne. Arijci su bili druga?iji od Atlanti?ana.

P: Ima li neki jezik koji danas egzistira koji je proizašo iz Arijevskog jezika? Ili, ono što je ostalo više sli?no u razvoju od Indo-Europskih?

O: Da. Svi Germanski.

P: Da li se Keltski smatra jednim od njih?

O: Da.

P: Od kud poti?e Minoanska civilizacija?

O: Atlanti?anski nasljednici.

P: Što je bilo "bikovo preskakanje"?

O: Test, sport, religijska rita.

P: Kad je Thera raznesena, izgledalo je da su uništeni svi Minoanski gradovi osim Knossos-a.

O: Thera je bio rezultat bliskog prolaza Maldek-a. Knossos nije bio uništen jer su strukture bile fundamentalno ja?e i udarni val je bio perpendikularan. Podzemna skloništa su spasila nekolicinu ljudi.

P: Knossos je trajao još nekih 75 godina poslije doga?aja koji je uništio ve?inu Minoanske civilizacije. Koji su doga?aji bili uzrok krajnjeg pada Minoanaca?

O: Paraziti meteora. Meteor je uništio grad.

P: Micenejci su sagradili grad sa zidom debelim 50 stopa. Zašto je sagra?en taj zid kad je jedina opasnost bila ratnici naoružani lukom i strijelama?

O: Zaštita protiv ?estih kataklizmi?kih doga?aja za vrijeme tog perioda. Radila je. Ve?ina zida još uvijek stoji.

P: Sad, kad ste govorili o skupini kometa, kao i u mnogim slu?ajevima, tehni?ka definicija komete je da je to nakupina leda. Da li je to slu?aj sa kometama u ovoj skupini?

O: I druge supstance, primarno iridijske jezgre.

P: Rekli ste da 36 miliona Nefila dolazi tim putem, oni su bi?a 4. denziteta?

O: Ne. Oni žive u 4D, ali su 3D. Oni su fizi?ki kao i vi. Ponašaju se kao Gestapo. Gestapo je inspiriran Nefilima kroz utjecaj Lizzarda kroz Hitlera. Bila je to probna vožnja.

P: Da li ?e neki od Nefila biti prijateljski raspoloženi prema nama?

O: Ne.

P: Sad, rekli ste da su Nefili bili posijani na planeti zvanoj D'Ankhiar kao i ljudska bi?a. Kad ste rekli da smo tamo bili posijani, što ste time mislili?

O: Bila je odgovaraju?a okolina za molekularizaciju.

P: Da li kažete da fizi?ka tijela na planeti Zemlji, razni tipovi ?ovje?anstva, kao Neandertalac, Kromanjonac, Australopitekus, itd, da su napravljeni na drugoj planeti i donijeti ovamo?

O: Da.

P: Pretpostavljam da ako su Nefili 3D, da oni umiru kao i mi. To?no?

O: Da.

P: Dakle, možemo ih upucati i onda oni umiru?

O: To?no. Ali krivi pristup.

P: Koji je pravi pristup?

O: Znanje štiti.

P: Pa, ako momak visok 15 stopa do?e do mene i želi me oboriti, što ?e mi zna?iti znanje u smislu da me zaštiti?

O: Bit ?ete u 4. denzitetu.

P: Dakle, prije nego oni stignu ovdje, mi ?emo biti u 4 D?

O: Križanje ( preklapanje ).

P: Svo troje od nas?

O: Da, i mnogi drugi.

P: Dakle, ne?emo se upuštati u odnos s Nefilima?

O: Nekorektno.

P: Da li to zna?i da ?e tu biti 3D i 4D bi?a na planeti u isto vrijeme i da ?e neki imati posla s njima, a neki ne?e?

O: Ali morat ?ete i vi, tako?er.

P: Ne razumijem. Da li ti Nefili tako?er dolaze ovamo u tranziciju u 4D?

O: Oni ve? žive tamo kao bi?a 3. denziteta. Demonstracija: kad ste oteti, vi ste bi?e 3. denziteta, ali oteti ste u 4. denzitet.

P: V: U Junu, imala sam san gdje sam oteta i tamo su bila svjetlosna bi?a, a ja sam tako?er bila svjetlosno bi?e. Probala sam raznu odje?u. Vodili su me u sobu gdje mi je re?eno da mogu pisati i tada mi je re?eno da je vrijeme za odlazak, imala sam cipele na kojima je pisalo "Zemaljska zvijezda". Da li je to bila otmica?

O: Da.

P: V: Govore?i o iluzijama, mislila sam da je to dobra stvar! Da li je to loša stvar?

O: Subjektivno.

P: V: Tko su otima?i?

O: Sivi.

P: V: Kada sam se probudila, osja?ala sam se visoka i naelektrizirana. Mislila sam da je to bilo najbolja stvar... to je bila moja otmica u Junu?

O: Da.

P: Željeli bi znati više o padu aviona. Prvi izvještaji svjedoka govore da nije bilo tijela. Da li je to slu?aj?

O: Ne.

P: Gdje su tijela?

O: Razbacana.

P: Što je uzrokovalo pad?

O: Kao US Air. Bio je napad Lizzarda. Bit ?e zataškano.

P: V: No? prije nego što je US Air pao, nekoliko nas je imalo glavobolje i probudilo se izmoreno.

O: Prethodno poznavanje i duševni prijenos energije.