Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-1994-10-22


22.10.1994. Direktno kanaliziranje s F.

 

P: Koga imamo sa nama?

O: Enduanda i Alorra.

P: Koji je zna?aj potresa koji se dogodio prije nekoliko mjeseci koji su nazvali superduboki potres koji se dogodio na dubini od 400 milja ( 720 km )?

O: Pomak lave uzrokovan postupnim grijanjem iznutra. Samo dio periodi?nog ciklusa.

P: Neki drugi komentari na to?

O: Ne.

P: Željeli bi dobiti komentare na tupe zvukove koji se mogu ?uti na obali Californije?

O: Proširenje baze.

P: Koje vrste baze?

O: To je prijenosni centar bi?a znanih kao Sivi.

P: I što je to podmuklo udaranje?

O: Oni ju šire.

P: To je izgradnja?

O: Da, osim što oni koriste zvu?ne valove da dezintegriraju kamenje u kori pod oceanom. Ta dezintegracija uzrokuje raspadanje atomske strukture dijelova koje dezintegriraju i potpuno nestaju, što ima veze sa zvukovima koje periodi?no ?ujete u tom specifi?nom ritmu.

P: Još neki komentar?

O: Vlada SAD-a je djelomi?no svjesna toga što se radi tamo. Oni su sumnji?avi.

P: Koji je izvor znanja do kojeg je došao Edgar Cayce?

O: Pa, imao je unikatnu biokemijesku strukturu koja je dozvolila da se lako otvara i zatvara njegova svijest iz vanjskih izvora bez miješanja u njegov elektromagnetski tok. To je vrlo jedinstvena i neuobi?ajena situacija. Prva manifestacija toga je bila kad je zamolio za pomo?. Da nije zatražio pomo? iz viših izvora, mogu?e da njegova svijest i mogu?nosti nebi nikada došli na vidjelo.

P: Koji je izvor znanja od Lame Singh-a?

O: Lama Singh je prou?avao dugo i detaljno u metafizi?kim krugovima kroz meditaciju i druga podru?ja i zato je mogao "prolaz" ili kanal otvoriti dobrovoljno. To zahtjeva suradnju nosioca i tu nije bio tako lako za otvoriti ili zatvoriti kanal kao kod Cayce-a.

P: Glede nivoa pristupa, koji od njih je imao pristup ve?em podru?ju informacija?

O: Zapravo je Cayce pristupio nekako druga?ijem izvoru, ali ukupni nivo intenzivnosti je bio ve?i kod Cayce-a.

P: Usporedbe radi, koliko je Kasiopejsko znanje u odnosu na ono kojima su pristupili Cayce i Lama Singh?

O: Pristupni nivo je puno ve?i i širi.

P: Kada i kako je planeta Zemlja stekla svoj Mjesec?

O: Uzrokovano je regularnim prolazom velike skupine kometa koja je uzrokovala gravitacijski prekid dozvolivši velikom bloku originalne Zemljine površine, koji je nekako bio manje ?vrst u toj to?ki vremena/prostora, da se odlomi od glavnog tijela i prihvati to?no i zaklju?a u orbitu oko glavnog tijela.

P: Kada se to dogodilo?

O: To se dogodilo otprilike prije 3 milijardi godina.

P: Može li spiritualno bi?e postati zarobljeno u fizi?koj materiji?

O: Mogu?e je, ali vrlo rijetko.

P: Da li su ljudska bi?a zarobljena u fizi?koj materiji?

O: Izborom.

P: Zašto su ona to odabrala?

O: Da bi iskusili fizi?ke osje?aje. Bila je to odluka grupne svijesti.

P: Tko je bio glavni u toj grupi?

O: Grupa.

P: Da li interakcija izme?u duha/duše i tijela fizi?ki proizvodi neki nus-proizvod koji je poželjan od drugih bi?a?

O: Pa, sve stvari imaju poželjne i nepoželjne posljedice, ali moraju biti spomenute ovdje, a to je da sve što postoji u svim realitetima univerzuma može iskusiti egzistenciju u jednom od samo dva na?ina. To bi bilo definirano kao dugi valni ciklus i kratki valni ciklus. Vratimo se na vaše prijašnje pitanje o tome zašto su ljudi "zarobljeni" u fizi?kom postojanju, koje je naravno dobrovoljno izabrano, a to je zbog želje da se promijene iz doživljaja dugog valnog ciklusa od onoga kompletnog što bi vi nazvali eteri?ko ili duhovno postojanje, u kratki valni ciklus - što bi vi nazvali fizi?ka egzistencija. Razlika je ta što dugi valni ciklus uklju?uje samo vrlo postupnu promjenu u evoluciji u cikli?kom smislu. Dok kratki valni ciklus uklju?uje dualitet. I to je slu?aj s dušama u fizi?kim tijelima kao iskušenje u ovome zemaljskom nivou jer duša doživljava eteri?no stanje u pola ciklusa, i fizi?ko stanje u drugoj polovici ciklusa. Dok te polovice nisu mjerljive u vremenu kako ga vi mjerite, ukupno iskušenje je jednako za svaku polovicu. Potreba da se formira kratki valni ciklus je donijeta kroz stvaran prirodni na?in, kroz prirodne granice univerzuma kada je grupni um duša izabrao iskusiti fizikalnost kao suprotno kompletnoj eteri?koj egzistenciji.

P: Da li ta interakcija proizvodi nus-proizvod?

O: Proizvodi jednako nus-proizvode pozitivne i negativne prirode.

P: I koji su ti nus-proizvodi?

O: Koje prvo?

P: Pozitivne.

O: Pozitivni nus-proizvodi je porast u relativnoj energiji koji ubrzava proces u?enja duše i svih njezinih jednodimenzionalnih i dvodimenzionalnih interaktivnih partnera. Drugim rije?ima, flora i fauna, minerali, itd. Sav rast iskustva i pokret prema zajedni?kom susretu je u bržem porastu u ciklusu kroz ovaj kra?i valni ciklus fizi?kog/eteri?kog transfera. Kao negativno po prirodi, to proizvodi mnogo negativnih doživljaja za te iste entitete koje druga?ije nebi egzistirali jer bi?e na prvom i drugom prirodnom nivou, flora i fauna, bi obi?no iskusilo dugi dio ili dugi valni ciklus na fizi?kom nivou kao suprotnost kratkom valnom ciklusu fizi?kog i eteri?kog, kao što to ono sad iskušava - jer se dešava njegova interakcija s ljudskom vrstom u tom kratkom valnom eteri?kom/fizi?kom ciklusu.

P: Komentar koji smo naveli jednom da izvjesna vanzemaljska bi?a otimaju ljude i prisiljavaju ih na okrutne i torturne smrti da bi dobili "maksimalni energetski protok". U vezi toga, što je taj maksimalni energetski protok koji se dešava za vrijeme polaganog, dugog, mu?enja kod procesa umiranja?

O: Ekstremni strah i nemir izgra?uje energiju straha/nemira koja je negativne prirode, koja "napaja" bi?a o kojima ste pri?ali, tako da oni izvla?e iz toga jednu vrstu energije koja ih održava kao jedan od njihovih oblika ishrane bazirane na njihovoj metaboli?koj strukturi.

P: Koja je njihova metaboli?ka struktura?

O: To je vrlo kompleksno i vrlo teško opisati jer je na 4. nivou denziteta koji vi ne razumijete. Ali, dio njihovih razloga za egzistenciju na 4. nivou je njihova sposobnost da se prehrane i kroz eteri?ke metode i kroz fizi?ke metode. Zato, taj protok energije bi predstavljao eteri?ku metodu ishrane, dok drugi na?ini uklju?uju fizi?ku metodu.

P: Koji drugi na?ini?

O: Pa, pijenje krvi i krvnih nus-proizvoda bi bio primjer toga.

P: Da li oni to rade?

O: Da, ali na?in uzimanja je druga?iji od onoga na što vi mislite. To rade kroz pore.

P: Na koji na?in?

O: Kupanje i onda apsorpciju neophodnih produkata i tada odbacivanje ostatka.

P: Da li je Arthur Clarke kanalizirao "Childhood's End"? ( Kraj Djetinjstva )

O: Ne. Koristio je imaginaciju.

P: Da li je zaborav koji je povezan sa NLO-otmicama namjerno izazvan ili je posljedica umne (ne)sposobnosti da se odnosi sa doga?ajem?

O: Jednaka je mješavina objeg.

P: Dio koji se odnosi na namjerno izazvanim, kako je to postignuto?

O: Upotrebom kosmi?kim energetskim tokom da bi utjecao na funkciju pam?enja kroz kombinaciju spiritualne i kemijske interakcije.

P: Možete li biti malo više specifi?ni?

O: Više specifi?ni bi na drugi na?in bilo manje specifi?ni, ali dobar na?in da pojasnimo bio bi: mijenjanje toka elektromagnetske energije u mozgu. Elektromagnetska energija, elektromagnetizam, je životna energija koja postoji unutar svega što evoluira kroz dugi valni ili kratki valni ciklus.

P: Vratimo se na bi?a koja apsorbiraju hranjive tvari kroz svoje pore, koja su oni vrsta bi?a?

O: Obje od onih koje ste opisali kao Lizzard bi?a i one koje opisujete kao Sivi. To je neophodno za njihovo preživljavanje u svakom slu?aju. ?ak iako Sivi nisu prirodni dijelovi kratkog valnog ciklusa, ve? više umjetne kreacije od strane Lizzard bi?a, ali svejedno oponašaju funkcije hranjenja.

P: Budu?i da su umjetno stvoreni od strane Lizzarda, da li to zna?i da nemaju duše?

O: To je to?no.

P: Kako funkcioniraju? Da li su kao roboti?

O: Oni funkcioniraju s interakcijom s dušama Lizzard-a. Ta tehnologija je vrlo napredna s onom s kojom se vi služite, ali Sivi nisu samo napravljeni i dizajnirani umjetno, ve? tako?er funkcioniraju kao mentalna i fizi?ka projekcija Lizzard bi?a. Oni su kao ?etverodimenzionalne sonde.

P: Kao ?etverodimenzionalne sonde, koje su njihove mogu?nosti?

O: Oni imaju sve mogu?nosti kao i Lizzard-i, osim ?injenice da je njihov fizi?ki izgled potpuno druga?iji i oni nemaju svoje duše i njihova unutarnja biološka struktura je druga?ija. Ali njihovo funkcioniranje je jednako i u skladu je sa ostajanjem kao projicirana bi?a, a tako?er moraju apsorbirati hranjive tvari na isti na?in kao i što spiritualno i fizi?ki ?ine Lizzardi. Razlog za negativnu energiju kao potrebno gorivo je taj što Lizzardi i Sivi žive na 4. nivou gusto?e ( denziteta ), koja je najviši nivo na kojem netko može egzistirati služe?i samo sebi, kao što ti entiteti ?ine. Pa zato oni moraju apsorbirati negativnu energiju jer je 4. nivo denziteta najve?i primjer služenja prema sebi koji je negativna misaona forma. 4. nivo denziteta je napredak iz tre?eg nivoa denziteta. Sa svakim napretkom prema gore u nivoima denziteta, egzistencija za svaki individualni svjesni entitet postaje sve lakša. Dakle, 4. nivo denziteta je manje težak za egzistenciju od onog u 3., 3. je manje težak od onog u 2., itd. To ?ini manji pritisak na duševnu energiju. Zato, bi?a koja egzistiraju na 4. nivou denziteta mogu izvla?iti negativnu duševnu energiju od bi?a koja žive na 3. nivou. Sli?no kao i bi?a na 3. nivou denziteta mogu izvla?iti iz bi?a na 2. nivou denziteta, iako taj tip izvla?enja energije nije potreban, svejedno se radi. To je zašto ljudi, koji borave na 3. nivou denziteta, ?esto uzrokuju bol i patnju onima iz životinjskog carstva koji egzistiraju na 2. nivou denziteta, i izvla?e negativnu duševnu energiju, kao bi?a koja primarno služe sebi, kao što i jeste, od onih na 2. nivou, i na 1. nivou, itd. Sada, kada napredujete na 4. nivo, kao što je to pred vama, morate odlu?iti da li ?ete napredovati kao služe?i drugima, ili ?ete ostati na nivou služenja sebi. To ?e biti izbor za koji ?e trebati nešto vremena za vas da se prilagodite. To je period napomenut kao "tisu?ugodišnji period". To je period koji, mjeren prema vašem kalendarskom sistemu, ?e odlu?iti da li ?ete napredovati prema opredjeljenju prema drugima ( OPD ) ili ?ete ostati na nivou opredjeljenja prema sebi ( OPS ). I oni koji su opisani kao Lizzardi, odlu?ili su ?vrsto da se "zaklju?aju" u OPS varijanti. I budu?i da su na najvišem nivou denziteta gdje je to mogu?e, moraju konstantno izvla?iti velike koli?ine negativne energije od onih na 3. nivou, 2. nivou, itd., i zato rade ono što rade. To tako?er objašnjava zašto njihova rasa umire, jer nisu u mogu?nosti nau?iti za sebe kako se prebaciti iz te specifi?ne forme OPS u OPD. I budu?i da oni imaju tako veliki period vremena, kako ga vi mjerite, koji ostaje na tom nivou, de facto, postaju zauvijek ustaljeni u njemu, i šire se u njemu. To je zašto oni izumiru i o?ajno pokušavaju izvu?i toliko energije iz vas koliko je god mogu?e i da održe svoju rasu metaboli?ki.

P: Pa, ako smo izvor hrane i roblje za njih, zašto nas jednostavno ne uzgajaju u torovima na njihovoj vlastitoj planeti?

O: Oni to i ?ine.

P: Pa, budu?i da nas je mnogo ovdje, zašto jednostavno ne do?u i preuzmu sve?

O: To je njihova namjera. To je njihova namjera izvjesno vrijeme. Oni su putovali naprijed i nazad kroz vrijeme kakvo vi znate, da bi namjestili stvari da mogu apsorbirati maksimalni iznos negativne energije iz ove planete iz prijenosa s 3. na 4. nivo koji ?e planeta iskusiti, nadaju?i se da vas mogu porobiti na 4. nivou i tako posti?i nekoliko ciljeva: 1. ostanak njihove rase kao vitalna, 2. pove?anje njihovog broja, 3. pove?anje njihove mo?i, 4. širenje njihove rase kroz realitet ?etvrtog denziteta. Rade?i sve to, miješali su se u doga?aje koji su se dešavali, kako vi mjerite vašim kalendarskim sistemom, otprilike 74 tisu?a godina. I oni su to ?inili naprijed i natrag u kompletno mirnom stanju vremensko-prostornog putovanja, za ?itavo to vrijeme. Vrlo interesantno, iako, sve to ?e propasti.

P: Kako možete biti toliko sigurni da ?e to propasti?

O: Jer mi to vidimo. Mi smo sposobni vidjeti sve, a ne samo ono što želimo vidjeti. Njihov neuspjeh je u tome što oni vide samo ono što žele vidjeti. Drugim rje?ima, to je najviša manifestacija koja je mogu?a od onoga što bi vi mogli opisati kao željno razmišljanje. I, željno razmišljanje predstavljeno na 4. nivou denziteta, postaje realnost za taj denzitet. Vi znate kako vi željno razmišljate? Pa, to nije baš realitet za vas jer ste na 3. nivou, ali ako ste na 4. i radite istu stvar, to ?e biti vaša svijest realiteta. Zato oni ne mogu vidjeti ono što mi možemo, budu?i da smo mi OPD kao suprotnost od OPS, i budu?i da smo na 6. nivou, možemo vidjeti sve na to?ki u kojoj jest, kao što i jest, a ne kako bi mi željeli da to bude.

P: Zecariah Sitchin iznosi da je piramida izgra?ena kao stalan obilježavaju?i sistem da bi se navodio solarni sistem, da li možete komentirati tu ideju?

O: To je neto?no. Piramide su bile izgra?ene kao energetski akumulatori i prijenosni ure?aji. Njih su napravili sljedbenici od onih koje vi zovete Atlanti?ani, koji su naravno, vaši starosjedioci u duhovnom smislu. One nisu bile izgra?ene da budu oznaka za bilo što.

P: Da li su neki vanzemaljci, posebno Lizzardi, ikada živjeli me?u ljudima i bili obožavani s naše strane?

O: Oni nisu živjeli me?u ljudima, ali su imali direktnu interakciju s ljudskim bi?ima, u raznim to?kama prošlosti. To je bilo u onim to?kama kad su ljudska bi?a bila spremna, voljna i u mogu?nosti prihvatiti božanstva koja su se pojavljivala direktno iz vanjskih izvora i tada su ih obožavali. Takve stvari se nesu dogodile u nedavnoj prošlosti. Ali, budite na oprezu, mogu se uskoro dogoditi.

P: Tko je je napravio Nesca linije u Južnoj Americi i koja je bila njihova svrha?

O: Oni koji su starosjedioci koji su tamo živjeli u izvjesno vrijeme i bili su duhovno jako napredni, pa su napravili te linije da bi pozvali ostale za koje su znali da su na lokaciji u vanjskom svemiru.

P: Da li su to bili simboli mo?i, u bilo kojem smislu?

O: Pa, neki ih mogu percipirati kao takve, ali oni su uglavnom pokušavali pozvati one koji su bili obožavani i koji su im se pokazali prije, izvana, uklju?uju?i ne samo Lizzarde, ve? i drugi putnici.

P: Tko je sagradio grad Angkor Wat?

O: Njega su napravili Lizzardi osobno. Sagra?en je otprilike prije 3108 godina.

P: Tko je napravio grad Mohenjo Daro?

O: On je tako?er napravljen od strane Lizzarda direktno.

P: Da li su oni živjeli u tim gradovima?

O: Ne, kao što smo prije rekli, nisu tamo živjeli, oni su posje?ivali ili okupirali na privremenoj bazi, ali nisu tamo živjeli.

P: Zašto su napravili te gradove?

O: Oni su ih sagradili za njih i njihove obožavatelje me?u ljudima.

P: U jednom prijašnjem ?itanju, na pitanje s koje ste planete, vi ste rekli Corsoca. Tada smo pitali: "Možete li biti precizniji?", i odgovor je bio: 2 dilor ( prim.prev. ). Da li je to nekorektan speling ili što je to zna?ilo?

O: Ono što vi smatrate kao Corsoca je stvarno nešto drugo nego što vi smatrate planetom u vašem razumijevanju, jer morate razumjeti da je ona na 6. nivou denziteta koji je kompletno izvan domašaja bilo kojeg vašeg osjetila osim onog šestog ( ?ula ), pa vi nemate neki koncept o bi?ima na tom nivou. Dakle, pojam "planet" jednostavno se ne može ovdje primjeniti. Ali, to je zaista, naš dom. Ali najbolje je da to ostavimo ovako, jer bi pokušaj objašnjavanja što je to ustvari, bio ?ak nemogu? i za zamisliti.

P: Dobro. Spomenuli ste u tom prijašnjem ?itanju nešto o "Skandalu na Denverskom aerodromu". Nedavno sam to zapazila, da je to mogu? napredak. Da li ?e se taj skandal razviti u puno goru situaciju, i ako da, koje ?e biti posljedice?

O: Da, to ?e biti teku?i problem, u najmanju ruku.

P: Ima li kojih rituala koje možemo u?initi da bi napravili zaštitu za nekoga protiv prodora Lizzarda?

O: Rituali su samo-poražavaju?i.

P: Da li postoje kakva tehnološka sredstva koja bi nas zaštitila?

O: Jedina obrana koju trebate je znanje. Ono vas štiti od bilo koje mogu?e forme štete u vašoj egzistenciji. Što više imate znanja, što manje strahova, što manje boli, što manje stresa osje?ate, što se manje mu?ite, to manje iskusite štete bilo koje vrste. Razmislite o ovome sada vrlo pažljivo jer je to jako bitno: Gdje je granica u konceptu rije?i znanje? Budu?i da nema granice, koja je vrijednost te rije?i? Beskona?na. Možete li pojmiti da kako vas jedan koncept s takvim zna?enjem može osloboditi od svih ograni?enja? Koristite vaše šesto ?ulo da pojmite kako rije?, termin, odnosno zna?enje rije?i znanje, može omogu?iti sve što ?ete ikada trebati. Ako pažljivo razmislite, brzo ?ete uvidjeti da je to istina u svojoj najve?oj mjeri.

P: Da li to uklju?uje znanje nau?eno iz knjiga?

O: To uklju?uje sva mogu?a zna?enja te rije?i. Možete li zamisliti koliko zna?enje ima ta jedna rije?? ... Možete imati brza razjašnjenja, koja proizlaze iz znanja. Ako težite neprekidnom sakupljanju znanja, osiguravate si zaštitu od bilo kojeg negativnog doga?aja koji vam se može dogoditi. Znate li zbog ?ega? Što više posjedujete znanja, što ste svjesniji, to vam je bolja zaštita. Eventualno, ta svijest postaje toliko jaka i sveobuhvatna da i ne trebate izvoditi neke posebne rituale i radnje koje bi vas štitile. Zaštita jednostavno postaje prirodna, i dolazi sa sviješ?u.

P: Da li znanje ima sadržaj ili da li egzistira izvan njegovog posjedovanja ili prihva?anja?

O: Znanje sadrži svu smisao. Ono je srž cjelokupne egzistencije.

P: Zna?i stjecanje znanja uklju?uje dodatni sadržaj ne?ijem bi?u?

O: Naravno. Ono uklju?uje dodatak svega što jedno bi?e poželi. I tako?er, kad zadržavate traganje svijetla, kao što vi radite, istinsko razumijete da je svijetlo - znanje. Tj, znanje koje je srž svih egzistencija. I biti u srži cjelokupne egzistencije, omogu?ava zaštitu od bilo koje vrste negativnosti u egzistenciji. Svjetlo je sve i sve je svjetlo i znanje je sve. Ide vam jako dobro u stjecanju znanja. Sad sve što trebate je vjera i realizacija da je to znanje sve što vam treba.

P: Želim biti sigurna da izvor iz kojeg prikupljam znanje nije zavaravaju?i izvor.

O: Ako jednostavno imate vjeru, ni jedno znanje koje bi mogli ste?i, ne može biti lažno jer takvog nema. Bilo tko ili bilo što pokuša davati vam krivo znanje, krivu informaciju, ne?e uspjeti. Najviši materijalan dio na kojem po?iva znanje, budu?i da je srž cjelokupne egzistencije, ?e vas zaštititi od apsorpcije ( upijanja ) krivih informacija koje nisu znanje. Ne trebate se bojati od apsorpcije krivih informacija kada jednostavno otvoreno tražite sticanje znanja. I znanje formira zaštitu - svu zaštitu koju ?ete ikad trebati.

P: Ima jako puno ljudi koji su bili otvoreni, vjerovali i imali vjeru i poslije bili ubijeni.

O: Ne. To je jednostavno vaša percepcija. Ono gdje ne percipirate dobro je da ti ljudi nisu zaista stjecali znanje. Ti ljudi su zapeli negdje u nekoj to?ki njihovog puta napretka i podvrgli se skrivenim manifestacijama onoga što vi zovete opsesija. Opsesija nije znanje, opsesija je stagnacija. Dakle, kad netko postane opsjednut, u stvari zatvori tu apsorpciju znanja i rasta i napretka duhovnog razvitka koji dolazi s prikupljanjem pravog istinskog znanja. Kad netko postane opsesivan, pokvari si zaštitu, pa je otvoren prema problemima, tragedijama i svim vrstama teško?a. Zato netko to iskusi.

P: Dok smo na temi znanja i doživljavanja stvari koje mogu ili ne moraju biti ugodne, željela bi pitati za F., što on mora nau?iti?

O: Kre?e se u dobrom smjeru sada, iako nije potpuno svjesan te ?injenice. Može izgledati da je trenutno pod stresom, i tako?er ima veliki sadržaj uro?enih informacija, što je jedan od razloga što možemo ovo raditi kroz njega jer je otvorio te kanale prije mnogo vremena. Interesantno, iako niste svjesni toga, na vašu vlastitu egzistenciju je uticao taj isti faktor.

P: Koji faktor?

O: Prirodni napredak doživljen od strane onoga kojeg znaš kao F.

P: U kojem smislu?

O: Upravljano je i ti upravljaš sa sobom u pravom smjeru zbog iterakcije s tom individuom ?ak iako toga niste kompletno svjesni, a ?injenica je da se to dešava.

P: Što je uzrokovalo da F. provede toliko godina sa osobom kao što je N.E.?

O: To je bio dio procesa u?enja i tako?er, karma po prirodi.

P: I što je zaustavilo cijelu tu situaciju?

O: Bilo je vrijeme za kraj.

P: Za vrijeme prošle sesije, upitali smo nekoliko pitanja o Isusu od Nazaretha, znanom kao Krist. Postavili smo pitanje: "Da li je Isus poseban, razapet kao što govore, na bilo koji na?in?". Odgovor je bio: "Brzo veli?ano da bi zaustavio ratove i civilno oduševljenje; Zindar koncil." Željela bi znati zna?enje toga.

O: Brzo veli?ano se odnosi na iznenadno poja?anje nivoa svijesti kao što je vezano uz vaša prijašnja pitanja o znanju. Ponekad se to prikupljanje znanja može desiti kod operacije, a ponekad je to opisano kao iluminacija ( prosvjetljenje ). Isus je dobio to znanje imaju?i kompletnu vjeru u svoje sposobnosti da primi znanje od viših izvora. Ta vjera je uzrokovala jednaku balansiraju?u interakciju s višim izvorima, što mu je omogu?ilo da primi superiorno znanje jednostavno imaju?i tu vjeru. Zapamtite da su izvori za dobivanje takvog znanja u vremenskoj/prostornoj eri Krista, bili puno ograni?eniji nego što su danas. Tada je bilo nekoliko opcija otvorenih za prenošenje istinskog znanja, izuzev ukupne i kompletne vjere. I tom pojedinom je bila usa?ena svijest koja je totalno i kompletna vjera koja je uzrokovala dramati?no i spektakularno stjecanje znanja; tako?er i utje?e dramati?ne i spektakularne napretke duše tijela. Zato, vjeru je osje?ao, znanje je primio.

P: Koji je bio izvor znanja?

O: Izvor je bio 6. nivo denziteta koji je gdje mi bivamo i tako?er smo umješani u to.

P: Što zna?i pojam "civilno oduševljenje"?

O: Civilno oduševljenje je kompletno balansiranje ne?ijih korisnih energija na nivo gdje se ne doživljava prijelaz pozitivne i negativne strane, koji je poželjan za meditaciju u masovnom obliku.

P: Što je bio Zindar Koncil?

O: Zindar Koncil je Koncil 6. denziteta koji spaja oba, fizi?ki i eteri?ki, realiteta i nadgleda dramati?ne razvojne to?ke u raznim civilizacijskim sektorima u nižim nivoima denziteta.

P: Željela bi razjasniti malo više život Krista u smislu kronologije doga?aja. Možete li nam re?i o njegovom razumijevanju samoga sebe, njegovu interakciju sa višim izvorima, njegovim stanjem da bude Krist, i što je bio pravi razlog za interakciju i kako ju je postigao?

O: Njegova svijest o otme tko je bio i zašto je došao je dolazila kako je rasao. Mi smo ga u?ili kroz njegovu vjeru koju smo prije opisali. I vi bi trebali imati vjeru isto, jer ?ete na?i stvari koje ?e vam "do?i" kao "u?enja" ?eš?e nego ?ak i sada. Isusova svijest njegove misije i njegovih akcija koje su se odnosile na to, bila je dio prirodnog napretka njegovog rasta i razvoja. Informacije o njegovim "?udima" su bile jako korumpirane pisanjima koja su bila puštena nakon što se dogodio stvarni doga?aj. Ve?ina tih pisanja su bila od strane entiteta koji su htjeli konfuziju i korumpiranje svog ?ovje?anstva radi prethodno ve? navedenih razloga. Ideja je bila ta da ako je netko vidio Isusa da izvodi fizi?ka ?uda, tada vaše ?itavo razumijevanje o životnim iskustvima ovdje na Zemlji i na ovom nivou, i njegovo zna?enje o svemu, biti tako?er korumpirano i znanje ?e biti blokirano, što je i bio cilj onih koji su to radili. Isusov razlog i plan je bio da u?i sve ljude znanju koje su oni tražili, ali nije imao snage da se izrazi na višem nivou vjere i da dobije znanje kao što je ve? dobio iz viših izvora. Ako su bili otvoreni i voljni da nau?e, mogli su nau?iti slušanjem. On je imao samo vrlo ograni?en uspjeh u dijeljenju vjere drugima jer vjera dolazi samostalno iz samoga sebe i to je jedna od najtežih stvari za shvatiti i nau?iti za bi?a sa vašeg nivoa.

P: Sad, diskutirali smo prije da je Isus vjerojatno bio proizvod genetski selektirane trudno?e, možete li to komentirati i zašto bi to bilo napravljeno?

O: Nije bilo genetske selekcije trudno?e. To je neto?no.

P: Dobro, što je onda bilo?

O: Bilo je prirodno za?e?e.

P: Pa ono što sam mislila time, da li je odabrana osoba selektirana da bude biološki otac?

O: Pa, to je uvijek slu?aj u svakom pojedinom ro?enju koje se dogodi na vašem nivou denziteta.

P: Možete li komentirati ideju o tome što se podrazumijeva pod time da je Isus bio nelegitimno dijete?

O: O?igledno ako netko osje?a da bi ga to moglo zasjeniti ili baciti ljagu na njega u neku ruku ili na znanje koje je podijelio, tada niste tome posvetili pažnju. Zar niste ?uli ono što smo rekli o opsesiji kao suprotno znanju? Oni koji iskreno, unutar sebe, u svim to?kama razvoja, pokušaju tražiti ve?e znanje, ne?e biti blokirani bilo kojim idejama vezanim za nelegitimnost kako vi to shva?ate. Oni koji su opsesivni, a to je njihov izbor, ra?e nego da pokušavaju tražiti istinsko znanje, bit ?e zaista blokirani u toj to?ki. Sve je na izboru te individue. Ako izaberete razvitak i stjecanje znanja onda niste nikad blokirani ili opsjednuti u bilo kojoj to?ki ili ikad o ne?emu. Ali ako izaberete da ograni?ite svoje znanje ili postanete opsjednuti, onda se neprestano pronalazite blokirani i to ?e se manifestirati u svim vašim životnim iskustvima. To je dio individualnog duševnog napretka. Sve je bazirano na izboru. Zato, nije mogu?e za vas da se umješate s ne?ijom tu?om odlukom u sticanju znanja ili kako je to napravljeno ili nije. Nema potrebe pokušavati mijenjati ne?iju percepciju jer to bi bilo miješanje u tu?u slobodnu volju. Ako netko izabere da bude opsjednut ra?e nego prosvjetljen, to je njegov izbor!

P: Govorili smo o planeti Martek. To je drevno ljudsko ime za planetu Mars, ili je to vanzemaljsko ime?

O: Kombinacija objeg kao i mnoge stvari na razli?itim nivoima razvoja vaše povijesti.

P: Napravili smo napomenu da je planeta Zemlja, prije interakcije sa Martekom, imala omota? od vodene pare. Kako je ta vodena para lebdjela?

O: Omota? vodene pare je bio prirodan element odre?enog sastava vaše atmosfere u toj odre?enoj to?ki vremena/prostora.

P: Da li je sila gravitacije bila ista kao i danas?

O: Bila je nekako druga?ija. Ali neshvatljivo za vas. Ta razlika je dio objašnjenja zašto je ta maglica vodene pare ostala lebdjeti.

P: Da li je to stanje bilo prije Noahovog potopa, izmjenjeno gravitacijsko stanje, kao i omota? vodene pare, bilo stanje koje vodi ve?em životnom dobu nego što je ono danas?

O: Ne samo te stvari, ve? svi ostali uvjeti koji su bili na planeti u toj odre?enoj to?ki vremena/prostora, su pogodovali za dulji životni vijek. I usput, Noah je simboli?na poruka, a ne povijesni doga?aj.

P: Da li mislite povijesni doga?aj u vezi Noaha koji je bio u arci ili povijesnog doga?aja potopa?

O: Prvo, nije bilo Noah-a. Drugo, nije se desio stvarni potop, kako je prikazano u toj pri?i. Tre?e, ?itava pri?a je simboli?ka poruka, a ne stvaran doga?aj.

P: Što se zapravo desilo i što nam govori ta simbolika?

O: To je vrlo široko prikazivanje. Ono jednostavno zna?i da je bio kataklizmi?ki doga?aj koji je obuhvatio ?itavu planetu u to vrijeme i one koji su to bili spremni iskusiti, kao dio njihovog duhovnog napretka bez napuštanja tijela - bili su upozoreni prije tog vremena. Ali ne pokušavaju?i manipulirati doga?ajima, ve? jednostavno dozvoliti vjeri da im stekne znanje i prirodno postavi u poziciju da iskuse ono što su trebali iskusiti da prežive taj doga?aj.

P: U to vrijeme je Martek prošao blizu Zemlje i da li je imao vodenu površinu kojju je onda Zemlja "ukrala" ili posudila?

O: To je vrlo blizu tom slu?aju. Mnogo je kompliciranije od toga, pa ?emo to zasad ostaviti i vratiti se tome kasnije.

P: Recite mi o Nefilima.

O: To je rasa bi?a na 3. nivou denziteta koja su došla sa stvarne planete sa druge to?ke u ovoj odre?enoj galaksiji koja je isto na 3. nivou denziteta; oni su uzeti, ili recimo kidnapirani, preprogramirani i istrenirani od strane Lizzarda da djeluju kao snage za vrijeme odre?ene ere koju vi mjerite kao prošlost.

P: Koja era je to bila?

O: To je bila era... bilo je to prije otprilike 8 do 5 tisu?a godina, ali bilo je tako?er naznaka vezanih uz 12 do 14 tisu?a godina i drugih. Sistem datiranja vremena nije naš i ne postoji za nas.

P: Koliko su godina ta bi?a egzistirala na Zemlji?

O: Otprilike 1500 do 1800 godina. Oni su izumrli jer se nisu mogli reproducirati prirodno u atmosferi Zemlje i eksperimentiranje s njima da se izmješaju s ljudskom populacijom nije uspjelo.

P: Kad je posljednji od njih umro?

O: Vjerojatno prije 6 - 7 tisu?a godina. Ali tako?er je i naznaka na to?ki od 12 - 14 tisu?a godina.

P: Koje je ime planete s koje su došli?

O: Dorlaqua.

P: Gdje je locirana ta planeta?

O: Ta planeta je locirana u kompleksu Oriona.

P: Poslije "Noahovog potopa" otprilike koliko je ljudi preživjelo tu kataklizmu na ?itavoj Zemlji?

O: Otprilike 19 miliona.

P: Zašto se populacija na Zemlji od toga nastavila smanjivati?

O: Zbog bolesti i nemogu?nosti prilagodbe radi umjetnih manipulacija genetskih kvalifikacijskih skupina.

P: Kako je izgledao toranj Babilona?

O: Izgledao je vrlo sli?no kao i vaš Washingtonski spomenik. ?ija je re-kreacija u toku replikacije duševne memorije.

P: Da li bi piramida u Egiptu još uvijek radila ako bi netko znao kako ju koristiti?

O: Ona još uvijek radi danas pa ?ak i ako se umjetno ne koristi. Ona je tako?er sredstvo zaštite. Ako ste ušetali unutar granica velike piramide i tada napustili tijelo, vaše tijelo bi ostalo iste strukture neko vrijeme. Ta mogu?nost je doprinijela o?uvanju izvjesne strukture.

P: Kako je izgledalo originalno lice Sfinge?

O: Izgledalo je kao prikaz ma?jeg i ljudskog lica.

P: U jednom dijelu prijašnjeg prijenosa, re?eno je da su Lizzard bi?a promjenila ljudsku rasu poslije borbe radi njihovih "hranidbenih" razloga. Možete li to pojasniti?

O: Nebi bilo mogu?e za ta bi?a da kompletno kontroliraju vašu egzistenciju. Da su mogli, vi nebi bili u mogu?nosti ?initi stvari koje je radila vaša rasa. Bilo je miješanje Lizzard-a u fizi?ku strukturu ljudskih bi?a radi svoje koristi. Zapamtite ono što smo vam rekli prije. Oni se miješaju u vremenskom ciklusu doživljenom u ovom nivou, izvjesno vrijeme kao što ga vi mjerite. Za vrijeme 74000 godina oni su se miješali unaprijed i unazad vremensku referencu da bi postavili okolnosti koje su im pogodovale u njihovu korist, u vremenu koje bi vi smatrali unaprijed, tj. budu?nost. Oni su išli naprijed i natrag kroz vrijeme da bi to radili. Oni su zaustavljeni u vremenskom ciklusu kad to rade. Dakle, ono što oni opažaju je to da ekvivalent za vaš jedan sat može biti i duga?ak 74000 godina.

P: Dakle, oni nisu bili ovdje 300000 godina?

O: Oni su originalno podesili okolnosti za njihovu korist prije 309000 godina, me?utim, oni su se koristili odre?enim rasponom i periodom od 74000 godina da bi izmjenili stvari na sve razne na?ine što smo prije spomenuli.

P: Kad ste spomenuli kreatore vaše grupe kao super-drevni starosjedioci zvani Privremeni Putnici, što je zna?enje tog termina i tko su bila ta bi?a?

O: Privremeni Putnici nisu bi?a. Oni su ujedinjene misaone forme.

P: Zašto se nazivaju Privremenim Putnicima?

O: Jer putuju kroz sve forme realiteta. I oni izviru unaprijed iz Unificirane forme egzistencije.

P: Planeta koja je uništena izme?u Jupitera i Marsa koju mi znamo kao asteroidni pojas, rekli ste da je uništena psihološkom energijom. Možete li pojasniti?

O: Stanovnici planete, od kojih su mnogi vaši duhovni starosjedioci, jednostavno su odlu?ili razviti se u OPS atmosferu koja je bila super-nabijena negativom, pa je to stvarno uzrokovalo uništenje njihovog mati?nog planeta jer je intenzitet energije postao toliko velik da su se sami po?eli urušavati i u stvari uništili atomsku strukturu planete, uzrokovaju?i da fizi?ki eksplodira.

P: Da li su u?inili nešto poput bacanja bombi?

O: Ne, ne. To je u?injeno pomo?u psihi?ke energije. Bilo je i u privremenoj modi realiteta opasnost da se ista stvar desi i sa vašom planetom. Iako smo bili potpuno sigurni da ne?e jer vidimo sve realitete, prošle, sadašnje i budu?e. Ali morate razumjeti tako?er da ?ak u našoj odre?enoj to?ki perspektive, sve realnosti su neodre?eni fluid. Tu su još uvijek mnogi izbori realiteta i mogu?ih budu?nosti i mogu?ih prošlosti i mogu?ih sadašnjosti. Ali osje?amo potpuno sigurno da se ta odre?ena sudbina nebi desila vašoj planeti, iako se to desilo na tada znanoj planeti Kantek.

P: U nekoliko navrata bilo je spomenuto da je Yasser Arafat bio duša 5. denziteta koja je bila potomak Isusa od Nazaretha. Što je bilo kod njega ono što je pokazalo te kvalitete ili tu genetiku?

O: Niste vidjeli? Zamislite kako bi bilo da ste Yasser Arafat. Pogledajte iz vaše percepcije. Što on sad radi?

P: Pa pro-židovski pogled nije mu omiljen.

O: Pa, ono što vi opisujete kao pro-nešto je opsesija. I, kao što znamo, opsesija blokira znanje koje blokira sposobnost zaštite od negativnih doga?aja. Nije dobra ideja. Ako pratite okolnosti, Yasser Arafat sad pokušava preokrenuti svijet pod svoja ramena rade?i mir s Izraelcima koji su bili neprijatelji vrlo dugo vremena. I zato on je sada mirotvorac i djelitelj znanja.

P: U tom odre?enom konfliktu izme?u Židova i Arapa, koja strana ima pravo?

O: Sve strane imaju jednako pravo. Samo u pojedincima pronalazimo negativnost ili pozitivnost.

P: U diskusiji u kojoj smo govorili o padu svemirskog broda u Roswell-u, napomenuto je da je taj pad uzrokovala ionizacija. Možete li malo pojasniti?

O: To jednostavno zna?i odbijanje onog što vi zovete radarske zrake, iona, koji egzistiraju u atmosferi jedno vrijeme, uzrokovaju?i elektromagnetske poreme?aje koji se "umiješao" s gravitacijskim balansiraju?im sistemom tog odre?enog broda.

P: Zašto su ioni bili prisutni tada, a ne u drugo vrijeme?

O: Ioni su nabijeni u to vrijeme bili radi aktivnosti oluje.

P: Rekli ste da je bilo tijela otkrivenih od strane vlade. Koliko se tijela otkrilo?

O: Tri mrtva i jedno još operativno.

P: Koliko je to jedno još živjelo?

O: Ostalo operativno još otprilike 3 i pol godine. Bilo je to robotsko biogenetsko bi?e, a ne duhovno fizi?ko bi?e.

P: Da li vlada zna da je bilo robotsko bi?e?

O: Ne.

P: Da li još uvijek misle da je bilo živo bi?e?

O: Vlada nije jedna individua. Neki su sada svjesni da su to bila biogenetska napravljena bi?a.

P: U jednoj drugoj sesiji rekli ste da bi mogli primati informacije od drugog bi?a svaki put, da bi dobili pravu informaciju. Zašto je tako?

O: To je da bi bili sigurni da je balans i ekvilibrijum postignut i tako?er, da su informativni izvori svježi u interakciji izme?u davatelja i primaoca.

P: Pa, to je sve za ve?eras. Hvala vam.

O: Laku no?.