Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-1994-10-18


18.10.1994. F. i Laura

 

P: Pozdrav.

O: Pozdrav.

P: Možete li nam re?i svoje ime i neku po?etnu izjavu?

O: Dedeba. Pozdrav.

P: Da li ste vi beztjelesni?

O: Kasiopejac.

P: Zašto izgleda da nemate toliko energije kao drugi?

O: Polako ispo?etka. Izgra?uje se.

P: Da li je netko od vas gledao preko moga ramena danas, za vrijeme kad sam ?itala pitanja koja sam pripremila?

O: Da.

P: Da li si muško ili žensko?

O: Oboje.

P: Svi Kasiopejci su oboje, i muško i žensko?

O: Da.

P: Da li se reproducirate nekako?

O: Mi smo Svjetlo.

P: Da li su Kasiopejci ikad bili u fizi?kim tijelima?

O: Ikada je subjektivno.

P: Dobro, u bilo kojoj to?ki vremena/prostora, da li ste okupirali fizi?ka tijela?

O: Okupirali smo, okupiramo i okupirat ?emo.

P: Da li govorite o simultanoj prošlosti, sadašnjosti i budu?nosti?

O: Sveprisutni.

P: Da li ste dio kolektivne podsvijesti, nesvijesti, ili svijesti?

O: Previše neodre?eno.

P: Da li ste dio naše više svijesti?

O: Tako?er je i sve ostalo.

P: Da li ste pripremljeni na moja pitanja i da dajete prakti?ne odgovore jer znate da sam prakti?na osoba?

O: Da.

P: Da li ?e netko drugi još biti u mogu?nosti odgovarati na razna naša pitanja?

O: "Netko drugi" ?ini široki spektrum.

P: Vi razumijete našu frustraciju sa mnogim kanaliziraju?im izvorima?

O: Da.

P: Naša frustracija leži u ?injenici da kada postavimo pitanje, jako rijetko, ako ikad, dobijamo kratak, direktan ili približan odgovor.

O: Kao i vaš pogled, da, ne ?ini...

P: Ima li takve stavri kao što je rasna superiornost s obzirom na planetu Zemlju?

O: Samo karmi?ki odre?eno zadatkom fizi?kog ograni?enja.

P: Može li biti karmi?ki odre?eno da se rodimo u jednoj rasi ili drugoj?

O: Da.

P: Da li su Arijci/Kelti, koji su došli na ovaj planet sa druge koja je uništena, kad su došli, u bilo koju ruku superiorniji od ljudi koji su ve? bili tu?

O: U neku ruku.

P: Koja je priroda te superiornosti?

O: Izdržljivost.

P: Fizi?ka ili mentalna?

O: Fizi?ka.

P: Pa, plavokosi, plavooki ljudi izgledaju nekako nježnije i tanje kože u usporedbi recimo s crncima.

O: U ovoj okolini na površini.

P: Koja rasa na Zemlji je najstarija?

O: Sve su isto ( stare ).

P: ?ak i Arijci/Kelti sa druge planete?

O: Da.

P: Da li je ikad bilo u povijesti da su Kantek, Martek i Zemlja bile sve tri naseljene drevnim rasama koje su komunicirale me?usobno?

O: Ne.

P: Da li je ikad u povijesti da su sve tri planete bile naseljene istovremeno?

O: Da.

P: Zašto su tamo bile razli?ite rase?

O: Mnogo razloga. Eksperimentalne kreacije. Djelomi?no.

P: Od kuda su Isto?njaci ( Orientals, prim.prev. ) došli?

O: Isto kao i ostali. Rezultat eksperimenta.

P: Da li poti?u sa ove planete? Da li su uro?enici ovoga planeta?

O: Oboje. Isto?njaci su rezervirani za najnaprednije duše; Arijci najagresivnije; Crnci najprirodnije uskla?eni sa zemaljskom vibracijskom frekvencijom. Tako?er i "ameri?ki starosjedioci".

P: Možete li odrediti moj dominantni genetski tip?

O: Kavkaski.

P: Da li je Kavkaski druga?iji od Arijskog ili Keltskog?

O: Arijska podgrupa Kavkažani.

P: U ?injenici da sam Kavkažanka, imam li ikakve "crna?ke krvi"?

O: Slabi trag.

P: Tko su bili plavokožasti ljudi opisani u Vedama?

O: Arijci.

P: Da li su Arijci originalno plavokošci?

O: Ne.

P: Zašto su Vede govorile o plavo-kožastim ljudima i zašto imamo plavokožaste ljude u zaba?enim dijelovima Appalachians-a?

O: Da li su bjelci zbilja "bijeli"?

P: Ima li gdje zbilja plavih ljudi?

O: Ne. Oni su opisivani kao plavi radi tanke kože i kontrasta u odnosu na starosjedioce.

P: Što je izvor ( original ) swastike?

O: Isto?nja?ki. Zna?i nadmo?.

P: Da li su Adam i Eva pokušali dobiti znanje da se oslobode od granica kad su pojeli vo?e sa drva znanja?

O: Adam i Eva su simboli?ni.

P: Ali da li su bili u ropstvu i pokušavali pomo?i sebi da se oslobode sa pomo?i od blagonaklone "zmije"?

O: Ne blagonaklone.

P: Da li su bili u ropstvu od nekoga drugog kad su Lizzardi došli?

O: Ne. Bili su slobodni. Simboli?ka pri?a o Adamu i Evi je pri?a o primamljivom koje vodi u krivo znanje. Drvo znanja dobra i zla je fokusirano, ograni?avaju?e znanje.

P: Da li je solarni sistem nekakav veliki atom?

O: Ne. Ali je sli?an, zapamtite, vaše znanje o atomima je još uvijek ve?inom teoretsko.

P: Mogu li orbite planeta biti opisane kao energetske "ljuske" kao ljuske u kojima su razni elektroni u atomu?

O: Blizu.

P: Da li solarni sistem, u raznim dijelovima vremena, apsorbira ili emitira energiju i da li se planete kre?u iz jedne "ljuske" u drugu? I da li se priroda solarnog sistema mijenja "uzimanjem" ili "davanjem" planetarnih tijela od onoga što jest?

O: Prvo, ako solarni sistem dodaje ili oduzima planetarna tijela, tada se , naravno, mijenja. Dalje, fundamentalne promjene se dešavaju kao rezultat u interakciji s vanjskim silama.

P: Kojim vanjskim silama?

O: Me?usobni presjek nivoa. ( nalaženje u istoj to?ki, presjecanje, interakcija )

P: Što je me?usobni presjek nivoa?

O: Ono što ?e se dogoditi sa Zemljom.

P: Da li ?e se to ubrzo dogoditi?

O: Da.

P: Da li je taj presjek fenomen koji se dešava ?esto u svemiru, galaksiji ili solarnom sistemu?

O: Da.

P: ?ime je uzrokovan ili što se njime manifestira?

O: Prolaz kroz granicu realiteta.

P: Što je granica realiteta?

O: Prekomplicirano.

P: Koji je izvor legende Feniksa?

O: Drevno indijansko rušenje i ponovna izgradnja.

P: Tko je kreirao Lizzarde?

O: Ormethion.

P: I tko je bio taj pojedinac?

O: Misaoni centar.

P: Lociran gdje?

O: Svugdje.

P: Možete li nam re?i malo više?

O: Jedan drugi sektor realnosti.

P: Da li je to osje?ajno, samosvjesno bi?e koje je kreiralo Lizzarde?

O: Da i ne.

P: Da li je ono jedna individua od onih koje zovete Privremenim Putnicima ( Transient Passengers, prim.prev. )?

O: Ne.

P: Da li je sli?na?

O: Ne.

P: I tko je kreirao tog Ormethiona?

O: Ne bi?e; misaoni centar.

P: Misaoni centar ?ega?

O: Prekomplicirano.

P: Tko je bio onaj koji se pojavio Ezekiel-u?

O: Lizzard bi?a.

P: Što ste namjeravali da napravimo s tim svim informacijama?

O: Stavite u knjigu.

P: Neki prijedlog za naslov?

O: Na vama je.

P: Da li bi ju trebali postupno izdavati? Neke informacije su zbilja "teške".

O: Sve odjednom.

P: Da li je jedan ultimativni kreator univerzuma?

O: Sve je jedno. I jedno je sve.

P: Isprva, što je bila prva razdioba?

O: Dijeljenje mase i trošenje.

P: To je bilo istovremeno ( simultano )?

O: Da.

P: Da li je to ono što mi zovemo "Veliki Prasak" ( Bing Bang, prim. prev. )?

O: Da.

P: Ima li taj doga?aj neki odnos s vremenom?

O: Uvijek.

P: Možemo li mi re?i da sve što postoji u materijalnom univerzumu, da je recimo "x" godina staro?

O: Ne. Sada je vje?no. Ne samo da se dogodilo, to se doga?a i doga?at ?e se. Proširena prisutnost.

P: Što je istinski izvor Bratstva zmije u smislu ljudskih ?lanova?

O: Adam i Eva.

P: Da li su Adam i Eva bili stvarni ljudi?

O: Ne.

P: Grupa ljudi?

O: Misaona promjena forme ne do?i u izazov.

P: Što ili tko su bili ti ljudi? U kojoj su zemlji ( državi ) živjeli?

O: Svi ljudi. Križanje granice realiteta.

P: Mislite pod time da se to dogodilo u vrijeme kad su se realiteti sudarili ili križali jedan s drugime?

O: Da.

P: Da li je to uzrokovalo rat, u neku ruku, izme?u jedne grupe bi?a i druge grupe?

O: Križanje realiteta se manifestira na mnoge na?ine.

P: Dakle, drugim rje?ima, da nisu bili Lizzardi, mogao je biti netko drugi?

O: Da.

P: Da li je to u neku ruku bila sudbina da se dogodi?

O: Da.

P: To je samo dio velike kosmi?ke drame?

O: Da.

P: Da li je ultimativni kreator svjestan svog postojanja i da li osje?a sebe?

O: Da i ne.

P: Ta zbivanja koji se dešavaju u našem univerzumu su jednostavno samo doga?aji?

O: Blizu.

P: I imamo druge univerzume osim naših?

O: Da.

P: Da li su ti drugi univerzumi tako?er ispredeni od strane "našeg" ultimativnog kreatora?

O: Da.

P: Da li su ti univerzumi prebrojivi?

O: Brojenje je umjetan ograni?avaju?i koncept.

P: Da li je broj univerzuma neograni?en?

O: U nekom smislu.

P: Da li se univerzumi ikad sudare jedan s drugim?

O: Prekomplicirano.