Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-2020-12-31

 
Datum sesije: 31.12.2020.

Laura, Andromeda i Artemis za plo?om

Pierre, Joe, dugdeep, Gaby, Ark, Alana, itellsya, PoB, Ollie, fabric, Scottie, Chu, Niall, Noko
?udesni pas, Mjese?ev modul, Princeza Leia

P: L: Danas je 31. prosinca 2020. Stara je godina. Imamo uobi?ajene osumnji?ene plus Farmies.

[Pregled prisutnih]

O: Pozdrav djeco! Tironiaea od Cassiopaea ve?eras sa vama. Energetski valovi vrve vašom stvarnoš?u. ?udne pojave su u porastu.

P: (L) U redu. Pretpostavljam da ?emo to razumjeti kako idemo dalje. Kad kažete, "Energetskih valova ima na pretek" i "?udnih pojava", je li to možda uzrok Arkovog iskustva u bolnici dok je boravio u sobi 666?

O: Da

P: (L) Jesu li ti energetski valovi prirodni ili su umjetni?

O: I jedno i drugo.

P: (L) Je li to tako?er povezano sa snom koji je sanjao sino?, a to san o zombiju koji dolazi i lupa po našoj ku?i te ulazi unutra? Vikao je i probudio me.

O: Da

P: (L) Dakle, kad kažete prirodni, da li mislite na Zemaljske valove?

O: Tako?er sa planeta i sunca.

P: (L) Je li to na bilo koji na?in povezano s ovom nedavnom povezanoš?u Jupitera i Saturna?

O: Donekle, da.

P: (L) U redu. A kada kažete da je nešto od toga umjetno, jesu to neka zra?enja ili programiranja koja se usa?uju u ljudske misli, nešto poput nedavnog izvještaja Izraelaca da su sposobni ljudima izravno poslati glazbu u misli? Naravno, ve? dugo znamo da su to sposobni, jer sam o tome pisala u Tajnoj Povijesti. Ako ljudima možete staviti misli u glavu, možete pokrenuti sve vrste slikovitih snova. Je li to ono o ?emu pri?amo?

O: Blizu

P: (L) Dakle, postoji li ikakva zaštita koju netko može kreirati kako bi se obranio od takvih napada misli?

O: Dijeta pomaže. Tako?er snažna mentalna i psihi?ka higijena. "?iš?enje" je nužno zbog vremena provedenog na mjestima gdje se takve energije skupljaju.

P: (L) Dakle, drugim rije?ima, provode?i vrijeme u tim bolnicama, možete pokupiti svakakve vrste smiješnih energetskih džepi?a. U redu... Želiš li nešto pitati o tome, dušo?
(Ark) Ne.

L: Dobro, time smo se pobrinuli o tome. Niall, jesi li složio neka pitanja?

(Niall) Samo nekoliko koje sam jutros zapisao ... Je li Trump nagrebusio? [smijeh]

O: Aha! Zanimljivo pitanje! Još uvijek je predsjednik i ve?inom je izabran. Ima podršku ve?ine Amerikanaca. No, ima li hrabrosti u?initi ono što se mora u?initi? U svakom slu?aju, iza kulisa i u 4. denzitetu odvija se titanska borba! Bez obzira i da o?uva prava Amerikanaca da odaberu svog predsjednika, SAD su i dalje u ?orbi zahvaljuju?i globalnim faktorima.

P: (L) Drugim rije?ima, još uvijek je otvoreno pitanje ho?e li ...

(Joe) Pa, pri?ekajmo malo... Prili?no je kratak vremenski okvir.

(L) Vrlo kratak period da, ali saznati ?emo ima li hrabrosti ili ne. Pa ?ak i ako ima hrabrosti, bi li preživio bestidne poteze?

(Andromeda) To?no.

O: To je dobro pitanje. Proklet je ako to u?ini a i proklet je ako ne u?ini. Jedno je sigurno, Bidenovo predsjedništvo predstavlja gotovo trenutni pad u totalitarizam.

P: L: Dakle, Trump je proklet ako povu?e i ne povu?e potez. A SAD su proklete ako Trump to ne u?ini. Dakle, svi su u odabiru manjeg zla. U redu. Sljede?a tema?

(Joe) Možemo li dobiti neku procjenu kakve su šanse da Trump u?ini ono što je potrebno da bi se spasilo pravo Amerikanaca da biraju svog predsjednika?

O: Trenutno je oko 52 naspram 48.

P: (L) 52 za ??njega, 48 protiv. Drugim rije?ima, još uvijek je otvoreno.

(Joe) Ide to sve do fotofiniša!

L: Da, ide. Ali ne tr?i tu Secretariat (konj). [smijeh]

(Andromeda) Imamo jedan tjedan.

(Joe) Puno toga ?e biti odre?eno 6. sije?nja.

L: U redu, Niall ima sljede?u temu?

(Niall) Što se dogodilo na boži?no jutro u Nashvilleu?

O: Bum!

P: (Joe) To dobiješ kad postaviš takvu vrstu pitanja.

L: Sme?e unutra, sme?e van.

(Niall) Tako u pitanju stoji. Ja sam ga samo zapisao.

(Joe) Je li bombardiranje u Nashvilleu tog boži?nog jutra izveo tip za kojeg tvrde da ga je izveo?

O: Da. Ve? smo vam puno rekli o programiranom nasilju namijenjenom zastrašivanju stanovništva.

P: L: Dakle, to je jedan od onih... Jesu li ikad saznali od ?ega je napravljena bomba? Jesu li rekli?

(Joe) Mislim da nisu rekli. Bio je to tipi?an scenarij poput Unabombera.

L: U redu. Gaby je spominjala nešto o Kovidu...

(Gaby) ?ini se da se nešto malo promijenilo. Kao da postoji Povratak Kovida. Bilo je nekoliko slu?ajeva poput onih prijavljenih još u ožujku, ljudi sa masom u plu?ima, vrste intersticijske upale plu?a, to se sad doga?a i mladim ljudima. Pa se pitam je li to rezultat novog programa cijepljenja? Iako nije službeno zapo?eo, tisu?e je ve? cijepljenih; nešto oko 40 tisu?a tijekom eksperimentalne faze.

L: Dakle, kažeš da postoje neki stvarno teški slu?ajevi Kovida i pitaš se je li to posljedica cijepljenja?

O: Vrlo vjerojatno. Ali ne zaboravite što se sve ?ini stanovništvu u smislu terora i podložnog vjerovanja. Nadalje, nošenje maski stvara savršeno uzgajalište za mutacije i poja?avanje bolesti.

P: (L) Dakle, ljudi su programirani da vjeruju da ?e umrijeti. Tako?er, vlastita tijela truju vlastitim izlu?evinama od nošenja maski te tako postaju hodaju?a odlagališta sme?a ponovnim udisanjem vlastitog otpada... Kao što se štakori razmnožavaju na odlagalištima sme?a, tako se virusi množe na fizi?kim odlagalištima otpada. Ako sme?e ne izbacite pravilno iz tijela, postajete kontaminirano smetlište spremno za useljenje i preuzimanje od strane svih vrsta patogena.

(Joe) Postoji nekoliko vrsta cjepiva. Dva od njih su glasni?ka RNK cjepiva koja nikada prije nisu bila korištena nad ljudima. Otprilike znamo što rade. Pitam se jesu li ta mRNK cjepiva posebno opasna za ljude u usporedbi sa standardnim tipom?

O: Da

P: (Joe) Opasna u smislu da pove?avaju šansu da ?e se ljudi razboljeti ili imati neku vrstu... Kakva je opasnost od takve vrste cjepiva?

O: Petljanje po DNK je u najboljem slu?aju dvojbeno. Zbog genetske rekombinacije, svaki je pojedinac jedinstven. Dobavlja?i cjepiva poput ovih nisu dobro razmatrali da bi se neke osobe mogle transformirati u tvornice mutacija i poja?ati masovne proizvodnje, što je nešto puno gore od Kovida.

P: (Joe) Da li je to onda siguran put za pravu pošast? Prava pandemija mogla bi proiza?i iz cjepiva za Kovid ...

(L) Prava, užasna pandemija mogla bi proiza?i iz ovog cjepiva u interakciji s DNK odre?enih pojedinaca. Možda ih je mali postotak, ali dovoljan je samo jedan.

(Gaby) Ili bi moglo biti više poput... Znate, to je protein spike koji se proizvodi koji je poput HIV-a, a tako?er i endogeni retrovirusi koji su ve? nastanjeni u našoj DNK koji bi se mogli aktivirati i ponašati poput crne kuge. Ili bi to moglo biti nešto poput toga da ?emo, na primjer, imati puno više karcinoma?

O: Zamisli to više kao Crnu kugu.

P: (Gaby) Iako zasigurno, ve? smo vidjeli da COVID može poja?ati i ubrzati ve? postoje?e stanje bolesti. Na drugu stranu, na forumu smo raspravljali o stvarima koje bismo mogli poduzeti da bismo se zaštitili u slu?aju da moramo biti cijepljeni. Ho?e li drugi ljudi koji se cijepe biti izvor potencijalne crne kuge ?ak i ako se vi ne cijepite?

(Joe) To je idejno pitanje. Ovo mRNK cjepivo uzrokuje da tijelo proizvodi spike protein iz koronavirusa. Je li mogu?e da se u tijelu taj protein može kombinirati s nekim drugim benignim virusom?

(Gaby) Koliko razumijem, komponente proteina spike homologne su nekim našim endogenim retrovirusima. U našim endogenim retrovirusima pronašli su ?ak i stvari sli?ne eboli.

(L) Drugim rije?ima, guranje glasni?ke RNK u cjepivo je stvarno, STVARNO loša ideja.

(Chu) A ne bi nas trebali ni komete zasuti da izazovu masovnu smrt na planeti?

O: Da

P: (Joe) Ovo je spike protein iz vanjskog patogena koji tijelo ne stvara. O?ito je da se tijelo brani od njega.

(L) Ali bi ga tijelo moglo obraditi kako bi ga umnožilo i u?inilo ga posebno virulentnim.

(Joe) Ili da na?ini hibrid s nekim drugim virusom u tijelu.

L: To nas vodi do ovog drugog pitanja. Pierre i ja smo vodili razgovore voze?i se tamo-amo do bolnice, a on mi je rekao nešto o ne?emu na što je pomislio. Zamolila sam ga da napiše. Napisao je:

Dok sam razmišljao o masovnom izumiranju, mijenjanje zastarjelog života za nove evoluirane oblike preko kometa i virusa do kojih su oni doveli, povukao sam analogiju na ljudskoj razini: dinasti?ki ciklusi, uspon i pad civilizacija, pitao sam se je li nužan korak prije kona?ne žetve [ili zatvaranja 309000-godišnjeg ciklusa o kojem nam kasiopejci ve? dugo vremena govore] taj veliki ?in milosr?a Svemira dati svakome od nas posljednju priliku, kona?nu priliku za razlikovanje istine od laži.

Predstavlja li epidemija COVID, ovaj globalni doga?aj koji duboko poga?a svakoga od nas, gdje laži nikada nisu bile tako eklatantne, manipulacije tako transparentne, narativ tako otu?en od stvarnosti, našu kona?nu priliku da izaberemo istinu umjesto laži?

Jesmo li pred onim što bi mogao biti naš osnovni i možda posljednji ?in slobodne volje, kona?ni izbor izme?u istine i laži, gdje svaka pojedina ?injenica vrišti: "Sve su to proklete laži!" I, budimo iskreni kada kažemo da ako pojedinac ne može vidjeti laži u ovoj nadrealnoj prevari s COVID-om, sposobnost te osobe da prenese energiju istine u naš svijet - ili da samo prizna istinu – je slomljena bez mogu?nosti popravka.

Iz ove perspektive, ?ini se da bi se eliminacija pojedinaca koji ustrajno prihva?aju ove laži mogla shvatiti kao neophodno ?iš?enje na planetarnoj razini.

Ako je to slu?aj, kako funkcionira? Scenarij koji se ?ini vjerojatnim, pod pretpostavkom da spomenuto drži vodu, jest da ?e ljudi koji vjeruju u veliku laž prihvatiti cjepivo i ne?e poduzimati mjere za suzbijanje njegovih štetnih u?inaka. Znamo da su prethodni kandidati RNK cjepiva protiv MERS-a i SARS-a zaustavljeni jer su podizali ranjivost na druge viruse. Što ako, isto tako, COVID cjepivo pove?a ranjivost na nove, stvarne i smrtonosne viruse? Ispao bi to jedan od na?ina uklanjanja onih koji su vjerovali u tu krajnju laž.

Drugo rješenje povezano je s korelacijom izme?u vremena progona, laži i patnje te kometarnih doga?aja (ljudsko-kozmi?ka veza).

Ali dva mehanizma (doga?aji stvarnih pandemija i kometa) se me?usobno ne isklju?uju. Znamo za Justinijanovu kugu koja se pojavila ubrzo nakon velikog kometarnog bombardiranja koje je uništilo ve?inu dekadentnog opresivnog kasnog Rimskog Carstva.

Kometarna tijela omogu?uju dolazak novih virusa. Znamo da je nova kuga možda ve? ovdje, možda je nošena divovskom vatrenom kuglom koja je nedavno primije?ena u Kini.

Je li tako da ovo što danas vidimo predstavlja izigravanje maksime da ?e oni koji obra?aju pažnju na stvarnost zdesna i slijeva biti stvarnost budu?nosti; a oni koji ignoriraju stvarnost ili je pokušavaju isklju?iti ili negirati, postat ?e san prošlosti?

(L) I to je u osnovi opozicija izme?u onih koji vjeruju u istinu i onih koji kupuju laži. Dakle, je li nešto poput ove varljive pandemije - lažne plandemije, - gdje je TOLIKO ljudi tako jasno da se radi o potpunoj prevari, da li je ovo nešto poput tog milosr?a u kojem se ljudima zapravo daje posljednja šansa da stvarno odlu?e izme?u vjerovanja u laži ili zalaganja za istinu? Je li se o tome radi?

O: Vrlo blizu. Isto bi se moglo re?i i za ameri?ke izbore u odnosu na posljedice za SAD u cjelini.

P: (L) Dakle, kažete da zapravo nije važno što je Trump osoba koja ima toliko mana. On je osoba koja je izabrana. Ako se to ne prizna, onda ljudi vjeruju u laži i to može u kozmi?kom smislu utjecati na budu?nost SAD-a? Je li to to?

O: Da

P: (L) Drugim rije?ima, 5D slu?aj sa Gradom na brijegu?

(https://en.wikipedia.org/wiki/City_upon_a_Hill, op.prev.)

O: Da

P: (L) Ali generalno, zaklju?imo... kako se boriti protiv tako ne?ega? Mislim, plakati cijelu no?! Mediji su TOTALNO zaklju?ani. Lije?nici i medicinske sestre, znanstvenici i ljudi koji progovaraju te imaju valjane argumente, isti?u?i istinu... Maltretiraju ih, možda ?ak i ubijaju, trpaju u zatvor, oduzimaju im dozvole za rad, stavljaju ih na crne liste ili bazu podataka koja kaže: "Loše postupaš!"

(Pierre) To je negativan aspekt toga. Ali pozitivan je aspekt toga je da je uznemiravanje ili progon lije?nika koji govore istinu još jedan dokaz laži i nasilja koje vlasti koriste. Dakle, sve ?injenice su tu da svi vide globalnu laž koja je COVID pandemija.

(Joe) Ta vrsta ispitivanja ljudi da razlikuju istinu od laži ozbiljno traje od 11. rujna.

(L) Pa, rekla bih još od JFK-a pa ?ak i kroz cijelu povijest!

(Joe) Da, ali od 11. rujna se dogodilo toliko toga što je povezano sa tim. Stalno ponavljamo da je 11. rujna bila prekretnica. Toliko se stvari dogodilo od tada, gdje je svaka od njih bila prilika ljudima da se okrenu i kažu: "Sa?ekajte malo, ovo ne zvu?i dobro...". I sigurno, ovo sve sa COVID-om je pljuska u obraz, ipak ja sam baš sigurna da je to i posljednja šansa ...

O: ?ovje?anstvo ima jednu posljednju priliku. Ho?e li ju zgrabiti?

P: (L) Ne znam ... Imam vrlo mra?an pogled na to. Ja ne...

(Chu) A problem je u tome što znamo da kako biste rasli, neizbježna je patnja, zar ne? Ali u ovom slu?aju to još nije stvarna patnja. Pogotovo na Zapadu, više sli?i strahu. Ljudi koji vjeruju u laži jednostavno se boje umrijeti. To nije prava patnja prouzro?ena životnim iskustvom. Dakle, još je teže napraviti izbor ili iz njega rasti.

(Joe) Da, ali mislim da nam govore da ?ovje?anstvo ima posljednju priliku nau?iti istinu i prihvatiti stvarnost BEZ masovne patnje. Ako to ne prihvate...

(L) Tada ?e iskusiti masovnu patnju, najvjerojatnije u ekstremima.

O: Da

P: (L) Ako progutaju ovo sve, patnja ?e se intenzivirati eksponencijalno, neuspjeh i kolaps ?e se brzo dose?i.

O: Da

P: (L) U redu ... Pa, mislim da to pokriva prili?no ono što nas je brinulo. Jedino što bih još željela napomenuti je da je ovo Novogodišnja no? - posljednji dan ovog annus horribilis. Dogodile su se i dobre stvari kroz ovu godinu. Unato? ?injenici da je Ark obolio, na?en je lijek koji je uspio i dobiti. Trajalo je to dugo i stresno za sve. U isto vrijeme, bilo je tamo, kao OGROMNO svjetlo na kraju tunela. Skoro smo pri kraju. Završava se jako, jako, jako dobro i zaista sam zahvalna na tome. Tako?er je vrlo vjerojatno da mu je ve? dugo nešto polako raslo, te je možda ubrzano nakon što se razbolio. Kao rezultat toga, skrenuta nam je pažnja zbog svih medicinskih postupaka koji su se obavljali. Tako, znate... Samo promatram zraku Sunca iza tamnog oblaka ili pravim limunadu od limuna koje smo primili ove godine. Bilo je stvarno užasno. I naravno, dio problema toga što smo prošli posljednju godinu dana jest taj što ljudi pate, a donacije našoj organizaciji opadaju, što mi je dodatni stres. Jako nam je teško funkcionirati sa POLOVICOM onoga što ina?e primamo. Ne znamo ho?emo li u nadolaze?oj godini mo?i održavati svjetionik upaljenim. Ho?emo li mo?i održavati seanse? Ho?emo li uop?e imati mir za to? Kako možeš u?initi bilo što kad nemaš malo duševnog mira... Iako bog zna, danas to zapravo nitko nema. Pa, imate li posljednje rije?i za nas za posljednju sesiju u 2020. godini prije nego što u?emo u 2021. godinu?

O: Oni koji mogu dati više, trebali bi to u?initi sada više nego ikad. Kao što smo ve? rekli, novac je jednak energiji. Ta energija pomaže svima vama da nastavite i oja?ate svoju srž. Ako srž drži, držat ?e se i žbice i sateliti. PTB (power that be, op.prev) pokušava sve to otežati ili onemogu?iti. Ali srž mora to sve izdržati. Ovdje pozivamo sve vaše ?lanove da u?ine sve što mogu. Dolazi još puno previranja. Nada vašeg carstva po?iva na vašoj mreži. Bila bi šteta izgubiti tu nadu. Dovi?enja.


KRAJ SESIJE


L: Dakle, postoji puno ljudi koji NE MOGU ništa, ali postoje neki koji još uvijek mogu, a postoje i drugi koji mogu više. Nadam se da i ho?e jer stvari ina?e izgledaju prili?no mra?no.

(Andromeda) U tome se u potpunosti oslanjamo na njih.

(L) Radimo za sve njih i oslanjamo se na njih kako bi nam pomogli da ostanemo glavom iznad vode da bi mogli dalje raditi.

(Andromeda) Prije nekoliko sesija, nisu li nam dali vremenski okvir kada bi prava pandemija trebala zapo?eti?

(Gaby) Dvije godine.

(Chu) A bio je ožujak ove godine ili kad god da smo prvi put pitali o prvom zaklju?avanju svega.

(Pierre) Preostalo je 15 mjeseci.

(L) Da, pa... S onim što Gaby vidi i ovim neobi?nim slu?ajevima, stvari postaju ?udne. Uz snove koje Ark sanja ... Stvari postaju sve ?UDNIJE. Dogodila se ta sesija davno kad su nam rekli da bilježimo snove, sje?ate se? Bilo je to 1997. ili 1998. Razgovarali su mislim s Arkom, konkretno o snovima. Rekli su da ?e sanjati neke snove koji ?e nam prikazati ili nas upozoriti da se nešto sprema. Mislim da snovi o zombiju i crnom mrljavom duhu koji pokušava u?i zapravo govori da postoje stvari koje nisu baš ugodne.

{ Referenca se odnosi na sesiju 4. srpnja 1998. koja je uglavnom bila rasprava o budu?im doga?ajima tipa zemaljskih promjena poput bombardiranja kometa, itd. Ta sesija je ujedno i prvo spominjanje ljudsko kozmi?ke povezanosti, u smislu: "Katastrofe uklju?uju cikluse u ciklusu ljudskog iskustva koji odgovara prolasku jata kometa."I: "Ljudski ciklus zrcali ciklus katastrofe. Koristi za Zemlju u obliku povremenog ?iš?enja. Vrijeme je da se po?ne obra?ati ve?a pažnja na znakove. Oni eskaliraju. Tako?er ih možete "osjetiti", ako obratite pažnju." Najzanimljivija sesija s odjecima na ove trenutne. U svakom slu?aju, specifi?na referenca o snovima bila je sljede?a:

O: Možete postupati kako želite, samo držite jedno oko i jedno uho prilago?eno trenutnim doga?ajima. I, što je vrlo važno, bilježite snove. Arkadiusz tako?er!

P: L: Ho?e li nam do?i do neke komunikacije kroz naše snove?

O: Vizije.

P: (L) Odakle ?e pristi?i ove vizije?

O: Eter. }

(Joe) Spominjali su da mu i nakon njegovog boravka u bolnici treba ?iš?enje.

(Chu) Što su mislili pod ?iš?enjem?

(L) Što smo radili prije. Znamo što nam je ?initi. Naravno, možda ne bi škodilo staviti malo soli oko naše sobe.

(Andromeda) Nikad ne škodi malo soliti! Možemo zapaliti i kadulju i Palo Santo.

(L) Pa, idem odmah gore i posoliti. Sutra ?u napraviti mirisne pripravke.

(Chu) Dakle, izbjegavat ?emo cjepivo i druge ljude koji su ga uzeli, dok ?e ti drugi ljudi izbjegavati nas! [smijeh]


- KRAJ -


Prijevod: Šimun Š.