Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-2020-08-15

 
Datum sesije: 15.08.2020.

Laura i Andromeda za plo?om

Pierre, Joe, Chu, PoB, Ark, Scottie, Gaby, Niall, the Lunar Module, Princess Leia

P: (Laura (L)) Danas je 15. kolovoz 2020. godine.  Uobi?ajeni sumnjivci su ovdje. [Pregled prisutnih] Artemida nije u mogu?nosti prisustvovati.

O: Pozdrav. Quinnilln od Kasiopeje prisutan ve?eras na usluzi.

P: S kojim pitanjem da zapo?nemo? Ajmo pitati za ta saka?enja konja u Francuskoj. ?lanak kaže:
„'Barbarska' usmr?ivanja konja dovela francuska sela u stanje pripravnosti. Francuska policija istražuje ve?i broj slu?ajeva usmr?ivanja konja koja uklju?uju i saka?enje tijela životinja. Najnovije u Cortambertu, selu u regiji Saone-et-Loire, dogodilo se tijekom no?i u petak. Konju je odsje?eno desno uho, jedno oko mu je bilo iskopano, a genitalije su mu bile odsje?ene. "Ovo je apsolutno barbarski", rekao je lokalni dužnosnik. Glasnogovornica pariške policije rekla je da se od po?etka godine u Francuskoj dogodilo oko 10 sli?nih slu?ajeva, ve?ina na sjeveru, a mnogi su se dogodili na zaba?enim livadama. Rekla je da je bilo slu?ajeva i izme?u 2014. i 2016. godine, te da su sli?na usmr?ivanja i saka?enja konja prethodno zabilježena u Belgiji i Njema?koj.

Ali veliki broj u Francuskoj tijekom tako kratkog razdoblja bio je bez presedana. [...]

Izjavila je da su žrtve sve vrsta konja, kao i jedan magarac, te da je osaka?ivanje ušiju uobi?ajen faktor. S trupala nije uzimano meso.“

(L) Pa, mislim da bi znatiželjnici želili znati: što se ovdje doga?a?

O: Sotonisti su u ovim vremenima posvuda aktivni.

P: (L) Dakle, kažete da je ovo djelo nekakvog sotonskog kulta?

O: Da

P: I to nisu poput saka?enja stoke koje vrše vanzemaljci?

O: Ne

P: U redu onda. Sljede?e pitanje: Je li eksplozija u Bejrutu bila nesre?a?

O: Ne.

P: Postoji li kakva veza s ostalim požarima i eksplozijama na Bliskom Istoku unutar nekoliko dana od tog doga?aja?

O: Da, sve povezano s teroriziranjem stanovništva.

P: (Joe) Dakle, kako je amonijev nitrat eksplodirao u hangaru u luci Bejrut? Kako je detoniran? Pa... Što je uzrokovalo eksplozij?

O: Sabotaža.

P: (Joe) Izrael?

O: Vaš miljenik!

P: (Joe) Imaju monopol na to.

(L) Zašto ljudi protestiraju u Bjelorusiji?

O: Po svemu se radi o obojanoj revoluciji.

P: (Andromeda) Dakle, sljede?e pitanje je bilo ... (L) Da li se radi o uplitanju iz inozemstva?

O: Da.

P: Što je u suštini ono što obojana revolucija jest...

(Andromeda) Upravo tako.

(L) Planira li Porošenko državni udar za ovaj mjesec? Tko je to ?uo?

(Joe) PoB je ?ula glasinu.

O: Ne.

P: U redu. Je li rusko cjepivo protiv koronavirusa bezopasno kako kažu?

O: Dovoljno bezopasno. Manje opasno od onoga što Gates planira.

P: Je li u?inkovito protiv koronavirusa ili virusa koji nalikuju koroni?

O: Ne?e puno toga biti u?inkovito obzirom da stalno mutira.

P: (Andromeda) Dobar posao, Rusi!

(L) Ho?e li biti drugi val s više restrikcija („lockdowns“ u engl. izvorniku, op.)?

O: Oni ?e stvoriti iluziju.

P: Dakle, ne?e zbilja biti drugog vala, ali oni ?e... Pa, stvorili su cijeli prvi val, tako da...

(Joe) Samo nastavljaju.

(L) Jedna stvar koja me zbilja mu?i je to s maskama. Godinama su ulagali sav taj novac i trud u izradu softvera za prepoznavanje lica. Svugdje postavljaju kamere. Sada odjednom svima stavljaju maske, što softver za prepoznavanje lica ?ini jenostavno potpuno zastarjelim - nakon svog tog novca, vremena i truda! Dakle, vezano za maske, o ?emu se tu zapravo radi?

O: Prepoznavanje lica nikada nije bilo cjelovit plan, jer se lako može osujetiti. Služilo je za navikavanje stanovništva na pra?enje i nadzor. Krajnji nadzor je ?ipiranje. Lažna pandemija opravdava cjepivo s ?ipom i širi mandat pra?enja. Maska je sli?na kampanji protiv pušenja. Poti?e poslušnost i omogu?uje identifikaciju neposluha. Maske imaju dodatnu prednost induciranja ošte?enja mozga, te snižavanja inteligencije i op?eg zdravlja.

P: (Joe) Maske poti?u ošte?enje mozga...

(Andromeda) Niske razine kisika?

(L) Lemme pita: Da li ošte?enje mozga uslijed niske razine kisika uzrokuje smrt neurona?

O: Da

P: A pogoršanje zdravlja je zbog nakupljanja virusnih i drugih patogenih optere?enja u samim maskama?

O: Da.

P: (Gaby) Mogu li ona tako?er aktivirati latentne ili prikrivene infekcije?

O: Da.

P: (Andromeda) Nikakve koristi od njih.

(Joe) Dakle, planiraju li prikriveno ?ipirati ljude cjepivom, a da im to ne kažu?

O: Da.

P: (Joe) I pri?amo o Gatesovom ?ipu.

(L) I o?ekujem da ?e biti nešto javnog ?ipiranja za one koji pristanu na to i tajnog ?ipiranja
cjepivom.

O: Da.

P: (Chu) A to zna?i da ?e 100% ili ve?ina medicinskog osoblja biti prili?no bolesna i retardirana ako se dogodi STVARNA pandemija.

O: Da.

P: (Chu) Sjajno!

(Joe) Zato su doktori tako glupi. Stalno nose maske. Bez uvrede, Gaby! Ti si izuzetak.

(L) Pokrenula sam tu temu "Korištenje knjiga kako bi se zamislila nova stvarnost" o svojim materijalima za ?itanje. Oklijevala sam da to ?ak i iznesem jer je to nešto što se tako lako može pogrešno shvatiti - a o?ito je da je to gotovo odmah pogrešno shva?eno od strane nekih ljudi. Me?utim, malo sam naga?ala unutar te teme na forumu o u?incima ?itanja odre?ene literature. Jesam li na pravom putu s ovim?

O: Da, zaista!

P: U redu. Postoji li nešto što biste još predložili vezano za ovu temu?

O: Knjige koje si predložila bi trebale biti prioritet.

P: Još kakvih pitanja o toj temi? Mislim, pro?itala sam ih masu i ima ih puno koje ne bih nikome preporu?ila ili predložila.

(Andromeda) Da, to nije samo bilo koja knjiga u toj kategoriji.

(L) Neke jednostavno nisu prikladne. Ali postoje i neke koji imaju specifi?nu dinami?ku i zaplet, i tako dalje. Danas sam završila jednu koja je apsolutno ODLI?NA! Apsolutno izvrsna. Zove se "Ples sa Klarom". Pa, to je jednostavno zbilja zanimljiva knjiga.

(Andromeda) Želim da mi je kasnije prepri?aš u kratkim crtama!

(L) A Joe ima pitanja o mojoj novoj knjizi?

(Joe) Da? Ne sje?am se...

L) Dobro, dušo, moraš pri?i bliže kako bih mogla ?uti tvoja pitanja.

(Ark) Ve? je moje vrijeme?

(Joe) Niall želi pitati vezano za Bjelorusiju, ako želiš da se zadržimo na temi.

(Niall) Jesu li pokrenuli ovu obojenu revoluciju Lukašenka zbog njegovog stava o pandemiji?

O: Da, i s tim povezani otpor prema dominaciji.

P: (Joe) Samo kratko pitanje o Bejrutu... Je li zapaljivi ure?aj bio taj koji je aktivirao amonijev nitrat?

O: Blizu.

P: (Joe) Kakve su šanse da Trump pobijedi na ameri?kim izborima?

O: Dobre.

P: U redu, dušo. Približi se.

(Ark) Ali moja su pitanja izvanzemaljska...

(Andromeda) Zbog toga smo prvo trebali ostala riješiti.

(Ark) Dakle, prvo se pitanje odnosi na ideju multiverzuma. Postoji tako nešto što se naziva multiverzumom. To bi trebalo biti nešto poput juhe koja klju?a i koja stvara mjehuri?e. Ti mjehuri?i su svemiri. Neki su mjehuri?i mali i umiru vrlo brzo, a neki su mjehuri?i veliki i imaju dovoljno energije i organizacije poput našeg svemira. Mi smo jedan od velikih mjehuri?a. Je li to približno ispravna ideja?

O: Ne.

P: (Joe) Nema mjehuri?a.

(Andromeda) Nema juhe.

O: Temeljeno na darvinizmu.

P (L): Drugim rije?ima, slu?ajni odabir.

(Ark) Ovo eliminira odre?eni broj planiranih pitanja. [smijeh] U redu... Kao prije godinu dana...

O: Svijest i informacije su temeljni. Nema mjesta ni za "vrenje", ni za slu?ajno nastajanje.

P: (Ark) Da, u redu. Sada bih htio pitati: prije godinu ili dvije dodijeljena je Nobelova nagrada za detekciju gravitacijskog vala. Od tada, ve?ina ljudi to prihva?a, ali postoje neki disidenti koji to nazivaju velikom prevarom...

O: Da.

P: (Ark) Oh, okej. E sad, jedan od likova koji je to nazvao velikom prevarom se zove Dimi Chakalov, moj stari prijatelj, recimo.

(L) Sje?am se Dimija.

(Ark) Davnih dana smo pri?ali o tome. E sad, on se, naravno, ne usteže nazivaju?i to prevarom, i bla bla bla. On daje argumente. Ali s druge strane, nedavno sam skinuo gomilu njegovih nedavnih radova. Radi na svojoj ideji platonskog svijeta. Njegov platonski svijet je mjesto gdje se sve ove ideje formiraju. Trebam li stvarno prou?iti njegove ideje jer je on na dobrom tragu? Mogu li imati koristi od prou?avanja njegovih ludih radova?

O: Kratko i selektivno.

P: (Ark) To se odnosilo na Dimija. Posljednje pitanje: želio bih znati postoji li neki najvažniji zakon koji upravlja cjeloukupnom kreacijom. Znamo da je o?uvanje energije važan zakon. Možeš razmišljati o o?uvanju informacija. Možda postoji takav zakon? Taj John Archibald Wheeler, kojeg smo citirali nekoliko puta, dodao je svoj vlastiti zakon koji je pomalo bezvremenski, a koji kaže da je to ?ista geometrijska granica koja kaže da je granica jednaka nuli. Drugi mogu?i zakon je: kako na nebu, tako i na Zemlji. U redu. Postoji li neka vrsta temeljnog fizikalnog zakona? Pa, ne fizikalnog... Neki temeljni zakon stvaranja?

O: Slobodna volja.

P: (Pierre) Za informacijsko polje, postoje li ve? sve informacije ili se informacije nadodaju kroz iskustvo bi?a?

(L) Nisam to razumila.

(Joe) Njegovo je pitanje postoje li ve? sve informacije, ili se nove informacije stvaraju i nadodaju kroz iskustva pojedinaca?

(Ark) Pa, za mene, vrijeme ne vrijedi. Tako da stvari poput o?uvanja informacija nemaju puno smisla u svijetu informacija. To može imati smisla kad informacije po?nu komunicirati s materijom, ali tek tada.

(Pierre) Da li biste onda rekli da informacijsko polje sadrži SVE mogu?e informacije?

O: Da.

P: (L) U redu.

(Joe) Palo mi je na pamet jedno pitanje o tvojoj knjizi. Pitao sam se je li Pavao ikad izri?ito pri?ao tada o Cezaru?

O: Da

P: (Pierre) Ili možda samo iniciranima.

(L) Ne znam... Možda se radilo o iniciranima, ili je to moglo biti javno. Možda je bilo op?epoznato. Toliko toga je uništeno i promijenjeno.

(Joe) Ali Marko to nikad nije u?inio, zar ne?

(L) Mislim da je Marko to ugradio u pri?u: golubica, simbol Venere prilikom krštenja... Puno je aluzija na to. On je združio Pavlovu teologiju sa židovskim Mesijom koji je u osnovi bio radikalni fanatik, to je ono što je on napravio.

(Andromeda) Oh, podmornica...

(L) Što se dogodilo s dvije eksplozije na podmornici Kursk prije dvadeset godina?

O: Sabotaža.

[Privatna pitanja i rasprava cenzurirani.]

Kraj sesije


Prijevod: Ivan N.