Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-2020-02-22

 
Datum sesije: 22.02.2020.

Laura, Andromeda i Artemis za plo?om

Pierre, Joe, Chu, Ark, PoB, Scottie, Gaby, Niall, The Lunar Module, Princess Leia, Pikabu zee Cat

P: (Laura (L)) Danas je 22. velja?e 2020. godine. Dakle, to je 2-2-0-2-2-0-2-0. To su dobri brojevi. Uobi?ajena ekipa je ovdje. [pregled prisutnih]

O: Pozdrav djeci budu?nosti.

P: (L) A tko je s nama ove ve?eri?

O: Roialiaea za vaše razumijevanje.

[osobna pitanja cenzurirana]

P: (L) U redu. Op?a pitanja? Oh! Htjela bi nešto komentirati. Re?eno nam je tijekom prethodne sesije da ?e stvari u novoj godini postati zbilja ?udne i ?upave. I bome, doga?anja su jednostavno donekle eksplodirala tijekom prvih nekoliko tjedana! Dogodili su se atentat na Soleimanija, pojava koronavirusa, te rušenje aviona nakon atentata na Soleimanija. Zbilja je bizarno da su koristili rije? “groznica” za sve te ljude koji obolijevaju od tog virusa i dobijaju izrazito visoku temperaturu i groznicu…

O: Bit ?e još toga!

P: (L) Ho?ete re?i da ?e biti još ludosti ove godine?

(Artemis) Bit ?e kudikamo ?udnijih stvari!

O: Oh, doista! To još nije ništa!

P: (L) O, bože. [smijeh]

(Joe) Dajte nam vjerojatnost da ?e koronavirus postati STVARNA pandemija u globalnom smislu, te da ?e MASA ljudi umrijeti.

O: Niska.

P: (Joe) To sam si i mislio. To je nešto drugo.

(L) Ali to ne zna?i da neka druga, jako ozbiljna, ne ?u?i u prikrajku.

O: Da.

P: (Artemis) To je samo prethodnik kuge.

(L) Samo nas zagrijava.

(Andromeda) Radi se o filmskom foršpanu! [smijeh]

(L) Imam neka pitanja vezana za to sa Soleimanijem. Bila sam zbilja, ZBILJA nasekirana na Trumpa zbog tog atentata na Soleimanija. Ho?u re?i, taj lik mi se ?inio kao da je tako dobar ?ovjek! Izgledao je kao dobar ?ovjek!

(Joe) Imao je ?udan pogled.

(L) Nije li?

(Joe) No je li bio?

(L) Pa, pitanje je da li je bio zbilja dobar ?ovjek? Pretpostavljam da to nije pitanje koje bi trebala postaviti. Radi se o subjektivnoj procjeni. Hm...

(PoB) Dobar prijateljima, nije bio dobar neprijateljima.

O: Da.

P: (L) Okej. Dakle, ono što mi je palo na pamet vezano za to, zbog zbilja mlakog iranskog odgovora na sve to skupa… Ho?u re?i, takve stvari zapo?inju ratove! Atentat na nadvojvodu Franju Ferdinanda je pokrenuo Prvi svjetski rat! Uglavnom… Dakle, dogodi se attentat na tog lika, a Tre?i svjetski rat još uvijek nije po?eo. Dakle, zbog toga sam sumnji?ava. I onda su nešto malo reagirali na taj neki bojažljivi na?in.

(Pierre) Sve je bilo dogovoreno.

(L) Da, kao da je bilo dogovoreno.

O: Dogovor putem neslužbenih kanala.

P: (L) Dakle, tvrdite da su Trump i Iranci postigli dogovor putem neslužbenih kanala da uklone tog lika Soleimanija jer je mogu?e da su ga se Iranci htjeli riješiti?

O: Da.

P: (PoB) Koji Iranci?

(Joe) Rouhani i ajatolah.

O: Da.

P: (Joe) Dakle, tako je odlu?eno jer je to iz Trumpove perspektive bila neka vrsta poklona koja ?e zadovoljiti Izraelce?

(L) Pružila mu se prilika da napravi veliki ustupak svojim ratnohuška?kim paralelnim strukturama vlasti (deep state u engl. izvorniku, op. prev.), te udovolji Izraelu, a Iran se riješio nekoga koga su se sve više i više plašili.

O: Da.

P: (L) No svejedno, ne mislim da su ajatolasi bili pozitivci. Zna?i, možda je bio dobar ?ovjek. Ho?u re?i, dajte molim vas! Ti ljudi (muslimani) tjeraju žene da nose...

(Joe) Pa... ne ajatolasi, nego...

O: No no! Nemojte suditi knjigu po...

P: [smijeh] (Joe) Zašto je ukrajinski avion oboren? Da li se zapravo radilo o grešci?
O: Ne.

P: (Joe) Da li se radilo o ne?emu u skladu s onim o ?emu smo teoretizirali? Raketni sustav je zavaran?

O: Zlo?ina?ki agenti su preoteli sustave.

P: (Joe) A da li bi se tu radilo o Mossadu?

O: Da.

P: (L) Naša omiljena špijunska grupa.

(Niall) Da li to zna?i da su isti elementi u iranskom režimu, koji su postigli dogovor da se Soleimanija ukloni, pomogli to zataškati?

O: Da.

P: (Joe) Aha. Nisu htjeli da to eskalira. Poanta nije bila zapo?eti bilo kakvu vrstu konflikta.

(L) Je li itko važan bio na tom avionu?

(Joe) Ne baš.

(PoB) Da li se nešto skrivalo iza aviona?

O: Ne.

P: (L) Okej, sljede?a tema? Je li novi koronavirus:

A-virus koji su proizveli Amerikanci ili Kinezi, kao oružje koje cilja neki odre?eni etnicitet;
B-iz svemira;
C-jednostavno prirodna progresija viralne evolucije i/ili mutacije;

(Andromeda) Ili:
D-kombinacija zbog tog cjepiva koje se otelo kontroli, te je sam mutirao.

O: D.

P: (L) Zna?i, prtljali su prave?i cjepiva, i nešto se otelo kontroli...

(Artemis) POBJEGLO JE! [smijeh]

(Gaby) To je kao po?etak lošeg filma.

(Andromeda) I onda kad je pobjeglo, mutiralo je.

(L) I eto ti ga na.

(Niall) Da li to onda objašnjava reakciju Kineza na to?

O: Da.

P: (Joe) Zabrinuti su zbog toga, ali ne?e nikud pobje?’.

(L) Zabrinuti su da bi mogao dalje mutirati i uzrokovati stvarnu pandemiju, no šanse su male.

O: Da.

P: (L) Okej. Sljede?a tema. Oh, postoji ta ?udna snimka koju je Niall našao. Zbilja je ?udna.

(Niall) Radi se o snimci od prije nekoliko tjedana koja je navodno snimljena negdje južno od Alepa. To je u blizini ratne zone Idliba. Prikazuje nebo, fiksirana je na oblak, i vidi se nešto poput valova koji mreškaju oblak.

https://www.reddit.com/r/atoptics/comments/ey7wlo/it_appears_to_be_a_kind_of_electromagnetic/

O: Rekli smo vam davnih dana da iznad Bliskog istoka postoji veliki portal. Ovdje se radilo o proboju izme?u granica stvarnosti.

P: (L) Zna?i... Da li je nešto ulazilo ili izlazilo?

O: Ulazilo!

P: (Artemis) Nešto je ušlo... Budite spremni na najgore!

(Chu) Nešto poput ?ega?

O: Rekli smo vam da ?e biti ?udnih kozmi?kih fenomena!

P: (Pierre) Nisu rekli što je ušlo.

(L) Pretpostavljam da ?emo morati sa?ekati da bi vidjeli.

(Joe) Bio je to Kraken. Godzilla!

O: Obra?ali ste pažnju, što vam je pomoglo to primjetiti. O?ekujte još, te promatrajte rezultate i efekte.

P: (Artemis) Dakle, ajmo vidjeti što ?e se sljede?e dogoditi.

(L) Stvari su sve šašavije, znate? Postaje zbilja ?udno. Dakle, samo da se mrvicu podsjetim na to što bi trebali raditi... [smijeh]

O: Modulaciju frekvencijske rezonantne vibracije (FRV) i uskla?ivanje!

P: (L) Dakle, drugim rije?ima, trebali bi modulirati našu FRV – tj. naše prijemni?ke sposobnosti – radom na sebi, te sinkroniziranje sa svim ?lanovima grupe kako bi... što?

O: Sidrili frekvenciju nove stvarnosti.

P: (L) Dakle, drugim rije?ima, postoji nekoliko mogu?ih novih stvarnosti i ovisi da li... Okej, da li se radi o tome da grupa može sidriti frekvenciju i time odrediti šablonu nove stvarnosti za sve?

O: Ne baš. Odre?uje u smjeru kojeg grananja ?ete i?i.

P: (L) Zna?i, grupno sidrenje frekvencije u odre?enom smislu nije baš poput stvaranja nove stvarnosti... Više je poput biranja. Je l’ to tako?

O: Da, da, da.

P: (L) Dakle, to je sve pitanje izbora. Koju stvarnost želiš iskusiti? I stoga modificiraš svoju frekvencijsku rezonantnu vibraciju FRV ili se povežeš s drugima ?iju FRV smatraš ispravnom, ili poželjnom, ili štogod. I onda svi po?nete zajedno vibrirati. Pa, u toj knjizi “Reality Transfer” (naga?am da se radi o grešci, i da Laura misli na knjigu “Reality Transurfing” Vadima Zelanda vezano za koju je imala objavu na forumu 29. sije?nja 2020. godine, op. prev.) koju smo upravo pro?itali, on pri?a o tim klatnima, i ovo o ?emu vi pri?ate zvu?i donekle poput onoga što on opisuje kao klatno. Ne pri?a o tome što su, ali misli da su sva klatna loša ili zla.

O: U krivu je. Skroz u krivu.

P: (L) Zna?i, neki od tih atraktora tipa klatna mogu biti dobri?

O: Esencijalni zapravo. Osoba mora odabrati.

P: (L) Pa, biranje me podsje?a na ono što je apostol Pavao govorio kad je pri?ao o pravljenju… Ho?u re?i, u suštini se to svodilo na pravljenje izbora temeljenog na nevidljivom svijetu ili na nevidljivim stvarnostima. Na neki ?udan na?in, danas kao da sam nešto shvatila jer sam pokušavala razumijeti zašto je za Pavla smrt Krista ili raspe?e NAJVAŽNIJA stvar. Za njega je to smrt, a ne uskrsnu?e. Naposljetku mi je palo na pamet da je razlog zašto je to tako važno jest zato što je – i to tvrdi Pavao - njegov Krist pošao u smrt s apsolutnom vjerom, ?ak i kad je bio suo?en sa svime što je bilo krivo i usmjereno protiv njega. Na?in na koji je to opisano u Evan?elju po Marku, ne samo da sljedbenici nisu shva?ali, ne samo da je bio zlostavljan, mu?en i odba?en od strane sviju… Ho?u re?i, u Evan?elju po Marku, koje je prvo evan?elje, svi pobjegnu od njega. Svi. Nema žena na križu. Nema pristaša. Nema nikoga. Napravio je to svojevoljno – na?in na koji je to opisano, a radi se o alegoriji – jer je njegova vjera u nevidljivu nužnost, i drugi svijet, i što ?e se dogoditi nakon smrti, toliko jaka da je mogao i željeo to napraviti. Radilo se o toj vjeri, da je ono što je nevidljivo stvarnije i dugovje?no u odnosu na vidljivu stvarnost. Jesam u pravu? Vidjeti nevidljivo je klju?no?

O: Da.

P: (L) Dakle, Pavla je interesirao povratak ?ovje?anstva u stanje Raja. Simboli?ki koristi jednog ?ovjeka, prvog Adama, i smrt je svima došla. I onda, putem jednog ?ovjeka, život je svima došao. Bilo mi je upe?atljivo da mogu?nost... Pa, što su Kasiopejci rekli, da kad se dogodio Pad, dogodio se svima. Nije kao da se radilo o jednoj osobi. Dogodio se svima. Dakle, ?ini mi se da prvi ?ovjek, Adam, predstavlja sve. Nije se radilo samo o jednom ?ovjeku koji je uzrokovao da sve ode kvragu. I rekli su da je ženska energija bila ta koja se udružila s OPS stvarnoš?u. Da li o tome pri?amo u ovom slu?aju, samo proces u suprotnom smjeru? Drugim rije?ima, grupa ljudi koja ima tu vrstu vjere, da kad se suo?i s time da je sve doslovno užasno, kao što je u današnjem svijetu, da i dalje imaju vjeru u drugu stvarnost, i dalje imaju vjeru u dobra djela, moralno djelovanje, ?ovjekoljubivost, da i dalje ne uzimaju zdravo za gotovo sav taj skupa darvinisti?ki materijalizam, i u suštini ne vjeruju u te laži, te su na taj na?in u stanju, u odre?enoj to?ki u vremenu koju je Pavao nazvao kulminacijom doba, povratiti se u stanje Raja... drugim rije?ima, OPD stvarnost ?etvrtog denziteta. Da li to ispravno interpretiram?

O: Oh, to je bilo prekrasno!!! Impresionirani smo!

P: (L) O, sre?e! Dakle, u suštini to je poanta sidrenja frekvencije. A to je dio unutrašnjeg stanja u kojem ljudi moraju biti kako bi mogli sidriti tu frekvenciju – imati tu vrstu vjere. Ne radi se o tome gdje se nalaziš, nego tko si i što vidiš? ?ak i kad si suo?en s time da je sve u suprotnosti s tvojim idejama, razmišljanjima, onim što si shvatio...

(Joe) ?ak su stvari unutar tebe usmjerene protiv tebe. Borba sa samim sobom. Vjeruješ da ?eš rade?i ono što ti se ne svi?a na neki na?in ostvariti nešto što je vrijedno.

(Andromeda) Aha.

(Joe) Istovremeno je unutrašnja i vanjska.

(L) Dakle, ne radi se o vjeri U Isusa, kako to Ashworth naglašava. Isusova vjera je ta koja predstavlja primjer. A primjer je uobli?en metaforom pri?e o tom raspe?u ili smrti, ali metafora u suštini predstavlja raspe?e svake osobe. Razapeti su iznutra i izvana jer su suo?eni s tom stvarnoš?u koja odbacuje njihovu svijest, njihovu manje ili više božansku povezanost, njihovu duhovnu povezanost. Tvrde kako je sve samo posljedica nasumi?nih mutacija i nasumi?ne evolucije, a to nije to?no. To je Velika laž!

O: Da. Sad možemo oti?i u penziju!

P: [smijeh] (Niall) To je nešto što bi Laura rekla. Hmm...

(Artemis) To si TI pri?ala! [smijeh]

O: Mi smo vi na drugoj razini.

P: (L) Ima još netko kakva pitanja?

(Artemis) Želite pitati vezano za Jordana Petersona? Da li vam je uop?e još stalo do njega?

(L) Da, je. Jako nam je žao, ali...

(Niall) Napravio je grešku.

(Joe) I ve? su spomenuli patnju. Mislim da je dosta toga nau?io.

(Joe) U skladu s tvojom analogijom Adama i izvornog Pada i sli?no, koliko duša je palo?

(L) S tim doga?ajem?

(Joe) Da, da li se radilo o odre?enom broju?

O: Ne.

P: (L) Prije bih rekla da se radilo o grupi koja se dovela u situaciju da se postavi zamka, i onda su se po?eli razmnožavati, i privla?iti sve više i više njih u zamku. Jednostavno se razvilo u nešto poput... crne rupe.

(Joe) Da, na to mislim, ali nešto poput izvorne...

(L) Izvorne grupe?

(Joe) Da. U odre?enom smislu obrnuto u odnosu na to što sad imamo grupu koja je predvodnica nove stvarnosti, te predvodi u odre?enom smislu, ili kao kad su pri?ali u prethodnoj sesiji o spašavanju ostalih ljudi... Širenje informacija...

(L) Zna?i, drugim rije?ima, koliko duša je postojalo u tom trenutku u OPD stvarnosti ?etvrtog denziteta... Mislim da su... Ne, nisu. Nikad nismo to pitali.

(Joe) Vjerojatno je puno kompliciranije od toga. Mislio sam si da se ne mijenja, znate šta ho?u re?i? Da je...

(L) Stvar je u tome da se doslovno moglo raditi o paru koji je stvorio...

(Joe) Pokrenuo...

(L) Isto kao što se moglo raditi o jednoj osobi koja je poslužila kao primjer kako bi se stvari pokrenule u suprotnom smjeru. Dakle, iako shva?amo te stvari kao metafore, svakako je mogu?e da postoji izrazito konkretna stvarnost svega, znate?

(Joe) Da.

(L) U redu onda. Re?i ?emo laku no?, osim ako nemate što za dodati.

O: Vjerujte, svi! Pozdrav.


KRAJ SESIJE

Preveo Ivan Novak