Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-2019-12-28

 
Datum sesije: 28.12.2019.


Laura, Andromeda i Artemis za plo?om

Pierre, PoB, Joe, Chu, Ark, Scottie, Gaby, Niall, The Lunar Module

P: (Laura (L)) Danas je subota, 28. prosinac 2019.

(Andromeda) Blagdan Nevine dje?ice.

(L) [pregled prisutnih]

(Artemis) I štenaca.

(L) Dakle, pozdrav!

O: Pozdrav voljenima. Kasiopeja zove. Nemojte se bojati; sve ?e biti u redu! Efekti Vala proizvode brojne ?udne manifestacije i kaos.

P: (L) Dakle, tvrdite da su nedavni doga?aji s kojima smo se morali nositi, te  novosti koje smo saznali, dio kaosa koji je uzrokovao Val?

O: Da.

P: (L) I zašto se manifestira na taj na?in?

[osobna pitanja cenzurirana.]

(L) Okej. Pretpostavljam da bi trebali postaviti neka op?enita pitanja. Možda da pitam vezano za tu knjigu o Pavlu i evan?elju po Marku koju sam upravo pro?itala. Jesam li to manje-više to?no, koliko je bilo mogu?e, razjasnila? 

O: I više od toga!

P: (L) U toj knjizi o Pavlu koju sam nedavno pro?itala na vidjelo izlazi ono što je Pavao vi?ao ili percipirao u svojim vizijama, ili svojim razgovorima, ili svojim kanaliziranjima Isusa, ajde da to tako nazovemo. To je manje-više ono što smo mi primili putem ove komunikacije. E sad, taj lik interpretira pravednost kao odrješenje. Htjela bi pitati vezano za tu temu odrješenja/pravednosti. Na što Pavao zapravo misli?


O: Prije nešto što ste ti i ostali doživjeli kao “?iš?enje” ili “otvaranje” savjesti, kako je to Gurdjieff opisao.

P: (L) Dakle, drugim rije?ima, to “spasenje”, ili “postajanje pravednim”, ili dobivanje odrješenja, ili štogod, to nije nužno nešto što se odjednom dogodi?

O: Upravo tako. No može biti u rijetkim prilikama.

P: (L) No za ve?inu ljudi, to ?e prije biti nešto poput onoga što Jeanne De Salzmann opisuje u Prvoj inicijaciji. Prvo, moraš do?i do toga da si u stanju zbilja vidjeti samoga sebe, vidjeti svoje laži, vidjeti kako si se poistovjetio sa svojom lažnom osobnoš?u, i razviti taj duhovni dio sebe koji je “duhovno Ja”, kako to Pavao opisuje – u odnosu na tjelesno Ja. Pavao tvrdi da tijelo ne može naslijediti Kraljevstvo nebesko. On ne misli nužno da se mora umrijeti, nego da to unutrašnje Ja, ta svjesnost, ta savjest, to duhovno Ja je to koje se mora osvijestiti, i onda razvijati i o?vrsnuti, manje ili više. To zna?i biti “spašen”, da se tako izrazimo.

O: Da.

P: (L) I to je manje-više ono što tvrdi Pavao jer on to ne opisuje kao trenuta?an proces. On tvrdi da je potrebno izna?i svoje spasenje uz strah i drhtanje. To je, dakle, nešto za što je potrebno rada i vremena. A s druge strane krš?anstvo, u obliku u kojem danas postoji, je to izobli?ilo na na?in da kažu, “oh, sve što je potrebno jest do?i do oltara i re?i da vjeruješ”, i to je to. To jednostavno nije na?in na koji to funkcionira.

O: Uzmite u obzir da je puno ure?ivanja i zbrke ušlo u tekstove iz ne?istih namjera.

P: (L) Ne?istih namjera… Ho?ete re?i, poput ljudi koji tragaju za mo?i i kontrolom?

O: Da.

P: (L) Dakle, jesam li u pravu da je evan?elje po Marku stapanje elemenata Pavlova Krista koji prekrivaju Judu Galilejca, a li?nost Jude Galilejca je u potpunosti lišena svog revolucionarnog karaktera i sli?nih stvari?

O: Da.

P: (L) Zna?i, postojao je židovski Krist, a postojao je i Pavlov Krist. Kombinirani su kako bi tvorili Isusa Nazare?anina, hipija koji je išao uokolo u sandalama izvode?i ?uda?

O: Da.

P: (L) Još neka pitanja?

(Joe) Tko je bio Pavlov Krist?

O: Cezar!

P: (Joe) Da li je Pavao to znao?

O: Da.

P: (Niall) Ave, Cezar!

(Scottie) BUUM!

(Andromeda) Ho?emo pitati vezano za Betelgez, ili bilo koju od onih zvijezda koje nestaju, i galaksije koje prolaze kroz promjene, i sli?no?

(L) Da, ZBILJA masa ?udnih stvari se doga?a u cijelom svemiru! Ne radi se više samo o globalnom zagrijavanju.

(Artemis) Zvijezde gore! Ubijamo zvijezde! [smijeh]

(L) Ho?u re?i, radi se o… Betelgez izgleda kao da želi eksplodirati, galaksije se ?udno ponašaju… Sje?ate se svih tih razli?itih stvari koje su se spominjale u vijestima u posljednje vrijeme? Zvijezde po?inju sve slabije ili ja?e sjati…

(Chu) Ima puno više kometa.

(L) Više kometa no ikada prije.

(Niall) Polarne svjetlosti na Marsu.

(L) Jednostavno je...

(Niall) Jupiter ima na sebi to nešto u obliku šesterokuta.

O: Val se manifestira na brojne na?ine!!!

P: (L) Zna?i, mi u suštini… Da, potrebno nam je nešto pomla?ivanja. Potrebno nam je pravo iscjeljivanje kako bi izdržali dovoljno dugo da ovo dovršimo!

O: Da, upravo tako, i još ima stvari za obaviti!

P: (L) Dakle, ho?e li Ark po završetku lije?enja do?i do svih ideja kako bi dovršio ono na ?emu radi sve te godine?

O: Vrlo vjerojatno!!

P: (L) Pa, sve to skupa je izrazito pozitivno. Samo se nadam da se ne poigravate s nama.

(Pierre) Dok je Venera bila komet unutar Sun?evog sustava prije više tisu?a godina, je li orbitalni period Venere bio konstantan?

O: Postepeno je postao.

P: (Pierre) Okej, to je ono što sam i slutio. Dakle, moje sljede?e pitanje je: sjetite se da je bilo pet prolazaka kometarne Venere pored Zemlje? Prije koliko godina se dogodio svaki od tih pet prolazaka?

O: Možeš to sam doku?iti! Nema pre?ica! Pitaj Lauru!

P: [smijeh]

O: E sad, htjeli bi re?i nešto što ?e sve interesirati: uskoro ?e doga?anja u vašoj stvarnosti postati izrazito kaoti?na i ?udna. Mnoge ?e to prestrašiti. Neka vas to ne brine! To ?e pro?i i pojaviti ?e  se nova stvarnost za istraživati. Kozmi?ke sile ?e se prikazati i brojni ?e tragati za odgovorima. Budite spremni pružiti pomo? koja je potrebna. Budite zajedno u ljubavi i miru.
Pozdrav.

KRAJ SESIJE

(Joe) Amen. Ovo je Rije? gospodnja.

(L) I ja si mislim! Ovaj put govore “uskoro”.

(Joe) Rekli su to puno puta. Ali možda ovaj put zna?i uskoro.

(Scottie) Pa, kad se sve te skupa lude stvari doga?aju na drugim planetama i u svemiru, možda si mrvicu skloniji pomisliti, “možda ‘uskoro’ zbilja JEST uskoro u ovom slu?aju!”

(L) Mislim da su ve? rekli da je Val ve? ovdje. Ve? smo usred njega. Zato je sve poludjelo.

(Artemis) Vjerojatno ?e biti još ?udnih stvari poput letjelica, i curenja iz drugih stvarnosti, i sli?nog. Ljudi ?e biti izbezumljeni.

(Joe) I i?i ?e na Twitter pisati, “upravo sad sam vidio ovo kako tr?i pored mog prozora!” Tada ?emo morati nešto re?i, zajedno sa ostalih 15 milijuna odgovora.

(L) Pretpostavljam da ?emo vidjeti. NIKADA nije onako kako mi o?ekujemo da ?e biti! Ho?u re?i…

(Chu) Moglo bi biti ?udno u politi?kom smislu.

(L) Sve je o’šlo k vragu po?evši sa tim u Ukrajini kada su se paralelne strukture vlasti (deep state u eng. izvorniku, op. prev.) izašle na vidjelo. Ona, kako li se zvala, je dijelila kola?e. Snajperisti su pucali po ljudima kako bi zapo?eli revoluciju. To je bilo kao… Svi ti LGBTQ bla bla, svako slovo abecede, su se po?eli pojavljivati… Ho?u re?i, jest VIDJELI kakva se sve sranja doga?aju?

(Joe) Znam, ali koliko ljudi na ovom planetu misli da su takve vrste doga?aja ?udne ili ih plaše? Mora se raditi o ne?emu što ljudima u?e u stvarnost, a da ne mogu to ignorirati ili zanijekati.

(L) Sjetite se davnih dana kad smo pri?ali o žabama koje nestaju? Rekli su da se radi o u?inku Vala. Onda vidimo svu tu ludost. Sada govore da ?e u klimatskom smislu stvari poludjeti.

(Joe) To je jedina stvar koja ?e im privu?i pažnju.

(L) Pa, jednom prilikom su rekli da je ljudima potrebno puno više patnje prije no što se mase probude, nisu li?

(Joe) Glavna stvar u njihovoj tezi su meteori ili stijene iz svemira.

(Chu) Moglo bi se raditi o ne?emu poput onoga što je Niall spominjao neki dan, o tome da se Trump razboli ili tako nešto. Nešto na državnoj razini.

(Joe) To je kaoti?no, ali nije ?udno.

(L) Pa, zbilja je bizarno da ima tako puno vijesti o ?udnim svemirskim promjenama, i zvijezdama koje se ne ponašaju kako treba, i sli?nim stvarima.

(Andromeda) Zvijezde nestaju, druge se pojavljuju na mjestima na kojima ih prije nije bilo.

(L) ?udno...

(Artemis) Možda ?e ljudi putovati u druge stvarnosti ili tako nešto.

(Chu) Neke stvari ?e se možda nekima obiti o glavu, a ove godine se radilo o idiotarijama s Gretom i sli?no…

(L) Rekla bi da ?e možda dio kaosa biti nagla reakcija koja ?e do?i od strane masa obi?nih ljudi, a biti ?e usmjerena protiv svih tih skupa postmodernisti?kih, dekonstrukcionisti?kih, liberalnih, marksisti?kih stvari… Poput Francuske revolucije ili tako ne?ega. A tu je i zagarantirani kaos uzrokovan klimatskim promjenama.Preveo: Ivan Novak