Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-2019-05-18

 
18.05.2019.


Laura, Andromeda i Artemis za plo?om

Pierre, Joe, Chu, Ark, PoB, Scottie, Niall, Pikabu zee Cat, Noko the Wonderdog, Princess Leia, The Lunar Module


P: (Laura (L)) Danas je 18. svibanj 2019. godine. [pregled prisutnih]

O: Dobro ve?e, djeco! Joyeaeia of Cassiopaea je ovdje s vama u ljubavi prema beskona?noj tvorevini.

P: (Andromeda) To je bio uvod!

(Artemis) To dosta obe?ava.

(L) Pa, nadamo se jer sam svijet je... zanimljiv na neki na?in. Okej, dakle da li imamo kakvih kratkih pitanja prije nego se bacimo na zahtjevnije teme?

(Ark) Pitanje o antigravitaciji. Da li je to kratko pitanje ili ne?

(L) Ajde, postavi svoje pitanje o antigravitaciji. Ti si ?eš biti prvi. [smijeh]

(Ark) Dakle, imam ovdje malu Möbius traku, koja je jednostrana. Ali u principu postoje dvije strane. Na ovoj jednoj strani napisao sam “A”, a na drugoj strani (koja je ista strana) sam napisao 27. svibanj 1995. godine. Donekle vidim drugu stranu s ove strane, pa one komuniciraju. Moje pitanje je, u suštini, da li je naš svemir sli?an tome, a datum se odnosi na sesiju s Rogerom Santillijem kada je postavljeno ovo pitanje:

Datum sesije 27. svibanj 1995. godine:

P: (RS) Je li gravitacija ?estice antimaterije u polju materije privla?na ili odbojna?

O: Odbojna kada se o njoj promišlja na na?in koji je paralelan vašem prou?avanju, ali kao što smo mi aludirali u prethodnom odgovoru, više stvarnosti je uklju?eno, pored one s kojom ste vi najviše upoznati.

--------------------

(Ark) Pitanje je, dakle, da li ?estice antimaterije padaju dolje ili idu gore. Odgovor je da su odbojne, ali to nije potpun odgovor. Ali ono što želim pitati... jer ako je to slu?aj, moramo nešto napraviti s Einsteinovom teorijom gravitacije, jer bi, prema njegovoj teoriji, sve slijedilo istu putanju; ali ovdje, moramo napraviti nešto s Einsteinovom teorijom, i ideja koja je nedavno predložena zove se bimetri?na teorija gravitacije. Postoje kao dvije geometrije...

O: Ohoalo dufile of board (besmislica, guglanje ne daje rezultat za Ohoalo, a ne postoji rije? dufile, op. prev.)

P: (L) Šta je to bilo?

(Ark) Šta?

(L) Pojma nemam, mislim da je bolje da postaviš svoje pitanje koncizno.

(Ark) Dakle, moje pitanje je: Da li su ovaj rad o antigravitaciji Sabine Hossenfelder, i još jedan našeg prijatelja Jean-Pierrea Petita, više-manje iste tematike, jesu li ove ideje više-manje to?ne?

O: Idu u pravom "smjeru".

P: (L) Veoma smiješno.

(Ark) Okej, dakle nisam dobio odgovor. A trebalo bi da sam koncizan, tako da odustajem.

(L) Postavi sljede?e pitanje! Podijeli svoje pitanje na dijelove.

(Ark) Dijelove.

(L) Budi precizan.

(Ark) Da li je bimetri?na teorija gravitacije to?na?

O: Poprili?no, ali ju možeš proširiti i unaprijediti.

P: (Ark) Tako sam i mislio. U biti je to?na, ali je moram unaprijediti. Hvala. Završio sam.

(L) Okej, imamo veoma važno pitanje o Arkovoj šilterici. Nedavno smo doživjeli veoma ?udan incident s Arkovom najdražom šiltericom. Da li i dalje imamo dvije kape?

(Ark) Mislim da da. Nisam danas provjeravao .

(L) Uglavnom, odjednom se pojavila druga šilterica. Pri?a ide ovako: prije otprilike 21 godinu, željeli smo saznati koje su naše krvne grupe kako bi mogli eksperimentirati s prehranom prilago?enom krvnim grupama. Dakle, Ark i ja smo otišli do lokalne transfuzijske klinike na Floridi kako bi dali krv jer ti odrede krvnu grupu. Obavili smo to, Ark se skoro onesvjestio, pa nikad više to nije radio, a ja sam samo jednom otkad smo došli u Fancusku. Na kraju toga, imali su sitne darove za muške ili dame: Ark je dobio šiltericu na kojoj je pisalo “FBS”, i ispod toga “Transfuzijska služba Floride” (Florida Blood Services u engl. izvorniku, op. prev.). Mislim da sam ja dobila nešto poput nov?anika kojeg staviš oko svog struka.

Godine su prošle; šilterica je Arku najdraža jer je to?no prave težine i svjetle boje. Gdje god ide, sa sobom nosi tu šiltericu. Nosio ju je sa sobom kada smo prije nekoliko godina otišli u Italiju, i odletila mu je s glave kad smo se vozili turisti?kim autobusom, pa je Joe zamolio voza?a da zaustavi autobus i istr?ao na ulicu da pokupi kapu. Neki nepoznat ?ovjek ju je pokupio i dotr?ao do Joea, i Ark je dobio svoju kapu natrag. Od onda jako pazi na nju.
Prije otprilike tri tjedna, Ark je s PoB otišao do trgovine i banke s njenim autom. Kada se spremao i?i, nije mogao na?i svoju šiltericu, pa je otišao do ormara i našao je na polici. Kada se vra?ao iz trgovine, ostavio je šiltericu na sjedalu PoB-ovog auta. Malo kasnije, odlu?io se provozati biciklom, i dok je pripremao svoj ruksak, izvadio je iz njega svoju kapu i stavio na glavu. Otišao se provozati biciklom, vratio se, stavio šiltericu na svoj stol. Nešto kasnije, PoB mu je donijela njegovu šiltericu iz njenog auta. I eto ih, dvije FBS šilterice. Identi?ne, osim što je jedna bila mrvicu ?istija od druge, a prljavija je imala malu krvavu mrlju na unutrašnjoj traci nastalu kad je prije nekog vremena glavom udario u gredu.

E sad, ono što treba u potpunosti razjasniti: nikad nije postojalo više od JEDNE šilterice. To je apsolutno i posvema sigurno; nema sumnje, nije upitno. Nikad nije dobio više od jedne; vodila sam ra?una o njegovim šeširima i sli?nim stvarima preko 20 godina i mogu vam jam?iti, postojala je samo jedna FBS šilterica. On zna da postoji samo jedna i Joe se maksimalno potrudio da spasi tu vražju stvar u Rimu jer je Arku bila najdraža, i nikad više ne bi mogao nabaviti drugu.
Tu nas nekoliko ima super njuh i pomirisali smo šiltericu, i obje mirišu na Arka. Jedina prepoznatljiva razlika jest zakovica na jednoj od njih koja je mrvicu pomaknuta u odnosu na centar. Apsolutno su identi?ne u svakom pogledu.

Ali sada postoje dvije šilterice.

(L) Dakle, želim pitati: kako smo dobili dvije šilterice?!

O: Spajanje vremenskih linija.

P: (L) Dakle, kada imate spajanje vremenskih linija, to je nešto poput dvije vremenske linije koje su išle uzduž… Je li to poput spajanja vremenskih linija, ove vremenske linije s onom iz prošlosti?

O: Djelimi?no.

P: (L) Kada imate spajanje vremnskih linija, da li to zna?i da je spojena vremenska linija sada ja?a vremenska linija od dvije zasebne vremenske linije?

O: Da!

P: (Ark) Dakle, to je dobro?

O: Da.

P: (Joe) Nabavi još jednu! [smijeh]

(Ark) Želim pitati da li je ovo spajanje vremenskih linija bilo rezultat ne?ega?

O: Trenuta?ni doga?aji pozitivne prirode.

P: (L) Dakle, drugim rije?ima, pa... Samo sam imala nekakav osje?aj... Mrzim što ?u ovo re?i, ali ?ini se da je prekidanje nekih iscrpljuju?ih obiteljskih veza povezano s ovim doga?ajem.

O: Da.

P: (L) Jednostavno mi se zdravlje pogoršavalo zadnjih nekoliko godina jer sam davala svu svoju energiju kako bi pomogla ljudima do kojih mi je stalo. I onda sam shvatila da to ne mogu više raditi; jednostavno ne mogu. Znala sam da ako nastavim, da ?u umrijeti prije nego što dovršim ono što radim. Ali to je tako teško napraviti; kao da ti se srce kida kako bi jednostavno reklo “dosta”. Tek sam poslije shvatila da sam davala svu tu energiju jer me se manipuliralo osje?ajem krivnje.

(Joe) I baš toga dana se pojavila druga šilterica, pristigle su vijesti koje su dovele do zaklju?enja te situacije.

(L) Da, baš tog dana se pojavila šilterica.

O: Da.

P: (L) Dakle, to je gotovo kao da nam se ukazala simboliku toga svega. 

(Joe) I to je bila pozitivna stvar za svakoga.

(L) Dakle,  Arky je dobio drugu šiltericu. Kapa je nešto poput krune, je li tako? [smijeh]

(Artemis) Oni žele nešto re?i…

O: Jednom smo ukazali na to da je ponašanje ljudi na razini masa odraz kozmi?kih uvjeta. Sad je doba kada svi moraju biti dodatno oprezni. Tako?er smo ukazali na to da su OPS snage u potpunosti svjesne proro?anskih obrazaca i mijenjati ?e i izvrtati kako bi obeshrabrili i uspavali one kod kojih oprez popušta. Zamjetite okruženje ljudi i pokušajte zamislite što to gore predstavlja!!

P: (Joe) Pa, šta se doga?a s ljudskim okruženjem?

(L) Jednostavno šizi!

(Joe) I šta to gore predstavlja?

(Pierre) Kaos.

(Andromeda) Ludnica! Velika ludnica!

(PoB) Kozmi?ka ludnica!

(L) Pa, trenutno, to je poput…

(Artemis) Mislim da žele re?i nešto više.

O: To je poput pri?e o mudrim i budalastim djevicama koje smo spominjali. Još jedna paralela bi bila pri?a o Isusu u Getsemanskom vrtu. Koga ?e se zate?i kako spava?

P: (L) Pa... Dakle, koju važnu pouku treba izvu?i u ovom slu?aju?

O: Razmislite o odnosu izme?u ve? spomenutih proteinskih antena i vaše stvarnosti. To odre?uje tko ste i što vidite.

P: (Pierre) Da li to zna?i da su u tom razdoblju kaosa, OPS bi?a višeg denziteta su zauzeta zra?enjem ljudskih bi?a i…

O: Ne. To zna?i da bi se osoba trebala baviti uskla?ivanjem antena s kozmi?kim svrhama. 

P: (L) Dakle...

(Joe) Prethodni odgovor je bio da je izvrtanje i iskrivljavanje…

O:  Postoji podudaranje izme?u budu?e i sadašnje frekvencije.

P: (L) Zna?i, tvrdite da bi se sada trebali brinuti za naše antene i ostalo jer to je naša trenutna frekvencija, i to je ono što odre?uje našu budu?nost. Trebali bi uskladiti našu trenutnu frekvenciju s kozmi?kim svrhama kako bi taj budu?i ishod bio poželjan? 

O: Da.

P: (Artemis) Na neki na?in, mi smo ono što ?emo biti. Dakle, to zna?i da sada moramo biti ono što ?emo biti tada.

(L) Dobro, to dovodi do mog pitanja.

(Andromeda) Svi putevi... [smijeh] ...vode do pitanja!

(L) Kakve vrste praksi, razmišljanja, ponašanja, ili ?ega god, nam zapravo pomažu u našim životima kako bi se zaštitili od hiperdimenzionalnog manipuliranja ili šteti koje mogu naškoditi našoj frekvenciji ili zamutiti stvari? Na primjer, ovdje sam zapisala što katolici rade: molitva, ispovijed, sakramenti, terapeutski rituali, blagoslov objekata, takve stvari. To je ono što rade kako bi zaštitili svoju pastvu. Propisano im je sedam sakramenata i sve te skupa stvari. Znamo da to nije nužno sve što je potrebno kako bi u potpunosti funkcioniralo, ali nije loše, i zasigurno su bili na dobrom putu vezano za neke stvari. Ne?u sve to eliminirati u ovom slu?aju. Dakle, ono što želim znati jest koje su dobre, korisne, zaštitne prakse?

O: Napravila si promišljeni popis, pa je, molim te, pro?itaj!

P: (L) Pa, u redu... Napravila sam popis.  Da bi se zaštitio od hiperdimenzionalnih manipulacija i štete, rekla bih da je jedna od osnovnih stvari izbjegavanje distanciranja.

O: Da.

P: (Artemis) I nemojte hraniti negativne misli.

(L) Da, ako se distanciraš, onda živiš fantaziju, pod broj jedan, što zna?i da ne obra?aš pažnju na stvarnost. Pod broj dva, imaš negativne misli i upuštaš se u još više negativnih misli. To mi se ?ini kao jedna od najvažnijih stvari. Jesam li u pravu?

O: Doista!

P: (L) Okej. Sljede?e je prehrana. Ako je tvoja prehrana bezvezna i u sebe stavljaš sve te kemikalije zbog kojih su OPS snage izmanipulirale svoje predstavnike na Zemlji kako bi ih stavili u i na našu hranu kako bi nas otrovali, to se može uvu?i i poremetiti naše proteine i poremetiti naše antene. Dakle, prehrana bi bila druga stvar, je l’?

O: Da!

P: (L) Okej. Što se ti?e prehrane, zapisala sam pridržavanje redovitog rasporeda, koliko god je mogu?e, te uravnotežavanje crijevne flore... i sli?ne stvari. U redu, sljede?a stavka na mojoj listi je: dijeljenje dojmova i onoga što nas tišti.

O: Bitna stavka! Tako puno ljudi oklijeva dijeliti svoja razmišljanja, utiske, brige, strahove, itd. To dramati?no mijenja unutrašnji krajolik, i ?ak može ugasiti receptore, tako da si više podložan OPS manipulaciji misli i osje?aja mehani?kim putem. 

P: (Artemis) Dijeljenje je VEOMA važno.

(Joe) Pod mehani?kim sredstvima podrazumijevate?

(L) Mehani?ko bi zna?ilo putem kemikalija, zra?enjem, itd... Dakle, želite re?i da nali?je ovoga, sami ?in komuniciranja, ili zajednica s drugima, ili dijeljenje, može ustvari pomo?i da nadi?emo ta uplitanja putem mehani?kih sredstava ?

O: Da.

P: (Artemis) Ako ne dijelite, vi ustvari imate unutrašnji dijalog s jednoumljem. Vi ustvari ne dobivate nikakvu povratnu informaciju, ili podatke, ili perspektivu. I onda je veoma lako utonuti u negativna razmišljanja. 

(L) Da, dobra poanta: ako ne dijeliš, podložan si jednoumlju! Ako sve zadržavaš u sebi i ne otvaraš se, ti si podložan jednoumlju. Tada si podložniji OPS manipulacijama i manevriranju.

(Andromeda) I ništa ne može pomo?i da se to ispravi.

(L) Da. Dakle, sljede?a stvar na mom popisu je: iskupiti se, kada je to mogu?e, osobi kojoj smo u?inili nažao, a kad nije mogu?e, iskupiti se za to negdje drugdje. Svjesna sam da postoje situacije u kojima se jako, jako kaješ, a jednostavno nije prakti?no iskupiti se, ili bi to samo pogoršalo situaciju. Stoga, mislim da bi u tim okolnostima trebalo...

(Artemis) ... tražiti iskupljenje pomažu?i drugima.

(L) Da, iskupiti se tako što ?eš davati svemiru i drugima u potrebi. Mislim na to u smislu misli, vremena, energije, bilo ?ega.

O: Da.

P: (L) U redu, dobro, to i nije baš goru?e pitanje, ali je dobro. Naredno pitanje koje imam se ti?e o?uvanja energije kako se ne bi hranila OPS dinamika.

O: Opet važno pitanje i jedno od najtežih, jer OPS koristi mnoge trikove i zamke da usisa ljude u negativnu dinamiku kako bi postali hrana.

P: (L) Kada postaneš hrana, naravno, hraniš OPS stranu i osnažuješ ju ne samo u odnosu na vlastitu najve?u korist, nego tako?er suprotno najve?e koristi samog OPD. ?ini mi se da je to donekle poput psihopatije. Isprobavaju sve vrste blefova, i opa?ina, i svinjarija, i tako dalje. Kada si snažan, snažan, snažan, bez obzira na sve razli?ite vrste groznih postupaka ili tretmana od strane, recimo, psihopata, zadnji o?ajni?ki pokušaj, kada znaju da te ne mogu izmanipulirati na bilo koji drugi na?in, jest nabacivanje osje?aja krivnje. Poti?u u tebi osje?aj krivnje. Osje?aj krivnje ili sažalijevanja nad njima je poput... u suštini postaje hrana.

O: Krivnja je u suštini veoma egoisti?na stvar izrazito prikrivene prirode.

P: (L) Šta to zna?i? Da li to zna?i da...

(Pierre) To zna?i da je žrtva sva slaba i bijedna i…

(L) I to ?ini da se TVOJ ego osje?a dobro, kao da može ispuniti njihove želje i potrebe.

(Artemis) Ili se osje?ate kao da suosje?ate. To je poput lažne empatije, skoro.

(Pierre) I ?esto onaj koji kreira to sažaljenje oko sebe, u suštini, to radi njegov ego. Tako se hrani.

(L) Za njih je to hranjenje ega, i kad popustiš njihovom nabacivanju osje?aja krivnje, prije svega hraniš OPS dio njih. Zatim, pretpostavljam, hraniš vlastiti ego u sebi jer se osje?aš poput spasitelja, ili kao da si potreban, ili kao da ?eš nešto dobiti. To je ta dinamika ženskog vampira! Siro?e. “Ako mogu spasiti tu osobu ili napraviti ono što oni žele, ili trebaju, ili što god, onda ?e biti ne?ega za MENE!”

(Pierre) I ova rasprava sugerira da smo dugo vremena proveli razgovaraju?i o tome koliko je važno sagledati stvarnost onakvom kakva ona jeste. Ali ovaj razgovor mi
sugerira da je, povrh misli, veoma važno imati prave osje?aje prema pravoj osobi u pravom kontekstu. Jesam li u pravu?

O: Da.

P: (L) U redu, ajmo pre?i na sljede?u stvar na mom popisu. Sljede?e je... Stavila sam to na popis, ali ne znam da li bi to trebalo biti tamo. Mislila sam da je to nešto što bi moglo biti korisno: povezivanje s precima i štovanje sveta?ke vrste osoba u petom denzitetu radi zaštite. Mislila sam kako bi to moglo donekle biti korisno. Mislim da bi ljudi trebali saznati imaju li kakvih predaka, ili preminulih ro?aka, ili nekih koji su bili dobri i pošteni ljudi, s kojima se može mentalno pri?ati ili komunicirati pišu?i im pisma, ili komunicirati putem snova, i tražiti od njih zaštitu. 

O: Da.

P: (Ark) I ako ne možete prona?i svoje pretke, morate prona?i tu?e.

(L) Pa, to je istina. Možeš se povezati s nekim tko ima dobre pretke, i njihovi preci postanu tvoji preci obzirom da imate zajedni?ku stvarnost. Otvaraš se, i dijeliš svoje brige i nevolje. Dobri preci bilo koje grupe ili bilo koje osobe u grupi na neki na?in postanu dobri preci ostalih ?lanova grupe.

(Pierre) I ovdje si spomenula ne SVE tvoje pretke – samo one dobre. Isto je istina za sveta?ke pojedince. Mislim da bi ljudi trebali biti svjesni da postoje brojni sveci koji nisu bili sveci, te drugi ljudi koji su bili ocrnjeni, a koji su zapravo bili dobri.

(L) Postoje sveci koji su proglašeni svecima, ali nisu zapravo bile pretjerano dobre osobe. I zatim postoje drugi sveci koji su zaslužili tu titulu. To je dobra tema za raspravu… ne za raspravu s Kasiopejcima, nego prije za raspravu me?u ljudima. Još nešto za što sam mislila da bi bilo korisno za ljude, a to je vo?enje netom preminulih. Ako u tvom krugu poznatih ili grupi, ili ?emu god, postoji netko tko prolazi kroz proces prelaska, ili je nedavno prešao, mogao bi na neki na?in pomo?i vode?i ih kroz stvarnost na koju možda nisu naviknuli (o?igledno), ali uglavnom zbog njihovih na?ina razmišljanja tijekom života. Tako puno ljudi u ovom materijalisti?kom svijetu misli da ne postoji zagrobni život ili drugi svijet. Kada tamo stignu, ne znaju što da rade! ?ak ne shva?aju tko ili što su, ili kuda da idu. Da li je ta dobra?

O: Da, ali za odre?ene ljude, o?igledno.

P: (L) To nije nešto što bi svi trebali raditi. Ali ako imaš voljenu osobu koja umire, definitivno ne?e odmo?i ako se s njima iskreno popri?a o procesu kroz koji prolaze i što mogu o?ekivati. Još nešto što sam stavila na popis jest da kada se nalazite u grupi, ili u konkretno našoj vrsti grupe, jedna od stvari koje smo oduvijek probali koristiti, kako bi upoznali ljude s punom svjesnoš?u svoje stvarnosti, je ono što zovemo zrcalom. U nekim slu?ajevima, radi se o jako delikatnom procesu. U drugim, donekle je neugodno. Pa, NIKAD nije ugodno. Osim ako nisi dosegnuo razinu na kojoj ti netko kaže da si zeznuo, a ti iskreno možeš odgovoriti sa “Oh, hvala ti što si mi rekao!” No gotovo nitko to ne radi iskreno, jer nije tako jednostavno ili lagano poput izgovaranja tih rije?i. Dakle, ?ini mi se da taj proces kojemu se podvrgavamo je neka vrsta inicijacije. Da li je to jedan na?in…

O: Da, ali s time se treba pažljivo postupati obzirom da velik broj ljudi nije spreman za takav napredan rad.

P: (L) Oh, i ima jedna stvar koju sam zapisala pri dnu popisa. Pretpostavljam da ide uz prehranu. U?inilo mi se da je pametno postiti jedan dan tjedno.

O: Naizmjeni?ni post je dovoljan.

P: (L) Okej, dakle molitva je o?igledno korisna. Ima li još nešto što mi je promaklo?

(Chu) Zajedni?ko pjevanje.

O: Da! Nešto što ste shvatili u posljednje vrijeme, kao što je Chu upravo sad rekla!!

P: (L) Zajedni?ko pjevanje – i mora biti pjevanje pravih pjesama. Eksperimentirala sam s tim neki dan kad smo imali karaoke, samo da vidim kako ?e ljudima i?i kad po?nu s odre?enim pjesmama i onda pre?u na druge razine. Svima je dosta dobro išlo, mislim. Svima je to bilo dosta ugodno. Mislim kako bi moglo biti korisno pjesme odre?enog tipa poredati kako bi se pjevale odre?enim poretkom. Onda, da svi širom svijeta pjevaju iste pjesme, da li bi to bilo poput limbi?kog povezivanja?

O: Da!!

P: (L) Dakle, pretpostavljam da smo prošli kroz sve. Pa, imam proricanje na popisu… Za svakodnevnu upotrebu koristimo I Ching, i mislim da masa ?lanova grupe rade isto. Mislim da smo to pokrili. Jednu stvar koju sam zapisala ovdje na moj mali popis jest da je apostol Pavao popisao stvari koje treba izbjegavati, i zatim stvari kojima se treba intenzivnije baviti. Poroci koje je naveo, stvari koje treba izbjegavati, su: blud, razvratnost, mržnja, svadljivost, ljubomora, bijes, sebi?nost, nesloga, zavist, opijanje. Pa, to je sve dosta uobi?ajeno. Mislim da je to dobar polazni popis i može se primjeniti na razli?ite na?ine ovisno o svojim okolnostima. Onda je naveo vrline: ljubav, sre?a, mir, strpljenje, ljubaznost, dobrota, vjernost, blagost, samokontrola. Samokontrola, donekle je interesantno što je on to stavio na taj popis. I: bez sujete, bez me?usobnog provociranja, i bez zavisti. Onda je dodao na kraju svog popisa, “kako ?eš sijati, tako ?eš i žnjeti”, i “ne dopustimo umor i malodušnost.” Dakle, mislila sam si kako su to dosta pozitivne stvari za promisliti.

O: Najvažnije je zapamtiti dio o “sijanju” u kontekstu ove diskusije.

P: (L) Oh, mislite na naše antene i kako naše antene odre?uju našu budu?nost. Kako siješ, tako ?eš i žnjeti. Dakle, ako ne vodiš brigu o vlastitom unutrašnjem svijetu i neposrednom svijetu koji te okružuje u smislu tvoje grupe i tvojih veza, i tako dalje, zeznut ?eš svoju antenu i onda ?eš imati lošu budu?nost jer ?e tvoja antena privu?i loše stvari. Da li na to mislite?

O: Da.

P: (Artemis) U suštini, predostrožnost je jako bitna.

(L) Da. Okej, ajmo napraviti kratku pauzu.

[PAUZA]

(L) I, je li nekome sada palo na pamet kakvo pitanje?

(Chu) Još jedna stvar je prakticirati Eiriu Eolas zajedno, i kristali, i ostalo. Ali to se ve? radi.

(L) Da, razmišljala sam što bi trebalo dodati. Pa, ajmo pitati...

O: Doista, to su važni dijelovi procesa samouskla?ivanja.

P: (L) Okej. Dakle, postoji li nešto što nemam na popisu, a da bi trebalo biti na popisu?

O: Ne kao takvo.

P: (L) Pretpostavljam da možemo proširiti ako smatramo da treba. Uglavnom, postalo je o?igledno da je dugi, razvu?eni proces prolaska kroz Val… Ho?u re?i, da, vidimo da je vrijeme sve nenormalnije, vidimo da je ?ovje?anstvo sve nenormalnije, pove?an je broj meteora, potresa, vulkanskih erupcija, i svih tih stvari. Ali ?ini mi se da, jer nam se te stvari postupno doga?aju i onda postaju uobi?ajene, ljudi po?inju misliti da se zbilja ništa ne doga?a. Mogu?e je da misle da ne može biti gore od ovoga, da se zbilja ništa ne?e dogoditi. Vidim to posvuda. No drevna proro?anstva tvrde da je prelazak u novu stvarnost poput žene koja se pora?a. Na po?etku imaš manje bolove, i onda naposljetku dosegneš to?ku u kojoj je sav taj proces pora?anja koji je divlje neuredan i orgazmi?an. Upravo sada, ?ini se kao da se nalazimo unutar tog dugog razdoblja tijekom kojeg se ljudi navikavaju na kaos. I misle, “Pa dobro! Ovo nije tako strašno. Ako je ovo najgore što može biti, jednostavno ?u normalno živjeti.”

(Pierre) Još jedna stvar koja pripomaže toj normalizaciji kaosa jest da evolucija nije linearna. Nije kao da imaš 10 tornada, onda 15, onda 20. Ponekad postoje mirna razdoblja. Pa to pripomaže željnom razmišljanju.

(L) Da. To funkcionira na taj na?in. Pretpostavljam da se zato ljude lako odvede na stranputicu, ili ih se navu?e da misle da se stanje ne?e pogoršati, pa da mogu nastaviti i živjeti normalnim životom. Pretpostavljam da bi na neki na?in MOGAO živjeti normalnim životom... i poti?emo ljude da rade što se da u svijetu, dok god ih to ne demoralizira i uljuljka u samozadovoljstvo i san.

O: Jednu stvar treba razmotriti: da li se kod takozvanog “normalnog života” radi o OPD ekspanziji ili OPS kontrakciji? 

P: (Artemis) To ovisi o perspektivi osobe. Normalni život za normalnu osobu je, pretpostavljam, više OPS.

(L) Pa, mislim da je najve?i problem za neke ljude, koji pokušavaju živjeti normalnim životom, da kada to rade, okruženi su drugim ljudima koji jednostavno pokušavaju živjeti normalnim životom u skladu s materijalisti?kom paradigmom. To ih zna onemogu?iti da se otvore, komuniciraju, dijele, i rade sve stvari sa spiska kojeg smo napravili. Ne mogu zapravo to raditi s ve?inom ljudi u njihovom svijetu jer ve?ina ljudi nije uskla?ena na taj na?in. Stoga budu pod utjecajem konfluencije, kako je Mouravieff rekao. Postaju sve manje i manje budni i svjesni, i njhove antene se isklju?e. Privla?i ih neka vrsta OPS crne rupe.

(Joe) Govore si, naravno, da tako ne?e biti.

(Ark) Htio bi komentirati. Mislim da u velikoj mjeri ne znamo zapravo što se doga?a oko nas. Kad god idem van, vidim što ljudi rade, svi ti mladi ljudi su jednostavno ovakvi [oponaša hodanje i piljenje u smartphone koji je u njihovoj ruci]. To je njihov normalni život!

(L) S mobitelima u njihovim rukama. Ili slušalice u njihovim ušima, isklju?uju se od interakcije s drugim ljudima.

(Ark) I to je normalan život. Normalni život uop?e ne postoji!

(Joe) Tako je.

(L) Zna?i i?i prema takozvanom normalnom životu zapravo zna?i i?i prema abnormalnom životu. Jedino mjesto gdje možeš imati istinski normalni život jest ono koje se nalazi u grupi ljudi koja istinski traga za rastom i promjenom...

(Chu) To je pitanje koje ljudi trebaju postaviti. Ima ljudi koje te ideje o normalnom životu dovode u iskušenje. Trebali bi se prisjetiti i zapitati je li normalan svijet u kojem žele živjeti? NIJE normalan. Što god sad zamišljaju je romanti?na predodžba kakav je svijet zapravo, ali nije takav.

(Joe) To je onaj sindrom, tu?e je sla?e. Sve što trebaju napraviti jest pogledati svijet oko sebe, i onda se prisjetiti života kojeg su živjeli prije nego što su se upustili u pokušaje rasta, i razvoja, i uskla?ivanja antene.

(Scottie) Ne sje?am se je li to bio Gurdjieff, ili tko god, ali postoji ona izreka da kad se jednom “probudiš”, nije mogu? povratak u prethodni “normalni” život. Nije da to ne možeš. Možeš! Ali po kojoj cijeni? Uvijek se mora platiti danak. Pa je ?ak gore do samog romantiziranja, barem u nekim slu?ajevima.

(Joe) Što se duže ljudi upuštaju u rad kako bi postali stvarni, i shva?aju?i što je zapravo rad, sve manje se sje?aju i više romantiziraju život koji su prije živjeli.

(Chu) Tako jako ih privla?i.

(Pierre) I vezano za ovo što je rekao Ark: to je njihov život. Lice koje pilji u ekran. To je interesantno zajedno s tim što smo rekli o tome kako voditi zdrav život i otkloniti utjecaje OPS na nas. Zamislite antene osoba koje to rade i loše se hrane...

O: Davnih dana smo jako upozorili na elektroni?ke ure?aje!

P: (Pierre) To je doseglo razinu epidemije. Ve?inu toga što smo, i što vidimo, i što mislimo, definira naša sposobnost prijem?ivosti koju, u suštini, definiraju proteinske strukture, mi smo u suštini prijemnici. Zamisli što bude kad zasitiš prijemnik s destruktivnom radijacijom koja dolazi iz sprava? Mora da se radi o gozbi za OPS.

(L) I ako nemaš grupu s kojom bi mogao pri?ati o svemu kako bi se pokušao tome suprotstaviti i iznijeti stvari na vidjelo... Ako nisi u poziciji u kojoj možeš izlaziti na kraj s nekim stvarima vezanim za tvoju prehranu, i redovan raspored, i zahtjeve kojima si izložen, i tako dalje, u ovoj stvarnosti si gotov! Da li još netko ima kakva pitanja?

(Pierre) Htio sam pitati vezano za Notre Dame u Parizu? Da li se radilo o nesretnom slu?aju?

O: Ne.

P: (Pierre) E sad, ima dosta teorija zavjera o tom masivnom projektu vezanom za nekretninu, zara?ivanju novaca, itd. Što je bio osnovni motiv za taj palež Notre Damea?

O: Uništenje simbola: naša Gospa Majka, tj. Zemlja.

P: (Pierre) Primjetio sam da ?esto za te false flag operacije postoje unaprijed pripremljene teorije zavjere za mase. Ovdje je novac teorija zavjere. Radi se o tome da se treba do?epati nafte, izgraditi ušminkane zgrade. Ali zapravo, iza toga, stvarni po?initelji rade na dubljim stvarima poput simbola, ideologija, osje?aja.

(L) Simboli su tako važni. Kao u filmu O za osvetu. Pri?ao je o Parlamentu kao o simbolu.

(Chu) Radi se o kolektivnom nesvjesnom. I kako su to napravili? Da li se radilo o termitu, ili ?emu?

O: Normalni zapaljivi elementi. Nije bilo potrebno više od toga.

P: (L) Neka vrsta katalizatora. I zatim se nalazi na takvom mjestu da je vatrogascima otežan prilaz, i bilo je odugovla?enja. Dakle, je li mogu?e da su OPS snage kontrolirale umove i duše ljudi koji su bili uklju?eni u podmetanje požara i gašenje požara?

O: Da!!

P: (L) Okej, još neka pitanja?

(Pierre) Ali nije se radilo o normalnom stanju uma gra?ana...

(L) Ne, radilo se o kontroliranim pojedincima.

(Pierre) Izoliranim pojedincima, ili organiziranoj obavještajnoj grupi?

(L) Rekla bi da se vjerojatno radilo o onome što nazivamo kripto-geografskim faktorom koji djeluje na masu ljudi.

(Pierre) A ne Mossadu?

(L) Mislim da se ne mora uvijek raditi o Mossadu.

(Pierre) Osje?aj je kao da se u ovom slu?aju radi o ne?emu izrazito kabalisti?kom. Krš?anstvo je stari neprijatelj.

(Joe) Ako se radi o društvenom inžinjeringu, ako se radilo o pokušaju utjecaja na um masa uništenjem jednog od simbola, to bi odgovaralo...

(Pierre) Ajmo pitati: tko je to izveo?

O: Nije se radilo o jednom entitetu. Vatru je podmetnula izmanipulirana grupa muslimana.

P: (L) I tko je manipulirao grupom?

O: Vaša omiljena OPS agencija.

P: (Joe) Mossad?

O: Da.

P: (Pierre) Da.

(Joe) U suštini, radilo se o teroristi?kom napadu.

O: Da.

P: (Joe) Isti modus operandi: masa izmanipuliranih muslimana.

(Pierre) Ali ovaj put, za razliku od sli?nih scenarija, mediji nisu odmah upirali prstom u neke muslimanske teroriste. To bi bila savršena prilika da se dodatno demoniziraju muslimani i osnažuje sukob civilizacija. Zašto nisu javnosti ponudili muslimansko žrtveno janje?

(L) Pa, ako slu?ajno nisi primjetio, u posljednje vrijeme nisu to tako radili, nakon nekoliko zadnjih muslimanskih incidenata poput napada na redakciju Charlie Hebdo i Muhammeda Meraha, sve se preokrenulo! Sada su muslimani potla?eni! Oni su ugrožena vrsta!

(Joe) Agenda, tijekom zadnjih nekoliko godina, je bila stvoriti u umovima krš?ana na Zapadu predodžbu kako su muslimani zli teroristi. I onda kad god se programirani ljudi podignu na noge i kažu, “muslimani su zli! Ne želimo ih ovdje!”, manipulatori im govore da su zli rasisti i da bi trebali zašutjeti. Dakle, ljudi su ve? donekle pretpostavili da se radi o muslimanima...

(L) Doveli su ih u tu situaciju zbog kognitivne disonance.

(Pierre) Dakle, programirani su da razmišljaju u okviru tih misaonih obrazaca, pa žrtveno janje nije potrebno.

(Joe) Bilo je tako puno raznih doga?aja koji su okruživali požar Notre Damea, vezanih za požare drugih krš?anskih crkvi ili napade. Bilo je dosta sugestija da su muslimani to radili.

(L) Izmanipulirali su stvari do te to?ke da se krš?anstvo u suštini može demonizirati i uništiti, nakon što su ve? izmanipulirali krš?ane da misle kako su muslimani teroristi. Pa su sada negativci što misle na na?in na koji su izmanipulirani da misle. U suštini su se doveli u poziciju da ih se izlaže uništenju.

(Chu) To je, ajmo re?’, izrazito zao na?in za ?initi ljude ludima.

(L) To je podmuklo. Koliko ja vidim, islam i judaizam, kako se danas prakticiraju temeljeni na onome što je Israel Shahak napisao, oni su najbliže materijalistiškom sotonizmu što sam ikad vidjela. A ni ne opravdavam krš?anstvo, ali postoje neke temeljne stvari vezane za krš?anstvo koje su istinski dobre i dobronamjerne.

O: Da.

P: (L) Ako bi se ljudi mogli vratiti izvornom paleokrš?anstvu, onda bi svijet bio druga?iji. Ali sigurno ne?eš to posti?i pomo?u materijalisti?kog darvinizma.

(Pierre) Ali kad gledaš na povijest s prili?ne distance, imam osje?aj da je temeljna dinamika ta: uništenje krš?anstva. I sve što danas vidimo...

O: Što predlažete, na koji na?in mogu uništenje krš?anstva u?initi mogu?im?

P: (L) Pa, upravo time što rade. Postaviti opoziciju i onda braniti protivnika kao ugnjetavanu manjinu.

(Joe) Poanta je u tome... Ho?u re?i, u glavi ti je da ?e se dogoditi neka vrsta sukoba civilizacija, ali ?ini se da nije u tome poanta. Ako uzmeš u obzir današnje društvene mreže, dosegnuli smo to?ku gdje se krš?ani optužuju da su u suštini atavisti?ki rasisti i nazadni lu?aci. Kada oni...

(Artemis) Mislim da žele nešto re?i...

O: To je cijelo vrijeme bio plan. Pazite se! To se ostvaruje i samo oni koji ostaju budni i svjesni se mogu snalaziti. OPS snage su odlu?ne uništiti svjesnost i mogu?nost sijanja nove stvarnosti.

P: (L) Dakle, tvrdite da – i pretpostavljam da ste to prije rekli – da je važnost uskla?ivanja antena grupe ljudi, važnost održavanja budnosti i svjesnosti, da je to zato što onda postaješ prijemnik kreativnih energija?

O: Da, da, da!!!

P: (Joe) Da li je slu?aj da ljudi koji imaju odre?enu svjesnost, koja je ekvivalentna informacijama, ili idejama, ili predodžbama o svijetu koje se nalaze u njihovom umu, da to doprinosi gra?evnom materijalu  nove stvarnosti?

O: Nije da ?e biti spašeni oni koji ustraju do kraja, nego da ?e oni koji ustraju do kraja spasiti druge. Vaš je izbor biti me?u onima koji biraju biti dijelom predvodnice nove stvarnosti!!!

Pozdrav.

(L) Dakle, to je, u suštini, namijenjeno svima koji ?itaju ovu sesiju.

(Andromeda) Nije poanta samo kako preživiti ili ustrajati.

(L) Nego kako preživjeti i služiti drugima!

KRAJ SESIJE

Preveo: Ivan Novak