Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-2018-08-11

 
Datum sesije: 11.08.2018.Laura, Andromeda i Artemis za plo?om

Prisutni: Pierre, Joe, Chu, Ark, Possibility of Being, Scottie, Niall, Noko the Wonderdog, Princess Leia

Pitanje (P): Laura (L) Danas je 11. kolovoz 2018. [Pregled prisutnih] Halo, halo!

Odgovor (O): Megijia od Kasiopeje pozdravlja!

P: (L) Pa, mislim da želim po?eti s ne?im o ?emu smo Chu i ja razgovarale prije nekoliko dana. Pri?ala sam joj o kratkoj raspravi koju sam imala s Beauom, i onda smo raspravljali o ?injenici da se ?ini kako je sve u ovom trenutku grozno. Pitali smo se zašto nas toliko uznemirava ta vrsta ludosti, i poricanje istine i stvarnosti koja se odvija u današnjem svijetu. Zašto se jednostavno ne možemo tome prilagoditi, razmišljati o poslu, i dobivanju mirovine, i tako dalje. Zašto ne možemo jednostavno sklopiti naše o?i i ne biti toliko pod stresom zbog toga? Znamo biti pod stresom…

(Artemis) Snažna empatija.

O: Snažna empatija plus laži znaju umanjiti individualiziranu dušu.

P: (L) Zna?i, drugim rije?ima, to bi spadalo u obra?anje pozornosti na stvarnost, uvijek i posvuda. Ako ne možeš iza?i na kraj s istinom, prihvatiti ju i djelovati u skladu s njom, postaješ san u prošlosti? I kad postaneš san u prošlosti, to zna?i da prestaješ postojati?

O: Za mnoge, da.

P: (Artemis) Ako imaš snažniju empatiju, imaš ja?i osje?aj dužnosti.

(L) Ali problem je u tome što se, kako je Chu primjetila, stvari odvijaju dosta sporo. Na primjer, 11. rujna znala sam što to zna?i. Pisala sam o tome i rekla da je to po?etak onoga što ?e naposljetku dovesti do potpunog uskra?ivanja ljudskih prava, cenzure, i tako dalje. Kako ste vi znali re?i, kontrola ljudi u svim aspektima njihovih života. Dakle, znala sam to. Ali to je bilo kada, prije 17 godina?! Dakle, bilo je potrebno 17 godina da stvari iza?u na vidjelo, a o?ekivala sam da ?e se dogoditi brže. Iako ste vi rekli da vrijeme ne postoji, za nas ovdje ono postoji na veoma stvaran i konkretan na?in. Tijela stare, vid slabi, energije ima sve manje, blijedi cvat mladosti…

(Artemis) To je poput stihova pjesme…

(L) Znate, ho?emo li poživjeti dovoljno dugo da vidimo kraj predstave? Ho?emo li vidjeti završni ?in?

O: Najvjerojatnije. U odre?enom trenutku biti ?e dosegnuta kriti?na masa nakupljanja energije i stvari ?e se pretvoriti u snježnu lavinu, bez ikakve ironije!

P: (Pierre) Bez ikakve ironije, ali to zna?i da ?e završni ?in zatvoriti ili zape?atiti globalno zahla?enje?

(L) Pa, pri?ali su o tome.

(Joe) To ?e biti jedan od aspekata.

(Andromeda) Po?eti ?e se ubrzavati.

(L) Drugim rije?ima, odvijanje doga?aja ?e se vjerojatno ubrzati i postajati sve lu?e nakon odre?ene to?ke?

O: Da.

P: (L) I doga?aji se ne?e vjerojatno dovijeka vu?i kao što je sada: ova POLAAAAGANA ludost koja pomra?uje um, jednostavno ludost.

(Pierre) Nije linearno.

(L) Pretpostavljam zato što je nelinearno. Poput potresa. Pritisak se nakuplja, i ne znaš kada ?e zatresti, ali kad se to dogodi… Sve ode k vragu.

O: K vragu je dobar na?in za opisati to.

P: (Joe) Op?i kaos je karakterizirao kolapse prethodnih civilizacija. Ljudi su poludili. Obi?no se pretpostavlja da ljudi polude zbog stanja civilizacija koje su u kolapsu, je l’ tako? Ali u našem slu?aju, ljudi lude iako uop?e ne postoje pravi razlozi za ludost. Imaju šta za pojesti, najnužnije imaju. Najlu?i su oni koji se ne suo?avaju sa zna?ajnim neda?ama. Zna?i, skoro kao da se radi…

(L) Ako kreneš prou?avati povijest, saznat ?eš da je zapravo isto: ljudi polude bez pravog razloga, i neki doga?aji bi se odvijali na planeti. I onda bi postajalo sve lu?e i lu?e i lu?e. Kao da su civilizacije i nacije same sebi neprestano škodile.

(Chu) Povijesni zapisi, da li je u njima vidljivo da treba pro?i 40, 50 ili 100 godina prije no što se dogodi kolaps civilizacije?

(L) Da. Rekla bi da je ono što se sada doga?a po?elo vjerojatno 1914., ili možda ?ak pri kraju 19. stolje?a. Zna?i, mi smo zbilja negdje pri kraju toga. Ho?u re?i, bilo je dovoljno nenormalno tamo negdje oko Prvog i Drugog svjetskog rata. I ako kreneš ?itati knjigu Psihopatski bog o Hitleru, u kojoj autor opširno opisuje kako je bilo u Njema?koj prije nego što je Hitler došao na vlast, vidi se gotovo ista stvar: ljudi se jednostavno ponašaju skroz nenormalno!

(Joe) Ludost je, tako?er, stvar perspektive.

(L) Lobaczewski je spominjao “austrijski govor”, stanje uma ili stav koji je potekao iz Austrije. I tamo je zapravo Hitler ro?en. I Jung je bio Austrijanac. I Freud i Kafka tako?er. Filozof Wittgenstein, Erwin Schroedinger, masa jako pametnih ljudi, ali tako?er i neki zbilja ludi.

(Chu) To nalikuje na Kulu babilonsku svaki put kada se dogodi kolaps. Ljudi se po?nu ponašati poput bogova ili si umisle da su bogovi.

(Joe) To je ono što uzrokuje ludost. Samo po sebi, to je ludost.

(L) Htjeli smo pokrenuti neke stvari, ali ja jednostavno nisam imala snage. Radim na tome da se osovim na noge, povratim moju energiju, promijenim moju perspektivu… Jednostavno, radi se o pravoj muci.

O: Stvari ?e se naglo popraviti sada kada su uklonjena curenja energije.

P: (L) To je uznemiruju?e. Okej, dakle mislim da Pierre ima neka pitanja, pa ?u se baciti na tu temu a onda se ti možeš pridružiti. Zbilja sam duboko zašla u tu evolucionarnu biologiju i porijeklo života. Kažem vam, pro?itala sam Freemana Dysona, i pro?itala sam Johna Maynarda Smitha i još nekoliko njih koji misle da imaju osnovu teorije o tome kako je život nastao isklju?ivo iz materije. Oni ne ulaze, naravno, u to odakle je materija potekla. Jednostavno su pristaše Teorije velikog praska, koja je u suštini teorija znanstvenog kreacionizma. Ali imaju materiju, i onda žele da se materija nagurava i sudara s drugom materijom – molekulama i stvar?icama. Naposljetku, nešto iznikne, i to je živo! Samo što nailaze na neke prave probleme pri stvaranju teorije temeljene na istraživanjima, jer je svaki korak u razvoju i tranziciji prema postojanju jedne žive potpune stanice PUN problema, pa moraju izvoditi pretpostavke, prelaziti preko stvari i odbijati priznati najve?e probleme kako bi došli do toga. Užasno je interesantno, ali tjera me na razmišljanje. Ono što želim znati jest: što je temeljna pokreta?ka sila za… Koja je motivacijska sila, poticaj – ho?u re?i, imamo predodžbu da je svijest umiješana i sve te skupa stvari, ali ?ini se da se sama svijest razvila i evoluirala zajedno sa materijom – dakle, koja je pokreta?ka sila – poticaj – prešla barijeru iz svijeta jednostavno ?istih informacija i koja je oblikovala i usmjeravala materiju u spremnike koji su u stanju nositi život? Koja je bila pokreta?ka sila?

O: Gravitacija.

P: (L) Zna?i, gravitacija je most izme?u informacija i materije?

O: Da.

P: (Ark) Što je svrha života?

O: U?enje putem organiziranja djeli?a informacija. Razvoj bi?a (rast, pa ?ak i proširenje, “expanded” u engl. izvorniku, op. prev.).

P: (Ark) Što je svrha u?enja?

(L) Razvoj bi?a. Mislim da su zato to dodali.

(Joe) Zna?i, to je temeljna dinamika cjelokupne stvarnosti: razvoj.

(Pierre) Gravitacija i informacija… Zna?i, materija je…

O: Nestabilni gravitacijski valovi, elektromagnetizam/svjetlost.

P: (Joe) Ark, da li znaš što je gravitacijski val?

(Chu) Da li znaš što je nestabilni gravitacijski val?

(Joe) Ako ne zna što je gravitacijski val, ne zna ni što je nestabilni gravitacijski val.

(Ark) Ne znam što je gravitacija.

(Joe) Postoji li još nešto što bi…

O: Elektricitet je manifestacija.

P: (Scottie) Pa, znali smo to.

(Joe) Jesmo?

(Scottie) Da, rekli su tako nešto davnih dana.

(Ark) Ne znam što je gravitacija. U tome je problem.

O: Gravitacija je sva informacija.

P: (Artemis) Zna?i, radi se o svjetlosti, na odre?eni na?in.

(Chu) Zna?i, gravitacija je sva informacija, ali gravitacija je tako?er pokreta?ka sila za pretvaranje iz ?iste informacije u materiju.

(L) Gravitacija je sva informacija, pretpostavljam, a nestabilni gravitacijski valovi su informacije koje prelaze most.

O: Blizu.

P: (Artemis) Da li vas zabavlja dok nas gledate kako razbijamo glavu pokušavaju?i nešto shvatiti?

O: Nije primjenjivo.

P: (L) U redu, Pierre, pre?i na svoja pitanja.

(Pierre) Vezano za DNK i informacije… Daždevnjaku koji izgubi ud naraste isti takav ud. Da li je ispravno misliti kako ta organizirana samodiferencijacija ne može biti isklju?ivo zbog DNK unutar stanica?

O: Da.

P: (Pierre) Postoji vanjski faktor. Taj vanjski faktor je informacijsko polje?

O: Da.

P: (Pierre) Informacijsko polje i DNK daždevnjaka, na primjer, da li su me?usobno u interakciji?

O: Da.

P: (Pierre) Okej, na koji na?in su u interakciji?

O: DNK je neka vrsta prijemnika.

P: (Pierre) Da li je ispravno pretpostaviti da informacijsko polje može stoga modulirati DNK aktivnost?

O: Da.

P: (Pierre) Okej, zna?i DNK je posrednik izme?u informacijskog polja i organizma.

(L) Zato postoje ljudi koji mogu imati grozne genetske mutacije, no simptomi im se ne ispoljavaju…

(Pierre) Da, jer DNK je pomalo nalik kutiji za alat. Samo neki od njih su aktivirani zbog veze, zbog informacija primljenih iz informacijskog polja. Dvije stanice, koje su jedna do druge, mogu raditi u potpunosti razli?ite stvari ?ak i ako imaju isti genetski kod jer informacijsko polje modulira koji dio DNK ?e biti aktiviran, a koji deaktiviran. Dakle, postoji ogroman potencijal u svakoj stanici.

(Chu) Zato su ranije pri?ali o tome kako su virusi manifestirane misli. Ja to shva?am na na?in da oni mogu manifestirati misao ali mora postojati prijemnik u vama. Zna?i, ne?e svatko uhvatiti isti virus. Isto je zapravo sa svim bolestima…

(L) Da, netko može imati virus u svom tijelu, a da je u potpunosti neaktivan. A druge ljude može svladati dok si rek’o keks. ?ovjek se može zaprepastiti ?itaju?i te knjige o genetici.

(Pierre) Kasiopejci su u prethodnim sesijama spomenuli da nekima od nas (Laura i Joe) rastu dodatne zavojnice DNK. U toj sesiji Kasiopejci su spomenuli da oni ne misle na fizi?ke zavojnice DNK. Dakle, mogu li Kasiopejci pojasniti o kakvoj vrsti dodatnih zavojnica su pri?ali?

O: DNK kodoni koji su ina?e okrnjeni. Zamislite transpozone koji ska?u i obnavljaju originalne ili nove kodove.

P: (L) Zna?i, vi u suštini tvrdite da se DNK može mijenjati? Pa, znamo da može, jer sam ?itala knjige. Ali drugim rije?ima, tvrdite da se ona može mijenjati putem promjena u tvom na?inu razmišljanja, razumijevanja i razini znanja?

O: Informacije su najvažniji faktor.

P: (L) Mislite na prikupljanje informacija, istraživanje i u?enje, to je najvažniji faktor?

O: Da, i primjena toga što je nau?eno.

P: (L) Zna?i, informacije su poput tenkiranja goriva, a primjena nau?enog je poput paljenja auta i pritiskanja papu?ice gasa?

O: Da.

P: (Pierre) To me je potaknulo na razmišljanje. Informacije, najvažniji faktor, su klju?ne za transformaciju DNK. Istovremeno, DNK je posrednik ili prijemnik informacijskog polja. To me podsje?a na neku vrstu zrcaljenja tijekom kojeg pojedinac prikuplja informacije iz svijeta koje onda poboljšavaju njegovu vezu s informacijskim poljem i omogu?uje mu prikupljanje još više informacija? Poput kruga?

O: Da. To je poput izgradnje antene.

P: (L) Dakle, tvoja antena se mijenja što više znanja prikupljaš. Ali to ovisi o korištenju jer izgradnja antene je proizvod korištenja onoga što si nau?io.

O: Da.

P: (L) To je ono što uzrokuje promjene.

(Artemis) Ne možeš samo sjediti, ?itati i ne raditi ništa vezano za to što u?iš cijeli dan. Moraš nešto ?initi.

(Pierre) U nedavnom znanstvenom radu, objavljenom ove godine, spominje se otkri?e nagle transkripcije gena otprilike 24 sata nakon što živo bi?e umre. Zanima me zašto?

O: Vezano za osloba?anje energetskog polja.

P: (Pierre) Ovdje aludiraju na vezu izme?u informacijskog polja i DNK. ?ini se da postoji neka vrsta veze. I kada…

(L) Kada duša bude otpuštena, pretpostavljam, i sve to skupa, geni i sve to skupa su poput…

(Joe) Nacrta…

(L) Pušteni su s lanca i jednom naglo…

(Pierre) Naglo do?e do prekida veze. Prekidaju vezu s informacijskim poljem jer više nema nužnih razmjena.

(L) Dušo, želiš li ti nešto pitati?

(Ark) Da. Radi se o matemati?kom pitanju. Jedna stvar je pri?ati o gravitaciji, a druga je poduzeti nešto vezano za gravitaciju. Geometrija je, o?igledno, na neki na?in važna za razumijevanje gravitacije. Znamo da je naš svemir trodimenzionalan. Pa, zašto? Pa, vjerojatno postoji neki razlog. A znamo da postoje i druge dimenzije. Koliko, ne znamo…

O: Nužno za ekspresiju misli u sekvenci.

P: (Ark) Ne vidim zašto bi to bilo tako. Moglo bi ih biti dvije ili jedna ili ?etiri.

(L) Izgleda da su misli, kako bi bile u sekvenci, možda nešto više od dvodimenzionalnih stvari?

O: Da.

P: (Ark) Pa…

O: Geometrija misli to zahtijeva.

P: (Ark) Da, geometrija… Dakle, iz nekog razloga postoje tri dimenzije. Dobro je iz nekog razloga, ali ne razumijemo. To nije odgovor koji išta objašnjava. Ne poznajemo geometriju misli. Dakle, to je objašnjavanje nepoznanica pomo?u nepoznanica. To nije dobro. No uglavnom, imamo tri dimenzije. Postoje tako?er druge dimenzije. Ne znamo koliko ih je zbilja potrebno. I u tim ostalim dimenzijama naš svijet nekako pluta. Ne znamo. No, postoje neke naznake uz pomo? matematike i prostih brojeva i ?ega god. To zna?i da postoje izuzetne matemati?ke strukture koje su nekako izabrane od strane kreacije jer su na neki na?in izuzetne. Ne mogu to sve. E sad, postoje izuzetne trodimenzionalne strukture koje se zovu Platonove krutine. I ima ih samo sedam.

O: Uskoro stiže pomo? za tvoje probleme!

P: (Ark) Da, ali nisam završio. [smijeh] Dakle, hm…

(L) Koje je tvoje pitanje?

(Ark) Stvar je u tome što postoje pet izuzetnih Lie skupina koje se dugo vremena koriste kako bi objedinile fiziku, objasnile gravitaciju koriste?i Teoriju struna, brane, multiverzume, i tako dalje. Ljudi koriste te izuzetne Lie skupine, a samo ih je pet. Neki, poput Kleea Irwina koji je organizirao grupu, i dobio stipendije vrijedne milijun dolara, i angažirao Tonyja Smitha, i znate… Klee Irwin je na YouTubeu, pri?a o jednoj od tih Lie skupina, E8. Okej? E8. Svi?a im se. Ali postoje i ostale, poput E6 koja ima 78 dimenzija [Ark pokazuje isprintane Lie skupine] sa tako velikim dijagramom. Postoji E7 s takvim dijagramom. A ova ima 133 dimenzija i omiljena je struktura prijatelja Jacka Sarfattija, imena Paul Sirag, i koju ovaj želi povezati s gravitacijom. Postoji G2, koja je jednostavna i ima samo 14 dimenzija. E8, i tako dalje. Okej, svi koji se bave Teorijom struna koriste E8. I postoji F4 koja ima 52 dimenzije i pomalo opako izgleda [ne šali se]. E sad, moje pitanje je: da li je ijedna od tih izuzetnih matemati?kih struktura važna u mojoj potrazi za objedinjenjem gravitacije, svijesti i svega?

O: Ne. Lie skupine leže (igra rije?ima, naziv “Lie” i glagol “ležati” na engl. se isto pišu, op. prev.) kako bi namamile u zamku one koji nisu dovoljno oprezni.

P: (Joe) Njegovo ime je laž (još igre rije?ima, isto se piše rije? “laž”, op. prev.)?!

(Ark) On je Kinez, znate, poput izgovora prezimena Lee. Ali piše se L-I-E.

(L) Izgledaju poput paukove mreže…

O: Doista.

P: (Ark) Lie skupine opisuju sve simetrije. Zna?i, simetrije nisu bitne? Jer ovo je matemati?ki alat za opisivanje rotacija, translacija, širenja valova, dakle… Sve je loše.   Dakle, što je dobro?? Koja matematika je dobra?

O: Geometrijska algebra.

P: (Ark) Lie skupine su temelji geometrije i algebre, a loše su. Dakle, ne znam što ?u.

O: Moraš biti oprezan.

P: (L) Pretpostavljam da to zna?i da su Lie skupine korisne, ali nema potrebe da upadneš u njihovu zamku.

O: Da.

P: (Ark) Da. Okej.

(Joe) Ne znam da li se ostali slažu, ali ovih dana imam osje?aj da to što se doga?a na planeti, vezano za politiku, me?usobne obra?une, i sli?ne stvari, da sve više i više, na odre?eni na?in, postaje nebitno…

O: Postaje. Rekli smo da bi trebali uživati u predstavi.

P: (Andromeda) Drugim rije?ima, obra?ati pozornost ali tako?er i distancirati se.

(L) Pretpostavljam da je to jako teško ostavariti, i možda je to cilj lekcije?

O: Da.

P: (Joe) Masi ljudi je stalo do toga jer su vezani za materijalno postojanje i materijalni univerzum. Stalo im je do toga što se doga?a ovdje na planeti jer ovo je njihov dom, i žele ga zaštititi, i pobrinuti se da na kraju sve dobro ispadne. Ali ako se ne možeš distancirati od toga i zauzeti više filozofski stav, sve više i više ?eš sudjelovati u obra?unima i ludosti.

(L) Pa, na temi srodnoj DNK, željela bi znati zašto osje?am… hm… da me primorava, ili da sam opsjednuta mojom genealoškom bazom podataka. [smijeh] Neugodno mi je pri?ati o tome jer mi je oduzela TAKO puno vremena, no kao da ŽELIM ZNATI!

O: Imaj na umu da postoji odre?ena mo? koja se odašilje putem svijesti o precima.

P: (L) Kako se mo? može odašiljati putem svijesti o precima? Prije svega, mrtvi su. Zatim, oni s odre?enim potencijalom su se možda reinkarnirali i žive druge živote na drugim mjestima. Ili plutaju petim denzitetom, ili što god ve? mrtvi preci rade…

(Artemis) Pa, to je, na okolni na?in, skoro kao da znaš nešto o svojim prošlim životima.

(Andromeda) Da.

O: Da.

P: (L) Zna?i, korisno je poznavati prošle živote. Korisno je poznavati pretke. Pa, naši stari su vjerovali da bi ti preci pomagali ako bi ih se sje?ao. Ako ne bi mario za njih ili bi zaboravio na njih, to bi ti moglo donijeti lošu sre?u? Da li bi moglo? [smijeh]

O: Nešto poput toga. Možeš pomo?i u zacjeljivanju nekih stvari i crpiti snagu putem svoje DNK antene koja je, moraš to pamtiti, tako?er njihova DNK antena.

P: (Andromeda) Ima smisla.

(Chu) Naslijedila si njihove prijemnike.

(Andromeda) I stoga možeš u?iti iz njihovih iskustava.

(Pierre) Zanimalo te je kakvu vezu imaš s njima. Mrtvi su, daleko. Dijele?i istu DNK antenu, ako smo povezani putem DNK s informacijskim poljem, i imaš druge ljude sa sli?nom DNK povezane sa sli?nim dijelovima polja, i vrijeme zbilja ne postoji na drugim razinama postojanja, onda možeš pristupiti tim vrstama memorija ili informacija koje dijeliš sa precima…?

O: Upravo tako.

P: (Pierre) Vau.

(Joe) Tako?er postoji i epigenetika…

(L) Neprestano ponavljam da ?itanje rane ameri?ke povijesti objašnjava zašto su Amerikanci takvi kakvi jesu. Oni imaju skroz zbrku u glavi. Ali, tako je i sa svima ostalima!! To je užasno.

(Chu) Epigenetika se odnosi samo na ovaj život, zar ne?

(L) O ne! O ne! Tvoji roditelji mogu imati metilaciju koju ti naslijediš. Svašta ?udnoga se može dogoditi. Ne bi vjerovala. Drugim rije?ima, opet se vra?amo na štovanje predaka! [smijeh]

(Artemis) Nabaviti nešto tamjana i oltar!

(Pierre) Da li je ta veza sa informacijskim poljem putem DNK jedan od uzroka važnosti kulta predaka?

O: Da. Malo su pretjerali s time i zaboravili zašto je to važno.

P: (Andromeda) Poput Svi sveta (tj. No? vještica, op. prev.).

(L) Da. Jednostavno se iskrivilo. Ali onda…

O: Neprestano vam govorimo da smo mi vi u budu?nosti. Vi ste oni u budu?nosti.

P: (L) Zna?i, moja sadašnjost je njihova budu?nost.

(Andromeda) Mi smo preci Kasiopejaca! [smijeh]

(Artemis) Odaju nam poštovanje!

(Joe) Zna?i, možda neki od tvojih predaka sjede za Ouija plo?om pokušavaju?i tebe kontaktirati. Pokušavaju do?i do nekih informacija.

(L) Ovo postaje pre?udno…  [smijeh] Zna?i, ljudima bi bilo korisno da znaju što više predaka?

O: Da, a neki preci su ja?i od drugih.

P: (L) Zna?i, ako imaš jakog nedavnog pretka, to je dosta dobro. Zna?i, u odre?enom smislu, mogao bi se uštimati na svoje pretke i od njih crpiti snagu? Poput… zbora an?ela, tako nešto?

O: Blizu, ali nemoj sada previše zabrazditi u New Age!

P: [smijeh] (Joe) Ako ?eš se uštimavati na pretke, bolje ti je da izabereš pravoga. Nemoj izabrati onoga…

(Andromeda) Kauboj?

(Joe) Onaj koji nikad nije spavao u krevetu.

(L) Oh, misliš na mog divnog pretka Bonea Mizella. Pa, on zapravo nije predak. On je kao prvi brati? unatrag ?etiri koljena ili tako nešto. On je bio prvi brati? moje pra-pra-prabake. Kakav je to bio lik!

(Joe) Pa, zato ?eš o njima morati znati što je više mogu?e, ako se namjeravaš s njima spojiti. Znati od kojeg od njih ne bi trebala primati savjete.

(Pierre) Vezano za taj nedavan pad u broju vi?enja NLO-a: tijekom prošlog mjeseca, drasti?no je opao broj vi?enja. Htio bih znati zašto?

O: Programiranje je dovršeno.

P: (Artemis) Zna?i, više ne moraju dolaziti ovdje, ili tako ?esto?

(L) Mislim da nisu nigdje otišli. Mislim da su odradili svoje, i sad samo sjede i uživaju u predstavi!

O: Da.

P: (Joe) Što je s tim strukturama u Bermudskom trokutu?

O: Atlantida!

P: (Pierre) Želio bih znati nešto više o toj pri?i koju sam podijelio s vama. Bernard Levy je dobio stigme nakon što mu je Dominique De Villepin rekao da je Krist bez križa… Da li su te stigme stvarne?

O: Da.

P: (Pierre) Što je uzrokovalo taj fenomen? Što se dogodilo?

O: Psihosomatsko nastajanje iz izrazito egoisti?nog centra specijaliziranog za vjerovanja.

P: (Pierre) Za cionista koji mrzi Isusa, to je…

(Niall) On je sam sebi Mesija…

(L) Da li su mu dlanovi krvarili?

(Pierre) Da. Trajalo je tjednima. Imao je rane.

(L) Nikad nitko nije pribijen na križ na ruke. Ruke bi se razderale.

(Pierre) Ali on je u to vjerovao, i to je bilo dovoljno da postane stvarnost.

O: Izopa?eno unutrašnje bi?e.

P: (L) Ima još pitanja?

(Ark) Da. Ja želim pitati je li dobro zamišljati da je naš trodimenzionalni materijalni svemir neka vrsta brane koja pluta u višedimenzionalnom svemiru?

O: Jako blizu.

P: (Ark) U tom slu?aju, ako je to jako blizu, koliko dimenzija ima taj eksterni svemir?

O: Beskona?no.

P: (Ark) Beskona?no! Jako dobro… [smijeh] Sad mogu sretan i?i u krevet.

(L) Zašto?

(Ark) Ne, jer beskona?no je dobar broj. Nije poput 5 ili 6 ili 7 [smijeh] Oduvijek sam se nadao da bi mogao biti 12. Ali ne, beskona?no je.

(Joe) Šta si rekao, o ?emu se tu radi? Mozak (u engl. izvorniku “brain”, op. prev.) koji pluta u svemiru?

(L) Brana: B-R-A-N-A (u engl. izvorniku isto zvu?i ali se piše “brane”, op. prev.). Poput membrane, ne poput mozga! [smijeh]

(Ark) Zna?i, ako je naš svemir brana u tom svemiru sa beskona?no puno dimenzija [smijeh], da li tamo pluta još brana? [smijeh]

O: Da.

P: (Ark) Da li se mogu sresti?

O: Da.

P: (Ark) I to ima veze s nestabilnim gravitacijskim valovima?

O: Da.

P: (Ark) A informacijsko polje o kojem pri?ate, da li ono ide isklju?ivo unutar brane, ili ide tako?er izme?u brana?

O: Izme?u, izvana, iznutra.

P: (Ark) I elektromagnetizam: da li on radi samo unutar svake brane, ili tako?er izme?u brana?

O: Oboje ako su uvjeti pogodni.

P: (Joe) Da li je to ono što ?e se dogoditi kao posljedica Vala? Dvije brane ?e se me?usobno presje?i…?

O: Dio toga.

P: (Joe) Da li ?e to uzrokovati Veliki prasak? Da li je to ono što se dogodilo s Velikim praskom?

O: Manje ili više.

P: (Chu) Mislila sam da se sve svodi na informacije…

O: Informacije su gravitacija.

P: (Ark) Beskona?ne dimenzije. Postoje dvije vrste: one koje se mogu brojati, poput 1, 2, 3, 4, i neizbrojive, poput broja to?aka na liniji koje se ne daju izbrojiti.

O: Neizbrojive.

P: (Ark) Oh! Okej. To mi daje nadu da drugi ljudi to ne?e shvatiti. [smijeh]

(Artemis) Tvrdite da su energetska otjecanja uklonjena. Pa, zašto se onda i dalje osje?am ?ak i iscrpljenije i umornije u posljednje vrijeme?

O: Ne obra?aš dovoljno pozornosti na stvarnost!

P: (Artemis) Da, to je zato što sam umorna!

O: ?itaj!

P: (Artemis) Okej.

O: Pjevaj!

P: (Artemis) Okej, dakle… Trebam energije kako bi radila stvari za koje trebam energije.

(L) Moramo organizirati karaoke.

O: Da.

P: (Joe) Što je s Quintonom? Da li ?e ono riješiti probleme svih nas? [smijeh] Ne, da li ono ima pozitivne u?inke na sve koji ga koriste?

O: Da. Artemis je potreban koncentrirani tretman za detoksifikaciju!

P: (L) Zna?i, drugim rije?ima, radiš detoksifikaciju. Osje?aš se loše, ?ak i u proteklom mjesecu ili tako nešto otprilike, jer si po?ela s tim tretmanom u isto vrijeme kad su oni otišli. Prolaziš kroz detoksifikaciju. Sjeti se tvog rezultata testiranja na metale, prakti?no su probili sve mogu?e granice. Zna?i, detoksificiraš metale. Tako?er, vjerojatno bi trebala još nekoliko puta uzeti oralnu EDTA.

O: Da.

P: (Artemis) Oh, hvala.

(L) Jednom kad se detoksificiraš, osje?ati ?eš se bolje, dušice. I tako?er ?e pomo?i, kad malo do?eš sebi, da odeš u teretanu i odradiš tu 10-minutnu vježbu da vidiš ne bi li potaknula stvaranje nešto mitohondrija.

O: Da.

P: (Artemis) Okej.

(L) Ne brini se, izgledaš bolje. Izgledaš puno bolje, što zna?i da ti je bolje.

(Ark) Zna?i, postoji beskona?no puno drugih dimenzija. Vjerojatno su sve ravnopravne, ali jesu li neke više ravnopravne od drugih?

O: Da.

P: (Pierre) Pri kraju finala Svjetskog prvenstva, izbila je jaka oluja. Da li se radilo isklju?ivo o vremenskoj nepogodi, ili se nešto krilo u pozadini?

O: U ovom trenutku “vremenske nepogode” su sveprisutne i dio istog op?eg fenomena Vala.

P: (L) Okej, posljednje pitanje.

(Niall) Mogu li se vratiti na Bermudu? To što su našli, o kakvoj je strukturi rije?? Da li se radi o gradu, ili ?emu?

O: Energetska stanica.

P: (L) Okej, to je bilo posljednje pitanje. Postoji li još nešto što vas nismo pitali, smatrajte da smo postavili to pitanje i odgovorite na njega. Molimo Vas, hvala.

O: Laku no?, dame!

(Joe) Ne pri?aju s muškarcima. [smijeh]KRAJ SESIJE