Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-2014-10-11


Datum sesije: 11.10.2014.

Laura i Andromeda za plo?om

Kniall, Pierre, Andromeda, Perceval, Approaching Infinity, Chu, adam7117, parallel, Breton, Windmill Knight, Altair, Prodigal Son, Mr. Scott, Arky, PoB, Alana, Data, Noko the Wonderdog (koji je ležao kraj Andromede i spavao to?no onoliko koliko je trajala sesija)

P: (L) Danas je 11.10.2014. [Pregled prisutnih]

O: Pozdrav svima iz transmisijske to?ke u Kasiopeji.

P: (L) I da li imate nadimak za nas ve?eras? Ime?

O: Prolnilla.

P: (L) Okej. Održati ?emo ve?erašnju sesiju jer sam tako odlu?ila unato? mojim le?ima koja su u lošem stanju. Ali brzo se oporavljaju. Dakle, ne znam koliko ?e dugo mo?i trajati, ali željela bih postaviti neka pitanja koja su mi na pameti. Okej, prvo je vezano za posljednju sesiju, kada se dogodila dosta ?udna stvar i željela bih to bolje razumjeti. Sjedili smo ovdje za stolom, i odjednom se Rabelais ustao s kojegod mjesta na kojem je sjedio, i došao je i izvalio se na pod odmah lijevo do mene. U trenutku kada se približio na nekoliko stopa od mjesta gdje sam sjedila, osjetila sam fizi?ki udarac. Osjetila sam kao da sam udarena. Zanima me što je to bilo? Zašto sam njegov ulazak u taj prostor osjetila kao fizi?ki udarac?

O: Kada na ovaj na?in komuniciraš, tvoje energetsko polje je prošireno i propusnije, stoga je situacija sli?na spiritualnom mediju koji proizvodi ektoplazmu. Stoga, bilo bi mudro zamoliti sve prisutne koji svojom frekvencijom nisu kompatibilni da se drže podalje tijekom procesa. Možda si primjetila crpljenje odre?ene koli?ine energije zbog curenja kroz ovu pukotinu. Bilo je naro?ito loše jer si ozlije?ena.

P: (L) Dobro, okej. Toliko o tome. To sve objašnjava. To objašnjava zašto se od onda osje?am nikako.

(Pierre) Zbilja?

(L) Mu?im se povratiti energiju.

(Pierre) Gdje je udarac bio upu?en? Da li je bio lokaliziran?

(L) Osje?ala sam kao da je vlak udario cijelu stranu mog tijela.

(Pierre) Poput mehani?kog udarca?

(L) Da. (obra?a se Andromedi) Da li si ti to osjetila?

(Andromeda) Osjetila sam se napadnutom.

(L) Ja, ja sam to osjetila fizi?ki.

(Pierre) Zanima me da li je lik s autom koji se zabio u našu ogradu, da li se njemu dogodilo nešto sli?no? Razli?ita frekvencija...

(L) Okej. E sada, imamo ovo pitanje koje je Galatea htjela da ja postavim. Da li netko zna ima li još ?lanaka, osim ovog, o djeci s crnim o?ima koja nalikuju duhovima? {Maše isprintanim ?lankom} Da li to postaje široko rasprostranjeni fenomen?

(Chu) Sada ve? mjesecima.

(Perceval) Godinama.

(L) Dakle ne radi se isklju?ivo o ovoj lokaciji?

(Perceval) Po?elo je prije dosta godina, prije možda 8 ili 9 godina.

(Chu) Dobro, rekli su kako je prvi bio u 19. stolje?u.

(Perceval) Ne, ali mislim na moderno doba. To je dio tih „?udnih internetskih“ stvari, znate? Nejasno se dovode u vezu s tim New Age stvarima.

(L) U redu, dakle...

(Perceval) Oni su kao suprotnost Indigo djece.

(L) Dakle, u svakom slu?aju kaže:


Citat:

http://www.sott.net/article/286755-New-report-of-ghostly-black-eyed-children-sightings-in-Cannock-Chase

„Novi izvještaj iz Cannock Chasea o vi?enjima djece s crnim o?ima koja nalikuju duhovima

   Sara C. Nelson
   Huffington Post UK
   Ponedjeljak, 29. rujan 2014.

   Paranormalni istražitelj traga za svjedocima nakon ponovne pojave slu?ajeva vi?enja jezivih entiteta znanih kao „dijete s crnim o?ima.“
   Lee Brickley pretražuje prekrasno podru?je Cannock Chasea u okrugu Staffordshire nakon što je zaprimio dojavu kako se djevojka, „koja na mjestu o?nih šupljina ima otvore crne poput ugljena“, ponovo pojavljuje nekih 30 godina nakon što je po prvi puta primje?ena.
   Brickley, autor knjige „Vukodlaci NLO-a & ?ovjek-Svinja: Razotkrivanje naj?udnije lokacije u Engleskoj – Cannock Chase“, zaprimio je posljednji izvještaj prije dva tjedna. [...]
   
   Na Creepypasta Wiki, online forumu koji se bavi djelima fikcije, se tako?er spominju „ljudi s crnim o?ima“, iako su ova vi?enja uglavnom dolazila s druge strane Bare iz Sjeverne Amerike.
   Internetska stranica, koja je tako?er izrodila legendu o Slender Menu, dodaje kako se radi:
   
   "?esto o djeci, ?ije o?i su u potpunosti crne bez razlika izme?u bjeloo?nice, zjenice i šarenice, i o kojima se izvještava kako imaju kožu plave boje ili plavkaste nijanse kao u leša.“
   "Oni koji tvrde kako su doživjeli susret s njima ?esto osje?aju kako su djeca na neki na?in natprirodna pojava i izrazito su opasna, iako ne znaju objasniti zašto.““


(L) Dakle, što su ova misteriozna djeca s crnim o?ima za koju neki ljude tvrde kako su „demonska“ ili zastrašuju?a ili štogod? Okej, možda to nije pravo pitanje.

(Perceval) Ima li nešto istine u svemu tome?

(L) Okej, ima li nešto istine u vi?enjima te „djece“?

O: Bi?a koja su ispala iz svojih dimenzija („window fallers“ u izvorniku, op. prev.) u trenutku kada se bliži dolazak Vala ili u trenutku slabljenja granica izme?u stvarnosti zbog nekog vezanog fenomena. Stvari poput velikih putni?kih zrakoplova koji izlaze i ostale stvari koje ulaze. Stvari ?e u tom pogledu uskoro postajati sve zanimljivije.

P: (L) Dakle mislite na stvari poput NLO-a koji ulaze, bi?a iz drugih dimenzija koja ulaze, duhovi ili nadnaravni fenomeni koji ulaze i izlaze, sve te skupa razli?ite ?udnovate stvari?

(Kniall) I avioni koji nestaju s radara i ponovo se pojavljuju.

(Perceval) Breton je prije otprilike sat vremena snimio ?udna svjetla na nebu. Da li je to bio NLO?

O: Dobar primjer. Rekli smo prije nekoliko „godina“ kako je „okupljanje“ u planu.

P: (L) Dakle, radit ?e se o staroj dobroj formalnoj ceremoniji, ha?

(Perceval) NLO-i, i Mothmeni, i ?udovišta crnih o?iju...

(Andromeda) U zadnje vrijeme moglo se vidjeti svašta ?udnoga.

(Approaching Infinity) Kakva je to bila eksplozija koju smo doživjeli i ?uli prije dva dana?

O: Kometarni fragment u gronjem dijelu atmosfere.

P: (Andromeda) Bilo je poprili?no glasno.

(Perceval) Taj je bio ?etvrti.

(L) To postaje uobi?ajeno. Okej, e sada... Isprintala sam neke izvatke iz sesija održanih unatrag nekoliko godina jer sam po?ela razmišljati o njima u kontekstu potrage za nekim odgovorima na odre?ena pitanja na koja ?u pre?i za trenutak. Prva je od 23. rujna 2000. Postavljala sam pitanja vezana za DNA i INTRONE i tako dalje:


Citat:

   „P:  ... Sada je poznato da postoje dijelovi DNA unutar gena koji se ne prenose u protein. Ove sekvence koje interveniraju, ili INTRONI, su misterije, ali su vrlo ?est fenomen." Dobro, da li je ova stvar o kojoj oni pri?aju, INTRONI, da li su oni ona ista osnova o kojoj ste govorili?

O: Djelomi?no.

P: Što je sa ovih 300 000 kopija istog para bazne sekvence koja se ponavlja u ALU. Što je to?

O: Plemenska cjelina.

P: Što je plemenska cjelina?

O: Odijeljena zona važnih ozna?enih tvari.

P: ?emu služi ova šifra?

O: Profil fiziološke/duhovne zajednice.

P: Možete li definirati "plemenska" za mene?

O: Ti definiraj.“

(L) Pa, mislim da „plemenska“ o?ito zna?i profil fiziološke i duhovne zajednice, i da to može imati veze s onim o ?emu smo pri?ali u prethodnoj sesiji kada smo postavili pitanje vezano za grupu duša kojoj pripada Cezar. Profil fiziološke i duhovne zajednice je ono što odre?uje kojem plemenu pripadaš, ali radi se o duhovnom plemenu i ne nužno ne?emu konkretno fizi?kom. Može se postati dio toga u skladu s nekim kriterijima... „maturiranje“ je bio pojam koji je upotrijebljen. Da li sam ovdje u pravu što mislim da je plemenska grupa poput grupe duša? Da li je to?no tako se izraziti?

O: Vrlo blizu.

P: (L) Da li ?e me nešto još više približiti?

O: U nekim slu?ajevima prisutna i nadosjetilna komponenta.

P: (L) Što je nadosjetilna komponenta?

O: Mutacija potaknuta izvana.

P: (L) Mutacija potaknuta ?ime?

O: Naj?eš?e samom dušom koja nastanjuje tijelo.

P: (L) Dakle da li tvrdite da ako duša odabere tijelo ili dobije tijelo s približno odgovaraju?om frekvencijom koje želi koristiti, da može modificirati to tijelo prema vlastitim potrebama ako joj je to nužno i ako podudaranje DNA-a nije baš po ukusu ili prema potrebama?

O: Da.

P: (Andromeda) Dakle naše duše mogu uzrokovati mutacije?

O: Da.

P: (Perceval) Da li se to doga?a prije ro?enja?

O: Ne, to je mogu?e jednom kada se duša ugnijezdi i po potrebi.

P: (L) Dakle, koji procesi mogu imati ovakav u?inak u fizi?kom smislu?

O: Prehrana je jedan od njih. Tako?er „razmještaj“ kako bi se oboljelo od potrebne bolesti.

P: (Pierre) Dakle obolite od bolesti jer duša želi nešto nau?iti i nešto iskusiti, i pomo?u te bolesti se odvija to u?enje?

O: Ne. Duša i njeni pomaga?i žele pokrenuti modifikaciju DNA.

P: (L) Tvrde da nije, da se radi o ne?emu kudikamo pragmati?nijem. Okej, sljede?e pitanje... Nikad ne?u pre?i na moja pitanja koja imam! [smijeh] Okej, kada kažete „duša i njeni pomaga?i“, koji vrag su pomaga?i duše?

O: ?lanovi plemenske cjeline u tijelu i izvan njega.

P: (L) Dakle ako si ?lan plemenske cjeline, na odre?en na?in si putem DNA veza ili signala ili frekvencija povezan sa svojim ostalim ?lanovima plemena, bilo da su inkarnirani ili ne? Da li o tome ovdje pri?amo?

O: Uglavnom da; nitko nije sam!

P: (L) Okej, sada, dajte da se vratim na moja pitanja. U ostatku izvatka ove sesije koja je tu kod mene, pitala sam:


Citat:

„P: Što radi ostatak DNA koda koji ne kodira strukturalne gene? Što još može raditi?

O: Prekinut tok.

P: Prekinut tok ?ega?

O: Teku?ina.

P: Teku?ina od kuda do kuda?

O: Što ti misliš?

P: Dobro, koja teku?ina?

O: Vrieme je za vaš doprinos.

P: Da li neki od ovih…

O: Ne. Nije u redu: postavili smo ti pitanje!

P: U redu. Prekinut tok teku?ine. Nisam ?ak ni sigurna što to zna?i. (A) Možda je nešto teklo, pa ga je nešto presjeklo i zaustavilo i nemože se razbiti. Zna?i da ga je nešto presjeklo. (L) Da li prekinut tok zna?i tok teku?ine koja je zaustavljena?

O: Da. Zbog promjene dizajna!

P: Da li je ova teku?ina, koja je prekinuta, kemijski odašilja??

O: Da.

P: Da li bi ovaj kemijski odašilja?, ako bi mu bio dozvoljen tok, uzrokovao bitne promene u drugim dijelovima DNA?

O: Da.

P: Dakle, postoji dio koda koji je namjerno uba?en unutra da bi prekinuo kod teku?ine koja je kemijski odašilja? ili neuropeptid, koja bi otklju?ala veliki dio naše DNA?

O: Blisko biogenetskom inžinjeringu.

P: Predpostavljam da su ovo prekinuli Lizziji i pomaga?i?

O: Blizu, ali vjerojatnije Orion OPS dizajneri.

P: U redu, možeš li nam re?i koja je ta specifi?na teku?ina ili odašilja?, bila prekinuta?

O: Zamisli najbolji vodi? kemijskih spojeva za niskofrekventni naboj.

P: (A) Dobro, zlato je jedan... (L) Acetilkolin?

O: Ne.

P: (L) Voda?

O: Ne.

P: Solna otopina?

O: Blizu. To je prirodno vezivna kombinacija.“


(L) I onda sam odustala, jer blage veze nisam imala o ?emu su pri?ali, i rekla sam da to moram istražiti. I onda, nakon što sam odustala od toga, sam pitala:


Citat:

„P: Da li je samospoznaja koju sam doživila jedne no?i, da bi se jednog trenutka moglo desiti nešto što bi pokrenulo naše gene u tijelu i fizi?ki nas transformiralo, bila to?no uvi?anje onog što bi se moglo desiti  u vrijeme prelaska u 4. denzititet?

O: U velikom dijelu, da.

P: Postoje li neke granice u što bi se naša tijela mogla pretvoriti ako im instrukcije daje DNA? Da li bi mogli porasti, podmladiti se, promjeniti fizi?ki oblik, mogu?nosti, ili štogod, pod instrukcijama DNA?

O: Mogu?nost primanja.

P: Što je mogu?nost primanja?

O: Promjena ka ve?oj sposobnosti primanja. ( receivership capability, prim. prev. )

P: (A) To zna?i da možeš primiti više ne?ega.

O: Blizu.

P: (A) To zna?i koliko je dobar tvoj prijemnik.

O: Da.

P: (L) Što je tvoj prijemnik? Fizi?ko tijelo?

O: Povezanost uma s višim razinama putem centralnog živ?anog sustava.“


(L) Dakle, to nas vra?a unatrag na ono što su maloprije govorili, o duši koja je sama u stanju mijenjati DNA, ili uz pomo? njenih pomaga?a iz plemenske cjeline; to jest, možete mijenjati vaš DNA kroz „povezanost uma s višim razinama putem centralnog živ?anog sustava“. E onda, vratimo se na ovdje ovaj dio o prirodno vezivnoj kombinaciji, „naju?inkovitijem vodi?u kemijskih spojeva za niskofrekventni naboj“. Pa, u jednoj drugoj sesiji ste napomenuli kako je DNA supervodi?, i da bi DNA tako?er mogla imati jezgru od svjetlosti. E sada, ono što me potaknulo da po?nem razmišljati o svemu ovome jest ?lanak:


Citat:

„ http://www.sott.net/article/286892-Viruses-convert-their-DNA-into-liquid-form-to-facilitate-cell-infection

   Virusi preoblikuju svoj DNA u teku?i oblik kako bi lakše zarazili stanicu

   Virusi mogu preoblikovati svoju DNA iz krutog u teku?i oblik, što objašnjava kako virusi uspijevaju ubaciti svoj DNA u stanice svojih žrtava. To je dokazano u dva istraživanja koja su provedena na Sveu?ilištu Lund u Švedskoj.
   U oba istraživanja se radilo o istom otkri?u o dva razli?ita virusa, konkretnije da virusi mogu promijeniti svoj DNA u teku?i oblik u trenutku infekcije. Zahvaljuju?i ovom preoblikovanju, virus može lakše ubaciti svoj DNA u stanice svoje žrtve, koje na taj na?in budu zaražene. Jedno od istraživanja je prou?avalo virus herpesa, koji napada ljude.
   "Naši rezultati objašnjavaju mehanizam infekcije herpesom pokazuju?i na koji na?in DNA virusa ulazi u stanicu“, tvrdi Alex Evilevitch, biokemi?ar i biofizi?ar sa Sveu?ilišta Lund i Sveu?ilišta Carnegie Mellon.
   Evilevitch je izjavio kako je ovo otkri?e iznena?uju?e. Nitko dosada nije znao kako postoji „fazna tranzicija“ iz krutog u teku?i oblik kod DNA virusa. Fazna tranzicija za prou?avani virus herpesa je ovisna o temperaturi i odvija se na 37°C, što je izravna adaptacija na ljudsku tjelesnu temperaturu. Evilevitch se nada kako ?e otkri?a ovih istraživanja dovesti do razvoja nove vrste lijekova koji ciljano djeluju na faznu tranziciju virusa, što bi onda moglo smanjiti infektivnu sposobnost virusa.
   "Ovakva vrsta lijeka utje?e na fizi?ka svojstva DNA virusa, što zna?i da lijek može sprije?iti mutaciju virusa“, izjavio je Evilevitch.
   U drugom istraživanju, koje su Evilevitch i njegovi suradnici objavili, se radi o bakteriofagima, tj. virusima koji inficiraju bakterije, u ovom slu?aju E. Coli u ljudskom probavnom traktu. Rezultati pokazuju kako ovaj virus tako?er ima sposobnost preoblikovanja svoje DNA iz krutog u teku?i oblik. Kao kod virusa herpesa, fazna tranzicija se odvija pri 37°C, tj. prilago?ena je ljudskoj tejelesnoj temperaturi.
   Ove dvije vrste virusa, bakteriofagi i virus herpesa, su se odvojili tijekom rane faze evolucije, prije nekoliko milijardi godina. ?injenica da obje vrste posjeduju istu sposobnost preoblikovanja svoje DNA radi lakše infekcije ukazuje na mogu?nost da se ovdje op?enito radi o mehanizmu koji je prisutan u brojnim vrstama virusa.
   U prethodnim istraživanjima, Alex Evilevitch i njegovi suradnici su uspjeli izmejriti pritisak DNA unutar virusa koji poti?e infekciju. Pritisak je pet puta ve?i nego u neotvorene boce šampanjca. Taj snažan pritisak stvara izrazito zbijeni DNA unutar virusa. Pritisak služi kao okida? koji virusu omogu?ava izbacivanje DNA u stanice organizma doma?ina. Ovo otkri?e je potaklo dva provedena istraživanja, koja su nedavno objavljena u ?asopisima „Nature Chemical Biology“ i PNAS.“

(L) Dakle, teku?a DNA... Ovdje pomalo imamo potvrdu toga što su Kasiopejci davnih dana pri?ali, da DNA može mijenjati oblik iz krutog u teku?e – vezano za napomenu o prekinutoj teku?ini u kontekstu genetskog inžinjeringa – kako bi inficirali stanicu. Ali tako?er znamo kako DNA tako?er može proizvesti pozitivne promjene. Vjerojatno je kako imamo DNA koji nas je inficirao u odre?enom trenutku u prošlosti. Prekinula je tok neke druge DNA koja je ve? postojala u našim stanicama, ali nije ništa radila jer je bila blokirana infekcijom koja je ubacila INTRONE blokada. Postoji mogu?nost, naga?am, da se to u odre?enom trenutku, ovo može promijeniti ili poništiti možda – vjerojatno – putem virusa. E sada, da li sam na dobrom tragu?

O: Oh doista! Vremena koja slijede ?e biti naro?ito interesantna ako se mreža proširi do pune snage plemenske cjeline, ali i mnogi drugi preuzmu inicijativu kako bi se popeli za jednu stepenicu.

P: (L) Dakle, u odre?enom smislu, želite re?i kako postoji potreba za širenjem mreže u smislu povezivanja ?akri i tako dalje, i to je ono što vjerojatno pomaže s tim stvarima o „pomaga?ima“ koje su malo?as opisane. Kada su ljudi me?usobno povezani, mogu si pomo?i, unutar i izvan tijela kako bi se napravile promjene DNA i promjene u cijelom sutavu. Dakle, to je važno. Tako?er, ljudi trebaju maturirati kada se potaknu ove promjenu DNA u njihovim tijelima, kojima pomažu njihovi pomaga?i zbog njihovih povezanih ?akri jer je mreža snažna. Društvo, da li to ima smisla?

(Pierre) Više ?lanova, i...

(L) I više njih uklju?eno, više njih radi nešto.

(Chu) No ne radi se nužno o koli?ini. Jer re?eno je da se radi o snazi.

(Perceval) Dobro, to je pitanje: što je plemenska cjelina u punoj snazi?

(L) Da li to zna?i koli?ina, i/ili kvaliteta?

(Data) Ili oboje?

O: Oboje.

P: (Pierre) Dakle kada se dosegne kriti?na masa, to zna?i da možeš utjecati, ta grupa duša može utjecati na sve ?lanove i biti okida? tih promjena?

(L) Da li to tvrdite?

O: Da!

P: (L) Kada pleme dosegne kriti?nu masu, po?eti ?e mijenjati DNA ljudi.

(Pierre) Po?eti ?emo se mijenjati, i izrasti ?e nam ruke, i ticala, i dodatne o?i... [smijeh]

(Perceval) I krzno!

(Kniall) Pierre, mo?i ?eš držati ?etiri alata odjednom!

(Chu) I ako se brojni drugi uspnu na sljede?u stepenicu, to zna?i da ima više mejsta za nove ljude da se uspnu.

(L) Dakle, ako ljudi žele pro?i kroz tu tranziciju, jako, jako je važno da budu poput mudrih djevica: ne gubi vjeru, nastavi raditi, nastavi i?i korak po korak jedan dan za drugim iako u tom trenutku ne vide neposrednu korist. Da li o tome pri?amo ovdje?

O: Da.

P: (L) Okej.

(Perceval) Da li plemenska cjelina u punoj snazi ima kakve veze s Gurdjieffovim spomenom 200 ljudi?

O: Dovoljno blizu.

P: (L) I ima još nešto što sam htjela pitati, na što ste me vi podsjetili... Bilo mi je na pameti, i onda sam zaboravila na to. Pomalo se vidi da sam stara... Oh! Da li je ova sposobnost pune snage plemenske cjeline to ono o ?emu ste davnih dana pri?ali kada ste govorili o „ve?oj sposobnosti primanja“, da nije jednostavno ograni?eno na pojedinca, nego da se radi o stvaranju mreže koja je pomalo nalik mnoštvu antena koje...

(Perceval) Primljeni signal se distribuira mrežom...

O: Da da da!

P: (L) Okej.

(PoB) Ova plemenska cjelina u punoj snazi koja utje?e na napredak i promjene i tako dalje, da li se to doga?a postupno, ili je to poput da ili ne?

(L) Misliš kao, uklju?eno ili isklju?eno?

(PoB) Da.

O: Kriti?na masa je važan faktor.

P: (L) Dakle mora se dosegnuti kriti?na masa prije nego li se uklju?i.

(Andromeda) Dakle više je nalik na uklju?eno/isklju?eno.

(L) Rekla bi kako ima NEŠTO individualnih kumulativnih stvari, ali velike promjene ovise o kriti?noj masi.

O: Da.

P: (L) Dakle svatko od nas pojedina?no može raditi na režimu prehrane, hladnoj terapiji, s našim umrežavanjem, s odbacivanjem naše emocionalne prtljage, u?iti kako se me?usobno slagati, itd. Ali sve to skupa je na odre?eni na?in priprema za faznu tranziciju?

O: Da.

P: (Pierre) I koliko posto od pune snage plemenske cjeline smo dosada dosegli? [smijeh]

O: O?ito nedovoljno.

P: (PoB) Da li ?emo znati kad je dosegnemo?

(Perceval) Da, Pierreu ?e narasti ticalo.

O: Doista ?ete znati!

P: (L) U redu.

(Chu) "Nedovoljno" je nova mjera za postotak.

(Andromeda) Nedostaju nam ?lanovi naše obitelji koje moramo na?i!

(L) Okej, još jedno pitanje vezano za ovo DNA istraživanje gdje se kaže:


Citat:

„Evilevitch je izjavio kako je ovo otkri?e iznena?uju?e. Nitko dosada nije znao kako postoji „fazna tranzicija“ iz krutog u teku?i oblik kod DNA virusa. Fazna tranzicija za prou?avani virus herpesa je ovisna o temperaturi i odvija se na 37°C, što je izravna adaptacija na ljudsku tjelesnu temperaturu. Evilevitch se nada kako ?e otkri?a ovih istraživanja dovesti do razvoja nove vrste lijekova koji ciljano djeluju na faznu tranziciju virusa, što bi onda moglo smanjiti infektivnu sposobnost virusa.
   "Ovakva vrsta lijeka utje?e na fizi?ka svojstva DNA virusa, što zna?i da lijek može sprije?iti mutaciju virusa“, izjavio je Evilevitch.
   U drugom istraživanju, koje su Evilevitch i njegovi suradnici objavili, se radi o bakteriofagima, tj. virusima koji inficiraju bakterije, u ovom slu?aju E. Coli u ljudskom probavnom traktu. Rezultati pokazuju kako ovaj virus tako?er ima sposobnost preoblikovanja svoje DNA iz krutog u teku?i oblik. Kao kod virusa herpesa, fazna tranzicija se odvija pri 37°C, tj. prilago?ena je ljudskoj tejelesnoj temperaturi.
   Ove dvije vrste virusa, bakteriofagi i virus herpesa, su se odvojili tijekom rane faze evolucije, prije nekoliko milijardi godina. ?injenica da obje vrste posjeduju istu sposobnost preoblikovanja svoje DNA radi lakše infekcije ukazuje na mogu?nost da se ovdje op?enito radi o mehanizmu koji je prisutan u brojnim vrstama virusa.“


(L) E sad, unijeli smo promjene u našu prehranu i radimo tu hladnu terapiju i tako dalje. Zanima me da li ?e to promijeniti našu uobi?ajenu tjelesnu temperaturu mijenjaju?i dijelove DNA, što ?e onda omogu?iti druga?ijem INTRONU ili ne?emu da aktivira ili deaktivira blokadu? Da li je to recimo povezano s temperaturom?

O: Da.

P: (L) Dakle, vezano za temperaturu, ima tu toga puno više nego što smo mislili. Dobro, ono što sma primjetila jest da sam otpornija na hladno?u. Tako?er, ?ini se da je grija?u u mojem tijelu sve bolje i bolje... Dobro, to dvoje ide ruku pod ruku. Kao da te izlaganje hladno?i zapravo zagrije.

(Perceval) Da, to je reakcija tijela na hladno?u iz okoliša.

(L) Dakle štogod da je, pretpostavljam da se aktivira pri višim uobi?ajenim tjelesnim temperaturama.

(Perceval) Dobro, da li privikavanje na hladno?u pove?ava tvoju osnovnu tjelesnu temperaturu?

O: Da, u kona?nici.

P: (Pierre) Za koliko?

O: Stupanj ili dva.

P: (Pierre) Kao kad si bolestan.

(Perceval) Što može biti smrtonosno za odre?ene viruse... Može biti korisno za spre?avanje loših stvari.

(L) Definitivno može. To može biti jedan od aktiviraju?ih u?inaka...

(Perceval) Ako ima toliko puno virusa, vjerojatno su se prilagodili ljudkosj tjelesnoj temperaturi. Toliko dugo se motaju oko ljudskih bi?a da su se prilagodili životu u ljudima i rade svoje radnje pri ljudskoj tjelesnoj temperaturi. Ali ako je viša, ne funkcioniraju tako dobro.

(Pierre) Pri 39 stupnjeva Celzijusa ve?ina ih umire.

(L) Dakle, ako ti je viša tjelesna temperatura, ne samo da možda aktiviraš nešto korisne DNA unutar sebe, nego i onemogu?uješ pristup zlim virusima.

(PoB) Poput neprestane groznice.

O: Da.

P: (Perceval) To je pomalo interesantno jer mogao bi pomisliti kako je to prirodna funkcija neprestanog boravka u hladnim uvjetima. Poput simulacija kako biti Eskim... Možda kod Eskima tjelesna temperatura tako?er ?esto pada pa se to nekako izravna. Ali, ljudi koji rade hladnu adaptaciju a da ne žive u super hladnim uvjetima, možda bi im to olakšalo povisiti tjelesnu temperaturu. Ali samo povremeno.

(L) Da.

(Andromeda) Dvaput sam se no?as probudila osje?aju?i kao da imam groznicu.

(L) Ja osje?am u?inak grija?a u ?udnim trenucima. Odjednom, osje?am kao da ponovo imam valunge!

(Andromeda) Osje?am vru?inu kao da želim u?i u hladan bazen, što je za mene ?udno!

(L) Dakle, pokrili smo tu temu. Okej, u prethodnoj sesiji postavila sam pitanje... I pitala sam o... Hm.. Postavila sam pitanje vezano za EE program, i rekli su:


Citat:

   „Sesija od 15. kolovoza 2009.

P: (L) Dobro. Imamo ljude koji rade na ovom programu disanja i meditacije, a neki imaju neka neuobi?ajena fizi?ka iskustva, dok drugi doživljavaju ekstremni umor i tu postoji ?itava skala izme?u toga. Mislim da tu ništa nije sporno jer smo manje-više i tako o?ekivali: svaka osoba je individua i na?in na koji primjenjuje program ovisi o njenom nivou znanja...

O: Bilo bi najbolje ako bi ih mogla direktno u?iti. Ali pod ovim okolnostima, kad toliko puno ljudi ima tako veliku potrebu, a sistem ?esto ograni?ava njihova primanja i zato njihovu mogu?nost da do?u do tebe i da ti kompenziraju za tvoje vrijeme i energiju, ovo je najbolji na?in za sada. Neki ?e uvidjeti da se njihova kreativnost pove?ava i zato ?e se pove?ati i njihova mogu?nost da ostvare s tobom direktniju povezanost, što je posljedica vježbanja!

P: (L) Zašto ste rekli "njihovu mogu?nost da mi kompenziraju za moje vrijeme"?

O: Prije smo govorili u vezi potrebe da se balansira energija. Korektno je od tebe da ovaj program u?iniš dostupnim, u skladu sa individualnom mogu?nosti za kompenzaciju. Ali svi bi trebali zapamtiti da OPD DAJU [planceta kruži plo?om] SVIMA onima koji pitaju. Ti si davala sve u VIŠE NAVRATA i mnogi još uvijek ne razumiju vrijednost toga, niti ne daju ništa za kompenzaciju. Oni koji imaju poteško?a s ovim programom, mogu uvidjeti da oni i ne daju „svima“. I to ni ne zna?i uvijek novac. To može tako?er zna?iti i predanost.

P: (L) Pitanja? (DD) Da li to grupa još uvijek radi ponedjeljkom i utorkom? (L) Aha. (Joe) Pa napravit ?emo program dostupnim za kupnju, kao set, kao lijep paketi?. To ?e biti mogu?nost da ljudi – znam da to nije samo novac, ali to ?e biti mogu?nost za ljude da bar u najmanju ruku daju nešto za primanje, direktnije.

O: Oni pojedinci koji još uvijek misle da mogu nešto dobiti za ništa, na?i ?e se blokirani.

P: (L) Pa, kakva je priroda te vrste stvari? Mislim, što ste mislili pod "blokirani"?

O: To može imati 2 forme: kod OPD kandidata to može biti blokada od strane podsvjesnog procesa koji zna da tu postoji debalans. Kod "drugih" je jednostavno to da nisu na korektnoj frekvenciji da bi primali. Sje?ate se "sposobnosti primanja", kao i kapaciteta primanja?“


(L) Dakle o?ito je kako je EE ( Eiriu Eolas ) dio tog povezivanja sa svojom plemenskom cjelinom i svojim pomaga?ima. Ali ovo, „sposobnost primanja i tako?er kapacitet“, htjela sam se time pozabaviti. I onda sam htjela pre?i na pitanja s foruma, i vi ste me prekinuli:


Citat:
   
P: (L) U redu. Imamo ?itavu listu drugih pitanja s foruma i mislim da bi sada trebali po?i na njih...

O: Ne, to mora pri?ekati. Svijet ubrzano ide kroz svemir i kre?e se prema svojoj sudbini, a mnoga od tih pitanja nemaju nekog posebnog zna?aja u vezi toga. Osim toga, naša interakcija sa vama nije takva da bi proslje?ivali drugima poruke koje su više-manje trivijalne prirode. I još k tome, kod mnogih tih pitanja dolazi do iste one stvari sa frekvencijom (primanja). Vi OSOBNO, u svojem umu, morate tražiti odgovor i to mora biti važno za vaš put do sudbine. Ina?e to više-manje nije to?nije od vi?enja nekog starog „vidovnjaka“. A vi NISTE „neki stari vidovnjaci“!“

(L) Okej, to me dovodi do sljede?ih pitanja jer ovo su stvari koje me interesiraju. [smijeh]

(Perceval) A lijepo si se pripremila, ha? Jako lijepo! Jako elegantno! Citiraš samu sebe! [smijeh]

(L) E sada, imam ovu zgodnu malu knjigu „Isus Nazare?anin“ koju je napisao ovaj lik, Daniel T. Unterbrink. Prije svega, on pri?a o tom Judi iz Galileje za kojeg, ?ini se, vjeruje da je bio originalni prototip Isusa. E sada, da li je to?no ovo što on tvrdi o tom Judi iz Galileje?

O: Juda je bio „žrtveno janje“ iskorišteno kako bi se istisnulo Cezara.

P: (L) Okej. Dobro, ?ini se da je ta grupa koju je tvorio Juda iz Galileje bila tzv. Jeruzalemska grupa fanatika, Zelota, i ono što on naziva jeruzalemskim krš?anima jer on naravno polazi od pretpostavke da su ?lanovi Jeruzalemske grupe bili me?u najranijim krš?anima jer su Judu iz Galileje proglasili Kristom. No izgleda kako je taj Juda razapet tamo negjde oko 19. g. pr. Kr., što je bilo u relativno ranoj fazi utakmice. Pavao je naišao i komunicirao s ovom grupom pojedinaca i ?ini se kako je izba?en iz ove grupe. To se jasno vidi, da je izba?en iz grupe, iz njegovih vlastitih autenti?nih pisama jer je bio na ratnoj nozi s tom grupom. Naravno taj Unterbrink naziva Pavla negativcem, tvrdi da se samo htio namlatiti novaca, stvoriti crkvu, obogatiti se, i sve te skupa stvari. To mi je malo teže za progutati jer sam ?itala Pavlove poslanice, i ovdje se radi o jako kompleksnoj osobi. Kada sam razmišljala o tome kako taj lik opisuje te Zelote, te fanatike, tu ekipu koja svima „odje?e pišu i tjera na pridržavanje režima prehrane“... Odvagneš izme?u to dvoje, i Pavao svaki put iza?e kao pobjednik. Ho?u re?i, žao mi je! Dakle, da li je Pavao bio takav negativac kao što ga je Unterbrink pogrdno opisao?

O: Niti približno!

P: (L) Da li Pavao pripadao Herodovoj dinastiji? Odnosno, da li je Savao, koji je pripadao Herodovoj dinastiji, o ?emu je pisao Josip Flavije, isti Savao koji je bio apostol Pavao?

O: Da.

P: (L) Dakle, drugim rije?ima, Pavao nije bio porijeklom iz Tarza? Da li je to to?no?

O: Da.

P: (L) Pavao je... Odakle je Pavao bio porijeklom?

O: Iz blizine Jeruzalema.

P: (L) Okej. Zašto se tvrdilo da je Pavao porijeklom iz Tarza? Zašto je to dodano legendi?

O: Kako bi se sakrilo i otkrilo.

P: (L) Kako to mislite? Sakrilo i otkirlo? Što bi Tarz otkrio?

O: Gdje je Antonije provodio vrijeme, gdje su se veterani umirovili, gdje su se razvoj i ovjekovje?enje Cezarovog kulta dogodili.

P: (L) Zna?i postojale su kombinacije, recimo... Ho?u re?i... Okej, ne?u postavljati dodatna pitanja o tome jer moram još malo razmisliti o tome. Okej, i još nešto, u crkvenoslavenskoj verziji Josipa Flavija postoji pri?a o Betlehemskoj zvijezdi. O?ito je da je u evan?eljima ro?enje Isusa zbrkano. Ali navodno, Betlehemska zvijezda se pojavila u vrijeme ro?enja tog lika Jude iz Galileje, i to je zabilježeno u crkvenoslavenskoj verziji Josipa Flavija. Ovako su to opisali:


Citat:

"“Ukazala nam se slika zvijezde pridaju?i važnost ro?enju kralja kojeg ?e cijeli svijet morati slušati. I gledaju?i netremice u tu zvijezdu, probijali smo se godinu i pol do tog grada, i nismo našli sina kralja i zvijezda nam je sada skrivena“. Ali dok su se vra?ali ku?i, ta izvanredna zvijezda im se ponovno ukazala.
I Herod je rekao, „Da li mi ju možete pokazati?“

"Držimo kako ju cijeli svijet može vidjeti."

Iskora?ili su na otvoreni trijem i pokazali mu zvijezdu. No kada su krenuli na put, zvijezda je ponovo nestala.“

(L) I naravno, Josip Flavije je tu zvijezdu protuma?io kao Vespazijanov znak, ali ovdje je zanimljivo, to da se ova zvijezda prema Unterbrinkovoj vremenskoj liniji pojavila 25. g. pr. Kr. E sad, u mojoj knjizi o kometama {knjiga iz Val serije}, prilago?avala sam datume kometa prema mojim prilagodbama datuma prolaska Halleyeve komete. Kao rezultat mojih prilagodbi, koje sam upisala, postoji kometa za koju piše kako prolazi 46. g. pr. Kr., što je navodno dvije godine prije smrti Cezara. No u mojem sustavu s korigiranim datumima, to se zapravo dogodilo 25. g. pr. Kr. Prema uobi?ajenom kalendaru, kometa uop?e nije prolazila 25. g. pr. Kr., ali prema mom sustavu korigiranih datuma, imam jednu u 25. g. pr. Kr. koja se podudara s Unterbrinkovom vremenskom linijom temeljenom na crkvenoslavenskom Josipu Flaviju. U moj knjizi o kometama piše:


Citat:

"Kineski tekst Han Chu je najstariji izvor koji je izvijestio o ovom objektu. Zvijezda pridošlica [zvijezda pridošlica može ?esto zna?iti da se ne radi o kometi nego o supernovi] se mogla vidjeti mjesec dana tijekom 46. g. pr. Kr., od 20. lipnja do 18. srpnja. Pojavila se tijekom podjele Maoa, zvijež?a Plejade, i zadržala se na 5 stupnjeva isto?no od Chwon Shay [što je zvijež?e Perzej].“

(L) Dakle, da li je moj korigirani datum ovog objekta to?an?

O: Blizu.

P: (L) Okej. Da li su o ovome pri?ali kod njihovog davanja datuma ro?enja tog lika Jude iz Galileje?

O: Blizu.

P: (L) Okej... Da li sam pogriješila što se ti?e datuma?

O: Da.

P: (L) Za koliko sam pogriješila u tom slu?aju?

O: 11 godina.

P: (L) 11 godina?

(Chu) Naprijed ili nazad u vremenu?

O: Oduzmi.

P: (L) Želite re?i da pomaknem unaprijed na 14. g. pr. Kr.?

O: Da.

P: (L) I to bi onda bilo kad ste rekli da je povijesni, židovski Isus ro?en?

O: Da.

P: (L) Dakle, taj lik Juda iz Galileje je bio u?itelj/vo?a pobunjenika/štogod koji je postao prototip židovskog Isusa?

O: Da.

P: (L) E sad, postoji problem jer se navodno Testimonium Flavionum, koji je uba?en u Josipa Flavija o Isusu, doga?a upravo na mjestu gdje bi se to nalazilo da je Josip Flavije pisao o smrti Jude iz Galileje. ?ini se da se kod tog ubacivanja nije toliko radilo o tome da se jednostavno nešto izmisli o Isusu, nego da su samo promijenili ime i da je zapravo opisivao smrt Jude iz Galileje. Da li je to to?no?

O: Da.

P: (L) Pa su mogli lagano promijeniti imena bez da se mu?e napisati nešto novo. Okej. E sad... Okej, promašila sam za tu za 11 godina, što onda zna?i da moram iznova sve korigirati. Da li na to ciljamo? Moram sve prilagoditi za 11 godina?

O: Da.

P: (L) Pa...

(Perceval) Pa, jesem ti!

(Approaching Infinity) Ta stvar s Halleyevom kometom je tako kompleksna kad u obzir uzmeš da je možda dodano otprilike 500 godina, i onda imaš sva ta navodna vi?enja kometa svih tih godina...

(L) Dobro, o?ito sve opet moram osmisliti, jer svi moji planovi su poreme?eni s tim nepodudaranjem od 11 godina. Da li još netko ima pitanje odre?ene težine jer sad sam iscrpljena i ne mogu dalje postavljati svoja pitanja?

(Approaching Infinity) Želiš pitati vezano za Cezara kad je bio beba?

(L) Što s Cezarom kad je bio beba?

(Approaching Infinity) Da li je njegovu pri?u preuzeo August, ili je Isusova pri?a... da li je ijedan od tih ljudi ukrao to od Cezara?

O: Pri?a o Cezaru kad je bio beba je stapanje pri?a o Mitri i Cezaru. Pri?ao o „Isusu“ koji izaziva ?u?enje me?u „u?enjacima prava“ se odnosi na Cezara. August je posudio element, dva iz pri?e o Cezaru, ali ve?im dijelom nije.

P: (L) Okej. Hmm. Pa, to mi uop?e ne pomaže, zar ne? Da li je nešto izvanredno obilježilo Cezarovo ro?enje?

O: Kometa.

P: (L) Zna?i da je prošla kometa u trenutku njegova ro?enja, i to je bilo glavno. Kometa u trenutku njegova ro?enja, i kometa u trenutku njegove smrti. Da li je to to?

O: Da.

P: (L) Ali nije bilo toga „polijeganja u jaslice“, niti mudraca, ni?ega sli?nog.

O: Ne.

P: (Pierre) Ali komete su nešto zna?ile. Nije se radilo o pukom slu?aju, zar ne?

(L) Ali sve te skupa stvari o Isusu i jaslicama i ro?enju u pe?ini ili ?emugod...

(Perceval) Dobro, koliko dugo se kometa zadržala na nebu, i koliko ih se rodilo u isto vrijeme?

(Pierre) Ali osoba kojoj komete pro?u pri njenom ro?enju i njenoj smrti...

(L) Je pomalo posebna. Ho?u re?i, uzmite samo primjer Marka Twaina!

(Perceval) Ali koliko ljudi je ro?eno u to vrijeme? Ne odnosi se nužno na Cezara. Ako je prolazila nebom tjedan ili dva, onda se stotine ljudi rodilo u trenutku prolaska komete nebom. Ali iz isklju?ivo ljudske perspektive, ljudi su to shvatili kao znak...

O: Sposobnost primanja!

P: (L) Dakle na stotine ljudi se mogu roditi u trenutku kada se pojavi kometa u atmosferi, ali samo na onog koji ima sposobnost primanja može imati u?inak ili na njega može djelovati?

O: Da.

P: (L) Dakle može biti jako važno, ali samo za...

(Perceval) Iz skrivene perspektive, i ne iz uobi?ajene ljudske perspektive. Da li je kult koji je okruživao Cezara nakon njegove smrti netko percipirao kao prijetnju u to vrijeme ili poslije?

O: Doista! Cezar je zagovarao odnos prema siromašnima i masama ispunjen brigom i dobrotom.

P: (Perceval) Dakle osje?ali su se dovoljno ugroženo da bi ga ubili i poništili manje-više sve što je u?inio. Ali, da li je postojala stvarna opasnost da se njegova u?enja prošire svijetom i sve promijene?

O: Da.

P: (L) Ideje zajedništva, dijeljenja, brige, milosr?a, itd.

(Perceval) Ono što pokušavam jest u kontrast postaviti doseg te prijetnje o mijenjanju svijeta na pozitivan na?in i ono što su napravili s njegovom pri?om. To je i danas prisutno. Nisu to samo prebrisali i onda to zaboravili. Još uvijek smo optere?eni tom obmanom. Dakle, to je tako veliko i monstruozno... Kao oportunisti?ki, ubili su dvije muhe jednim udarcem... „Možemo se riješiti Cezara i njegovih u?enja, i onda možemo imati tu novu religiju koja nam omogu?uje to što želimo!“

(L) Da, religiju pasivnosti, slušaj svoje gospodare, daj im sav svoj novac, pla?aj svoje poreze, i sve te skupa stvari.

(Perceval) Da, možda su u tom trenutku percipirali kako je nova organizirana religija nužna...

(L) Da li je Pavao bio autor onih stvari gdje je ljudima savjetovao da pla?aju svoje poreze, daj Cezaru Cezarovo i sve te skupa stvari?

O: Djelomi?no, da. Ali bivao je mudar kao zmija i blag poput golubice. Ono o ?emu je pisao u svojim pismima je bilo
„mlijeko“, meso je davao samo u osobnom kontaktu.

P: (L) Okej. Dobro, da li ima nešto što želimo... Ovdje smo duže nego što sam o?ekivala. Le?a me zbilja... Da li ti to dižeš ruku, Approaching Infinity? Ne vidim ti ruku, ali...

(Chu) Approaching Infinity se eno tamo smijulji...

(L) U redu, Approaching Infinity, ajde.

(Approaching Infinity) Navodno, jedna od prvih stvari vezanih za Isusove ljude je bilo zajedni?ko jelo, euharistija. Da li je u Cezarovom životu bilo ne?ega, nešto što je radio, što je dovelo do toga?

O: Ne naro?ito, no to je postao zajedni?ki znak jer se Cezar pobrinuo da se gladni nahrane i ako su njegovi vojnici bili gladni, dijelio je s njima tu patnju. „Jelo“ je još jedan aspekt posu?en od Mitre. Obratite pažnju na indiciju o Tarzu koja tako?er upu?uje na mitraisti?ku religiju. Na kraju krajeva, dijelovi Cezarove posljednje ve?ere su tako?er inkorporirani u pri?u!

P: (Perceval) Cezarova posljednja ve?era?

(Kniall) Da, objedovao je i pitali su ga kako bi željeo umrijeti.

(L) I rekao je kako nije bitno, dok god se odvije na brzinu. U redu, da li ima još nešto što trebamo pitati a da nam nije palo na pamet, ili meni nije palo na pamet, jer želim završiti jer se polagano po?injem ovdje ko?iti? Neka poruka ili nešto sli?no što je od nekakve važnosti?

O: Vrijeme je da sjedneš u psihomantium ili nešto sli?no s unaprijed pripremljenom olovkom i papirom.

P: (L) Zašto su mi potrebni unaprijed pripremljeni papir i olovka?

O: Zato što imamo kompleksne stvari za prenijeti i to ?e uštedjeti energiju.

P: (L) Ho?ete re?i da bi to trebala sama to napraviti.

O: Ne nužno. Bit ?e od pomo?i ako budu prisutne jedna ili dvije osobe kompatibilne energije kako bi postavljali pitanja.

P: (L) Da li to moraju biti pitanja od op?eg interesa, ili je mogu?e da, recimo, na primjer, drugi ljudi mogu poslati pitanja kako bi se na njih moglo odgovoriti na ovaj na?in?

O: Molili bi da ograni?ite osobna pitanja.

P: (L) U redu, onda ako nema više ni?ega, re?i ?u laka no?.

O: Pamtite Cezara... Pozdrav.Kraj sesijePreveo: Ivan Novak