Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-2014-05-1010.05.2014.

Laura i Andromeda za plo?om
Pierre, Perceval, Chu, PoB, Kniall, Data, Mr. Scott, Alana

Pridružili se preko Skype-a:
Emma, Renaissance, Nancy2feathers, shellycheval, Pete, Divide by Zero, Puck, seek10, Jerry, ankhepiphan, Pegasus, Nuke, and the doggies Pancho and Rusty

P: (L) [pozdravi i uvod] Danas je 10.05.2014. Imam Pink Floyd trenutak. Halo? Ima li nekog?

O: Uvijek! Opinnia od Kasiopeje! Pozdrav i našim gostima tako?er!

P: {planceta kruži nekoliko puta.} (L) Oh, ve?aras imamo prijenos uživo! U redu, naša pitanja su: imali smo razgovor sa Paul Levy-jem neki dan. Napisao je knjigu o ne?emu što on zove Wetiko virus. Jedna od stvari o kojoj je govorio jest da je to virus poput predatotovog uma u Kastanedim knjigama, buffer-i kod Gurdjieff-a; to je poput programa ili pri?e koju svjesan um kreira kao odgovor na iskrivljene emocije ili iskrivljene percepcije u tvojem prilagodljivom nesvjesnom. Mislim, to je nešto ?emu smo svjedoci u velikoj mjeri. Ali, njegov glavni zaklju?ak je da kad ljudi imaju taj virus, možete nekako re?i da ga ljudi imaju jer projiciraju svoje sjene prema van, u okolinu, na druge. Onda tu proizlazi druga stvar, a ta je da ljudi onda gube svoju kreativnost, izgube svoju sposobnost da u?ine neke stvari. Sad, primjetili smo da je to važna stvar jer smo izra?unavali povrat poreza nekoliko tjedana. (Nadam se da ?ete cjeniti koliko smo svega prošli da u?inimo da ova organizacija funkcionira. I još uvijek nismo gotovi: ustala sam se jutros u 4:30 i ispunjavala porezne prijave koje ?u kasnije poslati faksom. I to ?u tako morati i sutra opet jer još uvijek nisam gotova. Završili smo sa nekih 50-tak stranica formulara povrata poreza za svaku organizaciju.) Dakle, ono što sam primjetila, jer morate gledati na sve, je to da ima oko...

[Skype konekcija se prekida... i opet... Pauza u kojoj smo resetirali modem i ponovno se spojili na internet...]

(L) Niste ništa propustili. Otišli smo na kratku pauzu i resetirali modem. U redu, gotova je pauza! Prestali smo pri?ati. Sve se zablokiralo. U redu, svejedno, ono što sam primjetila kod popunjavanja poreznih prijava je to da oko 20-tak ljudi konstantno donira zna?ajnu sumu novaca i u na?elu oni doslovce održavaju da sve ovo funkcionira. I ispostavilo se da su to uglavnom isti ljudi koji ?ine ve?inu posla i pomažu nam ovdje u našem prenatrpanom poslu; poput pomaganja drugima na forumu, rade?i na SOTT-u, prevo?enju, itd. Neki od njih su u toj sobi koja je na drugoj strani naše veze preko Skype-a. Ne?u sada imenovati. Kako god, pitam se da li je ta ideja o Wetiko virusu - gledaju?i na frekvencijsku barijeru koju smo spominjali u prošloj sesiji kao ne?emu što te spre?ava da u?iniš bilo što - da li je ta frekvencijska barijera zbilja osnova toga što su ljudi toliko u nemogu?nosti da otklju?aju svoj potencijal? Jer to se postiže potencijalom. Potencijalom da se u?ini mnogo stvari. U redu, dakle, da li je stvarni razlog frekvencijska barijera? Da li je to poput Wetiko virusa kojeg Paul Levy opisuje?

O: Ako znaš nešto o tome što može djelovati protiv tebe, onda si pobjedio pola bitke, ako pretpostavimo da imaš srce za taj rat.

P: (L) U redu, dakle, idu?e pitanje: Imamo mnoge aktivnosi koje su kreativne za ljude koji su u mogu?nosti otpustiti neke svoje suzdržane emocije u vezi svih stvari koje se dešavaju u svijetu i koje sve ?ine nesretnima. Mogu do?i na SOTT, i napisati komentar, i onda mogu do?i na forum, mogu napisati razne stvari na njemu, mogu me?usobno sura?ivati, sastajati se s drugim ljudima. Postoje mnoge stvari koje bi ljudi mogli raditi, ali kao da uvijek postoji neka isprika u smislu "Oh, frekvencijska barijera. Ne mogu u?initi ništa jer sam u depresiji, ili ja sam ovo, ili ja sam ono ili radim druge stvar." Kažete da oni dobiju pola bitke, ali izgleda mi da je to malo teže nego samo to. Tu je uvijek još nešto. Kako pre?i taj po?etni otpor?

O: Držati bika za rogove je uvijek strahovito zamisliti, ali kad pri?eš zvijeri, ona obi?no legne dolje i preda se.

P: (L) To ne odgovara na moje pitanje. Dobro, što ?ini "prilaziti zvijeri"? Budu?i da mi to izgleda mjesto gdje svi zapnu...

O: Kao što je Yoda rekao, nemoj pokušavati, jednostavno napravi, pa makar samo malo. To ?e slomiti situaciju koja izgleda nerješivom. Efekt leptirovih krila i sve to ( butterfly effect ).

P: (L) Dat ?u specifi?ni primjer. Imamo 108 editora na SOTT-u. Imamo 108 ljudi koji su voluntirali raditi na SOTT-u. Koliko njih zapravo i radi to? (Mr. Scott) Ne puno. (Chu) 15-20? (Mr. Scott) Nisam provjeravao u zadnje vrijeme, ali tu negdje 15-20. Ali ljudi koji najviše postaju - ima ih 3 ili 4. (L) I ima ih 3-4 koji ?ine ve?inu posla. I ista je situacija i sa dijelovima na drugim jezicima. Imamo milijune ?itatelja, a ovo je zbilja platforma za ljude koji stvarno mogu biti kreativni i re?i odre?ene stvari i ?initi odre?ene stvari, prenijeti poruku drugima i pokrenuti taj kreativni proces. Ali oni to ne mogu jer - neznam zašto - jer je sve užasno depresivno! Mislim, pro?itate vijesti i kažete: "Oh Isuse! Zašto jednostavno ne odem van i sko?im sa litice jer je sve toliko ogavno?!" Mislim, razumijem to...

O: Vidi prethodni odgovor i ne potcijenjujte kumulativni efekt koji se pove?ava vremenom. Svi vi bi trebali sjetiti se gdje ste bili prije 5 godina ili prije 10. Promjene se ne dešavaju preko no?i, zar ne?

P: (L) Može li netko smisliti neko drugo pitanje da do?emo do toga? (shellycheval) Kao pojedinci, što je najbitnija stvar koju bi trebali u?initi, ne pokušati, ve? doslovno poduzeti? Što možemo u?initi da se motiviramo kao pojedinci? Nešto što možemo re?i ili u?initi...?

O: Opredjeljenje prema drugima ( STO ). Primjetite da ljudi koji imaju probleme i koji uvijek govore samo o sebi i svojim problemima - da su to upravo oni koji najmanje daju i ništa ne ?ine. Oni se ne pouzdaju u univerzalni zakon ŽIVOTA: Neka se stvari kre?u i u svojem životu kreiraš vakuum u koji energija može pote?i.

P: (L) Dakle, pojednostavljeno, ono što kažete je da bi ljudi trebali razmišljati o tome kao na neku vrstu zakona koji kad ti... možda poput stare biblijske izreke: "Baci svoj kruh u vodu i poslije mnogo dana, on ?e ti se vratiti", tako nešto? Jednostavno to u?ini i to ?ini bez o?ekivanja?

O: Apsolutno! I to je istina i djeluje. Jednostavno pogledajte ljude koji mnogo daju: Da li oni provode vrijeme fokusiraju?i se na sebe? Ne!

P: (L) Pa da, ali svi imaju rane i razne stvari i sve te vrste problema na kojima treba poraditi. Mislim...

O: [slova dolaze jako brzo] Balans! Dio dana može se provesti za pogled na sebe, ali ne previše. To je Wetiko virus: opsesija sobom i subjektivni osobni problemi. Idu?i put kad osje?ate da padate u o?aj, samo recite drugima kako se osje?ate i mislite što bi mogli u?initi za druge da sprije?ite da i oni osje?aju to isto. [slova sada idu sporije] Na taj na?in ?ete biti svjedoci ro?enja istinske empatije.

P: (L) U redu, mislim da smo ovo dosta pokrili. Idemo s drugim pitanjeima. (Jerry) Imam osobno pitanje. (L) Hajde. (Jerry) Kad sam bio dijete, stajao sam sam i odjednom me nešto strašno pogodilo. Nisam htio da nitko sazna za to, za tu fizi?ku i mentalnu prijetnju. Mislio sam da ?u povratiti. Onda sam otišao u kupaonu i zaklju?ao se i molio bogu - kao dijete - i obe?ao sam da ako ovo ode, da ?u posvetiti svoj život da svi ljudi primaju Sveti Duh. Odgajan sam kao katolik. Sve što se sje?am je to zlatno svjetlo, a idu?e što pamtim je da sam normalno dijete koje se igra sa prijateljima i obitelji. I uvijek sam razmišljao o tome ?itavog života. Što se desilo?

O: Stigao je privjesak i bio je prihva?en.

P: (Jerry) Da li je to bila ponuda? Prijetnja koja je prošla kroz mene je neka vrsta ponude?

O: Dovoljno blizu. Sjeti se perioda prije toga i vidi oslabljeno stanje i ranjivost.

P: (Jerry) Hvala. (L) Idu?e? (ankhepiphan) U redu, bio sam opsjednut sa tom mojom idejom da izra?ujem elektroni?ke ure?aje... [ostatak pitanja se ne ?uje jasno, ali u suštini on želi znati da li je izrada takvih stvar?ica korisna]

O: Primjetili smo da si se pojavio da bi primao, ali rijetko možeš biti u mogu?nosti davati ono što se traži i što istinski treba i što je od pomo?i. Wetiko...

P: (ankhepiphan) [pitanje u vezi aritmije srca...]

O: Što je s tvojom dijetom? Soda?

P: (Pegasus) Piješ sodu?! (ankhepiphan) Ne, pokušao sam to ograni?iti ali... (Pegasus) Pa zašto uop?e to pitati? Ta stvar ?e ubrzati tvoje srce. (ankhepiphan) Mislio sam da to ima veze sa premoštenjem koje sam dobio operacijom srca prije nekoliko godina. Pritisak naraste, pa se onda smanji i to je sve tako ?udno...

O: Ako ne kreiraš "bez", tvoje tijelo ?e "kreirati unutar" sebe.

P: (Renaissance) Kad tijelo kaže "ne". (Pete) Imam brzinsko pitanje. Dolazi godina dana kako je moj brat umro. Znatiželjan sam da li je došao na 5. denzitet? (L) Kako se zvao? (Pete) A***.

O: Da, trebalo mu je nešto "vremena" ali je uspio do?i.

P: (Pete) U redu, hvala. (L) Idu?e? (Nancy2feathers) Imam odre?en datum za sud koji je odgo?en ?etiri puta, u vezi razvoda braka, uklju?uju?i i ovaj ponedjeljak. Mogu li nešto u?initi da sve to ubrzam?

O: Vrlo ?esto za zna?ajnije životne promjene i doga?aje treba nešto vremena i energije da bi se to prošlo. Ali, bit ?e to postignuto sa upornoš?u. Tako?er, u skladu sa ve?erašnjom temom, možete pove?ati tok energije pomo?u kreiranja vakuuma pomo?u davanja i djelovanja!

P: (L) Funkcionirat ?e. (seek10) 1912.g. brod koji je potonuo zvao se Titanic, ili je to bio neki drugi? [prema pri?i da brod koji je potonuo nije bio Titanic, ve? sestrinjski brod Olympus, i da je tu bilo raznih manipulacija s osiguranjem]

O: Zašto je to važno?

P: [smijeh] (seek10) Samo želim znati istinu. (Puck) Dakle, ponekad imam te intenzivne proboje chi, i pitam se što je s time?

O: DNA promjene radi tvojih promjena životnog stila.

P: (L) Idu?e? (Renaissance) Da li Kasiopejci imaju nekih poruka za Sjeveroisto?nu grupu?

O: Imate tamo dobre osnove, sve što treba je pove?ati me?usobnu suradnju i povezati se na principu mreže. Mi ?emo pomo?i na eteri?nom nivou, ali energija bolje prolazi ako i vi pokrenete akciju.

P: (L) U redu, još pitanje ili dva jer postajem umorna. (shellycheval) Hm, da li radim pravu stvar kad prodajem farmu i idem u manji prostor?

O: Da li ?e pomo?i tvojim "uku?anima"?

P: (L) Ovaj utjecaj dolazi od Puck-a, kažem vam! [smijeh] (shellycheval) Pozvao sam da se svi presele ovdje, ali nitko ne?e živjeti toliko blizu DC-a ( Washington ).

O: Nebi ni ti trebao!!!

P: (shellycheval) Uh, trebao bi se od tamo preseliti što je mogu?e prije. Shvatio sam. (Emma) 1988.g. umro je moj otac u 59. godini života. Odrasla sam u Ma?arskoj i on je radio za vladu kao tehni?ar, za vojsku. Dakle, radio je na tom mjestu i onda 1988. umro, a mi nemamo pojma zašto. Dakle, želim znati uzrok njegove smrti, jer nikad nismo dobili izvještaj autopsije. Pitam se što je bio uzrok? Hvala vam.

O: Teški metali.

P: (Emma) Teški metali? Wow! Hvala vam. (L) Još nešto? Oh, hajde Puck! (Nuke) Imam pitanje, ali neznam za dalje. Privatno pitenje. Kad sam imao 3 godine, ili tu negdje, imali smo osobu koja je pazila na nas kad nije bilo roditelja. Sve do tada imam samo nekoliko trenutaka koje pamtim, ali onda poslije mnogi dijelovi nedostaju. Mislio sam i?i terapeutu, ali teško je na?i nekog od povjerenja. To bi bilo moje pitanje. Što se tada dogodilo? Da li je ona nešto tada u?inila? Što je razlog što se ne mogu sjetiti ve?ine svog djetinjstva?

O: Uznemiravala te i bilo te sram. To se dešava skoro polovici sve djece u vašem društvu. SRT ( Spirit Release Therapy - duhovno osloba?anje ) bi moglo biti najbrže i najjeftinije.

P: (Nuke) Hvala vam. (Jerry) Da li je Josephus zapravo Saint Paul iz Novog Testamenta?

O: Ne.

P: (ankhepiphan) U redu, imam jedno pitanje. Jesam li ja totalno izgubljen [???]

O: Ti još uvijek misliš da možeš misliti na svoj na?in i tako iza?i iz svojih problema i poteško?a. Ne možeš tako. Kad ?eš odbaciti svoj STRAH i BIJES?

P: (ankhepiphan) Strah i ljutnja, zbog toga?

O: Zato ti je život takav kakav ne želiš da bude.

P: (Puck) Može li još jedno, Laura? (L) Još jedno. (Puck) Pitao bih da li ?e moje pisanje i odlazak na svježi zrak, iz mog apartmana, biti dobar plan da se dovedem u povoljnu financijsku situaciju, kako bi se mogao preseliti u Sjevernu Karolinu?

O: Da.

P: (Puck) Pogodak! Hvala vam. (L) U redu momci, umorna sam, pa ?emo re?i laku no?. [pozdravi za laku no?] (L) Malo ?u pjevati karaoke, pa napraviti malo Eiriu Eolas-a. Imate li karaoke ure?aj tamo kod vas? (Pete) Ne. (Emma) Ali možemo pjevati a capella, ne brinite oko toga! (L) Dobro, pjevajte, pjevajte, pjevajte! Laku no?!

Kraj sesije