Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-2014-03-2222.03.2014.

Laura, Ark, Pierre, Perceval, Andromeda, PoB, Kniall, Chu, Data, Alana, Timotheos, Mr. Scott

P: (L) Oh, sad je negdje ekvinocij, zar ne? 21.03., 22.03.? (Andromeda) Nije li bio ju?er? (L) Pa da. Dakle, danas je 22.03.2014. Bilo je obla?no, vjetrovito i kišno vrijeme, a mi smo ovdje zapalili vatru u kaminu. Dobro... Pozdrav.

O: Svi izgledaju tako zdravo! Oh, bože moj! Napadi ne djeluju na vas! Kako to oni o?ekuju da naškode onima koji se ne povijaju njihovim pravilima?

P: (L) Koga imamo ve?eras sa nama?

O: Komessias.

P: (L) I od kuda ili kroz kuda prenosite?

O: Kasiopeja.

P: (L) Dakle, što je smisao ovog malog uvoda u vezi zdravlja, osim što je re?eno... Da li su rekli naškoditi? Zna?i sada se odvijaju direktni napadi na nas pomo?u nekih vrsta elektromagnetskih ili elektroni?kih ure?aja ili ne?eg sli?nog što bi trebalo naškoditi našem zdravlju?

O: Da.

P: (L) Da li se to odnosi na malu igru oko natekline u mojoj nozi?

O: Da. Ali ti si to "hladno" zaustavila.

P: (L) Ha ha ha! [smijeh jer je Laura krenula na program u sauni kojeg prethodi kupka kukova u ledenoj vodi] Onda dobro. Dakle naga?am da možemo prili?no dobro odgovoriti unaprijed na pitanja u vezi malih problema koje su ljudi imali - to je sve dio jedne te iste stvari. To se manifestira druga?ije kod svake osobe, tj. prema njihovoj specifi?noj ranjivosti?

O: Da.

P: (L) U redu, mislim da je dosta u vezi toga. Mislim da je svima na umu pitanje u vezi aviona [Malezijski avion koji je nestao, Let 370]. Avion, avion! {Fantasy Island serija na TV-u}(Pierre) Gdje je?

O: U pukotini zaklju?anog vremena/prostora.

P: (L) A Kinezi su sigurni u to da su našli neke ostatke od aviona.

O: Bilo kakvi "ostaci" vi?eni pod takvim uvjetima moraju biti vrlo upitni.

P: (Pierre) Da li je to bilo namjerno ili je to bila nesre?a?

O: Doga?a se kad curenje ( izme?u denziteta, bleedthrough prim. prev. ) uzrokuje komešanje.

P: (L) Komešanje ?ega?

O: Realiteta i svega unutar njih.

P: (Perceval) Izgleda da je zbunjenost bila o?ita u promjeni smjera kretanja aviona i onda je nestao u pukotini vremena/prostora. (Data) Jesu li putnici u avionu u redu?

O: Ovisi o tome kako definirate "u redu".

P: (Perceval) Da li je to sli?na situacija kao i sa Letom 19?

O: Da.

P: (Perceval) Dakle, imamo to objašnjenje u transkriptama, što se dešava sa putnicima... Da li neka od vlada u svijetu zna za to?

O: Naravno! Što mislite, zašto ima toliko prepucavanja u vezi Krima i Rusije?

P: (L) Mislite da oni imaju planove da budu agresivniji i da se "unesu u lice", i oni... (Perceval) Zašto bi ih nestanak aviona uplašio ili "spustio na zemlju"? Da li je to bilo "spuštanje", to što je re?eno? Poput povla?enja. Dakle, jednostavno su sile mo?i na Krimu i Rusiji spuštene na zemlju jer je avion nestao i oni brinu o...? (Pierre) Zna?i, ako previše lažete, ako kreirate previše kaosa, poput neopravdanog rata, vi možete pove?ati takvo curenje izme?u denziteta?

O: Oni su imali "savjetnike" i "tuma?e" takvih stvari.

P: (Pierre) Dakle, savjetnici su rekli da ako nastave sa napadom, sa lažima i manipulacijom... (L) Mislim da oni to nebi rekli. (Perceval) Oni nebi ni zucnuli o tome. (L) Mislim da se oni nebi tako izrazili. (Pierre) Što bi rekli? (L) Nešto poput... nemam pojma... Možda imaju savjetnike i tuma?e koji kažu "Mi smo to u?inili i ako ne prestanete mi ?emo to u?initi opet!" Znate, više prijetnji nego objašnjenja kako biti dobri momci.

O: Više - manje.

P: (L) Mislim, svi bi mi željeli razmišljati da u svijetu postoje neke jake i svemogu?e snage koje bi rekle psihopatima "Oh, ako nastavite kreirati kaos, zeznut ?ete stvari! Zlo?esti ste!" Ali se to vjerojatno ne?e desiti jer bi to bilo... znate... (Perceval) Imaš ovdje na umu razli?ite nivoe mo?i. Ljudi to o?ito vide u slu?aju oko Krima. I oni imaju savjetnike i možda pretpostavljaju da postoje više sile poput onih koja je raznijela Columbia space shuttle za Busha i takve. Oni sebi pripisuju taj incident sa avionom, i tuma?e nešto poput "Povucimo se". To je na?in da aludiraju na tu ideju da postoji viša sila koja ima takvu ogromnu tehnologiju i može utjecati na ameri?ku vladu i njenu politiku, na primjer da pošalju upozorenje... Dakle, oni koji uvide takve stvari možda kažu u vezi aviona "Možda je to neka poruka upu?ena nama".

O: Vjerojatno je da se tu malo interdimenzionalno ucjenjuje. Što mislite, koliko je vjerojatno da se ameri?ke sile mo?i, iz svojeg prirodnog stanja da budu najve?e svjetske siledžije i imaju sposobnosti "kreiranja realiteta", da se spuste na zemlju i to više ne budu?

P: (Pierre) Zašto ti viši entiteti žele da sile mo?i odstupe u vezi Krima i Rusije?

O: Oni razumiju kakve su posljedice toga.

P: (Perceval) Dakle, ?itava ta stvar je u vezi kontrole... nuklearni ili sveop?i rat, i to bi bio kraj. Oni uvijek žele kontrolirati stvari i prignje?iti ljude ja?e i ja?e. (L) Hm, jedina stvar koja prestraši ili zaustavi psihopatu je ve?i psihopat. Hm, imam osje?aj da je nekako MOSSAD umješan u sve to, možda ?ak i u nestajanje aviona. To je jednostavno previše... hm...

O: Možda oni žive svoj moto?

P: (L) "Pomo?u prevare ti radiš rat." Dakle to bi navodilo da je, na nekom nivou, MOSSAD umješan pomo?u tih savjetnika i tuma?a, ili nekako... (Perceval) Rekli su u prethodnim sesijama da je MOSSAD blizu vrha u hijerarhiji. (L) Dakle na vrhu MOSSAD-a postoji povezanost sa hiperdimenzionalnim OPS bi?ima, više-manje?

O: Da.

P: (L) Dakle... (Perceval) Izraelci u odabrani narod! Tko bi drugi bio izabran za takav zadatak? (L) Da. U redu, to je bilo u vezi aviona. Oh, željela sam pitati u vezi mobitela. Kako su mobiteli putnika još uvijek zvonili tri dana nakon što je avion nestao?

O: Ako si na drugom "mjestu" u vremenu/prostoru, to ne zna?i da si izvan dometa elektroni?kih signala, plus tu je vremenska anomalija.

P: (L) Dakle, vanzemaljci zbilja mogu telefonirati ku?i? [smijeh]

O: Da.

P: (Perceval) Ali bi onda mogao primiti poziv prije ili kasnije nego što je on obavljen! (L) Pa da, on ?e ga primiti ju?er.

O: Nešto poput toga.

P: (Chu) Hm, sada bi mogli to izbaciti iz vijesti, ali ?e s ne?im kasnije iza?i. (L) Ignorirat ?e to jednostavno. Jednostavna taktika ignoriranja koja briše cijelu hrpu stvari iz ljudskih glava. (Perceval) Apsolutno. Jednostavno idemo dalje s ne?im drugim. Bilo je oko 50 aviona koji su nestali na taj na?in i nikad nisu prona?eni. (Chu) Da, ali izvještavaju o obiteljima koje štrajkaju gla?u i te vrste stvari. (Perceval) Ako to ne navedu u vijestima, onda to nikad nitko ne?e znati. (L) Da, bez podrške izvještavanja o tome, što imaju? Facebook i Twitter. (Andromeda) Ho?emo li po?eti vi?ati sve više i više takvih stvari?

O: Oh, da!!!

P: (Mr. Scott) Fenomenalno! (Perceval) Ima li kakve šanse da Pentagon nestane tako?

O: On ima druga?iju sudbinu!

P: (Chu) Komet?!

O: ?ekajte i vidite!

P: (L) Mislite mi ?emo to vidjeti? Ho?e li nam se svidjeti?

O: Vjerojatno.

P: (L) Dobro, mislim da mnogo ljudi ima na umu sljede?e pitanje: Što je s tim Vladimirom Putinom, ha?

O: On nije savršen, ali je trenutno najbolji ?ovjek na planeti koji je na takvoj poziciji.

P: (L) Dakle, on nije psihopat?

O: Ne.

P: (Perceval) Postoji li, u biti, netko tko mu nare?uje? Da li je ono što on radi kontrolirano na takav na?in?

O: Ne na na?in na koji vi mislite, ali da u smislu svjesnosti.

P: (Ark) Mislim da ono što ima vrijedno je to da ima dobar tim savjetnika. Kad imate svoje savjetnike koji su pametni i imaju znanja, oni su eksperti u izvjesnim podru?jima, i oni ?e re?i: "Ako u?iniš to, onda ?e rezultat biti ovakav, pa savjetujemo sljede?e..."

O: Svakakao, postoje mnogi u Rusiji koji su nau?ili lekcije u teškoj školi tog realiteta i što je za zapadnjake uop?e nezamislivo. U vezi te teme, Rusi su bolje obrazovani, generalno gledaju?i.

P: (PoB) Postoji li realna prijetnja da ubiju Putina?

O: Uvijek postoji, ali on nije bio u KGB-u nizašta.

P: [smijeh] (L) Nismo imali sesija od kad se desila “LG afera”, zar ne? Imali smo jednu prije LG-inog ispada? (Mr. Scott) Zadnja je bila 7.9.2013. (L) Da, mislim da je bolje da pitamo u vezi LG i njenog obraza. Da li je istina, kao što sumnjamo, da smo bili suo?eni sa LG kao istinskim i cjelokupnim primjerom zbilja genijalnog ženskog psihopata?

O: Ako mislite kao ošte?enog organskog portala, da. Ali ne baš kao "ro?enog psihopate".

P: (Chu) To bi moglo objasniti zašto se toliko uništavala na kraju. (L) Da. Dobro, što je sa B__?

O: Kao što smo rekli prije, dobro srce, ali ošte?ena tako?er.

P: (Perceval) Mislim da nismo pitali ovo pitanje kroz cijeli ovaj dugi period komunikacije. Što uzrokuje ove velike požare na raznim mjestima, pa ?ak i po zimi kad je...

O: Izlu?ivanje plina kombinirano sa aktivnim plazmama.

P: (L) Dakle ne moraju biti uzrokovani eksplozijama iz atmosfere. (Perceval) Hm, mi smo mislili da to mora biti plin. (Andromeda) I elektri?na aktivnost. (Pierre) To je oboje. Aktivna plazma zbog aktivnosti kometa i zbog toga što se Zemlja otvara. (L) Da, što je s nedavnom eksplozijom plina u New Yorku?

O: Primarni primjer: upozorili smo vas u vezi takvih stvari koje ?e se sve više i više dešavati. Planeta na kojoj boravite se otvara!!!

P: (Perceval) Što je sa "Još pet godina do promjena" stvarima?

O: Što mislite? Vi ste tu! Zar ih ne VIDITE?

P: (Perceval) Pa primje?ujemo, da. (Pierre) Što je sa nultom godinom? (Perceval) Dakle, za nju ste govorili da je ona po?etak kraja.

O: Kao što potresi mogu po?eti s jednim koji onda pokrene proces "otpakiravanja" ( unzipping, prim. prev. ), tako je i sa promjenama realiteta. Zapravo, ovo dvoje ima mnogo zajedni?kog.

P: (Andromeda) Pa da, svi ti potresi u Kaliforniji, Južnoj Americi, podru?ja požara... (Pierre) Da, mnogi su bili uzduž tektonskih brazdi koje oružuju Pacifi?ku plo?u. Otpakiravanje, da li to zna?i da se cijela plo?a mijenja i da se na neki na?in mi?e... (Chu) Pa otpakiravanje je poput po?etka otkrivanja... otvaranja ( poput patentnog otvara?a, ciferšlusa ). Izbacivanjem plina i svega toga, razna otvaranja tla... (L) Da. (Andromeda) Dakle, ho?e li biti zbilja velikog doga?aja uskoro? (Chu) ?ekaj i vidi!

O: ?ekajte i vidite!

P: [smijeh] (Pierre) Potresi i promjena realiteta imaju mnogo zajedni?koga. Što to zna?i? (Andromeda) Yellowstone, tako?er. (Perceval) Pa jedan potres može po?eti lan?anu reakciju koja otvara Zemlju i jedna promjena... (L) Rekla bih da promjena realiteta mijenja frekvencije, što može promjeniti frekvencije Zemlje, što može inicirati potrese. A potresi mogu emitirati elektromagnetske signale koji mogu kreirati otvore u realitetima. Dakle, imamo svakakve vrste elektromagnetskih stvari u oba smjera.

O: Da.

P: (Ark) Što je klju? kvantne slu?ajnosti?

O: Duga?ak odgovor.

P: [smijeh] (Perceval) Nemamo simbole i te stvari na ( Ouija ) plo?i. (Pierre) Trebamo specijalnu plo?u za to!

O: Baš i ne postoji takva stvar kao što bi bila "?ista" slu?ajnost.

P: (Ark) Oni ?itaju moju knjigu. [smijeh]

O: Kako bi to moglo biti kad je sve informacija? Ako uop?e nešto postoji u vašem realitetu, to je derivat iz "višeg" realiteta informacija. Kako bi onda to moglo biti "slu?ajno"? Skupovi.

P: (Ark) Skupovi? (Perceval) Matemati?ki skupovi. To je odgovor. (Pierre) Skupovi ?ega? (Ark) Seth! (L) S-E-T-S ( skupovi ). (Ark) Seth. Ne sje?aš se vjerojatnosti i Seth-a? (L) Ne, oni su rekli "skupovi" ( sets, prim. prev. ). (Ark) Znam... [smijeh] (Andromeda) Seth govori! ( Seth Speaks kanaliziranje )

O: Vaš realitet, koji je 3D, i vrijeme, ?ine "skup".

P: (Ark) Skup.

O: Skup je definiran.

P: (Ark) Što? (Perceval) "Skup je definiran."

O: Ome?en.

P: (Mr. Scott) Dakle ako želite i?i na 4D ( 4. denzitet ), trebate ve?i dio papira tako da možete nacrtati ve?i skup. Jednostavno. (L) U redu, jesmo li gotovi? (Pierre) Da li su katastrofe koje su se dogodile oko 2300 godina p.n.e. uzrokovane radi pomaka kuta naše planete?

O: Da.

P: (Pierre) Za koliko se stupnjeva nagnula?

O: 20. Nije to bilo "trenutno", ve? dovoljno brzo da izazove takve nepogode.

P: (Pierre) Koliko je potomaka Cezara u ovoj sobi? (L) Oh, to je trik pitanje!

O: Svi vi! Cezar je "švrljao okolo"!

P: [smijeh] (Pierre) Sigurno je bio vrlo aktivan! (Ark) Imam pitanje. Ti {Laura} si išla na te ledene kupke, ali ja se dižem ujutro s tim glavoboljama. Da li bi ja tako?er trebao staviti glavu u hladnu kupku da bi zaustavio te jutarnje glavobolje?

O: Da, i tvoji planovi preure?enja bi tako?er mnogo pomogli.

P: (Chu) Preure?enja tvoje spava?e sobe. (L) On ima te glavobolje u krevetu. Budi se s njima. Smrtonosni su ti zakrivljeni zidovi. Mrtva?ke krivulje! (Pierre) Moramo to u?initi. (L) Ali me to zgražava. To ?e biti takav nered.

O: Ali ?ete to zavoljeti kad bude gotovo, i realnost ?e se dramati?no promijeniti u vezi otpuštanja psihi?kih i fizioloških ograni?enja i smetnji.

P: (Chu) Dakle, to odmah morate u?initi! (L) Da li sam bila u pravu u vezi vrata u Pierrovoj spava?oj sobi i Feng Shui-ja?

O: Apsolutno!

P: (Pierre) To je bio niski udarac! [smijeh] (PoB) Bila je jedna osoba na forumu koja je htjela pitati pitanje i rekli ste nešto o... (L) Oh, pitat ?emo o toj J___, osobi koja vjeruje da je OPD Nordijac ili tako nešto. Mislim da je bolje da pitamo u vezi te J__ sa foruma koja mi je poslala privatnu poruku. Da li je J__ 4D OPD bi?e?

O: Glupost! Na široko smo to ve? objasnili!

P: (L) Ona misli da je OPD sa 4. denziteta jer je pod konstantnim jakim napadom koji ju spre?ava da radi svoj istinski posao.

O: Dvostruka glupost!! Da je ona ovdje radi "misije", kao što tvrdi, na?ini i sredstva da se nosi s takvim stvarima bili bi "dio paketa". ?injenica je da ta osoba nema "zadatka" od posebne važnosti i samo nalazi opravdanja u vezi "napada".

P: (L) Dakle vi kažete da bi onda ona znala kako postupati. Ona bi nau?ila kako se odnositi sa tim stvarima kao što smo i mi nau?ili pomo?u unutrašnje duhovne snage i tako podnijeli te lekcije. To je dio paketa. Morate i?i naprijed da bi nau?ili stvari koje morate nau?iti da bi radili stvari koje trebate raditi i morate biti izdržljivi da bi sve to prošli. I to dolazi iz vas samih.

O: Da.

P: (L) U redu. Što je s tom individuom, ili da li uop?e želite još nešto dodati o tome?

O: Nemamo komentar na to, ili o tome.

P: (L) Dakle, drugim rije?ima, nema se što nadodati. Još nešto što bi trebali pitati, a nismo, što bi bilo dobro pitati da smo razmišljali o tome? [smijeh] Izvodim trikove, ha?

O: Umorna si, ali lukava. Stvari izlaze na vidjelo kako bi se i trebale otkrivati. Svi dobro radite i ubrzo ?e se ostali pridružiti vašem realitetu. Dovi?enja.

Kraj sesije