Kasiopejske transkripte-2013-05-2828.05.2013.

Laura, Ark, Belibaste, Perceval, Andromeda, Kniall, Ailen, PoB, Anart, Athena, Data, mkrnhr, Mr. Scott

P: (L) Danas je 28.05.2013. I o?ito imamo brdo pitanja koja su ovdje zapisana, a i mnogo drugih stvari na umu. Dakle, mislim da možemo po?eti. Pozdrav.

O: Novi svijet dolazi.

P: (L) I koga imamo sa nama ve?eras?

O: Miecekaii iz Kasiopejske budu?nosti.

P: (L) Što ste mislili pod "Novi svijet dolazi"?

O: Vi ste u tranziciji i to ?e se ubrzo drasti?no ubrzati.

P: (L) Dakle, kažete da - kao što smo ve? me?usobno diskutirali i naga?ali - da sve što se nekada predvi?alo za budu?nost, da smo mi sad u tome, da se to dešava.

O: Da. Nije li to veli?anstveno?

P: (L) Mislim da to ovisi o kutu gledanja na stvar. Pa budu?i da smo otvorili ovu specifi?nu temu, da onda pitam ovo pitanje. Mislila sam ga ostaviti za kraj, ali... Vratimo se u 1998., kad sam mnogo ?itala o mitologiji koju se pokušava razumjeti, tj. što su svi ti drevni mitovi zna?ili. Nisam toliko baš naga?ala da tu ima mogu?ih, vjerojatnih utjecaja kometa u ve?ini tih mitova. Mislila sam da mi ide prili?no dobro u to vrijeme, pa ipak, da pro?itam dijelove te sesije koji su doveli do mojeg pitanja:

--------------

    Iz sesije 19.07.1997.:

    P: ... U prethodnoj sesiji pitala sam pitanje o 'sinovima Beliala' i 'sinovima zakona Jedinog', kao što je objasnio Edgar Cayce, bilo da su to bile filozofske ili rasne podjele. Rekli ste da su po?etno bile rasne, a onda filozofske i religijske. Sad, sklapanjem informacija o religijama kroz stolje?a, dolazim teška srca do spoznaje da je cijela ideja monoteizma, koja je o?igledno temelj koncepta 'sinova zakona jednog', najdomišljatiji, najpodmukliji i najlukaviji na?in kontrole od svega s ?im sam se ikada susrela u životu. Nevažno odakle dolazi, religiozni ljudi kažu “ mi imamo JEDNOG boga, MI smo njegovi agenti, platite nam vašim novcem, i mi ?emo mu re?i da bude dobar prema vama u sljedecem svijetu!”

O: Pametno, ako je netko obmanut. Budalaština je ako netko nije.

P: Dobro, znam! Ali razotkrivanje ove obmane, ove laži da je 'mo? tamo negdje' je nevjerovatno. Dakle, Kantekijanci su bili 'sinovi Beliala', što nije negativno kako sam tada tuma?ila. Stoga, 'Sinovi zakona jednog' je izvitopereno u monoteisticki Judaizam, koji je onda transformisan u Krš?anski mit, i to je tema koja traje još iz vremena Atlantide.

O: Satkana od onih koji se predstavljaju kao svjetlosti.
   
{ Željela bi ovdje komentirati da su dali naznaku da su “oni koji se predstavljaju kao svjetlosti” - množina - i da mi je to preletjelo preko glave u to vrijeme.}

P: I uvijek je bilo na taj na?in. Pojavljuju se kao 'an?eli svjetlosti.' I, suštinski, sve u povijesti bilo je ponovo napisano od strane ove grupe.

O: Pod utjecajem ostalih. Pretpostavljate koga?

P: Pa, Orion OPS.

O: Šalju?i stupove svjetlosti i vatrene ko?ije da isporu?e poruku.

{ Opet, previdjela sam važnost zna?enja “stupova svjetlosti” i “vatrenih ko?ija” u to vrijeme.}

P: Dobro, pronašla sam neke veze izme?u nekih grobnica u Rimu, Nicolas Poussin-u, i nekih grobnica u Engleskoj, procesije 'an?ela' na Kanarskim otocima. ?ini se da su veza ova smješna svjetla, ili svije?e, sa 'posebnim fitiljem', kao što su opisane da su 'vje?ni plamenovi'. Pitam se je li to ono na što ste mislili povezivaju?i ih frekvencijom svjetla?

O: “Vje?ni plamen” ukrašava grobnicu JFK-a. Veza?

{ Ova povezanost je o?ita sada, nakon mojih nedavnih istraživanja o Juliju Cezaru i bra?i Gracchi, no za sada ?u to ostaviti sastrane.}

P: Da. Tako?e sam našla Solloi sve?enstvo i sve?enicu zvane Peleiades. ?ini se da su povezani sa urnama, pticama, zvoncima na vjetru, urne koje mogu biti udarene i onda to izaziva neku rezonanciju u drugim urnama, hrastovima i još neke druge ?udne reference povezane sa drve?em lovora.

O: Pjesma sirene.

P: Što u vezi sa pjesmom sirene?

O: Gr?ka mitologija.

P: Znam to. Što u vezi toga? Što sirene predstavljaju?

O: Laura, draga moja, ako stvarno ho?eš otkriti “puno divnih i nevjerovatnih stvari”, sve što je potrebno u?initi jest da zapamtiš triajdu, trilogiju, trojstvo i uvijek tražiš tripliciranost povezuju?i niti vodilje. Poveži trojke... nemoj stati dok ne na?es tri lijepo izbalansirana zna?enja!!

P: Dakle, u svemu postoji tri aspekta?

O: I zašto? Zato što je realitet trojstva taj u kojem se nalazite. Da biste posjedovali klju?eve prema narednom nivou, ovladajte temom tre?eg ?ovjeka i pomi?ite se otmjeno i sa osje?ajem.

-----

Ono što je važno u ovom navedenom je “Tema o tre?em ?ovjeku”, što je dio idu?eg pitanja:

 
-----

    4.4.1998.
      
P: Dobro, vidim povezanost. Kod prou?avanja Trostrukih Boginja, došla sam do nekih interesantnih stvari. Preporu?ili ste da istražim temu iz Tre?eg ?ovjeka. Otkrila sam da je rije? "?ovjek" zna?ila žensko - boginja. Najstarija rije? za muško u nekoj vrsti bila je "wer" kao u "werewolf". Dakle, tema iz 3. ?ovjeka bi mogla u stvari zna?iti Trostruke Boginje. Da li sam u pravu?

O: Blizu, ako se gleda kroz "zastore kiše".

-----

(L) I onda 1999., vratila sam se na tu temu ponovno:

  
-----

    2.1.1999.
      
P: Dakle, vra?amo se na nešto drugo. Jednom sam pitala u vezi teme Tre?eg ?ovjeka i ste možda mislili na to kao predodžbu Trostruke Božice koja je vezana za Isle of Man... i rekli ste "ako se gleda kroz slojeve kiše". Dakle, u toj knjizi koju ?itam, govori se o ?injenici da su Kelti iz Galije obožavali kišu kao manifestaciju Božice, a Kelti iz Škotske su obožavali Sunce... muškog Boga. Da li je to bilo kako vezano uz naznaku koju ste dali u vezi kiše?

O: Na posredan na?in.

P: Još nešto, što bi mi mogli re?i u vezi tih slojeva kiše?

O: Na za sada, kad do?eš tamo, na?i ?eš šalicu.

P: Gdje i KOJU šalicu?

O: ?ekaj i vidi!


(L) Onda 2003., je Ark pitao neka pitanja u vezi pozadinske kosmi?ke radijacije:

  
-----

    17.8.2003.
      
P: (A) Od kuda dolazi pozadinska kozmi?ka radijacija? Da li dolazi iz Velikog praska, ili više njih, ili nekog kompletno druga?ijeg izvora?

O: Tamna materija.

P: (L) Ne mislim da je to bila jedna od tvojih opcija. (A) Pa, netko na news grupi fizike je diskutirao o ovom, pa je to možda potvrda. (L) Pogledajte! Pada kiša. ( Nakon mjeseci izuzetne topline i mnogih smrti, kiša je bila zna?ajna.) (A) Tako bi mogli pitati o ovome prodoru vremena ju?er, da li je to znak za probijanje u našoj vlastitoj situaciji?

O: Jednog dana ?e tu biti dosta kiše. { grupni smijeh }

-----
  
(L) Sad, u to vrijeme kad smo imali tu sesiju 17.8.2003., živjeli smo u Auch-u i bila je vru?ina od 43 stupnja. Bilo je to vjerojatno najtoplije ljeto u Francuskoj ikad. Umiralo je mnogo ljudi, na tisu?e. 20000 ljudi je umrlo u Francuskoj od vru?ine te godine i nosili smo se sa groznom situacijom s tim zlo?udnim nizozemcem veleposjednikom. I zbilja je bio doživljaj kad se to kona?no okon?alo i kad je pala kiša. Bilo je grmljavine i oluje. Arkovo prethodno pitanje u vezi tamne materije je slijedilo nakon njegovog pitanja o preokretu vremena kao znaku našeg preokreta u vlastitoj situaciji, i odgovor “Jednog dana ?e tu biti dosta kiše”, je bio prili?no interesantan. Unutar nekoliko mjeseci smo bili u mogu?nosti preseliti se ovamo, u ovu ku?u, stvari su se poboljšale za nas na mnogo razli?itih nivoa. Ali onda 2011. se desila ta stvar sa pucanjem stakla aviona širom svijeta. Bilo je nekoliko izvještaja o tome u vijestima. Nemam pojma da li se itko sje?a tih vijesti, ali našli smo ih na sott.net-u. Andromeda je tada pitala:

  
-----

    13.02.2011.
      
P: (Andromeda) Što je sa razbijenim prozorima aviona koje su pokazali na vijestima?

O: Elektri?ni naboji imaju mnoge efekte. Usput, to je razlog za neke od smrti onih životinja - elektri?na pražnjenja.

P: (Belibaste) Jer je više prašine izme?u ionosfere i zemljine površine. (Galaxia) Jesam li se zato i ja  šokirala nedavno elektri?nom opremom? (L) Može biti.

O: Da.

P: (Perceval) Da li se ta elektri?na pražnjenja osloba?aju iz Sunca ili...

O: Kapljice kiše, ili prašine, plus elektricitet. Snijeg tako?er.

-----

(L) Dakle, to je bila zadnja naznaka pojmu koji mi sad struji kroz glavu: “zastori kiše”, i na što mislim je, naravno, stanje na planeti koje je prili?no ?udno, kako mogu vidjeti. Enormne koli?ine kiše padaju na mnogim mjestima. Ovdje je kišilo barem od decembra prošle godine, a i prije toga smo imali period kiše. (Perceval) Još uvijek pada snijeg na mnogim podru?jima. (L) Snježi na mnogim mjestima, i baš ste to spomenuli u ovom zadnjem citatu iz transkripti... Rekli ste "Kapljice kiše, ili prašine, plus elektricitet. Snijeg tako?er." I Belibaste kaže: "Jer je više prašine izme?u ionosfere i zemljine površine." Da li je to ono što tražimo pod frazom “zastori kiše”? Nešto što vodi elektricitet... Da li je to vezano uz te ekstremne koli?ine kiše i snijega? Da li je sve to elektri?ni fenomen, poput velikih struja u atmosferi, i takvih stvari?
  
O: Svakako, i kiša može provoditi struju.

P: (L) U redu, vratimo se na sveto trojstvo, gledano kroz zastore kiše, budu?i da sada imam druga?ije razumijevanje o tome što ti "bogovi" i "božice" predstavljaju, tj. da su to vjerojatno bila planetarna tijela... Ono što kažete, ili pretpostavljam da kažete, je to da je sveto trojstvo gledano kroz zastore kiše - u stvari kometa ili komete? Da li je to elektri?no pražnjenje? (Belibaste) Uzrok zastora kiše bi moglo biti sveto trojstvo božica, tj. tri komete. (L) Oh... Da li je Belibaste u pravu u vezi toga? Da bi uzrok zastora kiše mogao biti trostruka kometa?

O: Blizu. Tako?er uzmite u obzir oblike plazme uklju?uju?i one koji mogu imati izgled "šalice".

P: (Belibaste) Ova kometa je elektri?ni nabijena i radi razlike u potencijalu, dešava se pražnjenje prema površini Zemlje, kroz atmosferu, koje vodi do zastora kiše, oluja i plazmi koje mogu imati oblik šalice. (L) Ono što mi je nedavno palo na pamet je ?injenica da kad je Zemlja u podru?ju puno kometarne prašine, to o?ito poprili?no utje?e na vrijeme. To zna?i mnogo oblaka i kiše. Izgleda da je to bio slu?aj i kod mnogih perioda u prošlosti. Primjetila sam da nije bilo vedrog dana kad su nedavno prolazile komete. Pitam se onda kako su drevni narodi onda vidjeli te komete bogove kad je nebo bilo prekriveno oblacima u ve?ini vremena! Ovo bi moglo nda to objasniti. Bilo je preleta kometa koje su blizu prošle i pražnjenja plazme su se vidjela kroz oblake i "zastora kiše", a znamo da neki oblici plazme mogu biti vrlo antropomorfnog izgleda izme?u ostalih oblika. (Perceval) Izgleda da je to složeni efekt gdje planetarna tijela izazivaju elektri?ne pojave na planeti koje uznemiravaju planetu na razne na?ine, što može dovesti do pove?anih padalina, što onda opet dovodi do daljnjih kometarnih aktivnosti? (Ark) Pa želio bi pitati od kuda je ta prašine? Da li je ona sa Zemlje ili sa kometa?

O: Kometa, a neke još uvijek drže naboj u sebi.

P: (L) Pa uz svu ovu kišu, još imamo stvarne prskaju?e oluje malih meteorita koji poga?aju ku?e, automobile, itd. To dovodi do to?ke gdje se to dešava jednom tjedno ili ?ak više puta u tjedan dana. Ne vjerujem da je to fenomen da to sada ljudi više primje?uju takve stvari, nego da je to sve ?eš?e i ?eš?e. To bi bilo vrlo bizarno objašnjenje da ljudi samo više izvještavaju o tome!

O: Vidi naznake na po?etku sesije.

P: (L) Mislite "novi svijet dolazi"? Pa to zna?i da bi stari svijet onda morao oti?i. Ovo me poga?a kao bi?e koje tu živi, ne zvu?i mi baš ugodno.

O: Ve? ste dugo svjesni kataklizmi?ke prirode kozmi?kih tranzicija, pa zašto onda biti nervozan kad je to pred vratima?

P: (Perceval) Trema pred nastup! (L) Da, trema pred nastup. U redu, idemo na naš popis pitanja... Usput, koliki postotak vatrenih kugli ili drugih svemirskih tijela koje u?u u atmosferu mi primjetimo?

O: 43 posto.

P: (L) Koliko se taj postotak pove?ao u zadnjh godinu dana?

O: 26 posto.

P: (L) Što je uzrokovalo požare na zapadu Velike Britanije i Irske u aprilu ove godine? (Perceval) Bilo je to u vrijeme kad je tlo bilo još poprili?no hladno i zima se još uvijek držala, a tamo je bilo na stotine požara na podru?jima gdje rastu borovice i nisko rastlinje, uzduž zapadne obale Škotske.

O: Jeste li primjetili da je to došlo nakon doga?aja u Rusiji?

P: (Perceval) Shvatili smo da bi to moglo biti povezano.

O: Povežite to?ke!

P: (Perceval) Vjerojatno je to bilo na istoj geografskoj širini. (L) I sli?na stvar se desila u Kaliforniji po?etkom maja. Da li smo dobro zapazili?

O: Da.

P: (L) Dakle, da pitam: s obzirom na ovu ?itavu stvar i diskusiju o zastorima kiše - koja vodi elektricitet kometarne prašine i naboja - da li može biti slu?aj da su neki od tih požara neko pražnjenje tih naboja, a ne nužno posljedica pada vidljivih vatrenih kugli koje padaju sa neba?

O: Oh, svakako.

P: (Perceval) Na nekim mjestima tlo je bilo smrznuto. A oni okrivljuju neke klince koji su navodno okolo podmetali i palili vatru. Na primjer, na jednom podru?ju u Škotskoj bilo je 160 požara u jednom danu. Onda bi bilo o?ito da bi jedna ?itava vojska tinejdžera trebala krenuti u akciju i paliti požare na podru?ju ?itave Irske i Škotske. (L) Armija tinejdžera piromana! (Perceval) I to je specifi?no podru?je tla. Nema mnogo drve?a, nisko je rastlinje, blatnjava podru?ja. I nije bilo izvještaja o vatrenim kuglama u to vrijeme, pa onda to mogu izbaciti kao vijest. (L) Dobro, idu?e pitanja. U smislu "pripremljenosti" za ono što dolazi - trenutno manifestiranih - promjena, kako je važno istinski se povezati sa drugim ljudima?

O: Ako je to jedini put za postizanje istine unutar sebe, to je vrlo važno.

P: (L) Mislim da nisam na to mislila. Mislila sam na to da se ima grupa u kojoj jedni drugima pomažu i na materijalnom i na psihi?kom nivou, u nadolaze?em periodu.

O: Ako je istina unutar toga, onda ?e se to manifestirati prirodno poput dijelova slagalice koji sjednu na svoje mjesto u cijeloj slici.

P: (L) Idu?e pitanje s popisa. U kakvom su me?usobnom odnosu svjesnost, informacija i materija?

O: Razli?ite koncentracije istine.

P: (L) Pretpostavljam da mislite na to da bi materija mogla biti jedna koncentracija, svijest druga, a informacija nešto poput naj?istije forme istine?

O: Ne neophodno, informacija nastala istinom postaje svjesnost. Zbog toga su istina i objektivnost toliko važni. Bez njih se svjesnost i individualnost dijeli i dezintegrira.

P: (L) Nedavno smo pri?ali o informaciji koja je uklju?ena u mjesta gdje se manifestiraju promjene na Zemlji i da ta podru?ja, kao i ljudi, mogu biti mjesta koja privla?e kozmi?ke doga?aje ili elektri?ne efekte, tj. da oni imaju te negativne stvari u sebi i to ih spali u cijelom ovom procesu. Mkrnhr je neki dan spomenuo nešto o uništenju informacije. Pri?ali smo u širokom kontekstu zna?enja, ali bilo je to u vezi uništenja knjižnica, arheoloških otkri?a, i da je rat sam po sebi u biti uništavanje informacija. To je anti-informiranje, ili takore?i ultimativno dezinformiranje. Dakle, pitanje bi bilo kako ?e neki od tih elektri?nih efekata, zavjesa kiše ili elektri?nih pražnjenja i manifestacija imati utjecaj, gdje, kada i kako? Ho?e li to biti poput... ?ak ni neznam kako postaviti to pitanje. (Belibaste) Imam ja pitanje koje bi moglo odvesti u dobrom smjeru. U zadnjoj sesiji ustanovili smo da ako ljudska populacija vjeruje u informacije koje su ortogonalne istini, tj. laži, onda to može modulirati kozmi?ke doga?aje. Da bi razmujeli bolje taj mehanizam, pitanje jest gdje se pohranjuju te informacije?

O: Svjesnost.

P: (Belibaste) Dakle taj momak o kojem smo pri?ali, pogodio ga grom sedam puta. Zbilja se bojao grmljavine. I njegovu ženu je pogodio jednom kad je bila kraj njega. Što je posebno kod tog momka jer nikoga grom ne poga?a sedam puta? Što je posebno kod njega?

O: Njegove unutarnje povezanosti.

P: (Belibaste) Unutarnje povezanosti su samo... (Perceval) Geni?

O: Mogu biti.

P: (Belibaste) Unutarnje povezanosti, to zna?i da su te veze neispravne jer to je neka vrsta dezintegracije koju smo prije spomenuli? O kojoj vrsti povezanosti ovdje govorimo?

O: Trostruki kružni veo tijela svjesnosti.

P: (Perceval) Eto pa ti pitaj! (L) Nisam ja otvorila ovu novu konzervu s crvima! Imala sam druga pitanja za postaviti. (Belibaste) Tu postoji 3 tijela? Što su ona? (Perceval) Trostruki kružni... (L) Trostruki kružni ciklus ?ega? (Belibaste) Koja su to tri tijela?

O: Psihi?ko/svjesnost, genetsko, obitelj nad-duša.

P: (Athena) To ovo ?ini puno jasnije! (Belibaste) Ako to nije propisno povezano... (L) Jednom su rekli nešto poput hipnoze koja otvara vrata nesvjesnog. Rekla bih da je nesvjesno povezano sa supersvjesnoš?u, i onda je supersvijest povezana sa drugom supersviješ?u na nekom drugom nivou. Ali, pojedinac mora imati... (Perceval) Izgleda da postoji anomalija kod tog momka. Nešto je krivo s njegovim ustrojem, što je druga?ije. Ina?e ga nebi pogodio grom 7 puta. (Athena) Zbilja mu je trebao šok. (Ailen) I oni govore o velu svjesnosti. (L) Ne želim i?i u tom smjeru. Ako odemo u tom smjeru, nikad ne?emo sti?i postaviti naša pitanja! Ali mislim da pamtim kad su rekli nešto o trostrukom tijelu. I govorili su o kidanju neke vrste vela, rascjepu u eteri?nom tijelu. To je ono o ?emu su govorili.

{izvadak iz sesije 7.10.1995.}

-----

P: Pa ako je to slu?aj, a vanzemaljci otimaju ljude i mijenjaju njihove gene, ne mogu li oni promjeniti gene u tolikoj mjeri da duše jednostavno ne mogu u?i?

O: Nije proces inkarnacije, prirodnog biološkog procesa. Inkarnacija uklju?uje striktno eteri?ko na 5. denzitetu i niže, i tako je zamotano u trostrukom ciklusu "zavjese" prijenosa koji je nepropusan za bilo što. Pa ipak, neki ili svi procesi 1.,2.,3. i 4. nivoa mogu biti manipulirani po želji i u bilo kojoj mjeri ako je tehnologija dovoljno napredna.

-----

(L) Dobro, ovo je kao pucanjeu mraku, ali... Može li biti da netko tko ima izvjesnu vrstu genetske strukture, ili ?ak unutarnju povezanost svijesti da voli negativni ili entropi?ki entitet, da može privu?i takvu vrstu stvari?

O: Da.

P: (Perceval) To je poput egzorcizma pomo?u svjetla. (Belibaste) I zapravo smo pitali u zadnjoj sesiji do koje mjere taj problem... kako oni privuku te kozmi?ke ili elektri?ne doga?aje. Mislim da je bilo re?eno da je to djelomi?no elektri?ni, a djelomi?no druga?iji fenomen. Naga?am da je ta povezanost svijesti... (L) I dok možemo pogledati nekoga na Zemlji tko nije želio biti ro?en na ovaj na?in, ve? je ro?en s nekim povezanostima sa višom svijesti, takore?i da nadvlada entropiju, to je jednostavno tako kako te stvari funkcioniraju. Neke životinje su ro?ene kao lavovi, neke kao krokodili, neke su psi, neke ma?ke. Mi smo ono što jesmo. (Ark) Iskoristit ?u priliku i pitati u vezi vatrenih kugli. Jesu li one ?isto elektri?ni fenomen ili su one tako?er vezane za svijest ili...?

O: Transdimenzionalni portali se tako manifestiraju.

P: (Ark) Da li to zna?i da je trenutna teorija o elektromagnetizmu nepotpuna jer ne uklju?uje transdimenzionalnost?

O: Da.

P: (L) Vratimo se na pitanja. Idu?e pitanje. Da li je eksplozija koju smo ?uli 23.4. ili tu negdje, eksplozija komete u atmosferi?

O: Svakako. Naviknite se na to.

P: (Perceval) Bit ?emo u položaju kao i životinje. Poslije toliko njih jednostavno više ne?emo reagirati. (L) U redu, kad govorimo o tranziciji i promjenama, i o privla?enju stvari nekih ljudi, koje odgovaraju njihovim vibracijskim frekvencijama ili njihovoj svijesti, ili njihovim informacijama koje primaju ili odbijaju - tu su i nepoznate bolesti dišnih puteva koje su se pojavile u Alabami i Texasu. Pitanje je što je to i što je uzrok tome?

O: U ovom slu?aju, pogledajte na tajne vladine objekte i njihove eksperimente.

P: (L) Da li je A*** zbilja nedavno vidjela duha u našoj ku?i?

O: Utisak koji su donijele elektromagnetske fluktuacije. Naviknite se i na to tako?er.

P: (Andromeda) Da. Nešto fluktuira. Imala sam MNOGO deja vu doživljaja prošli mjesec, ponekad tri puta dnevno. To je ludo. (Belibaste) Brzinsko pitanje. Da li postoji povezanost izme?u informacije i elektriciteta?

O: Vrlo blizu.

P: (Belibaste) Dakle, što ima više informacija u tijelu to je ve?i elektri?ni naboj? Ima li tu povezanosti?

O: Blizu.

P: (L) I što je ve?i elektri?ni naboj, to je manje vjerojatno da ?ete privu?i te negativne stvari. (Belibaste) Ovisno o naboju. Prema tome ?u krenuti, dakle, me?usobnoj povezanosti pozitivnog naboja i istine - i negativnog naboja i informacijama koje su ortogonalne istini. (Perceval) Možeš re?i "lažima"! [smijeh] (Belibaste) ?uo sam Lauru kako je to izgovorila i pomislio: "Oh, to je tako dobro!"

O: Sferno pakirani tahioni.

P: (Perceval) Eto ti ga na. [smijeh] (Ailen) Ark, možeš li objasniti? (Anart) Vjerojatno ima nešto sa poretkom i informacijama. (Ark) Prvo, želim re?i da Belibaste uvijek misli na elektri?ni naboj u ?isto materijalnoj formi. Kad pomisliš na elektri?ni naboj, uvijek drži na umu sliku crvoto?ine. (Kniall) Informacija nije materijalna. (Ark) Informacija je nešto što daje oblik. Formu koju ona daje smatrajte kao materiju. Ali informacija oblikuje formu. To nije materija. To je princip oblikovanja. Dakle, tovje pitanje u vezi povezanosti izme?u informacije i elektri?nog naboja je kao da pitaš koja je povezanost izme?u slikanja i slike. Slikanje je proces, a slika je rezultat procesa, to?no? (L) Ona je nešto što je "informirano" pomo?u informacije koja je uzrokovala da slika bude onakva kakva jest. Tako je i sa elektricitetom, mislim. On je kao rezultat, a proces je... Hm...

O: Idi na zadnju stranu linije!

P: (L) U redu. Oprostite. (Perceval) Možemo li pitati, iako nije na listi pitanja, o tvornici gnojiva u Waco-u? (L) ?ekajte malo, to nije idu?e pitanje!... Jesmo li u godini koja ne?e imati ljeto?

O: Moglo bi biti vru?ih dana tu i tamo, ali generalno, da!

P: (Perceval) Poput prošle godine, samo još malo gore. (L) Imali smo emisiju na Sott Talk radiju u vezi tragatelja za istinom koje su skrenuli sa puta pomo?u uvla?enja u stvari ili akcija koje su razne agencije poduzimale protiv njih i uvodile ih u raznorazne urote. Ideja je da dezinformiraju?i agenti, COINTELPRO agenti, itd., posiju toliko lažnih tragova i toliko zavaravaju?ih stvari, te prošire razne lude pri?e - samo radi odvla?enja, ometanja, diverzija i uvla?enja u bezobzirne borbe. Jedna od stvari o kojima je Atreides govorio je ta da je ?itao knjigu u kojoj je kolekcija govora i djela Martin Luther Kinga. Kaže da, gledano kroz povijest, nasilne grupe nisu nikad, ali nikad uspjele promijeniti bilo što. ?ak i ako imate revoluciju, obi?no ono na ?emu završite jest: sretnete novog vladara koji je isti kao i stari vladar. Ali nenasilni protest koji je masivan i veže mnogo ljudi, vrlo ?esto donese znatnu promjenu. Zbog toga su mnogi vo?e nenasilnih pokreta bili smaknuti. Bobby Kennedy, John F. Kennedy, Martin Luther King, John Lennon, Gandhi, itd., kroz ?itavu povijest. Zatim kaže kako je lažni terorizam strategija kojom se služe protiv eventualnog nekog drugog Martin Luter King-a jer kad se sile koje vladaju susretnu sa grupom koju ne mogu militarizirati, koju ne mogu uvu?i u borbu i otpor, njih ne mogu... Sje?ate se, John Lennon je jednom rekao “jednom kad te dobiju da si nasilan, imaju te tamo gdje te žele imati” - budu?i da ne mogu militarizirati nenasilne ljude, oni kreiraju te nasilne doga?aje i optuže da su to napravili ovi nenasilni ljudi. Drugim rije?ima, naprave lažne operacije i onda optuže bilo koju grupu za to, koja ima odgovara u tom trenutku, ?ak ia akoj e grupa 100% nenasilna. Ali, bit je u tome da oni to zbilja ?ine nasilno. Taj dio nije lažan. Kako druga?ije okriviti nenasilne grupe? Dakle, naša diskusija je dovela do ideje da je tvrdnja o tome da su glumci sudjelovali u Bostonskom teroristi?kom napadu - ili nekom drugom - jednostavno nije istinita. To je dezinformiraju?i mamac koji je proširen radi mnogih razloga, ne samo da ljudi povjeruju u laži, ve? da se proširi iluzija da se to u stvarnosti ne dešava - sve je zbilja pod kontrolom. Sve što trebaju u?initi je lažan scenarij. Kad kažemo lažan scenarij, nasilni dio se stvarno dešava. Tu je zbilja bomba, tu je netko zbilja okrivljen za to, itd. Mislim, Kennedy-jevo ubojstvo nije samo odglumljeno. John Kennedy je zbilja ubijen. Ali sva ta drama je za?injena sa raznim lažnim tragovima i zaklju?cima, lažima - što sve proizvodi druge laži i zbunjenos. Sva ta pri?a nema ništa sa istinom o tome što se u stvari dogodilo. Kako god, imali smo tu duga?ku diskusiju na našem radio programu i naše pitanje jest: jesmo li na pravom tragu ili smo nešto izostavili?

O: U na?elu, to?no, da. Glavna stvar koja nedostaje je informativni faktor. Oni koji vjeruju u laži po?inju se razdvajati unutar sebe i onda to projiciraju van na druge.

P: (L) Diskutirali smo o tome zašto oni ne prikazuju slike djece poginule u Sandy Hook-u, ali bez problema prikazuju grozne slike Bostonskog slu?aja. Razumijem da postoje mogu?i razlozi zbog ?ega se ne prikazuju slike djece. Jedan bi mogao biti sama percepcija društva, javnosti, u smislu da je to grozna stvar za napraviti jer bi se time još više potištili roditelji, a i neukusno je to objaviti, itd. Ali, u Bostonskom slu?aju je to bez problema objavljeno i prestrašilo i potreslo ljude slikama nasilja, npr. onog jadnog momka kojemu je bomba odsjekla noge. (Perceval) To je tako?er u kontekstu: Sandy Hook je samo jedan usamljeni amerikanac koji nije povezan s terorizmom, iako je bio teorieti?ar zavjere, navodno, tako da se uništi reputacija, i takve stvari. Pa ipak, Bostonski slu?aj podmetnute bombe je podignut na ve?i nivo - porast terorizma u vlastitoj državi. (L) Ne mislim da je ?injenica zbog koje nisu prikazali djecu ili zašto su prikazali tog momka bez nogu - da postoje dokazi da su to bili glumci kao što su tvrdili neki ljudi. To je nekako presmiješno. Jesmo li na pravom tragu ovdje?

O: Da.

P: (Anart) Spomenuli ste da se ljudi koji vjeruju u laži ubrzano dijele ( fragmentiraju duše ), što ih onda veže za kataklizmi?ke doga?aje, i to sve radi toga što u utonuli u laži. (L) Nisam sigurna da su vladaju?e elite svjesne toga što rade - pridonose tome. Mislim da oni samo žele razjediniti ljude jer... (Perceval) Iz 4. OPS denziteta žele što više ljudi koji vjeruju u laži tako da ih mogu uništiti. (L) Pa, iz percepcije 4D OPS naravno, ali o tome ne možemo previše pri?ati jer to ne možemo dokazati. Možemo vidjeti dokaze iz povijesti, jedan od vladara Rima je tvrdio svojim podanicima kako je savršeno vladati raznim provincijama kroz ?itavu imperiju pomo?u sistema "Gnje?ite ih sve dok nitko više nema niti centa." Mislim, ta vrsta stava je bila rasprostranjena kroz povijest. Koja smo pitanja prošli put postavili u vezi tvornice gnojiva, i koji su bili odgovori? (Perceval) To se desilo za vrijeme naše zadnje sesije. (Kniall) Boston je bio taj tjedan, ali nakon... (L) Dakle, nismo nismo ništa pitali u vezi eksplozije u toj tvornici umjetnih gnojiva. Dakle, pitaj! (Perceval) Što je uzrokovalo eksploziju u tvornici gnojiva u Waco-u?

O: Prekomjerna informacija u formi malenog fragmenta komete sa ogromnim elektri?nim nabojem.

P: (Perceval) Bio je požar prije eksplozije. Što je uzrokovalo požar?

O: Prvi fragment.

{Pomislili smo na požare u Škotskoj}

P: (L) Mislim da su malo duhoviti u smislu uzrokovanja eksplozije pomo?u "prekomjernih informacija"... igranje rije?ima?

O: Da.

P: (L) Dobro, idu?e pitanje. Kada se F5 tornado može formirati za par minuta, koja je njegova povezanost sa realitetom 4. denziteta? Kako se to dešava? Kakav je mehanizam toga?

O: Još jednom, morate razmišljati na na?in informiranja i elektri?nog naboja. Naboj na Zemlji nastaje na nekoliko na?ina i tornado je elektri?ni fenomen sli?an svjetle?im kuglama.

P: (L) Dakle, ono što kažu je ono o ?emu smo ve? odavno diskutirali. (Belibaste) Ve?a vodljivost, više pražnjenja. (L) I što više ljudi vjeruje u laži, to je više kaosa. Ljudi na planeti privla?e svoje vlastito uništenje. (Perceval) Jer vjeruju u laži. (L) Isuse! Dobro, želimo pitati u vezi Judy Wood. Bila je na našoj radio emisiji i zbilja je bila fenomenalna. Moram re?i ovo ovdje jasno i glasno. Nekako smo bili impresionirani njenom knjigom iako u njoj ima nekih pogrešaka. ima ponešto aljkavih djeli?a istraživanja tu i tamo, ali glavne stvari i pretpostavke su joj na mjestu, iako kaže da ne treba pretpostavljati stvari. Generalna ideja je da se nešto desilo toj zgradi koja se pretvorila u prah i raspala se i da je to neka vrsta nepoznatog i neobi?nog oružja ili fenomen koji mi ne razmijemo. I onda ona, naravno, tvrdi da zna odgovore, što nije istina. Svejedno, mislimo da je njena ideja da je to nešto što ne razumijemo - u redu. Da li je to slu?aj?

O: Da.

P: (L) Da li je bila 6 godina u komi?

O: Ne toliko dugo, ali dugo - da. Bolje su je mogli programirati.

P: (Belibaste) Dakle, za vrijeme te faze imala je udes. Udario ju je automobil koji je išao oko 120 km/h. Bila je pješak. I bila je X mjeseci ili X godina u bolnici i za to vijeme su joj programirali um da kaže to što kaže. (Perceval) Možda ne direktno. (L) U redu, imamo neka pitanja kroz koja možemo vrlo brzo pro?i. (Anart) Mogu li postaviti pitanje o tornadu da pojasnimo još malo? Ako je tornado sli?na stvar kao vatrena lopta, da li to zna?i da su oboje portali? Fizi?ke manifestacije portala?

O: Da.

P: (Perceval) Da li ljudi ikad nestanu u tornadu?

O: Da.

P: (Kniall) U Judy Wood-ovoj knjizi, bilo je 6 ili 7 svjedoka i opisa ljudi koje je zahvatila pješ?ana oluja. Kažu da je to kao da se na?eš u tornadu. (Perceval) I neki od njih su prona?eni vrlo daleko od mjesta gdje su upali... (Kniall) Neki od njih su imali osje?aj da su oteti...

O: Pogledajte naše prethodne odgovore u vezi sila koje su vladale taj dan. Judy Wood, poput drugih "predlaga?a glumaca", bila je poslana da uništi informacije pomo?u uobi?ajene metodologije.

P: (L) Dakle, kažete da je Judy Wood, sa svojom kolekcijom anomalija programirana da bi uništila informacije? I isto je sa ljudima koji promoviraju "scenarij s glumcima", ili ?ak "tu nije bilo aviona" gluposti kod 9-11 slu?aja. (Perceval) Ipak, Judy Wood-ina knjiga sadrži neke važne informacije koje su istinite, barem u usporedbi s Kasiopejskim materijalom. Ali, onda uništava informacije...

O: Pomo?u toga što isti?e krive teoretske odgovore koji su ekvivalentni sa "gluma?kim scenarijem”, te njenim ponašanjem.

P: (L) Njena ideja da je to bilo strano i nepoznato je vjerojatno jedina to?na stvar. Ali njeni odgovori, njen Hutchison effect i Zero Point ( nulta to?ka ) stvari su samo njene pretpostavke. To su sve krivi odgovori. A davanje krivih odgovora alternativcima koji u to vjeruju tako?er donosi to da oni izgube stvarnu informaciju. Dešava se odvra?anje ljudi u nekom drugom pravcu, koji bi ina?e mogli promotriti stvar i riješiti anuliranjem apsurdnih odgovora. (Andromeda) Ista stvar kao i ljudi koji vjeruju u glumce. Bilo je namještaljka, kao i drama, ali oni to u?ine prili?no apsurdno. (L) To je ono što je Jacques Vallée opisao kao vlak istine. Ako su ljudi u vlaku koji ide prema istini, najbolji na?in da ih se sprije?i je to da se, ukoliko se ve? ne može zaustaviti taj vlak ili se to ne želi, prodre do motora i dolijeva gorivo sve dok vlak ne po?ne i?i toliko brzo da isko?i iz tra?nica i svi u njemu ne poginu. (Perceval) Jedina stvar na koju mogu pomisliti je ta da je netko drugi išao paralalno s Judy Wood, tko je išao u istom smjeru i ona je bila njihov ?ovjek do izvjesne to?ke. U kasnijem periodu je bolje da njena knjiga iza?e, nego ništa. (Anart) Ali ti je ?itaš ve? informiran. Drugi ju ljudi ne ?itaju sa istim pogledom i saznanjima, pa jednostavno samo do?u na njezine zaklju?ke. Ti to nikad ne u?iniš. Ti kažeš da tu ima super informacija, ALI... (L) Da li Hurricane Erin igrao ulogu u napadima 9/11?

O: Svakako: portal za korištenje energija.

P: (L) Da li su promjene magnetskog polja dio uzroka ili simptom tehnologije koja je korištena za uništenje WTC nebodera?

O: Simptom.

P: (L) Idu?e pitanje. Pitamo se koliki je to?no broj stanovnika na Zemlji, tj. ljudi, ili barem bi?a koja izgledaju kao ljudi, uklju?uju?i psihopate i ljude sa raznim poreme?ajima osobnosti. (Kniall) Humanoida? (L) Jednostavno grupe koja izgleda kao ljudi?

O: 835543653... blizu dovoljno u milijardama, tranzicija je u procesu.

P: (Perceval) 8.35 milijardi? (više nas) Ne... (Mr. Scott) Izostavili su zadnji broj i rekli dovoljno blizu u milijardama. Nisu dali zadnju brojku u iznosu jer, o?ito, upravo se ra?aju ljudi, neki su otimani, neki umiru, pa ne možete dobiti to?an broj jer to nije mogu?e. (L) Da, kao da se ljudi ra?aju i idu dalje kako gledate sve to. (Mr. Scott) ?injenica da su došli na broj koji ozna?ava desetine je prili?no impresivna! (Ailen) A mi smo pitali za to?an broj. (L) Jesmo! A oni su pokušali odgovoriti. (Kniall) To zna?i da ljudi koji daju neke brojeve populacije na planeti NEMAJU ideje... Oni misle da je oko 7 milijardi ljudi. (L) Da li postoji u podzemlju neka velika grupa ljudi?

O: Me?udenzitetska stanja, isklju?uju?i troglodite!  ( troglodytes, prim.prev. )

P: [smijeh] (L) Kopa?i tunela. U redu, obe?ala sam prijateljici iz susjedstva, {ime izbrisano} da ?u pitati ovo pitanje za nju. Ona vjeruje da je bila oteta i da njeni roditelji nisu baš njeni roditelji, iako oni to tvrde. pa ipak, postojale su neke anomalije kod njenog poroda. Kad je pitala svog oca da li bi obavio testiranje gena radi utvr?ivanja roditeljstva, on je pobjesnio i odbio. Dakle, da li je ona usvojena?

O: Ne baš usvojena, ali blizu.

P: (Athena) Da li je ona potomak...

O: Transfer izme?u obitelji.

P: (Perceval) Dakle, ona je dijete od ujaka, ro?aka, ili... (L) Sestri?na ili tako nešto. I to bi objasnilo zašto su njeni roditelji toliko zatvoreni prema njenim pitanjima u vezi toga, i zbog toga postoje i te greške i nejasno?e kod dokumenata o njenom ro?enju. Da li je tako?

O: Da.

P: (L) Imam tako?er sli?no pitanje za {ime izbrisano}. Mislim da je {ime izbrisano} željela znati zašto ju je njena majka dala na posvajanje?

O: Njena majka nije imala izbora. Re?eno joj je da ?e njena beba umrijeti i dijete je prodano.

P: (L) Aha. Da li je pri?a koju su joj rekli o njenoj majci, da je ona bila žena nekog farmera i koja je imala aferu s nekim vojnikom i onda zatrudnjela i imala bebu, ili neka sli?na verzija pri?e, da li tu ima bilo kakve istine?

O: Ni malo. To je kreirano da bi se zataškala prodaja bebe.

P: (L) I tako je ona prodana nekim ljudima koji su usput izmislili pri?u i prikrili time kako su nabavili dijete, a majka nikad nije znala istinu. I ako bi pokušala tražiti unutar svoje familije, bilo koji dio te pri?e bi ju doveo u slijepu ulicu jer ništa od toga nije istina. U na?elu, da li je tako?

O: Da.

P: (L) Možete li nam re?i bilo kakvu informaciju o tome gdje je ona ro?ena? Ili nešto sli?no?

O: Ona bi trebala biti prisutna i pitati ta pitanja za sebe.

P: (L) {ime izbrisano} mi je danas poslao e-mail u vezi nekog tko je stavio na web stranicu od AB-a neke gluposti. Ali problem je taj što je ta osoba imala 2 seta informacija što sužava mogu?nosti u pitanju tko to jest. Prvi dio je taj da ja ?esto branim {ime izbrisano} na moderatorskom dijelu foruma. A drugi dio je taj da smo {ime izbrisano} i ja imale razgovor i diskusiju o pitanjima za Kasiopejce u vezi okolnosti njenog ro?enja. Na po?etku sam mislila da sam spomenula nešto o njenom usvajanju. A možda i jesam, da, pitat ?u Kasiopejce o tome. Ne mogu se sjetiti. Zbog toga sam pogledala na moderatorski dio foruma, upitala direktno, i otkrila da nikad nisam ni rije? zucnula o tome. Pitala sam Anartu danas o tome i ona je rekla da nikad nisam ništa rekla o tome. Mislim da sam spomenula u ovoj ku?i jednom ili dvaput, kako da pitam pitanje za {ime izbrisano}, ali takva vrsta pitanja nikad nije zapisana, niti nazna?ena. Ali sam ga uvijek zaboravljala jer sam bila preumorna prije nego je došlo na red. Dakle, nije bilo teme u kojoj se o tome diskutiralo. I kako je onda ta osoba to znala, te dvije stvari... Prvo i prvo, ta osoba bi trebala biti moderator, a drugo i drugo bilo koja osoba od moderatora bi trebala imati i drugi dio informacije, drugi izvor o tome da sam diskutirala sa {ime izbrisano} u vezi pitanja za Kasiopejce u vezi njenog ro?enja. Da nije sama {ime izbrisano}? Što se tu zbiva?

O: Nemojte se iznenaditi da je {ime izbrisano} bila izigrana. Ona ima srce i potencijal, a postoje oni u blizini koji ju žele zadržati ranjenom i da ide kao muha bez glave.

P: (L) Pitanje je da li nešto radi kroz nju?

O: Baš kako smo upravo opisali.

P: (L) Možemo li nešto u?initi u vezi toga?

O: Ne sve dok ona ne pogodi zid, što je posve izvjesno. Postoji podru?je crnine oko njenog srca.

P: (Perceval) Nemamo odgovor na to tko je to stavio na web stranice AB-a. Izgleda kao ili nekadašnji ?lan foruma... (L) Da li je ta osoba ona na koju sumnjamo bivši moderator koji je tako?er u kontaktu sa {ime izbrisano}?

O: Ne. Tu je više igra?a i ne moraju se nužno me?usobno znati.

P: (L) Dakle, to zna?i da neki ljudi mogu igrati uloge na jednoj strani koja ju drži ranjenom. A onda netko drugi može igrati na drugoj strani. Dakle, drugim rije?ima... (Perceval) Da li je osoba na koju mislite, koja je stavila prigodni ?lanak i nekako privatne stvari na AB-ov forum, bivši moderator našeg foruma?

O: Da.

P: (Anart) Da li mi znamo ljude koji se pokvareno odnose prema {ime izbrisano}?

O: Da i smanjuju njen individualan potencijal tako?er. Zamislite osobu s njenim talentima koja tako?er i "pakira istine"?!

P: (Anart) Možemo li nešto u?initi?

O: Ne ukoliko ona ne pita... zbilja pita.

P: (L) Što me podsje?a... Tu je još jedno pitanje. Koja je priroda i funkcija ljudskog kapaciteta za vjeru?

O: Automatsko raspoznavanje uzorka software-a koji je bjesomu?no u pogonu.

P: (L) zbilja sam umorna. Oh! Što je uzrokovalo ledeni tsunami koji se protegao do obale jezera Mille Lacs Lake, Minnesota?

O: Široko poznati "zastori kiše".

P: (Perceval) Sada su poznati. Govorili smo o tome dosta. (Belibaste) Želiš li pitati o Isusu? (L) Ne, preumorna sam. Morala bi i?i u detalje, a za to sam sada preumorna. Želiš pitati jedno ili dva pitanja? (Ark) Da. Bit ?e lagano. Što je izvor neobjašnjivih ultra-visokoenergetskih kozmi?kih zraka za koje nitko nema objašnjenja? One su nemogu?e i dolaze na Zemlju sa toliko visokom koli?inom energije da ljudi ne mogu uvidjeti izvor.

O: Transdimenzionalan, tj. tamna materija.

P: (L) U redu, da pitam u vezi te svrake. Da li je tu bilo nekog simbolizma kod te jadne mrtve svrake s tim ogromnim tumorom na mozgu?

O: Nagovještaj!

P: (Perceval) Nagovještaj gnojnih rana? (L) Da li je to osobno ili globalno?

O: Lokalno.

P: (L) Mislite lokalno kao naši duhovi i naš momak koji je poginuo u automobilskoj nesre?i u susjedstvu?

O: Sli?no. Pažljivo ?itajte lokalne novosti!

P: (L) Pa morat ?ete na?i nekog tko je sli?an svraki i tko ?e vjerojatno umrijeti. (Mr. Scott) Kakve su karakteristike svraka? (Athena) One stvaraju zalihe, sakuplja?i su. (Andromeda) Sakuplja?i, varalice. (Belibaste) Netko sa velikim tumorom na mozgu. Oni ?e mu odsje?i glavu!

O: Mogu?e!

P: (L) Re?i ?u laku no? i hvala Vam.

O: Mucho gusto! (bilo nam je drago, španj.) Laku no?.


Kraj sesije