Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Val serija poglavlje 12-d


Serija o Valu - poglavlje 12-d

Drvo života

 

Citat:
Na po?etku bijaše rije?, i rije? bijaše sa Bogom, i rije? bijaše Bog sam. On bijaše prisutan izvorno sa Bogom. Sve stvari bijahu stvorene i do?oše u postojanje kroza Njega; a bez Njega ne bijaše niti jedne stvari koja u postojanje do?e. U Njemu bijaše Život, a Život bijaše Svjetlost Ljudi. I Svjetlost sjaji u tami, jer ju tama nikad ne nadja?a, i neprijem?iva za nju jest. [Ivan 1: 1-5, Biblija, Zondervan]


Rije? "Logos" na gr?kom zna?i "rije?". Kada je bila korištena u arhai?nim, ezoteri?nim izrazima, imala je više specifi?no zna?enje koje je bilo da je "Božanska Esencija" koncentrirana u tom Imenu. Ova teorija kreacije proslije?ena je iz Tantrizma u Neoplatonsku filozofiju, i kasnije je usvojena u Krš?anstvu, i otamo je predloženo da se primjenjuje jedino na Isusa. Krš?anski entuzijazam za tu ideju može biti povezan sa ?injenicom da omogu?uje isklju?ivo muškim bogovima zna?enje kojim daju ro?enje {život}! Oni su mogli samo "izre?i rije?" i to bi bili to! I tako je to postala naširoko poznata i popularna teološka konstrukcija.
Me?utim, mogu?nost da kreiraju i unište sa rije?ima, izvorno je bila u domeni Boginje i svim njenim mnogim manifestiranjima. Ona je kreirala alfabete, jezike i tajne rije?i mo?i, ili Mantre. Svako je pojavljivanje života iznešeno u postojanje od strane "vrhovnog sloga i majke svih zvukova, Om".

Ideja o Logosu zapravo je gotovo identi?na orijentalnom konceptu Nadduše koja je trebala biti bit Velike Majke. Origen je napisao:

Citat:
Kao što se i naše tijelo dok se sastoji od ljudskih ?lanova drži na okupu putem {od strane} jedne duše, tako se i o univerzumu mora razmišljati da je ogromno živu?e bi?e koje se drži na okupu putem {od strane} jedne duše, snagom logosa.

Doktrina Logosa je bila tako raširena u drevnom svijetu, da je bilo nemogu?e za Krš?ane da je zanemare. Me?utim, oni ne samo da su je prilagodili svojim potrebama, nego su tako?er i uništili drevni Logoi, ili sveta pisanja Orfa, spomenutih od strane Platona i drugih filozofa. To je bila velika porcija Literature Mudrosti o kojoj smo ve? diskutirali, koja je dijelom opstala u Bibliji, a tako?er i bila o?uvana u fragmentima izvjesnih Gnosti?kih spisa prona?enih kod Nag Hammadija 1945.

{Najinteresantniji dio toga koji POTVR?UJE postojanje 4D OPS i njihovo petljanje po našim umovima, i kako su oni nastali od Boginje Gaia-Sophie, te kako su Gnostici istrijebljeni zbog svojeg protesta protiv monoteizma i salvacionizma, prevedeno na naš jezik, možete prona?i ovdje (radi se o vrijednim interpretacijama fragmentiranih ostataka Nag Hammadi kodeksa i Svitaka sa Mrtvog Mora):
http://www.4shared.com/file/71620830/74ef32de/-_GNOSTIKA_-_Navigator_kroz_Teoriju_o_ ... Arkonima.html – p.p.}

Evan?elje Istine kaže:
Citat:
Kada se Rije? pojavi, Rije? koja u srcima je onijeh koji ju izgovarahu... Ne bješe to samo zvuk, nego se jednako i na tijelo uhvati. [Gnosti?ka Evan?elja]

Krš?ani su dali ideji vrlo pojednostavljenu interpretaciju, pretpostavljaju?i da je "tijelo" bilo Kristovo. Perceptivnije, drevni su pisci namjeravali re?i da ?ovjek, nomothete, stvara sve svoje bogove iz svoje Rije?i.

Citat:
P: Postoji li jedan ultimativni kreator univerzuma?
O: Sve je jedno. I jedno je sve.
P: Kako je misao postala materija?
O: Bilaterarno.
P: ?
O: Dualno pojavljivanje {iskrsavanje}.
P: Iskrsavanje ?ega u ?emu?
O: Ne "?ega u ?emu", nego radije "iz ?ega u što."
P: Što je i iz ?ega iskrslo?
O: Po?etak je iskrsnuo iz kraja i obratno.
P: A što je po?etak, i što je kraj?
O: Unija sa Jednim.
P: Što je jedan?
O: 7. denzitet, drugim rije?ima, sve što jest i što nije.
P: Na na?in glavnog OPS-a, to može i nemora biti povezano, možete li nam re?i koja je priroda crne rupe ( u svemiru )?
O: Velika skala OPS-a. Crne rupe su prirodne sile koje su refleksije uzoraka svijesti Slobodne Volje OPS-a. Primjetite da su crne rupe locirane u centru spiralnih energetskih sila, sve ostalo isijava prema van. Sve u kreaciji je samo to: isijani val.
P: Kuda ide ta energija koja biva usisana u crnu rupu?
O: Unutra prema totalnoj neegzistenciji. Univerzum sadrži sve. Crne rupe su krajnja destinacija svih OPS energija. Totalno ne-postoje?e balansira totalno postojanje. Poga?ate što je totalno postojanje? "Bog". Primarni Kreator. Sve dok postojite, vi ste od Primarnog Kreatora.
P: Sad, te stvari koje idu u crne rupe, koje idu u ne-postojanje, to nije onda, dio Primarnog Kreatora?
O: To?no.
P: Kako može Primarni Kreator izgubiti neki svoj dio, ili sebe?
O: Primarni Kreator ne "gubi" ništa.
P: Pa, tada, kako bi opisali tu energiju koja je bila u postojanju (egzistenciji ) i tada više ne egzistira jer se izgubila u crnoj rupi?
O: Refleksija je regenerirana na nivou 1 kao primarni atomi. 1.denzitet uklju?uje svu fizi?ku materiju ispod nivoja svjesnosti. 7.denzitet jest unija sa jednim.. on je bezvremen u svakom smislu rije?i, kao što njegova bit, "esencija" zra?i kroz sve što postoji u svim mogu?im svjesnim oblastima {realms}. I zapamtite da postoji samo jedan "Bog", i da kreator uklju?uje sve što je kreirano i obratno!
P: Dobro, tko je kreirao Kasiopejce?
O: Vaši super-drevni spiritualni preci.
P: Da li ta bi?a imaju ime?
O: Ne. Oni su Privremeni Putnici.
P: Što je zna?enje tog termina i tko su bila ta bi?a?
O: Privremeni Putnici nisu bi?a. Oni su ujedinjene misaone forme.
P: Zašto se nazivaju Privremenim Putnicima?
O: Jer putuju kroz sve forme realiteta. I oni izviru unaprijed iz Unificirane forme egzistencije.
P: Pa, da li su ti Privremeni Putnici, realiteti?
O: Da. Kao što ste i vi.
P: Da li su Orionci 6. denziteta, tako?er znani kao Privremeni Putnici, isti Privremeni Putnici kao i oni za koje ste rekli da su nas genetski napravili, ili nas stavili ovdje?
O: Blizu. Oni su "Jaha?i" vala.
P: Da li je jahanje vala dio definicije tih Privremenih Putnika?
O: Da.
P: Da li oni vole jahati taj val?
O: Da li je vama "zabavno" živjeti na Zemlji?
P: Pa, uveliko volim živjeti na Zemlji, ali ne volim bol i patnju, i ne volim ljudsku ne?ovje?nost prema samom sebi i ne volim vidjeti da drugi ljudi pate.
O: Da li živite na Zemlji iz zabave?
P: Željela bi živjeti na Zemlji iz zabave, ali nisam se tako skoro puno nasmijala odkad sam tu ovaj put. Htjela bih imati život na planeti u kojem su stvari ugodne...
O: Pogrešno si shvatila.
P: Vidim što ho?ete re?i. Tamo oni žive jer - tamo žive.
O: Da.
P: Postoje li tamo OPS bi?a na 6.denzitetu koja neki nazivaju Orioncima sa 6.denziteta?
O: To su samo refleksije individualaca, ne sjedinjenih entiteta. Te refleksije egzistiraju radi balansa. One nisu ?itavi entiteti, samo misaone forme.
P: Da li su ta bi?a 6. denziteta ono što Biblija opisuje kao "okupljanje" an?ela u pri?i Job-a gdje "Lucifer" dolazi i Gospodar...
O: Da.
P: Dakle, tu su OPS i OPD na 6. denzitetu koji su u balansu? I oni su samo tamo, oni egzistiraju?
O: Refleksija za balans.
P: Ima li bilo kakve hijerarhije vezano uz to? Da li ta bi?a do?u preko neke vrste "Velikog Koncila" i rade planove i diskutiraju o stvarima, i rade odluke i izvršavaju ih?
O: Ne.
P: Pa, kako se stvari dešavaju? Da li se jednostavno dese kao prirodna interakcija stvari i energija?
O: Da.
P: Rekli ste da ste vi ujedinjene misaone forme u realitetu znanja.
O: Da.
P: A-Arabi je opisao ujedinjene misaone forme kao da su "imena Božja". Njegovo objašnjenje izgleda da je identi?no stvarima koje nam vi govorite i pitam se...
O: Mi smo svi imena Božja. Zapamtite, ovo je kanal. To zna?i da obe to?ke po?etka i kraja imaju istu važnost, zna?aj.
P: Što ste mislili? Da li to zna?i da smo mi dio toga?
O: Da. Ne obožavajte nas {ne smatrajte nas bogovima}. I budite sigurni u to i da drugi s kojima vi komunicirate to shvate, tako?er! Zapamtite:
- 1. denzitet uklju?uje svu fizi?ku materiju ispod nivoa svijesti,
- 6. denzitet je ravnomjeran na nivou formi svjetlosti, kao što je tu i kompletan balans na ovom nivou denziteta, i svjetlost je prikazana kao znanje.
- 7. denzitet je ujedinjenje s jednim... on je bezvremenski u svakom smislu te rije?i, kao i "bit" koja isijava kroz sve što postoji u svim mogu?im realitetima svijesti. Svjetlo koje netko vidi kod prekida svake svijesne fizi?ke manifestacije je unija, sama po sebi.
Zapamtite, 4. denzitet je prvi koji uklju?uje varijabilnu fizikalnost!!! Prou?ite to pažljivo!!! I zapamtite, ima samo jedan "Bog" i to je kreator koji uklju?uje sve što je kreirano i obratno!Hajmo sada postaviti ovdje jednu malu hipotezu – radni model. Recimo da su Ujedinjene Misaone Forme na 6.denzitetu Imena Božja. To je nivo ?iste svijesti; to je "Logos" ili "Rije?" koja izaziva SVO postojanje. Može biti simbolizirana drevnim yin-yang simbolom obzirom da uklju?uje SVA imena. Tako?er može biti simbolizirana kao "Univerzalni Hermafrodit/Androgin". To je "dvoje u jednom" gdje rad generiranja zapo?inje. To je prva manifestacija Vje?nog Roditelja, i to je "Bi-seksualno Univerzalno Bi?e". Ono kombinira unutar sebe elemente i principe obojega, i Muškosti i Ženskosti.
Me?utim, mi moramo da razlikujemo Cjelokupno Znanje od "Zlokobnih Imena" i "Najljepših Imena".
Sada pokušavam osmisliti ovu ideju. Želim imati vizualni imidž/sliku. Mjesecima sam se trudila da osmislim na?in kojim bih to prikazala, ali nisam baš bila uspješna. Kona?no mi je sinulo da bi Kabalisti?ko Drvo Života moglo biti koristan oblik za rad. Našla sam sliku u knjizi, nije bila baš zadovoljavaju?a, pa sam se htjela malo poigrati sa njom, da ju modificiram prema mojoj ideji. Stavila sam ju u skener, no na?in na koji je skener bio postavljen prisilio me da knjigu stavim u obratan {u smislu gore-dole} položaj. Kada se slika pojavila na ekranu, izokrenuta, odmah sam shvatila daje to bio upotrebljiv model! Evo dakle moje male modifikacije Drva Života koja predstavlja kozmos, ili "Tijelo Boga" (i mnogo hvala mom suprugu Arku za ovu sliku!)

Ovdje primje?ujemo da se na vrhu vertikalne osovine nalazi 7.denzitet "Unija/Jedinstvo s Jednim", a materija 1.denziteta nalazi se na njenom dnu. Kada bi se ovo moglo predstaviti na jedan hiperdimenzionalan na?in, onda bi ono mjesto na vrhu uklju?ivalo Bitak i Ne-bitak, koji bi služio kao neka vrsta "mobius-veze" {mobius – okret unatrag sa potpunim izvrtanjem – p.p} izme?u 1. i 7. denziteta. Drugim rije?ima, oni nisu u stvarnosti odvojeni – oni se povezuju u jednom beskona?nom krugu. "Po?etak proisti?e iz kraja i obratno." Možda bi bilo korisno da se podsjetimo na pojam tesseract-a {?etverodimenzionalna hiperkocka – p.p.}, da bi bili u stanju da shvatimo da se ovdje radi o jednom trodimenzionalnom predstavljanju ne?ega što nije trodimenzionalno!
Druga stvar koju moramo uzeti u obzir u vezi ove vertikalne osovine je postavljanje Znanja nivoa 6.denziteta na tu vertikalnu osovinu, kao "odraz u ogledalu" položaja 2.denziteta, kao jedne oblasti {realm} Prirode. To jest Flore i Faune. Ovdje postoji jedan odredeni klju? kojeg moramo biti svjesni. Ukoliko je 6.denzitet "jednoobrazan u tom nivou svjetlosne strukture, pošto na tom nivou denziteta postoji jedna potpuna ravnoteža, a svjetlost je tu predstavljena kao znanje", onda mi moramo razmišljati o oblasti Prirode kao o jednoj fizi?koj refleksiji tog principa.
Tako?e, primje?ujemo da se 2.denzitet može reciklirati samo kroz 5.denzitet, da bi "diplomirao" odnosno prešao na gornji nivo a to se tako?e može primjetiti i kad promatramo Prirodu. Nikada ne vidimo slu?aj da je neko stvorenje iz životinjskog carstva odjednom razvilo samosvjesnost u smislu ostvarenja nekog stupnja ljudske svijesti.
U stvarnosti, mi nemamo ni ?vrstih dokaza da je za ljudska bi?a mogu?e da ovdje "diplomiraju" u smislu prelaska u više denzitete, što bi se moglo indicirati postojanjem onih lateralnih osovina na dijagramu, gdje su predstavljeni direktni kanali izmedu 3., 4. i 6.denziteta, me?utim, ?uli smo da je tako nešto mogu?e; u ezoteri?noj literaturi postoje neki podatci koji ukazuju na to da su se takve stvari doga?ale; isto tako, imamo i neku predstavu o tome da bi neka odre?ena "božanska bi?a" koja su se pojavljivala kroz našu povijest, tako?e mogla imati jedan manje ili više, "ljudski" oblik. Tako, mi možemo pretpostaviti da, generalno govore?i, ne postoji neka ve?a barijera izme?u našeg 3.denziteta i viših denziteta, kao što je to slu?aj izmedu 2.denziteta i denziteta koji se odražavaju u ljudskoj svijesti.
I tako, 2.denzitet je prikazan bez jedne direktne veze sa višim denzitetima, osim preko 5., ili tzv. "zone za reciklažu".
Gledaju?i ovo, malo modificirano, Drvo Života, jedna stvar koja mi pada na pamet je da ono uz pomo? prili?no jednostavnih pojmova predstavlja jedan model za razumijevanje naše realnosti, kao i POTENCIJALA za kretanje s jedne to?ke ovog Drveta do druge. Me?utim, to ne zna?i da sam ja svjesna svih mogu?nosti koje ovdje imamo. Nadam se da ?e ?itaoc sam mo?i uvidjeti i neke stvari koje meni trenutno ne padaju na pamet.
Još jednom, moramo biti svjesni toga da su ove veze ili {komunikacijski} kanali "hiperdimenzionalni" po svojoj prirodi a ne toliko odvojeni jedan od drugog, kako se to ?ini na ovom modelu. I ne samo to, one dvije lateralne osovine koje su ozna?ene kao OPS i OPD, bukvalno predstavljaju jedan bezbroj dimenzija. Te dimenzije mogu da predstavljaju razli?ita Imena Božja i njihove "produžetke" dole kroz denzitete, kao pojedina?ne individue ili grupe individua. Me?utim, tu uvijek postoji jedna ravnoteža, tako da za svaku OPD osovinu postoji i jedna istovjetna, odgovaraju?a OPS osovina.
Još jedna stvar koja mi pada na pamet kad analiziram sve ove veze je ta, da pristupaju?i Prirodi/Znanju sa bilo koje lateralne osovine, netko se tako?e može uskladiti sa vertikalnom osovinom Bitka, koja se tako?e može definirati i kao osovina gravitacije unutar svakoga od nas. Možda bi uz pomo? uskla?ivanja ili poravnanja s tom osovinom, neko mogao otvoriti prolaz prema bilo kojem drugom mjestu na lateralnim osovinama ili na toj vertikalnoj. Naravno, govoriti o tome, i U?INITI to, dvije su sasvim razli?ite stvari! O?igledno je da je to jedan od glavnih aspekata onog "Velikog Posla" iz Alkemije. A prilikom pru?avanja alkemije nailazimo i neka upozorenja koja bi nam mogla pomo?i ukoliko ih uzmemo u obzir.
Alkmi?ari su uvijek naglašavali da prou?avanje i kontemplacija metafori?nog "Filozofovog kamena" zajedno sa "kemijskim radom", jedna komponenta koja je potrebna da bi se um uzdigao a duša pripremila za transmutaciju.

 

Citat:
Oja?avanjem tih Organa koje Duša koristi za svoju komunikaciju sa vanjskim objektima, Duša treba da stekne ve?u mo? ne samo za koncepciju nego i za retenciju, te odatle, ukoliko mi želimo da steknemo još više znanja, ti organi i tajni izvori fizi?kih života moraju biti nevjerovatno poja?ani i okrijepljeni. Duša mora ste?i nove mo?i za shvatanje i zadržavanje. To što to nije bio slu?aj sa svim posjedovaocima, bila je njihova vlastita greška.
...Oni koji prou?avaju samo materijalne elemente, u najboljem slu?aju mogu otkriti samo pola misterije... alkemija je misterija u 3 svijeta – božanskog, ljudskog i elementalnog... alkemija u rukama profana {ne?istih} biva izopa?ena... ?ovjekova potraga za zlatom ?esto podrazumijeva i njegovo upropaštenje, jer on griješi u alkemijskim procesima vjeruju?i da su oni ?isto materijalne prirode. On ne razumije da to Filozofsko Zlato, Filozofski Kamen i Filozofska Medicina postoji u svakom od 4 svijeta i da se ovaj eksperiment ne može uspješno obaviti ukoliko se on istovremeno ne sprovodi u sva 4 svijeta prema jednoj odre?enoj formuli.
Nadalje, jedan od sastojaka te alkemijske formule nalazi se unutar same ?ovjekove prirode, bez kojeg se njegove kemikalije ne mogu kombinirati {ili stupiti u me?usobnu reakciju}, tako da ukoliko on potroši cijeli svoj život i bogatsvo na to kemijsko eksperimentiranje, on ne?e posti?i željeni cilj [koji je] suptilni element koji dolazi iz prirode prosvijetljenog i regeneriranog alkemi?ara. On mora imati tu magneti?nu mo? kako bi privukao i zgrušao nevidljive astralne elemente. [Eugenius Philalethes, citiran od strane Manly Halla, Tajna u?enja svih doba, zadebljanja moja]

Alkemijska literatura je puna pri?a o alkemi?arima koji su doživjeli slom, razboljeli se od užasnih bolesti, koji su pali pod kontrolu demonskih uticaja jer su njihove tehni?ke sposobnosti prevazišle njihov spiritualni razvoj, tako da su se oni katapultirali u zvjezdana nebesa kao meteori a onda se raspali i izgorili u vatrenom ognju.
Me?utim, i ovdje smo dobili još neke naznake. Tu imamo jednu naznaku da je "Alkemija misterija u TRI svijeta," a da se sam posao obavlja u ?ETIRI svijeta istovremeno. Ta tri svijeta su definisana kao "božanski, ljudski i elementalni." Kasiopejci su tako?e spomenuli ta "tri svijeta" u smislu:
Citat:
Svaka duša ima svoju vlastitu strukturu, koja se drži na okupu uz pomo? tri tijela koja tu postoje, "misaoni centar, duhovni centar i fizi?ki centar," postoji specifi?na metodologija njihovog dovo?enja u jedan sklad, i putovanja u druge ili iz drugih oblasti postojanja. Ukoliko neko to ne koristi na pravilan na?in, onda on cijepa tkaninu njihovog trilateralnog kontinuuma kad pokušava da putuje. To može biti veoma problemati?no, i može dovesti do toga da se duša ne mogne ponovo spojiti s tijelom, što onda vodi do pogibije fizi?kog centra!!! [Kasiopejci, 5.10.1996.]

Kasiopejci su tako?e govorili o "?etiri svijeta."
Citat:
I zapamtite, vaša svijest radi na ?etiri nivoa, a ne samo na jednom! [Oni su] Fizi?ko tijelo, geneti?ko tijelo, spiritualno-eteri?no tijelo i svijest. [To su] ta ?etiri sastojka ljudske manifestacije u 3. i 4.denzitetu. [Kasiopejci, 10.10.1998.]


Tako, kad sam razmišljala o ovim stvarima, palo mi je na pamet da bi ovo modificirano Drvo Života moglo koristiti i u smislu predstavljanja svakog individualnog ljudskog bi?a, s obzirom da, kako su Kasiopejci pomenuli, cjelokupna kreacija postoji unutar svakoga od nas! Kada se mi uskladimo sa centralnom osovinom, mi se uskla?ujemo i sa 7.denzitetom koji je jedno ishodište iz kojeg poti?u i sva druga "poro?ena bi?a," te odatle i mi imamo pristup cjelokupnoj Kreaciji u istinskom smislu. Me?utim, obzirom da je ?ovjek "odraz u ogledalu" samog Boga, mi ?emo sada morati da obrnemo ovaj model kojeg su napravili Kabalisti, uz još par nekih naših modifikacija. (ponovo, hvala Arku na slici!)

Pogledajte u ovo Drvo. Primje?ujete li na vertikalnoj osovini, ispod nivoa Jedinstva s Jednim, ili 7.denziteta, postoje 4 pozicije. Kada promatramo ove veze, tu vidimo da se fizi?ko tijelo odnosi na materiju 1.denziteta, geneti?ko tijelo je u vezi sa 2.denzitetom, spiritualno-eteri?ko tijelo se nalazi u jednom odnosu sa 5.denzitetom, dok se svijest odnosi na 6.denzitet znanja. Istovremeno, mi uvijek zadržavamo našu vezu sa 7.denzitetom, kojeg ovdje moramo uzeti u obzir kao jednu "glavnu to?ku" ili "istinsku dimenziju."

 

Citat:
P: (L) Fizi?ari pri?aju o multi-dimenzionalnim univerzumima. Prema njihovoj postavci, naš 3.dimenzionalni prostor i 1.dimenzionalno vrijeme je samo jedna iluzija jednostavnih bi?a, dok pravi univerzum ima više dimenzija koje su okomite u odnosu na ove gornje. Fizi?ari ovdje imaju razli?ite teorije: 5, 6, 7, 11, 256. Koliko dimenzija ima istinski univerzum?
O: Neispravan koncept. Trebalo bi: Koliko univerzuma ima "istinska" dimenzija?
P: (L) Dobro. Mislim da ste nam u prošloj sesiji rekli da se broj univerzuma ne može izra?unati. Da li je to to?no?
O: Beskona?an, možda, ili još bolje: varijabilan i selektivan.
P: (L) Molim vas, objasnite ovo varijabilan i selektivan?
O: Za one koji znaju kako, univerzumi se mogu stvarati po volji da bi se transmodificiralo stapanje realiteta.
P: (L) Šta je to stapanje realnosti?
O: Na šta vam to li?i?
P: (T) Pripajanje realiteta iz jednog univerzuma u drugi? Stvaranje jedne nove realnosti koja se onda pripaja staroj da bi se stvorio novi univerzum. (L) Možda to podrazumijeva pripajanje realnosti razli?itih ljudi kako bi se stvorila neka vrsta "zajedni?kog univerzuma?". Kao ona teorija "vi stvarate vašu vlastitu realnost?"
O: Terry je bliži, Laura igra "lijevo krilo."
P: (T) Radi se o jednoj strukturi univerzuma koja sve njegove nivoe drži na okupu... sve je povezano. Svijest 6.denziteta je savršeno spojena i uravnotežena sa 3.denzitetom, i kvazi-fizi?kim nivoom 4.denziteta, i kompletno fizi?kim nivoima od 3.denziteta do 1., i sa potpuno JEDNIM iz 7.denziteta i sa, šta god da je, 5.denzitet. (L) Imamo ?etiri nivoa fizi?kog izražavanja, da tako kažemo, idu?i od potpuno ?vrstog, sa minimalnom sviješ?u, 1. nivoa do...
O: Da, ali Zemaljski nau?nici su programirani tako da vjeruju da ništa ne postoji što se ne može izmjeriti, izvagati, izra?unati ili predstaviti na neki na?in na fizi?koj ravni. To nije ispravno!!!!!!! Na primjer: Mi NI NA KOJI NA?IN nismo fizi?ke prirode.
P: (L) Dobro, tako?e bih željela znati zašto ozna?avate onaj tehni?ki ure?aj koji navodno prebacuje nekoga iz jednog denziteta u drugi, kao - 'Trans Dimenzionalni Atomski Remolekularizator?' {TDARM}
O: Da bi se rekonstruirao 3.denzitet u 4.denzitetnu fizikalnost, u tom procesu se moraju koristiti druge dimenzije. Zapamtite, mi ovdje pri?amo o istinskim duplikatima koji se spajaju.
P: (L) Ali, nedavno ste nam rekli da postoji samo jedna dimenzija i mnogo univerzuma, a sada pri?ate o korištenju drugih dimenzija, tako da ova terminologija po?inje polako da nas zbunjuje... (T) To je kao program koji se u?ita u kompjuter. Neki programi se u?itaju direktno u memoriju {RAM}. Za druge treba prvo da se se napravi prostor na hard-disku {?vrsti-disk, u daljnjem tekstu HDD – p.p.} da bi se tu stavili fajlovi koji su potrebni za U?ITAVANJE tog programa, ali oni nisu DIO tog programa, a kad se u?itanje završi, oni onda brišu sva "uputstva za u?itavanje". HDD je još uvijek HDD, ali je taj program neko vrijeme koristio jedno podru?je na tom HDD-u i tako stvorio jednu privremenu dimenziju, da tako kažemo. (L) Da li je to ono o ?emu ovdje pri?amo?
O: Blizu. I zapamtite, mi smo rekli "istinska" dimenzija!
P: (L) Dakle, to je kao jedan HDD, mnogo programa, uputstva za u?itavanje novih programa koja se onda brišu itd. Ako postoji jedna "istinska dimenzija," i bezbroj univerzuma u njoj, da li tu postoji jedan univerzum koji tu egzistira sam po sebi, u svakom momentu, sve dok se ne pripoji jednom novome, ili da li unutar te istinske dimenzije postoje mnogobrojni univerzumi isto tako realni kao i ovaj naš, u koje možemo da idemo, i koji se mogu nalaziti odmah pored ovog našeg, da tako kažem?
O: Da, za ovo zadnje.
P: (L) A da li jedan beskona?an broj "dimenzija" može da postoji unutar ovog našeg nivoa denziteta, pa makar i privremeno?
O: Da. Ukoliko želite da odete nazad i promijenite "istoriju," bilo za pojedince ili za univerzalnu percepciju, prvo morate stvoriti jedan alternativni univerzum da bi ste to u?inili. Vaši OPS "prijatelji" iz 4-tog denziteta ?esto to rade.
P: (L) Ako, generalno re?eno, stvorimo jedan alternativni univerzum, da li onaj prošli još uvijek nastavlja da egzistira, ili se taj prošli spaja s novim?
O: Oboje.
P: (L) Ukoliko bivši univerzum nastavi da postoji, da li on onda i dalje evoluira sam po sebi, neovisno od onog drugog, odnosno te grane?
O: Pojasni.
P: (T) Živite u jednom univerzumu, onda kažete, "želim stvoriti jedan novi Univerzum." Onda ga napravite, pre?ete u njega i donesete sa sobom onaj svoj stari univerzum. To je spajanje realiteta. Me?utim, kad se prebacite u novi univerzum, vi niste više u onom bivšem, koji sada nastavlja dalje sam po sebi i bez vas. Onaj dio uzorka starog univerzuma kojeg ste unjeli sa sobom u ovaj novi, i kad ste postali dio novog univerzuma kojeg ste upravo stvorili, vi niste više dio onog starog univerzuma kojeg ste upravo napustili koji sada nastavlja dalje sa svim ostalima koji su tamo, ali bez vas. Da li je to mogu?e?
O: Na neki na?in... zapamtite, netko može stvoriti širok raspon svih vrsta alternativnih mogu?nosti.
P: (L) Zna?i, ?ovjek može stvoriti jedan novi univerzum ?ak i sa jednom novom "prošlosti"?
O: Da.
P: (L) Da li se na taj na?in oba stvarno pojavljuju i ?ovjek može promijeniti cijelu stvar?
O: Kad se stope, prošli nikada nije ni postojao.
P: (T) Ne za osobu koja je stvorila novi univerzum, ali ?e onaj prošli nastaviti sa svojom egzistencijom za sve ostale u njemu.
O: Blizu.
P: (L) Zna?i, za osobu koja je stvorila novi univerzum, prijašnji nikada nije ni postojao, ali druga bi?a koja su bila zadovoljna s onim starim univerzumom, i "idu" zajedno s njim, i dalje nastavljaju sa...
O: Ograni?enost vašeg uma 3.denziteta spre?ava vas da shvatite dešavanja na tom podru?ju.
P: (L) Ako je neko stvarno nesretan u univezumu u kom živi i trudi se ko lud da nau?i kako da stvori jedan novi, i to mu po?e za rukom, da li on onda zaboravlja da je napravio tako nešto? I zašto je to napravio? On zaboravi taj bivši univerzum?
O: Ako tako želi.
P: (L) Zna?i, može ili ne može... (T) U vezi ovoga što si rekla: "nesretan u univerzumu," možda on percipira taj univerzum tako jer je to takva osoba i to je gdje ona treba da se nalazi kao takva, u smislu u?enja, a stvaraju?i jedan novi univerzum ?ovjek bi htio da promijeni sve oko sebe, dok možda sam problem nije u univerzumu nego u ?ovjeku...
O: Van kolosjeka. [Toliko o onome da "vi sami stvarate svoju realnost"!]
P: (L) Dobro, univerzum u kojem živiš je onakav kakav jeste, i ?ovjek tu nije nimalo slu?ajno... (T) Da, mi smo tu da nau?imo odre?ene lekcije... htjeti mijenjati univerzum samo zato što ne želiš nau?iti odre?ene lekcije koje si izabrao... (L) Ili, ti si ih nau?io, pa odatle MOŽEŠ promijeniti univerzum... (T) Kad nau?iš dovoljno, onda automatski ideš naprijed, ne moraš mijenjati univerzum. Univerzum ?e se promijeniti za tebe.
O: Deja vu vam dolazi zahvaljuju?i OPS entitetima iz 4D.
P: (L) Da li je deja vu rezultat nekog osje?aja da se univerzum promijenio?
O: Ili... nekog osje?aja da je došlo do premoštavanja realiteta.
P: (L) Šta je to premoštavanje realiteta?
O: Kako vam to zvu?i?
P: (T) Most je nešto što povezuje dvije stvari...
O: Težite ka ograni?avanju, sa?ekajte samo do 4.denziteta, kada ?e vam ta rije? biti besmislena!
P: (L) To mi ipak ne pomaže da razumijem "deja vu" kao "osje?aj kod premoštavanja realiteta." Da li deja vu nastaje zato što nešto dolazi u naš realitet iz nekog drugog O: Jedna mogu?nost…
P: (T) Pa zar nismo ve? razgovarali o tome? To je kad nešto "procuri" iz neke druge dimenzije.... da kad mislimo da smo negdje ve? prije bili, mi jesmo bili ali u nekoj drugoj dimenziji...
O: Da.
P: (L) Ukoliko se ?ovjek sada nalazi u jednom posebnom univerzumu koji je stvoren i uklopljen od strane OPS entiteta iz 4D, a onaj stari univerzum još uvijek postoji, ?ovjek može da osjeti jednu vezu ili premoštavanje, zato što u onom starom univerzumu još uvijek postoji neko njegovo "drugo Ja", koje doživljava odre?ene stvari…ili nešto sli?no?
O: Ne postoje granice tim mogu?nostima.
P: (L) Zna?i, to može biti svaka od ovih stvari, i sve one skupa, i premoštavanje realnosti iz "prošlosti" i "budu?nosti", tako?er. Da li je mogu?e promijeniti prošlost unutar nekog diskretnog univerzuma, ili svaka promjena podrazumijeva jedan novi ili izmijenjeni univerzum?
O: Diskretnog, ne razumijemo to.
P: (L) Pa dobro, u okviru jednog posebnog, odabranog univerzuma, možemo li oti?i unazad kroz vrijeme, unutar tog univerzuma, promijeniti prošlost i tako promijeniti sve što slijedi unaprijed odatle, sve u okviru tog odabranog univerzuma, kao neki domino efekat?
O: U takvom slu?aju, da.
P: (L) Ali, rekli ste da ukoliko želimo promijeniti prošlost, prvo moramo stvoriti neki alternativni univerzum... (T) Ne, ti si pitala u vezi promjene prošlosti a oni su rekli da se u tom slu?aju mora prvo stvoriti jedno privremeno mjesto odakle se to može raditi, neko
mjesto odakle se ta realnost može manipulisati...
O: To je za specijaizirane aktivnosti. Ono što je bilo opisano nije isto što i jedan "alternativni univerzum."
P: (L) To je jedan privremeni fajl koji ?e nestati kad ?ovjek završi sa u?itavanjem tog programa. To ne podrazumijeva stvaranje nekog alternativnog univerzuma, nego radije jedne privremene dimenzije...
O: Blizu.
P: (L) Šta je primarni modus u ovom našem univerzumu? Da li se mi stalno pomjeramo i pripajamo iz jednog univerzuma u drugi ili se naša prošlost stalno mijenja i reagira kao domino efekat... bar u posljednjih nekoliko godina... (T) Ali mi ne možemo znati ako je naša prošlost promijenjena zato što mi to ne bi mogli vidjeti...
O: Mjerila nisu adekvatna.
P: (L) Da li to zna?i da se sve ove mogu?nosti doga?aju i doga?ati ?e se?
O: To je ve? bliže.
P: (L) Da li su rije?i "univerzum" i "dimenzija" sinonimi?
O: Da i ne. To je za vas "sivo" podru?je i bez obzira koliko da pokušavate, sve dok se vaša percepcija fundamentalno ne promijeni, vi to ne?ete shvatiti!
P: (L) Okay, postoje 4 fizi?ka denziteta...
O: Ne, tri.
P: (L) OK, postoje tri fizi?ka denziteta, a ?etvrti je...
O: Jedan je varijabilan. Tri su eteri?na.
P: (L) OK, tri koji su fizi?ki, tri eteri?ki, a onaj izme?u njih je i jedno i drugo.
O: Blizu.
P: (L) Da li je svjesnost jedina stvar koja odre?uje to u kom denzitetu ?e netko postojati?
O: Ne. Svjesnost je veza koja sjedinjuje realitete.
P: (L) Rekli ste da je gravitacija veza koja spaja sve realitete.
O: Da.
P: A sada pri?ate o vezivanju percepcije.
O: Da. Sada, pokušajte da zamislite kako gravitacija spaja sve realitete!!!
P: (L) Ako je gravitacija ono što ih veže, da li je gravitacija svijest?
O: Nije baš tako. Da li ste znali da od 4. pa do 7. denziteta ne postoji ni "lijevo" ni "desno"? Ukoliko tako nešto možete to?no zamisliti, onda ?ete možda razumjeti i odgovore na pitanja koja nam postavljate. Ukoliko ne, onda "odmorite malo s tim". Jer, sve ovo ?e biti jedno produktivno u?enje tek kada to "kasnije" pregledate i dobro razmislite o tome.


U vezi sa ona tri svijeta, "božanskim, ljudskim i elemetalnim" ili kako su Kasiopejci to predstavili: duša ima svoja tri tijela egzistencije, "misaoni centar, spiritualni centar i fizi?ki centar," i ako ponovo pogledamo ono drvo, primjeti?emo da svaka od spoljašnjih osovina ima tri mjesta: 6. denzitet, 4. denzitet i 3. denzitet. Drugim rije?ima, naše fizi?ko tijelo 3. denziteta je direktno povezano s "duhovnim/spiritualnim centrom" sa 4.denziteta, koji proisti?e iz MISAONOG centra 6.denziteta, što je ujedno i nivo Imena Božjih.
Me?utim, ukoliko nastavimo s ovim našim primjerom "odraza u ogledalu" Drva Života, tu imamo dvije osovine predstavljene kao OPS i OPD. Na OPS osovini, bi?a koja tu "diplomiraju" postaju sve više inkapsulirana, sve do 5.denziteta; oni potpuno egzistiraju u misli bez ikakve prakti?ne aktivnosti. U jednom momentu, te kontraktilne energije "dobivaju dovoljnu težinu" za "diplomiranje" i prelazak na 6.denzitet, gdje u kontaktu sa Svim Znanjem oni percipiraju svoju istinsku funkciju što podrazumijeva "regeneraciju na nivou br. 1, u vidu primarnih atoma." To se dešava u istom "momentu" kada OPD energije "dobiju dovoljnu težinu" na suprotnoj osovini, i tako dosegnu nivo Jedinstva s Jednim.

Citat:
P: (T) Zna?i, jedna druga sila je u onome što nazivamo prošloš?u pobijedila vas a onda koristila mo? svjetlosti kako bi mijenjala nas na razli?ite na?ine, da li je to ta?no?
O: Da. Sada pokušajte da razumijete ovo: Sve je to dio jednog velikog prirodnog ciklusa.
P: (L) Kažete da je to prirodna stvar ili dio jednog prirodnog ciklusa. Da li taj veliki prirodni ciklus predstavlja samo dio interakcije izme?u svjetlosti i tame, koja jednostavno mora da se odigrava?
O: Da. Mi smo na "prvoj liniji" prirodnog sistema ravnoteže ovog univerzuma. To je mjesto gdje se neko može popeti prije dosezanja potpunog "Jedinstva s Jednim". Šesti nivo.
P: (T) Dobro, sada ta bitka koju ste imali s drugom stranom...
O: Imamo je.
P: (T) Ta bitka se nastavlja... da li ste uspjeli vratiti nazad mo? svjetlosti?
O: Mi je nikada nismo ni izgubili, vi ste.
P: (T) Okay, pretpostavljam da su Gugiji {OPS reptiloidi iz 4D} tu glavna sila, mada oni imaju i druge na svojoj strani....
O: Da.
P: (T) Oni su nama oduzeli svjetlost a ne vama?
O: Nismo protiv vas. Trenutno smo u savezu s vama.
P: (T) Tako mi predstavljamo samo jednu bitku u ovom univerzumu u jednoj sveukopnoj op?oj borbi?
O: Da. Ravnoteža je prirodna. Zapamtite, to su samo lekcije u ovom velikom ciklusu.
P: (T) Kad mi izbacujemo našu energiju, kao pozitivnu ili negativnu energiju, postoje neka bi?a na drugoj strani koja se hrane tom energijom, da li je to ta?no?
O: Da.
P: (T) Okay, rekli ste da se Gugiji hrane tom negativnom energijom?
O: Da.
P: (T) Ko se hrani pozitivnom energijom?
O: Vi.
P: (T) kako se mi hranimo pozitivnom energijom?
O: Napredovanje prema jedinstvu s jednim, tj. 7. nivou.
P: (L) Drugim rije?ima, ?ovjek snabdjeva svoj vlastiti generator umjesto ne?iji tu?i. (T) Vi ste na 6. nivou. ?ime se vi hranite?
O: Imate pogrešnu koncepciju. Mi dajemo drugima i primamo od drugih koji su OPD. Mi hranimo jedan drugog.
P: (L) Tako, hrane?i jedan drugog vi se razvijate i napredujete ali oni koji idu OPS putem ne hrane jedan drugog, nego se hrane jedni drugima. (T) Sada vi razgovarate s nama. Da li se to smatra kao OPD?
O: Da.
P: (T) Mi obezbje?ujemo energiju za ovaj kanal, da li to i vas snabdijeva energijom?
O: Ne.
P: (L) Šta vi želite od nas?
O: Mi ne želimo, kad smo ?isti OPD. Mi smo došli zato što ste VI to željeli. Ali to je OPS, ukoliko ne podijelite to s drugima.
P: (S) Zasto ste izabrali Lauru i Franka za prenos ovih informacija?
O: Zato što su ispravna polja ravnoteže.
P: (B) Da li ?e ovo naše kanaliziranje nadi?i ovaj primitivni metod jednog po jednog slova tj. da li to može pre?i u pisanje, tipkanje ili direktno kanaliziranje, svjesno ili nesvjesno?
O: Može, ali je kod ove metode manja opasnost od ometanja sa strane.
P: (B) Kakva je svrha ovog kontakta?
O: Da bi vam se pomoglo kod u?enja, tako da bi stekli znanje, tako da bi stekli zaštitu, tako da bi napredovali.
P: (B) Šta Kasiopejci dobijaju od ovog kontakta?
O: Pomažu?i vama, mi se kre?emo naprijed prema ostvarenju našeg sudbinskog cilja sjedinjenja s vama i svim ostalim, kompletiraju?i tako Veliki ciklus.
P: (B) Da je to jedina mogu?nost koju imate ili najbolja mogu?nost koja vam stoji na raspolaganju?
O: Oboje.
P: (B) Da li ste vi daleko od nas u svjetlosnim godinama?
O: Razdaljina je pojam 3.denziteta.
P: (B) Svjetlosne godine su 3.denzitet?
O: Da.
P: (B) Šta podrazumijevate pod putovanjem na valu?
O: Putovanje na mislima.
P: (L) ?ije su to misli?
O: Misli sjedinjavaju svu realnost koja postoji i one se sve dijele.
P: (S) Vi putujete na jednom energeteskom valu koji je stvoren uz pomo? svih misaonih formi?
O: Misaone forme su sve što postoji!
P: (B) Da li su oni koji su OPS prirode shvatili to da ?e OPD pobijediti u ovoj trci ili sukobu?
O: Ne, apsolutno ne! U stvari, OPS ne mogu zamisliti "gubitak" ali mogu instiktivno osje?ati pritisak koji se nagomilava oko njih, to je i razlog za predstoje?i kaos.
P: (B) Šta se doga?a s njima kad izgube, da li to zna?i da oni onda moraju krenuti ponovo ispo?etka kroz cijeli evolutivni proces, preko drugog polariteta?
O: Da.
P: (B) Tako zna?i, vezna to?ka {nexus-point} dolazi?
O: Blizu. Kad kažemo "blizu" mislimo na koncept koji je "blizu" realnosti. Ne blizu u pojmovima vremena ili razdaljine.
P: (B) Da li oni tada osjete sav onaj bol kojeg su stvorili drugima?
O: Ne, to se doga?a samo na 5. nivou.


Kad govorimo o "misaonim centrima," napomenu?emo još jedan navod Kasiopejaca koji nam može pružiti neke dodatne elemente kod sklapanja slike:

Citat:
Zapamtite, skoro sva mo? koja je potrebna za promjenu realnosti i fizikalnosti sadržana je u okviru centra vjerovanja u vašem umu. To je nešto što ?ete mnogo bolje razumjeti kad dosegnete realnost 4.denziteta gdje fizikalnost nije više zatvor, nego umjesto toga vaš dom, koji možete mijenjati kako vam se svi?a. U vašem sadašnjem stanju svijesti vi pogrešno tuma?ite stvari vjeruju?i da je realnost kona?na i u tome leže sve poteško?e sa jednom kona?nom egzistencijom. Iznena?uje nas da još uvijek niste u stanju da potpuno shvatite taj koncept. [Kasiopejci, 12.08.1995.]


To nam sugerira da na?in na koji možemo "promijeniti našu realnost" podrazumijeva pristup ne?emu što možemo nazvati "misaonim centrom" ili centrom "vjerovanja". Jedini je problem u tome što smo se "uskla?ivanjem" sa OPS realitetom 4.denziteta tako?e doveli pod dominaciju OPS "misaonog centra" ili "kontrolnog centra". Sada ?emo pogledati neke informacije u vezi Misaonih Centara kako bi malo bolje razjasnili tu stvar:

Citat:
P: (L) Ko je stvorio "Gugije" {4D OPS reptiloide}?
O: Ormethion.
P: (L) A tko je ta individua?
O: Misaoni centar.
P: (L) Gdje se on nalazi?
O: Svugdje.
P: (L) Možete li nam dati još koji podatak?
O: Jedan drugi sektor realnosti.
P: (L) Da li je to bi?e koje je stvorilo Gugije samo-svjesno?
O: Da i ne.
P: (L) A tko je stvorio taj Ormethion?
O: Nije bi?e; misaoni centar.


Jedna stvar koju smo primjetili je ta da "Misaoni Centri" nisu isto što i "Ujedinjene Misaone Forme" koje su tako?e nazvane Putnici Prolaznici {Transient Passengers}. To nam pruža još jedan nagovještaj da je naše Drvo Života ispravno postavljeno, obzirom da bi Ujedinjene Misaone Forme egzistirale na 6. nivou denziteta znanja, koji sadrži "misao" o OPS za svrhu ravnoteže ali ne i OPS ujedinjena misaona "bi?a", da tako kažemo. ALI, ta oblast Misaonog Centra je nivo bivstvovanja 6.denziteta u relativnom smislu. Ta razlika se lako može utvrditi ukoliko pogledamo ono stablo. OPS Misaoni Centar 6.denziteta NE prolazi kroz sve denzitete i realnosti - on je ograni?en na OPS oblast. Isto to vrijedi za nivo ?istog OPD Misaonog Centra – on je ograni?en na OPD oblast. Me?utim, nivo Ujedinjene Svijesti 6.denziteta postavljen je na centralnoj, vertikalnoj osovini kao jedan Logo-i?ni "izdanak" iz 7.denziteta.

Citat:
P: (L) Odakle poti?e gravitacija?
O: Misaoni centar.
P: (L) U nekoliko navrata pomenuli ste misaone centre. Da li postoji više od jednog?
O: Svi su jedno i sve.
P: (L) U kakvoj se vezi nalaze misaoni centri sa 7.denzitetom, sa Jednim?
O: Izravnoj!
P: (L) Da li su misaoni centri 7.denzitet?
O: Sve je.
P: (L) Misaoni centri su sve?
O: Ne. Sve je 7.denzitet. Mi smo vam prije rekli da je gravitacija fundamentalna sila apsolutno svega i sva?ega!!! To zna?i na svim nivoima denziteta, svim dimenzijama... To je jedna "materija" cjelokupne egzistencije. Bez nje, ništa ne bio postojalo. Vaše misli su bazirane na gravitaciji, tako?e!!


Jednom prilikom diskutovali smo fotografiju plo?e, i pri tome su bili pomenuti Misaoni Centri na jedan na?in koji nam ukazuje na neke druge aspekte njihovog zna?aja:

Citat:
P: (L) Šta predstavlja ta geometrijska figura?
O: To je bila vizuelna prezentacija provodnika, zaista!!! Razlog za tako jasnu luminiscenciju bio je taj što su misaoni centri u tebi bili ?isti i otvoreni u trenutku fotografiranja. Drugim rije?ima, došlo je do jedne neravnoteže u energiji koja je stizala iz prijenosne to?ke iz 6. denziteta.To sugerira da sam bila u stanju jedne totalne "ne-anticipacije" u momentu fotografiranja što je dovelo do neke vrste aktivacije "energije nulte-to?ke" na jedan "vidovnja?ki" na?in. Me?utim, ono što je tu još važnije, to nam sugerira jednu mogu?nost da smo mi povezani uz pomo? neke vrste "provodnika" sa onim arhetipskim Misaonim Centrima koji su predstavljeni na onoj slici - Drvo Života.
Još jedna primjedba u vezi misaonih centara koja nam nazna?ava da bi ovo naše stablo života moglo biti ispravno postavljeno:

Citat:
Prvo, do zabune dolazi usljed pogrešne interpretacije posljednjih pojmova koje smo koristili. Dimenzije nisu denziteti!!!! Dimenzije su striktno rezlutat manifestacije univerzalne svijesti u imaginativnom sektoru misli. Denzitet podrazumijeva razvojni nivo u smislu blizine sjedinjenju s jednim...


Tako bi onda mogli zamisliti da one lateralne osovine prestavljaju dimenzije koje proisti?u iz raznih misaonih centara. I, naravno, mi ne možemo njih svoditi na samo dvije, s obzirom da njih može biti bezbroj, mada one potpadaju pod dvije generalne "kategorije", OPS i OPD ili Zlokobna i Milosrdna Imena Božja.

U pokušaju da razumijemo našu poziciju na 3. nivou denziteta prema vertikalnim lateralnim osovinama ili drugim denzitetitma, 3., 4. i 6., s kojima smo direktno povezani, razmotri?emo i sljede?e informacije:

Citat:
P: (A) Koji dio ?ovjeka se proteže u 4.denzitet?
O: Onaj koji je pod uticajem hipofize.
P: (L) A koji je to?
O: Vidovnja?ki.
P: (A) Da li postoje neke posebne sekvence DNK koje pospješuju prenos {transmisiju} izme?u denziteta?
O: Dodatak niti ("lanaca").
P: (L) Kako dobijamo te dodatne lance?
O: Vi ih ne dobijate, vi ih primate.
P: (L) Odakle ih primamo?
O: Interakcijom sa dolaze?im valom, ukoliko su vibracije uskla?ene.
P: (L) Kako možemo znati da li se to doga?a?
O: Manifestiraju se psiho-fiziološke promjene.
P: (A) Kad pominjete taj val koji dolazi, od ?ega se on sastoji?
O: Zamislite to kao jedan val reflekcije od po?etne pa do krajnje to?ke.
P: (A) Ali šta vibrira? Energja? Eter?
O: Energija i eter su u direktnoj simbiozi. "Aether" je pokušaj zemaljske materijalne nauke da ozna?i eter. Problem je u tome što jednostavno ne postoji na?in da se fizi?ki izrazi jedna ravan postojanja koja se potpuno sastoji od svijesti. Unija ta dva "stanja" ili ravni, koja je u jednoj perfektnoj ravnoteži, ?ini temelj i suštinu cjelokupne kreacije/realnosti. Jedno ne može postojati bez drugog!
P: (L) Kad kažete dva stanja ili ravni, onda mislite na fizi?ko stanje i stanje svijesti...
O: Da.
P: (L) A ne možemo imati jedno bez drugog. A stanje svijesti i stanje materijalne egzistencije su tako potpuno povezani, da su oboje beskona?ni? Jedno ne može da postoji bez drugog...
O: Povezani, isprepleteni, spojeni... Stopljeni.
P: (A) Kad ta eter-energija-materija vibrira, u kojoj se dimenziji to odigrava?
O: Denziteti 3 i 4, na prelaznoj to?ki.
P: (A) Ako to nije u linearnom vremenu, u ?emu je onda?
O: Cikli?no "vrijeme."
P: (A) ?ime se mjeri razdaljina izme?u jednog i drugog vrha tog vala?
O: Kraj/po?etak ciklusa.
P: (A) Da li se DNK ponaša kao provodnik?
O: Da!!! Ali varijabilno.
P: (A) Pokušavam da razumjem ovaj univerzum u smislu trijade: materija - geometrija - informacija. Da li je to dobra ideja?
O: Ukoliko neko razmišlja o materiji kao o ne?emu "živom" a ne "mrtvom". A sada, kad spojite denzitete ili kad prelazite denzitete, ono što se tu zbiva to je stapanje/spajanje fizi?ke realnosti i eteri?ke realnosti, što podrazumijeva - misaona forma nasuprot fizikalnosti. Kad uzmognete to dvoje perfektno spojiti, onda ?ete razumjeti razlog za to, zašto nema po?etka ni kraja, tj. da je to jednostavno zato što ne?e biti potrebe za vas da kontemplirate po?etak ili kraj nakon što potpuno ostvarite svoj razvoj. Kad se na?ete sjedinjeni s Jednim u Sedmom denzitetu, tj. kada to ostvarite onda više ne?e biti bilo kakve potrebe za razlikovanjem izme?u fizi?kih i eteri?kih oblika.


To nas vodi nazad na jedan zanimljiv na?in do prou?avanja Prirode kao na?ina za uskla?ivanje sa centralnom, vertikalnom osovinom. U prošlom paragrafu bila je pomenuta veza sa hipofizom, a sada ona postaje jos zna?ajnija:

Citat:
Kasiopejci: Kamenje je nekada bilo korišteno za svrhu omogu?avanja svih potreba, jer su se energije koje je ono prenosilo vezale direktno za hipofizu i tako spajale spiritualne realitete sa materijalnim oblastima 3. i 4. denziteta. Tako, sada vidite, na "kamen" se stvarno gledalo kao na nešto Matrijarhalno!
P: (L) Da li su bi?a koja su bila uklju?ena u tu vrstu aktivnosti bila 3.denziteta ili 4. Ili bi-denzitetna {i u jedno i u drugom}?
O: Originalno 4. kada im je dom bio na drugim lokacijama.
P: (L) Da li se može re?i da je hipofiza neka vrsta "maj?inskog kamena" ?ovjekovog tijela?
O: Ako je to vaš izbor.
P: (J) Kakva je to?no funkcija hipofize kada ste pominjali Stonehenge?
O: Ta žlijezda je vaša "veza prema gore".
P: (L) Da li je mogu?e da se hipofiza stimulira uz pomo? vanjskih sredstava kao što su radio valovi, valovi sa supernova ili nekim drugim frekvencijama iz naše okoline?
O: Da, i takvi eksperimenti se odvijaju.
P: (L) Da li bi bilo korisno za nas da eksperimentiramo s tim stvarima?
O: Nije mudro. Možete spaliti sami sebe pokušavaju?i da to ostvarite.U vezi striktno fizi?kih aspekata našeg bi?a, kad pogledamo Drvo Života tu možemo primjetiti odnos izme?u 3., 4. i 6. denziteta na lateralnim osovinama. Pozicija 3. denziteta direktno je povezana sa 5.denzitetom, ili zonom kontemplacije, kao što su i svi drugi denziteti. Kasiopejci su jednom napomenuli u vezi ?akri sljede?e:

Citat:
O: Prije svega, "?akre" su jedan veoma slabo shva?en i nedokazan fenomen. Sada, nekim slu?ajem one stvarno postoje ali na jedan druga?iji na?in nego što je onaj koji se promovira od strane nekih tzv. "vidovnja?kih" zajednica.
P: (L) Šta je to stvarno ?akra?
O: Jedno energetsko polje koje spaja prvi, drugi, tre?i i ?etvrti denzitet sa petim. Vi svi ste povezani sa petim nivoom kada ste u ciklusu kratkih valova. {U smislu, za vrijeme života u fizi?kom tijelu} ?akre su veza sa fizi?kim imprint-lokatorom.


Vratimo se nazad na našu hipotezu o Arhetipima, Neterima ili Imenima Božjim. Dopustite mi da predložim jedan koncept 4.denziteta u smislu jedne oblasti postojanja u kojoj su Arhetipi "utjelovljeni" u Grupne duše. Nadalje, te grupne duše imaju imaju "produžetke" samih sebe u realnosti tre?eg denziteta na isti na?in kao što i jedna ruka ima 5 prstiju. S tim što u tim "projekcijama" svaki prst predstavlja životni vijek jedne individualne duše ?iji životi NISU ograni?eni na naizmjeni?na inkarnativna iskustva; a tu tako?er ne možemo ograni?avati broj ruku ili prstiju! U tom smislu, moglo bi se re?i da je 3.denzitet "projekcija" 6.denziteta kroz jednu "le?u" 4.denziteta.

Citat:
P: (D) Kad bi?a 4.denziteta komuniciraju, onda je to na telepatski na?in, je li to to?no?
O: Da.
P: (D) OK, obzirom da vrijeme ne postoji kako vi onda komunicirate u vezi doga?aja? Ako neko komunicira telepatski na 4.denzitetu, a vrijeme ne postoji, kako on onda može govoriti o doga?ajima koji se dešavaju sada, za razliku od onih koji se doga?aju kasnije, pa onda onih stvari koje se nakon toga dese, pa onda onih koje se dese nakon njih... (J) O kakvim se sekvencama tu radi?
O: Prevodimo.
P: (D) OK, dozvolite da objasnim šta sam htjela re?i. Mislim, ukoliko pri?amo o ne?emu što se desilo u 1907. godini...
O: To je kako se to radi.
P: (T) Vi prevodite doga?aj?
O: Iz 4.denziteta u 3.denzitet. I obratno.
P: (L) Tako, drugim rije?ima, to je nešto sli?no snimanju filmova. Zna?i, ako je neko bi?e 4. denziteta, onda se sve manje više doga?a simultano, a ako ho?ete da diskutujete ili komunicirate ili malo dublje sagledate neke posebne aspekte te ujedinjene dimenzije, onda ono što morate uraditi to je da na neki na?in izvu?ete to napolje, pa onda projicirate u 3. denzitet kao neku vrstu filma…
O: Blizu. Ali ne?ete mo?i to potpuno razumjeti sve dok ne do?ete tamo.


Svaka od onih "Karakteristika" ili "Imena" Božjih, manifestira se u 4.denzitetu u vidu "Arhetipskih Drama". To nas ponovo dovodi u vezu sa konceptom Arhetipskih Gestova Mirceje Eliade - illud tempus – od samog po?etka.

Citat:
Svaki heroj je ponovio jedan arhetipski gest, svaki rat je ponovio borbu izmedu dobra i zla, svaka nova društvena nepravda bivala je identifiicirana sa straš?u božanskog glasnika, svaki novi masakr ponavljao je temu veli?anstvenog kraja mu?enika." ...Za sve religijske akte smatralo se da su bili osnovani od strane bogova heroja koji su nas civilizirali, ili mitskih predaka. …Nisu samo rituali imali svoje mitske modele, nego i svaki ljudski postupak {akt}, odnosno, šta god postane djelotvorno do mjere u kojoj to?no ponavlja neki akt koji je na samim po?ecima bio ostvaren od strane nekog boga, heroja ili nekog pretka. [Eliade, Mit o vje?nom povratku, 1954., zadebljanja moja]


Ovo izražava postavku da je ovaj svijet u kojem živimo jedna "forma", ili reflekcija ili "duplikat" jednog drugog kozmi?kog svijeta koji postoji na jednom višem nivou. To su Nebeski Arhetipi.

Citat:
P: (L) Eva i ja smo nedavno telefonom razgovarale o mogu?nosti da mitološke li?nosti predstavljaju grupne duše. To jest, da bi na našem nivou 3.denziteta, grupe individua koje su odvojene "tijelima", mogle biti izrazi grupnih duša sa jednog višeg nivoa...
O: Koga Zeus predstavlja?
P: (F) Otac svih bogova?
O: A implikacija toga je...?
P: (L) Da li Zeus predstavlja 7.denzitet?
O: Ili Zeus predstavlja poimanje 7.denziteta?
P: (L) Da li ovdje mislimo na poimanje na na?in koji nije odgovaraju?i?
O: Nema "neodgovaraju?eg" poimanja.
P: (L) OK. Da li smo svi mi dijelovi … da li postoje mnogobrojne grupe koje su dijelovi jedne ve?e cjeline, ili ve?ih cjelina, a koje mogu "diplomirati" {maturirati} samo onda kad se skupe u jednu cjelinu?
O: Više u smislu da to dovodi do bržeg napretka za ve?inu onih koji u?estvuju u jednom takvom procesu.
P: (C) Da li smo mi dio jedne takve grupne duše ili grupe entiteta?
O: Šta vi mislite?
P: (C) Da jesmo.
O: I...
P: (C) Ja mislim da smo mi dio jedne grupne duše…šta god da to podrazumijeva, mi imamo svoj svrhu; mislim da nas svih ovdje interesiraju sli?ne stvari a to je da otkrijemo istinu. A tako?e i da sami napredujemo.
O: I...
P: (C) Kad jedna grupa napreduje, onda se to filtrira dole drugima...
O: Kako se to "filtrira dole"?
P: (C) Zato što mislim da je sve povezano.
O: A kako to?
P: (L) Sada razumijem! Sve to u vezi Zeusa, držanje djece, izlazak napolje u svim onim raznim pravcima, manifestacije ili uzorci definisani kao "božja djeca" kroz sve one razne nivoe, tako da se na kraju sve to unaokolo vra?a nazad u 7.denzitet.
O: A šta to zna?i kad se sve "unaokolo vrati nazad?"
P: (L) Sjedinjenje s Jednim. A sve se stalno kre?e uokolo i uokolo.
O: A C___ kaže...
P: (C) Ako smo mi napravljeni po šemi mita o Zeusu, i ako smo otišli prema naprijed, a postoji i mnogo tih razbacanih fragmenata na Zemlji koji imaju raznorazna iskustva, i kako mi rastemo i napredujemo, i kako dolazimo do istine i cjelokupnog zna?enja, tako se ponovo spajamo zajedno sa svom onom mudroš?u i iskustvima koje smo stekli.
O: Da, ali nije tu samo "Zemlja".
P: (C) Oni su u istom tom procesu.
O: Da.
P: (C) Da li oni imaju druga?ije mitove?
O: Oni imaju sve druga?ije... Ali, na kraju se sve to stvarno svodi na isto!
P: (C) Onda bih mogla re?i da kad svako "diplomira" na osnovu svojih ograni?enih fizi?kih egzistencija, onda oni naseljavaju isti prostor u razli?itim vibracijama i kre?u se prema drugim lekcijama i iskustvima i napretku kojeg ja sada u ovom momentu ne mogu zamisliti.
O: Ali, šta je to "ovaj moment"?
P: (C) Ovaj moment. Nisam razmišljala toliko daleko o svemu tome!
O: Ili jesi, samo što to jednostavno ne percipiraš kao takvo?
P: (C) Vjerovatno. Koliko se ljudi nalazi u ovoj grupi u kojoj smo ja i Laura, za svrhu obavljanja ovog posla?
O: To je na vama da otkrijete.
P: (C) Dobro, mislila sam da pogadam! Razmišljanje je elektri?ne prirode. Da li ?ovjek ostavlja neki elektri?ni eho i da li odre?ene kombinacije mogu napraviti jednu harmoniju koja je kumulativna i eksponencijalna, tako da razmišljanje odre?enih grupa može napraviti više nego što je slu?aj kod drugih, ili individualno?
O: Blizu. Sada jedna Sugestija: kombinirajte frekvencije i vidje?ete kako se razvijaju efekti jednog usmjerenog vala; to "pakira" jak "udarac."
P: (LC) Ja sam stvarno radoznala. Osje?am da smo se svi mi ovdje skupili iz nekog odre?enog razloga. Imali smo dosta problema da bi stigli ovamo, svako od nas, ali smo stigli, a sada se samo pitam o ?emu se tu sve radi? Zašto smo svi mi osje?ali da nas nešto vu?e, tako da smo jednostavno MORALI da budemo ovdje?
O: Ti se ne ?udiš toliko, koliko ti je stalo do potvrde da si u pravu.
P: (LC) Ne znam. Jednostavno osje?am u sebi nešto snažno.
O: Svako od vas ovdje razmišlja na više od jednog nivoa. To ve? svakoga stavlja u jednu kategoriju koja je druga?ija od status quo. Svi vi ovdje imate prili?no razvijena ?ula, a nešto teži zadatak je u?enje kako da se vjeruje tim porukama. Zapamtite, svi vi ste primili negativno programiranje na nivou tre?eg denziteta, koje je zamišljeno tako da izbaci s kolosijeka vašu višu psi-svjesnost {vidovnja?ku svjijest} Vi ste do sada ve? saznali da je to jedno pogrešno programiranje, a mi shva?amo da vam je mnogo teže da savladate i vaše podsvjesne centre. Strpljenje ?e vam se isplatiti, i to uveliko!!!
P: (P) Evo šta ja osje?am u vezi sa svim ovim: kad smo se skupili svi zajedno, energija koju svako od nas stvara u prisustvu drugog je jedan klju?; tu se radi o otklju?avanju ne?ega zbog ?ega smo se složili da se ovdje sada okupimo, mada to ne može sada biti o?igledno ali ?e biti. To je ono kako se ja osje?am u vezi sa svim ovim. (LC) OK, još jedno pitanje, a ono o ?emu razmišljam je u neku ruku možda i sebi?no...
O: Stani malo, zapamti, vaša ravan postojanja je po samoj svojoj prirodi OPS I to je sasvim u redu, jer vi ste tamo gdje jeste zbog odre?enih razloga... Sada, draga L__, raspali i budi sebi?na koliko god ti je drago. [Smijeh]
P: (LC) Dobro, ako je tako! Želim da pitati da li je izme?u nas bilo nekih veza u našim bivšim životima? Ja sam sigurna da jeste. Da li postoje neke specifi?ne veze iz prošlih života izme?u bilo kojih žena u ovoj sobi?
O: Prije nego što odgovorimo na to, željeli bi da ?ujemo šta vi razumijevate pod tim okolnostima prošlih života? Kako vi shvatate sam proces reinkarnacije?
P: (LC) Ja to shva?am kao povratak ovamo zajedno s ljudima koje ti izabereš da se s njima vratiš, a da izabireš one ljude s kojima si karmi?ki povezan. (I) ja gledam na to malo druga?ije...
O: Aha! Ve? imamo jednu razliku!
P: (I) Ja mislim da kad umremo i odemo u 5.denzitet, da mi pravimo neki pakt s ljudima u svakoj inkarnaciji, tako da kad se vra?amo tu ispunjavamo ono što smo se dogovorili. (LC) Da, u tom pravcu i ja razmišljam. Me?utim, kada su oni postavili to pitanje, mislila sam da postoje ljudi s kojima se vra?aš nazad zato što su ti oni bliski. Neko može biti tvoja majka u jednom životu, pa tu postoji jedna ljubav koja vas veže, a tako?e postoje i drugi ljudi s kojima se vra?aš ovamo zato što tu morate razriješiti nešto, možda da se i oprostite s tom osobom umjesto da se zbližavate s njom.
O: To je djelomi?no to?no. Ali, postoji i više od toga. Na primjer, netko se može inkarnirati na razli?itim ravnima postojanja, ne samo ovoj koju vi trenutno percipirate. A netko se može inkarnirati na više nego jednoj ravni postojanja, ukoliko je on dovoljno napredan da u?ini tako nešto.
P: (L) Da li nam sugerirate to da smo svi mi koji smo ovdje dio jedne te iste jedinice {grupe} duša?
O: Da! U odre?enoj mjeri, ali ?ete još tek morati da razumijete šta u tom smislu podrazumijeva pojam "jedinica duša" {"soul unit"}. A naravno, to tako?e ima više od jednog zna?enja. "Trik" koji ?e OPS životna forma 3-?eg denziteta morati da nau?i, prije tranzicije u 4.denzitet ili na samom prelazu, je da razmišlja u apsolutno bezgrani?nim pojmovima. Prvi i naj?vrš?i korak u tom procesu je da se uop?e ništa ne o?ekuju. To je za vas i najteže. Mi to razumijemo, a to je i razlog zašto vam stalno ponavljamo tu to?ku. Na primjer, zamislite mogu?nost da bi neki od vaših bivših života mogao takode da bude i jedan budu?i život?
P: (P) Dobro, htjela sam samo re?i da smo svi mi ovdje doputovali nazad u vremenu ovamo kako bi promijenili ovo kako stvari sada stoje. Mi smo se umetnuli u ovaj vremenski period kako bi se probudili i vidjeli šta se stvarno dešava. Znam da je to 3D na?in razmišljanja ali je to i jedini na?in kako bih to mogla opisati. Mi smo gledali unazad na to kako su se stvari odigravale, na svijet kakav je on sada a onda smo otišli unazad kako bi promijenili te stvari. Mi smo došli ovamo iz budu?nosti da bi se probudili sada, zato što se prije nismo probudili. Zbog toga što je ovaj svijet išao u tom pravcu, i što se NEŠTO moralo poduzeti. To je ono što ja vidim. Ne samo to, doga?aju nam se stvari koje nas spre?avaju da se probudimo! Svi mi smo u našim životima bombardirani tim stvarima.
O: To je iznena?uju?e blizu istini. Sada ponovo …molimo vas da za jedan trenutak razmislite o tome.
P: (L) P___ je rekla da smo se mi vratili nazad iz budu?nosti i umetnuli se u ovu vremensku liniju...
O: Da. To je skoro potpuno to?no!
P: (L) U vezi inkarnacije koju smo pominjali prije par minuta, mogu?e je da smo mi inkarnacije samih sebe na razli?itim nivoima. Ovo je samo jedan od nivoa na kojima boravimo ali postoje i drugi dijelovi nas na drugim nivoima koji razmišljaju i rade neke druge stvari a te druge nivoe možemo percipirati s naše strane kao budu?nost...
O: Možda za neke od vas, ali ne?emo sada tr?ati pred rudu.
P: (P) Kasiopejci kažu da su oni MI iz budu?nosti. Tako smo i mi onda kao ONI u budu?nosti, a neki od onih koji su u budu?nosti vratili su se nazad kao mi, da naprave ovo što radimo, kako bi ispravili ono što se desilo na Zemlji...
O: Blizu, ali je mnogo kompleksnije od toga. Za vas bi bilo teško da to potpuno razumijete na ovoj to?ki, ali recimo da ste blizu. Sada trebate "reflektirati" sve što se nalazi u "refleksiji" {odrazu}!
P: (L) Šta je razlog za korištenje pojma "refleksija?"
O: "Alisa kroz ogledalo."
P: (L) Kad je ona prošla kroz ogledalo, došla je u jednu alternativnu realnost. (I) Da li se mi svi nalazimo u nekoj alternativnoj realnosti?
O: Da. Ali opet, zar nisu sve realnosti "alternativne?"
P: (P) Ja mislim da mi stvaramo jednu mogu?nost koja ne bi postojala da se mi NISMO zajedno vratili ovdje nazad.
O: Da, ali zar to nije to?no za ve?inu sli?nih slu?ajeva. Pitanje je u kom stepenu je nešto zna?ajno.

U onim mitovima sre?emo postavku da ?ovjek samo ponavlja djela bogova; njegov kalendar komemorira, u periodu od jedne godine ili drugim dužim ciklusima, sve kozmogoni?ne faze koje su se odigravale na po?etcima, ili koje se neprestano odigravaju na jednom drugom nivou realnosti.
Mitovi su samo jedna mnogo kasnija formulacija jednog arhai?nog sadržaja koji pretpostavlja jednu apsolutnu realnost, ili nivoe realnosti koja je izvanljudska. Ukoliko po?nemo da razmišljamo o našoj realnosti kao o dijapozitivima koji se projiciraju preko projektora iz jedne hiperdimenzionalne oblasti postojanja, onda moramo po?eti razmišljati i o samim tim arhetipskim dramama. Ukoliko pretpostavimo da smo mi produžetci naših "viših Ja", koji ispunjavaju ciljeve velikih Kosmi?kih Drama, onda ?emo se susresti sa par veoma važnih koncepata.
Prvi od tih koncepata je Slobodna Volja.
Vratimo se sada nazad i vidimo šta je Shaykh Ibn al-'Arabi rekao u vezi toga:

Citat:
Vi bi trebali znati to da je božanski poziv upu?en i vjerniku i nevjerniku, poslušniku i neposlušniku… Taj poziv poti?e samo iz božanskih imena. Jedno božansko ime poziva nekoga ko se nalazi pod upravom nekog drugog božanskog imena kad zna da se primakao kraj periodu djelovanja svojstava drugog imena unutar te osobe. Onda ono ime koje ga poziva preuzima vodstvo. Tako se to nastavlja u ovom svijetu i sljede?em. Odatle, sve drugo što nije Bog, poziva se od strane jednog božanskog imena da do?e do prirodnog stanja kojem to ime teži. Ukoliko se predmet poziva odazove, onda se on naziva "poslušnikom" i postaje "?estit". Ukoliko se ne odazove, on se naziva "neposlušnikom" i postaje "bijedan." [Futuhat, II 592.32]


Ovo nam daje jednu naznaku u vezi istinskih razmjera naše tzv. Slobodne Volje. U suštini, to doprinosi ?injenici da mi možemo identificirati KOJU arhetipsku dramu živimo i prihvatiti je, osvjedo?iti je u našem umu, i ubrzati ili produžiti njeno finale. Mi je ubrzavamo pomo?u naše "poslušnosti" prema "pozivu" ili je je produžujemo njegovim odbacivanjem ili "neposlušnoš?u". U prvom slu?aju, ishod može da bude u našu korist, ukoliko smo pažljivi i želimo da "završimo tu dramu" unutar odre?enog arhetipa, makar i samo simboli?no, (što je ?est i najmudriji izbor u slu?aju kad je ?ovjek zahva?en nekom dramom sa velikim negativnim potencijalom); a u drugom slu?aju, mi možemo odbiti da primimo dramu k znanju, nastaviti da se borimo protiv nje kao muha koja neprestano udara u prozorsko staklo, i kao rezultat toga ostati potpuno skršeni. Naravno, problem kojeg mnogi ljudi imaju leži u razumijevanju toga da se oni ne MORAJU sje?ati svojih prošlih života da bi "u?ili". Duša ima svoje vlastito pam?enje.

Citat:
P: (L) OK, dopustite mi da vam postavim jedno pitanje. Kad govorimo o vremenu, željela bih da upitam šta je to memorija u odnosu na vrijeme? Jedan na?in poimanja vremena ukazuje nam da je ono "sada", stalno-prisutno sada. Dobro, mnogo ljudi se sje?a njihovih mnogih "sada", neki ljudi se ne sje?aju nikakvih "sada", pa se ?ini da je memorija jedna povratna funkcija anticipacije. Anticipacija bi tu skoro potpuno sli?ila pam?enju iz "budu?nosti" a pam?enje kao povratna anticipacija iz prošlosti. Tako, ukoliko je vrijeme samo jedno obi?no "sada", šta je to pam?enje?
O: Svjesni i podsvjesni zapis opažanja.
P: (L) OK. Ako je pam?enje podsvjesno i svjesno zapisivanje opažanja, kad neko akomulira dovoljnu koli?inu memorije, da li taj postaje "vanvremenski"?
O: On je uvijek vanvremenski.
P: (L) OK, ali da li onda ta osoba postaje svjesna svoje vanvremenosti?
O: U 4. denzitetu.
P: (L) OK. Da li jedan elektron ima memoriju?
O: Elektron je posu?ena jedinica iz 7.denziteta.
P: (L) Dobro, u onom znaku u žitu, za kojeg ste vi utvrdili da predstavlja "Atomsku Strukturu", bili su koncentri?ni krugovi i one tri stvari na vanjskim uglovima trokuta, jedna je bila cik-cak, jedna jednostavna i okrugla a jedna je sli?ila na neku vrstu to?ka koji je imao male odjeljke. Da li je ono cik-cak, bilo eletron?
O: Neispravan koncept, atomska struktura ujedinjava elementalne atome.
P: (L) Šta je to elementalni atom, u odnosu na obi?ni atom?
O: Elementalno definira singularno tijelo strukture. Unutar, kao: "elemenat od". Elektron je elemenat atomske strukture.
P: (L) Da li postoji išta u vezi atoma što drži memoriju?
O: Memorija je subjektivna, atom nije.
P: (L) Pa, neki atomi se ?ine pomalo subjektivnim.
A: Ne, to je tvoja interpretacija.
P: Ukoliko je memorija svjesno i podsvjesno zapisivanje opažaja, kao što vi tvrdite, a onda do?e do "pripajanja realiteta", što ste vi opisali kao neku vrstu manipulacije vremena, da li to automatski mijenja i individualnu percepciju?
O: Percepcija "uska?e" na svoje mjesto prema ozna?iva?ima {markerima} u vje?no prisutnom kontinuumu.
P: Šta su ti markeri?
O: Doživljajni prekidi u perceptualnoj oblasti produžavanja.
P: Markeri su doživljajni prekidi. Zna?i, kad neko doživi prekide I kad oni postanu markeri… percepcia uska?e na mjesto…da li to zna?i da kad do?e do percepcionog prekida, da neki dio psihe pokušava da premosti taj procjep uska?u?i u nešto kao ...
O: Definicija prošlih odgovora bi?e vam jasna samo nakon odre?ene refleksije, dragi moji!
P: OK, kažete da je memorija subjektivna a atom nije. Ako je memorija subjektivna ono što ste upravo opisali zna?i da svaka pojedina osoba ima malo druga?iju perspektivu, ?ak i kad su one uklju?ene u iste doga?aje ili vremenske sekvence.
O: Naravno! To je riznica za u?enje.
P: Ko je rizni?ar?
O: U?enik.
P: Ali ipak, ono što ste rekli navodi na to da jedan atom ima objektivnu egzistenciju. Da li je
to to?no?
O: Da.
P: Recite nam molim vas šta ?ini objektivnost?
O: Trud od strane promatra?a da ostavi predrasude "pred vratima".
P: U kakvom je odnosu taj napor promatra?a da ostavi svoje predrasude pred vratima sa objektivnom egzistencijom jednog atoma?
O: Jedan atom, kao što je to slu?aj i sa svim ostalim, ne može postojati bez promatra?a.
P: Zna?i, u slu?aju objektivnosti jednog atoma, a ukoliko ?ovjek kao promatra? nije objektivan, gdje je taj promatra? koji ?ini atom objektivnim, da li taj atom ne postoji ako nema promatra?a?
O: Da. U vezi sa posljednjim komentarom.
P: Zna?i, promatra? mora postojati. Mora li promatra? biti ?ovjek?
O: Promatra? mora biti svijest.
P: Ako kažete da jedan atom ima objektivnu egzistenciju, a on postoji samo ukoliko je percipiran od strane neke svijesti, onda atom nema jednu objektivnu egzistenciju, da li je to to?no?
O: Ne.
P: OK, kakva je razlika? Vi kažete da je objektivnost jedan POKUŠAJ od strane promatra?a da ostavi predrasude pred vratima.
O: Bez svijesti, nema ni objektivnog ni subjektivnog!!
P: Zna?i srž problema je u tome da moramo pokušati predrasude ostaviti pred vratima, na isti na?in kao što bi ?ovjek morao biti bez naslu?ivanja da bi nešto stvarao?
O: Da.
P: Dobro, to je VEOMA varljivo... (A) Da li je svijest objektivna?
O: Svijest je objektivna dok nema mogu?nost da izabere druga?ije.
P: Šta je stimulus za tu promjenu, za davanje mogu?nosti izbora?
O: Uvo?enje predrasuda.
P: U kozmi?kom smislu, kozmi?koj svijesti, u smislu Jedne Ujedinjene Svijesti, šta je tu stimulus za pojavu mogu?nosti izbora?
O: Kad vaše putovanje završi sjedinjenjem s Jednim, sve takve lekcije ?e biti završene.
P: Ali to nije odgovor na moje pitanje.
O: Da, to jeste odgovor!Sada se ponovo vra?amo na prou?avanje prirode. U našim navodima o Prirodi kao izvoru znanja, bio je i ovaj pasus iz Psalmi:

Citat:
Nebesa kazuju slavu Božju i djela ruku njegovijeh glasi svod nebeski. Dan za danom govor sve dalje te?e, no? za no?u prikazuje daljnje znanje. Nema jezika, niti ima izgovorene rije?i; njihov glas ?uo se nije, pa ipak njihov glas po svoj zemlji ide, a kazivanje njihovo i do kraja svijeta. [Psalam, Biblija, Zondervan 19: 1-4]To je i ona to?ka na kojoj po?injemo da razumijevamo našu realnost. Nebeski mitovi su arhai?ne predstave Arhetipa. Prou?avanjem tih pri?a i njihovih likova mi možemo veoma mnogo saznati o svakoj ljudskoj situaciji ili drami u kojoj se možemo zadesiti. Mi se tako?e možemo identifikovati s nekim junakom ili (pozorišnim) komadom koji je aktiviran da se "odigra". Kad jednom odredimo dramu koja se odigrava u datom momentu (ona se može otegnuti godinama, pa ?ak trajati i ?itav jedan životni vijek, a ona može bi i samo neka "mini-drama" koja traje nekoliko minuta, sati ili dana), onda mi u njoj možemo potpuno aktivirati našu participaciju SA ODRE?ENIM STUPNJEM KONTROLE.
Prepoznavaju?i predstavu koja se odigrava, bivaju?i svjesni tog našeg "komada", mi formiramo jednu vezu izme?u nas i režisera, producenta ili scenariste te drame iz viših denziteta! Mi se psihi?ki "povezujemo" s njima na jedan realan i simbioti?an na?in. A kad se povežemo, mi onda dobijamo pristup jednoj Slobodnoj Volji koja nam normalno ne stoji na raspolaganju. Joseph Chilton Pearce je bio svjestan toga da nešto mnogo više ima udjela u našoj realnosti nego što mnogi pretpostavljaju, i on je to nazvao – "Kozmi?ko Jaje". ?ini se da je on tu bio u pravu, možda i više nego što je to sam mogao pretpostaviti. Ukoliko su Misaoni Centri Kozmi?ka Jaja koja se nesu na 6.denzitetu, a inkubiraju i legu na 4.denzitetu, onda mi imamo samo jedan problem s kojim se moramo pozabaviti a to je da odredimo KOJE JAJE JE NAŠE? Nadalje, ukoliko nam se ne svi?a naše sadašnje jaje, možemo li ga "razbiti" i iza?i napolje iz njega?
Dobro, ovdje opet dolazimo na onaj vje?ni problem "zamke 22". {kvaka 22}

Citat:
P: (L) Kad govorimo o dimenzionalnim zavjesama onda pri?amo o odjeljcima na istom nivou denziteta, da li je to to?no?
O: Možda.
P: (L) Da li dimenzionalne zavjese mogu biti na izme?u dimenzija na istom nivou denziteta?
O: Da.
P: (L) Da li su dimenzionalne zavjese tako?e nešto što se javlja izme?u nivoa denziteta?
O: Da.
P: (L) Tako, dimenzionalna zavjesa je to?ka na kojoj se javlja jedna odre?ena promjena…šta uzrokuje tu promjenu?
O: Priroda.
P: (L) Šta definira tu promjenu?
O: Doživljaj.
P: (L) Da li je to na bilo koji na?in u vezi sa atomskom ili kvantnom fizikom kretanja atoma?
O: Da.
P: (L) Okay. Jedan atom je u 3.denzitetu. Šta njega ?ini razli?itim od atoma u 4.denzitetu?
O: Realnost.
P: (L) Šta ?ini razliku izme?u jedne oblasti i druge?
O: Pretpostavke.
P: (L) OK, kad nešto pretpostavljamo ili o?ekujemo, to je ono što mi percipiramo o tom atomu zavisno od toga u kojoj realnosti se nalazimo, da li je to to?no?
O: Blizu.
P: (L) Šta odre?uje naše pretpostavke?
O: Iskustvo. Svaka stvar koja postoji je samo jedna obi?na lekcija.
P: (L) OK, kad smo jednom nau?ili odre?ene lekcije, kao kad doživimo odre?ene stvari, onda se i naše pretpostavke mijenjaju?
O: Da.
P: (L) OK, da li ?e nam taj val koji se kre?e u našem pravcu omogu?iti da doživimo nešto što ?e promijeniti naše pretpostavke?
O: Zamka 22: Jedna polovina je da vi trebate promijeniti svoje pretpostavke kako bi doživjeli taj val na pozitivan na?in. Sve je samo jedna lekcija, i ništa, ponavljamo, ništa više.Kako dobijamo iskustva koja mijenjaju naše pretpostavke?

Sada ?emo ponovo pogledati naše Drvo Života. Možemo primjetiti da se u obje verzije, u Kozmi?kom i u Ljudskom ogledalu, kroz 5.denzitet na Centralnoj osovini, "recikliraju" razli?iti nivoi razli?itih denziteta. Izme?u tih Centara postoji neka vrsta "hodnika", ali ti "hodnici" nemaju "dodirne to?ke" na Centralnoj osovini koje bi omogu?ile "pomak" Misaonih Centara ili "pretpostavki". Iz toga možemo zaklju?iti da je prili?no teško "promijeniti polaritet" bez nekakvog 'pomo?nika', tj ne?ega što bi nam to moglo olakšati {facilitator, eng – onaj koji pomaže da se lakše donese odluka}.To je i razlog zašto su putovi Monaha, Jogija i Fakira tako teški. Oni pokušavaju premostiti taj procjep bez mogu?nosti za ostvarenje veze s 'Pomo?nikom' na Centralnoj osovini.

Primje?ujemo da je na Kozmi?kom stablu Znanje ima poziciju "Pomo?nika" odnosno onoga koji pospješuje ili omogu?ava kruženje energija 6.denziteta u smislu njihovog kretanja ka Jedinstvu s Jednim, što zna?i ka jednom momentalnom (ili bezvremenom) Bitku i Ne-Bitku, što onda zapo?inje jedan novi krug svijesti koja se regenerira kao gusta materija i svijest koja izni?e bilateralno u Prekrasna (Milosrdna) Imena Božja i Zlokobna Imena Božja, kako bi nadalje drama ponovo mogla zapo?eti.
Kada gledamo u Ljudsko Drvo Života, što je samo jedan odraz u ogledalu, tu vidimo da je pozicija Znanja sada geneti?ko tijelo koje se nalazi NA Centralnoj osovini. Tada shvatamo da je TO naš "pomo?nik".
Geneti?ko tijelo je kontrolni centar fizi?kog tijela obzirom da transducira energije Centralne osovine tako da onaj Misaoni Centar koji dominira, istovremeno i kontrolira fizi?ke doživljaje. I ne samo to, mi ovdje možemo vidjeti i druge mogu?nosti – kao npr. da su znanje i genetika DIREKTNO INTERAKTIVNI. Na nivou 3.denziteta GENI su LOGOS!

Citat:
U po?etku bješe Rije?, i Rije? je bila u Boga, i Rije? je bila sam Bog. Ona bješe u po?etku u Boga. Sve stvari su postale kroz Njega; a bez njega ?ak ni jedna jedina stvar nije postala.Zvu?i kao Kozmi?ki Kromosomi! Kroz našu genetiku mi imamo potencijal da se uskladimo sa Centralnom vertikalnom osovinom i "mijenjamo Misaone Centre". A isto kao što je Priroda 2.denziteta jedna refleksija Znanja 6.denziteta na Kosmi?kom Drvetu, tako je i naš genetski kod reflekcija na 2. denzitetu svega onoga što postoji kao potencijal unutar NAS kao ljudskih bi?a.
I ?ak bi se moglo re?i da SVA priroda postoji unutar NAS.

Citat:
Kao bio-inženjerirana bi?a tre?eg denziteta vi predvodite paradu 'švedskog stola' svega onoga što vas okružuje u fizi?koj oblasti. ...Svaka individua posjeduje cjelokupnu kreaciju unutar svog uma. …Svaka duša je toliko mo?na da može stvoriti ili uništiti cjelokupnu egzistenciju, kad bi znala kako. …Vi možete stvarati alternativne univerzume ukoliko ho?ete i boraviti u njima. Vi ste svi duplikat univerzuma unutar kojeg boravite. Vaš um predstavlja sve što postoji. "Zabavno" je gledati koliko toga vi možete da dosegnete. … Izazovi su zabava. Šta mislite gdje su granice vašeg uma? …Ukoliko granice ne postoje, kakva je onda razlika izme?u vašeg uma i svega ostalog? ...A kad dvije stvari nemaju apsolutno nikakvih granica, onda su one upravo jedna te ista stvar. [Kasiopejci]Da li je to TAKO?!

Vidite, naši geni su manje više kodirane kopije svih mogu?ih "drama" u kojima mi možemo u?estvovati. Ve?ina tih informacija su kao zatvorene knjige, koje su uskladištene u jednoj sobi koja nikada nije otvorena. Mi imamo potencijal da uz pomo? znanja i upražnjavanja dre?enih radnji otvorimo te knjige i "povežemo se" sa Centralnom Osovinom, te tako ostvarimo i jedan "pomak" u suštini ili "Imenu" pod ?ijom se dominacijom nalazimo. ?ine?i to mi dobijamo mogu?nost da uzmemo u?eš?e u jednog druga?ijoj "drami" ili mitu ili filmu iz 4.denziteta koji se projicira u tre?i denzitet.

Citat:
P: (SV) Želim da postavim jedno pitanje: ukoliko vrijeme ne postoji, onda nema ni prošlosti ni budu?nosti; ne postoje ni prošli ni budu?i životi, ne postoji ni takva stvar kao što je reinkarnacija, kako onda možemo mi…
O: Da, reinkarnacija postoji. Ovdje tr?ite ispred samih sebe. Mi nikada nismo rekli da reinkarnacije nema.
P: (SV) Ali, ako vrijeme ne postoji? (L) Sve se dešava simultano. Mi imamo sve te živote odjednom. (SV) Da li postoji neki na?in da se povežemo sa drugim dijelovima sebe?
O : Zamislite to ovako: mi ?emo pristupiti vašim bankama pam?enja i dati vam jednu drugu referencu... Vi znate kako izgleda slajd-projektor? Da bi vam do?arali da osjetite šta je to stvarno proširena priroda realnosti, zamislite sebe kako promatrate jednu veliku prezentaciju slajdova preko projektora, sa velikim kolom na projektoru punim dijapozitiva. U svakom datom trenutku na tom putu vi gledate jedan poseban dijapozitiv. Me?utim, svi ostali dijapozitivi se nalaze na kolu, zar ne? A, naravno, to se uklapa u vašu vertikalnu realnost, što se uklapa u krugove unutar krugova i krugove unutar krugova, koji se tako?e uklapaju u Veliki Krug {Ciklus} koji se tako?e poklapa s onim što smo vam ve? prije rekli: Sve što postoji, to su lekcije. To je sve što jeste i mi vas molimo da uživate u svemu tome dok gledate slajd-prezentaciju.... A ako pogledate prema nazad ka centru projektora, vidje?ete porijeklo i suštinu same kreacije, što je na sedmom nivou gdje ste u uniji s Jednim.
P: (V) Da li se ovako o?ajno osje?am zbog nekih stvari iz prošlih života ili zbog ovog života?
O: Oboje. Kao jedan drugi "slajd" u redeniku na projektoru.
P: (V) Šta? (L) U tom redeniku od problema iz mnogih života?
O: Blizu.
P: (V) Jedna od stvari koje mi najteže padaju je moje ga?enje na ?ovje?anstvo i ono što ljudi rade, i kako je sve to ružno... ali to je sigurno samo jos jedan slajd iz onog redenika na projektoru. Mislim da ne mogu to više slušati...
O: Da, ti možeš i bilo bi mudro ako bi slušala. Vidi, V___, ne postoji ništa što spre?ava tebe, i bilo koga drugog u vezi s tim, da upadnete u pravi otvor za jedan svoj uravnotežen profil u?enja, možete jednostavno pokretati redenik prema naprijed … sve dok ne do?e pravi otvor a onda jednostavno "usko?ite" u njega na svoje mjesto!
P: (L) Vi koristite tu alegoriju; od ?ega bi se sastojalo pokretanje tog "redenika"?
O: Otkrijte... zato što je u?enje zabavno!
P: (L) Da li postoji neka fiziološka veza sa … ili je to striktno u vezi sa vidovnja?kim, psihološkim ili je u vezi s u?enjem?
O: Igra žmurke, prona?ite i donesite.Ovdje imamo jednu od naznaka kako nam može pomo?i prou?avanje prirode. Ukoliko je naša genetika jedno fizi?ko su?elje {interface} izme?u nas i vertikalne osovine, ukoliko je ona fizi?ka manifestacija Misaonih Centara kroz koje je naša egzistencija prominira, onda bi mi morali ispitati prirodu i stvorenja unutar nje kako bi bili u stanju da to?no odredimo koje potencijale bi mogli sprovoditi u djelo, koje potencijale mi MOŽEMO aktivirati a koji možda nisu aktivirani, i kako da suzbijemo one potencijale koji pripadaju Misaonim Centrima koje NISMO izabrali da budu arbitri naše sudbine.
Mi možemo prou?avati prirodu i otkriti da se Arhetipi manifestuju u našim životima i ako nam se ne svi?a scenario, mi možemo otkriti na?ine kako da "promijenimo kanal", da tako kažemo. To zna?i da mi možemo stvarati našu vlastitu realnost u smislu "promjene kanala," odnosno, toga koji ?e misaoni centar kontrolirati nas život. To bi tako?e podrazumijevalo da mi imamo mogu?nost izbora u tome kojeg ?emo se Božjeg Lica držati!

Mi imamo jednu "alatku" za prou?avanja Prirode, koja je sredtsvo za odre?ivanje i koja ukoliko se pravilno koristi, može da nas vodi do donošenja "?estitih" odluka koje ?e aktivirati našu DNK na takava na?in koji ?e nas uskladiti sa Tri Svijeta centara naše Duše i sa ?etiri Svijeta naših Tijela egzistencije.
Sje?ate li se 3/5 koda koeg su Kasiopeci nazna?ili? Pogledajmo ponovo:

Citat:
P: (L) Ne shva?am. Nisam genijalac iz matematike. Što je ovdje koncept?
O: Gledajte: 353535. To je kod.
P: (L) Uz što je vezan taj kod?
O: Beskona?na mo?.
P: (L) Kako je beskona?na mo? postignuta znanjem tog koda? Ako neznate s ?im se to podudara, kako vi možete koristiti numeri?ki kod?
O: Gospodar Zmije obe?ao je svojim sljedbenicima beskona?nu mo? koju oni moraju tražiti da bi stekli beskona?no znanje, za koje su oni obe?ali vjernost beskona?no koje oni posjeduju za sve vjekove, toliko dugo dok ne na?u beskona?nu mudrost koju oni traže zauvijek.
P: (L) I to je zna?enje broja 33? Pa to je unaokolo... u krug iz kojeg oni ne mogu iza?i!
O: I zato vi imate prevaru! Zapamtite, oni koji nastoje služiti sebi s naprednim znanjem - su osu?eni samo da služe druge koji žele služiti sebi, i mogu jedino vidjeti ono što oni žele vidjeti.E pa ta me je sesija izlu?ivala posebno; nisam je mogla shvatiti.Kasnije smo ponovo došli na taj subjekt, i dobili još ?udnije odgovore:

Citat:
P: (L) Dobro, prije?imo sad na drugu temu. Broj 33 i broj 11. Ima li još ne?eg, nego što je dano u sesiji 11.11.95., nešto što bi mogli nadodati sada, nešto o matematici ili upotrebi tih brojeva?
O: Primarni brojevi su staništa mistike.
P: (L) Što ste mislili pod "Primarni brojevi su staništa mistike"?
O: Samo-objašnjivo, ako koristite alate koje ste dobili (mozgove).
P: (L) Kako broj može biti stanište?
O: Figurativni govor. [planketa se okrenula nekoliko puta, snažno] I kako je interesantno da sad imamo novu kompaniju "mobitela" zvanu "Primeco".
P: (L) I kako je vezana ta kompanija - operator, zvana "Primeco", sa primarnim brojevima koji su staništa mistike?
O: Nije na nam da odgovorimo na to.Tu smo stali i poigrali se asocijacijama rije?i. Neke od rije?i na koje smo došli bile su: enkripcija, ?elije sve?enika, zatvori, primarni broj je djeljiv samo sam sa sobom i sa jedan.

Citat:
P: (L) Da li je enkripcija klju??
O: Oh, tu ima još puno toga. Jedan primjer je: "Zmijske o?i" nije toliko dobar kao 7,11, ha?
P: (T) To su primarni brojevi, tako?er, 7 i 11. L: Koja vrsta dokumenata ili spisa... ili što bi bilo primjenjivo...
O: Ne, Laura ti pokušavaš fokusirati se, ili limitirati koncept, draga moja. Pomisli na to, koja je Judaisti?ka Krš?anska legenda za kreaciju žene?
P: (L) Da je žena napravljena od Adamovog rebra. Da je Eva kreirana od Adamovog rebra.
O: Jesi li ikada ?ula za "primarno rebro"?
P: [Uzdasi] (T): Mrzim kad sam u vrti?u i neznam o ?emu se radi. Dobro, primarno rebro. Imamo primarno rebro, pa...
O: Što se dešava kod "Primarnog"?
P: (L) Izbor. Sužujete kandidate. Što se dešava kod primarnog?
O: Tko biva "izabran" za dalje?
P: (L) Dobro, nastavite...
O: "Primarna Direktiva"?
P: (L) OK.
O: "Primarno vrijeme"?
P: (L) Prvi, najbolji... i...
O: Nije bit u tome.
P: (L) Znam da to nije bit. Da li je to, o ?emu govorimo ovdje, da mi možemo koristiti te primarne brojeve da bi vidjeli od kuda nešto poti?e?
O: Rekli smo vam u vezi mistike.
P: (L) Dakle, mistika... misteriozne tajne... stanuju u primarnim brojevima ako se oni koriste kao kod. {šifra}
O: Imenujte primarne misti?ne organizacije za klju? za traženje u sistemu.Imenovali smo: Katolicizam, Krš?anstvo, Judaizam, Kabalizam, Sufizam, Koranizam, Misticizam, Jezuiti, Masoni, Templarski Vitezovi, Rosenkruzeri.

Citat:
P: Dobro. S našom malenom listom koju radimo, da li smo na nekom tragu, ili smo kompletno promašili?
O: Da, sad provjerite ove fotografije krugova u žitu... ima li kakvih primarnih brojeva ukombiniranih u njima?
P: Mislite u vezi dimenzija ili mislite u njihovom sastavu?
O: Sastav i dimenzije... sve što možete prona?i.Ponovo smo staki i diskutirali: Tajna geometrija, sve sekte koje smo naveli koriste primarne brojeve. John 3:16-19, Corinthias 13. Genesis odlomak 2, nasuprot 22, "uzeto rebro iz ?ovjeka da se napravi žena" - 2 je jedini paran broj koji je primaran broj, a stajao je u osdnsu kao "zmijske o?i". Odl. 3, st. 5 "Vaše o?i trebaju biti otvorene i vi ?ete biti kao bogovi" {isje?ci iz Drva Znanja, Tree of Knowledge}.

Citat:
P: (L) Da li razmišljamo u dobrom smjeru i da nastavimo tako ili smo skroz skrenuli?
O: Sve su smjerovi kojima trebate i?i.Kako bismo prešli na sljede?i nivo, skupili sve te stvari zajedno, u koherentan red, morat ?u vam ispri?ati još jednu pri?u. To je pri?a o naznakama koje su bile date u izvatku iznad i kako je univrzum me?udjelovao samnom u znak odgovora na moje istraživanje i rad. Nadam se da vam ne?e smetati taj mali izlet sa strane, jer, nakon svega, to je jedino fer. Obzirom da ste bili uz mene prilikom cijepanja mnogih velova iluzije, ispravno je i da u?estvujete u slaganju slagalice. I tko zna koliki ?e od vas uvidjeti ?ak i više povezanosti i dijeli?aka koje sam ja možda propustila!