Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Val serija poglavlje 11


Serija o Valu - poglavlje 11

 

Sve što postoji su lekcije ...

 

Citat:
24.11.94
Sve što postoji su lekcije. Sve je jedna beskona?na škola. Nema drugog razloga za bilo što da egzistira. ?ak i beživotna materija u?i, da je sve jedna "iluzija". Svaka individua sadrži ?itavu kreacija untar svojih umova. Sad, razmislite malo za trenutak. Svaka duša je svemogu?a i može stvoriti ili uništiti svu egzistenciju ako bi znala kako. Vi i mi i svi ostali su me?usobno povezani preko našeg zajedni?kog sadržaja svega što postoji. Vi možete kreirati alternativne univerzume ako želite i boraviti u njemu. Vi ste svi duplikat univerzuma u kojem boravite. Vaš um prezentira sve što postoji. "Zabavno" je vidjeti koliko od toga možete dose?i.
P: Za koga je zabavno da vidi koliko mi možemo pristupiti u našem napretku?
O: Za sve. Izazovi su zabavni. Što mislite, gdje je granica vašeg uma?
P: Gdje?
O: Mi smo pitali vas.
P: Pa, naga?am da nema granice.
O: Ako nema granice, tada što je razlika me?u vašeg uma i svega ostalog?
P: Pa, mislim da nema razlike ako je sve ultimativno jedno.
O: To?no. I kada me?u dvjema stvarima, a svaka nema apsolutno nikakvih ograni?enja, one su to?no iste stvari.

Navedene primjedbe Kasiopejaca odražavaju generalnu "jezgru" mnogih u?enja kroz stolje?a. Ali što je razlika izme?u onoga što Kasiopejci govore i onoga što je ve? re?eno? Možda bi mogli odgovoriti na to pitanje sa jednim drugim: kakva je korist od toga da znamo sve ove i druge stvari koje su nam Kasiopejci rekli? Koja je prakti?na korist od toga?

Ja sam vrlo prakti?na osoba. Za mene i za mog muža Arka, rezultati su ono što se pita. Mislim da bi to mogli nazvati i "plodovi rada" izvedeno iz: "Po njihovim plodovima ?ete ih prepoznati." U redu je imati filozofski pogled na svijet, koji priznaje jedno temeljno jedinstvo svega, ali za sve prakti?ne svrhe, unato? tvrdnjama brojnih u?itelja i gurua kroz povijest, uklju?uju?i i prezasi?enost New Age promotora "Vi kreirate vašu vlastitu stvarnost", mi vidimo da znanje o temeljnom jedinstvu svega i nije baš primjenjivo u ovom našem svijetu.

Pa, ipak, Kasiopejci su to upravo rekli. Ali oni su rekli i nešto drugo: "AKO ZNATE KAKO."
Jasno da je to problem. Mi ne znamo KAKO. I izgleda da je stvar u tome da "znamo kako", stvar je u razvoju alata uma i psihe. Prosto re?eno: ono što Kasiopejci govore o našoj stvarnosti je, kada znanje primjenimo na na?ine koji postanu o?igledni, ako smo ih svjesni, onda ono FUNKCIONIRA. Mi smo se bavili ovim pitanjem iz nekoliko razli?itih perspektiva i sada želim i?i u drugom smjeru, da vidimo da li možemo dobiti još bolje shva?anje svega ovoga.

Uz moju ideju o "plodovima rada", postoji i kako ga ja zovem "Mumbo Jumbo faktor". Imam tu u ku?i dva regala za knjige ispunjena samo s tim što u šali zovem "Mumbo Jumbo kategorija". Nakon što pro?itam knjigu, mogu re?i da li ide u tu specijalnu sekciju. Ja stvarno ne volim dvosmislenosti. A izgleda da su mnoge, ako ne i najve?i dio informacija, koje dolaze do nas od takozvanih "viših izvora" vrlo dvosmislene. Terry jednom pitao pitanje koje mi je pomoglo shvatiti ovo:

Citat:
26.11.94
P: T: Zadnje pitanje. Kako znam da mi govorite istinu?
O: Neodre?eno. Do tebe je da odlu?iš. Slušajte: obznanit ?emo sljede?e. Sad bi bilo dobro "vrijeme" za vas društvo, da po?nete preispitati neke od ekstrmno popularnih prognoza "Zemaljskih Promjena". Pitate se zašto. Jer, zapamtite, vi ste bi?a 3. denziteta, pa stvarne prognoze ?e vam biti prezentirane na na?in na koji vi razumijete, kako bi rekli, fizi?kim realitetom, zemaljskim promjenama. To bi "mogla" biti simbolika. Da li bi ve?ina u?enika tematike razumjela ako bi se predvi?anja izgovorila direktno terminima 4. denziteta?
P: L: To jeusporedivo s mojom idejom o simbolici sna. Na primjer, san koji sam imao o oblaku koji se motao u spiralu kojeg sam vidio na daleko i znao sam da je smrt koju sam interpretirao kao tornado, ali je u stvari, bio san o nesre?i Challenger-a. Razumjela sam ga kao tornado, ali u stvari ono što sam vidio i ono što sam dobio, jest smrt sile u zraku, ?vorište ( vorteks ) u daljini. Naga?am da je moj san bio reprezentacija iz 4. denziteta ali sam ga pokušavao interpretirati na na?in na koji smo familijarni. Da li je to što želite re?i?
O: Blizu. Ali jednostavno je za sve da se zavaravaju objašnjenjima predskazivanja na doslovan na?in.
P: Glede tih zemaljskih promjena, Edgar Cayce je jedan od najfamoznijih skorih prognosti?ara, velik broj predskazanja koje je on napravio su kriva u smislu njihovih ispunjenja. Na primjer, prognozirao je da ?e se Atlantida izdi?i 1969., ali nije, iako su izvjesne strukture otkrivene na obali Biminija za koje se smatra da su jedan od mnogih ostataka Atlantide. To je o?ito izašlo iz pjeska tada.
O: Primjer jedne forme simbolizma.
P: Može li biti da vi vidite doga?aje 3. denziteta sa pojmovima 6. denziteta i onda šaljete to natrag u 3. denzitet, i dok je ideja bila korektna, to?ne i egzaktna, u pojmovima 3. denziteta se pomalo iskrive. Da li je to s ?ime se ovdje susre?emo?
O: 99,9 posto nebi razumjelo taj koncept. Najviše njih traži uvijek literalan prijevod podataka. Analogija je: po?etnik koji poha?a neku galeriju, pogleda na apstraktnu sliku i kaže: "Ne razumijem".
P: Pa, ne?emo ocrniti literalne prijevode ili bar pokušaje da se dobiju stvari na literalni na?in. Volim realisti?ki umjetni?ki uradak. Ja sam realist u mojim umjetni?kim pogledima. Želim da drve?e izgleda kao drve?e i da ljudi imaju samo dvije ruke i dvije noge. Zato, želim i neke doslovne stvari u mojim prognozama.
O: Neke su OK, ali budite svjesni ili "Kalifornija ?e pasti u ocean" biti uvijek interpretirano kao da ?e Kalifornija pasti u ocean.
P: ( Generalna galama ) F: Samo malo, što je bilo pitanje? L: Upravo sam rekla da volim doslovnost u mojim predskazanjima. F: Oh, znao sam što govore. Ljudi vjeruju da ?e Kalifornija potonuti i da ?e Phoenix postati obala mora, nema veze što je na nadmorskoj visini od 1800 stopa, on ?e samo propasti na razinu mora, ili ?e se nivo mora podi?i, ali to ne?e utjecati niti na Virginia Beach ?ak koja je i u razini mora. Mislim... nekako Phoenix ?e jednostavno propasti i niti jedna od zgrada ne?e biti ošte?ena, ?ak i ako ?e past za 1800 stopa... T: Polagano. Uglavit ?e se. F: Polako? To bi moralo biti toliko sporo da je nevjerojatno kako bi to sporo trebalo biti. T: To se uglavlja ve? prošlih pet miliona godina, a mi imamo na?in da ?e se to dogoditi u idu?ih godinu i pol! F: To?no! Na to i ciljam. T: Drugim rje?ima, kad ljudi vole Scallion i Sun Bear i drugi kažu da ?e Kalifornija propasti u ocean, oni ne kažu da ?e ?itava država do granice pasti u ocean, oni koriste termin Kalifornija da bi indicirali da oceanska brazda uzduž linije ima mogu?nost da se slomi i da potone s oceanske strane, jer je to glavna pukotina. Mi razumijemo da to nije doslovno. Da li vi nama govorite da je tu umješano više toga od onoga što mi možemo ?uti što nam predskazanja daju?
O: Da.
P: T: Da li mi razumijemo ono što nam ho?ete re?i?
O: Nešto.
P: Dakle, kad govorimo o Kaliforniji koja propada u ocean, mi ne govorimo o ?itavoj državi literarno koja pada u ocean?
O: U svakom slu?aju, pa ?ak i da pada, koliko bi trebalo da se to dogodi?
P: LM: Moglo bi trajati tri minute ili tristo godina. T: Da. To je "neodre?eno" kako bi vi voljeli re?i.
O: Da. Ali mnogi od vaših prognozera misli da to nije neodre?eno.
P: J: Da, jer misle da postoji samo jedna vremenska linija. T: Dobro. Dakle oni misle na na?in da u jednoj minuti Kalifornija je tamo, a u drugoj minuti i pol kasnije ?e sva "oti?i". To je ono o ?emu govorite?
O: Ili sli?no.
P: Dakle, kad mi govorimo: "Kalifornija ?e propasti u ocean, što je samo analogija koju koristimo, govorimo o tome kako se brzo dešavaju zemaljske promjene, vjerojatnost da nekoliko sezmi?kih doga?aja "ulegnu" u krivu liniju ( vremena ), što nitko ne zna u stvari i proširenje od...
O: Ili to sve može biti simbolika ili nešto drugo.
P: L: Kao na primjer? J: Svi vo?ni kola?i u Kaliforniji ?e istovremeno oti?i na dno zajedno. L: Simbolika ?ega?
O: Na vama je da ispitate i nau?ite.
P: Samo malo! To je kao da nam date da prevedemo knjigu na Latinskom bez da ste nam uop?e dali rje?nik.
O: Ne, nije. Tražili smo vas da promotrite i preispitate.
P: Rekli ste nam kroz ovaj izvor, da postoji skupina kometa povazanih na neki interaktivni na?in s našim solarnim sistemom, i da ta skupina kometa dolazi u ravninu eklipse svakih 3600 godina. To?no?
O: Da. Ali ovaj put ona "jaši" granicu realiteta vala 4. denziteta, gdje su sve realnosti druga?ije.
P: Dobro, zna?i skupina kometa "jaše" val granice razdvajanja realiteta. Da li to zna?i da kad do?e u solarni sistem, da utje?e na njega, ili na planete unutar njega, (J: ili nas), da li olakšava ili ne tu tranziciju? Da li je ona olakšavaju?i faktor?
O: Bit ?e ublaženo.
P: Da li to zna?i da sve ovo što se dešava oko nas i ?emu se nadamo da ?emo usko?iti u to, i da ?emo i?i i tu i tamo i u?initi...
O: To je striktno razmišljanje 3. denziteta.
P: Sad, ako razmišljam na?inom 3. deniteta, i ako su mnoge od tih stvari simboli?ke, pretpostavljam da su one simboli?ke u kretanju ili promjenama u energiji.
O: Da.
P: I, ako se dogode te promjene u energiji, da li to zna?i da ?e populacija na planeti, možda, u grupama ili specifi?nim masama ili grupama, biti definirani kao energije koje ?e se promjeniti u tim opisima doga?aja i doživljajima velike kataklizme. Da li je to kataklizma duše na individualnoj ili kolektivnoj bazi?
O: Blizu.
P: Kad se energija promjeni u 4. denzitet, i ve? ste nam rekli da ljudi koji se kre?u prema 4. denzitetu kad se dogodi tranzicija, da ?e se oni pomaknuti u 4. denzitet, pro?i kroz neku vrstu procesa podmla?ivanja, izrasti ?e nam novi zubi, ili bilo što, što se dešava s ljudima koji se ne?e pomaknuti u 4. denzitet i koji ?e biti potpuno nesvjesni toga? Da li ?e biti povedeni sa sobom na valu od strane onih koji ?e biti svjesni i koji ?e se ve? mijenjati u frekvenciji, ili ?e oni biti negdje drugdje i raditi nešto drugo?
O: Korak po korak.
P: T: Drugim rje?ima, mi sagledavamo ?injenicu da ono što dolazi ovaj put je val koji ?e dozvoliti ljudskoj rasi da se pomakne u 4. denzitet?
O: I planet i vaš ?itav sektor prostora/vremena.
P: To je cijeli plan o kojemu se govori. Tada, ako bi bio toliko smion da ovdje uklju?im sve nas u to, mi bi?a svjetlosti koja su došla ovdje u ljudskoj formi, da podignemo frekvenciju, da li je to ono zbog ?ega je podižemo, taj val, pa kad on do?e, dovoljno nas ?e biti spremno, frekvencija ?e biti podešena, tako da ?e se promjena planeta mo?i dogoditi, kako je i bilo planirano?
O: Da.
P: T: Dobro, kad ljudi govore o zemaljskim promjenama, kad oni govore na literalni na?in o preživjelima, i oni koji ne?e preživjeti, i uništenje... itd., na 3-?em, 4-tom i 5-tom nivou realiteta, mi ne govorimo o destrukciji ( uništenju ) planeta u fizi?kom terminu 3. denziteta, ili gubitak 90% populacije na 3. nivou jer su oni umrli, nego što su se oni premjestili na 4. nivo?
O: Opaaaa! Postaje vam "vru?e".
P: Ok. Dakle to ?e nam se dogoditi. I kad kažu da 90% populacije ne?e preživjeti, ne?e to zna?iti da ?e oni umrijeti, nego da ?e se transformirati. Mi idemo gore za jedan nivo. To je ono o ?emu je ?itava svjetlosna stvar?
O: Ili druga mogu?nost je da ?e se fizi?ke kataklizme dogoditi samo za one koji su "ostali iza", odnosno ostali na Zemlji 3. denziteta.
P: Dobro, onda ono što kažete, da mi podižemo ( podešavamo ) frekvenciju da kada val stigne, da nas se što više može pomaknuti u 4. denzitet, da prekinemo nositi "Mra?ne majce" koje smo imali na ovoj planeti, i oni koji su ostali ne?e imati više dovoljno energije da nose te "Mra?ne majce" i da gnjave planetu više. Tada ?e ih biti manje pa ?e planeta biti u mogu?nosti regenerirati se i bit ?e u mogu?nosti krenuti dalje u svojim lekcijama bez miješanja?
O: Blizu.
P: L: U toj to?ki dimenzionalne tranzicije, da li je ono što mi radimo, podešavamo frekvenciju, da li mi kreiramo jednu vrstu "super opruge", mreže koja ?e doslovno kreirati drugu zemlju u 4. denzitetu, koja ?e tada egzistirati u 4. denzitetu, i ostat ?e još stara Zemlja 3. denziteta - kao podjela jednostani?nog organizma, samo u toj podjeli jedna polovica ode u drugu dimenziju i ima druga?iju energiju i literarno je kreirana podizanjem frekvencije, dok stara ostaje i doživljava realitet 3. denziteta?
O: Korak po korak.
P: Da li mi podižemo ( podešavamo ) frekvenciju da bi kreirali razdiobu?
O: Jedan razvojni kanal.
P: Mi razvijamo kanal?
O: Da. Jedan.
P: Koliko kanala mi trebamo?
O: Neodre?eno.
P: Da li ?e taj kanal dozvoliti onima koji ?e ostati iza da se prebace u 4. denzitet lakše kad ?e oni biti spremni?
O: Ne.
P: Zašto služi taj kanal?
O. Vama i onima koji ?e vas slijediti.
P: Oh, pa to je za one od nas koji ?e i?i u 4. denzitet. Mi ?emo se kretati kroz njega i oni drugi ?e nas slijediti kroz taj kanal. J: Oh, drugi koji ?e biti spremni?
O: Vaša grupa ovdje ve?eras.
P: L: Da li to zna?i da ?emo imati sljedbenike ili samo za nas koji smo ovdje sada?
O: Neodre?eno. Na vama je.
P: Taj kanal. Da li je on kroz koji ?e se ?itav planet pro? kroz tranziciju?
O: Vi ste jedan. Ima ih i drugih.
P: Ima još planeta...
O: Ne. Kanala.
P: Mi smo jedan kanal i ima još kanala...
O: Ne. Razvijaju se u ovoj to?ki.
P: Dakle mi u ovoj to?ki, razvijamo kanal?
O: Da.
P: Ima i drugih grupa na ovoj planeti koje razvijaju svoje vlastite kanale?
O: Da.
P: To su kanali za nas da se premjestimo u 4. denzitet?
O: Da. Znanje je klju? da se razvije kanal.
P: Radim pod pretpostavkom da smo svi ovdje dio snaga svjetla, to?no?
O: Da.
P: I mi smo bili privu?eni skupa da bi razvili taj kanal od mjesta gdje se sad nalazimo?
O: Da.
P: Ima li drugih u ovome podru?ju?
O: Da.
P: Pretpostavlja se da bi nam se oni trebali pridružiti ili ?e raditi posebno svoj?
O: Neodre?eno.
P: Dobro, zna?i neodre?eno je da li ?e se pridružiti nama ili ne?e, ili mi njima, ili ?emo svi raditi nezavisno.
O: To je do toga koliko ?ete publiciteta uspjeti do?i.
P: Da li bi mi trebali željeti publicitet oko ovoga?
O: Neodre?eno.
P: Da li bi nam to pomoglo?
O: Neodre?eno.
P: Mi razvijamo kanal za naš prelazak iz 3. u 4. denzitet. Jednom kad smo prošli tim kanalom da li to zna?i da smo kompletirali ono radi ?ega smo ovdje došli, i da smo podesili frekvenciju?
O: Djelomi?no.
P: Da li je kanal jedna vrsta izlaznih vrata za nas?
O: Blizu.
P: Da ras?istimo. Kad pro?emo kroz taj kanal, i druga...
O: Vi ?ete biti na 4. nivou na Zemlji kao suprotno od 3. nivoa na Zemlji.
P: Ono što pokušavam shvatiti ovdje, još jednom, stara prakti?na Laura, pokušavam dobiti prakti?an odgovor ovdje. Da li to zna?i da ?e Zemlja 4. denziteta i Zemlja 3. denziteta, koegzistirati ( postojati istovremeno ) s obe strane...
O: Ne s obe strane, totalno druga?iji realiteti.
P: Da li ti realiteti prodiru jedan u drugog ali u drugim dimenzijama...
O: Blizu.
P: Dakle drugim rje?ima, bi?e iz recimo 6. denziteta, može gledati na ovaj planet koji zovemo Zemlja i vidjeti je kako se vrti i prolazi kroz svemir i vidjeti nekoliko dimenzija Zemlje, i u to?ki vremena/prostora koji okupira kao istu, drugim rje?ima, simultano ( istovremeno ). J: Oni mogu pogledati dolje, ali mi ne možemo pogledati gore.
O: Da.
P: Dakle, drugim rje?ima, za vrijeme ovih svih kataklizmi?kih aktivnosti koje ?e se dešavati na 3D Zemlji, mi ?emo samo biti na 4D Zemlji i ta vrsta kataklizmi ne?e biti ovdje i mi ne?emo vidjeti 3D ljude i oni ne?e vidjeti nas jer ?emo biti u razli?itim denzitetima koja nisu "u vezi", takore?i?
O: Vi razumijete koncept, sad morate odlu?iti da li je on istinit.Pa, pokušala sam! Stvarno sam došla blizu, a oni su postali dvosmisleni! Ali važna je ?injenica da su Kasiopejci pokušavali da shvatim Simbole naše stvarnosti. Oni predlažu ideju da je naša stvarnost - simboli?na. Ali, sjetite se prvog citata:

Citat:
Svaka duša je svemogu?a i može stvoriti ili uništiti svu egzistenciju ako bi znala kako. Vi i mi i svi ostali su me?usobno povezani preko našeg zajedni?kog sadržaja svega što postoji. Vi možete kreirati alternativne univerzume ako želite i boraviti u njemu. Vi ste svi duplikat univerzuma u kojem boravite. Vaš um prezentira sve što postoji. "Zabavno" je vidjeti koliko vi od toga možete dose?i.
Mi smo ve? razgovarali o stvarnosti kao pseudo-simboli?koj, to jest, naš svijet je najvjerojatnije "ograni?ena verzija" ve?e realnosti, kao što su to Platonove sjene na zidu špilje koje su simboli za ve?u realnost, ali ?ak i kada govorimo o hiperdimenzionalnom prostoru i 4. denzitetu, mi još uvijek govorimo u materijalnom smislu. Sje?ate se teserakta? Pa, sada ?emo pri?ati o svemu tome kao simboli?nom u drugom smislu: simboli ideja i simboli energija u strogo ne-materijalnom smislu. Nadalje, razgovarati ?emo o mogu?im realnostima iza tih simbola 3. i 4. denziteta - i najvažnije od svega, zbog kojeg je razloga to sve tako kako jest. A, ovo se izravno odnosi na "dvosmislenost" informacija iz viših nivoa.
Michael Topper piše o ovoj "dvosmislenost" ili "Mumbo Jumbo faktoru" u sljede?em:

Citat:
Mi konzultiramo kanalizatore, jer smo zabrinuti, na vrlo obi?an na?in, kao što i svaka li?nost uznemireno lebdi na psihi?koj žici razapetoj iznad privremenog bezdana svoga postojanja. Bilo bi toliko korisno kad bi mogli unaprijed vidjeti budu?nost, biti informirani o odgovaraju?im alternativnim posljedicama, u suo?avanju sa sadašnjim zbunjuju?im trenucima odluka. Želimo ako je mogu?e, da budemo osigurani, ne samo za naše monetarne, nego za naše psihi?ke obaveze; unaprijed osigurani protiv uobi?ajenih opasnosti. A onaj koji kanalizira nudi mogu?nosti iz ovih briljantnih potencijala.

Bezbroj kanaliziranih glasova kojima smo se otvorili u posljednjih nekoliko godina, ?ini jednu lavinu predvi?anja, savjeta o principima i masovno opisivanje stanja, razina i dimenzija stvarnosti, koje uvode ?itave druge magnitude krajnjih pitanja svrhe i posljedica. Kroz bezbroj doprinosa kanaliziranih izvora, mi smo potaknuti da ponovo procijenimo pojam uspjeha u ne-konvencionalnom smislu, tako da je nivo uspjeha povišen; i vidici su se pomakli na detaljniji, presudan i zaista sveti fokus.

"Pozitivna" strana fenomena kanaliziranja je dobivanje neke vrstu potvrde, koja nastoji kolektivno pomaknuti naša uobi?ajena pitanja i nedoumice u stranu na korist naše duše. "Odgovori" na naše svakodnevne upite za budu?nost, izbore i rezultate su dobili cijelu novu dimenziju zna?enja. Onaj tko prou?ava "kanalizirane" materijale, ne može, a da ne vidi, barem implicitno, odnos izmedju njegovog konvencionalnog ego-izbora i ve?e sudbine napretka njegove duše.

Na stranu to, što se u odre?enom svjetlu ?ini, da cijeli fenomen kanaliziranja kao da izražava nestrpljenje više-dimenzionalne inteligencije prema sporom osobnom razvoju ovog materijalnog nivoa. I tako, oni se jednostavno sami name?u sa neophodnim paketima informacijama i sa minimalnim neophodnim postignu?ima nekih meditativnih napora.

Da budemo pošteni, neka "kanaliziranja" izgleda da promi?u stvarni osobni napredak kanalizatora dobivanjem direktnog pristupa na više nivoe, stanja, pojave, kao što je to bio slu?aj sa "Seth materijalom", i sa kasnijim opisivanjima Jane Roberts kako joj je razumjevanje tih unutarnjih nivoa pomoglo u napredovanju u svom osobnom razvoju. Ali ve?im dijelom, prevladava Ryerson-stav. To se odnosi na interesantnu disocijaciju izme?u osobe koja kanalizira, njene li?nosti i sadržaja komunikacije.

Na minus strani fenomena imamo (u ovoj lavini opisa iz razli?itih izvora) poplavu, umjesto polaganog sliva materijala. Na "višim" razinama svijest nije ograni?ena na okvire vremena i prostora kanalizatora, i postoji još uvijek ?ini se, sukob ili nedosljednost u odgovaraju?im karakterizacijama stvarnosti, postoji još uvijek ?ini se, podjela u vezi onoga što se spozna ili što je poznato ?ak i na ovim ve?im i navodno, sveobuhvatnim podru?jima znanja. Bilo tko, tko je pogledao više od jednog od tih izvora u tisku, ili usporedio sa bilješkama sa sesija, dužni su primjetiti (ako su minimalno svjesni) da, ispod op?eg sporazuma o postojanju viših nivoa postojanja, tu postoji jedan kaos ve?ih i manjih razilaženja u rasponu od manjih varijacija do posramljuju?e jakih proturje?nosti.

To je objašnjeno u jednom takvom izvoru - "Kozmi?ka Otkrivenja", kanalizirano od Virginije Essene i Ann Valentin - kao neizbježno stanje zbunjenosti, koje je proizašlo iz hitne potrebe viših dimenzija za odašiljanjem informacija koje pripadaju "obrazovnim programima," u vezi sa ovim kriti?nim razdobljem prijelaza kroz kojeg sada prolazimo. Takva konfuzija, prema ovom izvoru, proizlazi iz prijenosa kroz duhovnu hijerarhiju unutarnjih nivoa, kroz koju takve "informacije", formulirane na najvišoj razini, moraju pro?i. (zna?i: odozgo - na dolje op. prev.) U skladu sa svime što smo skupili iz drugih izvora-kanala, razli?ite razine, - kroz koje informacije prolaze - prenose tok informacija prema "dolje", formuliraju uzorke informacija - prema razumijevanju njihovog pojedinog nivoa. Tako informacija može postati prili?no izobli?ena na krajnjoj razini kanalizatora, gdje postoji ve?e ili manje oslanjanje na vlastita sje?anja, konceptualnu matricu ili vokabular kanalizatora.

Rezultiraju?i usmeni proizvod je, u svakom slu?aju, nekoliko dimenzionalnih koraka pomaknut iz originalne Namjere. Dodajte ovoj spoznaji da sve takve informacije potje?u u svojoj najvišoj formi sa razina kreativne inteligencije koji su u osnovi ne-verbalne i to se odnosi na sve procese znanja u apstraktnim duhovnim pojmovima, koji nisu direktno prevodivi u koncepte fizi?kog nivoa, i ?ini mi se da imamo prikladno objašnjenje zašto se Seth i Hilarion ne slažu, zašto se Ramtha i "Kristov"materijal "Novih u?enja" naizgled sva?aju na policama. [Topper]Ovo sigurno izgleda kao da objašnjava problem: razli?iti izvori govore razli?ite stvari, jer dolazi do "filtriranja prema dolje" iz viših nivoa. I, naravno, kad to dodje do kanalizatora, tako dolazi do najve?eg "izvijanja" znanja, kao i zbog vokabulara i pretpostavki odre?enog kanalizatora. Dakle, o?igledno je rješenje da se informacije traže iz najvišeg mogu?eg izvora.

To je, u stvari, bio problem sa kojim smo se sreli Frank i ja, kada smo po?injali sa našim "eksperimentom kanaliziranja", na na?in na koji smo to u?inili. Ne?emo biti zadovoljni sa "mrtvim de?kima", koji uglavnom imaju malo više informacija ili uvida od nas samih u našem 3.denzitetu. U stvari, kao što sam saznala iz mnogih sesija hipnoza i mnogih razgovora sa "mrtvim de?kima" - razina ignorancije na tom "stupnju" postojanja je ?esto vrlo duboka! Ja definitivno nisam željela trošiti moje vrijeme na "mrtve de?ke", jer to je siguran put do ili namjerne izvijenosti, nevine dezinformacije ili beskorisne špekulacije. Kao što je Cayce rekao: "Mrtav Prezbiterijanac je samo to: mrtav Prezbiterijanac." A i ?injenica je: kao "mrtvi de?ki", ve?ina njih su još uvijek u zatvoru!

Ali vratimo se natrag simbolima stvarnosti, kao što su spomenuti od Kasiopejaca iznad:

Citat:
P: Dakle, kad mi govorimo: "Kalifornija ?e propasti u ocean, što je samo analogija koju koristimo, govorimo o tome kako se brzo dešavaju zemaljske promjene, vjerojatnost da nekoliko sezmi?kih doga?aja "ulegnu" u krivu liniju (vremena), što nitko ne zna u stvari i proširenje od...
O: Ili to sve može biti simbolika ili nešto drugo.
P: L: Kao na primjer? J: Svi vo?ni kola?i u Kaliforniji ?e istovremeno oti?i na dno zajedno. L: Simbolika ?ega?
O: Na vama je da ispitate i nau?ite.Ovo me je izlu?ivalo. Zašto ne bih mogla dobiti direktan odgovor u vezi BILO ?EGA? Pa to zaista nije fer. Kasiopejci su nam dali mnoge direktne odgovore u vezi mnogih stvari, koji se odnose i na provjerljivu (dokazivu) i neprovjerljivu vrstu stvari. Me?utim, kod odre?enih tema neodre?enost (višezna?nost) je ostajala da visi u vazduhu kao poznati Damaklov ma?. Izgleda da je postojalo nešto što sam sama morala doku?iti.

Kao što sam ranije napisala, pro?itala sam od Uspenskog "U potrazi za ?udesnim" još polovinom 80-tih i mnoge od stvari koje su re?ene u toj knjizi su me tako grubo vrije?ale, da bih bukvalno bacila knjigu u drugi kut sobe. U to vrijeme sam bila prikovana boleš?u i imala sam malo šta drugo da radim, osim da razmišljam. Zna?i, tresnula bih knjigu od zid s druge strane sobe, i bjesnila ogor?eno na ono što je Gur?ijev rekao – vrlo sli?no na?inu na koji je Karlos Kastaneda reagovao na mnoge stvari koje mu je rekao Don Huan Matus – sve dok se, postepeno, ne bih smirila i dok ne bi jedan jako mali glas unutar mene sugerirao da razmišljam o stvarima bez žestine u mojim emocijama. I onda bih prou?avala znatno duže, ispituju?i u svom umu mnoga svoja životna iskustva, i uskoro bih shvatila šta je Gur?ijev govorio, ako baš ne bih razumjela cijelu sliku, onda bi se zasigurno to kretalo u pravom pravcu.

I onda bih zovnula nekoga da do?e i da obnovi (sredi) tu moju knjigu za mene i tad bih se ponovo namjestila da pro?itam dodatnih još nekoliko stranica sve dok – da, opet i opet ispo?etka – osjetila bih bijes i vrije?anje, te bi tad knjiga ponovo poletila! A ta knjiga stoji upravo u ovom trenutku ispred mene, sva obmotana ljepljivom trakom.

Šta je to Gur?ijev rekao što me je bilo toliko razbjesnilo?

Citat:
Vi ne shva?ate vlastitu situaciju. Vi ste u zatvoru. Sve što treba da želite, ako ste mudri, je da pobjegnete. Ali kako pobje?i? Potrebno je probiti tunel ispod zida. Sam ?ovjek ne može u?initi ništa. Ali pretpostavimo da postoji deset ili dvadeset ljudi, ako rade na smjenu, ako jedan pokriva drugog, tada mogu prokopati tunel i pobje?i.
Dalje, nitko ne može pobje?i iz zatvora bez pomo?i onih koji su ve? prije pobjegli. Samo im oni mogu re?i na koji na?in treba bježati, slati im alate, papire, ili šta bi im moglo biti od pomo?i. Zatvorenik kada je SAM, ne može stupiti u kontakt sa tim ljudima, niti ih uop?e može prona?i. Potrebna je organizacija. Ništa se ne može posti?i bez organizacije.

Me?utim potrebno je razumjeti da je ?ovjekovo postojanje u životu i posle smrti, ako postoji posle smrti, veoma razli?itog kvaliteta. "?ovjek-mašina", kod koga sve zavisi od spoljašnjih uticaja, kod koga se sve dešava na osnovu spoljašnjih uticaja, koji je u jednom trenutku jedno, a u drugom nešto drugo, a u sljede?em tre?e, nema nikakvu budu?nost; on je sahranjen i to je to. PRAH SE VRA?A PRAHU. To se može primjeniti na njega. Da bismo mogli da govorimo o bilo kakvom budu?em životu, neke stvari se moraju svakako kristalizovati, odre?eni spoj ?ovjekovih unutrašnjih kvaliteta, odre?ena nezavisnost spoljašnjih uticaja. Ako postoji bilo šta u ?ovekovoj sposobnosti da se odupre spoljašnjim uticajima, onda to isto može da se odupre smrti fizi?kog tijela.

Fuzija, unutrašnje jedinstvo, postiže se putem "trenja", borbom izme?u "da" i "ne" u ?oveku. Ako ?ovjek živi bez unutrašnje borbe, ako se u njemu sve dešava bez suprotstavljanja, ako ide gde god je zacrtao ili kako vjetar duva, osta?e onakav kakav je. Ali ako se u njemu za?ne borba, naro?ito ako u toj borbi postoji odre?eni pravac, tada se, postepeno, u njemu oblikuju trajne osobine li?nosti, on po?inje sa "kristalizacijom". Kristalizacija je mogu?a na pravim osnovama, ali isto tako i na pogrešnim. Trenje, borba izme?u "da" i "ne", može lako nastati na pogrešnim osnovama. Na primer, fanati?no verovanje u ovu ili onu ideju, ili strah od greha, može izazvati veoma jaku borbu izme?u "da" i "ne", i ?ovek se može kristalizovati na pogrešnim osnovama. To bi bila pogrešna, nepotpuna kristalizacija. Takav ?ovek ne?e posedovati mogu?nost daljnjeg razvoja. Da bi mogu?nost daljnjeg razvoja bila mogu?a, on mora biti ponovo raš?lanjen, a to se postiže kroz teške patnje.

Kristalizacija je mogu?a na bilo kakvoj osnovi. Uzmite primer hajduka, stvarno dobrog, istinskog hajduka. Poznavao sam takve na Kavkazu. On bi stajao sa puškom iza nekog kamena pored puta po osam sati, ne pomerivši se. Možete li vi to? Naravno, u njemu se sve vreme vodi borba. On je žedan, toplo mu je, muve ga napadaju; ali on stoji mirno. Drugi primer bi bio monah; on se plaši ?avola; on cijelu no? udara glavom o pod i moli. Postignuta je ta vrsta kristalizacije. Na ovaj na?in ljudi mogu sakupiti ogromnu unutrašnju energiju u sebi; oni mogu podnijeti mu?enja; oni mogu posti?i ono što žele. To zna?i da u njima postoji nešto ?vrsto, nešto postojano. Takvi ljudi mogu postati besmrtni. Ali kakvo je dobro u tome? ?ovjek te vrste postaje "besmrtna stvar", mada je ponekad u njemu zadržana odre?ena koli?ina svesti. Ali moramo zapamtiti da se ?ak i ovo doga?a veoma retko.

Na koji na?in se može izazvati borba izme?u "da" i "ne" u samom sebi?

Potrebna je žrtva. Ako se ništa ne žrtvuje, ništa se ne dobija. Potrebno je žrtvovati nešto dragoceno, sada, žrtvovati za dugo i žrtvovati mnogo. ALI IPAK NE ZAUVJEK. To morate shvatiti, jer tu ?esto postoji nerazumijevanje. Žrtvovanje je neophodno samo dok traje proces kristalizacije. Kada je kristalizacija postignuta, odricanje, lišavanje i žrtvovanje nisu više potrebni. [Ouspensky, U potrazi za ?udesnim]Kada sam po?ela razmišljati o "ZAŠTO" u vezi simbola stvarnosti, sjetila sam se toga dijela.

Nekako sam osje?ala da je tu bilo veze. Ovaj dio, ?ini se da je rekao, u suprotnosti sa mnogim sadašnjim u?enjima, da kao ljudska bi?a 3. denziteta mi možda nismo tako posebni, predivni i odabrani kao što nam se sugerira da vjerujemo od najve?eg broja svjetskih religija i njihovih kopija. Gur?ijev-ovi komentari prosto LETE u lice standardne New Age dogme, koja najve?im dijelom kaže, da smo mi "posebna bi?a ", ?ak i ako tu i tamo napravimo nekoliko gadnih grešaka; to je u redu. Nekoliko inkarniranih života ?e to sve ispraviti i biti ?emo ?isti kao kiša. Ako samo razmišljamo o dobrim stvarima, možemo stvoriti dobru stvarnost, jer ono na što se usredoto?ujemo je ono što ?emo "stvoriti", pa samo treba da zaboravimo na sve loše ili negativne stvari oko nas, i "ljubav je sve što nam treba." La la la la la!

Ali Gur?ijev je rekao da smo u ZATVORU i da nemamo nade da pobjegnemo bez odre?enih znanja, prvenstveno bez da smo uop?e realizirali da smo u zatvoru. Nadalje, ne možemo pobje?i bez pomo?i i grupnog truda i da se ta pomo?i ne može dobiti ili ?ak i koristiti bez izvjesne "kristalizacije" ili napora. On je takodjer rekao, da je naš koncept o našoj "duši", da je ona integrirana i konzistentna malo egotisti?an, a možda uop?e nije istinit! To je prili?no užasavaju?a stvar!

Sje?ate se što je Don Juan rekao Carlosu Castanedi?

Citat:
... "Imamo grabežljivca koji je došao iz dubina kozmosa i preuzeo vlast nad našim životom. Ljudska su bi?a njegovi zato?enici. Grabežljivac je naš bog i naš gospodar. U?inio nas je poslušnima i bespomo?nima. Kad se ho?emo pobuniti, on uguši našu pobunu. Ako želimo djelovati samostalno, on od nas zahtijeva da to ne ?inimo. Stigao si, potpuno sam, do onoga što su šamani drevnog Meksika nazivali najvažnijim, klju?nim problemom. Cijelo sam vrijeme okolišao, pokušavao sam ti, na neodre?eni na?in, dati do znanja da nas nešto drži u zato?eništvu. Doista mi jesmo zato?enici! Za vra?eve starog Meksika bila je to energetska ?injenica."

"Zašto je grabežljivac preuzeo vlast onako kako si to opisao, Don Juane?" pitao sam. "Mora postojati logi?no objašnjenje."

"Ima objašnjenja," odgovori Don Juan, "a to je najjednostavnije objašnjenje na svijetu. Oni su preuzeli vlast nad nama jer smo mi njihova hrana i nemilosrdno nas cijede jer smo im potrebni za preživljavanje. Baš kao što mi uzgajamo kokoši u kokošinjcima, gallinerosima, grabežljivci uzgajaju nas u kavezima za ljude, u humanerosima. Tako uvijek imaju hrane."

Osje?ao sam da žestoko odmahujem glavom. Nisam mogao izraziti dubok osje?aj nelagode i nezadovoljstva koji me je obuzeo, ali mi se tijelo trzalo kao da ga je pokušavalo izbaciti iz sebe. Drhtao sam od pete do glave protiv svoje volje.

"Ne, ne, ne", ?uo sam se kako govorim. "To je apsurdno, Don Juane. Ono što govoriš je ?udovišno. To jednostavno ne može biti istina ni za vra?eve, ni za obi?ne ljude, ni za koga."

"Zašto ne?" pitao je Don Juan mirno. "Zašto ne? Zato što te je to razbjesnjelo?"

"Da, razbjesnjelo me je", odbrusio sam. "Te su tvrdnje nakazne!"

"Želio bih se obratiti tvojemu analiti?kom umu", re?e Don Juan. "Razmisli malo i reci mi kako bi objasnio suprotnost izme?u inteligencije ?ovjeka - stvaraoca i izumitelja, i gluposti njegovih sustava vjerovanja, ili proturje?nosti u njegovu glupavu ponašanju. Vra?evi vjeruju da su nam grabežljivci dali sustave vjerovanja, ideje o dobru i zlu, društvene norme. Oni su ti koji su nam usadili nadu i o?ekivanja, snove o uspjehu i more o promašaju. Oni su nam podarili zavist, pohlepu i kukavi?luk. Grabežljivci su ti koji su nas u?inili samozadovoljnim robovima navika, do ludila opsjednutima sobom."

"Ali kako to oni ?ine, Don Juane?" pitao sam još više razlju?en onime što je govorio. "Šap?u li nam na uho dok spavamo?"

"Ne, ne rade to oni tako. To bi bilo idiotski!" re?e Don Juan smješkaju?i se. "Oni su bezbroj puta u?inkovitiji i organiziraniji nego što ti misliš. Da bi nas držali u pokornosti, da bismo bili ponizni i slabi, grabežljiva izvode zapanjuju?i potez - sjajan, dakako, sa stajališta borbene strategije, ali jeziv sa stajališta onih koji zbog toga trpe. Daju nam svoj um! ?uješ li me? Grabežljiva nam daju svoj um koji postaje naš um. Um grabežljivaca je barokan, proturje?an, mra?an, pun straha da svakog ?asa može biti otkriven."

Don Juan nastavlja: "Znam da se bojiš da ?eš biti gladan, iako nikad nisi gladovao, a to nije ništa drugo doli bojazan grabežljivca koji se boji da se svakog ?asa može razotkriti njegov manevar i da ?e ostati bez hrane. Putem uma, koji je uostalom njihov um, grabežljivci u ?ovjekov život usa?uju što god im odgovara. I na taj si na?in osiguravaju neku vrstu tampon zone ( buffera ) protiv vlastitog straha." [Castaneda, Aktivna strana beskona?nosti]Obratite pažnju na ovu primjedbu Don Juana:

Citat:
... grabežljivci dali sustave vjerovanja, ideje o dobru i zlu, društvene norme. Oni su ti koji su nam usadili nadu i o?ekivanja, snove o uspjehu i more o promašaju. Oni su nam podarili zavist, pohlepu i kukavi?luk. Grabežljivci su ti koji su nas u?inili samozadovoljnim robovima navika, do ludila opsjednutima sobom.U biti, ono što je re?eno ovdje je da „ništa nije onako kako se ?ini i NIKAD nije ni bilo“! Mi ne možemo vjerovati skoro ni?emu, ako u išta i možemo, u vezi naše stvarnosti, ukoliko nastojimo da ?itamo kroz le?e našeg „sistema vjerovanja, naših ideja o dobru i zlu, naših socijalnih normi.“ Informisani smo od strane Gur?ijeva, Don Juana i Kasiopejaca, da su naši tamni?ari oni koji su namjestili naše nade i o?ekivanja i snove o uspjehu ili neuspjehu - a mi dajemo zna?aj takvim stvarima – našim vjerovanjima, nadanjima, snovima i idejama o dobru i zlu – a sve su to ideje koje su izvedene, kroz milenije, u osnovi iz „kanaliziranih“ izvora.

Mi konzultiramo sve?enike, pastore, Bibliju, Kuran, Vede i danas bezbroj kanaliziranih knjiga, jer smo, kao što je rekao Topper "zabrinuti, na vrlo obi?an na?in,... Bilo bi toliko korisno kad bi mogli unaprijed vidjeti budu?nost, biti informirani o odgovaraju?im alternativnim posljedicama, u suo?avanju sa sadašnjim zbunjuju?im trenucima odluka."

A mnogi izvori koje konzultiramo, stvarno nam nude "odgovore." Kao što je MT primjetio:

Citat:
Bezbroj kanaliziranih glasova kojima smo se otvorili u posljednjih nekoliko godina, ?ini jednu lavinu predvi?anja, savjeta o principima i masovno opsivanje stanja, razina i dimenzije stvarnosti koje uvode ?itave druge magnitude krajnjih pitanja svrhe i posljedica.


Pa, šta nije u redu s tim? Zar to nije dobra stvar koja nas navodi na razmišljanje o našoj stvarnosti na jedan drugi, a ne na materijalan na?in? Zar to nije generalno dobra stvar, biti svjestan toga da naši životi imaju jedno mnogo ve?e zna?enje, u kosmi?kom kontekstu? Zar nije dobra stvar imati odre?ene nagovještaje i opise viših nivoa realnosti sa kojima možemo napredovati, ako budemo ustrajni i držimo se duhovnih principa koja su nam prezentovana. Zar se i oni prili?no ne slažu, u principu i da li je stvarno važno na koji na?in, na jedan ili drugi na?in, ovim ili onim sistemom? Zar mnogi od njih ne kažu da postoji "mnogo puteva do planinskog vrha"? Zar nas oni ne ohrabruju da "kreiramo sami svoju realnost", da bi bili "spašeni", ili koju god verziju ta bi?a nude?
Pa ipak, Gur?ijev, Don Juan i Kasiopejci kažu da smo mi zatvorenici - suprotno ogromnoj ve?ini drugih u?enja.

Kasiopejci su rekli:

Citat:
21.01.95
P: Da li je vlada umješana u krivotvorenje NLOa, otmice i mutilacije stoke - da li oni to rade da bi zaštitili sebe od javnosti da su umješani u tome zajedno s vanzemaljcima?
O: Oni to rade da bi zaštitili javnost od znanja o tome jer bi društvo eksplodiralo ako bi saznalo.
P: Koja je ta stvar koju oni štite da se nebi saznalo u javnosti? Koja je to aktivnost?
O: Ljudi jedu stoku, vanzemaljci jedu vas.
P: Vlada, naša vlada, vlada SAD-a, drži 36 letjelica jedne ili druge vrste koje su dobili na ovaj ili onaj na?in. Koliko letjelica imaju ostale vlade?
O: Sve vlade su jedna.
P: L: Mi ve? imamo jednu svjetsku vladu i to pokušavaju re?i. T: Da, oni samo ?ekaju da to oficijalno objave nekako. L: Da pitam. Što je.
O: Bila je dugo vremena, onako kako vi mjerite vrijeme.
P: Da pitam ovo prije nego što nestane trake i odemo na pauzu. Što je "ultimativna istina" koja je bila zašti?ena od Konzorcija?
O: Vi nemate kontrolu vas samih, vi ste eksperiment.

26.12.98
P: Da li su "zakopano blago" Templara ili Katara, ili koga god, manuskripte iz Aleksandrijske knjižnice koje govore o našem originalnom izvoru i prirodi ?ovjeka?
O: Pa ako je tako, možda bi to moglo objasniti strukturu pod kojom vi živite.
P: Društvo? Univerzum? EM mreža? Bilo što od ovoga ili sve? U kojoj strukturi ja živim?
O: Forsiranih izbora.


Ovo zasigurno ne zvu?i prijateljski! A postoji još nešto što bi trebalo razmotriti. Dolazak Ra je bilo, koliko ja znam, prvo izlaganje "denziteta" putem jednog kanaliziranog izvora. Me?utim, ideja o "stvarnosti oktava" kao SEDAM nivoa iskustava je ve? bila podu?avana od Gur?ijeva kao i u kasnijim grananjima njegovog rada. Kao što je svima poznato, Gur?ijev je u?io u jednom od tajnih Sufi centara u Maloj Aziji. On je ?esto aludirao da je sadašnji ?ovjek "hrana za mjesec". I to što je on govorio je prili?no jednako onome kad kažemo da je "tre?i denzitet" zatvor i da je jedini na?in za izlazak to da "diplomiramo" na ?etvrti denzitet.
Napravio je jednu drugu primjedbu, koja me je u jednoj ta?ki zaista zgrabila. (Bila bi zaista odli?na stvar za ?itaoce da sebi nabave kopiju knjige od Uspenskog "U potrazi za ?udesnim" da bi stekli dobru podlogu u ovoj materiji, ali u svakom slu?aju ja ?u pokušati da kondenzujem ideju).

U svrhu razumijevanja, Gur?ijev opisuje ove razli?ite svjetove, o?igledno sa namjerom da sugerira na denzitete, kao: 1) Apsolut, 2) Svi Svjetovi, 3) Sva Sunca (zvijezde), 4) Sunce, 5) Sve Planete, 6) Zemlja, 7) Mjesec. KAKO se ovo dovodi u vezu sa denzitetima, može biti razumljivo ?itaju?i tu knjigu. Me?utim, dolaze?i do stvari koju je Gur?ijev rekao - je prouzrokovalo kod mene jedan prili?an šok. Uspenski je vodio jedan razgovor sa Gur?ijevom i onda je napisao ovo:

Citat:
Ali se sje?am da je Gur?ijev nacrtao mali dijagram i pokušao da objasni šta misli pod onim što je zvao "korelacija sila u razli?itim svjetovima". To je bilo u vezi sa prethodnim razgovorom, to zna?i, u vezi uticaja koji djeluju na ?ovje?anstvo. U grubim crtama bi to bilo: ?ovje?anstvo, ili ta?nije, ORGANSKI ŽIVOT NA ZEMLJI, je pod simultanim uticajem koji dolaze iz razli?itih izvora i razli?itih svetova: Uticajima planeta, uticajima Meseca, uticajima Sunca, uticajima zvezda. Svi ti uticaji deluju simultano; jedan uticaj preovlada u jednom trenutku, a drugi u nekom drugom trenutku. ?ovjek ima mogu?nost da IZABERE UTICAJE; drugim rije?ima, da predje iz jednog uticaja u drugi. Nije mogu?e osloboditi se jednog uticaja, a ne upasti pod drugi. Cijela stvar, sav rad na sebi, se sastoji u izboru uticaja pod koji želite da padnete i pod koji zapravo padate. Zbog toga je potrebno unapred znati koji je uticaj korisniji.

U kakvom odnosu je inteligencija Zemlje prema inteligenciji Sunca? - upitao sam.

Inteligencija Sunca je božanska, rekao je G. Me?utim i Zemlja bi mogla postati ista; naravno nema garancija za to, Zemlja može umrijeti ne postigavši ništa.

Od ?ega to zavisi? - upitao sam.

Postoji odre?eni period, rekao je, da bi se odre?ena stvar u?inila. Ako se, do odre?enog vremena, ne u?ini ono što je potrebno, Zemlja može nestati, a da ne postigne ništa.

Je li taj period poznat? - upitao sam.

Jeste, rekao je G. Ali ne bi bilo ni od kakve koristi za ljude da ga znaju. ?ak bi bilo loše. Neki bi vjerovali, neki ne, a neki bi opet zahtijevali dokaze. Nakon toga bi po?eli da razbijaju glave jedni drugima. Sa ljudima se sve tako završava.[Uspenski, podebljanja moja.]


Gur?ijev je, po mom mišljenju, aludirao na Val i mogu?nost da se Zemlja pomjeri na ?etvrti denzitet i "diplomiranju", tj. "žetvi" nekih pojedinaca na stanje ?etvrtog denziteta. Kao što smo ve? zabilježili, postoji bilo koji broj mogu?ih budu?nosti na bilo kojoj datoj ta?ki "univerzalnog grananja". A izgleda da se ove opcije mogu "ograni?iti" kada netko pristupa odre?enom momentu singularnosti – ili grananja. Tako?e se ?ini da pravac u kojem se Zemlja kre?e, sude?i po znacima koje opažamo u našoj stvarnosti, NIJE budu?nost kakvu ho?emo manifestirati. I mogla bi biti ?injenica da je to upravo zasluga naših religija i vjerovanja i mnogih sadašnjih "kanaliziranih poruka", da nas dovedu do ove opasne ta?ke i tako nastave da nas tjeraju naprijed u tom smjeru.

Dakle, ono što ho?u da kažem je slede?e: baš kao što su u?enja Kasiopejaca proizvela STVARNE promjene u mojoj li?noj stvarnosti, koja su bile tako dramati?ne i kao što su, tako?e, iste efekte doživljavali u svojim životima i mnogi drugi, koji su po?eli koristiti ovaj "nacrt stvarnosti", sasvim je mogu?e da mi imamo priliku da selektujemo razli?ite budu?nosti tako što postajemo svjesni... i ovo je tako?e prezentovano u Gur?ijevljevoj pri?i o boravku u zatvoru. Kao prvo, neko mora prije svega postati svjestan da se nalazi u zatvoru da bi, nakon toga ?ak i po?eo razmišljati kako da se izbavi odatle. Ali da, na nekim nivoima, zatvor je bio izbor naše odluke kad smo ulazili u tre?i denzitet.

Ali, ulaskom, mi smo se saglasili da "zaboravimo" našu "pravu prirodu" i tako operiramo u jednoj realnosti zbog svrhe našeg "u?enja". Ne ?ini nam dobro da govorimo o "kosmi?kom jedinstvu" i "Mi smo u našoj pravoj prirodi svemogu?a bi?a", jer mi nemamo pristup toj stvarnosti, isklju?ivo na osnovu našeg IZBORA. I karike tih okolnosti, karike našeg izbora, ?ini se, moraju se slijediti u logi?kim postupnim koracima. Možda ?emo mo?i biti u mogu?nosti da "ubrzamo" naš napredak, me?utim o?igledno, "nije poželjno" da pokušavamo "preskakati" lekcije.

Mali broj onih je koji mogu meditirati na "Kozmi?ko Jedinstvo" i POOF! Sko?itit natrag na 7 denzitet i završiti sa svim ovim neredom. A zapravo, može biti da to uop?e nije ono što se od nas traži na dubokom nivou. Jednom sam pitala Kasiopejce:

Citat:
28.12.96
P: Pa... postoji li na?in da bi osoba mogla stimulirati svoju DNA da postane supervodljiva?
O: Nema potrebe. Da li bi ti željela prona?i aktivnost koja stimulira A. (najmladju k?er) da naraste brže?
P: Naravno da ne! Ona je samo DIJETE! Ona se treba zabavljati! Oh, da, shvatila sam.


I zapamtite što su Kasiopejci rekli na po?etku ovog odjeljka: "Zabavno" je vidjeti koliko od toga možete dose?i. Dakle, ne mislim da je stvar u tome da se traži pre?ica u 7. denzitet. Stvar je u tome da se "slijedi Cesta Žute Cigle", (?arobnjak iz Oza, op. prev.) da se upustimo u avanturu, u zadatak, a u ovom trenutku izgleda kao da se zadatak sastoji u tome da smo u zatvoru i do nas je da shvatimo kako iza?i odavde.

Ali, neprakti?no je, iz lekcijskih razloga, misliti da zatvor "ne-postoji", osim ako ga mi samo nismo stvorili. O?ito da je "konstruiran" sa jednog nivoa realnosti na koji mi još uvijek nismo sposobni pristupiti, (ponovo, obzirom da smo sa mnogo višeg nivoa sami izabrali ovu dramu), stoga je beskorisno re?i "ako ne mislite o tome" ili se ne fokusirate na to, zatvor ne?e postojati. Tako da to postaje apsurdno kad razmotrimo problem sa jednog šireg opsega. Mi JESMO U ZATVORU. Me?utim, mi NISMO u njemu zato što mi mislimo o njemu ili se fokusiramo na to na OVOM nivou. U stvari, ako ne budemo mislili o njemu i fokusirali se na njega, nau?ili sve što možemo o njemu, o na?inima i sredstvima za bijeg, mi ?emo izabrati po difoltu, da nastavimo da živimo u okviru njegovih zidova!

Ako vidimo naše trenutno stanje ograni?enosti kao jedan "zatvor", i ako ?inimo napore za bijeg, imamo nadu za pobje?i iz njega - tako što u?imo sadašnje lekcije. Ali ako odlu?imo da sjednemo u naš zatvor, u našem sadašnjem stanju ograni?enosti – što je samodokazuju?e – i "pretvaramo se da nismo u njemu" tako što NE vidimo to kao zatvor, nismo u?inili ništa drugo nego "obojili zidove" u zatvoru ili nešto sli?no tome. Mi smo samo promijenili "spoljašnost" zatvora u nešto što li?i "parku" ili "luksuznom hotelu". Ali, NIŠTA nismo u?inili da se izdignemo u ve?i univerzum.

I ?ini se da smo dezinformisani od strane onih izvora koji nas u?e da to možemo uraditi tako što se samo "fokusiramo na" ili "mislimo o" lijepim stvarima... i tada ?emo imati pristup svemu, jer mi smo svi "jedno" ili šta ve?.

Medjutim, ako to uradimo, to je kao da uzmemo "plavu pilulu"iz Matrixa, tako odbijamo da se probudimo, ostajemo i dalje dostupni za crpljenje sve više i više naše energije od sistema koji ?ini sve da nas zadrži slijepima i zato?enima. Da, ako imate samo lijepe misli i "okružite sebe ljubavlju i svjetloš?u", možda ?ete sasvim izvjesno manifestovati jednu iluziju jednog raja. Ali takve iluzije imaju gadan na?in rušenja. Nije da tvorci takvih iluzija nemaju naizgled beskrajnu želju da zakrpe takve iluzije i ponovo ih izgrade nakon što svaka od njih propadne; i onda možda, poslije mnogo proživljenih života takvih iskustava, do?u do ta?ke potpunog razo?arenja što uzorukuje da po?nu da tragaju za ISTINITOM prirodom ove stvarnosti onakve kakva JESTE, a ne onakve kakvu bi oni VOLJELI da bude i onda po?inju da shvataju da su u zatvoru.

Ve?ina u?enja i sistema koji se zasnivaju na "vjerovanju" su kreirani da ovjekovje?e ništa drugo do jednu ovakvu iluziju. Ti sistemi su izgra?eni gotovo ekskluzivno na "vjeri". I tu se dodiruju, to je PRAVI razlog za u?enje tipa "vi sami kreirate svoju realnost na osnovu onoga o ?emu mislite i na što se fokusirate". To je jedan ODBRAMBENI MANEVAR za prikrivanje prave istine o prirodi Svemira!

U takvim u?enjima, ništa nije dozvoljeno što pruža izazov sistemu. Razlog je: to je jedan krhak svijet koji mora biti zašti?en po svaku cijenu. To je teološki domino efekat, ako to bude dozvoljeno da padne, sve ostalo što po?iva na lažima i iluzijama tako?e po?inje da pada prije ili kasnije. U takvom jednom sistemu, sve u životu mora biti "na svom mjestu". To je nešto gdje, zapravo ne postoji zlo, i ako se slu?ajno pojavi zlo, to je samo zbog toga zato što ste vi sami dopustili da se ono pojavi tako što se razmišljali o njemu. Nikakva dvosmislenost sa ove ta?ke ne može biti tolerisana. Misterija je izvan zakona, a sumnja prognana. Svi oni koji vjeruju u nešto drugo su prijetnja i takve osobe moraju oja?ati svoju zaštitu kako bi se odbranile od takvih kontaminacija. Naravno, najbolje je da se oni "preobrate" tako što ?e ih se bombardovati sa ljubavlju i svjetloš?u.
Vjera, po svom univerzalnom zna?enju, uvijek traži neki red u sred nereda, gradi svijet pogodan za življenje u sred haosa i apsurda. Bolje je živjeti u strahu od MISTERIJA i IZABRATI suo?enje sa sumnjom, nego imati vjeru u iluzije. Sumnja nije suparnik vjeri. Ona joj je sestra. Suprotno od vjere je samo-pravi?nost.
I kad osmotrimo jedan takav sistem koji je zasnovan na vjeri, šta vidimo?

Vidimo da takvi sistemi ?ine jednu veoma zabavnu stvar: oni proizvode silovitu krivnju kod onih koji ne uspijevaju da manifestuju sve njihove potrebe i želje – što se uopšteno re?eno odnosi na sve ljude neko vrijeme i na veliku ve?inu ljudi - cijelo vrijeme. I onda, oni nastavljaju sa "prodajom lijeka protiv krivnje" kroz više u?enja, više radionica, više seminara, više knjiga i više mla?enja prazne slame – što bi sve trebalo "riješiti problem". U krajnjem efektu, oni proizvode jedan sindrom kojeg poslije "lije?e". Jedino što se ?ini da niko ne primje?uje ovu malu ?injenicu. Na po?etku, za "utapaju?e" duše, se ?ini da bi takva u?enja mogla biti njihov pojas za spašavanje – me?utim na kraju - to postaje ludja?ka košulja.

Razmislite o ovome: mnogi ljudi koji su zastupnici "vjerskih puteva", bilo da su u formi standardnih religijskih u?enja, ili New Age verzije "sami kreirate svoju realnost", (što na kraju ima isto zna?enje), se susre?u sa standardnom bujicom životnih razo?arenja i slomljenim srcima. Odgovor je generalno pobožna pretpostavka da je Bog/Više Ja poslao ta iskustva sa nekom "svrhom". A kad se nešto pozitivno desi / manifestuje, pretpostavlja se da je Bog/ Više Ja odgovorio na "molitve / afirmacije".

Jedini problem sa ovim jeste: kad po?nete da zbrajate broj razo?arenja i uspjeha, shvatite da je broj podjednako podijeljen BEZ OBZIRA NA VJEROVANJE. Onda po?injete da uvi?ate da postoji nešto drugo što se odvija iza scene i da su ta razo?arenja i uspjesi SIMBOLI ne?eg drugog.

Da, ljudske greške i nezrelost su odgovaraju?a objašnjenje za bilo što od toga, a u tome je stvar: u?iti o ljudskim neuspjesima i nezrelosti, u?iti o porijeklu i uzrocima istog, to je zatvor kojeg opisuje Don Juan:

Citat:
"Razmisli malo i reci mi kako bi objasnio suprotnost izme?u inteligencije ?ovjeka - stvaraoca i izumitelja, i gluposti njegovih sustava vjerovanja, ili proturje?nosti u njegovu glupavu ponašanju. Vra?evi vjeruju da su nam grabežljivci dali sustave vjerovanja, ideje o dobru i zlu, društvene norme. Oni su ti koji su nam usadili nadu i o?ekivanja, snove o uspjehu i more o promašaju. Oni su nam podarili zavist, pohlepu i kukavi?luk. Grabežljivci su ti koji su nas u?inili samozadovoljnim robovima navika, do ludila opsjednutima sobom."


I kad po?nete da razmišljate o tome na ovakav na?in, kad po?nete da razmišljate o tre?em denzitetu i dominaciji bi?a koja predstavljaju "sile", tad po?nete da shvatate da je ovo jedan zatvor – jedan lavirint – ali koji je bio izabran radi u?enja.

Jedan naš dopisnik je napisao:

Citat:
Po?injem da vidim nešto što bih najlakše mogao nazvati "kult Lizija”, i.e. ,jedna nadmo?na koncentracija i fascinacija time, do jedne ta?ke beskrajnog mozganja, beskrajnog "šta ako”, beskrajnih špekulacija o razlozima za ovo i kao rezultat svega toga to po?inje da preuzima svakodnevne misli. Mi smo ovdje kao osje?ajna, svjesna bi?a, ro?ena u svijetu fizikalnosti koji ponekad frustrira neke od nas – ali ?iji smo mi dio, i mi ne možemo odijeliti nas same od zakona naše prirode ili prirode ovog svijeta, za to jednostavno nije pravo vrijeme. Ovo je veoma jednostavno i trebalo bi biti o?igledno za sve. I što se mene ti?e, ne proklinjem Lizije, niti postavljam Kasiopejce kao slede?u zamjenu za nekog gurua ili božanstvo ili sve-znaju?i izvor mudrosti. Li?no pronalazim mnogo interesa u onome što oni imaju za re?i, i nau?io sam da gledam oko sebe sa mnogo više otvorenim o?ima nego prije, ali pri tom imaju?i na umu šta su me oni nau?ili, i ja ?u zato nastaviti da donosim svoje vlastite odluke i da slijedim svoju savjest i li?nu intuiciju u životu, ljubav i tragam za sre?om sve dok "sam nošen i plutam unaokolo" – gdje god to bilo. Ili ostavljen.


Poenta koju ovaj pisac ho?e re?i, a što je važe?e, je sljede?e: opasno je upotrebljavati "Lizije" kao "štaku" odnosno izgovor za neuspjeh, kao kako je to - kad kažemo da nismo imali dovoljno vjere u ovaj ili onaj vid stvarnosti. Ali, tako?e je opasno i re?i "Liziji, prokleti bili", zato što to ne ne uzima potpuno zna?enje ovog "zatvora" u ra?unicu. Sve dok ne budemo znali potpunu prirodu "tamnice" i odre?enih navika "zatvorenika", nemamo nikakve nade za izbavljenje. A za neke – to je istina – prosto nije pravo vrijeme. Oni nemaju nikavu želju da vide ili da ispitaju cijelu situaciju u dubinu i detalje kako bi "postali slobodni".

Me?utim ispitivanje situacije mora ne?emu voditi ili u protivnom nema nikakvog smisla. I ovo je krucijalno pitanje u ovoj stvari: "cilj plana". Postoji jedna interesantna rasprava u vezi ove materije u knjizi "?etvrti put" od Uspenskog koju ?u navesti ovdje radi vašeg ?itala?kog zadovoljstva. Jasno je usljed nekih o?iglednih implikacija da možemo zklju?iti da je Gur?ijev znao za "Lizije", u jednom opsegu ili drugom, premda to možda nije bio "Simbol" sistema kojeg je podu?avao. Gur?ijev je bio u?itelj Uspenskom i ono što sasvim jasno proizilazi iz istraživanja, kao i nekih nagovještaja datih od strane samog Gurdjijeva, da je on manje ili više stavljao svoj vlastiti "spin" u ta drevna u?enja. U dijalogu koji slijedi, Uspenski odgovara na pitanja iz publike koja su mu postavljena na jednom od njegovih sastanaka deceniju prije nego što je umro 1947. godine:

Citat:
P: Da li veliki broj zakona pod ?ijim smo mi utjecajima proizvodi razli?ite "JA" u nama?

O: Da, u velikoj mjeri. Kroz ?ovjeka prolaze sile, a on ih smatra svojim vlastitim željama, naklonostima, privla?nostima. To, medjutim, kroz njega samo prolaze sile iz svih pravaca.

P: Kažeš da smo podliježemo zakonu slu?ajnosti. Od kojih izvora uticaja taj zakon potje?e? Možemo li ga se osloboditi?

0: Slu?ajnost ima mnogo razli?itih ispoljavanja. Veoma brzo, nakon što se više probudimo, najjednostavniji oblici ispoljavanja po?inju da nestaju. Ovo, me?utim, ne možeš shvatiti bukvalno. Ovaj zakon je veoma krupan i mnogostran. U pitanju je stupanj. Samo su u Apsolutu stvari apsolutne. Za nas postoji duga?ko stepenište, i sa svakom stepenicom ?ovjek je slobodniji. Ako si na dnu, ne možeš znati šta ?e se dogoditi kad budeš na vrhu. Možeš jedino re?i: "Ako po?nem da radim da se oslobodim zakona slu?ajnosti, da li ?e mi život biti manje kaoti?an?" Naravno, ako imaš trajni cilj, bi?eš slobodan od slu?ajnih ciljeva. Svaki pravac ulaganja napora da?e rezultate u tom pravcu.

P: Kako da se ?ovek oslobodi od loših uticaja?

O: Pre nego što možemo i da pomislimo o "?injenju" moramo da pokušamo da razumemo šta su ti uticaji. Greška koju svi neprekidno prave je to što misle da oni mogu da "?ine". Mi ne možemo da "?inimo", ali ako znamo tu ?injenicu, možemo nešto da promenimo.

P: Pošto još nismo razvili više centre, kako primamo uticaje koji dolaze iz viših svetova?

O: Naše uobi?ajeno stanje je relativno; u svojim najboljim trenucima prijem?ivi smo za više uticaje. Oni do nas stižu kroz centre. Pošto nismo trajno povezani sa višim centrima, oni na nas uti?u ukoliko nisu suviše duboko zakopani, i ponešto uspe da stigne do nas preko njih.

P: Koja je svrha ljudskog postojanja?

O: Ni ?ovek ni ?ovje?anstvo ne postoje odvojeno, ve? kao dio cjeline organskog života. Zemlji je potreban sav organski život - ljudi, životinje, biljke. Zrak Stvaranja je grana koja raste, a ta komunikacija je neophodna da bi ova grana mogla da raste. Sve je povezano, ništa nije odvojeno i manje stvari, ako postoje, služe ne?em ve?em. Organski život služi planetarnim ciljevima, on ne postoji sam za sebe. Pojedinac je u njemu visokospecijalizovana ?elija, ali u toj razmeri pojedina?na ?elija ne postoji - suviše je mala. Naša uobi?ajena perspektiva veoma je naivna i antropocentri?na: sve se okre?e oko ?oveka. ?ovek je, medjutim, prili?no bezna?ajna stvar, samo dio ogromne mašine. Organski život je posebna jedinica u svemiru, a ?ovjek je dio u toj ogromnoj masi organskog života. On ima mogu?nosti da se dalje razvija, ali taj razvoj zavisi od njegovih vlastitih napora i razumevanja. U kosmi?ke ciljeve se uklapa to da odredjeni broj ljudi treba da se razvije, ali ne i svi, jer bi to bilo u suprotnosti sa drugim kosmi?kim ciljevima. O?igledno je da ljudski rod mora da bude na Zemlji, žive?i ovaj život i pate?i. Odredjeni broj ljudi, medjutim, može da pobjegne - to se takodje uklapa u kosmi?ke ciljeve.

P: Da li si rekao da je bilo predvidjeno da neki od nas treba da se razviju?

O: Prema našem poznavanju stvari, to potpada pod iste zakone kao, na primer, saobra?ajne nesre?e. Dobro je poznato da u svakom velikom gradu odredjeni broj ljudi pogine u saobra?ajnim nesre?ama. Nije odredjeno tko ?e poginuti; nije neophodno da to bude odredjena osoba, ve? odredjen broj. Na isti na?in odredjen broj ljudi može imati priliku da pobjegne - ali to ne mora da bude slu?aj. U tome je razlika.

P: Da li nam je mogu?nost data, ili moramo da je stvorimo pod pritiskom okolnosti?

O: Mogu?nost nam je data. Svaki normalan ?ovek ima tu mogu?nost. Ostalo zavisi od nas. Individualno ljudi postoje samo radi sebe samih. Oni, medjutim, ?ak ni za same sebe ne služe nikakvom korisnom cilju. Ako ?ovjek raste i postane druga?iji, on može da na neki na?in postane važan kao pojedinac, mada to ne možemo pouzdano znati. To se, medjutim, odnosi samo na razvijenije ljude, ne na mehani?kog ?ovjeka.

P: Kolikom broju zakona podleže ?ovjek?

O: To ne znamo. Nije stvar u nabrajanju, nego u razumevanju šta ta ideja zna?i. ?ovek ne podleže jednoj, ve? mnogim vrstama zakona. Njime, kao i svim stvorenjemna Zemlji, pre svega vladaju fizi?ki zakoni, što zna?i da može da živi samo u odredjenim granicama temperature. Dalje, mora da postoji odredena koli?ina vlage u zraku, a zrak mora da bude odredenog kemijskog sastava, da bi ?ovjek mogao da diše. ?ovjek je takodjer ograni?en odre?enom vrstom hrane koju može da vari. Sve te stvari su za ?ovjeka zakoni. Potom je tu, da spomenemo sasvim jednostavne zakone, naše neznanje. Mi sebe ne poznajemo - to je zakon. Kad bismo po?eli da poznajemo sebe, oslobodili bismo se jednog zakona. Znamo, na primer, da svi ljudi podležu zakonu identifikacije - to je još jedan zakon. Prema tome, da bismo se oslobodili zakona, neophodno je da otkrijemo jedan zakon kojeg možemo da se oslobodimo i da ga se oslobodimo. Potom, kad se oslobodio tog zakona, ?ovjek može da pronadje drugi, oslobodi se i njega, i tako dalje. To je prakti?ni na?in da se prou?avaju zakoni.

P: Možemo li da se oslobodimo?

O: Možemo - pod odredjenim uslovima. Ovde u igru ulaze Putevi. ?etiri Puta su na?ini da se oslobodimo nepotrebnih zakona. Bez pomo?i škole, ?ovek ne može da zna kojih zakona može da se oslobodi, niti da pronade na?ine da ih se oslobodi. Ideja je da nama vlada isuviše mehani?kih zakona. Na kraju možemo da se oslobodimo nekih od njih tako što ?emo se pot?initi drugim zakonima. Jedini na?in da se umakne mo?i jednog zakona je, da se pot?inimo drugom. To je, medutim, samo op?a ideja. Može ti se pokazati put, ali moraš da radiš sam. Svakako, pošto je najve?i broj zakona kojima moramo da se pot?inimo rezultat našeg sna i nesvesnosti. Svaki korak koji na?inimo u pravcu ve?e svesnosti ?ini nas slobodnijim. Pretpostavimo da je ?ovek zadovoljan mehani?kim životom; u tom slu?aju odsijeca sebe od viših uticaja [koji bi ga mogli pou?iti kako da se probudi] i zadovoljava se onim koji po?inju od sveta. Prirodno da je tada u gorem položaju od ?oveka koji prima uticaje iz viših svetova. Mnogi uticaji se mogu primiti mehani?ki, dok je za mnoge druge potreban napor. [Ouspensky, ?etvrti put, podebljanja moja]


Obratite pažnju na sljede?e izjave izvu?ene iz gornjeg izvoda:

Citat:
Najjednostavniji oblici ispoljavanja [slu?ajnosti ili napada] po?inju da nestaju veoma brzo, što smo više budniji.

... ali ako znamo tu ?injenicu, možemo nešto da promjenimo.

Svaki korak kojeg napravimo da bi postali više svjesniji, više nas oslobadja.

Prema tome, da bismo se oslobodili zakona, neophodno je da otkrijemo jedan zakon kojeg možemo da se oslobodimo i da ga se oslobodimo. Potom, kad se oslobodio tog zakona, ?ovjek može da pronadje drugi, oslobodi se i njega, i tako dalje. To je prakti?ni na?in da se prou?avaju zakoni.


Dakle, da znamo o "snaga / zakonima", to jest "Lizijima", koji djelujuju protiv nas u ovoj velikoj kozmi?koj drami kreacije je KLJU?NI korak u postajanju Slobodnim. I po?eti ?emo ulaziti u neke od ovih primjera na vrlo prakti?an na?in. Sje?ate se da sam rekla da sam ja prakti?na osoba. Ja ne volim "Mumbo Jumbo" i nebulozne nejasne izjave, koje ne vode do korisnih rezultata, tako da ?u podijeliti s vama neke od stvari koje smo nau?ili na putu postajanja svjesnijim.


------------------
Prijevod - Dream Team 2008.