Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Val serija poglavlje 08


Poglavlje 8

 

Kamo god da gledaš, svugdje je lice Boga

 

Prije nego odemo dalje sa materijalom "Vala", postoje neke važne stvari iz prošlog dijela koje želim staviti bliže u fokus. ?ini se, iz onoga što su Kasiopejci rekli, da je dolazak vala paralelan sa porastom svijesti ljudskih bi?a. Izgleda da Val pove?ava svijest, a zatim svijest ubrzava Val - kao povratna sprega, takore?i.

I ne samo to, izgleda da ?e samo oni ljudi koji imaju završene izvjesne "lekcije" "diplomirati" na 4. denzitet. Kako ja to razumijem, ostatak ?e se na?i na Zemlji 3. denziteta, koja je gotovo uništena nakon udara kometa, dostignu?a civilizacije su izbrisana, a možda ?e, iako nisam sigurna, konceptualne sposobnosti potrebne za obnovu civilizacije biti ograni?ene na osnovu novog "kozmi?ki ozra?enog okoliša."

Nije ugodan izgled za neke, ali za druge, ideja o ponovnom po?etku na po?etku 3. denziteta, biti pred tisu?ama godina i u?estvovanja u mnogim životima "tjelesnih užitaka" je vrlo privla?na. Naravno, s tim scenarijem dolazi i sve ostalo - tisu?lje?a ratova, gladi, bolesti, okrutnosti itd., to je dio 3. denziteta postojanja. Ali za neke, to je samo "cijena" koja mora biti pla?ena za svoje osobno samo-uve?avanje i samozadovoljstvo. OPS na?in uvijek odabire željno razmišljanje "da se to ne?e dogoditi meni! Ja sam iznimka!"

Drugo važno pitanje je "gravitacija". Kasiopejci su rekli da je OPS (služenje sebi) odraz prikupljanja gravitacije, a OPD je odraz disperzije gravitacije. Što ovo može zna?iti i koje su daljnje implikacije tu pretpostavljene? Je li to sli?an koncept onome kojeg sam pretpostavila kad sam pisala "Tajna povijest svijeta" i razgovarala o "Razlici kontaktnog potencijala?" Da li to zna?i da ?e snage na planeti koje žele kontrolirati i koje toliko u?inkovito obmanjuju ?ovje?anstvo, zapravo sudjelovati u "magnetiziranju" Vala u našoj stvarnosti, a što je nešto oni žele izbje?i po svaku cijenu? A što to zna?i za osobu koja je u modusu "prikupljanja gravitacije" kada je Val "pogodi?" Ho?e li to utjecati na njih druga?ije nego na osobu koja je u modusu "disperzije gravitacije"?

Ipak, imamo i mnoge druge ljude koji žele znati što je to što imamo za nau?iti, tako da budu "spremni za diplomiranje". ?ini se da ne moramo BITI na višoj razini da bi došli tamo, mi samo trebamo nau?iti sve ono što je OVDJE i to temeljito, koliko god je to mogu?e. Ovo stavlja druga?ije svjetlo na cijelu stvar jer ublažava teret krivnje pod kojim radi ve?ina ljudi - kada pokušava spiritualno napredovati. Oni misle da ako "to ve? ne rade" ili nisu sposobni za višu razinu akcije, da imaju nekakvu grešku ili da su neispravni, te ?e biti ostavljeni.

Ne ?ini se da je to slu?aj. ?ini se da se trebamo posvetiti u?enju o na?inima i sredstvima OVOG denziteta potpuno, koliko god to možemo. U ?emu je smisao kada netko kaže: "Oh! Ja ne mogu funkcionirati u ovom svijetu, jer ja sam stvarno PREVIŠE duhovna za sve to!" Ono što se zapravo doga?a je da ta osoba nema pojma o ovoj stvarnosti i kako ona funkcionira, te kako uop?e može manevrirati kroz ovu stvarnost na jedan u?inkovit i koristan na?in za sebe ili druge. To je sve u redu i dobro je ako želite meditirati i raditi na poboljšanju vaše duše i sve to, ali ako to nema prakti?nih rezultata u stvarnom svijetu, može li biti opravdano za nas da mislimo da ta osoba ima za nau?iti još neke odredjene lekcije o tome kako da manevrira kroz život na ovoj razini? Sljede?i izvod iz prethodnog poglavlja stavlja akcent na ovo na jedan novi i druga?iji na?in:

29.06.1996

O: Vidiš, draga moja, kad stigneš u 4. denzitet, onda ?eš vidjeti.

P: Pa kako da stignem tamo ako to ne mogu "shvatiti"?

O: Tko je rekao da to moraš "shvatiti" prije nego što stigneš tamo?

P: Pa to vodi natrag do: što ?e val napraviti u vezi širenja ove svijesti? Jer ako je val ono što vas "dovede tamo", što je što proširuje svijest?

O: Ne. To je poput ovoga: Nakon što ste kompletirali sve vaše lekcije u "tre?em razredu", kamo onda idete?

P: Dakle, to je pitanje...

O: Odgovorite, molimo.

P: Onda idete u 4. razred.

O: Dobro, sad, da li bi vi ve? morali biti u 4. razredu da bi imali dopuštenje i?i tamo? Odgovorite.

P: Ne. Ali vi morate znati sve stvari s 3. denziteta...

O: Da. Još: morate nau?iti sve lekcije.

P: O kojoj vrsti lekcija ovdje govorimo?

O: Karmi?kih i jednostavnih razumijevanja.

P: Koji su klju?ni elementi tih razumijevanja i da li su oni prili?no univerzalni?

O: Oni su univerzalni.

P: Koji su?

O: Ne možemo vam to re?i.

P: Q: (L) Ha! Ova moja ve?er ne bi bila potpuna bez toga! Da li imaju nešto sa otkrivanjem ZNA?ENJA simbolike 3. denziteta, vi?enjima iz vela... i reagiranju na stvari prema izboru? Davanje svakoj stvari ili osobi ili doga?aju ono što ste im dužni, ono što ih spada onako kao u?e Sufiji?

O: U redu. Ali vi ne možete forsirati stvar. Kad ste nau?ili - nau?ili ste!

 

Postoje daljnje naznake o tome što su te lekcije:

 

14.07.96

O: Ima li alata koji vam je potreban, kao djetetu, da nau?ite kako nau?iti voziti bicikl?!?
P: MM: Nemate li više slobodne volje pomo?u upijanja ( asimiliranja ) znanja?
O: Da!!! Da!!!
P: L: Dakle, drugim rje?ima, znanje i svijest vas naprave svjesnima da imate slobodnu volju i tako?er napravi vas svjesnima o tome koje SU akcije stvarno djela slobodne volje, i zato, kad znate ili vidite razliku izme?u laži i prevara i istine, onda ste u poziciji kontrolirati svoj život?
O: Da.

 

Mnogi ljudi su pisali i pitali o "želji za znanjem." Njima se ?ini da je sticanje i prikupljanje znanja jedna OPS aktivnost.

 

14.07.96

P: Ali ako vi žudite za znanjem?
O: To nije žudnja, to je zamolba duše.

P: Što je to što ljudima daje tu silu, taj efekt snažnog vala kojim oni odrede da do?u do apsolutnog dna svega i strgnu sve laži sa sebe sve dok ništa ne ostane na njima, sve osim gole istine? Što je izvor te želje?
O: Krivi koncept. To je jednostavno kad je netko u toj to?ki u ciklusu u?enja. U toj to?ki, nije potrebna sila.

Tada, naravno, tu je i pitanje "skokova" kako je gore opisano - želja da se "presko?i" 3. denzitet i ode pravo natrag do mjesta gdje sve je divno i mirno i svi su sretni. Takav na?in razmišljanja je dublji OPS nego što izgleda na po?etku, jer na kraju, ono što se ho?e posti?i je pobje?i od teškog rada i u?enja lekcija ovog denziteta. Ono što se ho?e je "jednostavnost i udobnost" i nikakav rad. Oni žele sjediti u krugu, meditirati na njihove pupkove i mantrati "ooooommmm", dok istovremeno bombardiraju planetu sa svojom "bezuslovnom ljubavi i svjetlosti", tako da svi ostali dobiju NJIHOV program i svi onda odmah možemo ku?i! (Primjetite da je želja da svi dobiju -"NJIHOV program" proturje?na cijeloj toj "bezuslovnoj" ljubavi i svjetlosti koju šalju!)

Ali ipak, moramo razgovarati o tome što je to, što mi ovdje trebamo RADiti. U ?emu je smisao komunikacije sa Kasiopejcima ili sa bilo kojim drugim izvorom, ako mi ipak trebamo biti ovdje i u?iti i raditi dok nismo nau?ili i u?inili sve?

 

14.07.1996

P: Dakle, izvjesni doga?aji i okolnosti bi mogle pomo?i osobi da napravi "skok"?
O: Ne "skok", akceleraciju (ubrzanje).

?injenica jedan: Sve što postoji - su lekcije.

?injenica dva: sve ovo je jedna velika škola.

?injenica tri: Vremensko podešavanje ( timing ) kao što ga vi percipirate, nije nikad, ali NIKAD kona?no.

?injenica ?etiri: Ono što ?e se desiti, kako vi to izjavljujete, je jako daleko i ne?e se desiti sve dok ne dostignete tu to?ku u ciklusu u?enja, a niste još blizu. Sad promotrite sve prije nego što dobijete još ?injenica!!!

?injenica pet: Ciklus u?enja je varijabilan i napredak po njemu je odre?en doga?ajima i okolnostima koji se razvijaju.


Ta ideja da se nalazimo u "ciklusu u?enja" i da se napredak odre?uje prema doga?ajima i okolnostima je malo jasnija u sljede?em:


Zapamtite, denzitet se odnosi samo na ne?iju svjesnu prisutnost (svjesnost). Jednom kad je netko svjestan, sve se prilagodjava toj svijesti.

Izgleda da je ovo presudan klju? za naše razumijevanje o doga?ajima i manifestacijama našeg života. "Jednom kad je netko svjestan, sve se prilagodjava toj svijesti." Što to stvarno zna?i?

Colin Wilson je napisao uvod u knjizi autorice Linde Moulton Howe "Bljeskovi drugih realnosti", u kojem je primijetio:

Nisam nikada ?itao knjigu koja je pobudila tako snažan niz reakcija u meni. Opet i opet, mislio sam: "Ako je ovo to?no, onda mi svi spavamo. Nešto ogromno se dogadja, nešto što ?e utjecati na svako ljudsko bi?e na ovoj planeti prije ili kasnije, a mi i dalje nastavljamo sa životom kao da smo u ugodnoj sigurnosti Viktorijanskog doba." Pitanje na koje se stalno vra?am je: Zašto, ako je sve to istinito - ili samo pola istinito - toliko mnogo ljudi to ignorira? Zašto su skeptici kao što je pisac Philip Klass ili astronom Carl Sagan konstatirali da su NLOi samo neka vrsta histeri?nih iluzija?

Postoje odre?ene stvari koje su vrlo teško prihvatljive. Na primjer, pojam da vanzemaljci mogu putovati unatrag u vremenu. Uvijek mi se ?inilo da je putovanje kroz vrijeme nemogu?e. Uklju?ivalo bi o?ite paradokse, kao što su da se vratite na "vaše" vrijeme od prije pet minuta - ili ?ak pet sekundi prije - i da donesete tog "sebe" iz prošlosti u sadašnjost, tako da bi tu bila dva "vas."

[U vezi ideja o putovanju kroz vrijeme, pogledaj: Fizika i misteriozno http://quantumfuture.net/quantum_future/pm1.htm ]

Tada shvatim da sam kao pisac psihi?kih (duhovnih) istraživanja, ve? gotovo tri desetlje?a prihvatio realnost prekognicije - ljudi koji vide, sa potpunom to?nosti, nešto što se još nije dogodilo. Ali teorija kaosa kaže da nema znanstvenog na?ina predvi?anja toga što ?e se dogoditi u sljede?ih nekoliko dana. Kao Linda Moulton Howe, Jacques Vallee, John Keel i svi drugi koji prou?avaju NLO fenomene, pokušavam formulirati op?u teoriju koja obuhva?a masu sasvim konfuznih i kontradiktornih informacija.

Kada pokušam gledati na cijeli fenomen, vratim se na moju najdublju intuiciju koja je u temelju mog ?itavog opusa, sve od Outsidera 1956-e: da ovdje postoji nešto vrlo krivo sa ljudskom svijesti. Iako smo se razvili dalje od svih drugih životinja na licu zemlje, taj razvitak je po cijenu apsurdne usko?e percepcije, što zna?i da mi gledamo na stvarnost kroz jedan vrlo dugi teleskop i pri tome ne vidimo šumu ili liš?e, jer se možemo fokusirati samo na pojedina?na stabla. Mi vidimo svijet kroz oko jednog crva, a hitno nam je potreban pogled iz pti?je perspektive.

Naša najve?a potreba u ovom trenutku u našoj evoluciji je da promjenimo naše intelektualno stanovište - da prepoznamo da nismo sami u svemiru i da trebamo daleko više koristiti inteligenciju koju imamo. Naša usko?a percepcije hipnotizira nas u pasivnost.

?ini mi se da je ono na što nas se sada prisiljava, bez obzira svi?alo se to nama ili ne, jedno mnogo univerzalnije gledište. Ne znam da li nam "vanzemaljci" to pokušavaju re?i, ili netko/nešto još ve?e. Ali sigurno nam je re?eno da se moramo probuditi. NLO fenomen - odnosno mnogo NLO fenomena nas postupno prisiljava da prihvatimo da postoje "druge realnosti i druge dimenzije" i da ne možemo živjeti i dalje kao krava koja preživa u polju. Ovo što se sada doga?a zahtjeva našu pažnju, sa jednom ustrajnosti koja ne može biti zanemarena i postajat ?e upornija dok ne dobije našu potpunu pažnju.

Kao i kod Colina Wilsona, moj uvod u NLO fenomen je bio snažno iskustvo (opisano u knjizi Amazing Grace). Bila sam ne samo skepti?na u vezi ljudi koji vide "male zelene" u ?udnim letjelicama, koji se mogu pojaviti i nestati - ili se ?ak i pojavljuju samo do pola odre?enoj grupi ljudi u istom vremenu i prostoru, nego sam savršeno prezirala tu ideju! Ali ne želim i?i na tu temu sada, želim se samo baviti u?enjem lekcija 3. denziteta, ili "jednostavnim razumijevanjima" koje su Kasiopejci napomenuli kao "preduvjet" za "prijelaz" na 4. denzitet.

Colin Wilson je gore rekao da nas "Naša usko?a percepcije hipnotizira u pasivnost." Je li to zaista slu?aj ili je naša usko?a percepcije rezultat svojevrsne hipnoze? Kasiopejci kažu da smo mi "programirani" kroz DNA manipulacije, kako bi mogli percipirati samo ograni?eni dio stvarnosti u kojoj živimo. Kao što je navedeno na jednoj drugoj stranici ovog websajta, tamo je jedna interesantna pri?a o hipnozi koja ilustrira ovo o ?emu se ovdje pri?a, a ja ?u je uklju?iti ovdje:

Postoji jedan malo poznat podatak o eksperimentalnoj hipnozi koji je naveden u sljede?oj pri?i:

Jednom ?ovjeku pod hipnozom je bilo re?eno da kad se probudi, ne?e vidjeti tre?eg ?ovjeka koji se takodjer nalazio u istoj prostori sa njim i hipnotizerom. ?ovjeku je sugerirano da je taj tre?i ?ovjek postao nevidljiv. Dane su mu sve prikladne sugestije tipa: "ti NE?EŠ vidjeti njega" itd. Kada se ta osoba probudila, ova sugestija NIJE radila.

Zašto? Zato što je to bilo protiv njegovog sistema vjerovanja. Hipnotizirana osoba NIJE vjerovala da ?ovjek može postati nevidljiv. Probali su drugu taktiku. Tu osobu su ponovo hipnotizirali, a onda su mu rekli kako je tre?i ?ovjek napustio tu prostoriju, da je dobio iznenadan poziv i opisano joj je kako on ustaje, obla?i kaput, stavlja šešir na glavu, vrata su bila otvorena, pa ponovo zatvorena, kako bi se napravio "zvu?ni efekt", a onda je hipnotizirana osoba vra?ena iz transa. Pogodite što se desilo?

Ta osoba NIJE VIDJELA tre?eg ?ovjeka.

Zašto?

Zato što je sistem njegovih uvjerenja bio "aktiviran" na na?in da je bio "prihvatljiv" za instinkte "opstanka njegovog ega".

Opstanak ega je uspostavljen prili?no rano u životu kroz naše roditeljsko i socijalno programiranje i ono odre?uje što JE, a što NIJE mogu?e. Mi u?imo što je to što mi smijemo vjerovati, a što istovremeno zadovoljava i naše roditelje i društvo oko nas. Ako dijete vidi jednu "vilu", ono vrlo brzo nau?i da ju NE VIDJA, jer mu je re?eno da je to "glupost", "nemogu?e", itd. i vidjenje takvih stvari nailazi na neodobravanje. Odobravanje roditelja je vrlo mo?no za malo dijete koje sebe percipira kao vrlo ovisno o primarnom skrbniku.

U svakom slu?aju, da se opet vratimo na onu pri?u; onaj tre?i ?ovjek je onda po?eo šetati po sobi, podizati i spuštati stvari i raditi sve i svašta kako bi testirao svjesnost one hipnotizirane osobe o svom prisustvu. Sada je ta osoba po?ela biti histeri?na u vezi tih “anomalija” koje su se dešavale oko nje! Ona je vidjela kako se razni objekti kre?u kroz zrak, kako se vrata otvaraju i zatvaraju, ali NIJE mogla vidjeti IZVOR tih aktivnosti jer nije vjerovala da se u sobi nalazi još jedan ?ovjek.

Kakve su sada implikacije u vezi ovog faktora ljudske svijesti? Jedna od prvih stvari, koje možemo primjetiti je ta, da svatko ima razli?it sklop vjerovanja koja su bazirana na njegovom socijalnom i roditeljskom programiranju iz ranog djetinjstva i ta vjerovanja odre?uju koliki dio OBJEKTIVNE stvarnosti je netko u stanju vidjeti. (To je ujedno i razlog zašto ve?ina terapija za prekid loših navika ne funkcionira - oni pokušavaju djelovati protiv "sustava vjerovanja" koji je usadjen u podsvijest da je ova ili ona navika bitna za opstanak.)

U gornjoj pri?i, objektivna realnost je ONO ŠTO JEST, bilo da je ona istinski objektivna ili samo jedna koncenzus realnost samo u ovoj pri?i. Jasno je da postoji jedan veliki dio stvarnosti koji nije pristupa?an onoj osobi zbog programiranja u skladu sa njegovim uvjerenjima, a koje je bilo aktivirano sugestijama hipnotizera i njegovoj spremnosti da izabere kome ili u što da vjeruje - hipnotizeru ili svojoj vlastitoj obzervaciji stvarnosti. U ovom slu?aju, navedena osoba je IZABRALA ili odlu?ila da vjeruje hipnotizeru, a ne ono što je mogla vidjeti.

Ja sam dobila nekoliko interesantnih reakcija na ovu pri?u, od kojih je jedna da su ljudi razumjeli ovu pri?u na na?in da je "prisutnost duhova" u našem svijetu "sakrivena" od nas zbog našeg sustava vjerovanja. To je svojevrsno "djelomi?no bu?enje" prema "drugim oblastima", kao što je Colin Wilson gore opisao, kada je dao svoju opasku o duhovnim fenemenima. No, implikacija je daleko dublja od toga. Ako oduzmemo scenu u kojoj se pri?a odigrala, ostavljaju?i samo "tre?eg ?ovjeka" i promatra?a, iz toga možete izvesti da to predstavlja SVE fenomene ovog našeg svijeta. Vidimo cvijet, ali smo hipnotizirani kako da ga percipiramo. Vidimo oblake, ali smo hipnotizirani kako da ih percipiramo. Mi stvarno ne ZNAMO šta je istinska stvarnost. Mi zaista ne znamo kako "cvijet esencijalno" izgleda. Ono što vidimo je naše tuma?enje niza valove ili fluktuacije MEDIJUMA naše stvarnosti, koje mi interpretiramo prema našem "programu".

Sljede?a važna stvar oko ove pri?a je da, ovisno o programu, razli?iti ljudi mogu predstavljenim fenomenima pripisivati razli?ite "skrivene snage", sve prema njihovim sustavima vjerovanja.

Ali, što je onda zbilja OBJEKTIVNA stvarnost?

Tu je i jedna druga pri?a koja vodi ovu ideju malo dublje, iz "U Potrazi za ?udesnim", od Ouspenskog i bila je pripisana Gurdjieff-u:

"Postoji jedna stara isto?nja?ka pri?a koja govori o jednom veoma bogatom ?arobnjaku koji je imao mnogo ovaca. Istovremeno ovaj ?arobnjak je bio veoma škrt. Nije htio platiti drugima da mu ?uvaju stado, niti je htio investirati novce u ogradu kojom bi ogradio pašnjake gdje su pasle ovce. Stalno se dešavalo da neka ovca odluta u šumu, upadne u neku jarugu itd. medjutim, najgore je bilo to što su ovce po?ele bježati jer su shvatile da ?arobnjaka jedino zanima njihovo meso, koža i vuna, a to im se naravno nije nimalo svidjalo.

Na kraju, ?arobnjak se dosjetio. On je hipnotizirao svoje ovce, a onda ih uvjerio da su one besmrtne i kako uop?e ne?e osjetiti kad im on bude gulio kožu, ?ak naprotiv, za njih ?e to biti jedno veoma prijatno iskustvo; uvjerio ih je i u to kako je on u stvari jedno veoma dobro "stvorenje" i da ih toliko voli da bi sve za njih u?inio; i na kraju im je ?ak obe?ao i to da ukoliko im se nešto i desi - to se nikako ne?e desiti kad one misle da ho?e, i sigurno ne na na?in na koji one misle da ?e se desiti, te je stoga najbolje, da one uop?e ni ne razmišljaju o tome. I ne samo to, ?arobnjak je uvjerio ovce da one, u stvari, ni nisu ovce; tako je nekima od njih sugerirao da su lavovi, drugima da su orlovi, tre?ima da su ljudska bi?a, a nekima i da su ?arobnjaci.

Nakon ovoga, sve njegove brige da ?e mu ovce pobje?i, jednostavno su nestale. One više nikada nisu bježale, jednostavno su mirno ?ekale trenutak da dodje njihov red na to da im ?arobnjak odere kožu."

Svako ljudsko bi?e percipira "tre?eg ?ovjeka" prema svojim programiranjima koje aktivira ili je aktivirano njegovim sustavom uvjerenja. To je njegovo "stanje svijesti." On samo može biti svjestan onoga u što VJERUJE da može biti svjestan, sve ostalo postaje ili "nevidljivo" ili "neprirodno", ne uzima se u obzir ili se prekriva od strane programa za opstanak iz podsvijesnog uma.

Kako dalje razmišljate o ovom problemu, realizirate kako postoji mogu?i OGROMAN jaz izme?u onoga što opažamo kao realnog i stvarne objektivne stvarnosti i bez obzira na koji na?in ?emo pokušati biti objektivni, mi nikada ne može biti posve sigurni. Jedina stvar koja izgleda kao da nudi izlaz je jednostavno promatrati pojave i usporediti percepcije sa puno drugih ljudi i pokušati suziti "konstantu" koji je prisutna u svakom od njih. Na taj na?in, možemo imati bolju ideju o tome što je tre?i ?ovjek zaista i što on STVARNO radi, i što bi onda trebao biti naš najbolji odgovor. I, naravno, "promatranje pojava" zna?i u ve?ini doslovno skupljanje i stjecanje znanja o svakom obliku i sortiranje tih informacija tako da imamo dovoljne baze podataka iz kojih se mogu izvu?i zaklju?ci o opažanju okoline.

Ali, to je teško u?initi, jer vjerovanja su prisno vezana za emocije! Ne zaboravite: naša vjerovanja su formirana u situacijama emocionalnih interakcija sa roditeljima i drugim "autoritetima" iz našeg ranog djetinjstva! Vrlo je zastrašuju?e ?ak i razmišljati o bijegu iz ovog sigurnog unutarnjeg "okoliša".

Ali, to je upravo ono što moramo u?initi.

Ina?e smo u stvarnosti, gdje se oko nas dešavaju sve vrste anomalija, koje možemo promatrati na klasi?an i kvantni na?in, ali objektivni razlog njihovog postojanja ?e biti nedostupan za naše razmišljanje. Ne?emo biti u mogu?nosti vidjeti "tre?eg ?ovjeka" i biti ?emo podložni njegovim hirovima i željama, tko god ili što god on STVARNO bio!

Tako se ?ini da je stvarni problem sukob izme?u subjektivne i objektivne stvarnosti.

Mnogo puta su Kasiopejci rekli o prirodi služenja sebi - o tendenciji da OPS živi u "željnom razmišljanju." To je objašnjeno na najzanimljiviji na?in u sljede?em izvodu:

22.10.94

P: Da li su ljudska bi?a zarobljena u fizi?koj materiji?

O: Izborom.

P: Zašto su ona to odabrala?

O: Da bi iskusili fizi?ke osjete. Bila je to odluka grupne svijesti.

P: Tko je bio glavni u toj grupi?

O: Grupa.

P: Da li interakcija izme?u duha/duše i tijela fizi?ki proizvodi neki nus-proizvod koji je poželjan od drugih bi?a?

O: Pa, sve stvari imaju poželjne i nepoželjne posljedice, ali moraju biti spomenute ovdje, a to je da sve što postoji u svim realitetima univerzuma može iskusiti egzistenciju u jednom od samo dva na?ina. To bi bilo definirano kao dugi valni ciklus i kratki valni ciklus. Vratimo se na vaše prijašnje pitanje o tome zašto su ljudi "zarobljeni" u fizi?kom postojanju, koje je naravno dobrovoljno izabrano, a to je zbog želje da se promijene iz doživljaja dugog valnog ciklusa od onoga kompletnog što bi vi nazvali eteri?ko ili duhovno postojanje, u kratki valni ciklus - što bi vi nazvali fizi?ka egzistencija Razlika je ta što dugi valni ciklus uklju?uje samo vrlo postupnu promjenu u evoluciji u cikli?kom smislu. Dok kratki valni ciklus uklju?uje dualitet. I to je slu?aj s dušama u fizi?kim tijelima kao iskušenje u ovome zemaljskom nivou jer duša doživljava eteri?no stanje u pola ciklusa, i fizi?ko stanje u drugoj polovici ciklusa. Dok te polovice nisu mjerljive u vremenu kako ga vi mjerite, ukupno iskušenje je jednako za svaku polovicu. Potreba da se formira kratki valni ciklus je donijeta kroz stvaran prirodni na?in, kroz prirodne granice univerzuma kada je grupni um duša izabrao iskusiti fizikalnost kao suprotno kompletnoj eteri?koj egzistenciji.

P: Da li ta interakcija proizvodi nus-proizvod?

O: Proizvodi jednako nus-proizvode pozitivne i negativne prirode.

P: I koji su ti nus-proizvodi?

O: Koje prvo?

P: Pozitivne.

O: Pozitivni nus-proizvodi je porast u relativnoj energiji koji ubrzava proces u?enja duše i svih njezinih jednodimenzionalnih i dvodimenzionalnih interaktivnih partnera. Drugim rije?ima, flora i fauna, minerali, itd. Sav rast iskustva i pokret prema zajedni?kom susretu je u bržem porastu u ciklusu kroz ovaj kra?i valni ciklus fizi?kog/eteri?kog transfera. Kao negativno po prirodi, to proizvodi mnogo negativnih doživljaja za te iste entitete koje druga?ije nebi egzistirali jer bi?e na prvom i drugom prirodnom nivou, flora i fauna, bi obi?no iskusilo dugi dio ili dugi valni ciklus na fizi?kom nivou kao suprotnost kratkom valnom ciklusu fizi?kog i eteri?kog, kao što to ono sad iskušava - jer se dešava njegova interakcija s ljudskom vrstom u tom kratkom valnom eteri?kom/fizi?kom ciklusu.

P: Komentar koji smo naveli jednom da izvjesna vanzemaljska bi?a otimaju ljude i prisiljavaju ih na okrutne i torturne smrti da bi dobili "maksimalni energetski protok". U vezi toga, što je taj maksimalni energetski protok koji se dešava za vrijeme polaganog, dugog, mu?enja kod procesa umiranja?

O: Ekstremni strah i nemir izgra?uje energiju straha/nemira koja je negativne prirode, koja "napaja" bi?a o kojima ste pri?ali, tako da oni izvla?e iz toga jednu vrstu energije koja ih održava kao jedan od njihovih oblika ishrane bazirane na njihovoj metaboli?koj strukturi.

P: Koja je njihova metaboli?ka struktura?

O: To je vrlo kompleksno i vrlo teško opisati jer je na 4. nivou denziteta koji vi ne razumijete. Ali, dio njihovih razloga za egzistenciju na 4. nivou je njihova sposobnost da se prehrane i kroz eteri?ke metode i kroz fizi?ke metode. Zato, taj protok energije bi predstavljao eteri?ku metodu ishrane, dok drugi na?ini uklju?uju fizi?ku metodu.

P: Koji drugi na?ini?

O: Pa, pijenje krvi i krvnih nus-proizvoda bi bio primjer toga.

P: Da li oni to rade?

O: Da, ali na?in uzimanja je druga?iji od onoga na što vi mislite. To rade kroz pore.

P: Na koji na?in?

O: Kupanje i onda apsorpciju neophodnih produkata i tada odbacivanje ostatka.


[...]

P: Vratimo se na bi?a koja apsorbiraju hranjive tvari kroz svoje pore, koja su oni vrsta bi?a?

O: Obje od onih koje ste opisali kao Lizzard bi?a i one koje opisujete kao Sivi. To je neophodno za njihovo preživljavanje u svakom slu?aju. ?ak iako Sivi nisu prirodni dijelovi kratkog valnog ciklusa, ve? više umjetne kreacije od strane Lizzard bi?a, ali svejedno oponašaju funkcije hranjenja.

P: Budu?i da su umjetno stvoreni od strane Lizzarda, da li to zna?i da nemaju duše?

O: To je to?no.

P: Kako funkcioniraju? Da li su kao roboti?

O: Oni funkcioniraju s interakcijom s dušama Lizzard-a. Ta tehnologija je vrlo napredna s onom s kojom se vi služite, ali Sivi nisu samo napravljeni i dizajnirani umjetno, ve? tako?er funkcioniraju kao mentalna i fizi?ka projekcija Lizzard bi?a. Oni su kao ?etverodimenzionalne sonde.

P: Kao ?etverodimenzionalne sonde, koje su njihove mogu?nosti?

O: Oni imaju sve mogu?nosti kao i Lizzard-i, osim ?injenice da je njihov fizi?ki izgled potpuno druga?iji i oni nemaju svoje duše i njihova unutarnja biološka struktura je druga?ija. Ali njihovo funkcioniranje je jednako i u skladu je sa ostajanjem kao projicirana bi?a, a tako?er moraju apsorbirati hranjive tvari na isti na?in kao i što spiritualno i fizi?ki ?ine Lizzardi. Razlog za negativnu energiju kao potrebno gorivo je taj što Lizzardi i Sivi žive na 4. nivou gusto?e (denziteta), koja je najviši nivo na kojem netko može egzistirati služe?i samo sebi, kao što ti entiteti ?ine. Pa zato oni moraju apsorbirati negativnu energiju jer je 4. nivo denziteta najve?i primjer služenja prema sebi koji je negativna misaona forma. 4. nivo denziteta je napredak iz tre?eg nivoa denziteta. Sa svakim napretkom prema gore u nivoima denziteta, egzistencija za svaki individualni svjesni entitet postaje sve lakša. Dakle, 4. nivo denziteta je manje težak za egzistenciju od onog u 3., 3. je manje težak od onog u 2., itd. To ?ini manji pritisak na duševnu energiju. Zato, bi?a koja egzistiraju na 4. nivou denziteta mogu izvla?iti negativnu duševnu energiju od bi?a koja žive na 3. nivou. Sli?no kao i bi?a na 3. nivou denziteta mogu izvla?iti iz bi?a na 2. nivou denziteta, iako taj tip izvla?enja energije nije potreban, svejedno se radi. To je zašto ljudi, koji borave na 3. nivou denziteta, ?esto uzrokuju bol i patnju onima iz životinjskog carstva koji egzistiraju na 2. nivou denziteta, i izvla?e negativnu duševnu energiju, kao bi?a koja primarno služe sebi, kao što i jeste, od onih na 2. nivou, i na 1. nivou, itd. Sada, kada napredujete na 4. nivo, kao što je to pred vama, morate odlu?iti da li ?ete napredovati kao služe?i drugima, ili ?ete ostati na nivou služenja sebi. To ?e biti izbor za koji ?e trebati nešto vremena za vas da se prilagodite. To je period napomenut kao "tisu?ugodišnji period". To je period koji, mjeren prema vašem kalendarskom sistemu, ?e odlu?iti da li ?ete napredovati prema opredjeljenju prema drugima ( OPD ) ili ?ete ostati na nivou opredjeljenja prema sebi ( OPS ). I oni koji su opisani kao Lizzardi, odlu?ili su ?vrsto da se "zaklju?aju" u OPS varijanti. I budu?i da su na najvišem nivou denziteta gdje je to mogu?e, moraju konstantno izvla?iti velike koli?ine negativne energije od onih na 3. nivou, 2. nivou, itd., i zato rade ono što rade. To tako?er objašnjava zašto njihova rasa umire, jer nisu u mogu?nosti nau?iti za sebe kako se prebaciti iz te specifi?ne forme OPS u OPD. I budu?i da oni imaju tako veliki period vremena, kako ga vi mjerite, koji ostaje na tom nivou, de facto, postaju zauvijek ustaljeni u njemu, i šire se u njemu. To je zašto oni izumiru i o?ajno pokušavaju izvu?i toliko energije iz vas koliko je god mogu?e i da održe svoju rasu metaboli?ki.

P: Pa, ako smo izvor hrane i roblje za njih, zašto nas jednostavno ne uzgajaju u torovima na njihovoj vlastitoj planeti?

O: Oni to i ?ine.

P: Pa, budu?i da nas je mnogo ovdje, zašto jednostavno ne do?u i preuzmu sve?

O: To je njihova namjera. To je njihova namjera izvjesno vrijeme. Oni su putovali naprijed i nazad kroz vrijeme kakvo vi znate, da bi namjestili stvari da mogu apsorbirati maksimalni iznos negativne energije iz ove planete iz prijenosa s 3. na 4. nivo koji ?e planeta iskusiti, nadaju?i se da vas mogu porobiti na 4. nivou i tako posti?i nekoliko ciljeva:

1. ostanak njihove rase kao vitalna,

2. pove?anje njihovog broja,

3. pove?anje njihove mo?i,

4. širenje njihove rase kroz realitet ?etvrtog denziteta. Rade?i sve to, miješali su se u doga?aje koji su se dešavali, kako vi mjerite vašim kalendarskim sistemom, otprilike 74 tisu?a godina. I oni su to ?inili naprijed i natrag u kompletno mirnom stanju vremensko-prostornog putovanja, za ?itavo to vrijeme. Vrlo interesantno, pa ipak, sve to ?e propasti.

P: Kako možete biti toliko sigurni da ?e to propasti?

O: Jer mi to vidimo. Mi smo sposobni vidjeti sve, a ne samo ono što želimo vidjeti. Njihov neuspjeh je u tome što oni vide samo ono što žele vidjeti. Drugim rje?ima, to je najviša manifestacija koja je mogu?a od onoga što bi vi mogli opisati kao željno razmišljanje. I, željno razmišljanje predstavljeno na 4. nivou denziteta, postaje realnost za taj denzitet. Vi znate kako vi željno razmišljate? Pa, to nije baš realitet za vas jer ste na 3. nivou, ali ako ste na 4. i radite istu stvar, to ?e biti vaša svijest realiteta. Zato oni ne mogu vidjeti ono što mi možemo, budu?i da smo mi OPD kao suprotnost od OPS, i budu?i da smo na 6. nivou, možemo vidjeti sve na to?ki u kojoj jest, kao što i jest, a ne kako bi mi željeli da to bude.
[...]

P: Da li su neki vanzemaljci, posebno Lizzardi, ikada živjeli me?u ljudima i bili obožavani s naše strane?

O: Oni nisu živjeli me?u ljudima, ali su imali direktnu interakciju s ljudskim bi?ima, u raznim to?kama prošlosti. To je bilo u onim to?kama kad su ljudska bi?a bila spremna, voljna i u mogu?nosti prihvatiti božanstva koja su se pojavljivala direktno iz vanjskih izvora i tada su ih obožavali. Takve stvari se nesu dogodile u nedavnoj prošlosti. Ali, budite na oprezu, mogu se uskoro dogoditi.

Mi tu primje?ujemo u gornjem izvodu, vrlo jasnu razliku izme?u OPS i OPD u smislu GLEDANJA i VIDJENJA. OPS je SUBJEKTIVAN i vidi samo ono što želi vidjeti, OPD je OBJEKTIVAN i vidi sve.

Što ovo može stvarno zna?iti? A što je sa svim u?enjima sadašnjeg vremena da "Vi kreirate svoju vlastitu stvarnost?" Kasiopejci su upravo rekli:

"OPS vidi samo ono što želi vidjeti i to je najviša mogu?a manifestacija željnog razmišljanja. I, željno razmišljanje na ?etvrtom denzitetu postaje realnost za taj nivo. Znate li kako željno mislite? Pa, to nije zapravo stvarnost za vas, jer vi ste na tre?em nivou, ali ako ste na 4. nivou i vršite istu funkciju, to bi doista bila vaša svjesnost stvarnosti."

Ja sam pokušala prenijeti mnogim ljudima zadivljuju?e promjene u mom životu koje su se desilo kao rezultat promjena u mojoj svijesti - spaljivanje svega u što sam do tada vjerovala ili željela vjerovati o našem svijetu tolike godine. Bilo mi je teško opisati taj potpuno novi osje?aj kojeg je svemir imao za mene. To je zaista kao da sam otišla iz potpuno drugog svemira u ovaj, kojeg trenutno okupiram, i sva pravila su razli?ita - proporcionalna mojoj svijesti. Kako sam sticala više i više znanja o tome kako stvari funkcioniraju, po?ela sam primjenjivati sve što sam iskusila u mom svakodnevnom životu. Ovo je dovelo do mnogih promjena, jer sam radila druga?ije izbore od izbora koje bi prije napravila.

Da, mnogi od ovih izbora su bazirani na temelju "nevi?enih stvari", protivno standardnim, indoktriniranim kulturnim pogledima na naš svijet sa kojima nam je ispran mozak u našem društvu i mnogi od ovih izbora su bili jednostavno nerazumljivi u obi?nim uvjetima. Ali, ?injenica je, napravila sam ih, djelovala na osnovu njih, i rezultati su bili za?udjuju?i! U?ila sam ?itati "suptilne znakove" o svijetu i interakcijama ljudi koji su "prikriveni" od nas. I ovi znakovi su daleko izvan uobi?ajenih "psihi?kih dojmova" vaših standardnih metafizi?kih stru?njaka, mogu vam re?i!

Dakle, ono što želim u?initi ovdje je predstaviti neke od materijala koji su mi pomogli da shvatim "naznake" i "znakove" koji nam daje naša okolina, "putokaze" koji pokazuju u razli?itim smjerovima i koji ?ine trenutke naših odluka; i naše odluke bazirane na temelju onoga što vjerujemo da je istinito u odre?enom trenutku; sve što mi je pomoglo "promijeniti svoju stvarnost", tako da sam zaista razumjela što su Kasiopejci htjeli re?i kad su rekli:

Zapamtite, denzitet se odnosi samo na ne?iju svjesnu prisutnost (svjesnost). Jednom kad je netko svjestan, sve se prilagodjava toj svijesti.

Jedna od prvih stvari koje se dogodila, kao mi da neki trag u nekima od tih stvari, bio je neobi?an incident koji se dogodio jednog dana dok sam ?ekala u autu na svoju k?er koja je bila u školi. Sjedila sam u u autu na parkiralištu i promatrala djecu kako izlaze iz zgrade i rade sve ono što djeca rade kad izlaze iz škole. Pratila sam ova dogadjanja ve? neko vrijeme i svaki dan sam bila svjedok tim ?udnim obredima i ritualima ameri?kih tinejdžera. Jedna stvar koje sam bila svjesna, a o kojoj je moja k?er govorila, bilo je ekstremno grupiranje ili stvaranje "grupica" u školama. To je uvijek bio slu?aj u ovoj ili onoj mjeri, ali u današnjem svijetu, ?ini se da se je to izraženo više nego ikada.

U moje vrijeme u školi, to je bila manje ili više "ekonomska" podjela koja je vodila do društvenih struktura i do socijalnog "ozna?ivanja". To je prili?no jednostavno za shvatiti i imalo je svoj temelj u stvarnom životu, do odre?ene mjere. Ali danas je sve druga?ije. Ništa nije tako jasno podijeljeno (ne možemo re?i da je "jasna podjela" prijašenjeg sustava bila poželjna!) Skupine i grupice koje se formiraju u modernim srednjim školama su nešto sasvim druga?ije. Bila sam fascinirana promjenama i pitala sam se zašto je to tako i koja je dinamika temelj toga.

Moja k?i me je informirala o bandama, "grupama sa raznim stilovima", kao što su Preps, Jocks, Loadies, Gothics, itd. Jedna stvar koja mi se ?inila jasnom je da je ekonomija imala vrlo malo veze sa tim. Dijete dobrostoje?e obitelji je moglo vrlo vjerojatno biti ?lan neke bande ili "goti?ke grupe" kao i dijete siromašnih obitelji. Droge su zajedni?ke svim skupinama. I, ako si djevica to nije neminovno utjecalo da pripadaš ovoj ili onoj grupi, kao što je to bilo kad sam ja bila u srednjoj školi. Broj djece koja su bila vrlo dobra ili odli?na u školi je takodjer opao na najniži nivo svih vremena do sada.

Dakle, tu sam bila, promatraju?i djecu koja su izlazila iz škole, formiraju?i grupe - svako je gravitirao prema sebi sli?nima, da budu zajedno i razmjenjuju se i - što?

Što su oni STVARNO radili?

U tjednima prije ovog doga?aja, imala sam s neke interakcije sa ljudima koji su se predstavili kao "radnici svjetla", ali koji su kasnije kroz interesantne slu?ajnosti bili razotkriveni kao prili?no suprotno od toga. Kroz ova iskustava sam pomislila na ideju "isklju?ivanja zvuka" i samo gledanja na dinamiku preda mnom. Radnici svjetlosti su vrlo zaposleni govore?i i tvrde?i ovo i ono, pokušavaju?i napraviti dobar dojam i uvjeriti mene i druge u njihove dobre namjere sa svojim rije?ima, ali kada pogledate koje su efekti imali na živote drugih ljudi, kao i dinamika njihovog vlastitog osobnog života, nešto je tu bilo totalno krivo! To je kao ona poslovica: "Pri?aju jedno, a rade potpuno suprotno", samo mnogo dublja i subtilnija.

Zatim, jedan dan sam ?itala neke studije o primatima - znate, Jane Goodall i sve to - i shvatila sam da metoda promatranja ?impanzi može biti vrlo korisna za promatranje ljudskih bi?a. Kada samo promatrate i gledate i niste zbunjeni rije?ima, imate mnogo bolje šanse shvatiti što se zapravo doga?a.

Dakle, tu sam bila, u autu, gledaju?i djecu i primjenila sam promatranje primata na njih. Primijetila sam neke smiješne stvari u njihovim govoru tijela, gdje se doti?u, tko i kako se oni sami stavljaju u odnosu na druge i odjednom sam shvatila da sam promatrala kako se oni HRANE jedni drugima!

To je bio jedan od zaista jedan od najbizarnijih uvida koje sam ikada imala. Mogla sam vidjeti svojevrstan raspored prenošenja energije i kako se energija prenosila od jedne osobe na drugu i na tre?u - a na kraju je uvijek bio jedan u svakoj grupi od 5 do 10 djece, koji je bio "dominator" u smislu toga da je sva energija bila na kraju dana toj osobi.

I ne samo to, nakon toliko minuta, primijetila sam da su neka od djece u skupinama, oni koji su izgledali mali i slabi, bili "gurnuti na stranu" ili odbijeni kao "izvor energije" i oni bi izgledali malaksalo, kao da je sav "sok" iscijedjen iz njih i odlutali bi dalje izgledaju?i umorno i poraženo. I primijetila sam da je "dominator" izgledao kao da se naduo, izgledao je viši, ja?i i širi nakon nekoliko minuta. Bilo je tako?er i "odabranih" ljudi koje bi "dominator" favorizirao na ovaj ili onaj na?in, dodirivao bi ih kao da dodiruje bateriju i isisava sok iz nje. Nijanse Matrixa! http://www.cassiopaea.org/cass/matrix_dna_illusions_alchemy.htm

Pa, da je bio prili?no zanimljivo otkrivenje. Tako sam po?ela raditi ovo. Gledala bih ljude u interakciji jedne s drugima, kako bi utvrdila kakva je zapravo bila temeljna dinamika. To je uvijek bilo bolje ako nisam mogla NIŠTA ?uti, samo ih promatrati iz daljine, bez da oni znaju da promatram. I, sasvim sigurno, to bila prili?no standardna stvar. U svakom tom slu?aju, dogadjalo se svojevrsno "hranjenje" energijom.

Tada sam po?ela promatrati vjen?ane ljude, nastoje?i utvrditi tko je "dominator", ne u standardnom smislu, nego u smislu tko je dobivao energiju. Interesantno, ?esto je to bio onaj za kojeg bi možda pomislili da je "slabiji" ili bespomo?niji od tih dvoje - onaj koji evocira najviše suosje?anja! Onda sam po?ela razmišljati o suosje?anju i sažaljenju na totalno druga?iji na?in. Vidjela sam da je to bila ?ista manipulacija da bi dobili više "soka".

Je li ovo bio dokaz neke OPS hijerarhije? Da li dominatori dominiraju njihove male "grupe" i apsorbiraju energiju iz ?lanova grupe, da bi zatim bili oteti od vanzemaljaca i "izmuženi" za sok koji su prikupili? To je zanimljivo naga?anje o tome kako te stvari zapravo mogu funkcionirati.

U svakom slu?aju, ova zapažanja su dovela do nekih zanimljivih misli koje ?u podijeliti, ali sjetite se da su to samo pretpostavke. Nikad nisam, u svjesnom, budnom stanju, vidjela niti Sivog (Greysa) ili "Lizzija". Vidjela sam NLO: http://www.cassiopaea.org/cass/boom.htm koji je bio 300 stopa širok crni bumerang, direktno iznad moje glave, dok sam bila u bazenu sa djecom, koji su ga tako?er vidjeli. Ja sam nakon toga patila od ?udnih fizi?kih simptoma skoro godinu dana nakon ovog vidjenja, za koje mi je kasnije predloženo da su bila trovanja zra?enjem, ali u to vrijeme sam bila tako skepti?na, da sam bila uvjerena da sam samo patila od alergija i previše rada i zamaranja.

?ini mi se da ve?ina ljudi ne zna ništa, niti sumnja o "dubljoj stvarnosti" oko njih; oni su za sve namjere i sve svrhe hipnotizirani. Oni žive svoje živote u "tihom o?ajanju", obezbjedjuju?i "gozbu" za druge osobe ili ?ak i "vanzemaljce". Oni kao da imaju "pre-programirane implantate misaonih krugova" da se, bez obzira koliko logike ili razloga koristite da ih uvjerite da otvore svoje umove, oni ?vrsto drže svog emocionalnog, subjektiviranog sustava vjerovanja. "Razotkriva?i" i "dezinformacijski OPS (operatori, agenti op-prev.)" spadaju u ovu kategoriju. Oni uop?e ne shva?aju da su oni sami "agenti" i bili bi užasnuti kad bi im netko mogao razumno objasniti, ?ak i pokazati dokaz da je tako. ?injenica je, da su "programirani" sa njihovim sustavima vjerovanja o "tre?em ?ovjeku" i vjeruju u to jer to ŽELE. A ta "želja" je, naravno, njihov izbor.

Ima drugih koji imaju potencijal i unutrašnju prirodu da postanu svjesni. Vanzemaljci otimlju vjerojatno i ove, ali zbog nekog "zakona" koji mora postojati u njihovoj oblasti, oni ih ne mogu samo ubiti da bi ih eliminirali kao prijetnju. Dakle, oni u njih ugradjuju implantate osmišljene tako da upravljaju njihove misli prema samo-uništenju, ili u beskorisne pravce i besmislene spekulacije, kao i da upravljaju njihovim emocionalnim stanjima, tako da kad se po?nu primicati istini ili dolaze do nekog znanja, oni mogu biti ometani od vlastitih emocija. Razbiti ove kontrolne programe je ogroman zadatak.

Mnogo stvari se može dogoditi u takvim situacijama. Ili se osoba nau?i kretati kroz ova stanja, ili postanu fiksirani u njima i izgubljeni. Ta emocionalna stanja mogu uklju?ivati svidjanja i nesvidjanja, pozitivne i negativne percepcije emocionalne prirode koje nemaju nikakve veze sa istinskom stvarnosti.

Ljudi mogu biti emotivno upravljani da se vjen?aju izrazito neprikladno, tako da bra?ni partner postaje kontrolor i energetski vampir; ljudi mogu biti emotivno upravljani željom da nešto toliko žele da su potpuno izgubljeni u toj želji i stvoriti ?e sve vrste mentalnih racionalizacija da uvjere sebe da je ono što oni rade prikladno i vodi ih ka znanju, mada se radi zaista samo još o jednoj iluziji. Naizgled sinkroni doga?aji mogu biti dizajnirani i prezentirani pojedincu da ga uvjere da je to što on radi ili razmišlja ispravan put, jer mu je i sam svemir to "potvrdio". Manipulacije i varijacije su beskrajne, nevjerojatno duboke i zavaravaju?e van svakog razumjevanja. I, to je bilo strašno za vidjeti!

Shvatila sam da je skoro ?itavo ?ovje?anstvo samo hrana.

Oni su kontrolirani i manipulirani od ro?enja pa do groba kao što je prikazano u filmu "Matrix", samo oni nisu "baterije" za mašine koje su preuzele svijet - oni su literarno fizi?ka i energetska hrana za bi?a na višim denzitetima. I zbog svoje ignorantnosti, ne mogu u?initi ništa. Zato jer nisu budni, oni nemaju slobodnu volju. I više od toga, shvatila sam da je naša kultura, naše religije, naše filozofije, naše znanosti, sve to doprinose toj kontroli, i sve su one pod kontrolom tog ogromnog kompleksnog "mehanizma hranjenja" - te OPS hijerarhije služenja sebi. ?ak i ve?ina od "novih" New Age tuma?enja su samo još jedan sloj na crvenom luku prevara za nas, da nas se dalje osiromašuje za našu slobodnu volju.

Što se dogodilo sa "ljubavlju?" Što se dogodilo sa "jedinstvom", dobrotom, zajedništvom, Bogom na nebesima i sve je u redu sa svijetom? Što se dogodilo sa podizanjima svijesti koja se navodno dešava svuda po planeti? Što se dogodilo sa tim da ste "sigurni" ako ste okruženi sa "ljubavi i svjetlosti" i ako pozitivno razmišljate? Neprestano iznova i iznova mi je bilo pokazivano, da su to samo maske "mašine za hranjenje". Slojevi, nakon slojeva iluzija.

Naravno, pitanja su se pojavila: da li sam prou?avala tamu toliko dugo da sam pala u nju? Da li je moj napor da se iskorijene laži i konfuzije zapravo priznanje njihovog postojanja, koje je onda uzrokovalo da se oni manifestiraju u mom životu? Da li sam samo vidjela svoje ogledalo?

U tom trenutku sam pro?itala u knjizi Williama Jamesa "Raznolikost religioznih iskustava":

Na našem zadnjem sastanku, razmatrali smo da je zdrav temperament, temperament koji nema sposobnosti za dugotrajnu patnju i koji ima tendenciju ka optimizmu, da je takav temperament poput vode za kristalizaciju u kojoj je postavljen karakter pojedinca. Vidjeli smo kako taj temperament može postati baza za vrlo osebujan tip religije, religije u kojoj se dobro, ?ak i dobro ovoga svijeta i života, smatra kao bitna stvari ?emu netko treba težiti. Ova vjera ga usmjerava da rješava svoje probleme sa zlim aspektima svemira tako da ih sustavno odbija bliže razmotriti, ignoriraju?i ih ili ih totalno negiraju?i. Zlo je bolest i brinuti se o zlu je bolest sama po sebi. ?ak i pokajanje i žaljenje mogu biti bolesni impulsi.

Okrenimo se prema onim osobama koje ne mogu tako brzo zbaciti teret svjesnosti zla, ali su osu?eni da pate od njegove prisutnosti. Postoje razli?ite razine u bolesnom umu, postoje ljudi za koje zlo zna?i samo nepristajanje uz stvari, pogrešan stav prema okolini. Takvo zlo jer izlje?ivo, bilo mjenjanjem sebe ili mijenjanjam stvari u okolini ili oboje odjednom. Postoje drugi, za koje je zlo iskrivljenost u ne?ijoj esencijalnoj strukturi, koju ne može izlje?iti niti promjena u okolišu ili bilo kakvo površinske preure?ivanje unutrašnjeg sebstva, a koje zahtijeva neku vrstu nadnaravnog lijeka. Latinske rase više na taj problem gledaju sa prvog gledišta, a Germanske su vrlo sklone misliti o Grijehu u jednini, a sa G velikim po?etnim slovom, kao nešto što je neizbrisivo ukorijenjeno u našu prirodnu subjektivnost i nikad se ne može ukloniti bilo kojom površnom operacijom.

Mi govorimo o pragu ?ovjekove svjesnosti op?enito, da pokažemo koliku koli?inu buke, pritiska ili nekog drugog vanjskog poticaja netko treba dobiti da to probudi njegovu pažnju. Jedan sa visokim pragom ?e drijemati uz koli?inu buke sa kojom ?e se netko sa niskim pragom odmah probuditi. Sli?no tome, kada je netko osjetljiv na male razlike u bilo kojem redoslijedu osjeta, kažemo da ima nisku "razinu praga". Njegov um lako prelazi u svjesnost te razine u pitanju. I tako možemo govoriti o "pragu boli", "pragu straha", "pragu bijede" kojeg neki brzo prijedju, ali koji je previsok za druge da ga dosegnu svojom svijesti.

Goethe je rekao: "Ja ne?u re?i ništa protiv prokletvstva mog postojanja. Ali na koncu, moj život je bio samo bol i teret i to mogu potvrditi nakon ?itavih mojih 75 godina. U mom životu nisam imao ?etiri tjedna originalanog dobrog stanja.

A Martin Luther je rekao: "Ja sam totalno umoran od života. Molim Gospodina da dodje odmah i izvedi me odavde, ako budem živio još ?etrdeset godina, izgubit ?u moje šanse za raj. Jedina utjeha koju ti "zdravoumni" mogu dati je: "Besmislice! Izadji van! Oraspoloži se, sve ?e biti u redu ako se samo ostaviš te tvoje morbidnosti!" Ali pripisati duhovne vrijednosti pukom bezbrižnom zadovoljstvu je posve?ivanje zaboravnosti i površnosti. Naše nevolje su da možemo umrijeti, da možemo biti bolesni, ali mi trebamo život koji nije povezan sa smr?u, mi trebamo zdravlje koje nije povezano sa bolesti, mi trebamo dobro koje ne?e nestati. Problem sa mnom je da ja previše vjerujem u sre?u i dobrotu i ništa me ne može uvjeriti u njihovu prolaznost".

I tako oni koji iskuse malo hla?enja životinjskog uzbudjenja i instinkata, malo gubitka životinjske snage, malo spuštanja praga boli, dobiju crva u jezgri svih naših uobi?ajenih izvora naslada u punom prikazu, koji nas pretvara u melanholi?ne metafizi?are.

Pogledajte sebe, ako je mogu?e, slobodno od svih emocija sa kojima vas vaš svijet sada inspirira i pokušati zamisliti kako postojite bez njih. Biti ?e gotovo nemogu?e shvatiti takvo stanje negativnosti i mrtvila. Koje god vrijednosti, interes ili smisao vaš svijet imao, taj leži samo u vašim (posmatra?evim) mislima. Ljubav preobražava ljubljeno stvorenje, kao što izlazak sunca preobražava Mont Blanc iz sivila do ruži?aste ?arolije. Tako i sa našim emocijama, ako su tu, život se mijenja. Ovo bi nam trebalo re?i kako lako naše emocije mogu biti korištene za kontrolu nas samih ili hipnotiziranje nas!

U Tolstojevom slu?aju, osje?aj da je život imao neki smisao je jedno vrijeme bio u potpunosti nestao. Rezultat je bio transformacija cijelog izraza stvarnosti. Kada prou?avamo fenomen regeneracije, mi ?emo vidjeti da nije rijetka posljedica te promjene - preobraženje lica prirode u njegovim o?ima. Postavljaju se pitanja i po?inju se aktivnosti u o?ajnom nastojanju da se udje u pravi odnos sa tim stanjem i onaj koji pati je ?esto doveden do rješenja.

Tolstoj piše: "nisam bio ni lud ni bolestan. Naprotiv, imao sam fizi?ku i psihi?ku snagu koje sam rijetko susreo u osobama moje dobi. Mogao sam kositi travu kao seljaci i raditi sa mozgom osam sati neprestano i ne osje?ati loše efekte. Pa ipak, nisam mogao dati razumno zna?enje bilo kojoj akciji mom životu. A bio sam iznena?en da to nisam razumio od samog po?etka. Moje stanje uma je bilo kao da se neko opako i glupo šalio sa mnom. Netko može živjeti tako dugo dok je opijen sa životom, ali jednom kada se otrijezni, ne može a da ne vidi da je sve ovo samo glupa prevara. U tome nema ništa smiješno ili budalasto; okrutno je, glupo, prosto i jednostavno. Ali možda, rekoh sebi, postoji nešto nisam uspio primijetiti ili shvatiti. Nije mogu?e da je ovo stanje o?ajavanja prirodno ?ovje?anstvu. I tako sam tražio objašnjenje u svim granama znanja skupljnih od ljudi. Ja sam ispitivao bolno, dugo i radoznalo. Tražio sam, mukotrpno i uporno dane i no?i, kao ?ovjek koji je izgubljen i traži da spasi sam sebe - i nisam pronašao ništa. Postao sam uvjeren, da svi oni, koji su prije mene tražili odgovor u znanosti, tako?er nisu našli ništa. I ne samo to, nego da su oni prepoznali da je stvar koja me je vidila o?aju - ta besmislena apsurdnost života - bila jedino neosporno znanje dostupno ?ovjeku.

Jedina stvar koja nas sada treba interesirati je taj fenomen apsolutnog razo?aranja sa svakodnevnim životom. Kada je razo?aranje došlo do ovog stupnja, kada je netko okusio plodove ovog stabla, a zadovoljstvo Edena (raja op. prev.) nikada više ne dolazi... jedina sre?a koja je tada može do?i je nešto znatno složenije, uklju?uju?i prirodno zlo kao jedan od svojih elemenata. Patnik je ponovno ro?en kao svjesnije bi?e nego što je mogao biti ikad prije.

Nakon što smo stigli do ove to?ke, možemo vidjeti antagonizam koji mora izrasti izme?u "zdravoumlja" jednog optimiste i onoga sa morbidnim mislima, koji prolazi kroz iskustvo vidjenja i sagledavanja zla kao esencijalnog dijela stvarnosti. Za ovog drugog, optimisti?ni "zdravoumaš" izgleda neizrecivo slijepo i plitko. Za prvog, drugi izgleda izgleda ne?ovje?no i bolesno. Oni vjeruju da postoji nešto gotovo sramotno o ovoj djeci gnjeva koja ?eznu za drugim ro?enjem. A ako bi religiozna netolerancija, vješanje i spaljivanje na kolcu bili još uvijek u obi?ajima, vjerovatno je da bi "zdravumaši" bili zastupnici uništenja onih morbidnih, a ne obrnuto.

Metoda odvra?anja ne?ije pažnje od zla i življenje samo u svjetlu dobrote je divno, dok funkcionira. Ali nema sumnje da je "zdravoumlje" neadekvatno kao filozofska doktrina, jer je zlo, koje oni odbijaju prihvatiti kao ?injenicu, - dio naše stvarnosti i to zlo može biti najbolji klju? za zna?enje života, a možda i jedini otvara? naših o?iju do najdubljih razina istine.

Horor vizije ludjaka se sve izvedene iz dnevnih ?injenica. Naša civilizacija je utemeljena na pokolju i svako pojedina?no postojanje je usamljeni gr? bespomo?ne agonije. Vjerovanje u reptile mesoždere je teško za našu maštu - oni izgledaju previše poput muzejskih primjeraka. Ali nema zuba u bilo kojem od onih muzejskih lubanja koji nije dnevno držao tijelo živu?e žrtve. Oblici užasa, tako strašni žrtvama, pune naš današnji svijet oko nas. Ovdje, u našim srcima i u našim vrtovima ?avolja ma?ka se igra sa zadihanim mišem ili drži trepere?u pticu u ?eljusti. Krokodili, pitoni i zve?arke su posuda dio stvarnog života kao što smo i mi, i kad god oni ili druge divlje zvijeri gutaju njihov živi plijen, smrtni horor kojega osje?a onaj sa morbidnim umom - je ispravna reakcija na ovakvu situaciju.

Budu?i da je zlo dio prirode kao i što je to dobro, a naša filozofska pretpostavka treba biti da oboje imaju neki racionalni zna?aj, onda je sustavna greška ne posve?ivanje tim stvarima dovoljno aktivne pažnje. "Zdravoumni" optimist treba biti ro?en samo jednom, ali "bolesna duša" mora biti ro?ena dva puta kako bi bila sretna.

[Laura o napomena: Ovo je rezultat dvije razli?ite koncepcije svemira: subjektivne i objektivne.]

Onom koji se jednom rodio, svijet je gotov posao ?iji dijelovi imaju samo površinske vrijednosti, onom dva puta ro?enom, svijet je dvostruka tajna. Prirodna dobrota, ne samo da je insuficijentna u koli?ini i prolaznosti, tu vreba jedna suštinska zamka. Ona nas drži podalje od naše stvarne dobrote, a odricanje i o?aj su naši prvi koraci u pravcu istine. Postoje dva života, prirodan i duhovni i mi moramo izgubiti prvi, prije nego što možemo sudjelovati u drugom.

Pitanje je sada bilo: da li sam ja sada vidjela svijet 3. denziteta KAKAV JE ON ZAISTA?

Da li je ono što sam ja vidjela bila OBJEKTIVNA stvarnost?

Pitala sam Kasiopejce o tome i možete primjetiti da je ovo bilo upravo prije sesije o "gravitacijskim valovima":

09.06.1996

P: Ovaj nedavni period "bu?enja" da se stvari vide jasnije, kao što i jesu, i vidi se cijela slika inetrakcija izme?u ljudi i kako to zbilja ružno može biti. Zapala sam u groznu depresiju. Trebala sam uspostaviti balans radi toga što sam sve to vidjela odjednom. Možete li mi objasniti što se dešava?
O: Rast.
P: Pokušala sam podijeliti tu percepciju sa drugim ljudima i skoro bez izuzetka, i kad sam rekla ljudima da napokon vidim stvari u njihovim izvornim stanjima i da to NIJE bila lijepa slika, oni su rekli: "pa, ti to o?ito vidiš kroz o?i nekog duha koje te je opsjednuo!"
Zašto oni to kažu?
O: Prvo i prvo, nije korektno sve "vidjeti u tolikoj tami i potištenosti", itd. To je samo rezultat micanja ?ahure laži. Slavite balans. Ne oplakujte smrt iluzije i debalansa.
P: Kamo da sad idem? Gdje mi svi idemo?
O: Svuda.

U prethodnom poglavlju, spomenula sam da sam prolazila kroz neke ?udne efekte za koje su Kasiopejci rekli da se odnose na moje DNA promjene godinu prije ovog "vidjenja" o kojem govorim sada. U tom prethodnom slu?aju, efekti su bili uglavnom psihi?ki i emocionalni u smislu "obrada" i asimiliranja osobnih stvari. To je bilo traumati?no, u najmanju ruku, i imalo je fizi?ke nuspojave tipa vru?ine, groznice, boli i sli?no. Taj "pritisak" je bio pravi izazov, ali sa naporom, bila sam u mogu?nosti da zadržim ravnotežu. Mislim da sam se pripremala za ono što je usljedilo gotovo to?no godinu dana kasnije.

Kada sam po?ela nazirati pravu razliku izme?u slobodne volje i nedostatka slobodne volje, OPSa i OPDa, subjektivnosti i objektivnosti, "hranidbenog lanca" koji postoji na ovoj planeti i ?iji sam bila dio u gotovo svim mojim odnosima (obi?no kao "hrana"), ova percepcija prouzro?ila mi je da poduzmem neke vrlo jasne akcije u mom životu, koji su bili npr: rastava od mog muža i eliminiranje mnogo ljudi iz mog bliskog kruga, jer sam mogla jasno vidjeti da oni uop?e nisu bili zainteresirani za znanje, nego samo za ideju da ?u ih možda mo?i nau?iti kako da manifestiraju materijalno ili "stvaraju" iz sebi?nih razloga. Oni su se "hranili" na meni. Kad sam uvidjela taj mehanizam "hranjenja", u?inila sam izbore bazirane na tome da ne budem hrana i da se ne hranim nad bilo kim drugim. A nije postojao na?in na koji sam to mogla objasniti bilo kome.

Na materijalnom nivou, ovo je imalo potencijal za stvaranje masivne patnje, fizi?ke i emotivne. Bila sam uglavnom zabrinuta o patnji drugih ljudi koji su uklju?eni, ali ispostavilo se da su zapravo pretrpjeli vrlo malo! Ja sam bila ta koja je prošla kroz vatru pakla. Kada odbijate biti "nesvjesna" hrana za BILO KOGA, ?ak i sa najmanjim kompromisom, a to zasnivate na vidjenju ne?eg nevidljivog, to proturje?i vašem ?itavom programiranju, vi vidite nešto što je razli?ito, plašljivo i grozno i definitivno nije ono što bi vam župnik ili psiholog preporu?ili kao "realisiti?an" ili "pozitivan" pogled na stvarnost. Vi doslovno djelujete protiv svega ?emu ste bili u?eni i u što ste prije vjerovali, i što vam se doga?a ako tako djelujete?

U mom slu?aju, razboljela sam se. I drugi slu?ajevi za koje znam su imali isti rezultat, tako da znam to nije neuobi?ajeno. Nisam mogla govoriti nekoliko tjedana zbog velike upale grla, moje o?i su bile zatvorene i nadute i odbile su reagirati na antibiotike ili bilo koji drugi oblik lije?enja; moje uši su stalno zvonile i iz njih je curila nekakva ružna teku?ina, a ja sam imala i poteško?e pri disanju i kretanju. Svaki miši? u mom tijelu je bolio kao da je rastrgan. Ja sam se osje?ala kao da sam bila doslovno slomljena. Mislila sam da ?u poludjeti od boli tuge i od toga što sam vidjela što je moj život postao i bila sam prisiljena, zbog moje potrage, promijeniti sve. To je doista poput umiranja. Ti programi su prili?no snažni, sasvim sigurno!

U tom trenutku sam se mogla vratiti natrag u poricanje, u stari sustav vjerovanja, zbog mira i držanja svega stabilnim, ali imala sam san u kojem mi je bilo jasno re?eno da sam u smrtnoj opasnosti, ako ne poduzmem hitnu akciju. To je bio standardni "san o crnom ?ovjeku", kao što je opisala Clarissa Pinkola Estes, psihologinja po Jungu, koji je koristila drevne pri?e kao karte za grafikon našeg nesvjesnog znanja u svojoj knjizi "Žene koje tr?e sa vukovima":

Prirodni grabežljivac psihe se ne nalazi samo u bajkama ve? i u snovima. Postoji jedan univerzalni uvodni san, koji je toliko zajedni?ki da je prosto neobi?no ako je neka osoba dosegla 25 god. starosti a da još nije iskusila jedan takav san. Taj san obi?no uzrokuje da se osoba budi uz trzaj, bori se (upinje) i biva uznemirena. San naj?eš?e uklju?uje i bi?a koja se nalaze u ku?i a sa opasnom ili mra?nom spoljašnosti. Sanjar je preplašen i pomamno nastoji da pribavi neku pomo?.

Odjednom, shvataju da je opasnost zapravo odmah iznad njih, ili ta?no s njima, ili da ne može biti prevazi?ena ili izbjegnuta, ili da su potpuno izgubljeni. Sanjar se istog trena budi, dišu?i jako i sa snažnim lupanjem srca.

Postoji jedan snažan fizi?ki aspekt kod prisutnosti predatorskog sna. Taj san je ?esto propra?en preznojavanjem, borbom, krupnim disanjem, lupanjem srca, i ponekad plakanjem i zapomaganjem od straha. Mogli bismo re?i da je tvorac sna dao nekakve suptilne poruke sanjaru i sada šalje odre?ene slike koje protresaju neurološki i autonomni nervni sistem sanjara, tako mu odašilju?i hitnost te stvari.

Protivnici (suprotstavljene strane) u ovom „mra?nom snu“ su, prostim rije?ima re?eno, „teroristi, silovatelji, razbojnici, nacisti?ki koncentracioni kampovi, plja?kaši, ubice, kriminalci, jeza, losi ljudi, kradljivci“.

Postoji nekoliko razina kod tuma?enja ovog sna... Vrlo ?esto je takav san pouzdan pokazatelj da je svijest neke osobe upravo na po?etku sticanja uvida (svijesti) o postojanju prirodnog psihi?kog predatora...

Taj san je jedna prete?a; sanjar tek što je otkrio ili je na tragu da otkrije i da po?ne da osloba?a svoje zaboravljene i zarobljene psihi?ke funkcije.

Crni ?ovjek u snu govori osobi sa kojim teško?ama se ona suo?ava. San govori o okrutnom odnosu prema sanjaru. Poput Blubirdove žene, sanjar može svjesno dobiti pristup klju?nim pitanjima u vezi ove stvari i odgovoriti na to iskreno, i tad može biti oslobo?en...

Crni ?ovjek se pojavljuje u snovima kada je inicijacija – psihi?ka promjena sa jednog nivoa znanja i ponašanja na drugi viši energetski nivo znanja i akcija - izvjesna. Inicijacija stvara jedan zasvo?en prolaz kroz koji se jedan priprema da pro?e i stigne do jednog novog na?ina znanja i postojanja...

Snovi su „portali“, ulazi, pripreme i praksa za slede?i korak u svijesti.

Snovi sa Crnim ?ovjekovom se pozivi za budjenje. Oni kažu: Obratite pažnju! Nešto je radikalno krenulo u pogrešnom smjeru u spoljnom svijetu... Opasnost od "snova sa Crnim ?ovjekom“ služi kao upozorenje svima nama – ako ne obratite pažnju, nešto ?e biti ukradeno od vas!

Sanjar mora biti iniciran tako da šta god ga je plja?kalo može biti prepoznato, shva?eno i obradjeno na adekvatan na?in.

U Blubirdovoj pri?i vidimo kako jedna žena koja pada pod ?ini predatora se trga i bježi od njega, pri tom postaje mudrija zbog tog iskustva. To je pri?a o transformaciji, kroz znanje, pronicljivost, glas, i odlu?nu akciju. Mi moramo otklju?ati odre?ene tajne i iskoristiti naše sposobnosti da da bi bili u stanju stajati naspram onog što vidimo. I onda, moramo iskoristiti naš glas i dovitljivost da bi u?inili ono što trebamo u?initi u vezi onog što vidimo. Kad su instikti snažni, mi instiktivno prepoznajemo prirodnog predatora po mirisu, izgledu i zvuku... mi predosje?amo njegovu prisutnost, ?ujemo ga kako prilazi, i okre?e se u bijegu. Kod instiktivno-ošte?enih (i.e. lude i ograni?ene osobe) predator je iznad njih prije nego što uopšte registruju njegovo prisustvo. U?ili su nas da budemo fini, da se fino ponašamo i tako nas zloupotrebljavali. (Bili smo hipnotizirani da slobodno dajemo naše meso i kožu.)

Mladi i ošte?eni su neinicirani. Tako?e ne znaju mnogo o mra?nom predatoru i zbog toga su lakovjerni. Ali, sre?om, kad je predator u pokretu, ostavlja iza sebe nepogrešive (jasne) pruge u snovima. Ove pruge eventualno mogu voditi ka njegovom razotkrivanju, zarobljavanju i suzbijanju.

Divlji putevi u?e ljude kad da ne postupaju „fino“ kad je u pitanju zaštita njihove duše. Instiktivna priroda zna da kad je neko „sladak“ u takvim situacijama da to samo ostavlja osmjeh na predatorovom licu. Kad je neka duša pod prijetnjom, nije samo prihvatljivo podvu?i crtu i tako misliti, to je jednostavno neophodno.

Veliki Sufi Shaykh, Ibn al-'Arabi je pisao o ovim stvarima, a William Chittick je preveo i komentirao Sufi u?enja u knjizi "Put znanja Sufija" (The Sufi Path of Knowledge op.prev. ) Sljede?e su ekstrakti Al-'Arabija i Chitticks-ove napomene. (Pro?itajte knjigu!):

"Jesu li oni jednaki", pita se Kuran, "oni koji znaju i onih koji ne znaju"? (39:9)

Znanje je božanski atribut sve-ukupnosti, to je najve?a nagrada od Boga. Jer za ?ovjeka, tražitelja znanja, stjecanje znanja je beskrajno, jer objekti spoznaje su beskrajni. To je tajna ?ovjekove sre?e. Znanje, najve?e dobro, je ujedno i najve?a radost i najve?e zadovoljstvo. Neprestana putanja ?ovjekova života u sljede?em svijetu mora biti objašnjena u smislu konstantnog rasta njegovog znanja.

Jer za sretnike, znanje je potpuno podudarno i sukladno njihovim dušama, koje su oblikovane u ovom svijetu kroz vjeru i praksu, te stoga svako pove?anje znanja je pove?anje sre?e. Za jadnike, poznavanje stvari kakve zapravo je, je mu?enje, jer proturje?i njihovim uvjerenjima i stvarnoj praksi ovog svijeta. Svako novo znanje - svaka nova samo-spoznaja, spoznata stvari onakve kakve stvarno jesu - je nova patnja.

Razotkrivanje daje znanje o stvarnoj situaciji.

A što mi vidimo?

Vidimo da se Bog zapravo manifestira u formama koje ?ine sadržaj svemira i naših misli. Bog "preslikava" sebe posvuda; gdje god da gledamo, mi opažamo njegov "san". Dakle, mi volimo Boga u svemu što mi volimo. Bog se objavljuje u svakom obliku, pri ?emu je potrebno da ga volimo u bilo kojem obliku, kojeg mi volimo. Dakle, sav svemir je plemenit u svojoj suštini. Nema poretka u svemiru. Crv i Prvi Intelekt su isti u svojoj suštini. Poredak u suštini postaje manifestiran samo u formi, koje su osobine nivoa. Barzakh ili Dah Svega je entitet koji nije ni Bi?e, niti ništavilo, to je mašta, koja je on/ ne On. U ovoj posredni?koj oblasti, svaka osobina nužno seže natrag do Boga, koji je izvor svake stvarnosti, ?ak i stvarnosti "ne-egzistencije." Sveukupnost prolazi kroz fluktuacije svog stanja kako bi manifestiralo naše entitete, kao što broj "jedan" prolazi fluktuacije na nivoima brojeva, kako bi se manifestirali njihovi entiteti.

I koji bi trebao biti naš odgovor na ovo VIDJENJE?

Pravednost je stavljanje svega na svoje mjesto, a mudrost je pravilno postupanje u svakoj situaciji. Pravilno postupanje je nemogu?e bez razlikovanja ispravnih odnosa. "Mudrac" je onaj koji postupa na odgovaraju?i na?in, koji ?ini ono što je ispravno, onako kako je ispravno.

Prorok je rekao: "Daj svakome tko ima pravo - njegovo pravo."

Ovdje postoji pojam koji tako?er može biti preveden kao "pravedna obaveza". Pravo osobe ili stvari je ono što on zaslužuje da dobije na osnovu njegove naravi i u skladu sa zakonom. Osoba koja na osnovu te obaveze daje svakome ono što svatko zaslužuje i daje svakome ono što svakoga spada, nije samo mudar, nego i uslužan. Božanstveni korijen uslužnosti je da Bog stvara svijet, kako bi manifestirao svojstva Svojih imena, svako njegovo ime zahtijeva odre?ene situacije. Me?u tim imenima su i "sekundarni uzroci" ili "stvorene stvari" svemira. Bog je napravio sekundarne uzroke sa izvjesnom svrhom, a uslužan ?ovjek daje svakome od tih uzoraka ono što ga spada. To zna?i da svaki realitet igra svoju ulogu. Osoba koja želi "ukinuti" sekundarne uzroke pokazuje neu?tivost prema Bogu.

Božanski uslužan ?ovjek je onaj koji afirmira ono što je Bog afirmirao na onom mjestu gdje je to Bog afirmirao i na na?in na koji je Bog to afirmirao. Bog nije uspostavio sekundarne uzroke bez svrhe. On je htio da se oslonimo se na njih sa božanskim povjerenjem. Uljudan i božanski mudrac je onaj tko stavlja sekundarne uzroke tamo gdje ih je Bog postavio. Nitko ne uništava sekundarne uzroke osim onoga koji je ignorantan i ne zna da ih je Bog tamo postavio. Nitko ne afirmira sekundarne uzroke osim velikih u?enih majstora, ljudi uslužnosti u poznavanju Boga. Mudrac izme?u sluga Božjih je onaj koji stavlja svaku stvar na svoje mjesto i ne vodi je izvan njegove razine. On daje svakoj stvari ono što ju spada, ono što ona potražuje i ne prosudjuje ništa prema svojoj vlastitoj želji ili hiru. Mudrac smatra nebesa u kojima ga je Bog nastanio ?vrsto odredjenim i on uzima u obzir, bez pove?anja ili smanjenja, svoj okvir aktivnosti unutar ovih nebesa koje je Bog za njega propisao u Zakonu. Tada živi na na?in na koji mu je objašnjen i nikada ne ispušta mjerilo iz ruku, koje je postavljeno za njega u ovim nebesima.

Kako da netko stvarno spozna što je suština ne?ega i što je to, što ga spada?

On spoznaje situacije kroz promatranje svog postojanja.

Drugim rije?ima, u?imo "voziti bicikl" tako da ga vozimo. Kad iskreno postavimo pitanja svemiru, bez pre-koncepcije, pretpostavki ili o?ekivanja, naš život ?e po?eti "formirati" odgovor.

To jest: doga?aji, okolnosti, odnosi u našim životima su Odraz Prisutnosti Stvarnog. U?enjem ?itanja znakova, simbola naše stvarnosti - dolazimo do sposobnosti "davanja svakoj stvari onoga što je spada". ?ovjek ?ija duša je neiskrivljeno ogledalo je istinski sretan ?ovjek. Abu Bakr je napisao "Nikad nisam vidio ništa bez da sam prije toga vidio Boga."

Onaj koji razotkriva, dolazi do znanja da je on oduvijek bio stvaratelj, iako toga nije bio svjestan. Ali nije on "stvaratelj" iz svoje ograni?ene volje i želje, nego spoznaje da je Sve stvaratelj KROZ njega, iako to možda prije nije znao.

U ovom smislu je ideja "vi stvarate svoju vlastitu realnost" iskrivljena da zna?i "ako mislite samo lijepe misli, pjevate mantre ili izgovarate afirmacije ili ne vidite ništa osim onoga što vi želite u životu, to ?e se i dogoditi!" Ništa nije dalje od istine!

Ovo korumpirano u?enje vodi do najteže pogreške neu?tivosti prema Bogu i zapravo je izbjegavanje davanja svakoj stvari onoga što ju spada, što generalno dovodi do vrlo neugodnih posljedica kao što možete vidjeti iz mog vlastitog iskustva. Bila sam toliko ?vrst vjernik u ideje "dajte dok ne zaboli", "okre?ite i drugi obraz" i "slanja ljubavi i svjetlosti" da, kad sam kona?no VIDJELA, to me je skoro ubilo!

Bog zapovijeda osobom koja razotkriva ovo "davanje svakoj stvari onoga što ju spada" u svom obliku, kao što je Bog "dao svakoj stvari njen oblik". Ne potvrdjivati ovo, biti ?e usmjereno protiv njega, kao što je usmjereno protiv Svega. Ovo je korisna spoznaja koja dolazi iz razotkrivanja.

Što to zna?i u prakti?nim uvjetima? To zna?i da u svakom slu?aju i svakom odnosu naših života, bez obzira na naše subjektivne simpatije ili nesimpatije, moramo nau?iti da radimo ono što je objektivno i izbjegavati ono što je subjektivno.

Naše misli, zamotane u "velove sekundarnih uzroka" ili "materijalne stvarnost", ?esto ne znaju koji je pravi korijen stvari. Naprotiv, naš razum ?esto kaže da je površina i suština jedno te isto. Ako nai?ete na nešto lijepo i ugodno osjetilima, možete pogrešno pomisliti da je to lijepo i ugodno u svom korijenu. Jedan primjer je kontrast izme?u bogatih, masnih slatkiša za razliku zdravog, hranjivog povr?a.
Ista pravila se primjenjuju na odnose i doga?aje u našim životima. Poslovi i osobe se interpretiraju i miješaju, tako da ih je teško razdvojiti u smislu naše percepcije i korijena stvari. Ali, to je naš zadatak.

Naš zadatak je da odredimo svojstva svakog i svega iz naših iskustava, da vidimo "svjetlo u nevi?enim stvarima", "svjetlo znanja koje osvjetljuje tamu neznanja i ignorancije u duši."

Opet, trebamo se pitati: što su to "jednostavna karmi?ka razumjevanja?" Što zna?i "dati svakoj stvari ono što ju spada?"

Kamo god da gledaš, svugdje je lice Boga.

Kad sam vidjela mrak, stravu stvarnosti u kojoj živimo, gledala sam lice Božje.

U arapskom, "lice" ne?ega ozna?ava njegovu esenciju ili stvarnost. Kad kažete da Bog okre?e svoje lice prema nekome zna?i da On manifestira Svoju realnost toj osobi kroz njeno samo-otkrivanje. Ako je jedino lice Božje koje ste vi IZABRALI da vidite, "dobro i milo" lice - onda ?e se drugo o?itovati u vašem životu na razne druge na?ine. To je kao da ste "zaljubljeni" u nekog tko ima odre?ene karakteristike koje vi pokušavate promijeniti ili "izdržati s njima" (?esto mijenjaju?i neke bitne stvari u sebi). VI zapravo NE VOLITE TU OSOBU kakva ona stvarno JEST. A isto je sa našom "Ljubavi prema Bogu." Kako ga možemo voljeti, ako potpuno negiramo pola njegovog lica? Ako se postavimo kao sudac i porota prema tome koji dio svemira i postojanja je prihvatljiv i "ok"?

Ljubav ne može apsorbirati cijelinu ljubavnika, osim ako je njihov dragi Bog ili netko njima sli?an. Nijedna druga ljubav ne može apsorbirati ljudsko bi?e u cijelosti.

Kada netko voli neku drugu osobu, on nema nista u sebi što ne pronalazi odgovaraju?i dio u njegovoj ljubavi. Ništa ne preostaje. Zar ne vidite da je Bog sve: Manifestirano i Nemanifestirano? Stoga ljubav Boga i ljubav onih koji su mu sli?ni ?ovjek apsorbira potpuno.

Bog je korijen svih "plemenitih osobina." On je korijen i svih "osnovnih karakternih osobina."

Nakon što je kreiran u božanskoj formi, ?ovjek obuhva?a sva božanska imena i sadrži u sebi sve Božje osobine. Zada?a duhovnog putnika je donijeti ta imena i osobine iz ?ekanja u stvarnost, u savršenoj ravnoteži i skladu. Sve osobine karaktera, plemenite i bazne, stoje ?ovjeku na raspolaganju. Pripadaju mu, ne metafori?ki ili kao pozajmica. Na isti na?in, Bog posjeduje svako ime po kojem je nazvao Sebe - uklju?uju?i stvaranje, davanje života, ubijanje, uskra?ivanje, izradu, obmanu, prevaru, ismijavanje, odluku, uredbu, smijeh, radost, ?udo, radosno primanje, praštanje, milosrdnost, srditost, itd.

Živjeti u stanju gdje se negira pravo da tzv. "osnovne karakterne osobine" postoje, razmišljati o njima kao o "grešci", "pobuni", "satanskoj iluziji", je poricanje polovine postojanja, potpune polovice Boga, odbijanje Boga, nevoljenje Boga, voljenje samo onih dijelova koje ograni?eni ljudski um smatra "prihvatljivim" i "mržnja" dijelova koji nisu "ugodni" i poželjni - i subjektivna ljubav samo prema onim djelovima sebe koji su "prihvatljivi".

I ovo je presudna stvar. Prihvatit sebe u svim svojim dijelovima. To ne zna?i da netko treba "pokazivati" svoje negativne osobine, to zna?i da svatko prihva?a i uvijek nastoji manifestirati plemenita svojstva i osnovna svojstva produktivno. Voljeti objektivno sve što JE, bezuvjetno, i svjetlo i tamu, nikad ne ometati slobodnu volju drugih u njihovim odlukama ili da budu ono što jesu, je jedan od klju?eva, jedan od "jednostavnih razumjevanja."

Naravno, u isto vrijeme, trebate odbijati da bilo tko krši vašu slobodnu volju. Vi ne morate djelovati "protiv" drugih, vi samo morate djelovati "za svoju vlastitu sudbinu" u takvim slu?ajevima. A ovdje imamo još jednu ilustraciju iz Evan?elja Sri Ramakrishne:

U?itelj je govorio svojim u?enicima: Ispri?at ?u vam pri?u. U šumi je živio u?itelj koji je imao mnogo u?enika. Jedan dan u?io ih da vide Boga u svim bi?ima i da se zato naklone pred svima njima. Jedan u?enik je otišao u šumu skupljati drva. Odjednom je ?uo viku: "Sklonite se! Ludi slon dolazi!" Svi osim u?enika su pobjegli. On je smatrao da je slon Bog u jednom svom obliku. A zašto bi on bježao od Boga? On se naklonio pred životinjom i po?eo pjevati svoje molitve. Vlasnik slona je vikao: "Bježi, bježi!", ali u?enik se nije micao. Životinja ga je uhvatila sa svojom surlom, bacila na stranu i krenula svojim putem. Ozlije?en i sa modricama, u?enik je bez svijesti ležao na tlu. Kad je ?uo što se dogodilo, u?itelj i kolege u?enici su došli k njemu i odnjeli ga u samostan. Uz pomo? medicine on je došao k svijesti. Netko ga upita: "Znao si da slon dolazi, zašto si ostao na mjestu?" "Ali", rekao je on, "naš u?itelj je rekao da je Bog uzeo sve oblike, životinje i ljude. Stoga, misle?i da je to samo Bog u liku slona koji je dolazio, nisam pobjegao. Na to je u?itelj rekao: "Da, to je istina da je Bog u liku slona dolazio, ali ti je Bog u liku njegovog vlasnika zabranio da budeš tamo. Budu?i da su sve manifestacije Boga, zašto nisi slušao Boga u liku vlasnika? "

Na isti na?in je re?eno u skriptama da je voda oblik Boga. Ali neka voda se koristi za molitve, neka za pranje lica, a neka za pranje tanjira ili prljavog veša. Ova zadnja se ne može koristiti za pranje lica ili za molitve. Na isti na?in Bog stanuje u srcu svega: svetog i nesvetog, dobrog i zlog, pravog i krivog; ali ?ovjek ne mora interagirati sa zlim, ludim, ne?istom. On ne mora biti intiman s njima. Sa nekima od njih on može razmjeniti par rije?i, ali sa nekima ne mora ni toliko. Trebao bi se držati podalje od takvih ljudi.

U?enik je pitao: "Gospodine, ako jedna zla osoba ?ini zlo, da li bi onda trebali šutjeti?

U?itelj: ?ovjek koji živi u društvu bi trebao napraviti show od gnjeva kako bi zaštitio sebe od zlonamjernih ljudi. Ali on ne bi trebao naškoditi nekome iz o?ekivanja da bi njemu moago netko naškoditi.

Bog stvara dobro i zlo, ružno i lijepo, ispravno i nepošteno, moralno i nemoralno. Sada, kako mi priznajemo SVE; kako volimo Boga u svim njegovim mnogim dijelovima, kako dajemo svakoj stvari ono što ju spada? Da li mi o?itujemo sve ove atribute? Odgovor je "da i ne."

I izme?u da i ne leže opasnosti koje nam prijete na putu.

Lako je pogriješiti i pomisliti: "Budu?i da postoji samo jedno Bi?e, Bog je prisutan u svemu, dobru i zlu. Stoga, ne postoji razlika izme?u dobra i zla, i sve je dopušteno."

Mi moramo vidjeti da je zlo realno na svom vlastitom nivou, i postoji upravo zato da ?ovjek pogleda i sagleda probleme koji su stvarni kao i on sam - da bude prisiljen izabrati izme?u pravog puta koji vodi ravnoteži, skladu i sre?i i iskrivljene staze koja vodi do neravnoteže i jada.

Iz Božje to?ke gledišta, sve staze su "prave", ali to je gledište Boga kao bi?a koji obuhva?a sva imena i sve mogu?nosti. Nije smisao Boga da bude vodi?, koji želi savršenstvo i sre?u za ?ovje?anstvo.

Iz gledišta ?istog Bi?a, nema ni?eg osim dobrog. Ali ?im se uzme u obzir postojanje, dobro je po definiciji pomiješano s zlom. Ljudska bi?a ne borave tamo gdje boravi ?isto Bi?e i suo?avaju se sa izborom izme?u dobra i zla. Ljudska bi?a nalaze se unutar svemira u kontekstu drugih postoje?ih stvari i prisiljeni su birati dobro, bolje, loše i lošije. Iako Bog kao ?ista Dobrota manifestira svo to dobro i zlo, u odnosu na kriterije postavljene po prirodi stvari i Božje volje, oni se ne mogu se smatrati ekvivalentni u odnosu na ljudska bi?a. Zbog toga ne možemo pobje?i od stvarnosti dobra i zla u našoj stvarnoj situaciji.

Ljudska bi?a su prisiljena razlikovati izmedju dobra i zla na svakom stupnju svog postojanja u ovom svijetu. Sekundarni uzroci preuzimaju svojstva Njegovog imena, a svemir je pun života i ubijanja, praštanja i osvete, oduševljenja i poniženja, vodstva i dovo?enja u zabludu na svim razinama. U svakom slu?aju, gdje su ljudski interesi uklju?eni, ?ovjek vidi sekundarne uzroke kao dobro ili zlo. Dakle, ljudska bi?a moraju uvijek odvojiti Božju to?ku gledišta od svoje to?ke gledišta. A mnogo ljudi ovo uop?e ne shva?a.

Kao što ne postoji ništa osim dobrote u postojanju i svi putevi vode do Boga, tako su i sve osobine plemenite i nijedna nije bazna. Ali sve osobine su plemenite samo u vezi sa njihovim ontologijskim korijenom. ?im se ?etiri razine dobra i zla uzmu u obzir, neke su plemenite, a neke bazne.

Kako bi se znali razliku izme?u plemenitih i baznih, u smislu ultimativne sre?e, ljudska bi?a imaju potrebu za pronicljivosti.

Pronicljivost je božansko svjetlo kojeg Bog daje osobi, koja ima vjeru u pogled svog unutranjeg vida, kao u pogled kroz svoje o?i. Kada netko ima ovu pronicljivost, njena svjetlost je kao svjetlost sunca u kojoj se pojavljuju obrisi predmeta pred nama. Pod svjetlom sunca, vid razaznaje objekte pred njim. Razlikuje velike od malih, prekrasne od ružnih, bijele od crnih, crvenih, žutih, pomi?ne od fiksnih, daleke od blizih, i visoke od niskih. Na isti na?in, svjetlost pronicljivosti razlikuje hvalevrijedne od krivih; i kretanje sre?e prema sljede?im nebesima i kretanje jada.

Neki koji imaju pronicljivost su dosegnuli do to?ke u kojoj, gledaju?i ne?ije tragove na zemlji - premda sama osoba nije prisutna - oni mogu re?i da li je ta osoba sretnik ili patnik. Svjetlo pronicljivost dolazi direktno od Boga, od izvora, takore?i. Zato ono može vidjeti ne samo hvalevrijedne nego je krive. Drugim rije?ima, svjetlo pronicljivosti je mogu?nost da se VIDI OBJEKTIVNO.

A mi dobijamo "pronicljivost", izgleda, sticanjem znanja:

P: MM: Nemate li više slobodne volje pomo?u upijanja ( asimiliranja ) znanja?
O: Da!!! Da!!!
P: L: Dakle, drugim rje?ima, znanje i svijest vas naprave svjesnima da imate slobodnu volju i tako?er napravi vas svjesnima o tome koje SU akcije stvarno djela slobodne volje, i zato, kad znate ili vidite razliku izme?u laži i prevara i istine, onda ste u poziciji kontrolirati svoj život?
O: Da.

Tako smo po?eli dobijati ideje kako da "damo svakoj stvari ono što smo dužni, ono što ju spada". Koncept koji se po?ima oblikovati je da trebamo biti u stanju "?itati" skrivene potpise drugih ljude i doga?aja u našim životima i odgovoriti na na?in koji ?e sadržati atribute sebe i drugih, tako da su naše akcije "hvalevrijedne" u duhovnom smislu.

Ali na kraju, sve je stvar IZBORA. Slobodna volja je, kao što su Kasiopejci rekli, najvažniji zakon u kreaciji.

19.09.1998

L: U redu, sad Eddie kaže: "Laura je iznijela nekoliko komentara u vezi Ljubavi koji su me zbunili. Ne razumijem kako bi davanje ljubavi, kad se ona nije tražila, moglo biti štetno, a ne korisno?" Možete li komentirati?
O: "Davanje" ljubavi nije davanje, u tom slu?aju.
P: P: Zna?i, ako dajete ljubav kad nitko to od vas nije tražio, vi u biti NE dajete?
O: Vi uzimate, kao i obi?no.
P: Kad kažete "vi uzimate", što uzimate?
O: Energiju, na OPS na?in.
P: Kako to da vi uzimate energiju od nekog kad mu dajete ljubav kad ona nije tražena?
O: Jer OPS vozilo ne u?i kao da bude OPD kandidat tako da odredjuje potrebe drugih.
P: Ne razumijem kako to zna?i da vi onda uzimate energiju.
O: Zato jer je to onda samo-zadovoljavaju?i akt. Ako netko "daje" kada ne postoji zahtjev, prema tome ne postoji potreba,, to je povreda slobodne volje! I usput, koja bi druga motivacija mogla biti u takvom scenariju?!? Razmislite pažljivo i objektivno u vezi toga.
P: Pa ja mislim da, da ako netko daje ljubav nekome tko nije pitao ili to zahtjevao, da izgleda da u korijenu toga postoji želja da se promijeni tog drugog, što zna?i: želja da ga se kontrolira.
O: Pogodila si!!!

P: Dalje kaže: "Da, sve su lekcije i ako osoba odabere specifi?ni put, treba joj se dopustiti da ide i u?i na svoj na?in. Ali, recimo da se to dešava nekome koga zbilja volite. I recimo da ta osoba može imati period u svojem životu u kojem njene/njegove misli mogu djelovati tako da, na primjer, on/ona po?ini ubojstvo. Zar ne mislite da ako pošaljete toj osobi ljubav, ?ak i podsvjesno, da to može omogu?iti neophodnu energiju ( utjecaj ) da zaustavi to ubojstvo?" Komentar, molimo.
O: Ne, ne, ne!!! Zapravo, ako ništa drugo, takav prijenos energije ?ak može i ubrzati tej efekt.
P: Na koji na?in?
O: Nebalansirani valovi mogu biti uvu?eni od strane primatelja.
P: Mislim da od ovih rije?i koje je koristio - možemo napraviti zaklju?ak: "Zar ne mislite da ako pošaljete osobi ljubav, da to može omogu?iti neophodnu energiju koja je potrebna toj osobi" i u zagradama ima rije? "utjecaj" što implicira kontrolu nad ponašanjem te druge osobe, da bi "zaustavio to ubojstvo". Dakle, izgleda da je tu upletena želja za kontrolom akcija druge osobe.
O: Da.
P: Ali njegova namjera je potpuno dobronamjerna jer on želi sprije?iti ubojstvo, što je spašavanje života, kao i sprije?iti da voljena osoba ide u zatvor. Dakle, to samo IZGLEDA da je dobronamjerno kod tog pokušaja. Zar to ne ?ini razliku?
O: Jesmo li zaboravili Karmu?

P: Pa, i S. i ja smo spomenule ?injenicu da netko nemože uvijek osudjivati te sitauacije jer mi to neznamo. Mi nemožemo znati. Sve što znamo jest da potencijalna žrtva ubojstva može biti tipa Adolf Hitlera ili potencijalnog roditelja nekog takvog, ili nešto poput toga, i onda to ubojstvo spasi mnoge živote, sa žrtvovanjem ta dva života ili se to ubojstvo trebalo dogoditi radi nekih karmi?kih interakcija koje su bitne izmedju ubojice i žrtve i to mi jednostavno nemožemo ZNATI te stvari i osudjivati ih.
O: Da.
P: Još neki komentar u vezi toga?
O: Ne.
P: On kaže: "Vjerujem da ako ne?emo slati energiju ljubavi u svijet, da ?e egocentri?na OPS energija dominirati."
O: Zašto bi netko odabrao slati tako energiju?
Koja je motivacija?
P: Da ga se promijeni prema vašem vidjenju kako bi trebao izgledati. Da se kontrolira da slijedi vaš sud o tome kako bi stvari trebale izgledati.
O: Upravo tako. Od u?enika se ne o?ekuje da budu arhitekti škole.

P: Dakle, kad težite da nametnete ili umetnete neki utjecaj, bilo koje vrste, vi, zapravo, pokušavate izigravati Boga i staviti pred sebe odluke da je tu nešto loše sa svijetom, što je na vama da ispravite, što opravdava iznošenje osuda.
O: Da, vidite, kad netko može savjetovati - to je u redu, ali ne treba pokušavati promijeniti lekciju.
P: On takodjer kaže: "Vjerujem da prosvjetljeno bi?e širi ljubav ma gdje se ta osoba nalazila i da to ?ini ?ak i kad to nije traženo. To se jednostavno desi jer je to što ono jest - ljubav". Komentar, molimo.
O: Prosvijetljeno bi?e nije ljubav. I zamrziva? nije autoput.
P: Što?! Vi i vaše miješane metafore! Ne shva?am ovu!
O: Zašto ne?
P: Oni su potpuno nepovezani!
O: Upravo tako!!!
P: Što JEST prosvijetljeno bi?e?
O: Prosvijetljeno bi?e.
P: Što je kriterij da netko bude prosvijetljeno bi?e?
O: Da bude prosvijetljen!
P: Kad je netko prosvijetljen, kakav je profil? ( kakva je ta osoba )
O: Ovo ne vodi nikuda jer radite široko poznatu, okruglu rupu koju želite za?epiti kvadratnim ?epom.
P: Ono što pokušavam jest razumijevanje prosvijetljenog bi?a. Eddie i MNOGO drugih ljudi ima ideju da je prosvijetljeno bi?e - LJUBAV, i da je to što ona isijavaju i da je to rezultat prosvijetljevanja tog bi?a.
O: Ne, ne, ne, ne, ne. "Prosvjetljen" ne zna?i biti dobar. Samo pametan.
P: Dobro, dakle postoje OPS i OPD prosvjetljena bi?a?
O: Da, vjerujemo da je sveukupni omjer 50-50.
P: Dobro, kakav je profil prosvjetljenog OPD bi?a?
O: Inteligentno bi?e koje samo daje.

P: Pa, budu?i da smo imali posla sa idejom o ne davanju ljubavi onima koji ju ne traže, što oni daju, kome oni daju?
O: Sve, onima koji pitaju.
P: On kaže: "Kao što možete vidjeti, ja vjerujem u snagu ljubavi. Otvoren sam prema pokušaju razumijevanja onoga što još nisam u mogu?nosti razumijeti. Možda sam i zato s vama ovdje, ljudi. Dakle, možemo li pri?ati malo više u vezi ove teme? Možete li dati nešto više o tome što su Kasiopejci rekli u vezi ljubavi?" Sakupila sam odlomke iz teksta u vezi ljubavi i kako ste vi rekli da je znanje ljubav i svjetlost i sve to. Još nešto što bi mogli dodati na to?
O: Ne, jer prijemnik u ovom slu?aju ne želi primati.

P: Dobro. S. je odgovorila: "Eddie, hvala ti na tvojem ukazanju paradoksa kod izražavanja ljubavi izmedju onog što su izrazili Kasiopejci i toga što, mnogi od nas, misle da znaju, ali ZNAMO samo to što iskušavamo i doživljavamo. Osje?am da bi bilo jako teško Kasiopejcima dostaviti adekvatno razumijevanje u naš 3. denzitet ili dimenziju... (...) Moj pogled na paradoks je ovaj: ako netko šalje ljubav kao neutalan kurs u univerzum, ona nije svjesno ograni?ena ili usmjeravana - barem ja to nemogu ?initi; to je jednostavno na?in na koji mnogi od nas to nemogu ?itavo "vrijeme". Eliminiranje grupa ili individualaca je iznad mojeg razumijevanja da se konstantno odredjuju, budu?i da se ve?ina toga radi podsvijesno, svejedno, i to bi sigurno promijenilo moj doživljaj slanja ljubavi. Jedino ako netko nije Bodhisattva, ljubav je vjerojatno usmjerena s ve?im intenzitetom kad je fokusirana prema individui. Kako netko može znati da li je prijemnik spreman/mogu? za primanje?" (...) I "primanje", mislim da je zaklju?ak: namjera primanja može ostati o?ita ili odbijena za energiju ljubavi - to je "slobodna agencija".
O: Da.
P: Ako je to "energija ljubavi", da li je ona nakon toga korumpirana od OPS-a?
O: Može biti.

P: Onda ona kaže: "Ako netko usmjeri ljubav vrlo specifi?no prema individui, ona može biti usmjerena slobodno, osudjuju?e, subjektivno... Ne?iji izazov je da usmjeri ljubav otvoreno..."
O: Ne.
P: "Davanje ljubavi univerzumu može biti najbolji na?in, generalno, ali ako netko fokusira prema voljenoj osobi ono MOŽE biti djelotvorno; može li op?enito Univerzum biti SAMO djelotvoran?"
O: Univerzum je u vezi balansa. Dosta je re?eno!

Da li ste obratili pažnju na podeljane djelove? Prvi je bio:

Jer OPS vozilo ne u?i kao da bude OPD kandidat tako da odredjuje potrebe drugih.

A drugi je bio:

Zapravo, ako ništa drugo, takav prijenos energije ?ak može i ubrzati tej efekt. Nebalansirani valovi mogu biti uvu?eni od strane primatelja.

Mi dolazimo nekuda, ?ini mi se: OPS vozilo ne u?i kao da bude OPD kandidat tako da odre?uje potrebe drugih. A to je, u biti, PROSUDJIVANJE. Kad imate mišljenje, kad razlikujete, odabirete sa kim se ho?ete ili ne?ete družiti, tko vam se svi?a ili ne svidja i sve druge vrste pseudo-prosudjivaju?ih izbora iz dana u dan, misle?i sa krivnjom, da tada "prosudjujemo" jer ?inimo izbor, NISU u stvari takve prirode.

Što je to prosudjivanje? Utvrdjivanje potreba drugog - a onda, djelovanje na temelju te odluke. I to dovodi do "slanja" neke vrste energije - bilo da je to "ljubav i svjetlo" ili "okreni drugi obraz", ili "spašavati" nekog - sve ovo je "utvr?ivanje potreba drugih" i djelovanje bez da ste zbilja, na nivou duše, bili zamoljeni.

Sada, mnogo ljudi manipulira kako bi dobili "energiju." To nije pitanje na nivou duše. Prosja?enje, moljakanje, glumatanje mizernosti kako bi dobili sažaljenje, glumatanje bespomo?nosti ili nesposobnosti ili sli?no su sve na?ini uzimanja energije. I, što je rezultat?

Zapravo, ako ništa drugo, takav prijenos energije ?ak može i ubrzati tej efekt. Nebalansirani valovi mogu biti uvu?eni od strane primatelja.

To zna?i, u vrlo stvarnom smislu, da su mnoge aktivnosti, koje na ovoj Zemlji prolaze kao "dobronamjerna djela" - u biti samo HRANJENJE OPS hijerarhije. To je nešto kao "ko-ovisan" odnos. Ni zlostavlja? vas ne može zlostavljati bez vašeg dopuštenja. I ne samo to, sve aktivnosti da se "spasi" ova ili onu grupa, da se "bombardira Zemlja i stanovnike sa ljubavlju i svjetlosti", mogu samo služiti pove?anju negativnosti, tame, kontrolnog sistema, jer bez da ste bili zamoljeni, ili djeluju?i protiv onih ?iji izbor jest da zavedu, kontroliraju, dezinformiraju, mi kršimo njihovu slobodnu volju, djeluju?i "protiv" njih, ?ak i ako su naše namjere "dobre". Zbog toga se oni hrane ovakvom energijom, time pove?avaju?i svoju OPS energiju.

Svi želimo "spasiti" naše voljene od pogrešaka, krivih prosudbe ili krivih djela. Mi svi umiremo malo iznutra kada vidimo našu djecu kako bi mogli, u nekim slu?ajevima, sljede?i neki put završiti u smrti. Ali, uistinu, mi možemo samo savjetovati, ne možemo se protiv njihovim izborima ukoliko su iznad dobi kad trebaju naš "pristanak". Ali, toliko mnogo nas ne razumije koliko je to u biti "zamaskirano" u bespomo?nost i apel na naš osje?aj samilosti i suosje?anja.

Koliki od vas su svaki put dali, energije, novaca, smještaja, hrane, odje?e ili druge pomo?i nekim osobama kojima je bilo "mizerno" u životu, samo da bili "za#ebani" ili "ubodeni u le?a" od strane te osobe? Uvijek, opet i opet ponovo? Da. Ne samo da oni idu za ve?im i boljim stvarima, koriste?i sve više i više ljudi, postaju?i ja?i i ja?i na ra?un drugih ljudi, njihovog novca i energije.

Interesantno, zar ne? A što smo mi u?eni u našoj religiji? "Oprosti i zaboravi" i "okreni drugi obraz" i vrati se za još! Mi ostajemo u odnosima ili situacijama, jer "žalimo" nekoga. Kada pokušamo izvu?i sebe, vidimo da razina "sažaljenja" sko?i u visine, a pla? i preklinjanje su užasni!

03.05.1997

P: Tako?er sam primjetila, da su neki od nas bili povezani sa ljudima i upetljani sa ljudima i vezama s njima za koje mi se ?ini da su dizajnirane samo da bi zbunile, zamaglile i na druge na?ine otežale naše u?enje, kao i isisavale našu energiju. Ho?u re?i, držale nas tako pod stresom, da mi ne možemo ispuniti naš potencijal. Postoji li neka valjanost ili zna?aj u ovom mom pogledu?

O: To je elementarno, draga moja Knight! ( Knight - Laurino prezime - vitez, op.prev.)

P: Jedna od stvari koje sam nau?ila jest, da se ?ini da se te individue zaka?e za nas nekom vrstom psihi?ke kuke, koja ulazi u nas prouzrokovana našom reakcijom sažaljenja.

O: Sažaljevaj one koji sažaljevaju.

P: Ali one koje sažaljevamo, oni koji u nama stvaraju taj osje?aj sažaljenja, oni u stvari ne sažaljevaju nikog drugog osim njih samih.

O: Da...?

P: Onda, da li je istina kao što je rekao moj sin, da kad ti daješ sažaljenje, kada ti šaljes ljubav i svjetlost onima koji su u mraku, ili onima koji se žale i žele biti "spašeni" bez napora i truda sa njihove strane, kada se nalaziš to?no licem u lice sa iskorištavanjem i manipulacijom, da ti u tom smislu samo dalje daješ snagu njihovoj daljnjoj dezintegraciji, odnosno sažimanju u njihovu sebi?nost? Da ti samo omogu?avaš njihov daljnji pad u OPS?

O: Ti znas to?an odgovor!

P. Da. Vidjela sam to ve? bezbroj puta do sada, opet i opet. Da li su te individue u našim životima bile izabrane zbog ekstremno suptilne prirode njihovih sposobnosti da izazovu sažaljenje, ili smo mi bili programirani da svaki put odgovorimo na sažaljenje, tako da smo bili slijepi za to, što je bilo o?igledno drugim ljudima?

O: Ni jedno, niti drugo. Vi ste bili izabrani da me?usobno djelujete sa onima koji ?e u vama pobuditi hipnoti?ki odaziv, koji ?e na koncu konca, dovesti do isisavanja energije.

P: (T) Pa, to je definitivno ?injenica, jer moja energija je sasvim sigurno isisisana. (L) Koja je svrha ovog isisavanja energije?

O: Što vi mislite?

P: (T) Tako da se nemozes koncentrirati na ništa ili u?initi bilo što. Ne možeš sti?i nigdje s bilo ?ime.

O: Ili, u najmanju ruku, ne sa važnim stvarima.

P: (T) Da li je zbog toga moja koncentracija tako niska?

O: Da.

P: (T) Da li je L. jedan robotski tip?

O: Ti tu imaš posla sa situacijom u kojoj nemožeš pobjediti!!

P: To je zna?i situacija u kojoj nemogu pobjediti...

O: Kao što znaš.

P: (T) Što zna?i, ako ne iza?em od tamo, ja ?u jednostavno nastaviti padati. Da li se tu radi o podru?juu kojem boravim ili o osobi?

O: Oboje. Jedno je umotano u drugo.

P: (L) Zašto je tako, da se ?ini, da je jedan od primarnih razloga koji nas spre?avaju da djelujemo protiv ovakvih situacija, naš strah da ne povrijedimo drugu osobu? To je bio glavni razlog koji me je držao u braku tako dugo. I jedino kad sam shvatila, da povre?ujem djecu više time što ostajem u braku, tek onda sam imala snage da iza?em. Zašto se mi toliko bojimo da ne povrijedimo druge ako oni povre?uju nas?

O: To nije ispravan koncept. Vi ne trebate "djelovati protiv njih", vi trebate djelovati ZA svoju sudbinu.

P: Ali kad radimo tako, te osobe uspiju posti?i to da se osje?aš toliko bijedno, tako da se ?ini da ne postoji drugi izlaz, osim da se naši putevi razi?u.

O: Da, ali to nije "djelovanje protiv". Naprotiv. U biti, sjeti se, za tango treba dvoje i ako vi oboje plešete kad se plesna dvorana urušava pod plamenovima, vi ?ete oboje izgoriti!!!

P: Zašto je onda tako, da kada se netko pokuša izvu?i iz takvog "tanga", zašto tu postoji toliki nasilan otpor tome da te pusti, kad je vidljivo, jasno vidljivo, da oni uop?e nemaju nikakav osje?aj za tebe kao za ljudsko bi?e.

O: Ne radi se o "njima". Mi tu pri?amo o tunelima ( kanalima ) napada.

P: Što je to što ih ?ini pogodnim za postajanje kanalima napada?

O: Svi OPS su kandidati za to. Ima vas samo otprilike 6 milijardi.

P: OK, svi ljudi mogu biti kanali napada. (L) Da li bi njemu pomoglo da do?e k nama redovito, subotom, da vrati svoju koncentraciju?

O: Pomogle bi potrebne promjene koje bi trebao napraviti.

P: Da li je istina, da samo prisustvo takvih ljudi, zna?i da je netko pod utjecajem te energije, zna?i nekog fizikalnog zra?enja, koje dolazi od njih, da to toliko zbunjuje um, tako da taj netko uop?e nije u stanju, da smisli neki na?in kako da se izvu?e iz te situacije?

O: Isisavanje energije zbunjuje um.

P: Kuda se vodi ta isisana energija?

O: 4. denzitet OPS.

P: Oni isisavaju našu energiju iz nas i 4. denzitet OPS to ubire od njih?

O: "Oni" ne rade ništa!!! 4. denzitet OPS radi sve to kroz njih!

P: (T) Pa, ja bi htio znati, što je to u nama što nas privla?i takvim ljudima?

O: To je bila ideja 4. denziteta OPS.

P: To zna?i da oni mogu kontrolirati tvoje misli i emocije, stavljati ideje u tvoju glavu i onda ti misliš da je dobra ideja da "spasiš" nekog. Ti neznaš. U našoj religiji i u našoj kulturi se u?i da daješ dok ne boli, i u biti - davati jer boli. Cijela situacija je dizajnirana i kontrolirana sa jednog drugog nivoa. Još neki komentar u vezi ove teme?

O: Jednom kad ste istinski nau?ili taj program, samo ga uklju?ite.

P: Pretpostavljam, da jednom kad smo istinski nau?ili ovo o ?emu pricamo, trebamo samo uklju?iti...

O: Ne. Mi smo mislili re?i da sve što vi trebate jest to da nau?ite obrasce ponašanja, suptilne znakove i uvijek ?ete imati sposobnost da to izbjegnete. Vaše vlastite, kao i od drugih.

P: To zna?i, da jednom kad smo nau?ili program te osobe, mi ?emo biti u stanju izbje?i jedan drugi, koji je sli?an. (T) Ali, ja sam to trebao ve? nau?iti od H. Napravio sam istu stvar dva puta.

P: (L) Pa, kad si ranjen, teško je vidjeti jasno.

O: Znakovi su bili prisutni, ali ti ih nisi ?itao.

P: Ti si ih ignorirao.

O: Ne, on nije znao za taj program do sada. Ne o?ekuj!

P: Pretpostavaljam, da to zna?i, da kad ti misliš da ti možeš promjeniti drugu osobu, ili da ?e mijenjanje bilo ?ega što ti ina?e radiš normalno njima pomo?i, da ti tada o?ekuješ.

O: Ili da bi se desilo druga?ije, nego što se desilo.

P: Pa, vi ste znali da je puno toga bilo krivo u po?etku, ali vi ste mislili da ?e biti druga?ije.

P: Arkova majka je bolesna. Ho?e li ozdraviti uskoro?

O: Pri?ekaj i vidi.

P: On nosi jedan jako težak teret sada, ja sam zabrinuta za njega.

O: Da li te to iznena?uje? Nažalost, Ark još uvijek nezna potpuno za ovaj program.

P: Da li vi ho?ete re?i da je bolest njegove majke uzrokovana iz 4. denziteta OPS?

O: Lekcija broj 1: Uvijek o?ekuj napad. Lekcija broj 2: Znaj na?ine napada. Lekcija broj 3: Znaj kako da se suprotstaviš istom.

P: Kad je jedna osoba bolesna, stara i ne?ija majka, ... jedina stvar koja se može u?initi je brinuti se o njoj. Ali pretpostavljam, da je tako?er istinito, da bilo što, što teži tome da izazove smetnju u onome zbog ?ega smo mi tu, može biti smatrano napadom. Bilo da je to tvoja majka koja je bolesna, tvoje dijete koje je palo sa bicikla i slomilo ruku. Sve se svodi na nedostatak budnosti i obazrivosti na strani onoga tko je kanal napada.

O: Kad ste pod napadom, o?ekujte neo?ekivano, ako ?e to uzrokovati probleme...

P: Zna?i, ako postoji nešto što ?e stvoriti probleme, o?ekivajte da ?e se to i desiti.

O: Ali, ako vi to o?ekujete, vi u?ite kako "izbje?i", zna?i, neutralizirate. Ovo se zove budnost, koja je ukorijenjena u znanju. I što radi znanje?

P: Štiti! Postoji li išta što ja mogu u?initi da pomognem?

O: Kako to?

P: Pa, neznam. Pretpostavljam da svatko za sebe mora do?i do potpune realizacije, da takore?i sve što se dešava na planeti - bez iznimaka - sve je simbol neke interakcije izme?u OPS i OPD energija na višim nivoima.

O: Da, i to do sada nije realizirano. To mora biti jedan dio prirodnog procesa u?enja.

P: Pa, pretpostavljam da svatko od nas teži k tome da drži za sebe ovaj ili onaj segment neprikosnovenim i da misli da taj segement nemože biti subjekt napada, ili da mi možemo koristiti logiku i razmišljanje 3. denziteta da to objasnimo. Sve dok svako za sebe ne shvati, da napad može do?i ?ak i kroz nas same, žene, muževe, djecu, roditelje, prijatelje, prakti?ki, SVAKOG, i NITKO nije iznimka.

O: Prepreka tom shva?anju je nedostakak vjere u taj koncept. Sjetite se, kad se netko indoktrinira sa religijom, kulturom i/ili znanosti, oni su predisponirani, da vide sve stvari isklju?ivo u smislu mjerljive fizi?ke stvarnosti. Ljudi moraju biti izlje?en od nedostatka vjerovanja u stvarnost ne-fizi?kih napada.

Bilo je u bezbroj prilika, kada smo pitali da li postoji išta što bi mogli "raditi" da se "pripremimo" za 4. denzitet i odgovor je uvijek, manje ili više bio, "Pustite da se to dogodi". Ovdje je jedan posebno zanimljiv segment koji se odnosi na sve to:

17.06.1995

O: Vidite, mi govorimo ovo svima vama kad to kažemo. Sada je vrijeme za vas, kao individualce, da se pokušate pomaknuti, koliko je god mogu?e a da se ne forsirate, naravno, da se pokušate odmaknuti od vaših vlastitih koraka - koliko god možete - od ograni?enja 3. denziteta. Svi ste nau?ili lekcije i došli na nivo gdje ste i više nego spremni po?eti pripremati se za 4. denzitet. Tre?i denzitet uklju?uje nivo fizikalnosti i ograni?enje i zabrana svih stvari koja idu uz to, koje više ne trebate. Dakle, zato, ?ak iako mi razumijemo da ponekad to može zvu?ati ugodno da ste priljepljeni za to, ima vremena za vas, i tu je opet ta rije?, vrijeme je za vas da promotrite da idete dalje i da se spremite za 4. denzitet i ne brinete s takvim stvarima kao što je vrijeme ili kako osloboditi sebe od iluzije vremena. To zbilja nije važno. To je poput studenta 3. godine koji prekapa po matematici i prestaje sve da bi se vratio natrag i promotrio ABC-e i zašto to nije CBA ili BAC. Tu zbilja nema svrhe. To je ono što jest. Oni su ono što jesu.

P: To je ono što sam htjela znati, što je to?

O: Zašto ti to trebaš znati?

P: Jer sam znatiželjna. Što je vrijeme?

O: Mi smo ti to ve? rekli da je to nepostoje?a, umjetna tvorevina iluzije radi svrhe u?enja na nivou gdje jesi ili gdje si bila, i jednom kad napustiš taj nivo, ti to više ne trebaš.

P: T: Možda jedna od lekcija je da nau?iš da ne brineš oko vremena. Jednom kad nau?iš da vrijeme nije stvarno... SV: Recite to vašem šefu!

O: Ako nešto nije realno, ima li neke svrhe brinuti o tome što to je? Zamislite razgovor izme?u dvoje ljudi: Billy i Gene. Billy kaže Gene-u, "Tu nema stvari kao što je vrijeme." Gene kaže: "Oh, zaista? Ali ja želim zanti što je ono." Billy kaže: "Ali upravo sam ti rekao da ne postoji takva stvar. Vrijeme ne postoji. Ono nije realno u bilo kojoj formi, u bilo kojem okviru, u bilo kojoj formi realiteta, bilo kojem nivou denziteta. Ono jednostavno ne postoji." I gene kaže: "Oh, to je interesantno. Sad, opet, što je to vrijeme?"

P: L: Shvatila sam bit. T: Da li nosiš sat? L: Ne. SV: Ja moram radi svog rasporeda. T: Ali , ti nosiš sat jer drugi ljudi vjeruju u vrijeme? SV: Da. T: I to je radi ljubaznosti prema njihovim vjerovanjima, ne tvojim.

O: To je precizno to?no. Sve dok ste u ovom 3. denzitetu, još uvijek je neophodno za vas da se podesite, do izvjesne mjere, na?inima drugih kojima je ugodnije unutar realiteta tre?eg denziteta. Ali, kao što smo prije istakli, možda je "vrijeme" za vas da se po?nete pripremati za 4. denzitet i da ne brinete toliko o tome svemu nego što je apsolutno potrebno i da vas sva "gdje", "što" i "zašto" o 3. denzitetu previše ne brinu. To je sve ozbiljno iza vas, sada, i mi to znamo jer možemo vidjeti sve nivoe 6-1 i natrag, u cjelom ciklusu.

P: L: Slažem se s tom tvrdnjom i ovo ?e biti zadnje pitanje; pripremanje za 4. denzitet: nedavno sam pitala pitanje o svrhi ove grupe i odgovor je bio da smo to znali, ili to?nije, da sam ja znala, da bi postala "odljepljena". Što je to doslovce zna?ilo?

O: Oh, da, sigurno. Svaka pojedina kost u tvom tijelu ?e se odljepiti od ostalih.

P: J: Pretvorit ?eš se u kaljužu. L: Pa, budu?i da to kažete da je vrijeme za nas da se po?nemo pripremati za 4. denzitet, možda je vrijeme da se pozabavimo tim pitanjem?

O: Pa, možda sad želiš rukovoditi nama. To je zabavno jer, naravno, ti tražiš našu pomo?, pa naga?amo da ?emo sad zamjeniti naša mjesta i obratno. Ali, zapravo, na neki na?in, to se ve? doga?a jer, opet, mi moramo vas podsjetiti, da smo vi u budu?nosti i da smo ve? sve proživjeli to što vi sad proživljavate. I naravno, mi to doživljavamo onako kako se uvijek i to doživljavalo. Ali je važno za istaknuti da vi radite napredak unato? vašim povremenim gun?anjima, i vrlo smo ponosni na taj progres koji ste postigli. Tako?er, želimo vas opet podsjetiti da ne brinete oko opsega napretka ili njegovog pravca. Samo neka se dešava. Svo znanje koje je apsolutno neophodno da saznate da bi održavali taj proces, ste?i ?ete ga u prigodno... ( u glas ) VRIJEME. Zato, ne brinite jer ?e sve sjesti na svoje mjeOPD, kao što smo vam rekli. Sada, ne osje?amo da ste spremni, još, da znate koja je vaša krajnja svrha, niti je to neophodno da znate zasad, i to sigurno nebi bilo od pomo?i na bilo koji na?in, pa vas ponovo molimo da ne brinete o tome jer kad do?e "vrijeme" da saznate - to ?ete saznati.

Dakle, budu?i da sam podijelila s vama neke od "jednostavnih razumijevanja" koje smo razumjeli u ovom procesu u?enja, želim vas ostaviti, uz misao:

OPS vozilo ne u?i kako da bude OPD kandidat tako da odre?uje potrebe drugih.

Mi moramo razmišljati dugo i naporno o ovome. Koliko grupa i religija i kultura i politi?kih sistema su kroz tisu?lje?a djelovali upravo na ovaj na?in, na na?in da odredjuju potrebe drugih? Oni koji mi odmah padaju na pamet su, naravno, monoteisti?ke religije i sve prestravljuju?e taktike i hipnotiziraju?i napori, koje oni koriste da "spase" ?ovje?anstvo. Stvarno je užasavaju?e kad razmislite o tome.

Svi smo MI ovdje OPS, ovdje u 3. denzitetu - ina?e ne bi bili ovdje. Borba protiv toga ne?e pomo?i. Ali, u?iti kako da napravite izbore, tako da budete najmanja mogu?a "hrana" za druga bi?a (djelovanje "u korist" vaše sudbine), i zaustavljanje vašeg vlastitog hranjenja energijom drugih je svakako plus. Postoje odnosi gdje je dogovoreno da ?e ?lanovi hraniti jedni druge sa znanjem, podrškom i emocionalnom energijom, vremenom, novcem i svim ostalim stvarima. I ako je to u?injeno u poštenju, bez skrivenih planova, jer svako želi i treba ono što drugi želi i ima za ponuditi, to je simbioza i OPD.

Dakle, u osnovi, razlika izme?u OPS bi?a, koji se kre?e u smjeru OPDa (OPD kandidat) i OPSa koji je zaista "zlo", se izgleda sastoji u tome da namjerno odabiru OPS. Ve?ina ljudi su prevareni da ga odaberu. Kad po?nu razumjeti što je to što oni zapravo rade, oni se po?inju "buditi". A, kad se probude, oni naprave izbor - da daju ili da uzmu. A SVE ne namiguje niti Mraku, niti Svjetlosti.

Zapamtite, denzitet se odnosi samo na ne?iju svjesnu prisutnost (svjesnost). Jednom kad je netko svjestan, sve se prilagodjava toj svijesti.

Kamo god da gledaš, svugdje je lice Boga.

A sada se možemo vratiti natrag Valu...