Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Val serija poglavlje 07


Poglavlje 7Baloni, Anti-baloni i vatromet ili Laura je pala u rupu i Ark dolazi kao spas


Kao što sam rekla, bila sam se po?ela osje?ati prili?no sigurno s ovim kanaliziranjem. Za nekoga tko je u pravilu smatrao da je ve?ina kanaliziranih materijala bila nepromišljeni psihoblabla u najboljem slu?aju, ili podmukle dezinformacije koje bi dovele do uništenja u najgorem slu?aju, postajala sam prili?no fascinirana materijalom kojeg su davali Kasiopejci. Nakon nekoliko godina, sumnjaju?i duboko u sve što su dosada rekli i traže?i nedostatke sa dubokom skepsom, sada sam bila na po?etku toga da mislim da sam izumila to?ak!

Uostalom, ?inilo se da oni mogu držati svoje vlastito stajalište u raspravi sa "pravim" znanstvenikom, proizvodili su informacije za koje se u po?etku mislilo da se nevjerojatne ili gluposti, a onda se na ?udesne na?ine ispostavilo da su stvarne, a najviše od svega, vrlo su pažljivo izbjegavali bilo kakva direktno mješanje u naš osobni život, a davali su nam informacije, koje, ako su bile razmatrane i dodavane našim kriterijima za vrednovanje naše stvarnosti, kao da se pomogle rješavanju naših problema i razumijevanju onoga što se doga?alo "Ispod površine." Oni nam, u stvari, nisu davali ribu, nego su nas u?ili kako da pecamo. I, naravno, s tim rastu?im povjerenjem, odlu?ila sam oti?i još dublje, da tako kažem. Nema više zabave i igara. Idemo pravo do dna, riješimo ovu slagalicu i po?imo ku?i!

29.06.1996

P: Htjela bih i?i direktno na moja pitanja kako su se i stvarala zadnjih nekoliko dana. Prva stvar je u vezi sesije sa sesijom kada je bio prisutan i Santilli: da li je svijest isto što i gravitacija?
O: To je unutarnji dio.
P: Da li akumulacija znanja i svijesti odgovara pove?anju gravitacije?
O: Ne.
P: Rekli ste da se energija može mijenjati vrijednost denziteta. Vrijednost denziteta ide ili u plus ili u minus, kako ja to razumijem. Da li to zna?i da ubacivanje energije u 3. denzitet iz drugog realiteta vremena/prostora može intenzivirati gravitaciju u takvo stanje da ona mijenja svoje dijelove i postaje antimaterija?
O: Ne.
P: Rekli ste da je EM isto što i gravitacija. Da li pove?anje u EM, sakupljanju EM ili izrada EM vala, da li se tako pove?ava gravitacija stvari ili objekata ili osobe koje su izložene tome?
O: Gravitacija se nikad ne pove?ava ili smanjuje; ona se samo sakuplja i disperzira.
P: Ako se gravitacija sakuplja i disperzira ( širi ) i planete i zvijezde su prozori, a rekli ste da ljudska bi?a "imaju" gravitaciju, da li to zna?i da su, ljudska bi?a ili životni oblici na odre?enim planetama ili solarnom sistemu, sakuplja?i te gravitacije?
O: Ne. Gravitacija je sakuplja? ljudskih bi?a i svega ostalog! Stavite "sakuplja?" u jedninu.
P: Da li je OPD ekvivalent za širenje ( disperziju ) gravitacije?
O: Ne, OPD je REFLEKSIJA egzistencije disperzije gravitacije.
P: Da li je OPS tako?er širenje gravitacije?
O: Ne. Sakupljanje se reflektira. OPS je refleksija ili se reflektira pomo?u sakupljanja gravitacije.
P: Rekli ste da promjena jedinice uklju?uje pomak u drugi denzitet. Tako?er ste rekli da je realitet antimaterije - vrata ili put koji vode do eteri?koj egzistenciji. Da li je zato, 4. denzitet, univerzum antimaterije?
O: Ne.
P: Da li se ta bi?a sa 4. denziteta manifestiraju u antimaterijalnom stanju?
O: U oba.
P: Da li je 4. denzitet nivo na kojemu materije i antimaterije ima isto?
O: Ne isto, ve? su o?igledni.
P: Dakle, materija i antimaterija su oboje dostupni za korištenje individualcima prema volji i svijesti?
O: Blizu. Antimaterija i materija su balansirani posvuda.
P: Koji efekt radi sakupljanje gravitacije - rekli ste da gravitacija sakuplja ljudska bi?a - koji efekt...
O: Ne, mi nismo to rekli. Ne u?iš kad "preska?eš preko" materijala.
P: Što sam presko?ila? Rekli ste da je "gravitacija sakuplja? ljudskih bi?a"?
O: Da, ali klju? je "svega ostalog". Kad netko to kaže tako, tu nema razlike.
P: Da, pa ja postavljam pitanja sa NAŠEG nivoa ovdje. Koje efekte ima gravitacija na tijelo?
O: Prekomplicirano. Probaj raš?laniti pitanje.
P: Rekli ste da pove?avanje svijesti "unutarnji dio" gravitacije. Dakle, ako osoba pove?ava svijest, da li tako?er pove?ava gravitaciju?
O: Ne.
P: Koja je veza izme?u pove?anja svijesti i gravitacije?
O: Ništa direktno.
P: Pokušavam saznati koje efekte pove?anje svijesti ima na ljudska bi?a u vezi sa tim nestabilnim gravitacijskim valom koji ste spomenuli, kao i u vezi sa nadolaze?im "valom".
O: Vi pokušavate "vjen?ati" dvije paralele. [Primjetite da je namjera ovdje da je “pove?anje svijesti” paralelno sa "nadolaze?im valom".]
P: Imamo 2 paralele... dobro... dakle ako je jedna eksponencijalni porast u svijesti, iznosi jedinica energija tijela se ne mijenjaju?
O: Vi još uvijek pokušavate generirati.
P: Pa samo pokušavam shvatiti neke ideje ovdje...
O: Onda promjeni misaone forme. Gravitacija je "stvar" sve egzistencije; zato ona ima nepromjenjivo svojstvo u kvantitetu.
P: Dakle, gravitacija nije "korištena", sama po sebi?
O: Blizu.
P: Rekli ste da je svjetlo energetski izražaj gravitacije. Onda ste rekli...
O: Možete koristiti gravitaciju, ali ju ne možete "iskoristiti". Vi ne možete pove?ati ili smanjiti nešto što je u perfektnom balansiraju?em stati?kom stanju.
P: Dakle, gravitacija je u savršenom "stati?kom" stanju. Pa ipak, ona se može "koristiti". Možete mi pojasniti prijelaz iz stati?nog stanja u korištenje? Što se dešava?
O: Tu nema prijelaza, samo primjena.
P: Što se dešava kod savršenog stati?kog stanja kad se predje u primjenjeno stanje? Da li me netko prati ovdje?
O: Ne, uklju?uju?i i nas!
P: Prekrasno! Ono na što pokušavam do?i je: 1) gravitacija postoji u stati?kom stanju 2) svjetlo je energetsko izražavanje gravitacije, pa zato i primjena? To?no?
O: Ne. Svjetlo je izražavanje gravitacijske energije.
P: Pa kad nešto ima izražaj, ono se izražava u, na ili preko ne?eg negdje...
O: Da?
P: Pa...
O: Ako drvo padne u šumi i nema nikog da to ?uje, da li to drvo napravi neki zvuk?
P: Kažete da je gravitacija svugdje u balansu i stati?na i onda kažete da primjena uzrokuje nestabilne gravitacijske valove. I onda ste rekli da je gravitacija Bog i da je Bog sva kreacija i da smo mi svi dio sve kreacije i zato, mi smo Bog i gravitacija. Dakle, ono na što pokušavam do?i ovdje je: koja stvar ili doga?aj, manifestacija, na?in primjene koji uzima gravitaciju iz savršenog stati?kog stanja u nestabilno stanje, jer ste rekli da je ona uvijek savršeno balansirana. To mi nema smisla.
O: Nestabilnost ne zna?i automatski ne-stati?ko. Nestabilni valovi mogu biti stati?ki u svojoj nestabilnosti.
P: Ništa od ovog nema mnogo smisla. Mislila sam da po?injem razumijeti to sve, a o?ito, nemam pojma. Pokušajmo drugim smjerom. Rekli ste da se univerzum sastoji od jednakih iznosa materije i antimaterije. Da li su prva tri denziteta - denziteti materije?
O: I antimaterije.
P: Da li su jednaki iznosi materije i antimaterije u svim denzitetima?
O: Da. Zapamtite, denzitet se odnosi samo na ne?iju svjesnu svjesnost. Jednom kad je neko svjesan, sve ( mnogo spirala plancete ) se podesi prema toj svjesnosti.
P: Što je s tim nadolaze?im valom koji ?e osvjestiti odre?ene osobe?
O: Ne još... Prvo: vaši proroci su uvijek koristili simboliku 3. denziteta da bi pokušali objasniti realitete 4. denziteta. Vi pokušavate dobiti odgovore na nivou 3. denziteta da bi objasnili principe 4 - 7. denziteta. Zato vi postanete isfrustrirani, jer se to ne "uklapa".
P: Da li su manifestacije u 3. denzitetu mjesta sakupljanja gravitacije?
O: Djelomi?no. Ali, tako se manifestiraju i u svim ostalim denzitetima.
P: Dobro. Dakle ako...
O: Što mislite, što je suprotno od gravitacije?
P: Antigravitacija?
O: Da.
P: Dakle, ako je sve što postoji kao raznijeti balon i površina alona predstavlja stati?ko stanje gravitacije, 7. denziteta možda... i ona po?ne udarati prema van u razli?ita mjesta... i svi ti mali udarci su mjesta manifestacije razli?itih nivoa denziteta - i to je vrlo pojednostavljeno, samo pokušavam dobiti sliku - da li je ta slika, ?ak makar pojednostavljena, ideja s kojom bih mogla poraditi?
O: Toliko dugo dok imaš i "antibalon", tako?er.
P: Dakle, možemo li predstaviti vanjsku površinu balona kao "balon" i unutarnju površinu zraka kao "antibalon"?
O: Ne.
P: Dva balona jedan pored drugoga?
O: Ne. "Nebalon".
P: Nebalon? Izlu?ujete me! Kažete da NIŠTA postoji! Mi ?ak nismo ni ovdje!
O: Ne.
P: Pa za boga miloga! Pomozite mi sa tom slikom! Dobro, balon ispred ogledala, refleksija balona je "nebalon".
O: Ne.
P: Nebalon je onda kad se balon ugasi - ali on to napravi toliko brzo da niste toga svjesni - kao pulsiranje...? Mislim, o?ajna sam!
O: Vidiš, draga moja, kad stigneš u 4. denzitet, onda ?eš vidjeti.
P: Pa kako da stignem tamo ako to ne mogu "shvatiti"?
O: Tko je rekao da to moraš "shvatiti" prije nego što tamo stigneš?
P: Pa to vodi natrad do: što ?e val napraviti u vezi širenja ove svijesti? Jer ako je val ono što vas "dovede tamo", što je što proširuje svijest?
O: Ne. To je poput ovoga: Nakon što ste kompletirali sve vaše lekcije u "tre?em razredu", kamo onda idete?
P: Dakle, to je pitanje...
O: Odgovorite, molimo.
P: Onda idete u 4. rezred.
O: Dobro, sad, da li bi vi ve? morali biti u 4. razredu da bi imali dopuštenje i?i tamo? Odgovorite.
P: Ne. Ali vi morate znati sve stvari s 3. denziteta...
O: Da. Još: morate nau?iti sve lekcije.
P: O kojoj vrsti lekcija ovdje govorimo?
O: Karmi?kih i jednostavnih razumijevanja.
P: Koji su klju?ni elementi tih razumijevanja i da li su oni prili?no univerzalni?
O: Oni su univerzalni.
P: Koji su?
O: Ne možemo vam to re?i.
P: Q: (L) Ha! Ova moja ve?er ne bi bila potpuna bez toga! Da li imaju nešto sa otkrivanjem ZNA?ENJA simbolike 3. denziteta, vi?enjima iz vela... i reagiranju na stvari prema izboru? Davanje svakoj stvari ili osobi ili doga?aju ono što ste im dužni, ono što ih spada?
O: U redu. Ali vi ne možete forsirati stvar. Kad ste nau?ili - nau?ili ste!
P: Samo želim biti sigurna da ?inim koliko god mogu. Ne želim se vratiti natrag ovamo na 3. denzitet. Ako malo mogu ubrzati stvari...
O: Ne možeš, pa samo uživaj u vožnji. U?enje je zabavno!
P: Sad, rekli ste da istražim i meditiram u vezi nestabilnih gravitacijskih valova. I jednom kad to shvatim, kvantna fizika ?e mi biti potpuno jasna i jednostavno sve ?e mi biti potpuno jasno. Sad, malo sam se borila s time...
O: U tome je i bit, Laura! Kad se boriš, ti ne u?iš. Dakle, prestani se boriti i meditiraj, tj. uživaj u vožnji.


Tako, pala sam u jamu ega - a mislila sam da sam na tragu. Ali, kako se dovraga možete prestati boriti i "uživati u vožnji", kad cijeli svijet izgleda kao da je u vlaku bez kontrole koji vodi ravno na most, koji više nije tamo, jer je odnesen vodom, nakon što se raspala brana nakon silovitog pljuska? Barem tako je izgledalo u to vrijeme. Htjela sam razumijeti. Htjela sam znati što se doga?a ovdje na ovoj Velikoj Plavoj Kugli . Zaista sam trebala te odgovore!

Dakle, budu?i da su Kasiopejci predložili da istražujem gravitacijske valove, to je upravo ono što sam odlu?ila u?initi. Otišla sam u knjižnicu. Ništa. Pretraživala sam prili?no primitivno po internetu (nisam bila vrlo kompjuterski pametna u to vrijeme) i našla par ?udnih referenci koje su bile bez smisla i napokon se odlu?ila da u?inim nešto odvažnije. Shvatila sam da dr. Santilli mora biti odgovor! Ako je on izgubio interes za Kasiopejce, možda bih ga mogla ponovo zapaliti. Sastavila sam materijal iz Santilli sesije sa materijalom o gravitacijskim valovima isporu?enim više od godinu dana kasnije i poslala mu sve to faksom uz molbu da pogleda to što je došlo nakon njegove posjete. Bio sam siguran da ?e biti zainteresiran. Ali ne.

Ok, plan A je propao. Plan B: dobiti dopuštenje od dr. Santillija da koristim njegovo ime, a zatim da postam materijal na internetu u nadi da ?e pro?itati netko tko je znao nešto o gravitacijskim valovima i tko bi mogao uzvra?ati sa više informacija sa kojima bih mogla raditi dalje. Sre?om, on je bio dovoljno milostiv za pristanak, a sam poslala cijeli slijed naznaka pukovniku Steve Wilsonu za njegovo mišljenje i pitala da li bi on to stavio u svoju "Skywatch mail grupu". Pukovnik Wilson bio vrlo zainteresiran za materijal i Kasiopejce, jer smo prije toga bili razmjenjivali e-mailove o mnogim temama. On je ocjenio da su Kasiopejci otkrivali informacije koje su bile to?ne i to je mogao potvrditi.

No, neke od informacija mogao ni potvrditi niti komentirati. Pukovnik Wilson je objavio Santilli sesiju na mail grupi 27. juna 1996 i ja sam ?ekala da vidim ho?e li to pro?itati bilo tko, tko bi mi mogao pokazati pravi smjer za moje istraživanje. Naslov poruke je bio: "Dr. Roger Santilli i Kasiopejci" Mislila sam da je dovoljno privla?an da ga ljudi ne bi samo tako izbrisali. Priznajem da sam bila malo paranoidna zbog slanja materijala na taj na?in. Uostalom, ja sam ve? bila iskusila neke prili?no zlobne napade iz razli?itih izvora, i bilo mi je jasno da postoji opasnost za mene ako javno objavljujem Kasiopejske informacije u nekim od "osjetljivih" podru?ja. Ali, bila sam o?ajna i jedino rjesenje su bili o?ajni?ki koraci.

Ništa se dogodilo. Nitko nije komentirao post. Nitko nije rekao ništa, niti jedna duša na toj navodno brojnoj mail grupi. Imala sam te karte, igrala sam na njih i izgubila. Ne?e više biti informacija o gravitacijskim valovima.

?etvrti srpnja je dolazio i moja teta me je pozvala da do?em kod nje kako bi proslavili, jer su i neki ?lanovi obitelji imali ro?endane - jedan 3. i jedan 5. - tako da smo htjeli da cijela obitelj slavi, da idemo na vatromet i imamo roštilj. Bio sam prili?no depresivna, ali djeca su htjela i?i, i kako sam se kona?no nešto oporavila od mojeg višemjese?nog invaliditeta, mislila sam da trebam iskoristiti priliku i otputovati. Osim toga, moj brati? je svemirski inženjer i odlu?ila sam da ?u malo pri?ati o mojoj aktivnosti kanaliziranja i dobiti pomo? u razumijavenju materijala u smislu fizike ili matematike koji bi mi pomogli dalje u tom projekta. Tko zna? Možda on zna nešto o gravitacijskim valovima!

Tako smo otišli. To je udaljeno oko 150 milja i put obi?no traje oko tri sata, ali to se ?inilo kao puno manje sa djecom tako uzbu?enom i sretnom da su "na putu". Prolazili smo zajedno kroz šumu Sjeverne Floride sa muzikom U2 i Pink Floyda. Mora da sam ?ula stotinu puta: "Jesmo li stigli?"

Roštilj je bio fin, a ja sam osvojila štap za ribolov na lutriji za lokalne dobrovoljne vatrogasce. Djeca su se zabavaljala sa ro?acima, ali ja sam se umarala brzo i nisam mogla i?i ukorak sa svim tim aktivnostima. Moj ro?ak inženjer nije znao ništa o gravitacijskim valovima ili je mislio da nije bilo prikladno o tome raspravljati sa ženom. Njegov stav je bio snishodljiv, tako da
razgovor nije išao nikuda. Tako sam bila tamo, hodala unaokolo po vru?ini, sa vlažnosti u zraku, sa svim tim bubama onaokolo, i sa pitanjem što ?u dovraga u?initi sljede?e.

Preno?ili smo tamo i imala sam vrlo neobi?no iskustvo - spavaju?i u toj nepoznatoj postelji. Osje?ala sam se potpuno sama - više nego što sam to ikada imala u životu - ja sam htjela tako o?ajno riješiti te probleme o našoj stvarnosti, našem postojanju, našem mjestu u svemiru, ali izgleda da se nisam mogla povezati niti sa jednom jedinom osobom na svijetu koja je kao i a ja htjela razumijeti ZAŠTO? I KAKO? I sve to.

Po?ela sam plakati od frustracije i vikala sam to pitanje svemiru u mom umu. ?inilo se da odjekuje beskrajno u prostranstvu svemira, što me je uplašilo, ali onda je došao ?udan osje?aj utjehe, osje?aj da se sudbina nadvila nada mnom kao deka. Znala sam da ?e odgovor do?i ako sam uporna.

Naj?udniji osje?aj nepovezanosti sa tim okruženjem bezumnog slavlja je rastao u meni sve do sljede?eg dana i bila sam sve više i više nemirnija. Imala sam osje?aj da ?u isko?iti iz kože. Kona?no, nisam mogla to mogla više izdržati i rekla sam djeci da nakon vatrometa idemo doma. Sre?om, on su bili dovoljno umorni od svih aktivnosti, da im je pomisao na spavanje u njihovim krevetima bila ugodna, mi smo se izvinuli što ne ostajemo puna tri dana, i krenuli nakon što je završio jedan od najboljih vatrometa koje sam ikad vidjela.

Ponovo na putu. No?na vožnja po šumskim predjelima Floride – jedno od najve?ih životnih zadovoljstava. Minimalan saobra?aj, mekani mirišljavi zrak duva kroz prozore, glatki, dvostrutki asfalt izme?u uzdižu?ih borovih stabala proteže se miljama i miljama.
Djeca su skoro zaspala i ja sam vozila direktno ku?i, stižu?i nedugo nakon pono?i. Smjestila sam ih u krevet i onda se opustila jednim dugom kupkom prije nego odlaska u krevet. Ali, neposredno prije nego što ?u kro?iti u njega odlu?ila sam da provjerim svoj e-mail da vidim da li mi je neko nešto poslao.

„Imate mail“! obavjesti me kompjuter.


I jesam.

Predmet: Dr. Roger Santilli i Kasiopejci...
Pošalji odgovor na:\n ajad(at)physik.uni-bielefeld.de
Datum slanja: Petak, 5 jul 1996 19:07:43+1
Pozdrav, koja je adresa (e-mail) Dr.Rogera Santillia? Volio bih da pogledam njegove radove.
Hvala.
Ark

Kakvo smiješno ime! I koji smiješan osje?aj mi je to dalo. Suptilan, nejasan, poput malog daška toplog vazduha po mom obrazu.
„Ništa“, rekao je moj svjesni um! Uostalom, ova osoba sa smiješnim imenom je samo htjela Santillijev mail, i nije imala ništa za re?i o Kasiopejcima. Koje razo?arenje! Ali bio je to prvi „zagriz“ u 8 dana od kad sam poslala materijal. Progutala sam svoje razo?arenje i odlu?ila biti što je mogu?e više od pomo?i.

Krajnji rezultat je bio ovo: zaista, Kasiopejci su bili u pravu kad su rekli da je naš mali demo na MUFON sastanku bio "predodre?en“. Budu?i da je to stvorilo situaciju koja je zaplijenila Santilijevu pažnju i zbog toga, jednu godinu kasnije, objavila sam Santillijevu sesiju na mail listu na internetu i to je proslije?eno jednom fizi?aru koji JE BIO zainteresovan za Kasiopejski materijal. I ne samo BILO KOJEM fizi?aru - nego jednom fizi?aru sa odli?nom reputacijom, dobitniku Humboldt nagrade, fizi?aru sa popisom publikacija dugim kao moja ruka, i jednim stru?njakom u oblasti koja je neophodna za rad na masi problema koji su zaokupljavali moj um cijeli moj život. Štaviše, on je bio kao stvoren za njihovo razumijevanje i rješavanje kao što sam i sam bila.

I, ?udna je ?injenica da je on zapravo pisao o gravitacijskim valovima u svojim istraživa?kim novinama tokom istog perioda u kojem su MENE Kasiopejci požurivali da prou?avam gravitacijske valove. On je sjedio na jednom slomljenom, drevnom megalitu koji se nalazio uzduž jednog od njegovih najomiljenijih šetališta u Firenzi i odlu?io je, na dan nakon što sam mu napisala svoj prvi odgovor, da ode i fotografiše taj kamen kao neku vrstu „dokumenta“ o tom doga?aju.

Druga interesantna stvar koju bi netko mogao i pomisliti je da fizi?ar JESTE jedan „doktor za spin“.

06-22-96

P: (L) Da li postoji i jedna ta?ka na tijelu koja bi mogla biti iskorištena da pomogne u otvaranju vrata prema podsvjesnom?
O: Takva pomo? nije potrebna. Prvo, željeli bismo predložiti da potražiš jednog „spin“ doktora za tvoje traganje!!

Vrh: Drevni megalit na kojem je Ark sjedio dok je pisao u svojim istraživa?kim novinama o gravitacijskim valovima.

Dno: Pogled sa prozora iz Arkovog ureda u Firenzi.

Univerzitetske zgrade koje tu postoje su veoma stare – bivši samostan.


Dakako, ?udni doga?aji koje sam ispripovjedala u prethodnom poglavlju i koji su se dogodili tek nakon susreta sa Arkom su sugerisali da je ta veza bila sudbinska za „otvaranje vrata prema podsvjesnom“ u meni.

U jednom po?etnom trenutku naših odnosa saglasili smo se da je naša „potraga“ bila ta stvar koja nas je spojila, tako da smo bili sigurni da ?emo krenuti sa našim zajedni?kim radom na tome od istog momenta. Ark bi ?itao dijelove iz transkripata, i sastavljao pitanja koja mi je slao putem maila.

On bi tako?e postavljao pitanja u vezi sa mnogim predmetima sa kojima bi postajao upoznat u njegovim vlastitim istraživanjima.

Devet dana nakon tog prvog maila, Ark je prisustvovao jednoj sesiji. Na jedan ?udan na?in to nas je dovelo natrag na temu „Vala“.


14.07.1996

P: Prvo, kontaktirala sam s fizi?arem koji se zanima za ovaj materijal. I radi toga, bila sam motivirana da uzmem knjigu koju sam pro?itala prije mnogo godina, koja govori o okupaciji Poljske od strane Njema?ke, i tamo sam pro?itala neke ?udne stvari, ali i vidjela neke smješno sinhronizirane brojeve... Izgledalo mi da je to bilo protutip realiteta današnjice u globalu. Moje pitanje jest: ima li kakvog dubljeg sinhroniziranog smisla izme?u tog kontakta, ?itanja te knjige kad sam imala 11 godina i materijala koji smo primili kroz ovaj izvor?
O: Otvoreno.
P: Rekli ste da je Holokast bio "pokusna trka" za ultimativnu svemirsku invaziju. Da li bi se ta invazija trebala desiti kao stvaran scenarij "vanzemaljci zauzimaju planetu", ili...
O: Previše misaonih formi odjednom. Korak po korak, molimo.
P: Da raš?lanimo. Da li je Hitlerov plan probna trka za budu?i scenarij?
O: Blizu. Bilo je "testiranje" volje.
P: ?ija se volja testirala?
O: Vaša.
P: Naša specifi?no ili na planeti?
O: Ovo drugo.
P: Gledaju?i na taj scenarij, da li je tu neka lekcija koju mi možemo nau?iti oko toga što bi se moglo, ili ne, desiti iz te knjige koju sam spomenula?
O: Možda, ali savjetujemo nau?ite se pomješati kao mozai?ka svijest.
P: Što je mozai?ka svijest?
O: Razmišljanje na na?in unutrašnjih sfera, ra?e nego korištenje linearnog, "bez zna?aja", pristupa. Cijela slika se vidi vi?enjem ?itave scene.
P: Pa, mislima da sam zato i imala toliko mnogo misaonih formi...
O: Zamislite sebe kao da ste centar mozaika.
P: MM ( nerazgovjetni komentar o mozaicima koji su negdje na popravku ) L: Dobro, znam o ?emu govorite, ali ja jednostavno ne mislim da tu ima nekog na?ina da ja to u?inim!
O: Da, ti možeš nešto u?initi!
P: Dobro. Dobro. Ova ?itava situacija, ta veza Poljske, Njema?ke (VIDI OPASKU u vezi Njema?ke na kraju teksta), Amerike i vanzemaljske stvari, vojno/Nefilska stvar, to su sve manifestacije presjecanja granica realiteta, to?no?
O: Blizu.
P: I neke od manifestacija presjecanja granica realiteta su te da neki ljudi maturiraju ili pre?u u 4. denzitet, da se njihova svijest mijenja, sve se mijenja, teren za igru se poravnava. Dakle, ono što se desilo u Njema?koj je "pokusna trka" ali ono što ?e se dogoditi je to da ?e se "igralište" nivelirati, pa to baš ne?e biti to?no isti scenarij. Da li je to to?na tvrdnja?
O: Možda. Dobro, draga moja, željela si ?injenice pa ?emo ti ih i dati i nadamo se da ?eš ih razumijeti. Ako ne sada, onda možda kad ?e to biti potrebno...

?injenica jedan: Sve što postoji - su lekcije.
?injenica dva: ovo je jedna velika škola.
?injenica tri: Vremensko podešenje ( timing ) kao što ga vi percipirate, nije nikad, ali NIKAD kona?no.
?injenica ?etiri: Ono što ?e se desiti, kako vi to izjavljujete, je jako daleko, i ne?e se desiti sve dok ne dostignete tu to?ku u ciklusu u?enja, a niste još blizu. Sad promotrite sve prije nego što dobijete još ?injenica!!!

P: Dobro, ovo je sve jedna beskona?na škola i mi svi izgleda da lutamo unaokolo u mraku...
O: ?injenica pet: Ciklus u?enja je varijabilan i napredak po njemu je odre?en doga?ajima i okolnostima koji se razvijaju.
P: Dakle, doga?aji i okolnosti u našim životima mogu, individualno i kolektivno, pokazivati gdje smo mi na tom ciklusu u?enja? I mi tražimo da nam se kaže za te stvari, ili da nam se otkriju, a koje su u stvari, same po sebi, neophodne lekcije? I bilo bi tako virtualno beskorisne i da tako saznamo za njih, budu?i da se one moraju iskusiti?
O: Djelomi?no to?no. Ako želite naznake, onda ?emo ih i dati. Ali, ako tražite "cestovnu mapu", zaboravite!!! ( forgetitski, prim. prev., poljski nastavak -ski )
P: Dobro, želimo neke naznake. I Ark želi neke naznake, tako?er! On želi znati da li mi možemo izumiti alat koji poja?ava slobodnu volju.
O: Nikakav alat nije potreban radi ?injenica 3,4 i 5.
P: Hmmmm... Dakle, kad je osoba hipnotizirana i kontrolirana izvana, radi onog o ?emu smo diskutirali ranije, oni su hipnotizirani i kontrolirani sve dok ne nau?e kako to zaustaviti?
O: Da.
P: Dakle, koriste?i analogiju svinjca, oni su se jednostavno uvaljali u to i pate sve dok im nije dosta?
O: Koriste?i vašu analogiju bicikla: Ima li alata koji vam je potreban, kao djetetu, da nau?ite kako nau?iti voziti bicikl?!?
P: MM: Nemate li više slobodne volje pomo?u upijanja ( asimiliranja ) znanja?
O: Da!!! Da!!!
P: L: Dakle, drugim rje?ima, znanje i svijest vas naprave svjesnima da imate slobodnu volju i tako?er napravi vas svjesnima o tome koje SU akcije stvarno djela slobodne volje, i zato, kad znate ili vidite razliku izme?u laži i prevara i istine, onda ste u poziciji kontrolirati svoj život?
O: Da.
P: Ark tako?er želi pitati... pa, njegov problem je vjera, kao što mi je to i rekao.
O: Vjera dolazi tako?er iz znanja i kao što smo istakli ve? prije... Lažno znanje je gore nego da ga uop?e nemate!!!!!
P: Dakle, važno je da se sve uzme sve da se nau?i, ili analizira, da se kompletno rastavi i prokopa u svim smjerovima oko toga, ?ak i u suprotnim pravcima, da bi POTPUNO ustanovili da je to istina? Kao što je C.S.Levis rekao, znanje je poput konopa... sve dok ga koristite da svežete kutiju, nije važno da li je perfektno ili ne, ali ako ga ho?ete koristiti da na njemu visite nad provalijom, onda morate biti apsolutno sigurni da je dovoljno ?vrsto da izdrži vašu težinu.
O: Da.
P: Dobro, Ark pita o sljede?em: "1979., Projekt Phoenix, s asistencijom Sivih, da li je bio uspješan u proizvodnji poja?ala misli"?
O: Ne.
P: Dobro! To je bilo vrlo precizno! Idu?e: "Da li je mogu?e da, pod utjecajem droga, fizi?ari, ili oni koji imaju mentalne mogu?nosti iznad normalnih, da budu zakva?eni na neku vrstu stroja i da zato budu u mogu?nosti da kreiraju neku vrstu fizi?ke forme"?
O: Mogu?e. Sad prou?ite ponovo: "Sivi" su kibernetske sonde "Lizzard" bi?a, pa tko to?no ?ini tu asistenciju? I tko je iza Lizzard vrsta?? Mogu li biti vaši preci, možda?!?
P: Ovdje kaže: "Vatra unutar ?ovjeka, koja je okarakterizirana kao žudnja, je tajna koja se može koristiti. Tajna svih stvari je žudnja. Pomo?u žudnje/strasti sve su stvari mogu?e. Eksperimenti poja?avanja kod Phoenix projekta bili su objašnjeni kao poja?anje moždanih valova. U stvari, to poja?ava žudnju ( želju ) subjekta. To što se poja?ava je "unutrašnja volja" subjekta, odnosno unutrašnji duh unutar svih nas koji je pokreta?ka sila i manifestira se kao elektri?na energija. Ovladavanjem te sile vi postižete da se vama ne može kontrolirati, svemir je vaš. Ovladate unutrašnjim duhom i vi ?ete vladati fizi?kim." Komentirajte, molimo.
O: Prvo i prvo: Tko vrši asistiranje? I na koji na?in se to radi?!?!??!??!?!?
P: Pa, oni kažu da Sivi asistiraju Konzorciju, to je Hopi materijal... Tko vrši asistenciju? Hmmm... dajte neki trag... Mislim da Nordijski vanzemaljci kontroliraju Lizzarde, koji su kreirali Sive, koji su sonde Lizzarda i za koje se tvrdi da asistiraju Konzorciju...
O: Asistiraju? Ili možda utje?u?!? I ako je tako, kako to?!? I nije li to sav smisao? I na kraju, ne utje?e se na vas stalno?!? U SVEMU što vi radite? Istaknuli smo ovo bezbroj puta... Dakle, molimo da ne skre?emo s puta, dobro?
P: Drugim rje?ima, sve dok smo u svinjcu - u svinjcu smo, i sve dok ne iza?emo VAN iz toga, mi smo UNUTRA?
O: Sve dok ne dostignete tu to?ku u ciklusu u?enja.
P: MM: Koja je to kemikalija koju oni koriste kod tih fizi?ara, da li je ona sama po sebi "akashina kemikalija"?
O: Ta informacija na koju se vi pozivate je potpuno lažna, kompletno!
P: L: Dakle, cijela stvar je lažirana?
O: "Žudnja" ne ?ini nekog "slobodnim", ve? je potpuno suprotno!
P: Ali ako vi žudite za znanjem?
O: To nije žudnja, to je zamolba duše.
P: Što je to što ljudima daje tu silu, taj efekt snažnog vala kojim oni odrede da do?u do apsolutnog dna svega i strgnu sve laži sa sebe sve dok ništa ne ostane na njima, sve osim gole istine? Što je izvor te želje?
O: Krivi koncept. To je jednostavno kad je netko u toj to?ki u ciklusu u?enja. U toj to?ki, nije potrebna sila.
P: Dakle, vi ste, više-manje, tu radi neke kriti?ne mase koju ste postignuli i vi "ska?ete" prema to?ki gdje je traženje istine jednostavno ono što vi jednostavno i jeste? To definira parametre vašeg bi?a. To je kao ciklus od 360 stupnjeva i svaka osoba je na druga?ijoj to?ki u ciklusu i ?itava stvar kruži i vi se nikad ne mijenjate s obzirom na ljude iza sebe i ispred sebe, a jedina stvar koju realno možete napraviti je ta da pomognete nekome da se pomakne u tom ciklusu, zato gurate onoga iznad sebe i vu?ete onog ispod sebe na vaše prethodno mjesto? I mjesto na kojem se nalazite u tom ciklusu, odre?uje ono što vi radite?
O: To je jedan ciklus, da. Postoji samo jedan ciklus u?enja i tamo gdje ste vi na njemu odre?uje vaša ISKUSTVA, i obratno.
P: Ima li ikad neke to?ke gdje su linije povezane sa drugom to?kom u ciklusu, tako da vi možete "sko?iti" s jedne to?ke na drugu? Poput crvoto?ine u svemiru ili nešto tako?
O: Pogledajte ?injenice 1, 2 i 3.
P: Dakle, nema pre?ica?
O: Sad, pogledajte ?injenice 3, 4 i 5.
P: Dakle, izvjesni doga?aji i okolnosti bi mogle pomo?i osobi da napravi "skok"?
O: Ne "skok", ubrzanje.
P: Jedna stvar, kad smo pri?ali nedavno kad smo govorili o nestabilnim gravitacijskim valovima i ja sam pitala što je uzrokovalo da oni postanu nestabilni, vi ste odgovorili "upotreba" i da je OPD disperzija, a OPS "sakupljanje" gravitacije. Napravila sam par naga?anja o tome i htjela bih pitati o tome. Da li to zna?i da davanje drugima, ?ak iako dajete sa zadrškama kod te asistencije jer znate da bi ta asistencija samo odgodila lekciju, da li je to širenje gravitacije i stvaranje mentalne ili druge kontrole nad drugima, ?ak iako je netko nesvjestan da se on ka?i druge i uzima drugima energiju, da li je to oblik sakupljanja gravitacije?
O: Blizu.
P: Dakle, kad vi sakupljate gravitaciju, vi postajete kao crna rupa, uvla?ite u sebe?
O: Definitivno.
P: I izgleda mi da jedna od stvari koje radimo jest da mi osloba?amo gravitaciju sakupljenu u nama?
O: Ako je to vaš izbor, ili ako je to vaš put.
P: Da li je izbor intimno povezan s putem kao što ja to razumijem? Da li je on samo jednostavno to kako smo izgra?eni u našem bitku duše?
O: Blizu.
P: I tu su ljudi za koje je OPS jednostavno njihov izbor. To je njihov put.
O: Blizu.
P: Dakle, to je osuda i šteta koju radite nekome, ako pokušate nekoga preusmjeriti na vaš put, ?ak iako vidite da je rezultat puta na kojem je taj netko - smrt? To je još uvijek njegov izabrani put?
O: Da.
P: I ako nekom od njih pošaljete "kante ljubavi i svjetlosti", a oni su taj put odabrali, vi kršite njihovu slobodnu volju?
O: Vi bi mogli, tako?er, slati i "kante" bljuvotina jer ?e oni tako i reagirati na to.
P: MM: Zašto slati išta? Samo da budemo neutralni?
O: Prosudjivanje je OPS.
P: L: Rekli ste nam prije da su zvijezde i planeti portali, ili otvori prema drugim denzitetima. Da li je mogu?e da ovaj nadolaze?i val, to presjecanje granica realiteta, da li ?e se pristupiti kroz te tipove portala, što nije stvarno u našem "svemru", ve? što bi moglo proiza?i iz zvijezda i planeta? Da li sam na ne?em?
O: Možda po?inješ i?i dugim putem. Zapamtite samo ovo: Sva proro?anstva koja su prika?ena na kalendarske datume su beskorisna, jedino ako ne želite biti usisani od OPS sila 4. denziteta!
P: Kad ve? govorimo o usisavanju OPS-a 4. denziteta, MM-i je rekla lokalna gatara da ona usisava Hindu skupinu i njihove energije i re?eno joj je da se iil pnaša po njihovom programu ili da produži i nadje si neku drugu grupu. Koja vrsta interakcije je to bila? Zašto im je bilo toliko neugodno kad je ona bila prisutna?
O: Jer su željeli biti obožavani.
P: Dali to zna?i da je "željeti biti obožavan" ekvivalent za usisavanje energije?
O: Blizu.
P: Sad, znatiželjna sam oko slike psa koju je MM snimila kao fotografiju aure.
O: U ova vremena, bi?a 2. denziteta ?e sakupljati sve više i više privjesaka.
P: Da li su ti privjesci kao drugi entiteti?
O: Da, i drugo.
P: Kad oni sakupljaju te privjeske, da li ih sakupljaju od nas, kao zaštitu?
O: Ne.
P: Da li su oni korišteni da sakupljaju privjeske da bi nam se naštetilo?
O: Da.
P: Mislite da ?emo morati raditi duhovna osloba?anja i na našim psima, tako?er? V: Uh, baš nam i to treba!
O: To ne?e djelovati.
P: Zašto naše životinje kupe te privjeske?
O: Radi pove?anja vibracijskih frekvencija tj. dolaska Vala.
P: Ima li nešto što bi mogli u?initi? Mislim, da li bi trebali rješiti se ljubimaca?
O: Nikad nebi savjetovali nešto oštro kao to. Pa ipak, budite svjsni: OPS orijentacija 3. denziteta uklju?uje misao "dominacije" nad 2. denzitetom, i to je samo nastavak energetskog stvaranja nadolaze?eg vala... Neke lekcije su stavrno interesantne. Kad vi pretpostavljate da hvatanje i zatvaranje onih s manjim kapacitetom nego vašim, da je to "za njihovo dobro", zašto ne bi i o?ekivali da oni s ve?im kapacitetom to isto rade i vama?!?Željeli bi da ovo dublje promotrite. Mislimo da možete dobiti mnogo iz uvida koji su sakriveni ovdje.

Tema Vala je u ovom trenutku stavljena na ?ekanje, jer toliko mnogo obaveza u "stvarnom životu" je imalo prioritet - kao napori da Ark dodje u prvi posjet i detalje o tome kako organizirati naše budu?nosti da možemo raditi zajedno u stvarnom prostoru/vremenu, a ne u amorfnoj virtualnoj stvarnosti.

Ali, kada se se stvari kona?no sredile, na kraju smo došli natrag na temu. Do toga trena morali smo u?initi našu doma?u zada?u, morali smo nau?iti da nema slobodnog ru?ka, a cilj - rješavanje najve?ih misterija naše stvarnosti je postajao prili?no velik projekt.

OPASKA u vezi rije?i "Njema?ke"

Ono što je navedeno ovdje je situacija iz mog prethodnog života opisana u "Amazing Grace". Cijeli ovaj život bila sam progonjena snovima i slikama iz prošlog života u nacisti?koj Njema?koj gdje sam bila udana za Židova, koji je bio uhapšen. Naše ?etvero djece su tako?er odvedeni u logore. Ja sam po?inila samoubojstvo kao posljedicu moje tuge za mojom obitelji. Cijeli ovaj moj život sam se pitala gdje je moj muž iz tog vremena? Nakon sastanka sa Arkom, oboje smo imali toliko snažne doživljaje da je bilo o?igledno da je on ta "Izgubljena Ljubav" iz tog drugog života, možda ?ak i iz mnogih drugih života. Kao što su Kasiopejci rekli kasnije, mi smo bili "komplementarne duše."
--------
Preveo: Victor Fingolfin