Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Val serija poglavlje 03


Poglavlje 3

Mit o Zlatnom dobu: period kad su Polovi bili druga?ije orijentirani, kad su godišnja doba bila druga?ija, godina je bila druga?ija, pradavni raj na Zemlji gdje vrijeme nije imalo zna?enja.

Sje?anje ili mašta o Zlatnom Dobu je bila zajedni?ka kulturama koje se protežu od Indije do sjeverne Europe. U Americi najpoznatije povijesne mitologije su one Maya i Azteka za koje nije postojala era bez cikli?ke prijetnje uništenja. Niti budisti?ka filozofija nema za ?ime žaliti. Ali u starom Bliskom istoku

10-05-94

P: Što predstavlja jabuka sa Drva znanja dobra i zla koju je Eva navodno pojela i onda ponudila Adamu?

O: Ograni?enje znanja. Kodiranje.

P: Što zna?i da je Eva jela sa Drva znanja? Što je ona u?inila?

O: Udružila se sa krivom stranom.

P: Što to zna?i?

O: Eva je simbol ženske energije.

P: Što je ženska energija u?inila kad se udružila s krivom stranom,?

O: Izgubila je dio znanja i mo?.

P: Što predstavlja jabuka?

O: Ograni?enje.

P: Želim da znate da mi ovo nema smisla.

O: Ima. Pažljivo razmisli. Laura propuštaš o?ito.

P: U kojem smisli bi pojedena jabuka bilo limitiranje?

O: Vjerovanje da jedan izvor ima cjelokupno znanje je kontradiktoran realnosti.

Koncept da ?e jedenje jabuke sa drva znanja donijeti cjelokupno znanje je prijevara, zavarava jer ni jedan izvor ne može sadržati cjelokupno znanje . Kad netko vjeruje u nešto što je prijevara, on se zarobio u parametrima ograni?enja. Nadalje ljudska rasa ?e biti otrovana istim problemom koji se reflektira u nekoliko razli?itih na?ina: jedan ?e uvijek tražiti istinu kroz put religije, umjesto da ju traži bezbrojnim putovima i , isto tako ?e vjerovati u jednostavne odgovore na vrlo kompleksne stvari i pitanja.

P: Što simbolizira plameni ma? koji je onemogu?io povratak u Raj?

O: Simbolizira zamku.

P: Gdje se Raj nalazio?

O: Na Zemlji.

P: Cijela Zemlja je bila Raj?

O: Da.

P: Je li pad iz Raja, ili gubitak stanja Raja, bio pra?en kataklizmom?

O: Da.

P: Koje prirode je bila ta kataklizma?

O: Kometi.

P: Skupina kometa koju ste prije spominjali?

O: Da.

P: Kada se to dogodilo?

O: Prije 309.882 godina.

P: Što je bila prava priroda zmije u raju?

O: Reptili ( op.prev. Lizzardi )

P: Da li je gubitak Rajskog stanja bio popra?en preuzimanjem ?ovje?anstva od strana Reptila?

O: Da.

P: Pa kako je onda ?ovje?anstvo došlo ovdje?

O: Kombinacija više faktora. Brojne duše su željele fizi?ku egzistenciju i onda su bile promijenjene od strane triju snaga, generalno Reptila kroz Sive, Nefilime i Orionsku uniju.

P: O tim trima snagama. Rekli ste da su duše željele fizi?ku egzistenciju. Kad se to dogodilo, kako je nastala fizi?ka egzistencija?

O: Prvi su bili poput majmuna.

P: I što se onda dogodilo? Jesu li se oni pojavili iz zraka? Što su duše radile u tim majmunolikim bi?ima?

O: Duše su ih promijenile kad su se transferirale u posijana tijela. Orionska unija je bila prva koja je stavila ljudske duše radi inkubacijskog procesa i tako napravila neandertalca.

P: Da li kažete da su geneti?ki modificirani majmunski embriji bili stavljeni u ženke majmuna radi inkubacije?

O: Ne. Samo duše.

P: Stavili su duše u majmunolika tijela?

O: Blizu. Prisustvo duše u majmunolikom tijelu je uzrokovala promjenu genetike i DNK.

P: Zna?i ljudske duše su se inkarnirale u živa bi?a na ovom planetu da bi iskusili 3D realnost i ulaze?i su uzrokovali mutaciju?

O: Da. Prvo su bili izmijenjeni od strane Orionske grupe. Oni li?e vama.

P: Tko li?i nama?

O: Orionci, Orionska unija. Postoje i drugi u orionskoj zajednici.

P: Jesu li neki od Orionaca zlo?esti de?ki kako bi mi rekli?

O: Da.

P: Jesu li neki dobri?

O: Da.

P: Odakle su došle duše koje su se inkarnirale u tijela na Zemlji? Da li su bili na drugim planetima prije nego su došli ovdje?

O: Ne ova grupa.

P: Što su samo plutali negdje u svemiru?

O: U zajedništvu s Jednim. Jesti li ?uli za staru legendu o Luciferu, Palom An?elu?

P: Tko je Lucifer?

O: Vi. Ljudska rasa.

P: Kažete da duše individualnih ljudi dio ve?e duše?

O: Da. Blizu. Vi ste pripadnici razjedinjene grupe duša. Svi koji su pali moraju nau?iti „na teži na?in“.

P: Da li kažete da je ?in želje za fizi?kim iskustvom pad ?ovje?ji? Što je u želji da se ima fizi?ko tijelo pad?

O: Užitak za sebe.

P: Da li su ikada ljudi dugo živjeli u Rajskom stanju, gdje su mogli imati fizi?ko tijelo i istovremeno imati duhovnu vezu?

O: Da ali ne za dugo. Nijednoj ovisnosti ne treba puno da zatvori krug.

P: Zna?i ?ovje?anstvo je postalo ovisno o tome da udovoljava sebi?

O: Postalo je brzo.

P: Koliko je vremena prošlo od inkarnacije duša u tijela do Pada iz Raja?

O: Nije mjerljivo. Zapamti Laura, kad se ovaj doga?aj zbio vrijeme nije
postojalo. Iluzija prolaska vremena nije tada postojala kao ni mnoge druge laži.

P: Zna?i kažete da je pad iz Raja bio po?etak vremena?

O: Da.11-26-94

P: Što se uistinu dogodilo kad je u bibliji Kain bio proklet?

O: Pojava ljubomore.

P: Što se dogodilo da je ljubomora ušla u ljudsko postojanje?

O: Preuzimanje od strane Reptila.

P: Nisu li Reptili zavladali nama prije nego smo bili izgna
ni iz Raja?

O: Jesu.

P: Je li pri?a o Kainu i Abelu iz Biblije to preuzimanje od strane Reptila?

O: Simbolizam u pri?i.

P: Zna?i radi se o simbolizmu Reptilskog preuzimanja, pojava ljubomore i stav brat protiv brata, je li to to?no?

O: Djelomi?no. Prokletstvo Kaina zna?i „faktor ljubomore“ zbog toga što su Reptili preuzeli Zemljinu vibracijsku frekvenciju. Kvržica na vrhu
kralježnice je fizi?ki ostatak od DNK ograni?enja namjerno napravljenog od strane Reptila. Razumijete?

P: Zna?i na podru?ju gdje se baza lubanje spaja s kralježnicom?

O: Da.

P: Kakva je konfiguracija kralježnice i lubanje bila prije toga?

O: kralježnica nije imala tu kvržicu. Ljubomora dolazi od tamo, ?ak ju možete osjetiti.

P: Da li ove emocije o kojima smo pri?ali koje su nastale zbog sloma DNK, je li ijedna od njih povezana sa onim što Carl Sagan diskutira o „Reptilskom mozgu“

O: Na zaobilazan na?in da.

P: Dobro, u vezi ove pri?e o prokletstvu Kaina, jesu li tada postojali ljudi koji nisu imali takvu konfiguraciju?

O: Svima je dodana istovremeno.

P: Kako su fizi?ki to izveli? Koji je mehanizam iza ovog doga?aja, zup?anici i šarafi?

O: Jezgra DNK je dosad neotkriven enzim u vezi s ugljikom. Svjetlosni valovi su upotrjebljeni da otkažu prvih deset faktora DNK tako da su izgorjeli. Tada je došlo do fizi?kih promjena uklju?uju?i kvržicu na vrhu kralježnice. Svaka od njih je isto tako reflektirana u eteru.

P: Pa koliko je ljudi bilo na planetu kad su napravili ovo i jesu li to radili pojedina?no na svakom?
Kako su utjecali na svakoga?

O: Promjenom svjetlosnih valova.

P: I valovi svjetlosti uti?u na DNK?

O: Da.

P: Što je bio izvor tih svjetlosnih valova?

O: Naš centar. Naša stvarnost. OPD . Reptilska stvorenja su koristila sofisticiranu tehnologiju da ometaju svjetlosne frekvencije svjetla.

P: Dobro, pa kako ja to vidim iz ovoga što ste mi rekli, kao da je bila… kao da je bila bitka i vi ste izgubili?

O: Da. Sad shvati ovo: Sve je to dio prirodnog velikog ciklusa.

P: Je li to prirodan veliki ciklus interakcija izme?u svjetla i tame koja jednostavno mora postojati?

O: Da. Mi smo „prva crta bojišnice“ prirodnog balansa Univerzuma. 6-ti denzitet. Kamo se postoji prije dostizanja totalnog jedinstva sa „JEDNIM“.

P: I mi smo ali bitka u Univerzumu je cjelokupna, aktivna bitka.

O: Da. Ravnoteža je neutralna. Zapamti sve su to samo lekcije u velikom ciklusu.

2000 godinu obilježava stota godišnjica objavljivanja ?arobnjaka iz Oza od L. Frank Bauma. Baum je napisao totalno 14 knjiga prije smrti u 1919. Svatko zna za pri?u koja je arhetipska u svojoj prirodi.

Ako postoji netko tko nije upoznat s njom provjerite u lokalnoj videoteci i nabavite kokice. Kad ste to napravili vratite se ovdje i završite s ?itanjem ove stranice.

Dorotine pustolovine prate klasi?ne linije mitova o velikim junacima kao što je rekao Joseph Campbell u The Hero With a Thousand Faces.

U specifi?nim pojmovima, Dorothy slijedi formulu mitskih heroja:

1. Prima pomo? od bi?a koje je poput božice - Glende , dobra vještica sjevera.
2. Upoznaje nekoliko prijatelja/pomaga?a koji simboliziraju znanje, hrabrost i ljubav.
3. Prolazi kroz test izdržljivosti, hrabrosti i vidi kroz varku.
4. Pobje?uje zlo utjelovljeno u zloj vještici zapada.
5. Vra?a se u Kanzas sa znanjem koje prije nije posjedovala.

Postoje razli?ite politi?ke i pseudo-misti?ne interpretacije ?arobnjaka iz Oza kroz godine. U jednoj je prezentirana ideja da je sama Dorothy pravi ?arobnjak jer jedino ona nešto postigne. U drugog pas Toto je uspore?en sa Anubisom, egipatskim vodi?em mrtvih. Zbog Totinih akcija Dorothy se na?e u tornadu. Ali na kraju Toto razotkriva ?arobnjaka kao prijevaru. Kad se ?arobnjak sprema da odvede Dorothy doma, Toto još jednom sabotira akciju progone?i ma?ku, zbog ?ega Dorothy propušta svoju vožnju i koristi cipele od rubina ( Rubin slippers prim.prev. ) umjesto.

Postoji interpretacija koja gleda na Kanzas kao vanjski svijet dok je Oz unutrašnji i Dorotin posao je da integrira da dva, simboliziran u dualnosti izme?u ta ?arobnjaka i vještice.

Ali Salomon Rushdie pokazuje na „nedostatak“ u pri?i koji nije zadovoljavaju?e objašnjen, ?ak ni os strane Bauma u kasnijim knjigama, naime iako je Kanzas prikazan kao monokromatsko ogoljeno mjesto bez radosti ?injenica je da se Dorotina jedina želja nakon što je otišla u Oz – ljupki Raj da se vrati natrag!

A Zašto? Osim što joj fali ujna Em i ostali zašto bi se htjela vratiti jalov krajolik bez drve?a? Zašto je cijela filozofija filma izražena u zadnjim Dorotinim rije?ima : „ Nigdje nije kao doma“ ?

U slijede?im izvacima iz Kasiopejskih transkripata, susresti ?emo se sa Dorothy, ?arobnjakom, Ozom i Kanzasom. U ovom kontekstu po?injemo razumjeti zašto nema mjesta poput doma i da bi Val mogao imati veliku ulogu u aktiviranju naših individualnih i kolektivnih Cipela od Rubina.

03-11-95

P: Rekli ste nam da je vrijeme iluzija koja je ušla u naše postojanje u vrijeme Pada iz Raja, i ovo je re?eno na takav na?in da imam utisak da to nije jedina iluzija koja nam je nametnuta…

O: Vrijeme je iluzija koja je stvarna za vas zbog promjene vaše DNK.

P: Dobro, koje još iluzije?

O: Monoteizam, vjera u jednog odvojenog, svemogu?eg entiteta. Potreba za fizi?kim uveli?avanjem. Linearan fokus. Jednodimenzionalnost.

P: Je li odvojenost klju?na rije? u vezi Monoteizma?

O: Da.

P: Možete li re?i kako su ove iluzije prisiljena na nama ili kako ih mi percipiramo?

O: Ako netko otvori vrata i vidite vr? sa zlatom, da li ?ete brinuti da li se skrivena iza vrata nalazi otrovna zmija prije nego što ?ete posegnuti za zlatom?

P: Što predstavlja zlato?

O: Iskušenje ograni?enosti.

P: A vrata?

O: Otvor prema ograni?enosti.

P: Da li je ograni?enje bilo prikazano kao vr? s zlatom, a ustvari nije bio?

O: Što je zmija?

P: Reptili . Tko je bio zmija?

O: Rezultat prihva?anja iskušenja bez opreza. Kao skok bez gledanja gdje se ska?e.

P: Da li to zna?i da mi nismo otvorili vrata?

O: Da.

P: Tko ih je otvorio?

O: Reptili.

P: Zna?i kažete da je pri?a o iskušenju u Raju pri?a o tome kako je ?ovje?anstvo dovedeno u ovu realnost kao rezultat iskušenja. Zna?i jedenje jabuke sa Drva Znanja Dobra i Zla je…

O: Pad tijekom kušnje.

P: I ovo je bio trik…

O: Ne. Trikovi ne postoje.

P: Dobro, zna?i bio je zamka?

O: Ne. Zamke ne postoje. Slobodna volja se ne može narušavati ukoliko se vi ne složite.

P: ?ekajte malo, sad mi nije jasno. Tko smo bili prije „Pada“ ?

O: OPD.

P: Sada smo OPS zbog toga što se tada dogodilo?

O: Da.

P: Dobro, zna?i tada smo bili OPD. Reptili su otvorili vrata i pokazali nam vr? sa zlatom u nadi da ?emo posegnuti za zlatom ili iza?i kroz vrata, dok su oni ?ekali iza vrata da bi nas preuzeli na neki na?in. Da li sam u pravu?

O: Ideja da su se nadali nije to?na.

P: Dobro, što su pokušali time što su nas primamili?

O: Ideja da su pokušali je neto?na, nastavite ispitivati radi mogu?nosti u?enja.

P: Tada smo bili OPD. Je li to bilo poslije bitke? Drugim rije?ima jesmo li tada bili samostalni za razliku od prije?

O: Bila je bitka.

P: Bitka je bila u nama?

O: Kroz vas.

P: Bitka je bila kroz nas da li ?emo pro?i kroz ta vrata. Bitka je bila kroz nas, mi smo doslovno bili bojište. Je li bitka završila prošli mi ili ne kroz vrata?

O: Blizu.

P: Tada smo bili OPD. Rekli ste da u ovom denzitetu imamo izbor biti OPS ili OPD.

O: Oh, bitka je uvijek tamo, kada „odaberete“ onda se ra?una!

P: Ove je povezano sa tim zašto Reptili i drugi vanzemaljci pri?aju ljudima da su dali njihov pristanak za otmicu itd. Tada smo bili OPD a sada smo OPS.

O: Da. Kad ste otišli za zlatom ste rekli „Bok“ reptilima i svemu što proizlazi iz toga.

P: Dobro, do toga sam željela do?i. Rekli ste da su reptili ili OPS snage otvorile vrata.

O: Ne. Ne biste trebali re?i da su otvorili. Rekli smo to samo zato da vas upoznamo sa konceptom koji ne biste mogli razumjeti.

P: Dobro, da se vratimo na dio kad je netko otvorio vrata. Vrata su uvijek bila tamo i uvijek su bila otvorena. Samo sam željela i?i sa analogijom. Zna?i koncept je da, kao OPD bi?a smo imali izbor i?i za zlatom ili ne. Kad smo krenuli za zlatom postali smo OPS, jer je to što OPS radi.

O: Da.

P: I kad smo to uradili orijentirali smo se sa 4D OPS reptilskim stvorenjima.

O: Da.

P: I kad smo to uradili dali smo odobrenje 4D OPS da radi štogod želi s nama?

O: Blizu.

P: Zna?i kad nam kažu da smo im dali dopuštenje da nas otimaju kako svjedo?e brojni ljudi iz njihovih iskustava s otmicama oni ustvari se pozivaju na to?

O: Blizu.

P: Vratite se natrag kad su rekli: „Slobodna volja se ne može narušavati ukoliko se vi ne složite“
Mi kao ljudska rasa smo koristili našu slobodnu volju da se prebacimo iz OPD u OPS. Zna?i u nekom stupnju smo odabrali ovaj nered u kojem se nalazimo i to je super stara legenda i palom an?elu Lucifer. To smo mi. Kad smo pali kroz ta vrata dok smo išli po zlato ugrizla nas je zmija!

O: Ali ovo je sindrom koji se ponavlja.

P: Je li to sindrom koji se ponavlja za ljudsku rasu ili je tako u cjelokupnoj kreaciji?

O: Ono potonje.

P: Je li to sindrom koji se ponavlja kroz cijelu kreaciju zato što je to kružna priroda stvari. Ili je to kako Indijanci kažu Maya?

O: Ili oboje.

P: Radili smo s ovom analogijom. Zlato je bila iluzija. Zlato nije bilo ono što smo mislili da ?e biti. To je bilo iskušenje…

O: Nije iskušenje. Sjetite se Dorothy i Cipela od Rubina? Razmislite o Cipelama od Rubina. Što je Glenda rekla Dorothy?

P: Uvijek se možeš vratiti ku?i. Uvijek si imala mo? da se vratiš ku?i.

O: Da.

P: Zna?i mi uvijek imamo mo? da se vratimo u OPD stanje. ?ak i u tre?em denzitetu?

O: Da.

P: Aludirate na film „?arobnjak iz Oza“ . Rekli ste da…

O: Inspiriran 6-tim denzitetom.

P: Imate dobre producente filmova u šestom denzitetu. Zna?i želite re?i da imamo mogu?nost unutar nas koja je poput Cipela od Rubina koja nas može vratiti u OPD kada god poželimo.

O: Da.

P: Zna?i sve ovo o ?emu smo pri?ali, granica realiteta, Val, podizanje frekvencija…

O: Granica realiteta je „tornado“.

P: U analogiji sa Dorothy i cijelom pri?om, mjesto gdje je sve po?elo je Kanzas. Da li odlazak u Oz bio odlazak u OPD ili OPS stanje?

O: OPS.

P: Zna?i Oz je OPS. A Kanzas, ne fizi?ka okolina nego stanje uma Dorothy prije iskustva u Ozu je OPD stanje?

O: Da.

P: Zna?i ne treba gledati na Kanzas kroz ?injenicu da je sniman u crno bijeloj tehnici, radi se o stanju uma. Odlazak u Oz..

O: I Elvira Gulch.

P: Gospo?a koja se pretvorila u vješticu. Zbog nje je Dorothy završila u Kanzasu. Dopustila je da njen pas zeza Elvirinu ma?ku, Elvira je uzela psa koji je pobjegao i Dorothy je nastojala spasiti psa.

O: Vještica reprezentira reptile.

P: Da, dobro. Moral cijele pri?e je: ne dopustite da vam pas ganja ma?ke koje pripadaju reptilima. Tornado. Dorothy je pala iz OPD stanja u OPS kroz tornado. Je li to to?no?

O: Da. Analizirajte pažljivije, predlažemo vam pauzu.

PAUZA I DISKUSIJA

(T) Oni izjedna?avaju tornado sa promjenom iz OPD u OPS.

(L) Možda je isto i promjena iz OPS u OPD.

(J) Da, promjena iz jednog u drugo bi bila dramati?na.

(T) Možda pri?aju o promjeni denziteta. Val bi trebao biti promjena realiteta. Prozor kroz realitete. Isto tako i promjena iz OPD i OPS. Postoji li prolaz kroz koji se pro?e? Vrata?

(F) O Bože, ima tako puno mogu?nosti ovdje.

(L) I ako se promijeniš u OPD da li se na?eš na drugog Zemlji?

(T) Rekli su da je tornado prezentacija kada je Dorothy prešla iz OPD u OPS stanje. Isto tako je otišla iz svoje realnosti u jednu potpuno druga?iju

(F) To?no.

(J) Ali promjena iz jednog stanja u drugo ?e biti traumati?na.

(T) Pri?ali su o valu granice realiteta…

(F) Mislim da nije bitno na koji na?in, mislim da je u toj pri?i (?arobnjak iz Oza op.prev.) bilo pokazano na taj na?in.

(T) Ali dosada su pri?ali da je Val prozor odlaska u druge dimenzije .

(J) Je.

(T) Ali upravo su rekli da je tornado analogija granice realiteta. Ali tornado je bio prelazak iz OPD u OPS, a ne iz 3D u 4D.

(J) Dvije razli?ite stvari.

(F) To?no ali prelazak granice realiteta bi mogao predstavljati bilo koju vrstu iznenadne promjene.

(T) To sam se pitao. Da li to isto zna?i promjena ne samo iz 3D u 4D nego i promjena iz OPS u OPD i po?etak u OPD stanju tamo? I onda možda opet promjena iz OPD u OPS stanje u 4D. Nisu nikad rekli da je to promjena iz OPS u OPD, rekli su da je to naš izbor.

(T) Da ali su upravo usporedili tornado sa granicom realiteta, a u ?arobnjaku iz Oza tornado je simbol promjene iz OPD u OPS. Ne znam. Samo pokušavam shvatiti što su rekli jer se radi o ne?emu vrlo važnom.

(J) Rekli su cipele od rubina, cipele od rubina a ne tornado

(T) Da, to su samo sad rekli da je tornado Val.

(F) Mislim da se ovdje radi o ne?em drugom.

(T) Ali su isti simboli. Tornado ju je odveo iz jednog mjesta na drugo a cipele su ju vratile natrag. Dva razli?ita koncepta.

(F) Ovdje je puno kompliciranih detalja, nekako se moraju povezati. Znate li o ?emu se radi? Rekli su da zapamtimo Cipele od rubina što zna?i da je put uvijek bio tamo za nju da se vrati doma. Sje?ate se da joj je Glenda rekla : „ O ne draga, uvijek se možeš vratiti ku?i. Sve što moraš re?i je da ne postoji mjesto poput doma.“

(J) Da, ali moraš nositi te cipele…

(S) Znate što? Tornado ili val bi mogao biti kao odlazak u 5D. Dok je gledala kroz prozor sve je prolazilo pored nje… poput prikaza života.

(T) Da život je prošao kraj nje.

(F) Da ali su rekli da ?e promjena realiteta prouzrokovati mnogo ?udnih stvari. Skroz je bizarno u svakom aspektu koncepata kroz koje smo dosad prošli.

(J) Radikalna promjena realnosti.

(T) Da što se ti?e Dorothy, u filmu je tornado bio nasilan ali ju nije fizi?ki ozlijedio.

(J) Da, tako su i nama rekli.

(F) Bila je uplašena…

(T) Da ali to je mentalna stvar… ovdje je bila bol. Nije se fizi?ki ozlijedila.

(F) To je još jedna stvar za špekuliranje: kroz cijeli film ona se nije fizi?ki ozlijedila. Kroz sve prijetnje nije joj se ništa desilo. Iz nekog razloga vještica joj nije mogla skinuti cipele…

(T) To je bilo u 1939.g. Da je film napravljen u 1995.g imali bi strojnice, rakete, motorne pile i bilo bi mrtvih posvuda. A ona se svejedno mogla vratiti doma kad god poželi. Znate „Dorothy upoznaje Terminatora“.

(L) Dorothy i masakr motornom pilom.

(S) Dorothy odlazi u ulicu Brijestova

(T) To je izme?u dje?je bajke i no?ne more Stephena Kinga.

(F) Znate fundamentalisti su napadali ?arobnjaka iz Oza

(L) Jesu? Zašto?

(T) Jer je satanisti?ki.

(F) Da rekli su da je to Holivudski pothvat da odvuku ljude od Krš?anstva i fundamentalizma i sve to.

(T) ?arobnjak iz Oza je zao za fundamentaliste.

(F) Da jer nije potrebna krv Isusa Krista da bi se vratio u Kanzas.

(L) Pretpostavljam da je zato Trnoružica politi?ki nekorektna.

(T) Jer nije spavala s jednom nogom na katu kao sve serije u šezdesetima.

(J) Molim?

(S) Prešli smo sa Oza na serije?

(J) Mislim da miješaš metafore.

(S) To je bila Uspavana ljepotica.

(T) Da to je bila Uspavana ljepotica u kutiji.

(J) I jednom nogom na podu.

(L) Ne, Snjeguljica je bila u kutiji.

(T) Snjeguljica je bila u kutiji, da. Disney je uzeo sve stvari s uspavanim ljepoticama…

(L) Da li ikad razmišljate o simbolima: Uspavana ljepotica? Probu?ena poljupcem?

(F) I pretvara se u žabu.

(L) Ne!

(F) A da, je. Žaba se pretvara u princa.

(L) To je druga analogija. Biti probu?en iz iluzije u koju ju stvorila zla vještica.

(F) A i pepeljuga.

(L) U svim tim bajkama je zbog nekog izbora i nedostatka znanja.
(S) Ružno pa?e.

(T) Da sve Grimmove pri?e bile tmurne. Puno su ih po?istili i obradili.

(L) Da u originalnoj Pepeljugi, njezina polusestra je odrezala dio noge da bi stala u cipelu i Princ je to otkrio zbog krvi koja je kapala (J i S) Oh! Bljak!¨

(L)U svima su slike cipela koje stvaraju prijelaz. Cipele od rubina i staklene cipele…hm…

(T) Da li smo došli gdje? Imamo ideju da kad smo pali iz OPD stanja u OPS smo dali dopuštenje Reptilima pravo da rade ovo što sada rade. Pa kad kažu da smo mi rekli da im dopuštamo i jesmo.

A: Dobro.

P: Malo smo zbunjeni jer se pitamo da li tornado koji reprezentira val realiteta nešto što premješta iz OPD stanja u OPS i obratno u tre?em denzitetu?

O: Dobro, to je jedan na?in. Dobro…

P: (T) Granica realiteta nije samo na?in prijelaza iz jednog u drugi realitet, nego i na?in prileza iz OPS u OPD i obrnuto?

O: Može biti.

P: Zna?i oni koje pogodi Val mogu prije?i iz 3D u 4D i postati OPD iako su trenutno OPS?

O: U nekim prijelazima se to dogodilo.

P: (L) Dobro, zna?i ljudi se mogu promijeniti iz OPS u OPD u tre?em ii ?etvrtom denzitetu?

O: Sve od navedenog prema orijentaciji vala.

P: I što je orijentacija vala koji dolazi? Da li on striktno prebacuje iz 3. u 4. denzitet? To je funkcija tog vala?

O: Rekli smo vam ve? to.

P: I oni su nam rekli da je to val izme?u 3. i 4. denziteta. Neki od valova, o?ito, mogu pomaknuti iz OPD u OPS... T: Ne val, osoba koja prolazi kroz val. Kad taj val pro?e, da li orijentacija vala ovisi o individui?

O: Usporedite sa morskim valovima. Valovi su dio niti, po prirodi.

P: To ?e ovisiti o tome gdje ste u ciklusu u odnosu na val, vrha vala i doline vala? Kao u kojem smjeru se kre?ete k njemu?

O: Ne.

P: Drugim rije?ima, val ide prema tranziciji iz 3. u 4. denzitet, bez obzira gdje ste na valu kad on pro?e?

O: Da.

P: Val koji je podešen da prebaci ljude iz OPS u OPD ili obratno, ?e to tako?er u?initi?

O: Ili bi vi mogli "pro?i ispod", umjesto toga.

P: Ispod vala? J: Ispod vode. T: Tada se nebi uop?e pomaknuli. L: Mogli bi biti povu?eni ispod, mogli bi se utopiti i postati dio "pretpotopne juhe"! T: Da li je to Minestrone?

O: Chicken Noodle. ( smjeh )

P: L: Da li sam u pravu da ako odete ispod da ?ete biti uvu?eni u ocean i po?eti ciklus iz po?etka?

O: Nije tako jednostavno.

P: J: Nisam mislila da je to tako jednostavno uop?e. T: Nije ?ak ni po?etak u tome. Još uvijek pokušavam s tim pomakom iz OPD u OPS. Vi se stalno pozivate na film o Dorothy. U filmu su joj rekli da uvijek može i?i ku?i kad god poželi, samo da kaže da ho?e i?i ku?i, ili štogod. To je mnogo lakše nego pro?i kroz sve histeri?ne napade i zapetljancije u kojima o?ekujemo da do?e taj val koji dolazi samo jednom u ciklusu ( ne baš ?esto ). Ima li na?ina za nas da se vratimo na OPD koji je jednostavniji nego vucaranje kroz 300000 godina, ?ekaju?i da val do?e?

O: Naravno!

P: Dobro, sad smo krenuli nekuda. Kuda? L: Pa, oni su mi ve? za?epili usta. T: Ali sad imaš kofeina, možeš mi asistirati. ( smijeh ) Dakle, ima i drugi na?in da se to u?ini. J: Vizualizacija?

O: Sad, pri?ekajte trenutak, da li ste spremni jednostavno oti?i u 4. denzitet upravo sada?

P: J: Pa, vjerojatno ne. Ne mislim da sam završila, bar ne još. T: Pa da, ja sam spreman. Upravo sada. Zaplešimo! JR, nahrani ma?ke kad stigneš ku?i! L: ?ak i ideja o tome da jednostavno odeš i napustiš, te odbaciš svoje odgovornosti i sporazume, jest OPS stvar. T: Da, ali bio bi OPS 4. denziteta. S: Ti i Lizziji! T: Sad, nisam rekao... ma nisam sad spreman i?i sada jer me žele ovdje! Svejedno, ono što kažete je da val realiteta nije jedini na?in da se napravi ta tranzicija, to?no?

O: Jedna ideja je prezentirana.

P: To je ideja o tome da je val na?in o kretanju velike grupe bi?a, to?no?

O: Nije bit.

P: L: Pa, val je samo dio velikog ciklusa. T: I mi smo ovdje da namjestimo frekvenciju da bi val povukao što više bi?a, kad pro?e, i to je cijela smisao ovoga zašto smo ovdje... jel tako?

O: To povla?i uplitanje u slobodnu volju.

P: Dakle, mi smo ovdje da namjestimo frekvenciju da bi drugi mogli pridružiti nam se... J: I kad mi do?emo u 4. denzitet mi odabiremo ho?emo li se promijeniti iz OPS-a u OPD... L: Koga predstavljaju "munchkin"-i?

O: Bi?a 2. denziteta.

P: Koga predstavljaju vojnici Vještice?

O: Nefile.

P: Ako dolazi 36 milijuna jakih Nefila kao snage Lizzarda, da li Konfederacija ima isti broj za obranu?

O: Mi ne djelujemo na taj na?in.

P: Da li ?emo se morati boriti sami protiv njih?

O: Mislite na ?arobnjaka iz Oza. Dobra vještica Glenda je poput nas.

P: Da li zla vještica prezentira Lizzarde?

O: Da.

P: Pa, ima li što imamo ili možemo u?initi...

P: I tko je ?arobnjak? Da li je to Zvijer ili vlada SAD-a?

O: Blizu. Illuminati.

P: Da li su Majmuni Nefili?

O: Dovoljno blizu.

P: Ako je voda uništena od strane Vještice, koja prezentira Lizzarde, možemo li uništiti Lizzarde?

O: Znanje.

P: Ali imamo samo nekolicinu na planetu tko ima znanje, to?no?

O: Što mislite? Protiv svih kad do?e vrijeme.

P: Dakle 36 miliona ?e biti protiv svih na planeti kad do?e vrijeme?

O: Naravno.

P: I oni koji imaju znanje i mogu ga proširiti ostalima...

O: Da.

Pogledajmo sada u sljede?i izvadak iz svježije sesije koja razjašnjava mnoge informacije dane prije (iznad).

28.08.1999.

P: Imam ovu knjigu od Marcie Schafer, „Priznanja intergalaksijskog antropologa“ i ona je prepuna kanaliziranih stvari. Jedna stvar što ona kaže je: „zmija se povezuje sa znakom mudrosti i viših u?enja, i ona dosta ?esta u krugovima mistika“. Imala je interakciju sa zmijom ?egrtušom, za koju je osje?ala simpatije, a imala je telepatski interakcija simpatija sa Lizzijima tako?er. Željela bih dobiti komentare u vezi ideje da je zmija „znak mudrosti i viših u?enja“. Da li to, zapravo, predstavlja ono što zmija simbolizira?

O: Zmija je/bila je spominjana u kontekstu to?ke gledanja promatra?a. Možda je promatra? samo „otpuhnut“ iskustvom. Da si ti živjela u pustinji, ili džungli, prije otprilike 7000 godina, kao što vi mjerite vrijeme, nebi li bila impresionirana da su se ti Reptoidni „momci“ spustili sa neba u srebrnim objektima i demonstrirali tehno-?uda iz 1000 godina budu?nosti, i u?ili te ra?unanju, geometriji i astrofizici, radi pokretanja?!?

P: Da li se to, zapravo, dogodilo?

O: Da.

P: Pa, to je jedan od problema s kojim se suo?avam, kod pokušaja pisanja povijesti ?ovje?anstva. Kao što ja to razumijem, ili bar pokušavala razumjeti iz literature, prije „Pada u Edenu“, ?ovje?anstvo je živjelo u stanju 4. denziteta. Da li je to to?no?

O: Pola/na neki na?in. 4. denzitet u drugom realitetu, u odnosu na prostorno/vremenskoi kontinuum, itd.

P: Dobro, dakle taj se realitet promijenio, kao dio ciklusa; razne odluke su donešene: ?ovje?anstvo, kao vrsta, prošla je kroz vrata, poslije „zlata“, takore?i, i postalo svrstano sa Lizzijima, poslije udruživanja „ženske energije“ sa krivom stranom, takore?i. To je ono što ste vi rekli. To je rezultiralo mnogim efektima: saka?enje DNA lanaca, spaljivanja prvih 10 lanaca DNA, odvajanje polutki mozga...

O: Jedini razlog za to: vi se igrate u blatu – pa ?ete se i zaprljati.

P: Što je motiv za igranje u blatu? Koja se bitna stvar desila? Jednom ste rekli da da je to bio „debalans radi želje“. Kakva je to bila želja?

O: Pove?ana fizikalnost.

P: Što je bio cilj traženja u toj želji za pove?anom fizikalnoš?u?

O: Osje?aj.

P: Kako smo prvi puta iskusili osje?aje i kako su ta bi?a imala ideju da bi ona mogla dobiti više toga ako pove?aju svoju fizikalnost?

O: Niste iskusili, ve? su vam demonstrirali.

P: Demonstrirali kako, tko? Lizziji?

O: U osnovi.

P: Na koji na?in su nam demonstrirali? Da li su rekli:“hej, probajte ovo!“ Ili su samo demonstrirali pomo?u toga da su to radili ili pokazivali?

O: Bliže ovo drugo.

P: Oni su radili, eksperimentirali, igrali se i govorili:“gledajte, mi ovo radimo, to je tako super, do?ite i probajte...“?

O: Ne baš. Više poput: „mogli bi imati ovo“.

P: Što je izgledalo toliko poželjno u toj pove?anoj fizikalnosti, da su rekli „možete ovo imati“?

O: Samo si zamislite!

P: Da li je tu bilo kakvog razumijevanja, ili bilo kakve vrste realizacije, da bi pove?ana fizikalnost mogla biti poput toga da je Set Ozirisa namamio u svoj vlastiti lijes? Da bi onda on mogao zalupiti poklopac i zatvoriti lijes ?avlima?

O: O?ito, bilo je nedostatka razumijevanja.

P: Zvu?i prili?no naivno! Da li se nedostatak tog razumijevanja reflektira u nedostatku znanja?

O: Naravno. Ali više od toga, to je želja da se do?e na put...

P: Dobro. Desio se „Pad“. To izgleda kao da je bilo, a neka arheološka prou?avanja to pokazuju, tisu?e i tisu?e godina mirnodopska egzistencija i krasno agrarno društvo u kojem su postojale božice ili ženske kreativne sile bile na snazi. U najmanju ruku današnje knjige to govore...

O: Ne. Ti doga?aji su se desili prije 309000 godina, kako vi to mjerite. Tada je prvi prototip od onog što bi vi nazvali „moderni ?ovjek“ – kreiran. Kontrolori su imali spremna tijela, a samo su još trebali odgovaraju?u matricu duše koja bi se složila da „usko?i“.

P: Dakle, prije toga, prije tog Edena...

O: Bilo je više poput 4. denziteta.

P: Ali to povla?i onda da je tu bilo i nekog udjela fizikalnosti. Da li je bilo fizikalnosti u smislu da su postojala tijela koja su izgledala poput današnjih ljudi?

O: Ne baš. Nemogu?e je odgovoriti jer je to još vama prekompleksno za razumijeti.

P: Da li to zna?i da smo iskusili... da su tijela u koja smo se vjerojatno mogli useliti kao bi?a 4. denziteta, pretpostavljaju?i da se to i dešavalo, da bi to bilo previše kompleksno za nas da shvatimo? Rekli ste da je to „neka vrsta 4. denziteta“, stanje prije pada, u vezi fizi?kih tijela, previše kompleksno da bi mi to razumijeli. Ako je vra?anje u 4. denzitet nešto poput dolaska iz 4. denzitata, da li to zna?i da bi se mogli vratiti natrag i da je to nešto prekompleksno za shvatiti? Ta varijabilnost fizi?kog, koju ste ve? opisivali?

O: Da.

P: Dakle, da li je tamo bilo nekakvo obožavanje Boga, ili religioznih aktivnosti, u tom stanju prije pada, tom Edenskom, stanju 4. denziteta?

O: Nema potrebe kad netko ima znanje o tome.

P: Što pokušavam ovdje, što pokušavam razumjeti... to je tranzicija iz obožavanja božica u obožavanje bogova, promjena u razumijevanju cikli?kog vremena kao što je izraženo u ženskim ciklusima i izraženo kao božicama – u koncept linearnog vremena, izraženo u muškom principu. Izgleda da su to bile pretvorbe i preokreti koncepata što je krajnje vodilo idejama koje su nam Lizziji nametnuli i izgleda radili u tom smjeru milenijima – doživljaji dominacija kao što su: vjerovanje u nešto izvan sebe što ?e te ?uvati, ina?e si proklet i svijet ?e se srušiti, a ti ?eš biti osu?en. To je koncept s kojim se ovdje susre?em, i željela bih razumijeti što je to bilo obožavano. Dobro, imamo te momke koji su pali iz Edena, ali oni su još uvijek bili blizu originalnim konceptima, na neki na?in. Jednom kad su usko?ili u fizi?ka tijela, kaoš to ste rekli, kakav je bio njihov nivo poimanja univerzuma? Da li su još uvijek zadržali neko razumijevanje u toj to?ki?

O: To je poput ne?ijeg razumijevanja poslije nekoliko potresa mozga, trauma, nasuprot vašeg razumijevanja u vašem trenutnom stanju.

P: Dakle, oni su bili u traumi, možda su i imali djeli?e ideja i pam?enja, ali sve skupa su izgubili veliku ve?inu. Tamo je ?ak moglo biti neko „koma“ stanje, takore?i, za cijelo ?ovje?anstvo, i to kroz mnoga tisu?lje?a. Ali, nakon što su se probudili, sa tim djeli?ima znanja u svojim glavama koji su plutali unaokolo, mogli su po?eti slagati sve te djeli?e skupa. Dakle, sastaviti te sve dijelove opet u cjelinu. Što je bila prva stvar koju su shvatili, s obzirom na kozmos oko njih?

O: Seks.

P: Što su odlu?ili u vezi seksa? Mislim, pa seks je ve? tamo postojao. Oni su ve? prakticirali seks. Da li je to tako bilo? Ili, da li su oni razumijeli kozmos kao seks?

O: Više nešto poput ovog prvog. Poslije svega, to je ono što ste prvo dobili u ovom neredu, društvance! Samo si zamislite posao prodava?a: „Pogledajte kako je ovo zabavno! Želite li probati?!? Uuuups, oprostite, zaboravili smo vam re?i da se više nemožete vratiti!“

P: Zbilja nisam uspjela razumjeti – i znam da je to velika stvar kao što je bilo i nazna?eno i na što se ciljalo, a i u svim religijama i mitologijama su postojale tvrdnje u vezi seksa. Ali, nisam uspjela razumjeti principe kako bi to moglo biti stvoreno „padom“. Kakav je, precizno, taj princip? Kakva se energija generirala? Kako je seks generiran? Što je konceptualizacija tog pogrešnog korištenja energije, ili korištenja energije?

O: To je jednostavno predstavljanje koncepta samo-zadovoljavanja na fizi?ki na?in.

P: U mnogo slu?ajeva ste rakli da je idealna stvar imati savršen balans fizikalnosti i eteri?nosti. To je re?eno u brojnim prilikama. Sad, ne razumijem kako bi zadovoljavanje fizi?kog tijela moglo biti instrument pomo?u kojeg se netko zarobi? Nije li zadovoljstvo pogledati u nešto lijepo? Da li je to pogrešno, griješno, ili oblik pada, ako se gleda u ljepotu, ako se ?uje nešto prekrasno kao što je muzika, ili ako se dotakne nešto što je osjetilno i osje?a se fino poput svile ili kože svoje voljene osobe? To su razne stvari koje kod ljudi poti?u užitak, a ?esto ih dižu u duhovno stanje.

O: Klju? je u posjedovanju. Kod OPS-a, vi posjedujete. Ako se kre?eš kroz prekrasno cvije?e, svilu, po koži drugoga, ali ne tražiš da ih posjeduješ...

P: To mi izgleda da je mogu?e iskusiti te sve stvari, uklju?uju?i i seks, bez potrebe ili želje za posjedovanjem; samo davanjem. U tom slu?aju, još uvijek ne razumijem kako to može biti mehanizam „pada“?

O: Ako je to željeno, onda mehanizam nije davanje. Da li jedeš komadi? ?okoladne torte radi toga jer je to dobro dati želucu?

P: Pa, mogli bi tako!

O: Ne, u OPS svijetu, kakav je vaš realitet, ne zaboravite, netko daje radi ugode osje?aja koji su rezultat.

P: Nebi li se moglo re?i da, ako sve što postoji da je dio Boga, uklju?uju?i i meso, da ako netko daje nešto tom mesu, bez da bude prika?en za to davanje, da bi se to moglo smatrati kao davanju „Svemu“?

O: Objasni proces.

P: Na primjer: postoje neki ljudi koji vole patiti jer vjeruju da je meso grijeh. To je velika stvar koju su uveli Lizziji. Tokom mnogo stolje?a, željeli su da ljudi pate i napravili su tu veliku stvar i galamu oko seksa i sve što bi se moglo smatrati ugodnim ili poželjnim se negira i da bi osoba trebala patiti i da bi se oni mogli hraniti tom patnjom. I, zapravo, da se osoba u?ini...

O: Ako netko želi patiti, on i pati radi o?ekivanja neke nagrade u budu?nosti. On želi nešto posjedovati na kraju.

P: Ono što govorim jest: ako osoba jednostavno može BITI, da radi i da bude ono što jest, jednostavno, da radi sve kao da meditira, ili se posveti tome što radi, da je sa svima, da šeta ulicom i da je na zraku, na suncu, sa drve?em i pticama i drugim ljudima; u tom stanju jedinstva sa drugima, ne stvara li to davanje univerzumu u smislu davanja sebe kao kanala univerzuma, da bi univerzum mogao iskusiti te stvari?

O: Ne ako taj „osje?a to jedinstvo“.

P: Mi smo to što jesmo. Priroda je priroda. Napredak je napredak. I ako se ljudi samo opuste i budu ono što jesu pošteno, i da samo ?ine ono što je u njihovoj prirodi bez da krše tu?u slobodnu volju drugih, da je to ?iš?a forma bi?a nego raditi ono što osje?amo ili o?ekujemo ili želimo; da samo BUDEMO, a ne ŽELIMO BITI... dakle samo BITI?

O: Da, ali OPS-i to ne ?ine. Vi ste svi OPS. Da niste, nebiste bili tu gdje jeste.

P: Postoje oni koji su sretni u OPS okruženju, a postoje i oni koji pokušavaju iza?i iz OPS okruženja...

O: OPD kandidati.

P: Ti OPD kandidati nemogu jednostavno to BITI, ?ak teorijski, jer onda bi ih OPS pojeli.

O: Ne.

P: L: Zašto ne?

O: OPS ne jedu prema protokolu. OPS „jedu“ štogod oni žele, ako je jestivo.

P: To je ono što smo i mi rekli. Ako smo OPD u OPS svijetu, mi smo u osnovi bez obrane i oni te pojedu.

O: Ne.

P: Zašto? Što ?ini OPD-a nedostupnim ili nejestivim?

O: Frekventne rezonancije nisu sinhronizirane.

P: A: Ali onda, to bi zna?ilo da svi ti ljudi koji govore da mi samo trebamo sve i svašta voljeti, da su u pravu. Oni samo jesu, i vole, ne ?ine ništa, samo daju sve Lizzijima... oni su u pravu!

O: Ne, jer motivacija je OPS.

P: Kako je motivacija da se voli sve i svakog i samo daje – OPS?

O: Osje?a se dobro.

P: Dakle, oni to žele raditi jer im to prija?

O: Željeti je OPS koncept.

P: Dakle, izgleda da ukazujete na to da je glavni trik u tome jednostavno da se postane ne-zaka?enim za išta ili ikoga, da se ne ?ini ništa i samo ukopi u ništa? Nema misli, nema želje, nema rada, nema biti, nema ni?ega!

O: Ako ste vi OPS, to se ne uklapa, ali, ako u?inite upravo to, vi biste se reinkarnirali u OPD realitetu, gdje se uklapa takva vrsta energije.

P: Ali, ako vi postanete ništa, kako se reinkarnirate? I kad ste rekli „reinkarnirate“, to podrazumijeva tijelo!

O: Vi ne postajete ništavilo.

P: Ali, biti inkarniran zna?i biti u tijelu?

O: Ne.

P: Mislite, preseliti se u realitet u kojem nije neophodno biti u tijelu?

O: Blizu. Ali, 4. denzitet OPD je djelomi?no materijalan. Ne konzumira, niti posjeduje. Vi ste zbunjeni jer izgleda mislite da morate biti OPD da bi bili OPD kandidat. Vi ste OPS i vi jednostavno nemožete biti druga?iji, sve dok se ili ne reinkarnirate ili ne transformirate kod stapanja granica realiteta.

Sada, idu?i prema sljede?em subjektu diskusije koji je donio više aspekata Vala, nalazimo neobi?no predstavljanje generalne teme mitskih arhetipova. Joseph Campbell piše o tome pod naslovom „Poziv u avanturu“.

„Davno, davno prije, kada je željenje još vodilo ka ne?emu, živio je kralj ?ije su sve k?eri bile predivne, ali je najmla?a bila tako lijepa da je i samo Sunce, koje je vidjelo mnoge stvari, bilo oduševljeno kada bi zasjalo na njenom licu. Blizu dvorca toga kralja bila je velika tamna šuma, a u šumi ispod jednog starog stabla lipe bila je grana, i kada je dan bio vrlo topao, kraljeva k?er bi ušla u šumu i sjela pod njenu hladovinu. I da prikrati vrijeme, uzela bi zlatnu loptu, bacala je i hvatala; i to je bila njena omiljena zabava.

Jednog se dana dogodilo da princezina zlatna lopta nije pala u ruku ispruženu u zraku, nego ju je mimoišla, pala na zemlju i otkotrljala se pravo u vodu. Princeza ju je popratila pogledom, ali lopta je nestala; a potok je bio dubok, tako dubok da se dno nije naziralo. Stoga je po?ela plakati, i pla? joj je postajao glasniji i glasniji i nije mogla na?i utjehe. I dok je tako naricala, za?ula je kako ju netko zove: 'Što je princezo? Pla?eš tako jako da bi se i kamenje sažalilo.' Ona pogleda uokolo da vidi odakle je došao glas, i ugledala žabu sa svojom debelom gnjusnom glavom kako viri iz vode. 'Oh, to si ti, stari Popivodo', re?e. 'Pla?em za izgubljenom zlatnom loptom koja mi je nestala u potoku.' 'Smiri se, ne pla?i, ja ti mogu pomo?i. No što ?eš mi dati ako ti dohvatim igra?ku?' 'Štogod bi ti htio, stari žap?e; odje?u, bisere i dragulje,?ak i zlatnu krunu koju nosim.' Žabac je odgovorio 'Ne želim ni tvoju odje?u, ni bisere ni dragulje ni zlatnu krunu; ali ako ?eš se brinuti za mene, dopustiti mi da ti budem kompanjon i drug u igri, i da sjedim kraj tvog malog stola, da jedem iz tvog malog zlatnog tanjura, pijem iz tvoje male šalice, spavam u tvom malom krevetu – ako mi to obe?aš dohvatit ?u ti zlatnu loptu.' 'U redu', re?e ona 'obe?avam ti sve što ho?eš, samo mi donesi zlatnu loptu.' Ali ona je razmišljala: 'Kako li samo ta mala žaba toro?e! Sjedi tu u vodi sa svojom vrstom, i nikada ne može biti kompanjon ljudskom bi?u.'

Nakon što je žabac dobio njeno obe?anje, zaroni, donese loptu i spusti ju na travu. Princeza se oduševila vidjevši svoju igra?ku. Podigla ju je i po?ela bježati. '?ekaj, ?ekaj' vikao je žabac, ponesi me, ja ne mogu tako tr?ati.' Ona nije ni najmanje obratila pažnju na njega nego se požurila ku?i, i ubrzo posve zaboravila na jadnog žapca, koji se vratio u potok.

Ovo je primjer jednog od na?ina na koji avantura može po?eti. Pogreška – o?ito puka prilika – otkriva neslu?eni svijet i individua biva uvu?ena u vezu sa snagama koje nisu dobro shva?ene. Pogreška može otvoriti novi put sudbine. Tako se doga?a, u ovoj bajci, da je nestanak lopte prvi znak da se nešto prikrada princezi, žaba je drugi, zanemareno obe?anje tre?i. ...Žabac, mali zmaj, je umanjeni duplikat guje iz podzemnog svijeta ?ije glava pridržava svijet i koja predstavlja životnu plodnost, demijurške mo?i ambisa.“ [Campbell, 1949.g.]

Kakve veze to ima sa našim subjektom?

„Glasnik ili najavljiva? avanture, stoga je, ?esto mra?an, gadan ili zastrašuju?i i zao po prosudbi svijeta; pa ipak ako netko može slijediti put, put ?e se otvarati kroz zidove dana u tamu gdje dragulji blješte. Ili je glasnik predstavnik potisnute instiktivne plodnosti unutar nas, ili ponovo velom zaklonjena misteriozna figura – nepoznatog. ...Bilo san ili mit, u tim je avanturama prisutna atmosfera neodoljive fascinacije figurom koja se iznenada pojavljuje kao vodi?, ozna?avaju?i novo doba, novu scenu, u biografiji. To sa ?ime se treba suo?iti, i što je nekako duboko poznato nesvjesnom – iako nepoznato, iznena?uju?e, ?ak i zastrašuju?e osobnoj svijesti – ?ini sebe poznatim; i što je prethodno imalo zna?aj, sada može postati neobi?no ispražnjeno od vrijednosti: kao svijet kraljevog djeteta, sa iznenadnim nestankom zlatne lopte u izvoru. Poslije toga, iako se heroj vra?a nakratko svojim poznatim preokupacijama, one se mogu pokazati neplodonosnima. Nizovi znakova pove?avaju?e sile tada ?e postati vidljivi, doklegod ... opomene više ne mogu biti zanijekane.“ [Campbell, 1949.g.]

Izgleda da imamo upravo takvog simboli?kog glasnika Nadolaze?eg Vala...

18.03.1995.

P: L: Jan i ja imamo pitanje. Hillard je spomenuo da žabe nestaju sa naše planete.

O: Ozonski omota?.

P: One se prže radi gubitka ozonskog omota?a?

O: Prže?

P: ( smjeh ) J: Kamo one idu? T: Ozonski sloj se razilazi i one su prve od tih stvari koje uo?avamo kao efekt gubljenja ozonskog omota?a?

O: Da.

P: J: Kamo idu? T: One ne idu nikuda, one umiru. F: One se ne razmnožavaju.

O: Da.

P: B: One imaju vrlo osjetljivu kožu. T: Ubrzo ?e sve to utjecati i na nas sve ostale.

O: Svi dijelovi vala imaju efekt povezivanja realiteta.

P: L: Pa, ako on ima ovaj efekt na žabe, što ?e napraviti nama kad ?e ja?e utjecati?

O: ?ekajte i vidite.

P: Ma dajte! To ne zvu?i kao stvaran lijep doga?aj. Ne mislite li da bi nam trebali dati još malo o tome? Neki trag?

O: Ne.

P: ( smjeh ) T: Da li kažu da je gubitak ozonskog omota?a direktan rezultat nadolaze?eg vala? J: Naravno da su to rekli! T: Gubitak nije radi fluorokarbonskih spojeva?

O: Krivo tuma?enje, ponovno pre?ite kroz izjave.

P: J: Da li je micanje ozonskog omota?a dio "popravljanja" frekvencija?

O: Blizu.

P: L: To je uskla?eno sa me?upovezanim realitetima.

O: da.

P: Kažete da val uzrokuje me?usobno povezivanje realiteta? J: I ozonski omota? je u valu?

O: I uzrokuje akcije koje uti?u na 3. denzitet na bezbroj na?ina, zatvara ciklus.

P: L: To je simptom?

O: Da.

P: T: Ali, da li je veza izme?u raspadanja omota?a i nadolaze?eg vala, možda u tome val ne uzrokuje kidanje omota?a, nego da Lizziji uzrokuju da mi uništavamo ozonski omota? da bi kreirali patnje, da bi se onda oni hranili tom negativnom energijom, radi nadolaze?eg vala? L: On uzrokuje odre?ene akcije koje se dešavaju i koje su neophodne da bi se zatvorio Veliki Ciklus?

O: Blizu.

P: I umiranje žaba je dio toga? Jadne male žabice... volim žabe...

O: Dakle, to su "promjene Zemlje".

P: J: Da li je kidanje ozonskog omota?a dio jednadžbe koju zahtjeva val...

O: U realitetu 3. denziteta, to je važno.

Ova zadnja napomena je najinteresantnija. Izgleda da Kasiopejci kažu da je raspad ozonskog sloja NEOPHODAN iz nekog razloga... da ?e „novo stanje postojanja“ biti na neki na?in pogo?eno ili ostvareno tim fenomenom. Sjetimo se pasaža s po?etka ovog dijela gdje je re?eno:

O: DNK jezgra je još uvijek neotkriveni enzim vezan uz ugljik. Svjetlosni valovi su korišteni da "odrežu" prvih deset faktora DNK pomo?u njihovog "sagorjevanja". Tog trenutka, mnoge fizi?ke promjene su se po?ele dešavati, uklju?uju?i i ?vor na vrhu ki?me. Svaka od tih promjena se jednako reflektirala i u eteri?kom tijelu. Promjena svjetlosnm valovima.

P: I svjetlosni valovi, stvarni svjetlosni valovi, su uzrokovali promjenu DNA?

O: Da.

Promjene u ozonskom sloju sigurno odražavaju razliku u koli?ini radiacije sa Sunca koja prolazi kroz atmosferu. No, da nastavimo:

P: Dakle, to je dio prirodnog napretka kretanja iz 3. u 4. denzitet?

O: Pokušajmo koristiti rije? "refleksija", i vidjeti da li ?e to "pozvoniti" kod vas. Tre?e u ?etvrtu i obratno. Nadolaze?i val je transformacija iz 3. denziteta u 4. denzitet, dakle, doga?aji koji se dešavaju radi približavanja vala uzrokuju promjene kroz denzitete i realitete! U 3. denzitetu, vi ?ete primjetiti promjene koje ?e imati objašnjenja 3. denziteta, ali one su manifestacije radi približavanja vala; vi ih vidite kao 3. denzitet jer je to vaša trenutna referentna to?ka! Zapamtite da se sve reflektira na svim i kroz sve nivoe denziteta, a tako?er tu je i stapanje radi dolaska vala, to je presjecanje granica realiteta!!!!!

Dakle, vjerojatno moramo gledati u sve stvari koje se dešavaju na planeti, stvari koje percipiramo kao vrlo negativne i uznemiruju?e, kao „kontrakcijsku fazu“ Vala. Mnogi su od nas primijetili da, vrlo ?esto, kada negativne snage ulože malo akcije da dobiju vrlo štetne posljedice, kada to stupi u interakciju sa osobama izvjesne frekvencije, ili koje su unutrašnje konfigurirane po OPD šabloni, negativna se akcija pretvori u veliku dobrobit – iako pošiljaoac te energije zasigurno nije imao takvu NAMJERU! U misli mi dolazi ono „Pretvaranje limuna u limunadu“.

Ako pogledamo situaciju na taj na?in, i shvatimo da je najve?a slabost OPS puta njihova iluzorna namjera „željnog razmišljanja“, tada možda možemo razumijeti da se stvari doga?aju onako kako i treba. Treba da se dostigne neka vrst kriti?ne mase negativnosti prije no što se dostatan Kontaktni Potencijal Razlike može razviti da pre?e u svjetlo!

I kada uzmete u obzir taj aspekt, i na?in na koji negativna energija može zapravo raditi za dobro kada je u interakciji sa pojednicima sa unutarnjom OPD konfiguracijom, iako je po?etan utisak da se nešto strašno doga?a (što nas ne uništi, to nas oja?a), tada tako?er trebate uzeti u obzir i kada se desi suprotnost kada ljudi šalju ljubav i svjetlost prema negativnim bi?ima koja imaju unutarnju OPS konfiguraciju... to ih ne mijenja u „dobre momke“, to jedva da je hrana za njih da postanu ja?i i lošiji! Kao što je Michael Topper napisao:

Alternativna konvencija prema kojoj se izvjesni „New Age“ mentaliteti okre?u kadgod se približi mogu?a aktualna namjerna negativnost, je maglovita „Krš?anska“ taktika: bombardirati ljubavlju šteto?ine dok ovi ne uvide pogrešku njihovih na?ina, puteva. Takvo okretanje obraza je u praksi, naravno, vrlo selektivno vjen?anje, jer rijetko izgleda da uspijeva. Oni (OPS) „ne žele vašu ljubav“.

Negativnost viših denziteta je samo po sebi svjesno: ono je izabralo odbacivanje tu?e ljubavi kao orijentaciju cjelovitog bi?a, te stoga nema podsvjesnog ostatka prijem?ivosti koja bi potajno mogla „odgovoriti“ na dobre namjere pozitivno orijentirane zrake.

Zapravo postoji dublja upletenost od ovoga. Pred o?ima takve neuobi?ajene ili istinski spiritualne negativnosti pretpostavka takvog konvencionalnog savjeta može rezultirati posljedicama gorim od jednostavnog „pomanjkanja uspjeha“. Treba se razumjeti da spiritualni principi i religiozne pouke trebaju biti procijenjene u pove?anom kontekstu, i modificirane prema oblicima informacija „jedinstvenih“ višim sferama prema kojima se svjesnost mora prilagoditi.

Princip „voli jednog i sve jednako“, daruj „blagoslov za sva bi?a“ itd, nije subjekt kojeg napuštamo u ovoj fazi; nismo nekako razumjeli da obrat na mržnju i sukob jesu iznenada „u redu“ zbog umanjivanja okolnosti da „istinsko spiritualno zlo zaista postoji“. Univerzalna ljubav jest i uvijek ostaje princip u nekako ispravnom obliku; ali specifi?no zra?enje „ljubavne vibracije“ u odre?enom smjeru (prema OPS bi?ima) je uzaludan napor [...]

Što da radimo sa savjetima generalnih U?enja tipa „ljubi svog neprijatelja“ kada znamo da je takav koncept idealna podloga za napad, zasjedu, iz oblasti realiteta koje zapravo žude za pozivom tako naivnog pristupa? [...]

Ako je stoga prva spiritualna pouka „voli Boga svim srcem svojim“ poznata referenca svjesnosti 3.denziteta, kako to da je takav okvir posjeduje? I kako takva referenca koegzistira sa posljedi?nim zapovijestima i vrijednostima, npr, baš onakvima koa „voli neprijatelja“, „voli svog susjeda kao sebe“, itd?

Kada nau?imo cjelokupno izražavanje ljubavi kao spontanu Ljubav jednog beskona?nog Stvoritelja, sama bit ljubavi teži da emanira bezli?no kao globalna vrijednost, šire?i se bez napora ili posebnog odredišta, prema svim dijelovima gdje biva primljena ili ne, u zavisnosti o posebnosti volje svakog oblika. Na taj na?in njena prisutnost ne biva pobrkana sa uvjetovanom prisutnoš?u bezbrojnih bi?a, bilo „pozitivnih“ bilo „negativnih“. Niti njena prisutnost postaje zbunjuju?a sa mehanizmom „daj i primaj“, što su sve relativne identifikacije misli zajedni?kih kompleksu tre?estepene psihologije koja prihva?a u?enje Ljubavi prema svom svjetlu u kojem je ljubav shva?ena kao miazma „dugovanja“ i „trebanja“.

Sada, prije nego zatvorimo ovaj dio, ima još jedan izvod koji bih htjela prezentirati, koji nam govori malo više o tome kako ?e neobi?an ovaj doga?aj Vala biti. Sjetimo se „Bliskih susreta tre?e vrste“, gdje se piloti koji su bili izgubljeni u Bermudskom trokutu pojavljuju izlaze?i iz svemirskog broda, kao da su „vra?eni“ od strane vanzemaljaca? To je bio zabavni imidž koji može imati malu osnovu u ?injenicama.

P: Što uzrokuje da neki avioni, ljudi i brodovi nestaju u Bermudskom Trokutu? Kamo oni odu i što se dešava s njima? Znam da ste prethodno rekli da je bio EM poreme?aj uzrokovan potopljenom Atlanti?anskom piramidom koja se svako toliko „pali i gasi“...

O: Naravno, neki se samo sruše i potonu, ali kad je popra?eno tim neobi?nim fenomenom, to je zbog neredovitih anomalija.

P: Kamo oni odu?

O: U paralelni realitet.

P: L: Da li je taj paralelni realitet kao npr. biti na paralelnoj Zemlji?

O: Ne.

P: Što ste mislili pod paralelnim realitetom?

O: Varira prema okolnostima.

P: Što se desilo s famoznim Letom 19?

O: Oni još uvijek pokušavaju odrediti svoj položaj.

P: L: Ooooh! J: Oh, bože moj! Oh, kako strašno! Oni su još uvijek tamo vani i pokušavaju se vratiti natrag. T: Oni su u paralelnom realitetu... L: Gdje vrijeme ne postoji... T: Oni su u realitetu koji ih drži smrznute u vremenu/prostoru nad oceanom, to?no?

O: U njihovim misaonim referencama, kao da su "izgubljene duše".

P: L: Ooooh, strašno! Da li to zna?i da su "zaglavili" u vremenu? J: Shvatila si!

O: Bingo!

P: L: Ima li kakve mogu?nosti da oni mogu iza?i iz toga, iz tog mjesta koje ih je uvuklo, da se onda vrate u naš realitet?

O: Apsolutno, zapamtite, val se približava, i što on dolazi "bliže", sve više i više ?e se dešavati neobi?nih doga?aja, svjedo?enja u krugovima u žitu, na primjer.

P: Ima li nekoga negdje tko bi mogao osloboditi osobe zaglavljene u tim paralelnim realitetima i vratiti ih natrag u naš originalni realitet?

O: Da, ali tehnologija je dobro ?uvana tajna.

P: Da li vi znate tajnu?

O: Da, ali i vi, tako?er!

P: Ja isto?

O: Filadelfijski Eksperiment.

P: Budu?i da ste spomenuli Filadelfijski Eksperiment, možete li nam re?i detaljno, kao je on napravljen? Koju vrstu strojeva su koristili i kako mi možemo napraviti neki od njih? ( generalno gun?anje i smjeh )

O: Da li namjeravati sjediti ovdje dan - dva?

P: J: Drugim rje?ima, to bi potrajalo dan-dva da nam daju te informacije? T: Pa da, imamo vremena. Donesite nešto papira i olovku. Krenimo od dijagrama i ... (smijeh)

O: Ukratko, izgradite EM generator.

O: Sad, neke informacije o Letu 19. Da li se sje?ate prije nekoliko godina da je tim istraživa?a tvrdio da je pronašao avione i onda to opovrgnuo?

P: Da, sje?am se. ( svi su se složili s tim )

O: Da li vas je to u?inilo znatiželjnim?

P: S: Da, jer avioni koje su oni našli, nikad nisu prijavljeni kao nestalima. T: Da. L: Zato je to bilo tako zanimljivo? J: Zašto su to opovrgli? S: Od kuda su došli ti avioni koje su oni našli?

O: Da, kad bi vi bar znali detalje, i kako su trojica od istraživa?a zahtjevali masovnu psihijatrijsku pomo?.

P: L: Pa, recite nam detalje!

O: Strpljenja, ho?emo, ali moramo polako tako da imate koju nadu da bi to shvatili. Ono što su našli, bila su 5 aviona koji su odgovarali opisu nestalog, i "aranžirani" u perfektni geometrijski oblik na dnu oceana, ali serijski brojevi nisu odgovarali. Sad, prvo misterija: Nije bilo drugih slu?ajeva nestajanja 5 Avengera nestajanja odjednom. Drugo: Dva od aviona su imala ?udne sjaju?e panele sa nepoznatim "hijeroglifima" tamo gdje su trebali biti serijski brojevi. Tre?e: Kad su pokušavali izvu?i jedan od aviona, on je nestao, onda se opet pojavio, onda nestao opet i tada se pojavio dok je bio zaka?en za sajlu kojom su ga izvla?ili, a potom na kraju iskliznuo i pao na dno. ?etvrto: U jednom od aviona, na dnu, bile su ljudske utvare u uniformama iz 2. svjetskog rata koje su privremeno vi?ene od trojice istraživa?a i snimljene pomo?u kamere. Zadnje: Tri od aviona su nestala. Sve od ovoga je, prirodno, bilo držano u tajnosti!

P: S: Pitam se odkud su došli ti avioni. L: To je o?ito pitanje!

O: Paralelni realitet, vidite, kad se nešto križa s drugim realitetom, to pristupa ne?emu zvanom, u pomanjkanju boljeg izraza, "misaoni nivo", i sve dok je taj realitet neshva?en, prozor ostaje otvorenim, pa zato sve percepcije mogu?nosti se mogu stvarno manifestirati, iako samo privremeno, jer je materijal u misaonom nivou konstantno fluidan.

P: Da li to zna?i da je to bio "Let 19" iz paralelnog realiteta koji je prošao kroz prozor u naš realitet?

O: Blizu.

P: Da li je taj dio bio vezan za gubitak našeg "Leta 19"? Da li smo mi tu razmjenili realitete?

O: To su misaone forme koje utje?u na realitet, kad je taj prozor otvoren, sve misli mogu postati fizi?ka realnost, iako samo privremeno.

P: Da li to zna?i da su misli od pilota i istraživa?a o tome postale realne? ( realitet )

O: I svih drugih.

P: T: Svih ostalih umješanih u potragu?

O: Svih ostalih na planeti.

P: ?ak i onih koji nisu vjerovali da ?e ih istraživa?i na?i?

O: Da. Istraživa?i su našli ono što su o?ekivali da ?e na?i, ali kad su ostali ?uli novosti, druge stvari su se po?ele dešavati prema tome koje su misaone forme dominirale.

P: L: Dakle, drugim rje?ima, ako je netko vjerovao da je to bio "Let 19", on se pojavio, a ako je netko vjerovao da to nije, on je nestao?

O: Da.

P: J: Oh! T: Pa, ja im nisam vjerovao od po?etka... L: Dakle, naga?am da smo mi pobjedili! F: Poslali smo neke jadne momke u psihijatrijsku bolnicu. T: Avioni su se pojavljivali jer su ljudi... L: Ne, mislim da su itraživa?i otišli to tražiti i jer je tamo bio prozor... T: Avioni su se pojavili baš kako su oni o?ekivali da ?e ih na?i, u formaciji... Ali avioni nebi potonuli tako kako je tamo opisano, i pojavili se u formaciji na dnu. To je trebalo re?i nešto istražiteljima tamo. Kad sam ?uo da su našli te avione u formaciji, tamo, zajedno, to me kopkalo. F: ?ak ako i nešto potone na dno, tamo ne?e sti?i u poziciji u kakvoj je po?elo na vrhu. T: I ono što su našli, poslije kad su provjeravali zapise, bilo je da je tamo oko 200 aviona palo uzduž obale. I tamo je bio drugi ?ovjek koji je rekao da je on našao jedan od tih aviona, samo što to nije bio Let 19. I za vrijeme dok ga je tamo vani tražio, pronašao je dijelove shuttle-a... T: Imam ja pitanje... što se desilo PBA avionu koji je pošao tražiti Let 19?

O: Još uvijek pokušava na?i Avengere ( avione ).

P: Da li je on u istom paralelnom realitetu kao i Let 19?

O: Da.

P: Da li ?e ih oni ikada na?i?

O: ?

P: L: U percepciji posade Leta 19, koliko je vremena prošlo?

O: Ništa.

P: J: Dakle, oni nemaju ideje. S: Pitam se da li ?e oni vratiti se natrag u naše vrijeme ili oti?i natrag u svoje vrijeme?

O: Vaša percepcija.

Mislim da po?injemo dobivati neku predstavu o tome kako je stvarno neobi?na, za?u?uju?a i „plasti?na“ naša realnost. Možda je Val „omekšiva?“ te plasti?nosti, i da ?e razli?ite grupe i sistemi vjerovanja manifestirati izvjesne stvarnosti u to?ki vremena koje „pogodi“ „kolabiraju?i“ Valni oblik naše makrokozmi?ke stvarnosti? Samo misao. A možda on ima više toga sa tim sistemima „vjerovanja“ nego što bi netko pomislio. No, to je subjekt sa kojim ?emo se pozabaviti neki drugi puta. Dovoljno je re?i : DA, mi stvaramo svoju realnost; ali ne u smislu na koji se to uobi?ajeno misli ili kako to misle „New Age“ filozofi.

Prije zatvaranja ovog poglavlja ima još dva mala komentara koja se odnose na Val, a koje bih željela ubaciti nabrzak prije nego što u?emo dublje u predmet rasprave. U prošloj sesiji citiranoj prije, skroz na kraju, pojavila su se sljede?a pitanja:

P: Mi bi željeli znati što predstavlja krš?anski križ na "dubljem" nivou? Ima li išta sa „Križanjem Granica Realiteta“?

O: Dio Lizzijevske kampanje dezinformiranja, oprostite! Križ je "križ" samo na engleskom. ( cross-crossing )

Prijateljica koja je terapeut bila je nazo?na, i bila je iskusila vrlo neobi?ne stvari dok je radila na meni, zbog posljedica moje automobilske nesre?e. Ona je upitala:

P: S: Zašto, kad držim akupunkturne to?ke na Lauri, oblije me cijelu znoj?

O: Jer ste vi podvrgnuti promjenama koje su vezane uz dolazak vala.

Trebala bih dodati da i ja to ?esto doživljavam na sebi kada meditiram, kanaliziram, i neki puta kada jednostavno razmišljam o nekim konceptima koje su nam dali Kasiopejci. Nešto poput groznice; mjerila sam temperaturu tijekom tih zbivanja, ali termometar nije pokazao ništa. Pa ipak, bilo tko da me dodirnuo tako?er je po?eo osje?ati isto.

Našla sam referencu na ovaj fenomen u radu Sufi Shaykh Ibn al'Arabija, kao što slijedi:

„Stanje je to koje ulazi iznad srca bez samonaprezanja ili pokušaja da ga se privu?e. [...] Stanje je promjena atributa služitelja. [...] Stanje ozna?ava izvjesne dimenzije spiritualne realizacije, primije?uje specijalne mo?i koje se nagomilavaju u služitelju (praktikantu). [...] Stanje je knjukcija sa terminima koji obilježavaju neobi?ne podvige ili ?uda [...] produciraju?i efekte na vanjskom svijetu kroz koncentraciju. [...] Imaoc Stanja izaziva stvari kroz riješenost i odbacuje sekundarne uzroke dalje od njih samih.“

Sada slijedi zanimljiva stvar o al'Arabijevoj diskusiji o „Stanjima“ :

„Kada an?eo donosi pravila ili znanja praktikantu, ljudski duh susre?e imaginarnu formu i kroz davanje i primanje, što su dva svjetla sastavina postaje uzbu?ena i upaljena. U dva svjetla, prirodna toplina sastavine je proširena i magnituda svjetla je pove?ana. Boja praktikantovog lica se zbog toga mijenja i to je najintenzivnije Stanje koje može biti. Tjelesna vlažnost isparava i to je uzrokovano pritiskom podvrgavanja prirodi susreta kada se dva duha susretnu. Kada posjednik stanja ponovo zadobije njegovu staloženost, toplina se smanjuje, a staloženost se pove?ava u hladno?i i hladno?a nadilazi toplinu i posjednik stanja po?inje drhtati. Sve od ovoga je porijeklom od duhovnog atributa iznad srca.

„Rije? hal, ili Stanje je derivat iz korijena iz kojeg dobivamo „samo-preobražaj“ ili promjenu iz jednog stanja u drugo.“ [Kako je preveo William Chittick]

I tako,ovo je možda okus koji se unaprijed osje?a, od Vala iznad ?ovje?anstva – ili bar dijela ?ovje?anstva. Ja mogu potvrditi da nakon takvog stanja slijedi hladno?a koja se neko vrijeme ne može ublažiti. Ja sam se naizmjeni?no tresla i gorila mnogo puta kao posljedica izvjesnih meditativnih vježbi, da ne spominjem u?estvovanje u procesu kanaliziranja. Važno je primijetiti da se naglašava „promjena iz jednog stanja, situacije, u drugo“ i da je opisano kao „samopromjena“ (self transmutation). Sumnjam da je Val jedan izvor energije koji ?e stupiti u interakciju sa svakom individuom u skladu sa njenom frekvencijskom rezonancom. Nekima bi to zaista mogao biti kraj Svijeta. Drugima ?e biti ...

„U me?uvremenu, svijet u kojem postojimo ima druge ciljeve. I pro?i ?e, sagoren u vatri njegovih vrelih strasti: i iz njegova pepela niknuti ?e novi i mla?i svijet, pun svježih nada, sa jutarnjim svjetlom u svojim o?ima“
- Bertrand Rusell -

-------

Preveli: Scorpio22 i Equilibrium